dokument Karta osuwiska

advertisement
KARTA OSUWISKA - PODCIĘCIA
1) Lokalizacja
Miejscowość:
Właściciel:
Gmina:
Województwo:
Numer i nazwa mapy:
SzMGP w skali 1:50 000, arkusz:
2) Typ :
w stosunku do większych form: w leju źródłowym
w stosunku do utworów podłoża
stopień aktywności
w leju źródłowymnowopowstałe
stok doliny-
dno doliny
stare odnowione
3) Charakterystyka morfologiczna osuwiska:
H/niszy/ =
m n.p.m.,
H/czoła/ =
S - powierzchnia =
l- długość =
i - szerokość =
h - wysokość osuw. =
hn - wysokość niszy =
m n.p.m.,
ha,
m,
m,
m,
m,
hc - wysokość czoła =
d - miąższość koluwiów =
nos - nachylenie osuw. =
m,
m
o
,
ns - nachylenie stoku =
nn - nachylenie niszy =
4) Charakterystyka litologiczna podłoża:
5) Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych:
6) Rozwój osuwiska w czasie:
7) Sposób użytkowania terenu:
8) zagrożenia: (możliwość dalszych ruchów osuwiskowych)
9) powstałe szkody: w zabudowaniach mieszkalnych
TAK
gospodarczych
NIE */
inne */
10) ocena - wskazania:
11) Uwagi:
12) Schematyczny rysunek lub fotografia:
Autor karty:
Data wypełnienia:
*/ właściwe zakreślić X
linie zaciemnione wypełnia geolog
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards