BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI Doskonalenie

advertisement
BRYGADZISTA / MISTRZ PRODUKCJI
Doskonalenie kompetencji osobistych mistrzów produkcji
i brygadzistów
Termin:
12.10.2017 - 13.10.2017
Miejsce szkolenia:
ŁÓDŹ, INESS HOTEL *** ul. Wróblewskiego 19/23
http://www.inesshotel.pl
Cena:
850,00 zł + 23% VAT
Cena specjalna:
750,00 zł + 23% VAT
Cena z noclegiem:
Cena specjalna dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby.
1100,00 zł + 23% VAT
Cena noclegu w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem oraz kolacją
pomiędzy pierwszym a drugim dniem szkolenia.
Szkolenie uczy efektywnego zarządzania pracownikami produkcyjnymi, pokazuje jak
zbudować skuteczny zespół i rozwiązywać konflikty. Warsztat ma charakter
intensywnego treningu praktycznych umiejętności brygadzisty i mistrza produkcji.
Zadaniem treningu jest opanowanie przez uczestników podstawowych zasad
zarządzania ludźmi i technik motywowania podwładnych do pracy. Zapoznaje
z technikami budowania autorytetu lidera w zespole. Podnosi świadomość mistrzów
produkcji
i
brygadzistów
w
zakresie
znaczenia
ich
pracy
dla
organizacji.
Uczy jak motywować i kontrolować pracowników, a także demonstruje sposoby
skutecznego komunikowania się z przełożonymi i pracownikami. Odwołując się do
konkretnych ćwiczeń, szkolenie doskonali umiejętności organizacyjne i przywódcze
mistrza produkcji i brygadzisty.
CELEM SZKOLENIA JEST
rozwój
brygadzistów,
liderów,
mistrzów
w
zakresie
zarządzania
zespołami
produkcyjnymi.
W trakcie szkolenia omawiane będą następujące zagadnienia:

jak budować sylwetkę asertywnego brygadzisty/mistrz/lidera

jak komunikować się z podwładnymi, działami współpracującymi oraz
przełożonymi

jakie
narzędzia
w
celu
motywacji
pozafinansowej
może
wykorzystać
brygadzista/mistrz/lider

jak poradzić sobie ze stresem w trudnych sytuacjach na produkcji

jak efektywnie delegować uprawnienia w oparciu o plan pracy

jak inspirować pracowników do działania

jak dostrzegać potrzeby swojego zespołu i reagować na konflikty w oparciu o
postawę asertywną
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

uświadomienie sobie mocnych i słabych stron jako lidera zespołu

wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji

rozwój umiejętności kierowania zespołem

wzmocnienie skutecznego motywowania podwładnych

podniesienie umiejętności delegowania zadań i sztuki budowania i rozwijania
zespołu

pobudzenie do rozwoju kompetencji zawodowych

poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej podwładnym
SZKOLENIE SKIEROWANE DO
Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej niższego i
średniego szczebla
w zakładach produkcyjnych.
PROGRAM SZKOLENIA
1. Rola i zadania brygadzisty/mistrza/lidera
- diagnoza osobistego potencjału w kierowaniu zespołem - Analiza SWOT
- podstawowe i rozszerzone umiejętności menadżera w zakresie kierowania zespołem
- rola komunikacji w relacjach "szef-podwładny" oraz podwładny - szef"
2. Narzędzia komunikowania a budowanie relacji międzyludzkich
- bariery komunikacyjne i sposoby ich przezwyciężania
- jak parafrazować
- zasady procesu komunikacji
- błędy podczas komunikacji
- świadomy i nieświadomy poziom komunikacji
3. Trudne rozmowy w produkcji
- techniki radzenia sobie z trudnym pracownikiem (leniwy, agresywny, buntujący
innych)
- techniki przełamywania oporu wobec zmian oraz wykonywania poleceń
- opór przy delegowaniu zadań
- komunikacja niewerbalna i jej znaczenie w procesie komunikacji a komunikacja
werbalna
- konstruktywna krytyka
4. Zespoły i grupy
- style kierowania zespołem
- etapy pracy zespołu
- role ludzi w zespole typy zachowań w pracy zespołowej wynikające z cech osobowości
członków zespołu, istotne z punktu widzenia funkcjonowania zespołu jako całości
- idealny zespół według Belbina
- formy motywowanie pracowników a zespołu /rodzaje motywacji (Model Maslowa,
Vrooma i Herzberga)
5. Asertywna postawa brygadzisty/mistrza/lidera
- co znaczy asertywny szef
- czynniki hamujące asertywność
- narzędzia i metody budowania wewnętrznej postawy asertywnej
6. Stres w pracy
- stresory na poziomie odczuwania, myślenia, zachowań
- techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach trudnych na produkcji
7. Konflikty w zespole
- umiejętności rozwiązywania konfliktów
- "wczoraj kolega dziś przełożony" – nowy poziom starych relacji
8. Pomost w przyszłość
- Co wykorzystam w przyszłości?
- Podsumowanie szkolenia. Sesja pytań i odpowiedzi
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Prowadzący podczas szkolenia przekaże uczestnikom skuteczne rozwiązania w
zakresie budowania autorytetu lidera - brygadzisty oraz możliwości rozwijania
najważniejszych kompetencji przywódczych. Przekazanie teorii będzie na podstawie
ćwiczeń również tych z doświadczeń uczestników szkolenia.
WYKŁADOWCA
TOMASZ PACHOŁ
Trener - Praktyk. Specjalizujący się w treningach i konsultingu w zakresie poprawy
efektywności organizacji produkcyjnych, rozwoju kompetencji menadżerskich z zakresu
motywowania,
organizowania
i
planowania,
zarządzania
czasem
oraz
oceny
pracowniczej. Prowadzi również projekty dotyczące redukcji konfliktów wewnątrz
zespołowych i między wydziałowych, przygotowania zespołów do wdrażania nowych
projektów oraz podniesienia motywacji pracowników na określone kierunki działania
firmy.
Zrealizował
ponad
5000
h
szkoleń
i
warsztatów,
m.in
dla
firm:
AVON, B/S/H Bosch und Siemens Hausgerate, Dr. Oetker, ESSELTE, FERROXCUBE
Polska, ICI - Akzo Nobel Coatings, INERGY AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND
Sp. z o.o., FERRERO, KWH PIPE Poland, KIMBALL ELECTRONICS Poland Sp. z.o.o.,
SCHUMACHER
PACKAGING,
SCHNEIDER
ELECTRIC
Polska
Sp.
z
o.o.,
SECO/WARWICK S.A., SIEGENIA-AUBI Sp. z o.o., STADLER Rail Polska sp. z o.o.,
STOLZLE Częstochowa sp. z o.o., TOR-PAL Sp. z o.o., P.W.C. ODRA, WIENERBERGER
Ceramika Budowlana sp. z o.o., VORWERK Autotec Polska Sp. z o.o.
W CENIE SZKOLENIA UWZGLĘDNIONO
16 h dydaktycznych zajęć, wsparcie poszkoleniowe trenera, poradnik/podręcznik
dokumentujący przekazaną wiedzę w bardzo praktycznej formie, materiały pomocnicze,
certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.
Zapewniamy opiekuna z ramienia Centrum Szkoleń LIDERAP, który jest zawsze do
Państwa dyspozycji podczas trwania szkolenia.
Godziny zajęć:
I dzień zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:00
II dzień zajęcia rozpoczynają się o godzinie 9:00, a kończą o 16:00
Download