Edukacja zdrowotna w praktyce

advertisement
Edukacja zdrowotna w praktyce
dr Małgorzata Ostrowska
Doradca metodyczny
KP CEN w Bydgoszczy
Istotą edukacji zdrowotnej w szkole
jest nie tylko przekazywanie wiedzy
ale przede wszystkim kształtowanie:
 właściwych postaw wobec zdrowia
 umiejętności życiowych
umożliwiających uczniom (teraz i w przyszłości)
dokonywanie wyborów sprzyjających zdrowiu oraz
podejmowaniu działań na rzecz zdrowia własnego
i innych ludzi oraz tworzenia zdrowego środowiska
Umiejętności życiowe
Rozszerzenie zakresu edukacji zdrowotnej
o zagadnienia zdrowia
psychospołecznego umiejętności
umożliwiające człowiekowi pozytywne
zachowania przystosowawcze, dzięki
którym może skutecznie radzić sobie z
zadaniami i wyzwaniami codziennego
życia.
Umiejętności podstawowe





dla codziennego życia umożliwiające dobre
samopoczucie, relacje z innymi i zachowania
sprzyjające zdrowiu:
- podejmowanie decyzji i rozwiązywanie
problemów,
- twórcze i krytyczne myślenie
- porozumiewanie się i utrzymywanie dobrych
relacji interpersonalnych
- samoświadomość i empatia
- radzenie sobie z emocjami i stresami
Umiejętności specyficzne
 dotyczące radzenia sobie z zagrożeniami
np.: asertywne odmawianie palenia
papierosów, spożywania alkoholu,
uczestniczenia w aktach przemocy
psychicznej i fizycznej, wandalizmu.
Dlaczego ważne jest rozwijanie
umiejętności życiowych?
 efektem programów rozwijania
umiejętności życiowych jest lepsze
funkcjonowanie dzieci i młodzieży w
szkole .Poprawa relacji uczniowie nauczyciele, zmniejszenie absencji
szkolnej, zwiększenie u uczniów wiary w
siebie, większa satysfakcja uczniów ze
szkoły, a nauczycieli z pracy.
Mierniki skuteczności rozwijania
umiejętności życiowych
 nabywanie umiejętności podstawowych i specyficznych, także w
kontekście sytuacji ryzykownych
 modelowanie umiejętności przez nauczycieli
 tworzenie w klasie klimatu sprzyjającego rozwojowi uczniów
umożliwiającego praktykowanie i doskonalenie umiejętności
społecznych i osobistych
 wykorzystywanie w procesie edukacji : metod aktywizujących,
obserwowanie zachowań innych, przekazywanie informacji
zwrotnych, uczenia się przez doświadczenie we wspierającym się
środowisku metod pracy grupowej, edukacji rówieśniczej,
możliwości tworzenia przez uczniów własnych praktycznych
projektów, także w społeczności lokalnej elementów zabawy
,współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.
Metody przekazu wiedzy
Burza mózgów
Mapa mózgu
Mapa nieba
Konflikt w grupie
Dywanik pomysłów
Niedokończone zdania
Rybi szkielet
Otwarte ucho
Piramida priorytetów
Drzewko decyzyjne
PMI
Burza mózgów
 Giełda pomysłów
 Sesja odroczonej oceny
 Technika twórczego myślenia
W jakim celu stosujemy tę metodę?
Np. Zapisz jak najwięcej skojarzeń ze słowem zdrowie, choroba,
lekarstwo.
Podaj skojarzenia ze słowem podanym przez kolegę:
Uczeń A
Uczeń B
Zdrowie
siła
Wytrzymałość
tężyzna fizyczna
klub sportowy
sport
Przykład pracy z diamentowym
rankingiem
Jakie zachowania sprzyjają zdrowiu?
Po czym rozpoznamy zdrowego
człowieka?
W jaki sposób możemy ustrzec się
choroby?
Mapa mózgu
Szczęście
Mapa nieba
Konflikt w grupie
Metoda negocjowania i rozwiązywania konfliktów w grupie:
1.
Uczeń- zgłasza problem
2.
Zebranie różnych opinii na temat konfliktu
3.
Określenie potrzeb
4.
Sformułowanie celów (przekształcanie negatywnych odczuć w
życzenia )– cele zmiany –na +
5.
Burza mózgów na temat możliwych rozwiązań- zapisywanie
sugestii na plakacie
6.
Znalezienie rozwiązania, które będzie satysfakcjonowało
wszystkie strony
Dywanik pomysłów
 Metoda prowadzenia dyskusji na określony temat
Koledzy lub nauczyciel przedstawiają problem, który zapisujemy na
tablicy
1. Uczniowie stawiają pytania- zapoznanie z sytuacją problemową
2. Ustalenie zasad pracy –n p. nie krytykuj pomysłów swoich kolegów
3. Zapisywanie pomysłów w grupach 3-4 osobowych – na jednej
kartce znajduje się tylko jeden pomysł
4. Tworzenie dywanika pomysłów – na dużym plakacie kolejno u
przypinają swoje karteczki
5. Ocena proponowanych rozwiązań (u. stawiają 1 pkt przy
rozwiązaniu najbardziej mu odpowiadającym)
6. Rozwiązanie o naj liczbie pkt – jest najlepsze
Niedokończone zdania
Metoda planowania, organizowania i oceniania własnych
działań
1.
U siadają w kręgu
2.
Każdy u po kolei kończy zdanie, które na niego przypadnie
3.
Po zakończonej rundce u komentują odpowiedzi, które ich
zaskoczyły lub z którymi się nie zgadzają:
Dzisiaj czuję się………………….
W grupie przeważnie znajduje się w roli…………….
Gdybym mógł pojechać, gdzie zechcę , wybrałbym………………….
Dwie rzeczy, które podobają mi się w sobie samym to…………
Najbardziej dumny jestem z ……………
Chciałbym, żeby ……………………………

Rybi szkielet
Metoda budowania więzi w grupie
Otwarte ucho

1.
2.
3.
Metoda skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach
Wypowiedzi u w rundce na znany temat np. Jak zachowujesz
się w sytuacji rozmowy z nieznaną osobą?
Wypowiadają się wszyscy po kolei (maks. 3 min), wariant
dodatkowy- wypowiedzi można zapisywać na kartkach
Wymiana wrażeń, opinii i komentarzy
Piramida priorytetów
Wiosenna wycieczka klasowa
1
2
4
7
3
5
8
6
9
10
Myślenie równoległe-sześć
kapeluszy
zastępuje walkę na argumenty wspólnym badaniem
tematu:
 Biały kapelusz- informacje
Co mamy? Czego potrzebujemy? Jak uzyskać informacje, których
potrzebujemy?
 Czerwony kapelusz- emocje i uczucia,
przeczucia
 Czarny kapelusz- myślenie krytyczne
skupia się na wadach, słabych punktach, tym, co może pójść źle i
dlaczego coś nie pasuje.
 Żółty kapelusz- poszukiwanie wartości
 Zielony kapelusz- pomysły, alternatywy,
możliwości
 Niebieski kapelusz- określa cele, pełni
role dyrygenta orkiestry- porządkuje cały
proces myślowy
PMI
 Metoda uczenia myślenia
Nasze zdrowie zapewnia wyłącznie właściwa opieka medyczna
+
_
Interesujące
Formy rozwijania umiejętności
życiowych
 Pełnienie ról w grupie
Grupa funkcjonuje dobrze, gdy obsadzone
są wszystkie role: zarówno te ważne ze
względu na sprawną realizację zadań,
jak i te istotne dla współżycia i rozwoju
grupy.
Download