komunikat - Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa

advertisement
Łódź, dnia 16 marca 2015 r.
Łódzki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Łodzi
KOMUNIKAT
Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi zgodnie z art.
39
ust.
13
ustawy
z
dnia
8
marca
2013
r.
o
środkach
ochrony
roślin
(Dz. U. z 2013 r. poz. 455 ze zm.) informuje o zamiarze przeprowadzenia przez Regionalną
Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu zabiegów ratowniczych drzewostanów sosny
pospolitej
z wykorzystaniem sprzętu agrolotniczego. Wykonanie zabiegów wstępnie
planowane jest na maj 2015 r. na terenie Nadleśnictwa Przedborów.
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu planuje zwalczanie osnui
gwiaździstej na powierzchni 300 ha przy użyciu środka ochrony roślin Mospilan 20 SP.
Zabiegami planuje się objąć wyszczególnione poniżej powierzchnie.
1. Nadleśnictwo Przedborów – 300 ha
Powiat Wieruszowski
 Gmina Czastary – 80 ha
 Gmina Galewice – 120 ha
 Gmina Sokolniki – 100 ha
Plan przeprowadzenia powyższych zabiegów agrolotniczych w lasach województwa
łódzkiego, przedstawiony przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu do
zatwierdzenia zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy o środkach ochrony roślin został zatwierdzony
przez Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Łodzi decyzją
nr WOR.7140.6.2015 z dnia 16 marca 2015 r.
Środek ochrony roślin wskazany w zatwierdzonym planie zabiegów agrolotniczych
Mospilan 20 SP jest dopuszczony do stosowania przy użyciu aparatury agrolotniczej
w lasach na osnuję gwiaździstą. Mospilan 20 SP posiada zezwolenie MRiRW Nr R-37/2008
z dnia 29.04.2008 r.
Aktualną etykietę-instrukcję stosowania środka ochrony roślin Mospilan 20 SP można
znaleźć
na
stronie
www.bip.minrol.gov.pl
internetowej
Ministerstwa
Rolnictwa
i
Rozwoju
Wsi:
Etykieta instrukcja stosowania środka Mospilan 20 SP w zakresie prewencji
i karencji
wskazuje:
 okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym
zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta: nie
dotyczy”
 okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegający zatruciu): nie dotyczy
 okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres
karencji): runo leśne - 14 dni.
 okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do
dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla
pasz): nie dotyczy.
Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie
sposobu postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin
(Dz. U. z 2013 r., poz. 625) na podmiotach planujących przeprowadzenie zabiegu
z zastosowaniem środków ochrony roślin przy użyciu sprzętu agrolotniczego spoczywa
obowiązek
ostrzeżenia
o
przeprowadzaniu
zabiegu
przez
przekazanie
informacji
o planowanym zabiegu, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego przeprowadzeniem,
w formie pisemnej lub elektronicznej, co najmniej:
a) organom jednostek samorządu terytorialnego właściwym dla obszaru, na którym
jest planowane przeprowadzenie zabiegu,
b) organizacjom pszczelarzy działającym na obszarze, na którym jest planowane
przeprowadzenie zabiegu.
Niniejszy komunikat zawiera mapy wskazujące planowane pola zabiegowe.
Jednocześnie informujemy, że dokładne obszary na których zostaną przeprowadzone zabiegi
ujęte w planie zabiegów, podmiot planujący ich wykonanie wskaże w terminie 7 dni przed
dniem planowanego zabiegu, zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o środkach ochrony roślin.
Planowane powierzchnie do zabiegu mogą ulec zmniejszeniu po wykonaniu i analizie
wyników wiosennego monitoringu szkodników.
Download