KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA Numer ewidencyjny: 0 6

advertisement
KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA
1. Numer ewidencyjny:
0 6
- 0 3
- 1 3 2
- 0 0 0 0 0 1
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowość:
2. Gmina:
3.Powiat:
4.Województwo:
STARY MAJDAN
WOJSŁAWICE
CHEŁMSKI
LUBELSKIE
5. Numer ewidencyjny działek: 328
7. Arkusz MGP 1:200 000:
MAPA GEOLOGICZNA
ark. CHEŁM
6. Mapa topograficzna:
1:10 000 8.144.16
9. Kraina geograficzna:
DZIAŁY
GRABOWIECKIE 343.18
10. Jednostka
tektoniczna:
NIECKA LUBELSKA
8.Współrzędne geograficzne:
N 50o 54' 8,03''
E 23o 29' 42,5''
11. Inne dane
lokalizacyjne:
11. Zlewnia:
rz. WOJSŁAWKI
o pow. 0,3 km2
100 m NA WSCHÓD OD
UJŚCIA WĄWOZU.
3. Charakterystyka osuwiska:
1. Sytuacja geomorfologiczna:
2. Układ geologiczny:
SKARPA PRZYKORYTOWA
OSUWISKO KONSEKWENTNE
3. Rodzaj materiału:
4. Rodzaj ruchu:
5. Stopień aktywności:
LESS
SPŁYWANIE
„O”
6. Krótki opis:
NA 8 m ODCINKU DROGI WYSTAPIŁO OSUNIĘCIE JEZDNI W 1/2 SZEROKOŚCI
4. Parametry morfologiczne osuwiska:
a. ogólne:
1. Powierzchnia 2. Długość [m]: 3. Szerokość
[ha]:
[m]:
0,02
20
7. Nachylenie
[O]:
40
8
4. Wysokość
maksymalna
[m n.p.m.]:
260,6
o
8. Azymut [ ]:
250
b. nisza:
9. Wysokość
[m]:
10. Nachylenie
[ o]
11. Szczeliny
powyżej niszy:
12. Nisze
wtórne:
2
70
TAK
NIE
5. Wysokość
minimalna
[m n.p.m.]:
251,00
6. Rozpiętość
pionowa [m]:
10
c. koluwium:
13. Wysokość
czoła [m]:
14. Długość [m]; 15. Nachylenie
[o]:
1
8
16. Miąższość [m]
1
Mierzona
20
Szacowana
X
d. stok, na którym jest osuwisko:
17. Typ stoku
18. Nachylenie [o}
19. Ekspozycja:
20. Długość [m]
21. Wysokość [m]
PROSTY
30
S
60
30
5. Podłoże osuwiska:
1. Rodzaj skał/gruntów:
MARGIEL
3. Zaleganie warstw:
4. Tektonika:
LESS RÓWNOLEGLE
DO POWIERZCHNI
TERENU. MARGIEL
PRAWIE POZIOMO.
SKAŁA OSADOWA
WARSTWOWANA.
TEKTONIKA BLOKOWA
SKAŁ.
2. Wiek skał/gruntów:
KREDA
6. Materiał koluwialny:
1. Rodzaj koluwiów:
LESS
7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie:
1. Koluwium:
2. Niszy i stoku powyżej niszy:
CIEK POWIERZCHNIOWY, OKRESOWY
BRAK
3. Stoku poniżej osuwiska:
4. Stoku po bokach osuwiska:
CIEK POWIERZCHNIOWY, OKRESOWY
BRAK
8. Wiek i geneza osuwiska:
1. Data powstania:
2. Rozwój osuwiska w czasie:
MAJ 2011r.
CZERWIEC 2011r.
3. Przyczyna ruchu
osuwiskowego:
NATURALNA – SPŁYW
ZAWILGOCONEGO LESSU PO
NACHYLONYM STROPIE
MARGLU
9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:
a. pokrycie stoku:
1. Lasy:
2. Zarośla
krzewiaste:
X
3. Łaki i
pastwiska:
4. Grunty orne:
5. Sady:
6. Nieużytki:
b. zabudowa:
7. Mieszkalna:
8. Gospodarcza:
9. Przemysłowa/
usługowa:
10. Użyteczności
publicznej:
X
c. infrastruktura komunikacyjna:
13. Drogi:
14. Linie kolejowe:
DROGA GMINNA
d. linie przesyłowe:
15. Linie energetyczne:
16. Linie telefoniczne:
19. Gazociągi:
20. Inne:
17. Wodociągi:
18. Kanalizacja:
10. Powstałe szkody i zagrożenia:
b. Zagrożenia
a. Szkody
1. Uprawy:
6. Uprawy:
2. Zabudowa:
7. Zabudowa: BUDYNEK GOSPODARCZY NA
STOKU O NIEWIELKIEJ WARTOŚCI
3. Infrastruktura komunikacyjna:
8. Infrastruktura komunikacyjna:
USZKODZONA DROGA GMINNA W 1/2
SZEROKOŚCI
PRZERWANIE DROGI
4. Linie przesyłowe:
9. Linie przesyłowe:
5. Inne:
10. Inne:
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:
SZEROKOŚĆ OSUWISKA MOŻE SIĘ ZWIEKSZYĆ.
11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających:
TAK
X
NIE
Opis:
ZADRZEWIENIE
12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:
TAK
NIE
Opis:
X
13. Stan badań:
1. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH – 11.2011r.
2. DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKA DLA ROZPOZNANIA OSUWISKA W CELU
JEGO STABILIZACJI I ODBUDOWY DROGI GMINNEJ w m. MAJDAN STARY – 02.2012r.
14. Szkic (mapa) osuwiska:
15. Przekrój geologiczny osuwiska:
MAPA SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWA 1:1000 PRZEKRÓJ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKI
(ZAŁ. 9 – z dok.)
(ZAŁ. 5.2 z dok.)
16. Fotografia osuwiska:
17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:
18. NIEZBĘDNA JEST STABILIZACJA DROGI GMINNEJ NA 250 M ODCINKU WZDŁUŻ
WĄWOZU, TAK ABY WODA OPADOWA NIE SPŁYWAŁA PO SKARPIE POWODUJĄC
ROZWÓJ RUCHÓW OSUWISKOWYCH. TRWAŁE ZABEZPIECZENIE OSUWISKA JEST
TRUDNE, ŁATWIEJ JEST PRZESUNĄĆ DROGĘ.
18. Wypełniający
kartę (imię i
nazwisko):
19. Kategoria i numer 20.Instytucja:
uprawnień
geologicznych:
JAN STEC
070664
III-0487
Usługi Geologiczne
21. Data wypełnienia:
10.02.2012r.
Download