umowa kupna – sprzedazy

advertisement
Załącznik nr 2 do Regulaminu
/WZÓR/
UMOWA KUPNA – SPRZEDAŻY
W dniu ...... września 2010 r. we Włocławku pomiędzy Teatrem Impresaryjnym im. Włodzimierza
Gniazdowskiego we Włocławku,
reprezentowanym przez:
Jana Polaka – Dyrektora Teatru,
ul.
Wojska
Polskiego
13,
87-800
Włocławek,
zwaną dalej „Sprzedającym”,
a Panem (nią)/Firmą:
...............................................................................................................................................
zwanym dalej „Kupującym” legitymującym (ą) się ............................................................
wydanym przez ....................................................................................................................
seria i nr...............................................................................................zamieszkałym (ą) w:
...............................................................................................................................................
NIP .............................................. REGON .........................................................................
zostaje zawarta umowa następującej treści:
§ 1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t (towarowoosobowego), marka pojazdu: FORD TRANSIT, model pojazdu: FT 100 2,5 Diesel MR’95 2,8 t,
Nr rejestracyjny: CW 12666, Nr indentyfikacyjny (VIN) WF0LXXGBVLTY73341, barwa nadwozia:
biały, rok produkcji: 1996, data pierwszej rejestracji: 1996-11-19, przebieg: ca 191.200 km, rodzaj
nadwozia: furgon 4 drzwiowy, dostosowany do przewozu 2+7 osób, wyposażenie standardowe: ABS,
poduszka powietrzna kierowcy, wspomaganie układu kierowniczego.
§ 2. Strony uzgodniły cenę samochodu na kwotę brutto ............................................................ zł,
(słownie: ....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................).
§ 3. Sprzedający oświadcza, że samochód będący przedmiotem umowy jest jego własnością, nie
ma wad prawnych, nie mają do niego osoby trzecie, nie jest przedmiotem żadnego postępowania
i zabezpieczenia.
§ 4. Kupujący nabywa od Sprzedającego prawo własności samochodu za kwotę określoną w § 2,
kwitując jednocześnie odbiór samochodu. Sprzedający potwierdza otrzymanie w/w kwoty.
§ 5. Sprzedający oświadcza, że pojazd nie ma ukrytych wad technicznych, a Kupujący
potwierdza znajomość stanu technicznego pojazdu.
§ 6. Wszystkie koszty transakcji wynikające z realizacji niniejszej umowy, w tym opłaty
skarbowe ponosi Kupujący.
§ 7. Sprawy nieuregulowane niniejszą umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 8. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 9. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
SPRZEDAJĄCY
...................................................
KUPUJĄCY
........................................................
Download