3. Stosowanie histomonostatyków i kokcydiostatyków

advertisement
RADA
UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 20 maja 2008 r. (21.05)
(OR. fr)
9632/08
AGRILEG 81
PISMO PRZEWODNIE
od:
Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,
podpisano przez pana dyrektora Jordiego AYETA PUIGARNAUA
data otrzymania:
6 maja 2008 r.
do:
Pan Javier SOLANA, Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel
Dotyczy:
Sprawozdanie Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie
stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków jako dodatków
paszowych
Delegacje otrzymują w załączeniu dokument Komisji COM(2008)233 wersja ostateczna.
Zał.: COM(2008)233 wersja ostateczna
9632/08
zm
DG B II
PL
KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
Bruksela, dnia 5.5.2008 r.
COM(2008)233 wersja ostateczna
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W SPRAWIE STOSOWANIA KOKCYDIOSTATYKÓW I
HISTOMONOSTATYKÓW JAKO DODATKÓW PASZOWYCH
złożone zgodnie z
art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 września 2003 r.
w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt
PL
PL
SPIS TREŚCI
1.
Kontekst ....................................................................................................................... 3
1.1.
Wprowadzenie.............................................................................................................. 3
1.2.
Prawodawstwo w zakresie dodatków paszowych ........................................................ 3
2.
Obecna sytuacja legislacyjna w zakresie kokcydiostatyków i histomonostatyków
jako dodatków paszowych. .......................................................................................... 4
3.
Stosowanie histomonostatyków i kokcydiostatyków................................................... 5
3.1.
Charakter kokcydiozy i histomonadozy oraz częstość ich występowania ................... 5
3.2.
Zastosowania kokcydiostatyków ................................................................................. 6
4.
Bezpieczeństwo stosowania kokcydiostatyków jako dodatków paszowych ............... 6
5.
Statystyka stosowania .................................................................................................. 7
6.
Alternatywy dla stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków ........................ 8
6.1.
Szczepienia................................................................................................................... 8
6.2.
Produkty ziołowe ......................................................................................................... 8
6.3.
Stosowanie leków weterynaryjnych wydawanych na receptę ..................................... 8
6.4.
Inne środki .................................................................................................................... 8
7.
Informacje udostępnione przez państwa członkowskie i zainteresowane strony ........ 9
8.
Wnioski ........................................................................................................................ 9
ZAŁĄCZNIK ........................................................................................................................... 11
PL
2
PL
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA RADY I PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
W SPRAWIE STOSOWANIA KOKCYDIOSTATYKÓW I
HISTOMONOSTATYKÓW JAKO DODATKÓW PASZOWYCH
1.
KONTEKST
1.1.
Wprowadzenie
Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt1
stanowi, że Komisja składa Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
w sprawie stosowania kokcydiostatyków i histomonostatyków jako dodatków
paszowych w związku z decyzją w sprawie wycofania stosowania tych substancji
jako dodatków paszowych do dnia 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie musi również
uwzględnić dostępne substancje zastępcze, przy czym należy do niego dołączyć, w
stosownym przypadku, wnioski legislacyjne.
Komisja przygotowała niniejsze sprawozdanie w oparciu o informacje zebrane
w oparciu o materiały otrzymane od organów państw członkowskich i
zainteresowanych stron.
Kokcydiostatyki i histomonostatyki to substancje chemiczne otrzymywane w drodze
syntezy lub wytwarzane przez mikroorganizmy, które hamują rozwój lub niszczą
pierwotniaki pasożytnicze wywołujące kokcydiozę lub histomonadozę u zwierząt
gospodarskich. Kokcydiostatyki mogą również wykazywać aktywność wtórną
i resztkową w stosunku do mikroflory jelitowej, różnią się jednak od antybiotyków
stosowanych jako stymulatory wzrostu, które oddziałują przede wszystkim na
mikroflorę jelitową. Stosowanie wspomnianych antybiotyków jako stymulatorów
wzrostu jest zakazane we Wspólnocie Europejskiej od dnia 1 stycznia 2006 r.
1.2.
Prawodawstwo w zakresie dodatków paszowych
Na przestrzeni ostatnich 40 lat kokcydioza u zwierząt gospodarskich była
kontrolowana poprzez dodawanie substancji do pasz, zaś od 1970 r. Wspólnota
reguluje i dopuszcza kokcydiostatyki jako dodatki paszowe na mocy dyrektywy
70/524/EWG z dnia 23 listopada 1970 r. dotyczącej dodatków paszowych2.
