titre en majuscules

advertisement
Leader w ramach PROW 2007-2013
Toruń, 29 września 2008 r.
Historia podejścia Leader
LEADER I
LEADER +
Budowanie lokalnych
powiązań
1991
Strategie pilotażowe
1994
1994
2000
1999
LEADER II
Innowacja i współpraca
2006
2007
2013
OŚ 4 – LEADER
W
PROW 2007 - 2013
Rozwój obszarów wiejskich
Plan Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2004-2006
SPO
Restrukturyzacja…
2004-2006
Program Rozwoju
Obszarów Wiejskich
2007-2013
Pilotażowy Program Leader+
a Oś 4 Leader - RÓŻNICE
Działanie 2.7. SPO 2004-2006: PROW 2007-2013:
Krótszy okres programowania:
2004-2006,
Pilotażowy charakter programu
LEADER+ - przygotowanie do
wdrażania Inicjatywy LEADER w
latach 2007-2013,
2 schematy wdrażania programu,
Zintegrowana Strategia Rozwoju
Inicjatywa Leader 2000-2006 na
poziomie Wspólnoty przekształca się
w Oś 4 Podejście Leader,
Nowe znaczenie podejścia
Leader,
LEADER –podejściem przekrojowym,
umożliwiającym realizowanie i
osiągnięcie celów co najmniej jednej
osi EFRROW,
Obszarów Wiejskich (ZSROW),
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR),
Instytucja wdrażająca – FAPA
Instytucja wdrażająca – SW
Wdrażanie centralne
Wdrażanie zregionalizowane
PPL+ a Oś 4 Leader
- FORMA PRAWNA
SOP 2004-2006 PPL+
PROW 2007-2013:
Fundacje
Fundacje
Stowarzyszenia
Stowarzyszenia
Związki stowarzyszeń
Związki stowarzyszeń
Stowarzyszenia „specjalne”
–art. 15 ustawy
PPL+ a Oś 4 Leader
- Działania
PPL+ skupiony wokół 2 zadań
Oś 4 Leader
PROW 2007-2013:
 wsparcie zintegrowanych
Wdrażanie LSR - działanie 4.1.
strategii rozwoju terytorialnego
obszarów wiejskich,
 powiązanie w sieć wszystkich
terenów wiejskich (Krajowa Sieć
LEADER+)
Wdrażanie projektów
współpracy - działanie 4.2.
Funkcjonowanie lokalnej
grupy działania - działanie 4.3.
PPL+ a Oś 4 Leader
- Beneficjenci
• SOP 2004-2006 PPL+
 Schemat I:
Gminy wiejskie i miejsko – wiejskie związki międzygminne, osoby
prawne: fundacje, stowarzyszenia, związki stowarzyszeń lub inne
organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną
 Schemat II:
Lokalne Grupy Działania
PPL+ a Oś 4 Leader
- Beneficjenci
• Oś 4 Leader PROW 2007-2013
 Działanie 4.1 - Wdrażanie LSR:
- beneficjenci działań osi 3 objętych osią 4,
- beneficjenci tzw. „Małych projektów”:
 osoby fizyczne zameldowane na obszarze objętym LSR lub wykonujące
działalność gospodarczą na obszarze objętym LSR
 Osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej (w tym kościoły, związki wyznaniowe, fundacje,
stowarzyszenia – które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR
lub prowadzą działalność na tym obszarze)
 Działanie 4.2 - Wdrażanie projektów współpracy:
- LGD
 Działanie 4.3 - Funkcjonowanie LGD:
- LGD
PPL+ a Oś 4 Leader
- Budżet
SOP 2004-2006 PPL+
Oś 4 Leader
PROW 2007-2013:
Schemat I:
5 575 000,00
4.1
620 500 000,00
Schemat II: 24 868 952,00
4.2
15 000 000,00
Razem
30 443 952,00
(po realokacji – luty 2007)
4.3
152 000 000,00
Razem 787 500 000,00
PPL+ a Oś 4 Leader
- Budżet
SOP 2004-2006 PPL+
Oś 4 Leader
PROW 2007-2013:
Schemat I:
150 tys. na jednego beneficjenta
liczba mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały na obszarze objętym
LSR (dane GUS w dniu 31 grudnia
2006 r.)
Schemat II:
750 tys. na jedną LGD
4.1
x 116 PLN
4.2
x 3 PLN
4.3
x 29 PLN
Budżet LGD z 60 000 mieszkańcami
8 880 000 PLN
LGD w PROW 2007-2013
 LGD nie jest już jedynym podmiotem
korzystającym ze wsparcia finansowego w
ramach strategii.
 Wsparcie finansowe na realizację operacji w
ramach strategii otrzymują również podmioty z
obszaru objętego strategią.
LGD w PROW 2007-2013
 Opracowuje lokalną strategię rozwoju konsultując
projekt ze społecznością lokalną,
 informuje ludność z obszaru na którym wdrażana jest
LSR:
 o przedsięwzięciach jakie zamierza wdrażać w ramach
LSR ,
 warunkach przyznania pomocy
 oraz o dodatkowych lokalnych kryteriach wyboru,
 szkoli potencjalnych beneficjentów jak
przygotowywać wnioski o przyznanie pomocy,
LGD w PROW 2007-2013
 wnioskuje do SW o ogłoszenie naboru wniosków
o przyznanie pomocy,
 zamieszcza informację o otwarciu naboru na stronie
internetowej oraz w siedzibie na tablicy ogłoszeń,
 przeprowadza nabór wniosków o przyznanie pomocy,
 ocenia zgodność operacji z LSR,
 ocenia operacje na podstawie lokalnych kryteriów
wyboru,
 wybiera najlepsze operacje do finansowania
(z puli wniosków na operacje zgodne z LSR).
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
 przewiduje przyznawanie pomocy na operacje działań
osi 3
(„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i
„Odnowa i rozwój wsi”)
 przewiduje przyznawanie pomocy na operacje, które
nie kwalifikują się do przyznania pomocy w ramach
działań osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów osi
3 (tzw. małe projekty).
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- kto może ubiegać się o pomoc?
 w przypadku działań osi 3 podmioty, którym może być
przyznana w ramach tych działań (PROW 2007-2013)
- mające miejsce zamieszkania albo siedzibę na obszarze
objętym lokalną strategią rozwoju,
- w przypadku operacji z zakresu działania
„Różnicowanie…” również podmioty mające miejsce
zamieszkania w mieście położonym na obszarze gminy
miejsko – wiejskiej, liczącym ponad 5 tys. mieszkańców,
ale nie więcej niż 20 tys. mieszkańców
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- kto może ubiegać się o pomoc?
 Beneficjenci „małych projektów”:
 Osoby fizyczne:
 Obywatele państwa członkowskiego UE
 Pełnoletnie
 Zameldowane na pobyt stały na obszarze objętym LSR lub
wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze
 Osoby prawne albo jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej (w tym kościoły,
związki wyznaniowe, fundacje, stowarzyszenia – które
posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub
prowadzą działalność na tym obszarze)
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
1. podnoszenie świadomości społeczności lokalnej,
w tym poprzez organizację szkoleń i innych
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i warsztatowym dla podmiotów z obszaru
objętego LSR, innych niż (szkolenia
zawodowe dla osób zatrudnionych w
rolnictwie i leśnictwie)
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
2. podniesienie jakości życia ludności na obszarze
realizacji LSR, w tym poprzez:
a) udostępnianie urządzeń i sprzętu komputerowego, w
tym urządzeń i sprzętu umożliwiającego dostęp do
Internetu,
b) organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub
sportowych;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
3. rozwój aktywności społeczności lokalnej, w tym
poprzez:
a) promocję lokalnej twórczości kulturalnej z
wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa w tym
kulturowego, historycznego lub przyrodniczego,
b) kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i
zwyczajów,
c) kultywowanie języka regionalnego i gwary,
d) kultywowanie tradycyjnych zawodów i rzemiosła;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
4.rozwijanie agroturystyki lub rekreacji na obszarze
realizacji LSR; w tym poprzez:
a) utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji
turystycznej oraz stron internetowych, przygotowanie i
wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych
dotyczących obszaru objętego LSR;
b) budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury
turystycznej, w szczególności punktów widokowych, miejsc
wypoczynkowych lub biwakowych, tras narciarstwa
biegowego lub zjazdowego, szlaków wodnych, szlaków
rowerowych, szlaków konnych, ścieżek spacerowych lub
