Moduł 412[01]

advertisement
-1Program nauczania:
Moduł 412[01].Z4
PRAKTYKA ZAWODOWA
1. Cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
- charakteryzować strukturę jednostki organizacyjnej,
- określać zakres umiejętności niezbędnych do wykonania pracy na poszczególnych stanowiskach,
- stosować regulaminy wewnętrzne, dotyczące organizacji i dyscypliny pracy,
- wyjaśniać zasady przepływu informacji i obiegu dokumentów,
- organizować stanowiska pracy biurowej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
wymaganiami ergonomii,
- organizować pracę własną,
- wykorzystywać w pracy materiały biurowe i środki techniczne,
- redagować pisma w sprawach osobowych, handlowych i finansowych,
- sporządzać i rejestrować dokumenty dotyczące podstawowej działalności jednostki
organizacyjnej,
- stosować zasady etyki zawodowej we współpracy z innymi,
- nawiązywać kontakty służbowe ze współpracownikami i otoczeniem jednostki organizacyjnej,
- określać organizację i podział pracy w komórkach finansowo-księgowych,
- kontrolować i dekretować dokumenty księgowe zgodnie z planem kont,
- obsługiwać programy finansowo-księgowe,
- dokonywać rozliczeń finansowych,
- ewidencjonować operacje gospodarcze charakterystyczne dla rodzaju działalności na kontach
syntetycznych i analitycznych,
- stosować zasady przechowywania dokumentów i zabezpieczania danych,
- kształtować pozytywną opinię o przedsiębiorstwie,
- dokonywać samooceny i ewaluacji umiejętności zawodowych.
2. Wykaz jednostek modułowych
Symbol jednostki
modułowej
Nazwa jednostki modułowej
412[01].Z4.01
Uczestniczenie w procesach społecznych i
gospodarczych jednostki organizacyjnej
Uczestniczenie w pracach komórek
finansowo-księgowych jednostki
organizacyjnej
Razem:
412[01].Z4.02
Orientacyjna
liczba godzin na
realizację
42
98
140
-23. Schemat układu jednostek modułowych
412[01].Z4
Praktyka zawodowa
412[01].Z4.01
Uczestniczenie w procesach
społecznych i gospodarczych
jednostki organizacyjnej
412[01].Z4.02
Uczestniczenie w pracach
komórek finansowoksięgowych jednostki
organizacyjnej
Uczniowie powinni odbywać praktykę zawodową w jednostkach stanowiących ich potencjalne
przyszłe miejsca pracy. W zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy oraz zainteresowań uczniów, mogą
to być następujące miejsca: sekretariaty, komórki prowadzące sprawy kadrowe oraz inne komórki, zgodne
z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, urzędu lub instytucji.
Wskazane jest, aby uczniowie sami dokonali wyboru jednostki, w której może być odbywana
praktyka. W tym celu powinni nawiązać kontakt z kierownictwem wybranej jednostki, zaprezentować
swoje umiejętności i zainteresowania oraz ustalić szczegółowy harmonogram z przydzielonym opiekunem
praktyk. Tylko w uzasadnionych przypadkach szkoła pośredniczy w znalezieniu miejsca odbywania
praktyki przez ucznia.
Program praktyki zawodowej należy traktować elastycznie. Ze względów organizacyjnych
dopuszcza się pewne zmiany związane ze specyfiką jednostki, w której uczeń odbywa praktykę. Praktykę
zawodową należy tak zorganizować, aby umożliwić uczniom zastosowanie i pogłębienie zdobytych
wiadomości i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Wskazane jest, aby w miarę
możliwości uczniowie poznali pracę różnych działów jednostki.
Jednostka modułowa 412[01].Z4.01
Uczestniczenie w procesach społecznych i gospodarczych jednostki organizacyjnej
1. Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
- określić przedmiot, cel, formę organizacyjno-prawną i regulacje prawne działalności jednostki
gospodarującej,
- określić powiązania jednostki organizacyjnej z otoczeniem,
- scharakteryzować strukturę organizacyjną jednostki,
- określić zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych,
- wyjaśnić zasady przepływu informacji i obiegu dokumentów w jednostce organizacyjnej,
- zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
- zorganizować stanowisko pracy biurowej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz wymaganiami ergonomii,
- zastosować regulaminy wewnętrzne dotyczące organizacji i dyscypliny pracy,
-3-
zastosować przepisy dotyczące praw i obowiązków pracownika i pracodawcy,
określić konsekwencje nieprzestrzegania regulaminów pracy,
określić obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy i możliwości egzekwowania uprawnień
przez pracownika,
zastosować zasady etyki zawodowej,
posłużyć się regulaminami wynagrodzenia pracowników,
zredagować pisma w sprawach osobowych i handlowych,
sporządzić i zarejestrować dokumenty dotyczące zakupu i sprzedaży oraz gospodarki
magazynowej,
uczestniczyć w działaniach marketingowych przedsiębiorcy,
opracować ofertę handlową jednostki,
dokonać samooceny i ewaluacji swoich umiejętności zawodowych i interpersonalnych pod kątem
ich przydatności na poszczególnych stanowiskach pracy biurowej.
2. Materiał nauczania
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej obowiązującej
w jednostce.
Analizowanie regulaminów obowiązujących w jednostce.
Określenie struktury organizacyjnej, zakresu zadań poszczególnych komórek oraz przepływu informacji
i obiegu dokumentów.
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii.
Wykorzystywanie środków technicznych i materiałów biurowych.
Określanie zakresu umiejętności niezbędnych do wykonania zadań na poszczególnych stanowiskach pracy:
w sekretariacie, w komórkach prowadzących sprawy kadrowe, zaopatrzenia i zbytu oraz marketingu.
Dokumentowanie procesu zakupu i sprzedaży oraz innych, wynikających z rodzaju prowadzonej
działalności.
Obsługiwanie klientów w typowych sprawach wynikających z rodzaju działalności prowadzonej
w przedsiębiorstwie.
Opracowanie oferty handlowej jednostki.
3. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki
Realizacja programu jednostki oparta jest na umiejętnościach zawodowych i ponadzawodowych,
nabytych przez ucznia podczas realizacji modułu ogólnozawodowego i modułów zawodowych.
Podstawowym celem realizacji programu jednostki modułowej jest doskonalenie umiejętności
organizowania pracy, współdziałania w zespole oraz wykonywania zadań zawodowych na typowych dla
zawodu stanowiskach pracy. Bardzo ważne jest kształtowanie odpowiedzialności za wykonywaną pracę
oraz wdrażanie do samokontroli. Przed przystąpieniem uczniów do wykonywania prac, należy zapoznać ich
z przepisami obowiązującymi na danym stanowisku pracy.
Uczeń powinien wykonywać zadania przewidziane w zakresie obowiązków pracowników na
poszczególnych stanowiskach pracy, a w szczególności: redagować pisma w sprawach osobowych,
sporządzać dokumenty wynikające z podstawowej działalności jednostki, obsługiwać techniczne środki
biurowe oraz załatwiać typowe sprawy z klientami jednostki.
Zadania realizowane przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami
programowymi jednostek modułowych zrealizowanych w szkole.
W trakcie praktyki uczeń powinien prowadzić dzienniczek praktyk i dokumentować w nim jej przebieg.
4. Propozycje metod sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia
Oceny osiągnięć edukacyjnych wynikających z realizacji programu jednostki modułowej dokonuje
opiekun praktyk na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań
oraz dzienniczka praktyk.
Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyk zawodowych
opracowanie o tematyce związanej z jednostką i odbywaną praktyką.
-4Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać:
- aktywność w wykonywaniu zlecanych praktykantowi zadań,
- przestrzeganie dyscypliny,
- samodzielność podczas wykonywania pracy,
- jakość wykonanej pracy,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyk zawodowych powinien
wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową.
Jednostka modułowa 412[01].Z4.02
Uczestniczenie w pracach komórek finansowo-księgowych jednostki organizacyjnej
1. Szczegółowe cele kształcenia
W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć:
- scharakteryzować podział i organizację pracy w komórkach finansowo-księgowych,
- sporządzić, skontrolować i zarejestrować dokumenty księgowe typowe dla działalności jednostki,
- dokonać zapisów w księgach rachunkowych prowadzonych komputerowo,
- zaewidencjonować na kontach syntetycznych i analitycznych operacje gospodarcze
z uwzględnieniem specyfiki rachunkowości jednostki organizacyjnej,
- zinterpretować zapisy księgowe,
- sporządzić i zadekretować listę wynagrodzeń,
- dokonać rozliczeń z pracownikami,
- dokonać rozliczeń wynikających z celów i rodzaju działalności jednostki,
- obliczyć wysokość wynagrodzenia pracownika za okres niezdolności do pracy,
- sporządzić dokumenty do miesięcznych rozliczeń z tytułu podatków i ubezpieczeń,
- uzgodnić salda kont syntetycznych i analitycznych,
- sporządzić zestawienie obrotów i sald,
- zidentyfikować wariant rachunku kosztów,
- przeprowadzić proste analizy ekonomiczne,
- dokonać oceny kondycji finansowej jednostki,
- wypełnić formularze GUS dotyczące sprawozdań obowiązujących w jednostce,
- określić istotę i zakres odpowiedzialności pracownika służb finansowo-księgowych.
2. Materiał nauczania
Określanie podziału i organizacji pracy w komórkach finansowo-księgowych.
Sporządzanie i kontrolowanie dokumentów księgowych.
Posługiwanie się planem kont w dekretowaniu i księgowaniu dokumentów.
Obliczanie wynagrodzeń za pracę i okres niezdolności do pracy.
Sporządzanie listy płac.
Dokonywanie zapisów księgowych na kontach syntetycznych i analitycznych.
Dokonywanie rozliczeń z pracownikami oraz innych rozliczeń wynikających ze specyfiki działalności
jednostki.
Uzgadnianie sald kont księgi głównej oraz pomocniczych.
Sporządzanie zestawienia obrotów i sald.
Wypełnianie formularzy sprawozdań statystycznych według szczegółowych instrukcji GUS.
Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera.
Zabezpieczanie danych w księgach prowadzonych przy użyciu komputera.
Przechowywanie dokumentów.
-53. Wskazania metodyczne do realizacji programu jednostki
Program jednostki modułowej należy realizować w komórkach finansowo-księgowych.
Uczeń powinien wykonywać zadnia przewidziane w zakresie obowiązków na poszczególnych
stanowiskach pracy.
Zadania do wykonania powinny dotyczyć sporządzania i dekretowania dokumentów, prowadzenia
ewidencji księgowej, obsługi programów finansowo-księgowych oraz wszelkich rozliczeń finansowych,
wynikających z istoty działalności jednostki organizacyjnej.
Wykonywanie zadań zawodowych należy poprzedzać instruktażem lub pokazem z objaśnieniem.
Zadania do wykonania przez uczniów w trakcie praktyki zawodowej są skorelowane z treściami
jednostek modułowych zrealizowanych w szkole.
Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki zorganizować seminaria, podczas których uczniowie będą
mieli okazję wymienić swoje doświadczenia oraz dokonać krótkiej prezentacji jednostki, w której odbywali
praktykę, również w języku obcym. W seminarium powinni uczestniczyć nauczyciele kształcenia
zawodowego i języków obcych oraz, w miarę możliwości, opiekunowie praktyk.
4. Propozycje metod sprawdzania i oceniania osiągnięć ucznia
Oceny osiągnięć edukacyjnych z zakresu programu jednostki modułowej dokonuje opiekun praktyk
zawodowych na podstawie obserwacji czynności wykonywanych przez ucznia podczas realizacji zadań oraz
dzienniczka praktyk.
Wskazane jest, aby na zakończenie praktyki uczeń przedstawił opiekunowi praktyk zawodowych
opracowanie o tematyce związanej z jednostką i odbywaną praktyką.
Ocena osiągnięć ucznia powinna uwzględniać:
- aktywność w wykonywaniu zlecanych praktykantowi zadań,
- przestrzeganie dyscypliny,
- samodzielność podczas wykonywania pracy,
- jakość wykonanej pracy,
- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Na zakończenie realizacji programu jednostki modułowej, opiekun praktyk zawodowych powinien
wpisać w dzienniczku praktyki opinię o pracy i postępach ucznia oraz ocenę końcową.
Download