ZAŁĄCZNIK NR 2 – Projekt umowy

advertisement
ZAŁĄCZNIK NR 2 – Projekt umowy
UMOWA Nr ......../...
zawarta dnia .............................................................. w Tarnobrzegu pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakładem PielęgnacyjnoOpiekuńczym z siedzibą w 39-400 Tarnobrzeg, ul. H. Dekutowskiego 20
który reprezentuje:
Maryla Fidrych – kierownik zakładu
Barbara Jachimowska – główna księgowa
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Zamawiającego) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Zamawiającym,
a
..............................................................................................................................................................
z siedzibą w .........................................................................................................................................
reprezentowanym przez:
.................................................... – .........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) (oznaczenie funkcji)
.................................................... – .........................................................
(imię i nazwisko osoby reprezentującej Wykonawcę) (oznaczenie funkcji)
zwanym dalej Wykonawcą.
§1
Podstawa umowy
Umowa zostaje zawarta w wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanym po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania
przetargowego w formie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984,1047, 1473 oraz z 2014
poz. 423, 768, 811, 915, 1146, 1232)
§2
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa leków dla pacjentów SP ZOZ Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu. Rodzaj zamawianego asortymentu i jego
ilość wyszczególniona została w zał. nr 6 do SIWZ – Formularz cenowy.
2. Leki objęte zamówieniem dostarczane będą transportem Wykonawcy, którego koszt wliczony
jest w cenę ofertową do siedziby Zamawiającego.
3. Wszystkie dostarczone leki będą fabrycznie nowe, nienoszące znamion użytkowania, wolne
od wad, pełnowartościowe, posiadające termin przydatności nie krótszy niż 12 miesięcy od
daty dostawy.
4. Dostawy realizowane będą w uzgodnionych z zamawiającym na bieżąco wielkościach
i asortymencie wg każdorazowego zgłoszonego zapotrzebowania faksem lub telefonicznie z
realizacją ..... dni (nie krócej niż 1 dzień a nie dłużej niż 3 dni) licząc od chwili złożenia
zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawy leków na CITO będą realizowane w terminie 24
godz.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać produkty objęte niniejszą umową w odpowiednich
opakowaniach oraz transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe
6. Odbiór leków odbywać się będzie na podstawie faktury o cechach, Faktura powinna zawierać
między innymi: nazwę, dawkę (jeżeli dotyczy), postać (jeżeli dotyczy), wielkości
opakowania, datę ważności, EAN, numer serii.
7. Strony ustalają, że zapłata za dostarczone leki będzie następować na podstawie faktur
wystawianych po każdej zamówionej części. Faktury będą dostarczane w formie papierowej
wraz z przekazanym towarem.
8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy. W
przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy np.: zakończenia
produkcji, czasowego wstrzymania produkcji, braku importu do Polski, Sprzedający
niezwłocznie zaproponuje Zamawiającemu inne, dostępne w obrocie produkty o takiej samej
nazwie międzynarodowej i postaci /o takich samych parametrach. Wykonawca podejmie
również wszelkie możliwe działania w celu ustalenia czy na rynku produktów objętych
niniejszą umową, są przedsiębiorcy posiadający na stanie przedmiotowe produkty (w tzw.
zapasach) i jeżeli tak, to wówczas Wykonawca dokona stosownej transakcji celem ich
pozyskania i dalszego odsprzedania Zamawiającemu. Cena zamiennego produktu, nie może
być wyższa od ceny produktu objętego niniejszą umową, z zastrzeżeniem pkt. 11.
9. W sytuacji gdy w obrocie brak będzie produktów (odpowiedników), brak będzie również tzw.
zapasów u podmiotów trzecich, które mogłyby być zaproponowane Zamawiającemu w
cenach obowiązujących w umowie, a są produkty, których cena jest wyższa od ceny produktu
objętego umową (a ewentualna sprzedaż w cenie z niniejszej umowy groziłaby powstaniem
rażącej straty u Wykonawcy), Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego,
załączając do pisemnej informacji dokumenty na dowód istnienia takiej sytuacji (np.: pisma
od producenta, od podmiotów trzecich, itp.). Wykonawca ma również obowiązek przedstawić
pisemne uzasadnienie wystąpienia ewentualnej rażącej straty po jego stronie i załączyć
stosowne dokumenty.
10. Zmiana produktu na zasadach, o których mowa w pkt.8 lub pkt. 9 jest możliwa wyłącznie za
pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku braku zgody Zamawiającego na zamianę
produktu, na zasadach określonych w pkt.5 lub pkt. 6 , Wykonawca bądź Zamawiający ma
prawo odstąpić od umowy w części dotyczącej tego produktu.
11. W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie dostarczał produktu będącego przedmiotem
umowy bądź też niezwłocznie nie zaproponuje dostarczania zamiennika produktu czy też
produktu z tzw. zapasów, w sytuacji o której mowa w pkt.8, Zamawiający będzie miał prawo
dokonać zakupu produktu (odpowiednika)u innego dostawcy. Jeżeli koszt zakupu będzie
wyższy od kosztu zakupu w ramach niniejszej umowy, powstałą różnicą zostanie obciążony
Wykonawca.
12. W trakcie obowiązywania umowy, dopuszcza się również w uzasadnionych wypadkach,
zmianę wielkości opakowania dostarczanych produktów z zachowaniem zasady
proporcjonalności. Zmiana wielkości opakowania nie może mieć wpływu na zmianę ogólnej
ilości (sztuk) produktów objętych przedmiotową umową. Zmiana może nastąpić po
uprzedniej, pisemnej akceptacji Zamawiającego
13. W przypadku odstąpienia w trakcie realizacji umowy od refundacji leku objętego umową,
na podstawie decyzji administracyjnej Ministra Zdrowia wydanej w oparciu o Ustawę z dnia
12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia
żywieniowego oraz wyrobów medycznych, Zamawiający wymaga zastąpienia leku
odpowiednikiem chemicznym zgodnym z nazwą międzynarodową przedmiotu zamówienia
wykazaną przez Zamawiającego, a objętego aktualną refundacją zgodnie z obowiązującymi
Obwieszczeniami Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w cenie
zgodnej z obowiązującymi obwieszczeniami, o których mowa powyżej. Zmiana ta wymaga
powiadomienia Zamawiającego, wymaga podpisania aneksu do umowy.
14. W przypadku leków refundowanych wymagany jest sposób wyceny leków zgodnie z
Obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie wykazu
refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 lipca 2012 r. z późn. zmianami
15. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu mniejszej ilości przedmiotu zamówienia niż
podana w Formularzu cenowym, w przypadku:
- odstąpienia od refundacji leku objętego umową, na podstawie decyzji administracyjnej tj.
Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, wydanego
w oparciu o Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. O refundacji leków, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- usunięcia leku z Obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych,
- braku odpowiednika chemicznego zgodnego z nazw międzynarodową przedmiotu zamówienia
- braku pacjenta zakwalifikowanego do leczenia danym lekiem
- braku zapotrzebowania po stronie Zamawiającego
16. W razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona w
formularzu cenowym, załącznik nr 6 do umowy, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zakupu tego produktu w ramach wartości umowy po cenach jednostkowych określonych w
załączniku nr 6 do SIWZ, kosztem zmniejszenia ilości innego produktu objętego umową
17. Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy z zastrzeżeniem,
tj.:
1) proponowany asortyment o cenach urzędowych może zmienić cenę tylko w przypadku
zmian określonych przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w
zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen
urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne (Dz. U.