dydaktycznych;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
5. Zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub
oznakowanie cennego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego, w
szczególności obszarów objętych
poszczególnymi formami ochrony przyrody,
w tym obszarów Natura 2000;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
6.zachowanie dziedzictwa kulturowego i
historycznego, w tym poprzez:
a) odbudowę albo odnowienie lub oznakowanie budowli
lub obiektów małej architektury wpisanych do rejestru
zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją
zabytków,
b) odnowienie dachów lub elewacji zewnętrznych
budynków wpisanych do rejestru zabytków lub objętych
wojewódzką ewidencją zabytków,
c) remont lub wyposażenie muzeów,
d) remont lub wyposażenie świetlic wiejskich;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
7. inicjowanie powstawania, przetwarzania lub
wprowadzenia na rynek produktów i usług
opartych na lokalnych zasobach, tradycyjnych
sektorach gospodarki lub lokalnym dziedzictwie,
w tym kulturowym, historycznym lub
przyrodniczym, albo podnoszenie jakości takich
produktów
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- zakres pomocy w „małych projektach”
8. wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia warunków
prowadzenia działalności kulturalnej lub
gospodarczej, w tym rolniczej
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- warunki przyznania pomocy na „małe
projekty”
 operacja będzie realizowana na obszarze objętym LSR i
będzie zgodna z LSR;
 operacja będzie realizowana w ww. zakresie;
 całkowity planowany koszt operacji wynosi co najmniej
4,5 tys. zł, lecz nie więcej niż 100 tys. zł;
 operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków
publicznych (z wyjątkiem współfinansowania
z Funduszu Kościelnego lub ze środków własnych
jst);
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- warunki przyznania pomocy na „małe
projekty”
 operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch
etapach;
 zakończenie operacji i złożenie wniosku o płatność
ostateczną nastąpi w terminie 2 lat od zawarcia
umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2015r.;
 płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25%
łącznej planowanej kwoty pomocy;
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- warunki przyznania pomocy na „małe
projekty”
 pomoc na małe projekty przyznawana jest w formie
refundacji części kosztów niezbędnych do realizacji małego
projektu, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia
(koszty kwalifikowalne), w tym kosztów ogólnych,
poniesionych od dnia, w którym został złożony wniosek o
przyznanie pomocy (w przypadku kosztów ogólnych –
poniesionych nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2007 r.)
 limit pomocy wynosi 100 tys. zł na jednego Beneficjenta
w całym okresie programowania, przy czym wysokość
pomocy przyznanej na realizację jednej operacji nie
może być wyższa niż 25 tys. zł
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- podmioty wdrażające
 operacje z zakresu działania:

 „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej”
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
- ARiMR
operacje z zakresu działania:
 „Odnowa i rozwój wsi”
 tzw. „małych projektów”
– samorząd województwa
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- terminy
 termin składania wniosków: po upływie 14 dni od dnia
ogłoszenia naboru, (nabór ogłasza na wniosek LGD
właściwy organ samorządu województwa),
 LGD, dokonuje wyboru operacji na podstawie kryteriów
określonych w LSR, spośród operacji zgodnych z LSR, w
terminie 30 dni od dnia w którym upłynął termin składania
wniosków,
 LGD w terminie 14 dni od dnia dokonania wybory operacji
informuje wnioskodawcę
Działanie 4.1 Wdrażanie LSR
- terminy
 LGD sporządza listę wybranych operacji, ustalając ich
kolejność wg ilości uzyskanych punktów w ramach oceny
spełnienia kryteriów i listę wraz z wnioskami przekazuje
odpowiedniemu podmiotowi wdrażającemu w terminie 14
dni.
 Wnioski przekazane przez LGD właściwy organ samorządu
województwa rozpatruje w terminie 3 miesięcy.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
Beneficjent – LGD
W ramach działania wyróżniamy dwie operacje:
1. Przygotowanie projektu współpracy,
2. Realizacja projektu współpracy.
 Dla każdej z operacji przewidziana jest odrębna
procedura.
 Dla każdej operacji zawierana jest oddzielna umowa.
 Każda z operacji kończy się złożeniem wniosku o
płatność ostateczną.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
Pomoc jest przyznawana na przygotowanie oraz
realizację projektów współpracy
międzyterytorialnej i transnarodowej:
- zawartych w LSR
- nieuwzględnionych w LSR, ale zgodnych z celami
LSR opracowanej i realizowanej przez LGD.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
 „Współpraca międzyterytorialna” oznacza
współpracę w ramach Państwa Członkowskiego.
 „Współpraca transnarodowa” oznacza współpracę
pomiędzy terytoriami w kilku Państwach
Członkowskich oraz z terytoriami w krajach
trzecich.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
1) muszą zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć;
2) mogą angażować, poza LGD, inne partnerstwa będące
grupami lokalnych partnerów, które zajmują się
zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich;
3) jeżeli dotyczą obszarów spoza UE, wówczas wydatki
poniesione w ramach realizacji tej części projektu, nie
kwalifikują się do wsparcia z Europejskiego Funduszu
Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- kryteria dostępu
 Przynajmniej jeden spośród partnerów biorących
udział w projekcie współpracy musi być LGD
wybraną w ramach realizacji osi 4 LEADER PROW
2007-2013 i tylko koszty związane z
uczestnictwem tego partnera w projekcie są
kosztem kwalifikowalnym i mogą być pokryte ze
środków osi Leader.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- kwalifikowalność kosztów
 Jeżeli partnerem projektu współpracy jest inne
partnerstwo będące grupą lokalnych partnerów,
zajmujące się zagadnieniem rozwoju obszarów
wiejskich, wówczas koszty przez nie poniesione
nie stanowią kosztu kwalifikowanego projektu. W
takim wypadku jedynie koszty koordynacji są
kwalifikowane.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- kryteria dostępu
 jest zgodny z lokalną strategią rozwoju;
 spełnia warunki, o których mowa w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1698/2005 oraz w rozporządzeniu
Komisji (WE) nr 1974/2006;
 nie przewiduje finansowania z udziałem innych
środków publicznych z wyłączeniem przypadku
współfinansowania:
 z Funduszu Kościelnego lub
 ze środków własnych jednostek samorządu
terytorialnego.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- przygotowanie projektu współpracy
 Pomoc na operację polegającą na przygotowaniu projektu
współpracy jest przyznawana, jeżeli operacja ta będzie
realizowana w nie więcej niż dwóch etapach, a jej
zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną
nastąpi w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, na podstawie której została przyznana ta pomoc,
lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.
 Płatność ostateczna będzie obejmować nie mniej niż
25 % łącznej planowanej kwoty pomocy.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- realizacja projektu współpracy
 uzyskał co najmniej 60% maksymalnej liczby
punktów, jaką można przyznać w ramach oceny
zgodności projektu współpracy z kryteriami
wyboru;
 w ramach którego powołano koordynatora lub
osobę współpracująca z koordynatorem (gdy
wnioskująca LGD nie jest koordynującą LGD)
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- realizacja projektu współpracy
 Pomoc na operację polegającą na realizacji
projektu współpracy jest przyznawana,
jeżeli operacja ta będzie realizowana:
 w nie więcej niż ośmiu etapach, przy czym w
danym roku liczba etapów nie może
przekroczyć 4;
 w okresie nie dłuższym niż 48 miesięcy;
 jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność
ostateczną nastąpi nie później niż do dnia 30
czerwca 2015 r.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- kwalifikowalność kosztów
Pomoc przyznaje się w formie refundacji kosztów:
1) przygotowania lub realizacji projektu współpracy,
2) poniesionych od dnia, w którym została zawarta
umowa.
