POSTRZEGANIE OBCYCH A SWOICH

advertisement
POSTRZEGANIE OBCYCH A SWOICH
Judaizm
Na początku nie istniały podziały klasowe, jednak z czasem ludzie zaczęli się szybko
bogacić co doprowadziło do powstania znacznych nierówności społecznych. Sprawujący
władze ustanawiali krzywdzące prawa, aby pomnożyć bogactwa kosztem ubogich.
Powszechne były praktyki miar i wag, oszustwa gospodarcze, spekulacja czy korupcja wśród
sędziów. Występujące nadużycia próbowano ograniczać ustalające odpowiednie normy
prawne dostosowane do mentalności społeczeństwa Izraela.
Buddyzm
Buddyzm kładzie nacisk na konieczność podejmowania międzynarodowej
współpracy, której celem jest rozwiązywanie wspólnych problemów, walka z biedą i
pokonywanie egoizmów narodowych.
 ograniczenie nakładów na zbrojenia niewątpliwie przyczyniłoby się do poprawy stosunków
międzynarodowych;
 należy dążyć do wyrównywania dochodów ludzi, dzieląc sprawiedliwie zasoby;
 w planowaniu trzeba brać pod uwagę nie tyle czynniki wpływające na wzrost ogólnego
dochodu, ile na zaspokajanie podstawowych potrzeb najbiedniejszej części ludności;
 potępia się wszelkie inwestycje, które szybko przynoszą dochód, czyli zbrojenia, towary
luksusowe , pornografię.
Chrześcijaństwo
Kościelne zakazy powodowały, że chrześcijanie nie mogli się zajmować lichwa, a
także w dużej mierze działalnością handlową. Owe zakazy spowodowały, ze zawód
lichwiarza i kramarza stawał się stopniowo domeną Żydów, którym prawo zabraniało
wykonywania innych zawodów. Między członkami społeczności chrześcijańskiej a
żydowskimi lichwiarzami pobierającymi wysokie procenty od pożyczek zastawnych często
dochodziło do konfliktów. Dekret synodalny ustanowił, że jeżeli pod jakimkolwiek
pretekstem Żydzi będą wymuszać od chrześcijan płacenie zbyt wysokich i przekraczających
miarę odsetek, odbierze się im prawo handlu z chrześcijanami. Żydom nie wolno było
pożyczać na lichwę swym braciom, czyli innym Żydom. Praca sklepikarza lub lichwiarza
była lekceważona i potępiana przez chrześcijan od wieków.
Islam
Prawo islamskie, czyli szariat, głównymi priorytetami w życiu muzułmanina określa:
modlitwę, pomoc biednym i sierotom. W stosunku do innych osób powinni być życzliwi i
w żaden sposób ich nie krzywdzić. Hasło przewodnie „złotej reguły” wg islamu brzmi:
„Żaden z was nie jest wyznawcą, jeśli nie pragnie dla swego brata tego, czego pragnie dla
siebie”.
Bogaci muzułmanie mają obowiązek płacić specjalny podatek liczący 2,5 % wartości
ich majątku przeznaczony na pomoc biednym i dbanie o gminę muzułmańską. Mahomet
uważa, iż każdy człowiek jest równy Bogu, więc należy dawać jałmużnę, która przywróci
sprawiedliwość społeczną. W związku z tym Koran sugeruje zainwestowanie swych dóbr na
cele: rodziny i krewnych, sierot, biednych, bezdomnych podróżnych, potrzebujących i
oswobodzenie zniewolonych.
Pracujący muzułmanie powinni kierować się również takimi wartościami jak:
solidarność, religijność, miłosierdzie i braterstwo.
WYKONAŁY:
Jopert Aleksandra
Kowalska Agnieszka
Kozłowska Ewelina
Koźlik Iwona
Download