Dyrektywa została poddana pełnemu przeglądowi w 2003 r., natomiast
rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 w znaczący sposób zrewidowało dotychczas
obowiązujące prawodawstwo UE w zakresie dodatków paszowych.
Rozporządzenie wprowadziło szereg nowych aspektów do obowiązującego wówczas
prawodawstwa w zakresie dodatków paszowych, będąc jednym z pierwszych
1
2
PL
Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
Dz.U. L 270 z 14.12.1970, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1756/2002
(Dz.U. L 265 z 3.10.2002, s. 1).
3
PL
elementów prawodawstwa w zakresie bezpieczeństwa żywności przyjętych
w następstwie rozporządzenia (WE) nr 178/2002 ustanawiającego ogólne zasady
i wymagania
prawa
żywnościowego,
powołującego
Europejski
Urząd
ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie
bezpieczeństwa żywności3. W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003, oprócz
przyznania odpowiedzialności za ocenę bezpieczeństwa i opinie naukowe
Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności, kierowano się zasadami
określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 poprzez wprowadzenie
możliwości udzielania zezwoleń terminowych ważnych przez okres 10 lat,
ustanowienie wspólnotowego laboratorium referencyjnego do celów związanych z
dodatkami paszowymi, możliwość określenia najwyższych dopuszczalnych limitów
pozostałości w przypadku niektórych dodatków, które mogą spowodować obecność
pozostałości, a także, w momencie wydania zezwolenia, możliwość nałożenia
obowiązku prowadzenia programów monitorowania rynku po wprowadzeniu do
obrotu, jak również inne przepisy. Ponadto w rozporządzeniu utrzymano
kokcydiostatyki i wprowadzono histomonostatyki jako nową kategorię dodatków
paszowych, przy jednoczesnym ustanowieniu wycofania istniejących antybiotyków
ze stosowania (i wprowadzania do obrotu) jako dodatki paszowe od dnia 1 stycznia
2006 r., biorąc pod uwagę, że stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych jako
stymulatorów wzrostu wiąże się z ryzykiem selekcji szczepów bakteryjnych
opornych na leki stosowane w leczeniu ludzi lub zwierząt.
Wymagania dotyczące etykietowania w odniesieniu do pasz zawierających niektóre
kategorie dodatków, w tym kokcydiostatyki i histomonostatyki, są w dalszym ciągu
objęte art. 16 dyrektywy 70/524/EWG, która pozostaje w mocy do czasu, gdy
dyrektywa 79/373/EWG w sprawie obrotu mieszankami paszowymi4 zostanie
znowelizowana w celu włączenia przepisów dotyczących etykietowania pasz
zawierających dodatki.
Weterynaryjne produkty lecznicze są w Unii Europejskiej regulowane dyrektywą
2001/82/WE5.
2.
OBECNA
SYTUACJA
LEGISLACYJNA
W
ZAKRESIE
I HISTOMONOSTATYKÓW JAKO DODATKÓW PASZOWYCH.
KOKCYDIOSTATYKÓW
Obecnie istnieje 11 różnych kokcydiostatyków, na które wydano 28 różnych
zezwoleń w odniesieniu do różnych gatunków i z zachowaniem pewnych warunkach
stosowania. Produkty są obecnie dopuszczone dla kurcząt, indyków i królików.
Wspomniane kokcydiostatyki można podzielić na dwa główne rodzaje. W pierwszej
grupie znajdują się jonofory (substancje zawierające ugrupowanie polieterowe
i wytwarzane w drodze fermentacji z udziałem kilku szczepów Streptomyces spp
i Actinomadura spp), do których należy sześć następujących substancji: sól sodowa
monenzyny, sól sodowa lasalocidu, sól amonowa maduramycyny, narazyna, sól
sodowa salinomycyny oraz sól sodowa semduramycyny. Do drugiej grupy należą
cztery inne produkty syntetyczne, nieposiadające właściwości jonoforowych:
3
4
5
PL
Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1. Ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1642/2003 (Dz.U. L 245 z
29.9.2003, s. 4).
Dz.U. L 86 z 6.4.1979, s. 30.
Dz.U. L 311 z 28.11.2001, s. 1.
4
PL
dekochinian (związek należący do chemicznej grupy chinolonów), chlorowodorek
robenidyny (z grupy guanidyn), halofuginon (z grupy chinazolinonów), diklazuril
(z grupy benzenoacetonitryli) oraz nikarbazyna. Obecnie w UE żadne
histomonostatyki nie są dopuszczone ani stosowane jako dodatki paszowe.
Wszystkie kokcydiostatyki zostały poddane ocenie bezpieczeństwa przeprowadzonej
przez EFSA lub przez Komitet Naukowy ds. Żywienia Zwierząt.
Poszczególne zezwolenia obejmują charakterystykę produktów, identyfikację
posiadacza zezwolenia, maksymalne, minimalne i/lub zalecane dawki, kategorie
zwierząt, u których można je stosować, najwyższe dopuszczalne limity pozostałości
(NDP) oraz, w razie konieczności, okresy karencji, a także szczególne przepisy w
zakresie etykietowania oraz, w razie konieczności, inne warunki uzupełniające.
Obecne zezwolenia terminowe wygasają pomiędzy 2009 i 2017 r. Dane szczegółowe
wspomnianych zezwoleń zostały streszczone w załączniku I.
3.
STOSOWANIE HISTOMONOSTATYKÓW I KOKCYDIOSTATYKÓW
3.1.
Charakter kokcydiozy i histomonadozy oraz częstość ich występowania
Choroba kokcydioza jest wywoływana przez wysoce specyficzne pierwotniaki
pasożytnicze z rodzaju Eimeria (Phylum Apicomplexa). Istnieje siedem głównych
gatunków atakujących drób (E. acervulina, brunetti, mitis, necatrix, praecox, tenella
i maxima), pięć innych gatunków specyficznych dla indyków (np. E. meleagrimitis)
oraz sześć specyficznych dla królików (np. E. stiedae). Kokcydioza może
występować również u bydła i świń, w centrum uwagi znajduje się jednak drób,
indyki i króliki, gdyż te sektory produkcyjne to największe sektory stosujące środki
kontroli w celu zapobiegania tej chorobie, która w przypadku tych bardziej
wrażliwych gatunków jest śmiertelna.
Rodzaj Eimeria jest rozpowszechniony w środowisku, w którym może być
przenoszony w nieaktywnej formie przez szkodniki i ptactwo, jest również wysoce
odporny na zmieniające się warunki pogodowe i środki dezynfekcyjne, co niemal
uniemożliwia jego wytępienie. Połknięty pasożyt szybko atakuje tkanki jelitowe,
namnaża się i jest ponownie wydalany w postaci licznych żywotnych „jaj” (oocyst),
które ponownie zakażają zwierzęta i budynki w sąsiedztwie.
Oddziaływanie na żywiciela, w przypadku braku leczenia, może objawiać się
łagodnym zapaleniem jelit, którego skutkiem jest wynikające z utraty apetytu
zmniejszenie spożycia paszy, a w rezultacie słaby przyrost masy, ale również może
prowadzić do biegunki krwiotocznej i śmierci, w zależności od stopnia zakażenia i
gatunku. Nawet w przypadkach łagodnego zakażenia zmiany w jelitach często
otwierają drogę dla innych zakażeń bakteryjnych, które mogą prowadzić do
pogorszenia stanu zaatakowanego zwierzęcia.
Kokcydioza atakuje wszystkie ptaki dzikie i hodowlane. Mimo, że nie istnieją
dokładne dane na temat występowania oraz częstości, odnoszące się do kokcydiozy
w postaci klinicznej i podklinicznej w przemysłowej produkcji drobiu i królików,
uważa się powszechnie, że pasożyty występują we wszystkich stadach. Charakter
zarażenia pasożytami polega na tym, że kokcydioza występuje we wszystkich
fermach drobiu, nawet przy zachowaniu wysokich norm sanitarnych i dobrym
PL
5
PL
gospodarowaniu, i może wywierać istotny wpływ na dobrostan zwierząt.
Choroba histomonadoza jest również wywoływana przez pasożytniczego
pierwotniaka, Histomonas meleagridis. Najcięższe skutki występują u indyków
(„czarna główka”), aczkolwiek choroba może dotknąć liczne inne gatunki ptaków.
3.2.
Zastosowania kokcydiostatyków
W produkcji przemysłowej główna metoda kontrolowania kokcydiozy polega na
dodawaniu do pasz kokcydiostatyków na dopuszczonym poziomie oraz na
przestrzeganiu zalecanych wymogów w zakresie higieny. Na ogół kokcydiostatyki
należy podawać przez całe życie zwierzęcia (w przypadku kurcząt rzeźnych) w celu
ochrony przed ponownym zakażeniem, będącym skutkiem wszechobecnej
kokcydiozy w stadium oocysty.
Wszystkie kokcydiostatyki hamują rozmnażanie, ale nie eliminują całkowicie
pasożyta z jelit zwierzęcia. W związku z tym dopuszczone syntetyczne substancje
chemiczne odgrywają istotną rolę wraz z jonoforami, gdyż umożliwiają rotację, czyli
zamianę produktów między cyklami produkcyjnymi, albo wykorzystywanie ich
w tzw. programach wahadłowych w celu zapewnienia prawidłowej kontroli choroby,
a także zminimalizowania rozwoju odporności pasożyta.
Dostępność i ciągłe stosowanie profilaktyczne kokcydiostatyków przyczyniło się
w znacznym stopniu do rozwoju produkcji drobiu charakteryzującej się wysokim
poziomem zdrowia i dobrostanu zwierząt. Wprowadzenie pierwszego
kokcydiostatyku jonoforowego (monenzyny) w latach siedemdziesiątych XX w.
stanowiło znaczące osiągnięcie w zakresie kontrolowania kokcydiozy. Wcześniej
ogniska choroby były powszechne, a jej leczenie lub zapobieganie trudniejsze, gdyż
dostępne były wyłącznie kokcydiostatyki niejonoforowe, znacznie mniej skuteczne
ze względu na szybki rozwój odporności pasożyta.
W odniesieniu do histomonostatyków, mimo że obecnie w UE nie są dopuszczone
żadne produkty należące do tej kategorii, istnieje mechanizm wydawania na nie
zezwoleń, w przypadku ewentualnego wniosku o zezwolenie na produkt,
zawierającego dostateczną ilość danych potwierdzających jego bezpieczeństwo dla
zwierząt, konsumentów i środowiska, jak również jego skuteczność. Z niektórych
produkujących indyki państw członkowskich dochodzą sygnały, że od czasu
cofnięcia zezwolenia na jedyny histomonostatyk w 2003 r. ma miejsce znaczący
spadek wskaźników wydajności technicznej w zakresie produkcji indyków oraz
wzrost kosztów weterynaryjnych, co przemawia za poszukiwaniem odpowiedniego
produktu.
4.
BEZPIECZEŃSTWO
STOSOWANIA
KOKCYDIOSTATYKÓW
JAKO
DODATKÓW
PASZOWYCH
Kokcydiostatyki dopuszczone do stosowania w paszach zwierzęcych nie są
wykorzystywane do celów leczenia ludzi.
Nieszkodliwość kokcydiostatyków, które są obecnie dopuszczone, została ostatnio
poddana szeroko zakrojonej ocenie, przede wszystkim przez Europejski Urząd
PL
6
PL
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Wspomniana ocena obejmuje brak
szkodliwości dla zwierząt, konsumentów i użytkowników, jak również dla
środowiska. Ocena bezpieczeństwa zwraca również uwagę na ryzyko rozwoju
odporności
pierwotniaków
oraz
oporności
krzyżowej
w
przypadku
mikroorganizmów, aby uniknąć dotychczas nieznanego, ale teoretycznie możliwego
rozwoju oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe stosowane w leczeniu ludzi
lub zwierząt.
Fakt, że rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 reguluje ustalanie najwyższych
dopuszczalnych limitów pozostałości (NDP) w odniesieniu do pozostałości dodatku
w stosownej żywności pochodzenia zwierzęcego oznacza, że dzięki określonym na
przestrzeni ostatnich kilku lat NDP istnieją obecnie bardziej efektywne i przejrzyste
niż uprzednio sposoby kontrolowania zastosowań kokcydiostatyków w paszach.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 183/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 12 stycznia 2005 r. ustanawiającym wymagania dotyczące higieny pasz6,
zakłady wytwarzające lub wprowadzające do obrotu kokcydiostatyki
i histomonostatyki oraz premiksy i mieszanki paszowe zawierające te dodatki, są
zatwierdzane przez organ właściwy dla tego rodzaju działalności. Wspomniane
przepisy oznaczają w praktyce, że w zasadzie rolnicy, którzy zechcą stosować
kokcydiostatyki i histomonostatyki, otrzymają jedynie gotowe do użycia mieszanki
paszowe pełnoporcjowe lub uzupełniające, wytworzone przez zatwierdzonych
producentów mieszanek paszowych. Jest to istotne zabezpieczenie, gdyż zapewnia
dokładność i jednorodność mieszanki oraz umożliwia właściwym organom
prowadzenie skutecznych kontroli urzędowych.