 W przypadku przyznania pomocy, do kosztów
kwalifikowalnych zalicza koszty poniesione przez
wnioskodawcę przed dniem zawarcia umowy, ale nie
wcześniej niż w dniu złożenia wniosku o przyznanie
pomocy, a w przypadku kosztów przygotowania projektu
współpracy, jeżeli zostały poniesione nie wcześniej niż
rok przed dniem złożenia wniosku o przyznanie
pomocy.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- terminy składania wniosków
1. na operacje polegające na przygotowaniu
projektu współpracy można składać do dnia 30
czerwca 2013 r.,
2. na operacje polegające na realizacji projektu
współpracy można składać do dnia 31 grudnia
2013 r.
Pierwszy wniosek o przyznanie pomocy można
złożyć nie wcześniej niż w dniu, w którym został
dokonany wybór LGD do realizacji LSR.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- dokumenty będące załącznikami do
wniosku
1) dokumenty potwierdzające wolę partnerów
projektu współpracy do jego realizacji – w
przypadku operacji polegającej na
przygotowaniu projektu współpracy;
2) umowę o wspólnej realizacji projektu
współpracy zawartą ze wszystkimi partnerami
projektu współpracy – w przypadku operacji
polegającej na realizacji projektu współpracy.
Działanie 4.2
Wdrażanie projektów współpracy
- terminy rozpatrywania wniosków
 Wniosek o przyznanie pomocy na operację
polegającą na przygotowaniu projektu
współpracy rozpatruje się w terminie miesiąca
od dnia jego złożenia,
 Wniosek o przyznanie pomocy na operację
polegającą na realizacji projektu współpracy
– w terminie 2 miesięcy od dnia jego złożenia.
Działanie 4.3
Funkcjonowanie LGD
- cel działania
 Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy
LGD;
 Doskonalenie zawodowe osób
uczestniczących w realizacji LSR
 Beneficjent – LGD
Działanie 4.3
Funkcjonowanie LGD
- warunki przyznania pomocy
Pomoc jest przyznawana, jeżeli operacja:
 jest zgodna z LSR;
 nie jest finansowana z udziałem innych środków
publicznych z wyłączeniem przypadku
współfinansowania:
 ze środków własnych jst
 będzie realizowana w nie więcej niż 4 etapach w każdym
roku, jej zakończenie i złożenie wniosku o płatność
ostateczną nastąpi do dnia 31 grudnia roku, na który
pomoc jest przyznawana, lecz nie później niż do dnia 30
czerwca 2015 r.
Działanie 4.3
Funkcjonowanie LGD
- zakres pomocy
 Koszty bieżące (administracyjne) LGD,
 Realizacja badań dotyczących obszaru objętego LSR,
 Informowanie o obszarze objętym LSR, realizacji LSR oraz
działalności LGD,
 Szkolenia pracowników LGD, członków zarządu LGD oraz członków
organu decyzyjnego (Rady) LGD,
 Realizacja wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych związanych z
obszarem objętym LSR, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 Animowanie społeczności lokalnej,
Działanie 4.3
Funkcjonowanie LGD
- kwalifikowalność kosztów
 Kwalifikowalne są koszty poniesione od dnia

zawarcia umowy, a w przypadku przyznania
pomocy – od dnia złożenia wniosku o
przyznanie pomocy.
Koszty bieżące poniesione przez LGD stanowią
koszt kwalifikowalny jedynie do wysokości 15%
sumy zrefundowanych kosztów kwalifikowalnych
wszystkich operacji zrealizowanych w tym okresie
w ramach działań 4.1, 4.2 oraz 4.3.
Działanie 4.3
Funkcjonowanie LGD
- terminy
 pierwszy wniosek o przyznanie pomocy składa się

łącznie z wnioskiem o wybór LGD do realizacji LSR
w latach następnych do 30 września roku
poprzedzającego rok, którego pomoc dotyczy.
właściwy organ samorządu województwa rozpatruje
wniosek: w ciągu 2 miesięcy od dnia jego złożenia,
a w przypadku pierwszego wniosku w ciągu 2
miesięcy od dnia wyboru LGD do realizacji LSR.
Wniosek o płatność
- wszystkie działania
 wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy
dokonuje się niezwłocznie po pozytywnym
rozpatrzeniu wniosku o płatność, lecz nie później niż
w terminie 3 miesięcy od dnia jego złożenia.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards