karta rejestracyjna

advertisement
KARTA REJESTRACYJNA OSUWISKA NR 50
1.Numer ewidencyjny:
2
-
8
0
-
9
0
4
-
2
2. Lokalizacja osuwiska:
1. Miejscowość:
Wapnik
2. Gmina:
3. Powiat:
4. Województwo:
Lubomino
lidzbarski
Warmińsko-mazurskie
5. Numer ewidencyjny działki:
Obręb 4-Wapnik, działka nr 3003
6. Mapa topograficzna 1:25 000
8. Współrzędne geograficzne:4)
7. Arkusz SMGP 1:50.000
N-34-65-C-d/18
97-Orneta
5)
N=5402’36.48” E=2008’34.98”
6)
9. Kraina geograficzna:
7)
10. Jednostka tektoniczna:
Platforma Wschodnioeuropejska
Wyniesienie Mazursko-Suwalskie
Pojezierze Olsztyńskie
12.Inne dane lokalizacyjne:8)
11. Zlewnia:
Pasłęki
kolonia Wapnik
3. Charakterystyka osuwiska:
2. Układ geologiczny:10)
1. Sytuacja geomorfologiczna: 9)
Skarpa przykorytowa
3. Rodzaj materiału:11)
5. Stopień aktywności:13)
4. Rodzaj ruchu:12)
Osuwisko gruntowe (ziemne)
obryw, zsuw
mało aktywne
6. Krótki opis:14)
4. Parametry morfologiczne osuwiska:15)
a. ogólne:
1. Powierzchnia
[ha]:
2. Długość [m]:16)
7.Nachylenie [°]:21)
8.Azymut [°]:22)
3. Szerokość [m]:17)
36,5m
290
4.Wysokość maksymalna
[m n.p.m.]:18)
160m
5.Wysokość minimalna
[m n.p.m.]:19)
23m
6. Rozpiętość pionowa
[m]:20)
16m
7m
2200
b. nisza:
Wysokość [m]:23)
9.
10. Nachylenie [°]:
11. Szczeliny powyżej niszy:24)
420
7m
12. Nisze wtórne:24)
TAK/NIE
TAK/NIE
c. koluwium:
13. Wysokość
czoła [m]:
14. Długość [m]:
15. Nachylenie [°]:
16. Miąższość [m]:25)
320
mierzona
szacowana
d. stok, na którym jest osuwisko:
17.
Typ stoku:26)
18. Nachylenie [°]:27)
19. Ekspozycja:28)
340
20. Długość [m]:29)
21. Wysokość [m]:
NE
5. Podłoże osuwiska:
1. Rodzaj skał/gruntów:30)
Piaski, żwiry, gliny morenowe
2. Wiek skał /gruntów:31)
czwartorzęd
3. Zaleganie warstw:32)
poziome
6. Materiał koluwialny:
1. Rodzaj koluwiów:34)
1
4. Tektonika:33)
7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie: 35)
2. Niszy i stoku powyżej niszy:
1. Koluwium:
Podmokłości, wysieki
brak
3. Stoku poniżej osuwiska:
4. Stoku po bokach osuwiska:
Ciek (rzeka Pasłęka)
brak
8. Wiek i geneza osuwiska:
2. Rozwój osuwiska w czasie:37)
1. Data powstania:36)
3. Przyczyna ruchu osuwiskowego:38)
Brak danych
Podcięcie erozyjne
9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska:
a. pokrycie stoku:39)
1. Lasy:
2. Zarośla krzewiaste:
3. Łąki i pastwiska:
X
-
X
4. Grunty orne:
-
6. Nieużytki:
-
5. Sady:
-
b. zabudowa:39)
7.
Mieszkalna:
11.
9. Przemysłowa/usługowa:
-
8. Gospodarcza:
12. Inna
-
Zabytkowa/sakralna
-
10. Użyteczności publicznej:
-
c. infrastruktura komunikacyjna:40)
13.
Drogi:
14. Linie kolejowe:
-
-
d. linie przesyłowe:39)
15.
19.
Linie energetyczne
Gazociągi:
-
16.
20.
17. Wodociągi:
Linie telefoniczne:
Inne:41)
-
18. Kanalizacja:
-
-
10. Powstałe szkody i zagrożenia:
b. Zagrożenia43)
a. Szkody42)
1. Uprawy:
6. Uprawy:
Uprawy leśne zniszczone
Dalsze niszczenie upraw leśnych
2. Zabudowa:
7. Zabudowa:
-
-
3. Infrastruktura komunikacyjna:
8. Infrastruktura komunikacyjna:
-
-
4. Linie przesyłowe:
9. Linie przesyłowe:
-
-
5. Inne:
10. Inne:
11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych:
-
Osuwisko to może być ponownie uruchomione w przypadku intensywnych opadów jak i wtedy gdy będą wysokie
stany wody na rzece Pasłęce.
11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających: 44)
TAK
NIE
-
Opis:
-
x
12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych:44)
TAK
NIE
Opis:
13. Stan badań:45)
2
14. Szkic (mapa) osuwiska:46)
Położenie osuwiska, skala 1:10 000 (powiększenie ze skali 1:25 000
-
lokalizacja osuwiska
Schematyczny plan osuwiska
3
Schematyczny przekrój przez osuwisko
15. Przekrój geologiczny osuwiska:47)
16.Fotografia(-e) osuwiska:48)
4
17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje: 49)
18.
Wypełniający kartę
(imię i nazwisko):
19.
20.
Kategoria
i numer
uprawnień
geologicznych:50)
5
Instytucja:51)
21.
Data
wypełnienia:52)
Download