W niektórych państwach członkowskich, na przykład w Szwecji, obowiązują
programy nadzoru w celu wykrywania zwiększenia oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe, powiązane ze stosowaniem kokcydiostatyków jako
dodatków paszowych, w przypadku których nie obserwowano dotychczas żadnych
oznak takiego zwiększenia oporności.
5.
STATYSTYKA STOSOWANIA
Zestawienie dokładnych danych liczbowych dotyczących produkcji i stosowania
w odniesieniu do całej Europy nie jest łatwe, biorąc pod uwagę swobodny przepływ
produktów w ramach rynku wewnętrznego oraz nakładanie się danych liczbowych
wykorzystywanych przez organy krajowe. Dane liczbowe przedstawione
w załączniku II, zestawione wspólnie przez Międzynarodową Federację na rzecz
Zdrowia Zwierząt w Europie (IFAH Europe), Europejską Federację Producentów
Pasz (FEFAC) oraz Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu
Drobiem (AVEC), i dotyczące stężenia wspomnianych produktów w kilkunastu
rodzajach pasz przeznaczonych dla różnych kategorii zwierząt w państwach UE-27
jako całości, są uważane za najlepsze szacunki.
Dane liczbowe wskazują, że kokcydiostatyki są powszechnie stosowane w paszach
wykorzystywanych w produkcji brojlerów i indyków w państwach UE-27. Mimo że
6
PL
Dz.U. L 35 z 8.2.2005, s. 1.
7
PL
ze statystyk nie wynika, aby na przestrzeni czasu pojawił się szczególny trend,
stosowanie tych substancji w zasadzie najwyraźniej utrzymywało się w ciągu
ostatnich lat na stabilnym poziomie.
6.
ALTERNATYWY DLA STOSOWANIA KOKCYDIOSTATYKÓW I HISTOMONOSTATYKÓW
6.1.
Szczepienia
Od 1992 r. opracowywane są szczepionki oparte na przedwcześnie rozwiniętych
oocystach różnych szczepów pasożytów. Stosowanie szczepionek przeciwko
kokcydiozie na skalę przemysłową rozpoczęto w 1992 r. w odniesieniu do młodych
kur na wchodzących w okres nieśności, a w 2000 r. w odniesieniu do komercyjnych
kurcząt rzeźnych. Obecnie szczepionki stosowane są jako główna metoda
zapobiegania kokcydiozie w stadach hodowlanych i u kur niosek. Istnieje jedna
szczepionka, która jest dopuszczona na terenie całej UE, zaś dwie inne są dostępne w
niewielkiej liczbie krajów. Zwolennicy szczepionek dowodzą, że ciągłe stosowanie
kokcydiostatyków zwiększa oporność, w związku z czym konieczne jest dalsze
opracowywanie nowych produktów. Szczepionki są jednak specyficzne dla
określonego gatunku i nie są dostępne dla wszystkich zwierząt.
W chwili obecnej nie są dostępne szczepionki zapobiegające histomonadozie.
6.2.
Produkty ziołowe
Na rynku stosuje się szereg ekstraktów roślinnych i preparatów na bazie olejków
eterycznych.
Nie są jednak obecnie prowadzone kontrolowane prace badawcze na rzecz
zapewnienia możliwego do określenia ilościowego zapobiegania kokcydiozie
i histomonadozie, nie złożono również dotychczas wniosków o zatwierdzenie i ocenę
przez EFSA na mocy rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.
6.3.
Stosowanie leków weterynaryjnych wydawanych na receptę
Istnieje ograniczona liczba substancji chemicznych zatwierdzonych do stosowania
w celach weterynaryjnych. Są to toltrazuril, amprolium oraz szereg sulfonamidów
(sulfadimerazyna, sulfadimetoksyna, trimetoprym skojarzony z sulfadimetoksyną lub
sulfametoksypiradyzyną). Wymienione substancje są skuteczne w leczeniu zwierząt
w przypadku sporadycznych ognisk kokcydiozy, które mogą wystąpić w razie braku
kokcydiostatyku w paszy lub w przypadku rozwoju oporności albo nawet w sytuacji,
gdy stosowanie szczepionki jest nieskuteczne. W przypadku powszechnego
stosowania owe zastępcze leki weterynaryjne są wrażliwe na narastanie oporności
i nie można na nich polegać przy realizacji celów standardowych programów
kontroli kokcydiozy. Co więcej, nie są one w stanie zapobiec najważniejszym
pojawiającym się problemom związanym z dobrostanem zwierząt, gdyż objawy
kliniczne (zmniejszone pobieranie paszy, biegunka, śmiertelność itd.) występują
wyłącznie w sytuacji, gdy gatunki Eimeria znajdują się w późnym stadium rozwoju,
a oocysty są już w znacznym stopniu wydalone, zakażając przy tym inne ptaki.
Obecnie nie istnieją leki weterynaryjne dopuszczone do zapobiegania
histomonadozie.
PL
8
PL
6.4.
Inne środki
Wypróbowano również inne potencjalne alternatywy, na przykład stosowanie
zakwaszaczy i enzymów lub zawiesin prebiotyków lub mikroorganizmów
probiotycznych w celu utworzenia barier chroniących wejście do przewodu
pokarmowego, aby zapobiec zakażeniu. Stosuje się również bardzo
wyspecjalizowane środki dezynfekujące, biorąc pod uwagę fakt, że oocysty są
w wysokim stopniu oporne na środki najczęściej używane.
Przedmiotem badań jest również rozwój oporności na oocysty w drodze selekcji
genetycznej zwierząt, jednakże perspektywa realizacji celu uzyskania opornych ras
w krótkim czasie wydaje się być odległa.
Nie istnieją dotychczas dostateczne dane potwierdzające skuteczność stosowania
wspomnianych alternatywnych środków zapobiegania kokcydiozie i histomonadozie.
7.
INFORMACJE UDOSTĘPNIONE PRZEZ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I ZAINTERESOWANE
STRONY
Przed przygotowaniem niniejszego sprawozdania Komisja zwróciła się
o udostępnienie informacji do państw członkowskich oraz podmiotów działających
na rynku.
Informacje przesłały następujące organizacje: Międzynarodowa Federacja na rzecz
Zdrowia Zwierząt w Europie (IFAH Europe), Europejska Federacja Producentów
Pasz (FEFAC), Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem
(AVEC), COPA-COGECA, le Comité Européen de la Dinde oraz Stowarzyszenie
Konsultantów Weterynaryjnych.
Piętnaście państw członkowskich udostępniło szczegółowe informacje, zaś
odpowiedzi wskazują na istnienie konsensusu co do tego, że nie ma aktualnie
lepszych rozwiązań alternatywnych w stosunku do obowiązującego obecnie systemu
nadzoru i inspekcji (NDP, reguły w zakresie higieny pasz, rejestracja i zatwierdzanie
zakładów mających do czynienia z kokcydiostatykami, a także identyfikowalność),
regulującego stosowanie kokcydiostatyków jako dodatków paszowych.
8.
WNIOSKI
Obecnie, w nowoczesnej produkcji drobiu, niezbędne jest stosowanie
kokcydiostatyków jako środka zapobiegawczego w zakresie kontroli kokcydiozy.
Praktyka ta przyczynia się w znaczącym stopniu do ochrony zarówno zdrowia, jak
i dobrostanu zwierząt dzięki zapobieganiu chorobie, która jest obecna we wszystkich
gospodarstwach. W obecnych warunkach w Europie produkcja bez
kokcydiostatyków uległaby bardzo drastycznym zaburzeniom ekonomicznym, a
skutkiem zaprzestania stosowania kokcydiostatyków byłoby pozbawienie
konsumentów w UE dostępu do mięsa drobiowego, indyczego i króliczego,
produkowanego zgodnie z wysokimi normami UE w zakresie bezpieczeństwa i
dobrostanu.
Wymienione powyżej alternatywy, jak wykazano, nie zapewniają obecnie takich
PL
9
PL
samych korzyści, jak stosowanie kokcydiostatyków w charakterze dodatków
paszowych.
Szczepionki są specyficzne dla określonego gatunku i nie są dostępne dla wszystkich
zwierząt. Dostępne w ograniczonej ilości leki weterynaryjne są stosowane wyłącznie
w celach leczniczych, natomiast wykorzystywanie ich w celach profilaktycznych
mogłoby skutkować wytworzeniem na nie oporności, a także upośledzić ich
skuteczność jako leków. Z powodu wszechobecności i niezmienności cech ryzyka
choroby zapobieganie jej jest bardziej właściwe, niż jej leczenie.
W odniesieniu do histomonadozy, z racji braku w chwili obecnej alternatywnych
sposobów leczenia, utrzymuje się szczególną kategorię na mocy rozporządzenia
w celu zachowania możliwości zatwierdzania przyszłych produktów przeznaczonych
do zapobiegania chorobie, pod warunkiem spełnienia przez nie kryteriów
bezpieczeństwa i skuteczności.
Można tym samym uznać, że ramy regulacyjne określone rozporządzeniem
1831/2003 funkcjonują w sposób należyty. Komisja jest zdania, że nie należy
zmieniać obecnej sytuacji, oraz że wprowadzony system jest dobrze dostosowany do
istniejących warunków, gdyż zapewnia konsumentom wysoki poziom
bezpieczeństwa, a także właściwie chroni zdrowie i dobrostan zwierząt oraz
środowisko, zapewniając jednocześnie należyte ramy, w których podmioty rynku
mogą prowadzić swoją działalność. Komisja Europejska będzie w dalszym ciągu
monitorować opracowywanie nowych substancji i technik zapobiegania chorobom.
PL
10
PL
ZAŁĄCZNIK
Załącznik I – Zezwolenia na kokcydiostatyki i histomonostatyki jako dodatki paszowe w prawodawstwie wspólnotowym
Dodatek
Numer
Nazwa
dodatku
Nazwa
handlowa
Zezwolenie i daty ważności
Posiadacz
zezwolenia
Data zezwolenia
Data ważności
zezwolenia(-eń)
Streszczenie warunków stosowania
Gatunki
Okres karencji
NDP
E 756
Dekochinian
Deccox
Alpharma AS
2004
17.07.2014 r.
Kurczęta rzeźne
3-dniowy okres
karencji
-
E 757
Sól sodowa
monenzyny
Elancoban
Eli Lilly &
Company Limited
2004
30.07.2014 r.
Kurczęta rzeźne, kurczęta
hodowane na nioski, indyki
(< 16 tygodni)
3-dniowy okres
karencji
25 µg/kg
skóry+tłusz
czu
8 µg/kg
wątroby,
nerek i
mięśni
5 1701
Sól sodowa
monenzyny
Coxidin
Huvepharma NV
Belgia
2007
06.02.2017 r.
Kurczęta rzeźne, indyki
(< 16 tygodni)
3-dniowy okres
karencji
25 µg/kg
skóry+tłusz
czu
8µg/kg
wątroby,
nerek i
mięśni
E 758
PL
Chlorowodorek
robenidyny
Cycostat
Alpharma (Belgia)
BVBA
2004
29.10.2014 r.
Kurczęta rzeźne, indyki, króliki
rzeźne
5-dniowy okres
karencji
-
1999
30.09.2009 r.
Króliki hodowlane
5-dniowy okres
karencji
-
11
PL
Zezwolenia na kokcydiostatyki i histomonostatyki jako dodatki paszowe w prawodawstwie wspólnotowym (ciąg dalszy)
Zezwolenie i daty ważności
Dodatek
Numer
E 763
Nazwa dodatku
Sól sodowa
lasalocidu A
Nazwa
handlowa
Avatec
Posiadacz
zezwolenia
Alpharma
(Belgium) BVBA
Data zezwolenia
Data ważności
zezwolenia(-eń)
2004
20.08.2014 r.
1999
30.09.2009 r.
Streszczenie warunków stosowania
Gatunki
Okres karencji
Kurczęta rzeźne, kurczęta
hodowane na nioski
(< 16 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
Indyki (< 12 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
NDP
20 µg/kg
mięśni
100 µg/kg
skóry+tłusz
czu
100 µg/kg
wątroby
50 µg/kg
nerek
150 µg/kg
jaj
PL
E 764
Bromowodorek
halofuginonu
E 764
Bromowodorek
halofuginonu
Stenorol
E 765
Narazyna
Monteban
1996
Objęty przepisami
art. 10 ust. 2 rozp.
Huvepharma NV
1999
30.09.2009 r.
Kurczęta hodowane na nioski
Eli Lilly &
Company Limited
2004
21.08.2014 r.
Kurczęta rzeźne
-
12
Kurczęta rzeźne, indyki
(< 12 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
1-dniowy okres
karencji
50 µg/kg
wszystkich
tkanek
PL
Zezwolenia na kokcydiostatyki i histomonostatyki jako dodatki paszowe w prawodawstwie wspólnotowym (ciąg dalszy)
Zezwolenie i daty ważności
Dodatek
Numer
Nazwa dodatku
E 766
Sól
sodowa
salinomycyny
Nazwa
handlowa
Sacox
Salinomax
E 770
E 771
PL
Sól
amonowa
maduramycyny
Diklazuril
Cygro
Clinacox
Posiadacz
zezwolenia
Data zezwolenia
Data ważności
zezwolenia(-eń)
Huvepharma NV
2004
21.08.2014 r.
Streszczenie warunków stosowania
Gatunki
Kurczęta rzeźne
Okres karencji
1-dniowy okres
karencji
NDP
5 µg/kg
wszystkich
tkanek
2003
11.11.2013 r.
Kurczęta hodowane na nioski
(< 12 tygodni)
2001
31.05.2011 r.
Króliki rzeźne
5-dniowy okres
karencji
-
Alpharma
(Belgia) BVBA
2005
22.04.2015 r.
Kurczęta rzeźne
1-dniowy okres
karencji
5 µg/kg
Alpharma AS
2001
15.12.2011 r.
Indyki (< 16 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
-
1999
30.09.2009 r.
Kurczęta rzeźne
5-dniowy okres
karencji
-
Janssen Animal
Health
2003
20.01.2013 r.
Kurczęta hodowane na nioski
(< 16 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
-
BVBA
2001
28.02.2011 r.
Indyki (< 12 tygodni)
5-dniowy okres
karencji
-
1999
30.09.2009 r.
Kurczęta rzeźne
5-dniowy okres
karencji
13
-
wszystkich
tkanek
PL
Zezwolenia na kokcydiostatyki i histomonostatyki jako dodatki paszowe w prawodawstwie wspólnotowym (ciąg dalszy)
Zezwolenie i daty ważności
Dodatek
Numer
PL
Nazwa dodatku
Nazwa
handlowa
Posiadacz
zezwolenia
Streszczenie warunków stosowania
Data zezwolenia
Data ważności
zezwolenia(-eń)
Gatunki
Okres karencji
NDP
E 772
Narazyna
Nikarbazyna
Maxiban
Eli Lilly &
Company Limited
1999
30.09.2009 r.
Kurczęta rzeźne, indyki rzeźne
5-dniowy okres
karencji
-
E 773
Sól sodowa
semduramycyny
Aviax
Phibro Animal
Health, s.a.
2006
20.10.2016 r.
Kurczęta rzeźne
5-dniowy okres
karencji
-
14
PL
Załącznik II – Szacunkowa produkcja pasz i stosowanie kokcydiostatyków w państwach
UE-27 w zależności od segmentu rynku w 2006 r.
Tabela: Szacunkowa produkcja pasz i stosowanie kokcydiostatyków w państwach UE-27
w zależności od segmentu rynku w 2006 r.
Rodzaj paszy
Ilość
Z
kokcydiostatyki
em
% stosowania
Bez kokcydiostatyku
tys. ton
Kokcydiost
atyk
Szczepio Obojęt
nka
na
tys. ton
tys. ton
BROJLERY
Starter
brojlerów
dla
Grower/finiszer
dla brojlerów
Pasza
dla
brojlerów
w
końcowej fazie
tuczu
Brojlery ogółem
3825
84 %
12 %
2%
3290
86 %
536
14 %
13 515
84 %
12 %
2%
11 623
86 %
1892
14 %
8160
0%
0%
100 %
0
0%
8160
100 %
14 912
58 %
10 588
42 %
1989
97 %
62
3%
0
0%
6150
100 %
1989
24 %
6212
76 %
25 500
INDYKI
Starter/grower dla
indyków
2050
97 %
0%
3%
Pasza
dla
indyków
w końcowej
fazie tuczu
6150
0%
0%
100 %
Indyki ogółem
8200
INNE
Brojlery
hodowlane
2550
2%
98 %
0%
51
2%
2499
98 %
Młode
kury
wchodzące w
okres nieśności
2000
15 %
50 %
35 %
300
15 %
1700
85 %
Króliki
2400
45 %
0%
55 %
1080
45 %
1320
55 %
Inne ogółem
6950
1431
21 %
5519
79 %
40 650
18 332
45 %
22 318
55 %
OGÓŁEM
PL
15
PL
Źródło: Dane zestawione wspólnie przez Międzynarodową Federację na rzecz Zdrowia Zwierząt w Europie
(IFAH Europe), Europejską Federację Producentów Pasz (FEFAC) oraz Europejskie Stowarzyszenie
Przetwórców Drobiu i Handlu Drobiem (AVEC).
PL
16
PL
Download