2007 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)- przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków , a także skreślenia
leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi
2) zmian cen leków u producentów
3) Wzrost cen proponowanych asortymentu po cenach umownych u producenta
przekroczy 10% w stosunku do cen w dniu złożenia oferty( wzrost ten może być
uwzględniony po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę)
4) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji danego leku strony dopuszczają
możliwości dostarczania odpowiedników leków objętych umową ( o tych samych
parametrach)
5) w przypadku asortymentu importowanego zmiana cen będzie możliwa gdy wskaźnik
wzrostu kursu waluty producenta przekroczy 10% w stosunku do kursu z dnia złożenia
oferty ( średni kurs NBP)
6) zmiany cen wynikającej ze zmian stawek podatkowych w stopniu wynikającym z tych
zmian
18. Zmiana cen może nastąpić również w przypadkach wymienionych niżej:
a) wprowadzenia do obrotu w okresie realizacji umowy leku równoważnego, przy czym strony
ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena leku uwzględnionego
pierwotnie w umowie,
b) zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania), przy czym nastąpi przeliczenie
ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz proporcjonalnie
do zmiany nastąpi korekta ceny opakowania,
c) wystąpienia braku leku (leków) na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np.
zaprzestanie produkcji, wycofania z obrotu) i wówczas istnieje możliwość zastąpienia go
lekiem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena leku wycofanego lub
brakującego,
d) objęcia leków refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika zmiana
dotychczasowej ceny,
e) zmiany decyzji administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w zakresie jego
urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu leczniczego jako
podstawy limitu,
f) zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej
grupie limitowej,
g) zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie limitowej.
§3
Cena i warunki płatności
1. Wartość
umowy
wynosi
...........................
zł
netto
(słownie:
....................................................
zł.),
....................
zł
brutto
(słownie:
......................................zł.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
2. Na łączną wartość przedmiotu umowy składają się ceny jednostkowe netto poszczególnych
pozycji opisanych w załączniku nr 6 do SIWZ, pomnożone przez ilość asortymentu
powiększonego o należny podatek VAT.
3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 1 może ulec zmniejszeniu i będzie
uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w okresie obowiązywania umowy.
4. Z tytułu zmniejszenia zakresu ilościowego w okresie trwania umowy nie będą przysługiwać
Wykonawcy żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
5. W razie potrzeby zakupu większej ilości danego asortymentu niż ta, która została określona
w formularzu cenowym, załącznik nr 6 do SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zakupu tego produktu w ramach umowy po cenach jednostkowych określonych w
załączniku nr 6 do SIWZ, kosztem zmniejszenia ilości innego produktu objętego umową.
6. Zmiana nazwy leku czy obniżenie jego ceny nie wymaga formy aneksu.
7. Kwota, o której mowa w ust. 1, zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy wobec
Zamawiającego z tytułu wykonania umowy i obejmuje wszelkie koszty związane z jej
realizacją, w tym: koszt opakowania, koszt dostarczenia, oraz wszelkie należne podatki.
8. Strony ustalają, że zapłata za towary będzie następować na podstawie faktur wystawionych
po dostarczeniu każdej zamówionej części.
9. Podstawą wyliczenia wartości dostawy jest iloczyn przekazanego towaru i ceny
jednostkowej za poszczególny asortyment wg cen netto ustalonych w załączniku nr 6 do
SIWZ, powiększony o należny podatek VAT.
10. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w
terminie 30 dni od daty otrzymania faktury.
11. Wykonawca nie może przenieść swojej wierzytelności na osoby trzecie, bez zgody
Zamawiającego.
12. Zmiany cen mogą nastąpić jedynie w przypadku zachowania przynajmniej 7 dniowego
terminu powiadomienia Zamawiającego w formie aneksu do umowy przed wprowadzeniem
nowych cen.
13. W przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena
netto pozostanie niezmienna.
§4
Termin realizacji
1. Leki dostarczane będą sukcesywnie w miarę potrzeb, które Zamawiający będzie zgłaszał
telefonicznie lub faxem Wykonawcy. Czas reakcji w terminie … dni od chwili złożenia
zamówienia, z zastrzeżeniem, że dostawy leków na CITO będą realizowane w terminie 24
godz.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy własnym transportem lub za pośrednictwem firmy
kurierskiej i wyładuje przedmiot zamówienia - na własny koszt i ryzyko - do magazynu
Zakładu
3. Odbiór leków odbywać się będzie na podstawie wystawionej faktury VAT z określeniem
towaru oraz ceny jednostkowej.
4. Dostarczany przedmiot zamówienia będzie posiadał termin ważności minimum 12 miesięcy
od daty dostarczenia go Zamawiającemu.
5. W przypadku towaru, który posiada termin ważności 12 miesięcy albo krótszy od momentu
wyprodukowania, dopuszcza się aby okres ważności przedmiotu dostawy wynosił co
najmniej 6 miesięcy.
6. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem, Wykonawca zobowiązany
jest niezwłocznie na wezwanie Zamawiającego do wymiany towaru na właściwy.
§5
Reklamacje
1. W przypadku gdy dostarczony towar będzie miał wady, Wykonawca zobowiązuje się do
wymiany towaru wadliwego na wolny od wad, w terminie 24 godzin.
2. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę towaru, stosując zalecenia
producenta.
3. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub jakościowych, w tym także wad
ukrytych. Zamawiający niezwłocznie przedstawi przedmiot umowy do reklamacji.
§6
Odpowiedzialność Stron umowy
1. W przypadku nie dostarczenia towaru w terminie określonym w § 4 ust. 1, Wykonawca
zapłaci karę umowną w wysokości 3 % wynagrodzenia brutto za część dostawy wykonanej
z opóźnieniem, w przypadku leków za każdą godzinę opóźnienia
2. W przypadku nie usunięcia braków ilościowych i asortymentowych, i innych wad oraz nie
dokonania wymiany towaru wadliwego na wolny od wad w terminie określonym w § 5 ust.
1 od chwili zgłoszenia reklamacji, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3 %
wynagrodzenia brutto za część dostawy wykonanej nienależycie, w przypadku leków za
każdą godzinę opóźnienia
3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, zapłaci on
karę umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto, określonej w § 3 ust. 1
4. W przypadku określonym w pkt. 1 i 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od
umowy gdy zwłoka przekroczy 2 dni w stosunku do ustalonego terminu dostawy. W
przypadku takiego odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości 5 % wartości wynagrodzenia brutto określonej w § 3 ust. 1.
5. W przypadku zwłoki w dostarczeniu przedmiotu zamówienia tj. przekroczenia terminów z §
4 pkt. 1, Zamawiający zastrzega prawo zakupu towaru u innego Wykonawcy a różnicą
kosztów wynikającą z ceny przetargowej i ceny zakupu u innego Wykonawcy, obciąży
Wykonawcę.
6. W przypadku realizacji dostaw objętych przedmiotem umowy przez podmiot inny niż
Wykonawca lub Podwykonawca skierowany do wykonania prac zgodnie z procedurą
określona w §7 - w wysokości 2 000,00 PLN za każdy taki przypadek
7. W przypadku nieprzedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, określonych w §7
ust. 8 w wysokości 200,00 PLN za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu
wskazanego w §12 ust. 8 Umowy
8. W przypadku przedłożenia listy Podwykonawców lub oświadczenia, o których mowa w 7
ust. 8, niezgodnych ze stanem faktycznym – w wysokości 10 000,00 PLN , za każdy taki
przypadek.
9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę innych obowiązków określonych w niniejszej
umowie, w przypadkach innych niż wskazane w pkt. od 1 do 8 , w wysokości 1 000,00 PLN
za każdorazowe naruszenie warunków Umowy.
10. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
11. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych.
§7
Zamiana stron umowy oraz podwykonawstwo
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia Podwykonawcy w zakresie innym niż
wskazany przez Wykonawcę w złożonej w postępowaniu ofercie.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca
wykonanie części lub całość przedmiotu umowy. W razie naruszenia przez Wykonawcę ust. 1
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz
żądania kary umownej określonej w § 6 ust. 6
3. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub uchybienia każdego
Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, tak jakby były to działania lub
uchybienia Wykonawcy.
4. Wykonawca uzyska każdorazowo pisemną akceptację Zamawiającego przed skierowaniem
Podwykonawców do wykonania przedmiotu umowy.
5. W przypadku powierzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego
Podwykonawcy.
6. Dopuszcza się na etapie realizacji zamówienia możliwość dokonania zmiany albo rezygnacji z
podwykonawcy, na zasoby którego Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.
26 ust. 2 b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o
którym mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, po warunkiem, że Wykonawca wykaże
Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia
powyższe warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż wymaganym w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiana taka nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
7. Wykonawca na koniec każdego kwartału (31 marca, 30 czerwca, 30 września, 31 grudnia)
przedstawiać będzie Zamawiającemu pełną listę Podwykonawców biorących udział w realizacji
zamówienia wraz z oświadczeniem o uregulowaniu przez Wykonawcę wszystkich wymagalnych
zobowiązań związanych z realizacją Przedmiotu umowy względem Podwykonawców.
8. Przedłożenie listy Podwykonawców lub oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7, niezgodnych ze
stanem faktycznym jak i nieprzedstawienie listy lub oświadczenia pomimo wyznaczenia w tym
celu dodatkowego terminu w pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego, stanowi rażące
naruszenie postanowień umowy, o którym mowa w § 10 ust. 1 lit. c.
§8
Postanowienia końcowe
1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 m-cy, tj. od .......... r. do ..........r.
2. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy.
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia
należnego z tytułu wykonania części umowy.
4. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
5. W zakresie nieuregulowanym niniejszą umową zastosowanie mają przepisy prawa
polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy – Prawo zamówień
publicznych.
§9
Zmiany umowy
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie. Zmiany umowy będą
dopuszczalne w granicach wyznaczonych w umowie, wyłącznie zgodą stron.
1. Zamawiający przewiduje, iż zmiany przedmiotu zamówienia, wynagrodzenia lub umówionego
terminu wykonania zamówienia będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:
a) Podyktowane zmianą przepisów prawa
b) z powodu zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej
c) powstanie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu sformułowań użytych w umowie,
których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie
umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony umowy
d) z powodu zaistnienia po zawarciu umowy przypadku „siły wyższej”, przez którą rozumieć
się będzie zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej strony więzi prawnej o charakterze
niezależnym od strony, którego strony nie mogły przewidzieć, i któremu strony nie mogły
zapobiec przy zachowaniu należytej staranności i zaistnienia „ siły wyższej”. Za siłę
wyższą, warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i
inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki. O ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu
wykonania usług z powodu „siły wyższej”, będzie decydował Zamawiający w trakcie
realizacji usług, po złożeniu pisemnego wniosku do dostawcy.
e) Zamawiający wymaga stałości cen przez cały okres obowiązywania umowy z
zastrzeżeniem, tj.:
1) proponowany asortyment o cenach urzędowych może zmienić cenę tylko w przypadku
zmian określonych przez Ministra Zdrowia w porozumieniu z Ministrem Finansów w
zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia cen
urzędowych hurtowych i detalicznych na produkty lecznicze i wyroby medyczne (Dz. U.
2007 r. nr 210 poz. 2135 z późn. zm.)- przy czym zmiany te mogą dotyczyć
podwyższenia i obniżenia cen jak również dodania nowych leków , a także skreślenia
leków z wykazu leków objętych cenami urzędowymi
2) zmian cen leków u producentów
3) Wzrost cen proponowanych asortymentu po cenach umownych u producenta
przekroczy 10% w stosunku do cen w dniu złożenia oferty( wzrost ten może być
uwzględniony po wcześniejszym udokumentowaniu przez Wykonawcę)
4) w przypadku wstrzymania lub zakończenia produkcji danego leku strony dopuszczają
możliwości dostarczania odpowiedników leków objętych umową ( o tych samych
parametrach)
5) w przypadku asortymentu importowanego zmiana cen będzie możliwa gdy wskaźnik
wzrostu kursu waluty producenta przekroczy 10% w stosunku do kursu z dnia złożenia
oferty ( średni kurs NBP)
6) zmiany cen wynikającej ze zmian stawek podatkowych w stopniu wynikającym z tych
zmian
f) Zmiana cen może nastąpić również w przypadkach wymienionych niżej:
1)
wprowadzenia do obrotu w okresie realizacji umowy leku równoważnego, przy czym
strony ustalą jego cenę jednostkową, która nie może być wyższa niż cena leku
uwzględnionego pierwotnie w umowie,
2)
zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania), przy czym nastąpi
przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu oraz
proporcjonalnie do zmiany nastąpi korekta ceny opakowania,
3)
wystąpienia braku leku (leków) na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy
(np. zaprzestanie produkcji, wycofania z obrotu) i wówczas istnieje możliwość zastąpienia
go lekiem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż cena leku wycofanego lub
brakującego,
4)
objęcia leków refundacją na podstawie decyzji administracyjnej, z której wynika
zmiana dotychczasowej ceny,
5)
zmiany decyzji administracyjnej o objęciu produktu leczniczego refundacją w
zakresie jego urzędowej ceny zbytu, przy jednoczesnym wskazaniu tegoż produktu
leczniczego jako podstawy limitu,
6)
zmiany urzędowej ceny zbytu produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w
danej grupie limitowej,
7)
zmiany produktu leczniczego stanowiącego podstawę limitu w danej grupie
limitowej.
 Wszelkie zmiany, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w umowie, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz z
zastrzeżeniem , że każda ze stron może jednostronnie dokonać zmiany w zakresie numerów
telefonów/faksów, numeru rachunku bankowego i adresów wskazanych w niniejszej
umowie, zawiadamiając o tym pisemnie druga stronę, jednak nie później niż 3 dni od chwili
dokonania zmiany.
§ 10
Rozwiązanie Umowy
1. Zamawiający jest uprawniony do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli
Wykonawca:
a) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy w terminie wskazanym w § 5 umowy
b) nie wywiązuje się z obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy
c) w inny sposób rażąco naruszy postanowienia umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na mocy art.145 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
3. Odstąpienie rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym winno nastąpić w formie
pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
§ 11
Poufność
1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, o których
dowiedział się w związku wykonywaniem przedmiotu umowy. W szczególności, Wykonawca
zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, które nie podlegają podaniu do publicznej
wiadomości, a które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, o których powziął
wiadomość w związku lub przy okazji wykonywania przedmiotu umowy, a co do których
Zamawiający nie podjął bezpośrednich działań mających na celu zachowanie ich poufności ,
a
do których ujawnienie może narazić Zamawiającego na szkodę.
3. Jakiekolwiek przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystywanie przez Wykonawcę informacji
dotyczących realizacji przedmiotu umowy dopuszczalne jest jedynie na żądanie uprawnionych
organów władzy publicznej w przypadkach określonych przepisami prawa lub wyłącznie za
uprzednim pisemnym zezwoleniem Zamawiającego.
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za przestrzeganie zobowiązań
wskazanych w niniejszym paragrafie również Podwykonawców.
§ 12
Zakaz cesji
Zakazuje się przeniesienia na osoby trzecie cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
§ 13
Rozstrzyganie sporów
Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z realizacją umowy będą rozpatrywane przez sąd
właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
§ 14
Załączniki
Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

Formularz cenowy załącznik nr do SIWZ
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Download