zapytanie ofertowe - Serwis Gminy Gródek

advertisement
Gródek, 31 maja 2016 r.
RG.271.5.2016
ZAPYTANIE OFERTOWE
Wójt Gminy Gródek zaprasza wszystkich zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty
na wykonanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty stałej
do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków
w Gródku".
Zapytanie prowadzone jest w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).
1. Zamawiający:
Gmina Gródek
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2
16-040 Gródek
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem postępowania jest usługa polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowej
na budowę wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej
oczyszczalni ścieków w Gródku.
Oznaczenie wg kodu CPV: 71 32 00 00-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania.
Projektowana wiata stała przeznaczona będzie do gromadzenia osadów ściekowych powstających
w procesie technologicznym oczyszczania ścieków. Planowane wymiary wiaty: 10x12m.
W wiacie umieszczane będą osady ściekowe powstające w procesie technologicznym oczyszczania
ścieków. Odwodniony mechanicznie osad transportowany będzie ciągnikiem rolniczym z przyczepą
o wym. 2x3,5 m oraz wyładowywany i formowany w pryzmę w sposób mechaniczny.
Przeciętnie 2 razy w miesiącu odpady przerzucane będą przy użyciu koparki a następnie
przesypywane wapnem tak aby cała powierzchnia pryzmy była nim pokryta.
Odpady po nagromadzeniu okresowo będą przekazywane specjalistycznej firmie w celu utylizacji
(załadunek na samochody ciężarowe), bądź przekazywane do dalszego zagospodarowania
rolniczego (załadunek na roztrząsacz obornika).
W celu utrzymania należytego porządku po spłukaniu wodą z wykorzystaniem hydrantów
zewnętrznych należy zaprojektować kratki ściekowe służące do odwodnienia wiaty do wewnętrznej
kanalizacji wód odciekowych i deszczowych.
1
Należy zaprojektować wewnętrzną kanalizację odprowadzającą odcieki z gromadzonego osadu.
Zakłada się tworzenie pryzmy osadu na wysokości 0,7 m. Wysokość wewnątrz wiaty powinna
wynosić co najmniej 4,2 m aby bez przeszkód mogła tam pracować koparko-ładowarka typu
Caterpillar. Wysokość ścianek oporowych zaplanowano z 3 stron o wysokości 1,2m.
Przed przystąpieniem do złożenia oferty Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej w miejscu
budowy wiaty. Wykonawca powinien uzyskać wszelkie niezbędne informacje w celu oszacowania
zakresu prac projektowych.
Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), zwanym dalej
„rozporządzeniem”.
Opracowana dokumentacja powinna obejmować:
1) Dokumentację projektową, w skład której wchodzą:

projekt budowlany w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych;

projekty wykonawcze w zakresie, o którym mowa w § 5 rozporządzenia;

przedmiar robót w zakresie, o którym mowa w § 6 rozporządzenia;

informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - opracowania
zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu
i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
3) Kosztorys inwestorki – sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130,
poz. 1389).
Wykonawca w ramach umówionego wynagrodzenia obejmującego całość przedmiotu zamówienia
zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego:

w zakresie stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji
z projektem, poprzez pobyt na placu budowy w trakcie wykonywania robót – co najmniej
5 razy;
2

w zakresie uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
inwestorskiego – uczestniczenie w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego.
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej i elektronicznej zapisanej na płycie CD
w formacie PDF w ilościach podanych poniżej.
Rodzaj dokumentacji
Wersja papierowa
Wersja elektroniczna
Dokumentacja projektowa
5 szt.
1 szt.
Specyfikacje techniczne wykonania i
3 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
odbioru robót budowlanych
Kosztorys inwestorski
Wykonawca powinien opracować aktualny podkład geodezyjny do celów projektowych i uzyskać
wszelkie uzgodnienia, decyzje i opinie wymagane przepisami prawa do opracowania wymaganej
dokumentacji. Zakres zamówienia obejmuje również uzyskanie przez Wykonawcę prawomocnego
pozwolenia na budowę.
Uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego leży po stronie Zamawiającego.
Zakres rzeczowy zamówienia nie wyklucza wykonania innych niezbędnych opracowań wynikających
z przepisów obowiązującego prawa, koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę. Wykonawca
ponosi wszelkie koszty z tego tytułu bez dodatkowego wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnej oceny opracowanej dokumentacji przez
niezależnego projektanta wyznaczonego przez Zamawiającego.
3. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty stałej
do tymczasowego składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków
w Gródku" określa się na 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.
4. Opis sposobu przygotowania oferty:

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w formie pisemnej.

Ofertę należy złożyć w języku polskim, w sposób czytelny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zapytania.

Oferta i wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku podpisania oferty przez osoby inne niż wskazane
3
w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub
kserokopię pełnomocnictwa uwierzytelnioną notarialnie.

Oferty złożone po terminie lub przesłane faxem bądź pocztą elektroniczną nie będą
rozpatrywane.

Ofertę należy umieścić w zabezpieczonej kopercie z adnotacją "Oferta na Wykonanie
dokumentacji projektowej na budowę wiaty stałej do tymczasowego składowania osadu
ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku".

Do oferty należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał.
Nr 2 do niniejszego zapytania).
5. Opis sposobu obliczania ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy
wyborze oferty:
Kryterium oceny ofert – cena 100 %
Cena za „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wiaty stałej do tymczasowego
składowania osadu ściekowego na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Gródku" powinna
obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami
stawianymi przez zamawiającego, w tym koszty opracowania aktualnego podkładu geodezyjnego
i koszty związane z uzyskaniem wszystkich decyzji, uzgodnień i opinii niezbędnych
do przygotowania dokumentacji.
Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku
VAT - jeżeli występuje. Należy zastosować zaokrąglenia kwot do dwóch miejsc po przecinku. Cenę
należy przedstawić w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty i nie będzie podczas wykonywania umowy
podlegała aktualizacji i waloryzacji.
6. Miejsce oraz termin składania ofert:
Oferty sporządzone na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu można składać do dnia 10
czerwca 2016 r. do godziny 1400 pocztą lub osobiście na adres: Urząd Gminy Gródek,
ul. A. i G. Chodkiewiczów 2, 16-040 Gródek.
7. Załączniki:
Nr 1. - formularz ofertowy
Nr 2. - oświadczenie
Nr 3. - projekt umowy
4
Download
Random flashcards
66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards