SEKCJA 7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA KONTRAKTÓW

advertisement
VER. 26.10.2015
SEKCJA 7. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
DLA KONTRAKTÓW RZGW
Wrocław ORAZ RZGW Szczecin
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.1/102
VER. 26.10.2015
1.
Informacje ogólne....................................................................................................................... 7
1.1.
Definicje................................................................................................................................. 7
1.2.
Cele Zamówienia ................................................................................................................... 7
1.3.
Ogólny opis Projektu ............................................................................................................. 7
1.4.
Uwarunkowania instytucjonalne........................................................................................... 9
1.5.
Ogólny opis zamówienia i części zamówienia ..................................................................... 10
1.6.
Zasady realizacji zamówienia .............................................................................................. 10
2.
CZĘŚD I. Opis przedmiotu zamówienia realizowanego na rzecz REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU ................................................................................ 11
2.1.
Ogólny zakres Projektu w części realizowanej przez RZGW Wrocław ................................ 11
2.2.
Dostępne dane. ................................................................................................................... 12
2.3.
Zakres zadao realizowany przez Konsultanta ...................................................................... 14
2.4.
ZADANIE A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE I PROJEKTOWE .................................................... 16
2.4.1.
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji opracowanej i będącej w trakcie
opracowywania .............................................................................................................. 16
2.4.2.
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji do opracowania .................................... 17
2.4.2.1.
Wykonywanie opracowao wstępnych................................................................... 18
2.4.2.2.
Wykonywanie opracowao podstawowych (projekt budowlany i wykonawczy)... 19
2.4.2.3.
Wykonanie opracowao formalno-prawnych ......................................................... 23
2.4.2.4.
Wykonywanie opracowao geodezyjno-prawnych ................................................ 23
2.4.2.5.
Wykonywanie opracowao geologicznych, geotechnicznych, inżynierskich i
hydrologicznych ................................................................................................... 24
2.4.2.6.
Oprogramowanie komputerowe ........................................................................... 24
2.4.2.7.
Sprzęt i transport przy wykonywaniu badao, pomiarów i opracowao
projektowych ....................................................................................................... 25
2.4.2.8.
Format elektroniczny opracowao projektowych................................................... 25
2.4.2.9.
Ochrona i archiwizacja opracowao projektowych i materiałów wyjściowych ...... 25
2.4.2.10.
Nadzór autorski ..................................................................................................... 26
2.4.2.11.
Wykonywanie pomiarów, badao, obliczeo i ekspertyz ......................................... 26
2.4.2.12.
Kontrola jakości opracowao projektowych ........................................................... 26
2.4.3.
Zakres zadao w odniesieniu do działao środowiskowych, społecznych i przejmowania
nieruchomości ................................................................................................................ 28
2.4.3.1.
Ocena Środowiskowa i Społeczna, Plan Zarządzania Środowiskiem i
Społeczeostwem (PZŚ), Oceny Oddziaływania na Środowisko i Społeczeostwo
etc. ....................................................................................................................... 28
2.4.3.2.
Ocena Wpływu Społecznego i sporządzenie Planu Pozyskiwania Nieruchomości i
Przesiedleo (RAP). ................................................................................................ 29
2.5.
ZADANIE B. POMOC TECHNICZNA DLA KLIENTA ................................................................. 31
2.5.1.
Współpraca z interesariuszami Projektu ........................................................................ 31
2.5.2.
Wsparcie w zarządzaniu Projektem ............................................................................... 31
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.2/102
VER. 26.10.2015
2.5.3.
Wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektu .............................................................. 32
2.5.4.
Przygotowanie dokumentacji oraz aplikowanie o fundusze z Komisji Europejskiej. ..... 33
2.5.5.
Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowao przetargowych ............... 33
2.5.6.
Wsparcie w przejmowaniu i nabywaniu nieruchomości oraz
przygotowanie/aktualizacja RAP .................................................................................... 34
2.5.7.
Wsparcie w prowadzeniu działao środowiskowych oraz przygotowanie/ aktualizacja
Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) ....................................................................... 35
2.5.8.
Obsługa prawna ............................................................................................................. 36
2.5.9.
Prowadzenie działao informacyjno-promocyjnych ........................................................ 36
2.5.10.
Tłumaczenia ................................................................................................................... 37
2.5.11.
Zapewnienie środków transportowych.......................................................................... 37
2.6.
ZADANIE C. PRZEPROWADZENIE SZKOLEO DLA KLIENTA .................................................... 38
2.7.
ZADANIE D. PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU................................................... 38
2.7.1.
Omówienie ogólne usługi Inżyniera Kontraktu .............................................................. 41
2.7.2.
Główne zadania Inżyniera Kontraktu ............................................................................. 42
2.7.2.1.
Ustanowienie procedur kontraktowych i zarządzanie Projektem ........................ 42
2.7.2.2.
Przegląd projektów i rysunków wykonawczych .................................................... 42
2.7.2.3.
Nadzór budowy ..................................................................................................... 42
2.7.2.4.
Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem ................................. 42
2.7.2.5.
Monitoring Planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP) .................... 43
2.7.2.6.
Kontrola i przyspieszanie produkcji oraz dostaw sprzętu mechanicznego
i elektrycznego ..................................................................................................... 43
2.7.2.7.
Nadzorowanie odbioru robót ................................................................................ 43
2.7.2.8.
Przygotowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania .............................................. 44
2.7.2.9.
Świadczenie usług po zakooczeniu budowy .......................................................... 44
2.7.2.10.
Zapewnianie pomocy Zamawiającemu ................................................................. 44
2.7.2.11.
Przygotowywanie raportów specjalnych, zarządzanie informacją........................ 45
2.8.
Harmonogramy ................................................................................................................... 45
2.8.1.
Przygotowanie harmonogramu szczegółowego ............................................................ 45
2.8.2.
Aktualizacja harmonogramów ....................................................................................... 46
2.9.
Raporty ................................................................................................................................ 46
2.9.1.
Przedkładanie i zatwierdzanie raportów........................................................................ 46
2.9.2.
Raport wstępny .............................................................................................................. 47
2.9.3.
Raport miesięczny .......................................................................................................... 47
2.9.4.
Raport kwartalny ............................................................................................................ 48
2.9.5.
Raporty specjalne ........................................................................................................... 49
2.9.6.
Raport zamknięcia .......................................................................................................... 49
2.10.
Personel ............................................................................................................................... 49
2.10.1.
Struktura i zarządzanie zespołem................................................................................... 49
2.10.2.
Kluczowy personel.......................................................................................................... 50
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.3/102
VER. 26.10.2015
2.10.3.
2.11.
Niekluczowi specjaliści ................................................................................................... 54
Logistyka i czas realizacji Projektu ....................................................................................... 55
2.11.1.
Logistyka ......................................................................................................................... 55
2.11.2.
Okres trwania kontraktu i ważne terminy...................................................................... 57
2.11.3.
Warunki realizacji ........................................................................................................... 57
2.12.
Monitoring i ocena .............................................................................................................. 57
2.13.
Załączniki ............................................................................................................................. 58
3.
CZĘŚD II. Opis przedmiotu zamówienia realizowanego na rzecz REGIONALNEGO ZARZĄDU
GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ..................................................................................... 59
3.1.
Zakres Projektu w części realizowanej przez RZGW Szczecin ............................................. 59
3.2.
Zakres merytoryczny Zadao realizowanych przez RZGW Szczecin...................................... 59
3.3.
Dostępne dane. ................................................................................................................... 62
3.3.1.
Umowa międzynarodowa .............................................................................................. 62
3.3.2.
Pozostałe opracowania dokumentacyjne ...................................................................... 63
3.4.
Ogólny zakres zadao realizowany przez Konsultanta .......................................................... 64
3.5.
ZADANIE A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE I PROJEKTOWE .................................................... 66
3.5.1.
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji i decyzji będącej w trakcie opracowania
lub wcześniej opracowanej ............................................................................................ 66
3.5.2.
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji i decyzji do opracowania i uzyskania przez
Konsultanta .................................................................................................................... 67
3.5.2.1.
Wykonywanie opracowao podstawowych (projekt budowlany i wykonawczy)... 68
3.5.2.2.
Wykonanie opracowao formalno-prawnych ......................................................... 70
3.5.2.3.
Wykonywanie opracowao geodezyjno-prawnych ................................................ 71
3.5.2.4.
Wykonywanie opracowao geologicznych, geotechnicznych, inżynierskich i
hydrologicznych ................................................................................................... 71
3.5.2.5.
Oprogramowanie komputerowe ........................................................................... 71
3.5.2.6.
Sprzęt i transport przy wykonywaniu badao, pomiarów i opracowao
projektowych ....................................................................................................... 72
3.5.2.7.
Format elektroniczny opracowao projektowych................................................... 72
3.5.2.8.
Ochrona i archiwizacja opracowao projektowych i materiałów wyjściowych ...... 73
3.5.2.9.
Nadzór autorski ..................................................................................................... 73
3.5.2.10.
Wykonywanie pomiarów, badao, obliczeo i ekspertyz ......................................... 73
3.5.2.11.
Kontrola jakości opracowao projektowych ........................................................... 73
3.5.3.
3.6.
Zakres zadao w odniesieniu do działao środowiskowych, społecznych i przejmowania
nieruchomości ................................................................................................................ 75
3.5.3.1.
Ocena Środowiskowa i Społeczna, Plan Zarządzania Środowiskiem i
Społeczeostwem (PZŚ), Oceny Oddziaływania na Środowisko i Społeczeostwo
etc.. ...................................................................................................................... 75
3.5.3.2.
Ocena Wpływu Społecznego i sporządzenie Planu Pozyskania nieruchomości i
Przesiedleo (RAP). ................................................................................................ 76
ZADANIE B. POMOC TECHNICZNA DLA KLIENTA ................................................................. 79
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.4/102
VER. 26.10.2015
3.6.1.
Współpraca z interesariuszami Projektu ........................................................................ 79
3.6.2.
Wsparcie w zarządzaniu Projektem ............................................................................... 79
3.6.3.
Wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektu .............................................................. 80
3.6.4.
Przygotowanie dokumentacji oraz aplikowanie o fundusze z Komisji Europejskiej. ..... 81
3.6.5.
Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowao przetargowych ............... 81
3.6.6.
Wsparcie w przejmowaniu i nabywaniu nieruchomości oraz
przygotowanie/aktualizacja (RAP) ................................................................................. 82
3.6.7.
Wsparcie w prowadzeniu działao środowiskowych oraz przygotowanie/ aktualizacja
Planów Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) ....................................................................... 83
3.6.8.
Obsługa prawna ............................................................................................................. 84
3.6.9.
Prowadzenie działao informacyjno-promocyjnych ........................................................ 84
3.6.10.
Tłumaczenia ................................................................................................................... 85
3.6.11.
Zapewnienie środków transportowych.......................................................................... 85
3.7.
ZADANIE C. PRZEPROWADZENIE SZKOLEO DLA KLIENTA .................................................... 85
3.8.
ZADANIE D. PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU................................................... 85
3.8.1.
Omówienie ogólne usługi Inżyniera Kontraktu .............................................................. 88
3.8.2.
Główne zadania Inżyniera Kontraktu ............................................................................. 88
3.8.2.1.
Ustanowienie procedur kontraktowych i zarządzanie Projektem ........................ 89
3.8.2.2.
Przegląd projektów i rysunków wykonawczych .................................................... 89
3.8.2.3.
Nadzór budowy ..................................................................................................... 89
3.8.2.4.
Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) ........................ 89
3.8.2.5.
Monitoring Planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP) .................... 90
3.8.2.6.
Kontrola i przyspieszanie produkcji oraz dostaw sprzętu mechanicznego
i elektrycznego ..................................................................................................... 90
3.8.2.7.
Nadzorowanie odbioru robót ................................................................................ 90
3.8.2.8.
Przygotowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania .............................................. 91
3.8.2.9.
Świadczenie usług po zakooczeniu budowy .......................................................... 91
3.8.2.10.
Zapewnianie pomocy Zamawiającemu ................................................................. 91
3.8.2.11.
Przygotowywanie raportów specjalnych, zarządzanie informacją........................ 91
3.9.
Harmonogramy ................................................................................................................... 92
3.9.1.
Przygotowanie harmonogramu szczegółowego ............................................................ 92
3.9.2.
Aktualizacja harmonogramów ....................................................................................... 93
3.10.
Raporty ................................................................................................................................ 93
3.10.1.
Przedkładanie i zatwierdzanie raportów........................................................................ 93
3.10.2.
Raport wstępny .............................................................................................................. 94
3.10.3.
Raport miesięczny .......................................................................................................... 94
3.10.4.
Raport kwartalny ............................................................................................................ 95
3.10.5.
Raporty specjalne ........................................................................................................... 96
3.10.6.
Raport zamknięcia .......................................................................................................... 96
3.11.
Personel ............................................................................................................................... 96
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.5/102
VER. 26.10.2015
3.11.1.
Struktura i zarządzanie zespołem................................................................................... 96
3.11.2.
Kluczowy personel.......................................................................................................... 97
3.11.3.
Niekluczowi specjaliści ................................................................................................. 100
3.12.
Logistyka i czas realizacji Projektu ..................................................................................... 100
3.12.1.
Logistyka ....................................................................................................................... 100
3.12.2.
Okres trwania kontraktu i ważne terminy.................................................................... 101
3.12.3.
Warunki realizacji ......................................................................................................... 101
3.13.
Monitoring i ocena ............................................................................................................ 101
3.14.
Załączniki ........................................................................................................................... 102
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.6/102
VER. 26.10.2015
1. Informacje ogólne
1.1.
Definicje
„Inżynier”
określenie FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils) odnosi się do przedsiębiorstwa/osoby prawnej
zatrudnionej przez Zamawiającego do wykonania usług opisanych w Opisie przedmiotu
zamówienia.
„Inżynier-Konsultant” – oznacza firmę/osobę prawną, która jest zatrudniona przez Zamawiającego do
wykonania usług opisanych w tych materiałach przetargowych. Terminy InżynierKonsultant i Inżynier Kontraktu mogą byd używane zamiennie.
„Kontrakt na Roboty” – oznacza kontrakty opisane w pkt.2 w niniejszym Opisie Przedmiotu
Zamówienia i będące przedmiotem nadzoru Inżyniera Kontraktu.
„Projekt”
Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (Odra-Vistula Flood
Management Project)
„Roboty”
oznaczają stałe i tymczasowe roboty, które mają zostad wykonane (włączając projekty
wykonawcze, urządzenia i sprzęt, które mają byd dostarczone) dla osiągnięcia
założonych celów Projektu.
„RZGW”
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.
„Wykonawca”oznacza firmę/osobę prawną realizującą Kontrakt na Roboty budowlane.
„Zamawiający/Klient” oznacza Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW
Wrocław) lub Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW Szczecin)
w zależności od części zamówienia. Terminy Zamawiający i Klient mogą byd używane
zamiennie.
1.2.
Cele Zamówienia
Celem niniejszego zamówienia jest usługa konsultingowa dla dwóch jednostek realizujący Projekt
Odra-Vistula Flood Management Project. Celem realizowanej przez wyłonionego Konsultanta usługi
jest wsparcie Klienta w skutecznym i terminowym wdrażaniu Projektu w obszarach wymienionych
w niniejszym Opisie Przedmiotu Zamówienia lub też innych ustalonych przez Strony, przy ścisłej
współpracy z wszystkimi zainteresowanymi stronami zgodnie z prawem i międzynarodowymi
standardami dla tego typu prac. Główny zakres usług obejmuje projektowanie, weryfikację
dokumentacji projektowej oraz nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, działaniami
środowiskowym i działaniami minimalizującymi oddziaływanie społeczne.
1.3.
Ogólny opis Projektu
Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły jest poprawa
ochrony przed powodzią dla osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza
górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej
skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji projektu powstanie infrastruktura
zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech
wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze
Nysy Kłodzkiej); oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Projekt oparty jest na doświadczeniach zdobytych
w trakcie realizowanego jeszcze Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO).
Przyczyni się on także do zdobywania kolejnych praktycznych doświadczeo wynikających z obowiązku
wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Dzięki dalszemu
rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania kraju oraz budowie matematycznych modeli
symulacyjnych, które będą w stanie lepiej informowad o zagrożeniu powodziowym. Projekt przyczyni
się do dalszego wzmocnienia krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjnych
służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.
Projekt obejmuje następujące komponenty:
 Komponent 1. Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry
 Komponent 2. Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.7/102
VER. 26.10.2015
 Komponent 3. Ochrona przed powodzią Górnej Wisły
 Komponent 4. Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania
 Komponent 5. Zarządzanie Projektem
Komponent 1 obejmuje: odcinek Odry swobodnie płynącej od km 300 + 000 (poniżej stopnia
wodnego Malczyce) do ok. km 740 + 200 (jezioro Dąbie).
Komponent ma na celu wzmocnienie ochrony przed powodziami letnimi i zimowymi zarówno
większych miast takich jak Szczecin, Gryfino i Słubice, jak również innych mniejszych
miejscowości położonych wzdłuż rzeki. W obrębie dolnej i środkowej Odry największe
zagrożenie powodziowe występuje w okresie zimowym i jest wywoływane tworzeniem się
zatorów lodowych powstających w wyniku zatrzymania spływającej kry na istniejących
przeszkodach, takich jak płycizny, zwężenie koryta i inne, powodujące nagłe zmiany w nurcie
rzeki. Mogą się też one tworzyd w wyniku cofki wód morskich wywołanej silnymi północnymi
wiatrami. Zatory mogą powodowad spiętrzenie wody i zalania przyległych terenów. Głównym
celem realizacji zadao komponentu jest ograniczenie możliwości tworzenia się zatorów
lodowych i zapewnienie warunków dla żeglowności rzeki dla lodołamaczy w celu prowadzenia
akcji lodołamania, co jest najbardziej skutecznym narzędziem minimalizacji ryzyka powodzi
zimowych. Zadania te zapewnią bezpieczne przejście lodu w dół rzeki, a tym samym zmniejszą
ryzyko powodziowe dla przyległych obszarów. Dla zapewnienia ochrony budynków mieszkalnych
i infrastruktury w wybranych miejscach w środkowej i dolnej Odry niezbędna jest też budowa
nowych i modernizacja istniejących wałów przeciwpowodziowych. Działania będą obejmowad
przebudowę i budowę wałów, pogłębianie rzeki oraz kanałów portu w Szczecinie, prace
regulacyjne, odbudowa ostróg i zabezpieczenie brzegów. Aby ułatwid bezpieczne przejście
lodołamaczy niezbędna jest też przebudowa pięciu mostów. Dla zapewnienia bezpiecznej żeglugi
powstaną też urządzenia nawigacyjne i cumownicze. Ważnym działaniem będzie też
rewitalizacja Międzyodrza, której celem będzie nie tylko możliwośd gromadzenia nadmiaru wody
płynącej korytem Odry, ale również przywrócenie ekologicznych i turystycznych funkcji siedliska.
Komponent 2 ma na celu ochronę przed powodzią Kłodzka i innych mniejszych miast i miejscowości
Kotliny Kłodzkiej, aż do Barda. Komponent obejmuje budowę czterech suchych zbiorników
przeciwpowodziowych (ochrona czynna), budowę i modernizację wałów, brzegów, mostów
i innych obiektów ("ochrona pasywna"), tak aby zapewnid okresową retencję i bezpieczne
przeprowadzenie przez Kotlinę Kłodzką fali powodziowej. Budowa suchych zbiorników
i zwiększenie możliwości retencji wód zapewni również korzyści w postaci możliwości redukcji
fali powodziowej na Nysie Kłodzkiej i przepływów przez położoną poniżej kaskadę zbiorników,
redukując zagrożenie nie tylko dla położonych w dolinie rzeki miast, ale nawet dla aglomeracji
Wrocławia, gdyż Nysa Kłodzka jest głównym dopływem Górnej Odry.
Komponent 3 ma na celu ochronę aglomeracji Krakowa i terenów przemysłowych Nowej Huty, okolic
Sandomierza i Tarnobrzegu oraz wybranych miast na dopływach Wisły w zlewni rzek Sanu
i Raby. Prace obejmują: (i) przebudowę i rozbudowę wałów wzdłuż Wisły, aby zastąpid stare
nierzetelne wały; (ii) umocnienia i wzmocnienie brzegów rzek narzutem kamiennym; (iii)
budowę suchych zbiorników i polderów w celu zwiększenia retencji; (iv) działania związane
z regulacją rzek; oraz (v) dostosowanie istniejących budowli hydrotechnicznych (jazy, zapory) do
przepuszczenia wód powodziowych. Planowane zadania obejmują: (i) ochronę
przeciwpowodziową Krakowa i Wieliczki, (ii) ochronę Sandomierza i Tarnobrzegu; (iii) ochronę
bierną i czynną zlewni Raby; (iv) ochronę bierną i czynną zlewni Sanu, Wisłoki i Dunajca.
W ramach tego komponentu przewidziane jest też wsparcie techniczne dla przygotowania planu
gospodarowania wodami oraz wyznaczenia priorytetów inwestycyjnych dla Górnej Wisły,
z wykorzystaniem metod zintegrowanego zarządzania gospodarką wodną przy planowaniu
złożonych inwestycji obejmujących dużą powierzchnię zlewni.
Komponent 4 przewiduje ukierunkowane wsparcie wzmocnienia zdolności instytucjonalnych
w następujących obszarach: (i) zwiększenie gotowości do działania w stanach zagrożenia
powodzią wzdłuż głównych rzek i ich dopływów w południowej i zachodniej Polsce poprzez
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.8/102
VER. 26.10.2015
rozwój metod prognozowania zagrożeo i działao operacyjnych; (ii) wsparcie rozwoju metod
i kompetencji dla przygotowania planów gospodarowania wodami w dorzeczu i wyznaczania
priorytetów inwestycyjnych, zgodnych z Ramową Dyrektywą Wodną i Dyrektywą Powodziową;
(iii) monitoring oddziaływania; oraz (iv) komunikacja i wymiana informacji. Pomoc w zakresie
stosowania zintegrowanego zarządzania w gospodarce wodnej i analiz scenariuszy planowanych
inwestycji wraz z wyznaczeniem priorytetów będzie skupiona na takich rzekach jak Bóbr, Kwisa,
Górna Wisła powyżej Krakowa (wraz z Krakowem), zlewnie Sanu, Raby, Wisłoki i Dunajca.
Wsparcie monitorowania oddziaływao będzie mied natomiast formę opracowywania procedur
i wytycznych dla prowadzenia zdezagregowanych analiz skutków powodzi i wpływu ochrony
przed powodzią. Metody prognozowania i tworzenie ośrodków pracy zostaną przeprowadzone
w RZGW we Wrocławiu i Krakowie, a IMGW-PIB (Kraków Office). Działania obejmują instalację
nowej generacji telemetrycznych stacji pogodowych, modernizację sieci radarów
meteorologicznych POLRAD, rozbudowę i modernizację stacji hydrologicznych, wraz
z opracowaniem oprogramowania do symulacji i prognozowania szybkich powodzi (flash flood),.
Powstaną też centra operacyjne wyposażone w jednolite, zintegrowane ze sobą systemy
teleinformatyczne, pracujące w czasie rzeczywistym, zarządzające zlewnią rzeki Odra z siedziba
we Wrocławiu i zarządzające zlewnią rzeką Wisła z siedzibą w Krakowie (RZGW we Wrocławiu i
Krakowie), w których z jednej strony będą zbierane i gromadzone dane z prognoz i symulacji,
które wspierad mają działanie w zakresie wczesnego ostrzegania i wspomagania decyzji w
sytuacjach kryzysowych; a z drugiej strony mają zapewnid takie sterowanie obiektami
hydrotechnicznymi (jazy, zbiorniki, poldery) aby bezpiecznie przeprowadzid falę powodziową.
Komponent 5 przewidziany jest na finansowanie działalności Biura Koordynacji Projektu (BKP),
konsultantów pomocy technicznej dla BKP i Jednostek Wdrażania Projektu, sprzętu i materiałów
biurowych oraz kosztów operacyjnych. W ramach komponentu przewiduje się prace
przygotowawcze mające na celu przygotowanie kolejnych inwestycji, jak również przygotowanie
i realizację strategii komunikacji Projektu.
1.4.
Uwarunkowania instytucjonalne
Projekt będzie wdrażany przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW), i Zarządy Melioracji
i Urządzeo Wodnych (ZMiUW) oraz Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Za realizacje
poszczególnych podkomponentów odpowiedzialne będą następujące jednostki:
Komponenty Projektu
1. Ochrona przed powodzią Odry Dolnej i Srodkowej
1A Ochrona obszarów na terenie województwa Zachodniopomorskiego.
1B Ochrona środkowej i dolnej Odry
1C Ochrona przeciwpowodziowa miasta Słubice
2. Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
2A Ochrona czynna
2B Ochrona bierna
3. Ochrona przed powodzią w zlewni Górnej Wisły
3A Ochrona miast na obszarze dorzecza Górnej Wisły oraz ochrona Krakowa
3B Ochrona Sandomierza i Tarnobrzega
3C Bierna i czynna ochrona w zlewni Raby
3D Bierna i czynna ochrona w zlewni Sanu
4. Wzmocnienie instytucjonalne udoskonalenie prognozowania
Jednostka
Zachodnipomorski ZMiUW
RZGW we Wrocławiu
RZGW w Szczecinie
Lubuski ZMiUW
Lubuski ZMiUW
RZGW we Wrocławiu
RZGW we Wrocławiu
Małopolski ZMiUW
Świętokrzyski ZmiUW
Podkarpacki ZMiUW
Małopolski ZMiUW
Podkarpacki ZMiUW
IMGW
RZGW we Wrocławiu
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.9/102
VER. 26.10.2015
5. Zarządzanie Projektem i opracowanie dalszych studiów
1.5.
PCU Wrocław
Świętokrzyski ZMiUW
Małopolski ZMiUW
Podkarpacki ZMiUW
Zachodniopomorski ZMiUW
Lubuski ZMiUW
IMGW
RZGW we Wrocławiu
RZGW w Szczecinie
Ogólny opis zamówienia i części zamówienia
Zamówienie jest usługą konsultingową, która realizowana jest przez jednego wybranego w trybie
postępowania w oparciu o jakośd i koszt Konsultanta Wsparcia Technicznego, zgodnie z
procedurami Banku Światowego. Zamówienie realizowane jest przez następujące instytucje:
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW Wrocław)
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW Szczecin)
Opis przedmiotu zamówienia składa się z dwóch części. I częśd dotyczy zakresu, który będzie
realizowany w ramach umowy zawartej pomiędzy Konsultantem wsparcia technicznego
a RZGW Wrocław. II częśd dotyczy zakresu, który będzie realizowany w ramach umowy zawartej
pomiędzy Konsultantem wsparcia technicznego a RZGW Szczecin. Konsultant winien
przygotowad ofertę techniczną i finansową, zawierającą dla każdej z części zamówienia
odrębnie opis techniczny i odrębną wycenę.
1.6.
Zasady realizacji zamówienia
Konsultant Wsparcia Technicznego wyłoniony w postępowaniu podpisze odrębne umowy
z każdą z jednostek tj.:
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (RZGW Wrocław)
 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie (RZGW Szczecin)
W ramach każdej umowy Konsultant zapewni stały dostęp personelu, o którym mowa w części I
punkcie 2.10 oraz części II w punkcie 3.11 niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Konsultant zapewni odrębny personel kluczowy dla każdego zespołu, przypisanego do kontraktu
z danym RZGW, chyba, że strony umowy w trakcie jej realizacji, dla dobra Projektu ustalą inaczej.
Konsultant zobowiązany jest do zapewnienia współpracy pomiędzy członkami zespołu,
w szczególności pomiędzy Kierownikami Projektu w tym m.in. w zakresie rozliczania personelu,
który będzie zatwierdzony przez Klienta/Klientów i będzie wykonywał zadania w ramach dwóch
kontraktów.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.10/102
VER. 26.10.2015
2. CZĘŚĆ I. Opis przedmiotu zamówienia realizowanego na rzecz
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE
WROCŁAWIU
2.1.
Ogólny zakres Projektu w części realizowanej przez RZGW
Wrocław
W ramach realizacji Projektu RZGW Wrocław będzie odpowiedzialny za:






Podkomponent 1B Ochrona Środkowej i Dolnej Odry – zadanie 1B.1;
Podkomponent 2A Ochrona czynna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej – zadanie 2A.1 oraz 2A.2
Podkomponent 2B Ochrona bierna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej zadanie 2B.1 oraz 2B.2;
Podkomponent 4.B Centra Operacyjne – zadanie 4.B.1
Podkomponent 5.4 Projektowanie i Nadzór w zakresie robót budowlanych, Zarządzanie
projektami, pomoc techniczną i szkolenia.
Podkomponent 5.6 Opracowanie Master Planów dla rzeki Bóbr oraz rzeki Kwisy
Zestawienie obiektów zaplanowanych do zrealizowania w ramach poszczególnych zadao oraz
informacje o stanie zaawansowania ich realizacji przedstawione zostały w tabeli nr 1 (Załącznik *1+).
Duże znaczenie dla sprawności funkcjonowania Centrum Operacyjnego i służb technicznych we
Wrocławiu będą miały działania polegające na wyposażeniu tych służb w odpowiednie narzędzia systemy teleinformatyczne, pracujące w czasie rzeczywistym, oraz system radiowej łączności
dyspozytorskiej.
Poniżej krótka charakterystyka tych narzędzi.
1. Priorytetowym zadaniem będzie wsparcie procesów decyzyjnych instytucji poprzez
dostarczanie w czasie rzeczywistym wyników pomiarów hydrologicznych i meteorologicznych,
stanów urządzeo automatyki sterowania, informacji wizyjnych z administrowanych obiektów
hydrotechnicznych. Służyd temu celowi ma kontynuacja realizowanego projektu pod nazwą
„Zintegrowany system monitoringu obiektów hydrotechnicznych administrowanych przez
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – SMOH”. System przesyła, agreguje,
przetwarza i udostępnia w czasie rzeczywistym wymienione wyżej strumienie danych z
czujników i sensorów zainstalowanych na obiektach hydrotechnicznych. Obecnie system SMOH
funkcjonuje na kilkunastu obiektach i jest sukcesywnie rozszerzany o kolejne - zmodernizowane.
System zbudowany jest w oparciu o środowisko informatyczne SCADA na przemysłowej
Platformie Wonderware Archestra oraz dedykowaną infrastrukturę serwerową i sied
teleinformatyczną typu WAN. Dostępna jest opracowana dokumentacja projektowa dla
kolejnych 7 obiektów. Dostępna jest dokumentacja standardów projektów i wyposażenia
technicznego z zakresu AKPiA i IT. Podejmowane działania powinny objąd: opracowanie
projektów budowlanych i wykonawczych, wraz z wymaganymi pozwoleniami, dla kolejnych
obiektów hydrotechnicznych, budowę sieci automatycznych stacji pomiarów hydrologicznych
(przepływ), rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej, podniesienie poziomu niezawodności i
bezpieczeostwa systemu, rozbudowę sprzętową i optymalizację funkcjonalną systemu
informatycznego, integrację z systemem IMGW w zakresie pomiarów hydrologicznych.
W celu właściwego funkcjonowania systemu wspomagania decyzji w czasie powodzi niezbędne
jest stworzenie aplikacji zarządzającej gromadzonymi wynikami pomiarów i prognoz oraz
informacjami o stanie obiektów dla właściwego przeprowadzenia fali powodziowej. Aplikacja
taka zintegrowana z modelami transformacji w korycie musi byd w stanie optymalizowad zrzuty
ze zbiorników dla osiągnięcia minimalizacji kulminacji. W celu właściwej pracy powyższej
aplikacji niezbędne jest również przygotowanie i wdrożenie systemu pozyskiwania danych ze
zbiorników nie będących własnością RZGW.
2. Kolejnym elementem technicznego wsparcia funkcjonowania Centrum Operacyjnego i służb
technicznych jest wyposażenie w dedykowany system radiowej łączności dyspozytorskiej. Będzie
on wykorzystywany w sytuacjach kryzysowych, jako zapasowy kanał komunikacyjny oraz
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.11/102
VER. 26.10.2015
bieżących zadaniach operacyjnych. Działania w tym obszarze powinny objąd: wykonanie studium
wykonalności, projektów budowlanego i wykonawczego, uzyskanie niezbędnych pozwoleo oraz
budowę i uruchomienie infrastruktury systemu łączności, w tym centrali systemu zlokalizowanej
w Centrum Operacyjnym. System może bazowad na istniejącej infrastrukturze terenowej
(maszty antenowe), odpowiednio rozbudowanej i zmodernizowanej. Zakres systemu winien
objąd kluczowe stałe obiekty hydrotechniczne, jak też jednostki mobilne lądowe i pływające.
3. Istotnym zagadnieniem dla poprawy warunków nawigacyjnych na rz. Odrze jest wykonanie
nowego oznakowania szlaku żeglugowego oraz wdrożenie systemu wizualnego informowania
jednostek pływających o aktualnych parametrach szlaku żeglugowego. Działania powinny objąd:
opracowanie projektów budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleo,
realizację projektu poprzez montaż czujników i tablic informacyjnych w kluczowych lokalizacjach
całego szlaku żeglugowego rz. Odra.
Powyższe systemy winny współpracowad – wymieniad dane - z użytkowanym systemem pn.:
„Informator Nawigacyjny rzeki Odra”, odpowiednio zmodernizowanym i zintegrowanym.
Działania powinny objąd integrację oraz rozbudowę platformy oprogramowania i
funkcjonalności o możliwości prezentacji w czasie rzeczywistym danych z wymienionych
systemów. Miedzy innymi należy wprowadzid możliwośd wizualizacji położenia własnych
jednostek pływających. Modernizacja winna także objąd wyposażenie sprzętowe do wizualizacji
przetworzonych informacji oraz wyposażenie serwerowe w Centrum Operacyjnym we
Wrocławiu.
Fundamentalne znaczenie dla powodzenia realizacji obiektowych systemów sterowania i
monitoringu ma dostosowanie układów mechanicznych, hydraulicznych i elektrycznych do wdrożenia
nowoczesnych systemów AKPiA na tych obiektach, zgodnie z obowiązującymi standardami w RZGW
we Wrocławiu. Podejmowane działania winny objąd inwentaryzację potrzeb poszczególnych
obiektów hydrotechnicznych, wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych oraz ich realizację
w postaci modernizacji infrastruktury technicznej.
Niezbędne będą działania Konsultanta polegające na analizie istniejącej dokumentacji projektów
powstających lub modernizowanych obiektów pod kątem spełnienia przez nie wymogów standardów
wyposażenia AKPiA oraz IT. W przypadku braku zgodności podjęcie działao korygujących te projekty
w porozumieniu ze służbami technicznymi RZGW we Wrocławiu (Dział IT). Ideowy schemat powiązao
poszczególnych zadao modernizacyjnych i wdrożeniowych przedstawiono w Załączniku * 3 +.
Ostateczny zakres zadao na przedmiotowej części projektu może ulec zmianie. Zmiany te będą znane
po zakooczeniu prac nad opracowaniem kompletu dokumentacji, która zlecona zostaje w ramach
niniejszego zamówienia przez RZGW Wrocław. Inżynier-Konsultant opracuje Studium Wykonalności
zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności UE, jeżeli będzie takie wymagane w czasie realizacji
projektu.
2.2.

Dostępne dane.
Na obecnym etapie Zamawiający dysponuje następującymi dokumentami:
Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem dla Podkomponentu 1B - Ochrona środkowej i
dolnej Odry oraz Komponent 2 - Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej - Podkomponent
2A - Ochrona czynna, 2B - Ochrona bierna - Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej OdraWisła; luty 2015
Ramowy Plan Pozyskania Nieruchomości i Przesiedleo dla Podkomponentu 1B - Ochrona
środkowej i dolnej Odry oraz Komponent 2 - Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Podkomponent 2A - Ochrona czynna, 2B - Ochrona bierna - Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Odra-Wisła; luty 2015
Dla kontraktów Nr 2A.1; 2A.2 2B.1; 2B.2:
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.12/102
VER. 26.10.2015



Studium wykonalności „Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej”, SOGREAH Polska,
Hydroprojekt Wrocław Spółka z o.o., Warszawa, maj 2009 r. na zlecenie RZGW Wrocław;
Studium wykonalności pt. „Kotlina Kłodzka – ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej
Lądeckiej pow. Kłodzko”, LEMTECH Konsulting Sp. z o.o. – Kraków, sierpieo 2011r., na
zlecenie DZMiUW Wrocław;
Studium ochrony przed powodzią zlewni rzeki Nysy Kłodzkiej poniżej wodowskazu Bardo.
Instytut Morski w Gdaosku Oddział w Szczecinie, Szczecin 2007, na zlecenie RZGW Wrocław;
Ponadto do dyspozycji Wykonawcy zostanie udostępniona dokumentacja projektowo-badawcza
będąca w chwili rozpoczęcia niniejszego postępowania w fazie realizacji, a której zakooczenie nastąpi
według założeo w trakcie realizacji niniejszego zamówienia:
 Wstępne Studium Wykonalności: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry
swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu
przystosowania odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej –
prace przygotowawcze. Kontrakt 1B.1
 Projekt Budowalny i Projekt Wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
"Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rz. Bystrzycy Dusznickiej. Kontrakt 2A.2
 Projekt Budowlany o i Projekt Wykonawczy budynku i wiat zaplecza techniczno administracyjnego zbiornika Szalejów Górny; Kontrakt 2A.2
 Projekt Budowalny i Projekt Wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
"Budowa suchego zbiornika Boboszów na rz. Nysie Kłodzkiej." Kontrakt 2A.1;
 Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice,
gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji Kontrakt 2A.2;
 Projekt Budowlany i Projekt Wykonawczy dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie" na pot. Goworówka w pobliżu m. Goworówka,
gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji Kontrakt 2A.1
 Projekt zaplecze obsługi technicznej projektowanego zbiornika Krosnowice Kontrakt 2A.2.
 Dokumentacja Projektowa obejmująca:
 Ochronę przeciwpowodziową doliny Nysy Kłodzkiej Kontrakt 2B.1;
 Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Ścinawki Kontrakt 2B.1;Ochronę
przeciwpowodziową doliny rzeki Białej Lądeckiej i rzeki Morawki Kontrakt
2B.2;
 Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki
Kamienny Potok Kontrakt 2B.2.
Podkomponent 4B
1. Zestawienie dokumentacji projektowej Systemu monitoringu obiektów hydrotechnicznych Etap I. ( Autor: Lider konsorcjum Procom System S.A. Wrocław)
2. Standardy projektowania i wyposażenia obiektów hydrotechnicznych w systemy AKPiA
i monitoringu pn.: „Wytyczne do projektów systemów automatyki, monitoringu CCTV, SSWiN
oraz specyfikacje sprzętowe dla obiektów hydrotechnicznych w zarządzie RZGW we
Wrocławiu”.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.13/102
VER. 26.10.2015
2.3.
Zakres zadań realizowany przez Konsultanta
Inżynier-Konsultant zostanie wybrany spośród firm międzynarodowych znajdujących się na ‘krótkiej
liście’ przy zastosowaniu metody QCBS (Wybór na podstawie jakości i ceny), zgodnie z „Wytycznymi
Wyboru i Zatrudniania Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego” z stycznia 2011r.
zrewidowanych w lipcu 2014r.
Usługi w zakresie zarządzania i nadzoru, jakie mają byd świadczone w ramach niniejszej Umowy, mają
zapewnid: realizację Kontraktu na roboty budowlane w ramach przyznanych środków, terminowy
odbiór robót oraz prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektów przez Zamawiającego.
Usługami, jakie mają byd świadczone w ramach niniejszej umowy są: zarządzanie
i nadzór nad robotami budowlanymi wraz ze sprawdzeniem dokumentacji Zamawiającego w zakresie
niezbędnym dla prawidłowej realizacji i kontroli Kontraktu zgodnie z Warunkami Kontraktu. Usługi te
obejmują także administrowanie, wsparcie Zamawiającego w trakcie prowadzenia postępowao
o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, koordynację wszystkich czynności
związanych z Projektem począwszy od etapu poprzedzającego budowę poprzez etap prowadzenia
robót aż po etap rozliczenia Kontraktów, w tym nadzór nad robotami budowlanymi, zgodnie
z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim Prawem
budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).
Ponadto, Konsultant ma przygotowywad raporty dotyczące szacowania kosztu koocowego na różnych
etapach trwania i wdrażania Projektu oraz wykonywad kontrolę finansową Projektu i związane z nim
rozliczenia.
Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie RZGW Wrocław w projektowaniu i realizacji
wszystkich prac objętych Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły , w zakresie:





Podkomponentu 1B Ochrona Środkowej i Dolnej Odry – zadanie 1B.1;
Podkomponentu 2A Ochrona czynna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej – zadanie 2A.1 oraz
2A.2;
Podkomponentu 2B Ochrona bierna przed powodzią Kotliny Kłodzkiej zadanie 2B.1 oraz 2B.2;
Podkomponentu 4.B Centra Operacyjne – zadanie 4.B.1;
Podkomponentu 5.6 Opracowanie MasterPlanów dla rzeki Bóbr oraz rzeki Kwisy.
Prace te powinny byd zrealizowane zgodnie z prawem polskim, jak również międzynarodowymi
standardami dla prac tego typu. Informacyjna lista różnych robót wraz ze stanem zaawansowania ich
realizacji została przedstawiona w Tabeli 1 (w załączeniu). Roboty objęte tymi podkomponentami mogą
nie byd ograniczone tylko do tych prac i mogą zostad uzupełnione lub ograniczone w zależności od
potrzeb podczas okresu realizacji Projektu.
Zakres czynności wykonywanych przez Inżyniera-Konsultanta obejmował będzie:
1. Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę raportów z oceny oddziaływania na środowisko oraz
Planu/ów Relokacji w tym jego oceny społecznej,
2. Projektowanie i/lub aktualizację/poprawę istniejących dokumentacji projektowych włączając w
to przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, badao i obliczeo oraz sporządzenie wymaganej
dokumentacji przedprojektowej lub ekspertyz,
3. Sporządzenie i/lub aktualizacja/poprawa Planu/ów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo
(RAP) w tym jego oceny społecznej,
4. Wsparcie JRP przy odbiorach dokumentacji projektowych zleconych przed wyborem InżynieraKonsultanta,
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót tak by zostały
wypełnione warunki stawiane przez instytucje finansujące oraz uzgodnieo i pozwoleo włączając
w to pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, itd.,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.14/102
VER. 26.10.2015
6. Przygotowanie niezbędnych dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót,
usług i dostaw wraz z pomocą Zamawiającemu przy przeprowadzeniu postępowao
przetargowych,
7. Wsparcie Zamawiającego na każdym etapie realizacji Projektu w tym: przeprowadzenie analizy
potrzeb szkoleniowych JRP, zorganizowanie i przeprowadzenie profesjonalnych szkoleo dla JRP
przez renomowanych trenerów, zakup i dostarczenie niezębnego wyposażenia stanowisk pracy
m.in. w sprzęt komputerowy personelu JRP, wypełnianie obowiązków sprawozdawczych
wynikających z procedur podmiotów finansujących Projekt i współpracę w tym zakresie ze
służbami RZGW prowadzenie działao informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją
Projektu, udział w przeglądach w okresie rękojmi;
8. Prowadzenie działao promocyjnych i informacyjnych.
9. Nadzór inwestycyjny w trakcie realizacji robót włączając w to pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie z
warunkami kontraktowymi FIDIC (w charakterze Inżyniera) oraz zgodnie z przepisami
dotyczącymi samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
10. Monitorowanie zgodności prowadzonych działao środowiskowych i społecznych w trakcie
realizacji robót budowlanych oraz dokumentowanie tych działao,
11. Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych wraz z wprowadzaniem
ewentualnych zmian do dokumentacji projektowych,
12. Współpraca przy ustalaniu założeo projektowych,
13. Wykonanie/aktualizacja ekspertyz i modeli niezbędnych do odpowiedniego doboru koncepcji
projektowych
14. Doradztwo prawne
15. Pomoc przy zawieraniu umów o współdziałaniu i współpracy z różnymi podmiotami dla realizacji
projektu;
16. Tłumaczenia dokumentów;
17. Przygotowanie propozycji nowych zadao inwestycyjnych finansowanych z rezerw powstałych po
zakooczeniu procedur przetargowych realizowanych w ramach Projektu;
18. Analizy efektywności działania systemu ochrony przeciwpowodziowej po zrealizowaniu Projektu;
19. Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadao niewymienionych w ww. zakresie, których
Zamawiający nie mógł przewidzied na etapie tworzenia Zaproszenia do Składania Ofert, a których
wykonywanie w ramach działao Pomocy Technicznej będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji
Projektu.
20. Przygotowywanie, uzgadnianie porozumieo z właścicielami infrastruktury przebudowywanej
w ramach realizacji projektów jako usunięcie kolizji (m.in. sieci energetyczne, gazowe,
wodociągowe, kanalizacyjne itp.).
21. Uczestniczenie w okresowych wizytach Banków (misje) oraz w spotkaniach podkomitetu
doradczego dla działao środowiskowych oraz wsparcie techniczne Klienta w przygotowaniu tych
wizyt.
Szczegółowy zakres czynności do realizacji przez Inżyniera-Konsultanta opisano poniżej.
Uwaga: Zakres prac może ulec zmianie, może zostad uzupełniony lub zmniejszony w miarę potrzeb
i w każdym momencie realizacji niniejszego zlecenia.
Uwagi ogólne
Inżynier-Konsultant musi ściśle i na bieżąco współpracowad z Inżynierem-Konsultantem
zatrudnionym przez pozostałych beneficjentów Projektu.
Wszystkie szczegółowe opracowania muszą byd spójne z dokumentacjami hydrologicznymi
ustalonymi i zatwierdzonymi na poziomie regionalnym i krajowym, nawet jeśli będzie z nich wynikała
koniecznośd zmniejszenia lub zwiększenia opisanej listy zadao.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.15/102
VER. 26.10.2015
Kontrakty na roboty realizowane będą zgodnie z procedurami Banku Światowego zgodnymi
z procedurami FIDIC (Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego tzw. Czerwona książka.
Wszelkie działania Inżyniera Kontraktu podejmowane przez niego podczas Realizacji Usługi będą
miały takie skutki jakby były realizowane przez Konsultanta. W szczególności Konsultant będzie
w pełni odpowiedzialny za wszelkie skutki finansowe i prawne działao Inżyniera Kontraktu.
Inżynier-Konsultant zobowiązany jest do terminowej realizacji powierzonych usług. W przypadku
nieterminowej realizacji usług Zamawiającemu przysługuje prawo do powierzenia wykonania
zastępczego usług podmiotowi trzeciemu na koszt Inżyniera-Konsultanta. Inżynier-Konsultant wyraża
zgodę na potrącenie kosztów wykonania zastępczego z przysługującego mu wynagrodzenia lub
w przypadku, gdy wynagrodzenie wykonawcy zastępczego będzie wyższe Inżynier-Konsultant
zobowiązuje się do zapłaty różnicy bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego.
GŁÓWNE WYNIKI USŁUG KONSULTINGOWYCH:
1. Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) uzgodnienia dla zadao
wdrażanych w ramach kontraktów.
2. Decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia dla zadao wdrażanych w ramach kontraktów.
3. Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla kontraktów
4. Raporty z realizacji ESMP i PZŚ dla wszystkich kontraktów
5. Plan Przesiedleo i pozyskiwania nieruchomości (RAP) dla kontraktów
6. Aktualizacja RAP oraz Raporty z wdrażania RAP dla wszystkich kontraktów
7. Dokumentacja przetargowa dla kontraktów na roboty budowlane
8. Raporty sprawozdawcze
9. Przejściowe Świadectwa Płatności
10. Świadectwa Przejęcia
11. Świadectwa Wykonania.
2.4.
ZADANIE A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE I PROJEKTOWE
2.4.1. Zakres zadań w odniesieniu do dokumentacji opracowanej i
będącej w trakcie opracowywania
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji opracowanej:
Przegląd i wykorzystanie istniejących informacji. Inżynier-Konsultant dokona przeglądu wszystkich
istniejących dostępnych informacji, a w szczególności danych, narzędzi i modeli użytych przy
przygotowaniu Studium Wykonalności Projektu z wykorzystaniem raportów, map, pomiarów,
przeprowadzonych do tej pory, badao hydrologicznych, modeli hydrologicznych, oszacowao kosztów,
koncepcji, ocen środowiskowych i społecznych, analiz ekonomicznych, itp.
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji będącej w trakcie opracowania:
Konsultant będzie uczestniczył w odbiorze następującej dokumentacji, poprzez uczestnictwo
w posiedzeniach odbiorowych, opiniowanie i rekomendowanie zmian lub zatwierdzenia opracowao:
1.
2.
3.
4.
Wstępne Studium Wykonalności: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry
swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej – w celu przystosowania
odcinka Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej – prace
przygotowawcze.
Projekt budowalny i projekt wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
"Budowa suchego zbiornika Szalejów Górny na rz. Bystrzycy Dusznickiej.
Projekt budowlany i projekt wykonawczy budynku i wiat zaplecza techniczno administracyjnego zbiornika Szalejów Górny;
Projekt budowalny i projekt wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.16/102
VER. 26.10.2015
"Budowa suchego zbiornika Boboszów na rz. Nysie Kłodzkiej.";
Projekt budowlany i Projekt wykonawczy dla zadania pn.: „Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego „Krosnowice” na potoku Duna, w pobliżu miejscowości Krosnowice, gm.
Kłodzko w woj. dolnośląskim” wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji;
6. Projekt budowlany i projekt wykonawczy dla zadania pn.: "Budowa suchego zbiornika
przeciwpowodziowego Roztoki Bystrzyckie" na pot. Goworówka w pobliżu m. Goworówka,
gm. Kłodzko w woj. dolnośląskim" wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na realizację
inwestycji.
7. Wstępne Studium Wykonalności: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Wisły
swobodnie płynącej – odbudowa i modernizacja stopni wodnych – w celu przystosowania
odcinka Górnej Wisły do Wisły Sandomierskiej do zdalnego monitorowania i sterowania – prace
przygotowawcze.
8. Projekt budowalny i projekt wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
"Przystosowanie obiektów kaskady rzeki Soły do zdalnego monitoringu i sterowania”.
9. Projekt budowlany i projekt wykonawczy wraz z usługami towarzyszącymi dla zadania pn.
"Przystosowanie stopnia wodnego Rzeszów do zdalnego monitoringu i sterowania”.
10. Materiały przetargowe na roboty budowlane dla Kontraktów inwestycyjnych:
 1B.1 Regulacja Odry na odcinku od Brzegu Dolnego do ujścia Nysy Łużyckiej w
zakresie: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej Odry swobodnie płynącej odbudowa i modernizacja zabudowy regulacyjnej - w celu przystosowania odcinka
Odry od Malczyc do ujścia Nysy Łużyckiej do III klasy drogi wodnej. Etap II i III;
 2A.1 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Nysa Kłodzka w m.
Boboszów oraz Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot.
Goworówka m. Roztoki Bystrzyckie;
 2A.2 Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rz. Bystrzyca Dusznicka w m.
Szalejów oraz Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego na pot. Duna m.
Krosnowice.
11. Plany Pozyskiwania Gruntów (ang. RAP) i Plany Zarządzania Środowiskiem (ang.
ESMPs/EMP) dla Kontraktów: 1B.1; 2A.1; 2A.2; 1B.6.
5.
12. Dokumentacja Projektowa obejmująca:

Ochronę przeciwpowodziową doliny Nysy Kłodzkiej;

Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Ścinawki;

Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Białej Lądeckiej i rzeki Morawki;

Ochronę przeciwpowodziową doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i rzeki Kamienny Potok
2.4.2. Zakres zadań w odniesieniu do dokumentacji do opracowania
Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące opracowao przedprojektowych, projektowych oraz
uzgodnieo i decyzji, które będzie miał za zadanie przygotowad i/lub uzyskad i/lub odebrad wyłoniony
w trakcie niniejszego postępowania Inżynier-Konsultant.
Inżynier-Konsultant pozyska we własnym zakresie:
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji i urzędów oraz podmiotów
prywatnych,
- warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeo,
potrzebne do wykonania opracowao projektowych.
Zgodnośd opracowao projektowych z umową i przepisami
Inżynier-Konsultant jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowao
projektowych, w taki sposób, aby założone cele Projektu zostały osiągnięte zgodnie
z postanowieniami kontraktu (Umowy). Odpowiedzialnośd za stosowane metody wykonywania
opracowao projektowych spoczywa na Inżynierze-Konsultancie.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.17/102
VER. 26.10.2015
Inżynier-Konsultant ma zapewnid osoby z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania.
Inżynier-Konsultant zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze europejskie
i polskie (centralne i lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowieo podczas wykonywania tychże opracowao.
Inżynier-Konsultant będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, programów komputerowych oraz
materiałów lub urządzeo użytych lub związanych z wykonywaniem opracowao projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z niedochowania tego wymogu
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Inżyniera-Konsultanta pokryje
Inżynier-Konsultant.
Inżynier-Konsultant ma obowiązek zapewnid sprawdzenie projektu budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczeo w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę
budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnieo i opinii należy na bieżąco przekazywad
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Dokumentacja powinna zostad sporządzona zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i unijnego oraz
wytycznych i polityk Banku Światowego wraz z tłumaczeniem na język angielski.
UWAGA: W zakresie rozwiązao projektowych z branży AKPiA, CCTV, IT Konsultant na bieżąco będzie
wymieniał informacje z branżowymi służbami Klienta (Dział IT). Projekty winny spełniad wymogi
standardów opisane w dokumencie pn.: „Wytyczne do projektów systemów automatyki, monitoringu
CCTV, SSWiN oraz specyfikacje sprzętowe dla obiektów hydrotechnicznych w zarządzie RZGW we
Wrocławiu”
2.4.2.1.
Wykonywanie opracowań wstępnych
Modele hydrologiczne/hydrauliczne. Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za opracowanie
różnych hydrologicznych i hydraulicznych modeli oraz wykorzysta te modele do weryfikacji wpływu
różnych koncepcji proponowanych działao zaradczych i zarządzania powodzią. Modele te będą
obejmowały dolinę rzeki Nysy Kłodzkiej oraz środkowy i dolny odcinek rzeki Odry niezbędny do oceny
tych różnych rozwiązao i zaproponowanych działao oraz innych projektów realizowanych w dorzeczu
rzeki Odry. Modele te będą aktualizowane podczas wdrażania Projektu i wykorzystywane do
sprawdzania rozwiązao projektowych i innych scenariuszy zarządzania powodzią w zależności od
potrzeb. Inżynier-Konsultant będzie również wspierał w modelowaniu RZGW Szczecin. Te same
modele będą wykorzystywane do zarządzania przez Inżyniera-Konsultanta RZWG Wrocław
i współdzielone z Inżynierem-Konsultantem zatrudnionym przez RZGW Szczecin. Modele zostaną
przekazane do RZGW Wrocław (i RZGW Szczecin) i Konsultanci będą zobowiązani do przeszkolenia
personelu wyznaczonego przez obie te agencje w użytkowaniu, aktualizacji tych modeli oraz udzielą
pomocy w stworzeniu zaplecza informatycznego (obejmującego zakup i dostawę sprzętu,
oprogramowanie i szkolenie) niezbędnego do kontynuowania wykorzystania tych modeli przez te
instytucje do projektowania i zarządzania powodzią. Zachowanie kompatybilności
z oprogramowaniem MIKE 11. Opracowanie powykonawczego modelu hydraulicznego dla tworzenia
scenariuszy powodziowych.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.18/102
VER. 26.10.2015
Koncepcje techniczne, zawierające przynajmniej dwa warianty zakładanych rozwiązao projektowych
wraz z wstępną analizą ekonomiczną.
Ustalenie ostatecznej ilości wykonanych wariantów rozwiązao projektowych pozostawia się
Inżynierowi-Konsultantowi. Winna ona byd jednak taka, aby założone cele dokumentacji projektowej
zostały osiągnięte. Jednocześnie ujęte w tejże koncepcji warianty winny zostad wstępnie
zaopiniowane przez odpowiednie podmioty w aspekcie możliwości realizacji a wariant, który ma byd
uwzględniony w opracowaniu, na dalszym etapie realizacji dokumentacji projektowej musi byd
zaakceptowany przez Zamawiającego.
2.4.2.2. Wykonywanie opracowań podstawowych (projekt budowlany
i wykonawczy)
W



zakresie zadao RZGW Wrocław w ramach podkomponentów 1B, 2A, 2B, 4:
Projekty budowlane umożliwiające realizację robót budowlanych,
Projekty wykonawcze
Dokumentacja przetargowa na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniad wymagania określone w ustawie
Prawo budowlane oraz innych podstaw prawnych powiązanych i niezbędnych dla realizacji zadao
w podkomponencie.
Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany.
Projekt wykonawczy powinien zawierad rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z
punktu widzenia:
 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających
się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
 spraw i kosztów związanych z przejmowaniem nieruchomości i przesiedleniami na potrzeby
realizacji inwestycji
 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.
Projekt wykonawczy obejmuje również opracowania kosztowe oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz będzie posiadał wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie pozwalające
na prowadzenie robót budowlanych.
Inżynier-Konsultant będzie odpowiadał za ochronę opracowao projektowych i za wszelkie materiały
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Inżynier-Konsultant będzie utrzymywał
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
Wspomniane powyżej Studia Wykonalności obejmują większości robót objętych komponentem 1 A, 2
A i 2 B. To Studium Wykonalności będzie podstawą dla całościowego projektowania. Większośd robót
objętych przez Studia i objętych przez Projekt zostało wylistowanych w tabeli 1 (Załącznik *1+). Roboty
te będą realizowane w pakietach kontraktowych jak zapisano to w Dokumencie Oceny Projektu Banku
Światowego. Dla robót zgrupowanych w pakietach kontraktowych, dla których dodatkowa analiza
wykonalności nie jest wymagana Inżynier-Konsultant:
(a) Sporządzi projekty budowlano-wykonawcze i w tym celu przeprowadzi badania, wizje terenowe,
analizy oraz sporządzi szczegółowe raporty projektowe funkcjonalności i użytkowania
uwzględniające wymagania instytucji kontraktujących w odniesieniu do wymagao przetargowych,
w szczególności związanych z:
- warunkami terenowymi;
- standardem technicznym i użytkowaniem;
- spełnieniem wymaganych innowacji technicznych wraz z najtaoszymi rozwiązaniami
technologicznymi i konstrukcyjnymi;
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.19/102
VER. 26.10.2015
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
- wymaganiami architektonicznymi i estetycznymi;
- funkcjonalnością, trwałością i wymaganiami dot. eksploatacji;
- serwisowaniem zgodnym z akceptowalnymi standardami;
- unikaniem oddziaływao środowiskowych i społecznych;
przeprowadzi wyczerpujące badania terenu budowy i zbierze wszelkie informacje wymagane do
oceny aktualnych warunków terenowych;
przeprowadzi pomiary geodezyjne w zakresie wymaganym do określenia optymalnej lokalizacji
wysokościowej i wertykalnej zapory/kanałów/budowli hydrotechnicznych, wybór optymalnej
lokalizacji i wiarygodnego oszacowania wymaganej ilości robot budowlanych;
przeprowadzi terenowe badania geotechniczne, które mogą byd dodatkowo wymagane do
określenia podstawowych parametrów projektowania dla budowanych zapór/budowli
i przelewów oraz zlokalizuje odpowiednie obszary pozyskania (lub deponowania, jeżeli będzie
taka potrzeba) materiałów i kruszywa. W szczególności Inżynier-Konsultant przeprowadzi analizy
oddziaływania technicznego, środowiskowego i społecznego pozyskanego urobku, który może
powstawad w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz opracowad szczegółowy projekt
bezpiecznego składowania takiego materiału;
opracuje kryteria projektowe i projekty wykonawcze obejmujące pomocnicze obliczenia dla
przewidzianych zapór/budowli, kanałów, wałów i innych robót zgodnie ze stosowanymi
międzynarodowymi standardami. Rysunki będą sporządzane w zakresie jaki jest wymagany do
potrzeb oszacowania kosztów oraz do umożliwienia wykonawcom sporządzenia ich ofert
i rysunków budowlanych;
wybierze odpowiednie materiały, zoptymalizuje i wybierze najtaosze opcje, które spełniają
wymagania techniczne i umożliwiają oszacowanie ilości materiałów, robót itd. do sporządzenia
ofert;
sporządzi specyfikacje techniczne, rysunki niezbędne do opracowania dokumentacji
przetargowych, przedmiary robót i dokumentacje przetargowe. Dokumentacje przetargowe będą
sporządzane zgodnie ze standardami Banku Światowego ustalonymi w Umowie Pożyczki. A w
przypadku dużych kontraktów – procedurą Międzynarodowego Przetargu Konkurencyjnego
stosowaną na podstawie Standardowych Dokumentów Przetargowych Banku Światowego, które
opierają się na warunkach kontraktowych FIDIC; oraz
sporządzi kosztorysy inwestorskie dla robót/kontraktów, wymagania dot. nadzoru budowlanego,
włączając w to wyposażenie, laboratoria testowania materiałów na miejscu lub poza terenem
budowy w zależności od potrzeb, udogodnienia, personel oraz inne specjalne wymagania.
Dokona oceny wpływu na środowisko i społeczeostwo oraz opracuje plan działao
minimalizujących ESMP/EMP (np. plan zarządzania środowiskiem, plan pozyskiwania
nieruchomości i przesiedleo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba);
Dla robót, które zostały objęte Projektem i dla których Studium Wykonalności nie zostało
opracowane, lecz są konieczne do realizacji Inżynier-Konsultant przygotuje raport wykonalności
i raport projektowy jak opisano to powyżej.
W zakresie zadao RZGW Wrocław w ramach podkomponentu 4.B Centra
Operacyjne – zadanie 4.B.1
 Dokumentacja do wykonania (do zweryfikowania przez Konsultanta):
1. Projekty budowlane i wykonawcze modernizacji układów mechanicznych, hydraulicznych,
zasilających dla zbiorników retencyjnych i suchych, będące podstawą do wdrożenia systemów
automatycznego starowania.
2. Projekty wykonawcze systemów automatycznego sterowania urządzeniami spustowymi dla
zbiorników suchych i retencyjnych.
3. Projekty wykonawcze monitoringu hydrologicznego, wizyjnego CCTV, zabezpieczenia
technicznego SSWiN i teletechniki dla obiektów:
RZGW Wrocław
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.20/102
VER. 26.10.2015





 Zbiornik retencyjny Otmuchów – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach
ze zbiornika.
 Zbiornik retencyjny Mietków – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika.
 Zbiornik retencyjny Turawa – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika.
 Zbiornik retencyjny Sosnówka – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik retencyjny Bukówka – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik retencyjny Słup – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika.
 Zbiornik retencyjny Dobromierz – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach
ze zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Międzygórze – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika.
 Zbiornik suchy Stronie Śląskie – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika.
 Zbiornik suchy Sobieszów – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Cieplice – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Mysłakowice - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Mirsk - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Krzeszów I i II – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiorników, projekty monitoringu CCTV.
 Zbiornik suchy Bolków – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Zbiornik suchy Kaczorów - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływach ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
 Nadzór Chobienia - projekt pomiarów hydrologicznych, projekty monitoringu CCTV i
zabezpieczenia technicznego.
 Nadzór Bytom Odrzaoski - projekt pomiarów hydrologicznych, projekty monitoringu CCTV
i zabezpieczenia technicznego.
 Nadzór Cigacice - projekt pomiarów hydrologicznych, projekty monitoringu CCTV i
zabezpieczenia technicznego.
 Nadzór Krosno Odrzaoskie - projekt pomiarów hydrologicznych, projekty monitoringu CCTV
i zabezpieczenia technicznego.
 Nowa Sól - projekt pomiarów hydrologicznych.
RZGW Kraków
Zbiornik wodny Dobczyce – projekt modernizacji pomiarów hydrologicznych na dopływach i
odpływie ze zbiornika, projekt pomiarów hydrologicznych zlewni rzeki Stradomka.
Zbiornik wodny Czaniec – projekt modernizacji pomiarów hydrologicznych na dopływach i i
projekt stanowiska pomiarowego poniżej zbiornika, projekt monitoringu CCTV w kluczowych
węzłach technologicznych obiektu, projekt instalacji SSWiN.
Zbiornik wodny Porąbka – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie do zbiornika i projekt
pomiarów na hydrologicznych na odpływie wraz z projektem modernizacji pomiarów ilości wody
płynącej przez rurociągi energetyczne, urządzenia upustowe i przelewy powierzchniowe. Projekt
rozbudowy monitoringu CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych zapory.
Zbiornik wodny Tresna – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływach i odpływie ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV i zabezpieczenia technicznego.
Zbiornik wodny Klimkówka – projekt modernizacji pomiarów hydrologicznych na dopływach do
zbiornika, projekty zabezpieczenia technicznego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.21/102
VER. 26.10.2015
















Zbiornik wodny Besko – projekt rozbudowy systemu pomiarów hydrologicznych na dopływach i
projekt stanowiska wodowskazowego na odpływie ze zbiornika, projekt modernizacji
posterunku wodowskazowego „Pastwiska”, projekt rozbudowy systemu CCTV uwzględniający
kluczowe węzły technologiczne zbiornika, projekt modernizacji urządzeo teletechnicznych
zapory.
Zbiornik wodny Chaocza – projekt modernizacji pomiarów hydrologicznych na odpływie ze
zbiornika, projekty monitoringu CCTV kluczowych węzłów technologicznych obiektu, projekt
rozbudowy systemu ASTKZ i SCADA oraz projekt zabezpieczenia technicznego.
Stopieo wodny Dwory – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych, projekt modernizacji
zasilania awaryjnego obiektu.
Stopieo wodny Smolice - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych, projekt modernizacji
zasilania awaryjnego obiektu.
Stopieo wodny Łączany – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych, projekt modernizacji
zasilania awaryjnego obiektu.
Stopieo wodny Dąbie – projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych, projekt modernizacji
zasilania awaryjnego obiektu.
Stopieo wodny Przewóz - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych, projekt modernizacji
zasilania awaryjnego obiektu.
Stopieo wodny Kościuszko - projekt pomiarów hydrologicznych na dopływie i odpływie ze
stopnia wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów
technologicznych, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych.
Stopieo Wodny Borek Szlachecki – projekt pomiarów hydrologicznych na odpływie ze stopnia
wodnego, projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów technologicznych,
projekt modernizacji instalacji teletechnicznych.
Stopieo wodny Rzeszów – projekt instalacji monitorującej CCTV dla kluczowych węzłów
technologicznych, projekt instalacji SSWIN, projekt modernizacji instalacji teletechnicznych,
projekt modernizacji zasilania awaryjnego obiektu.
Pompownia Myślenice - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt monitoringu
zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji SSWiN, projekt
rezerwowej instalacji zasilającej.
Pompownia Banowice - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt monitoringu
zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji SSWiN, projekt
rezerwowej instalacji zasilającej.
Pompownia nr.1 zw. Tresna - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt
monitoringu zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji
SSWiN, projekt rezerwowej instalacji zasilającej.
Pompownia nr.2 zw Tresna - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt
monitoringu zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji
SSWiN, projekt rezerwowej instalacji zasilającej.
Pompownia nr. 2bis zw Tresna - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt
monitoringu zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji
SSWiN, projekt rezerwowej instalacji zasilającej.
Pompownia Raków - projekt przystosowujący do pracy bezobsługowej, projekt monitoringu
zdalnego CCTV, projekt SCADA w zakresie zdalnego sterowania, projekt instalacji SSWiN, projekt
rezerwowej instalacji zasilającej.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.22/102
VER. 26.10.2015
4. Studium wykonalności, projekt wykonawczy systemu radiowej łączności dyspozytorskiej
5. Projekt budowlany i wykonawczy systemu dynamicznej wizualizacji parametrów hydrologicznych
szlaku żeglugowego rzeki Odra dla jednostek pływających oraz integracja z systemem „Informator
nawigacyjny rzeki Odra”.
6. Projekt systemu pozyskiwania, przekazywania i przetwarzania aktualnych parametrów pracy
obiektów nie będących własnością RZGW a mających wpływ na gospodarkę wodna podczas
powodzi.
7. Projekt systemu informatycznego wspomagania decyzji przy zarządzaniu systemem obiektów
hydrotechnicznych (w tym w czasie powodzi). Projekt musi zawierad analizę źródeł i sposobu
pozyskiwania i przechowywania danych w specjalizowanej własnej bazie. Moduł optymalizacji
zrzutów ze zbiorników musi uwzględniad wykorzystanie modeli hydraulicznych transformacji w
korycie oraz prognozy dopływu bocznego. Proponowane zrzuty ze zbiorników muszą byd zgodne z
obowiązującymi instrukcjami gospodarki na obiektach.
8. Projekty wykonawcze monitoringu hydrologicznego i systemów zabezpieczenia technicznego dla
kolejnych obiektów, powinny zostad opracowane zgodnie ze zweryfikowaną przez Konsultanta
dokumentacją projektową wyszczególnioną w pkt. 3 (powyżej).
2.4.2.3.








Wykonanie opracowań formalno-prawnych
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji.
Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego.
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenia na realizację lub innych
decyzji umożliwiających realizację robót budowlano-montażowych.
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew.
Materiały do wniosku o uzyskanie innych decyzji/pozwoleo.
Uzgadnianie i uzyskiwanie zgód na dysponowanie gruntami na cele inwestycyjne od wszystkich
podmiotów do których taka zgoda będzie wymagana dla realizacji zadao w podkomponencie.
Materiały do przejmowania nieruchomości oraz tam gdzie to wymagane do przesiedleo.
Inżynier-Konsultant w imieniu Zamawiającego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez
Zamawiającego:
a) uzyska wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje.
b) złoży odpowiednie wnioski oraz przeprowadzi wszelkie konieczne działania niezbędne w celu
uzyskania przedmiotowych decyzji.
c) zobowiązany jest również do czynnego udziału w procesie uzyskania decyzji poprzez udzielanie
wyjaśnieo i dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnieo w opracowaniu projektowym.
Ponadto wszelkie dokumenty związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleo i decyzji
administracyjnych dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu Inżynier konsultant będzie dostarczał
niezwłocznie tj. maksymalny termin na przygotowanie zaakceptowanej przez Zamawiającego
odpowiedzi na wezwania do wyjaśnieo/uzupełniania wniosków wymaganych w procesie
inwestycyjnym nie może byd dłuższy niż 3 dni licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po
dacie wpłynięcia pisma do Inżyniera-Konsultanta. Dodatkowo termin opracowania kolejno po sobie
następujących wniosków o wydanie wymaganych pozwoleo nie może byd dłuższy niż 7 dni od dnia
uzyskania prawomocnej decyzji lub pozwolenia poprzedzającego wydanie decyzji lub pozwolenia
wynikającego z danego wniosku.
2.4.2.4.



Wykonywanie opracowań geodezyjno-prawnych
Aktualizacja map ewidencji gruntów, podziału własności gruntów
Mapy do celów projektowych (wykonywanie, aktualizacji i uzupełnianie),
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym
korzystaniem z nieruchomości.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.23/102
VER. 26.10.2015




Dokumentacja związana z podziałami geodezyjnymi, w tym między innymi prowadzenie spraw
z wyznaczaniem linii brzegowych.
Wykonanie projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych w celu uzyskania pozwoleo na
realizację inwestycji.
Przygotowania niezbędnych dokumentów regulujących stan formalno-prawny nieruchomości po
uzyskaniu pozwoleo na realizację inwestycji (m.in. zgłoszenie do katastru itp.).
Przygotowanie spisów, badao społeczno-gospodarczych oraz wyceny majątku osób bezpośrednio
dotkniętych projektem (np. przesiedlenia).
Dane ilościowe dotyczące ilości działek oraz powierzchni niezbędnych do wywłaszczenia lub
czasowego zajęcia określi Inżynier-Konsultant, gdyż informacje te zależą w pełni od rozwiązao
projektowych, zatwierdzonych do realizacji przez Zamawiającego.
W każdym przypadku, Konsultant zapewni, że w procesie przejmowania nieruchomości oraz
przesiedleo unikad się będzie negatywnych oddziaływao na ludzi, a podejmowane czynności będą
dokumentowane.
2.4.2.5. Wykonywanie
opracowań
inżynierskich i hydrologicznych









geologicznych,
geotechnicznych,
Projekt prac geologicznych,
Program badao parametrów geotechnicznych podłoża w odniesieniu zarówno do obiektów
istniejących, jak i nowo projektowanych,
Dokumentacja badao podłoża i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
Badania jakościowe cech fizyko-mechanicznych materiałów konstrukcyjnych obiektów i budowli
wraz z oceną stanu technicznego,
Operat hydrologiczny dla celów projektowych,
Ewentualna wycena szkód w środowisku
Projekty działao renaturalizacyjnych – kompensacyjnych
Opracowania związane z rozeznaniem terenu pod względem historycznym /archeologicznym
Wykonanie rozpoznania saperskiego
Niezbędny zakres ilościowy koniecznych badao winien określid Inżynier-Konsultant z zastrzeżeniem,
że wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym zatwierdzenie zakresu nie zwalnia
Inżyniera-Konsultanta od odpowiedzialności za jakośd i przydatnośd opracowania dla osiągnięcia celu,
jakiemu ma ono służyd.
2.4.2.6.
Oprogramowanie komputerowe
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowao projektowych powinno
spełniad wymagania zawarte w Umowie oraz wymagania odnoszące się do poszczególnych
elementów dokumentacji projektowej, opisywanych w poszczególnych podrozdziałach niniejszego
opisu przedmiotu zamówienia. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów
komputerowych musi byd zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania
przewidzianym przez Inżyniera-Konsultanta do wykonania opracowao projektowych.
Zakup licencji oprogramowania komputerowego, jak i sprzętu komputerowego, winien byd
uzgodniony ze służbą IT Klienta. Licencje winny byd wystawione na użytkownika RZGW we Wrocławiu
i stanowid jego własnośd. Na czas realizacji kontraktu sprzęt komputerowy i licencje oprogramowania
zostaną przekazane w nieodpłatne użytkowanie Konsultantowi. Sprzęt komputerowy oraz dane
winny byd zabezpieczone przed dostępem dla osób nieupoważnionych przez zintegrowany system
poświadczeo użytkowników oraz oprogramowanie antywirusowe, zgodnie z Polityką Bezpieczeostwa
Informacji Konsultanta. W przypadku braku polityki Konsultant opracuje politykę bezpieczeostwa
informacji i przedstawi do akceptacji ABI Klienta.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.24/102
VER. 26.10.2015
Konsultant dostarczy Klientowi niezbędne urządzenia komputerowe wraz oprogramowaniem do
prowadzenia projektu, tj. oprogramowanie systemowe, obsługi biurowej, zarządzania projektem,
antywirusowe – zgodne z eksploatowanym przez Klienta.
Inżynier-Konsultant będzie zobowiązywany do bieżącej pomocy w obsłudze zaawansowanych technik
prowadzenia projektu oraz programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej Projektu.
2.4.2.7. Sprzęt
i transport przy wykonywaniu badań, pomiarów i opracowań
projektowych
Inżynier-Konsultant jest zobowiązany do używania w trakcie realizacji prac związanych
z przedmiotowym zamówieniem jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na stan urządzeo i obiektów w obrębie prowadzonych badao i pomiarów oraz
na jakośd wykonywanych opracowao projektowych.
Inżynier-Konsultant złoży na ręce Zamawiającego oświadczenie lub kopie dokumentów
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na
wyraźne życzenie Zamawiającego wystosowane w tej sprawie.
2.4.2.8.
Format elektroniczny opracowań projektowych
Łącznie z tradycyjną (drukowaną) wersją dokumentacji Inżynier-Konsultant winien dostarczyd również
w wersji elektronicznej (2 kopie):










całą dokumentację projektową w formacie .pdf (tj. skany całej papierowej wersji dokumentacji
z podpisami projektantów i sprawdzających, w tym skany podpisanych rysunków), wyłączone
powinny byd tylko strony zawierające dane chronione przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych lub ustawę aktualnie obowiązującą;
podstawowe rzuty i sytuacje umożliwiające przeglądanie i edycję w oprogramowaniu typu CAD tj.
w formacie .dwg lub .dgn;
projekt zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej umożliwiający przeglądnie i edycję
w oprogramowaniu typu GIS tj. w formacie .shp;
układ współrzędnych płaskich prostokątnych PUWG-2000 współrzędne geodezyjne w układzie
EUREF-89, układ wysokości Kronsztad;
przedmiary w postaci plików w formacie kompatybilnym z .prd i .rds;
kosztorys inwestorski w postaci plików w formacie kompatybilnym z .ath i .rds;
dokumenty tekstowe i tabelaryczne w formacie umożliwiającym edycję w programach typu
WORD i EXCEL;
dokumentację fotograficzną z etapu projektowych - przed rozpoczęciem robót, w trakcie robót,
po zakooczeniu robót (w tym w plikach z rozszerzeniem .jpg);
dokumentację powykonawczą z branży AKPiA oraz IT dostarczyd w formie elektronicznej edytowalnej;
w przypadku dostarczenia dokumentacji w formatach innych niż wymienione Konsultant
dostarczy Klientowi licencje oprogramowania umożliwiającego edycje przekazanych formatów.
2.4.2.9. Ochrona i archiwizacja opracowań projektowych i materiałów
wyjściowych
Inżynier-Konsultant będzie odpowiadał za ochronę opracowao projektowych i za wszelkie materiały
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Inżynier-Konsultant będzie utrzymywał
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.25/102
VER. 26.10.2015
2.4.2.10. Nadzór autorski
Inżynier-Konsultant zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej sporządzonej w oparciu o niniejszą Umowę oraz wynikających z już
opracowanych dokumentacji projektowych w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.
2.4.2.11. Wykonywanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz
Wymagania ogólne
Inżynier-Konsultant wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) zarówno
określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, jak również opracowania nieuwzględnione
w tym opracowaniu, a których opracowanie Inżynier-Konsultant uznaje za celowe i konieczne dla
potrzeb prawidłowego zrealizowania całości dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot
zamówienia.
Inżynier-Konsultant będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badao przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczeo przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne
z wymaganiami Umowy, przepisów, stosownych norm oraz zasad wiedzy technicznej.
Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
Koszt uzyskania zgody w przedmiotowym zakresie oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
Inżynier-Konsultant ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeostwa i higieny pracy oraz inne przepisy.
Materiały do badao i prac projektowych.
Przy realizacji badao i prac projektowych Inżynier-Konsultant będzie stosował tylko takie materiały,
które spełniają wymagania polskich przepisów, stosownych, obowiązujących w tym zakresie norm
i wytycznych.
Inżynier-Konsultant ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu i wykorzystania materiałów
oraz inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badao i innych prac projektowych.
2.4.2.12. Kontrola jakości opracowań projektowych
Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkao z Inżynierem-Konsultantem. Podczas
trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkao w sprawie dokumentacji
projektowej:
1. Przegląd opracowao projektowych – spotkanie w siedzibie Inżyniera-Konsultanta lub siedzibie
Zamawiającego, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera-Konsultanta oraz ew. innych zaproszonych
stron, którego głównymi celami są:
- ocena bieżącego postępu prac projektowych
- bieżąca ocena zgodności opracowao projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez
Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.
2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Inżyniera-Konsultanta
i Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja przez Inżyniera-Konsultanta sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania
dokumentacji projektowej,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.26/102
VER. 26.10.2015
- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowao projektowych,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów,.
Rady projektu odbywad się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością: wg potrzeb
3. Wizyta robocza - spotkanie odbywające się poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale
Zamawiającego i Inżyniera-Konsultanta oraz innych zainteresowanych stron, której celem jest
dokonanie wyjaśnieo i ustaleo roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.
Wizyty robocze odbywad się będą z inicjatywy Inżyniera-Konsultanta lub Zamawiającego.
Zamawiający i Inżynier-Konsultant mogą od siebie wzajemnie zażądad uczestniczenia w spotkaniach
osób mających wpływ na terminowośd i prawidłowośd wykonania opracowao objętych Umową.
Inżynier-Konsultant powinien udzielid Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przeglądów opracowao projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mied
zapewnioną możliwośd łatwego dostępu do wykonywanych opracowao projektowych. Podczas
przeglądów powinny byd obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni
projektanci, sprawdzający i autorzy opracowao projektowych Zamawiający, będzie oceniad zgodnośd
wykonywania opracowao projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych
kontroli, jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Inżyniera-Konsultanta (dokument
potwierdzający dokonanie kontroli wewnętrznej zostanie przekazany Klientowi, dokument taki będzie
podpisany przez osoby weryfikujące oraz Generalnego Projektanta). Jeżeli wyniki kontroli wykażą, że
sprawozdania Inżyniera-Konsultanta są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na
własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecid, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał InżynierowiKonsultantowi pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na jakośd lub terminowośd opracowao Zamawiający może
natychmiast wstrzymad prace Inżyniera-Konsultanta i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia Inżyniera-Konsultanta zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd
prac projektowych.
Nadzór Inżyniera-Konsultanta nad procesem projektowym.
Inżynier-Konsultant jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli własnej
wykonywania opracowao projektowych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli własnej oraz wykonywaniem
sprawozdao z tejże kontroli ponosi Inżynier-Konsultant.
Dokumenty projektu.
W trakcie wykonywania prac projektowych Inżynier-Konsultant i Zamawiający tworzą dokumenty
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację
przeprowadzanych kontroli.
Dokumenty projektu to:
1. notatki i protokoły ze spotkao w sprawie dokumentacji projektowej,
2. korespondencja pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a Inżynierem-Konsultantem,
3. korespondencja Inżyniera-Konsultanta ze stronami trzecimi,
4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
protokoły sprawdzeo, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez
Inżyniera-Konsultanta,
5. notatki ze spotkao ze społeczeostwem oraz stronami trzecimi.
Dokumenty projektu będą przechowywane u Inżyniera-Konsultanta w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego lub jego
upoważnionego przedstawiciela.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.27/102
VER. 26.10.2015
2.4.3. Zakres zadań w odniesieniu do działań środowiskowych,
społecznych i przejmowania nieruchomości
2.4.3.1. Ocena Środowiskowa i Społeczna (EA), Plan Zarządzania
Środowiskiem i Społeczeństwem (PZŚ – ESMP/EMP), Oceny
Oddziaływania na Środowisko i Społeczeństwo (ESIAs) etc.
Wykonywanie opracowao z zakresu ochrony środowiska oraz społeczeostwa jak określono w
Ramowym Planie Zarządzania Środowiskiem i Społeczeostwem (ESMF):













Screening oddziaływao społecznych i środowiskowych
Wstępne analizy przyrodnicze (waloryzacja przyrodnicza terenu przewidzianego pod inwestycję)
Karty Informacyjne Przedsięwzięd (KIP)
Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz ze szczegółową analizą
wpływu i skutków realizowanego przedsięwzięcia
Materiały do wniosków o uzyskanie decyzji zezwalających niszczenie siedlisk
Materiały do wniosków o uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót
Operat dendrologiczny
Operat wodno prawny
Inwentaryzacja siedlisk
Badania jakości wód
Konsultacje z udziałowcami Projektu
Plany Zarządzania Środowiskiem jako obligatoryjny element dokumentacji przetargowej
Inne ekspertyzy np. związane z Ramową Dyrektywą Wodną.
Szczegółowy zakres pomiarów, badao i analiz koniecznych do wykonania przedmiotowych opracowao
winien określid sam Inżynier-Konsultant po uprzednim określeniu zakresu przyjętych rozwiązao
projektowych w ramach realizowanego opracowania projektowego. Działania powinny byd
prowadzone zgodnie z Ramowym Planem Zarządzania Środowiskiem i Społeczeostwem (ESMF)
(kwiecieo
2015),
który
jest
dostępny
w
języku
angielskim
na
stronie
http://odrapcu.pl/en_popdow_dokumenty.html). Dokumenty wyjściowe będą przygotowane w
pełnej zgodności z polskim prawem oraz ESMF. Dla każdego pojedynczego kontraktu, Konsultant
przygotuje odrębny Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), który zostanie opracowany z
wykorzystaniem wzorów umieszczonych w ESMF. Drafty Planów Zarządzania Środowiskiem zostaną
zweryfikowane i zatwierdzone przez jednostkę wdrażającą. PZŚ będą stanowiły części dokumentacji
przetargowej, która zostanie przekazana do Banku Światowego celem uzyskania no-objection.
Ogólna ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ) została przygotowana przy opracowaniu Studium
Wykonalności. Plan zarządzania środowiskiem (PZŚ) został przygotowany dla Podkomponentu 1B Ochrona środkowej i dolnej Odry oraz Komponent 2 - Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Podkomponent 2A - Ochrona czynna, 2B - Ochrona bierna - Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Odra-Wisła.
Inżynier-Konsultant będzie aktualizował te dokumenty (OOŚ, PZŚ) w niezbędnym zakresie i co
najmniej raz na rok. Co ważniejsze Inżynier-Konsultant opracuje, w zależności od potrzeb,
poszczególne oceny oddziaływania na środowisko i społeczeostwo zgodnie z prawodawstwem
polskim i odpowiednimi dyrektywami Unii Europejskiej.
Inwestycja ma byd realizowana zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz wytycznymi i zasadami postępowania określonymi przez Bank
Światowy (Operational Policies 4.01.), dlatego też Konsultant będzie odpowiedzialny za uaktualnianie
dokumentów opracowanych na potrzeby ochrony środowiska i właściwe ich wykorzystanie. Jeżeli
w tej materii pojawią się rozbieżności pomiędzy wymaganiami i wytycznymi polskimi i Banku
Światowego, wówczas nadrzędne będą wymagania Banku Światowego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.28/102
VER. 26.10.2015
Inżynier-Konsultant pozyska niezbędne dane i informacje oraz przygotuje wszystkie dokumenty
środowiskowe i społeczne dla wszystkich robót, które będą realizowane w ramach Projektu i które
mogą byd wymagane do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę i innych pozwoleo
dla robót budowlanych oraz realizacji działao włączonych w zakres podkomponentów RZGW
Wrocław, jak również otrzymania finansowania z Komisji Europejskiej, BRRE, BŚ i od Rządu Polskiego.
Inżynier-Konsultant pomoże stosowad w praktyce zalecenia zawarte w ocenie środowiskowej
i ocenach oddziaływania na środowisko, we wdrożeniu planów zarządzania środowiskiem w celu
uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego przez prace budowlane oraz
następnie przez eksploatację wybudowanych w ramach Projektu obiektów mogących wpływad na
środowisko. PZŚ powinien obejmowad działania mitygacyjne, program monitoringu oraz program
instytucjonalnego zarządzania/wzmocnienia służącego realizacji tego planu oraz powiązanych działao
konsultacyjnych. Przygotuje oszacowanie kosztów wdrożenia PZŚ, zakres robót, zakres działao, oraz
plan jak różne działania mitygacyjne będą realizowane bądź to poprzez modyfikację kontraktów na
roboty dla obiektów Projektu bądź to poprzez dodatkowe roboty, dla których Inżynier-Konsultant
sporządzi projekt, bądź to wsparcie techniczne i szkolenie, które Inżynier-Konsultant przeprowadzi,
dotyczące użytkowania obiektów projektowych.
W czasie przygotowania koncepcji, dokumentacji projektowych Inżynier-Konsultant stworzy dla
zadao nie posiadajacych tych elementów Ocenę Środowiskową i Plan Zarządzania Środowiskiem, jak
określono w ESMF, dla każdego kontraktu (jako element dokumentacji przetargowej).
Konsultant przeprowadzi badania mające na celu określenie wszelkich "dóbr kultury" (na podstawie
definicji rządu polskiego, Unii Europejskiej, oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych), włączając w to
miejsca mające wartości archeologiczne, paleontologiczne, historyczne, religijne, jak również
unikatowe wartości przyrodnicze, w obszarze objętym projektem, wraz z przygotowaniem
odpowiedniej dokumentacji dla takich miejsc; określenie wpływu, jeżeli w ogóle taki będzie, jaki
projekt może mied na aspekty kulturalne i opracowanie planu dla ich ochrony i zachowania.
2.4.3.2. Ocena Wpływu Społecznego i sporządzenie Planu Pozyskiwania
Nieruchomości i Przesiedleń (RAP).
Opracowanie planów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP) jak określono w RFP
(Ramowy dokument dotyczący przesiedleo i pozyskania nieruchomości)
W przypadkach, dla których przeprowadzony był proces screeningu wyżej opisanych działao
i zidentyfikowano potencjalne oddziaływania projektu na społeczeostwo związane z pozyskaniem
nieruchomości na potrzeby projektu, Konsultant powinien działad zgodnie z celami RPF, tj.
polepszenie, a co najmniej utrzymanie na tym samym poziomie, warunków do życia (źródła
utrzymania i warunki lokalowe) osobom dotkniętym Projektem. Te zadania obejmują, ale nie są
ograniczone do:
 Przeprowadzenie spisu i badao socjologiczno-społecznych.
 Zdefiniowanie i informowanie ludzi dotkniętych projektem o koocowych datach robót.
 Przeprowadzenie procesu konsultacji.
 Przygotowanie wycen majątku oraz opracowanie pakietów kompensacyjnych.
 W przypadku fizycznego lub ekonomicznego (np. utrata gruntów rolnych) wpływu przesiedleo lub
przejęd nieruchomości na społeczeostwo, opracowanie odpowiednich działao.
 Plany pozyskania nieruchomości i przesiedleo (RAPy).
RAPy mogą zostad dostosowane i zaktualizowane w trakcie wdrażania Projektu po uzyskaniu
akceptacji Klienta i Banku Światowego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.29/102
VER. 26.10.2015
Plan Pozyskiwania Nieruchomości i Przesiedleo (RAP) został przygotowany dla Podkomponentu 1B Ochrona środkowej i dolnej Odry oraz Komponent 2 - Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej Podkomponent 2A - Ochrona czynna, 2B - Ochrona bierna - Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej
Odra-Wisła.
Inżynier-Konsultant przeprowadzi ocenę wpływu społecznego projektu, jak zapisano w ESMF, zgodnie
z zapisami prawa polskiego, dyrektywami UE, BŚ, CEB dla różnych działao/robot objętych Projektem.
Opierając się o wyniki Oceny Wpływu Społecznego, jeżeli działka lub nieruchomośd będzie zajęta na
stałe lub czasowo bądź też ludzie będą poddani oddziaływaniom Inżynier-Konsultant przygotuje
pełny Plan pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP). W tym kontekście główne działania do
zrealizowania będą obejmowały:
(i)
Aktualizację oceny wpływu Projektu na społeczeostwo i przygotowanie/aktualizacja RAP
zgodnie z polityką Rządu Polskiego, dyrektywami Banku Światowego OP 4.12. „Wymuszone
przesiedlenie”, dyrektywami Banku Rozwoju Rady Europy i dyrektywami Komisji Europejskiej;
(ii) Zgromadzenie danych wymaganych do opracowania RAP; będzie ono obejmowad (a) pełny spis
dotkniętej Projektem ludności-właścicieli działek (rezydentów i nierezydentów), członków
rodzin, (b) pełną inwentaryzację nieruchomości dotkniętych Projektem - działek, obiektów,
upraw, drzew owocowych; (c) oszacowanie wpływu Projektu na dochody każdego
gospodarstwa domowego, (d) spis tych, którym już została wypłacona rekompensata za utratę
nieruchomości i natychmiastowe pozostawienie ziemi, (e) ocena wpływu na przychód/standard
życia tych, którym już została wypłacona rekompensata za utratę nieruchomości
i natychmiastowe pozostawienie ziemi, (f) zestawienie i analiza prawa dotyczącego wyceny
nieruchomości, (g) analiza standardowych praktyk wyceny gruntów, nabywanie
i wywłaszczenie, (h) dokumentowanie działao zmierzających do minimalizowania wykupów
gruntu/przesiedleo oraz (i) pełny opis opcji dostępnych dotkniętym osobom.
(iii) Przygotowanie alternatyw do zminimalizowania realokacji i przemieszczeo jeszcze przed
rozpoczęciem realizacji Projektu, jak i w trakcie jego wdrażania. Przygotowanie alternatyw do
zminimalizowania ilości realokacji poprzez wybranie miejsc do zamieszkania, które są
odpowiednie i akceptowalne dla społeczności.
(iv) Zaprojektowanie i wdrożenie programu włączania beneficjentów w projekt koncepcyjny,
planowanie i wdrożenie oraz poinformowanie społeczeostwa o Projekcie i uwypuklenie prawa
własności;
(v) Identyfikacja miejsc realokacji, zaangażowanie osób dotkniętych projektem w sporządzanie
alternatywnych miejsc realokacji oraz przygotowanie strategii do przeniesienia miejsc
i zabudowao.
(vi) Opisanie ram prawnych RAP, odpowiednich praw lokalnych, podatków, które mają
zastosowanie do przesiedleo; opisanie stosownych polityk dla każdej kategorii wpływu
wyszczególnienie poszczególnych zasad wdrażania, na których będzie się opierał uzgodniony
RAP; opisanie metod wyceny dotkniętych obiektów, gruntu, drzew i innych dóbr; oraz
sporządzenie macierzy uprawnieo; opisanie procedury składania skarg dotyczących
zadośduczynienia, mechanizmy odwoływania się i sposoby kierowania spraw do sądów
cywilnych;
(vii) W odniesieniu do oddziaływania społecznego i przygotowania RAP:
(a) uaktualnienie badao społeczno-ekonomicznych oraz identyfikacja ludności poddanych
oddziaływaniu, jak i zakresu niekorzystnego oddziaływania na warunki społecznoekonomiczne, spowodowanego infrastrukturą projektową podczas prowadzenia prac
budowlanych, jak również po ich zakooczeniu;
(b) przygotowanie macierzy uprawnieo dla planu realokacji oraz planu działao;
(c) ustalenie sytuacji wzorcowej, odwzorowanie wszystkich nieruchomości, domostw oraz
innych budynków, drzew uprawnych, profilu geograficznego na mapie obejmującej obszar
prowadzenia prac projektowych. Korzystanie z technologii zapisu obrazu na video w celu
ułatwienia określenia sytuacji wzorcowej;
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.30/102
VER. 26.10.2015
(d) propozycja instytucjonalnych oraz organizacyjnych działao dla wdrożenia programu RAP
włączając w to współdziałanie z agencjami wdrażającymi projekt, lokalnymi władzami,
organizacjami pozarządowymi, oraz pozostałymi powiązanymi organizacjami;
(e) przygotowanie kalkulacji kosztów wdrożenia programu RAP, odrębnie identyfikującej koszty
administracyjne, koszty usług konsultingowych, sprzętu oraz rekompensat w głównych
kategoriach, takich jak: ziemia, domy, drzewostan, pozostałe elementy majątku, koszty
przygotowania alternatywnych miejsc przesiedleoczych, itp.;
(f) przygotowanie planu wdrożenia programu RAP oraz identyfikacja działao w obszarach
krytycznych, dla terminowego wdrożenia projektu;
(viii)
plan RAP będzie uaktualniany i modyfikowany, co najmniej jeden raz do roku; podawad
będzie stan wdrażania, zmiany we wdrażaniu planu, które będą niezbędne ze względu na
ogólne zmiany w porównaniu do okresu poprzedniego; oraz
(ix)
Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie przy wdrażaniu działao związanych z planem RAP,
podczas fazy wdrażania projektu, włączając w to wsparcie w zakresie wykupu nieruchomości,
dla tego celu, przygotowania dokumentacji, wsparcie przy negocjacjach z beneficjentami,
pomoc przy uzyskiwaniu lokalnych pozwoleo, itp. Składad się na to może również
identyfikacja miejsc alternatywnych dla przesiedlanej ludności i ich dobytku oraz dóbr
kultury, przygotowanie tych miejsc, włączając w to planowanie, infrastrukturę, zapewnienie
mediów, oraz zamianę domów / mieszkao / kwater, itp.
Przed rozpoczęciem projektowania różnych elementów zadao wymienionych w podkomponentach
Inżynier-Konsultant przygotuje pełny RAP dla każdego podkomponentu. RAP powinien zostad
opracowany zgodnie z zakresem i działaniami opisanymi powyżej, RPF oraz OP 4.12. Konsultacje RAP
powinny zostad przeprowadzone dla całego obszaru objętego Projektem i wszystkie procedury muszą
byd zgodne z prawem polskim, wytycznymi BŚ, BRRE i UE. RAP powinien byd aktualizowany
i modyfikowany okresowo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Konsultant przygotuje również raz na kwartał, lub też w innym oczekiwanym przez Klienta terminie,
raport przedstawiający status realizacji RAP, zmiany we wdrażaniu RAP, które będą niezbędne ze
względu na zmiany przyjętych podstaw w minionym okresie. Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie
we wdrażaniu i monitorowaniu RAP podczas realizacji Projektu.
2.5.
ZADANIE B. POMOC TECHNICZNA DLA KLIENTA
2.5.1. Współpraca z interesariuszami Projektu
Inżynier – Konsultant będzie współpracował ze wszystkimi interesariuszami Projektu. Będzie
prowadził Konsultacje. W szczególności będzie uczestniczył w prowadzeniu rozmów ze stroną
niemiecką, jeśli zaistnieje taka koniecznośd. Będzie uczestniczył w spotkaniach ze stroną rządową,
samorządową.
2.5.2. Wsparcie w zarządzaniu Projektem
Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie Klientowi w całościowym zarządzaniu Projektem i działaniach
takich jak sporządzenie planów wdrożenia Projektu, planowaniu wydatków budżetowych
i finansowych planów i prognoz, miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów i harmonogramów
robót jak wymagane jest to przez rząd polski i instytucje współfinansujące Projekt. Pomoże również
w opracowaniu planów przetargowych, zarządzaniu kontraktem, zarządzaniu finansowym. Plany
będą aktualizowane regularnie jak wymagad tego będzie Klient.
Wsparcie w uzyskaniu pozwoleo lokalizacyjnych i budowlanych lub wszystkich innych pozwoleo lub
zgód, które będą niezbędne dla Projektu i występowanie w imieniu inwestora zgodnie z udzielonymi
upoważnieniami. Inżynier-Konsultant wesprze RZGW Wrocław w prowadzeniu postępowao
przetargowych na roboty, dostawy i usługi dla Projektu, sporządzi dokumenty przetargowe dla tych
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.31/102
VER. 26.10.2015
zamówieo, oceni oferty, przygotuje raport z oceny ofert, będzie zarządzał kontraktem, wdrażaniem
OOŚ, PZŚ, RAP i zajmował się innymi zagadnieniami codziennego zarządzania.
Dla kontraktów związanych z robotami, sporządzi dokumenty do wstępnej kwalifikacji wykonawców
i opisze kryteria kwalifikacji. Inżynier-Konsultant pomoże również inwestorowi (RZGW Wrocław)
w przeprowadzeniu procedury wstępnej kwalifikacji czyli takich działaniach jak zaproszenie do prekwalifikacji, ocenie ofert pre-kwalifikacyjnych, sporządzeniu raportu z pre-kwalifikacji itd.
Inżynier-Konsultant przygotuje opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich dodatkowych robót,
które będą miały zostad zrealizowane w ramach Projektu, dla których dodatkowe usługi będą
wymagane i identyfikowane podczas wdrażania Projektu.
Dokona optymalizacji struktury i działania JRP poprzez weryfikację i aktualizację procedur realizacji
Projektu;
Zakupi i dostarczy w porozumieniu z Działem IT Klienta konieczny sprzęt i oprogramowanie
komputerowe niezbędne przy realizacji Projektu. W szczególności umożliwiających:
 Utworzenie, procedur archiwizacji
 Utworzenie, procedur ochrony danych
 Utworzenie systemu elektronicznej wymiany danych. System wymiany danych powinien
stanowid dodatkowe źródło informacji potwierdzanych przez wszystkie strony pisemnie, bądź
faxem. System ten powinien w szczególności usprawnid proces tworzenia cyklicznych
raportów przez wszystkich uczestników realizacji Projektu.
W przypadku obowiązku obsługi Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej
Funduszy Pożyczkowych jak również Funduszu Spójności pomoc w ewentualnym dostosowaniu się do
wymogów wynikłych z konieczności obsługi takiego Systemu.
Zakupione sprzęt i oprogramowanie komputerowe stanowią własnośd Klienta. Koszty bieżącej
obsługi serwisowej sprzętu komputerowego i oprogramowania pokrywa Konsultant.
2.5.3. Wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektu
Pomoc Zamawiającemu w zarządzaniu, sprawozdawczości i rozliczaniu, w tym m.in.:
1. Dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania i nadzorowania Projektu.
2. Pomoc w sprawnym pozyskiwaniu funduszy na cele Projektu.
3. Zapewnienie efektywnego wykorzystania wszystkich środków pozyskanych na realizację
Projektu.
4. Monitorowanie środków dostępnych na realizację Projektu.
5. Bieżące przygotowywanie i terminowe dostarczanie planów finansowania Projektu
i zapotrzebowania na środki, w tym prognozowanie wypłat środków dla czterech kolejnych
kwartałów.
6. Przygotowywanie i terminowe dostarczanie miesięcznych raportów finansowych oraz innych
raportów specjalnych uzgodnionych z Klientem.
7. Kompletowanie i dostarczanie dokumentów finansowych do raportów i rozliczeo.
8. Przygotowanie danych i raportów niezbędnych do wniosków o wydanie lub zmianę decyzji
dotyczących finansowania projektu (dla wszystkich źródeł finansowania).
9. Przygotowanie formularzy aplikacyjnych wymaganych przez instytucje finansujące Projekt
w zakresie uzgodnionym z Klientem.
10. Zakooczenie i rozliczenie wszystkich elementów Projektu do daty „zamknięcia projektu” dla
zadao wdrażanych przez JRP.
11. Rozliczenie koocowe Projektu, w tym pomoc w rozliczeniu kredytu z Banku Światowego
i rozliczeniu funduszy UE.
12. Kwalifikowanie kosztów Projektu w oparciu o zalecenia instytucji finansujących.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.32/102
VER. 26.10.2015
13. Ustalenie sposobu i formy rozliczeo z podmiotami współpracującymi z Podmiotem
Realizującym Projekt np. Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w realizacji
Projektu;
14. Pomoc w wycenie wartości początkowej majątku powstałego w ramach inwestycji;
15. Wypełnianie zobowiązao wobec instytucji zewnętrznych (m. in Międzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Komisji
Europejskiej, itd.);
16. Sporządzenie i aktualizacja w imieniu Zamawiającego harmonogramów rzeczowofinansowych oraz harmonogramu realizacji Projektu (zgodnie z wymaganiami instytucji
współfinansujących projekt, w szczególności Banku Światowego).
17. W razie zaistniałej konieczności pomoc w opracowaniu wniosków o modyfikację
Memorandum Finansowego zgodnie z wydanymi przez Komisję Europejską i Instytucje
Pośredniczące w Zarządzaniu wytycznymi.
18. Przygotowanie raportów dotyczących szacowania kosztu koocowego na różnych etapach
trwania i wdrażania Projektu
2.5.4. Przygotowanie dokumentacji oraz aplikowanie o fundusze z
Komisji Europejskiej.
Inżynier-Konsultant odpowiedzialny również będzie za przygotowanie wniosku (lub więcej niż
jednego wniosku, zgodnie z wymaganiami), wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (w tym
m.in. studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie oraz wszystkie inne niezbędne załączniki)
zgodnie z obowiązującymi procedurami danego funduszu dla uzyskania finansowania z Komisji
Europejskiej i NFOŚiGW, dla różnych prac, które objęte są częścią projektu związaną z pracami RZGW.
Inżynier Konsultant wykona wszystkie opracowania konieczne do uzyskania dofinansowania
z Funduszu Spójności w tym w szczególności:
Opracowanie wniosku o dofinansowanie z Funduszu Spójności zadania inwestycyjnego wraz
z koniecznymi aktualizacjami.
Opracowanie wniosku o potwierdzenie dofinansowania dla dużego projektu z Funduszu Spójności
wraz z koniecznymi aktualizacjami.
 Opracowanie harmonogramu finansowania realizacji zadania inwestycyjnego
 Przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów do podpisania Umów o
dofinansowanie.
 Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i wymagao stawianych przez Zamawiającego
Wykonawcy opracowao opisanych w punktach powyżej udostępnione zostaną InżynierowiKonsultantowi bezpośrednio po rozpoczęciu jego działao.
UWAGA:
Studia Wykonalności są kontynuacją dotychczasowych prac i zamierzeo podejmowanych w celu
przygotowania Projektu do realizacji i pozyskania finansowania (w tym także środków z budżetu UE –
Fundusz Spójności) na ten cel. Przygotowywane opracowanie powinno wykorzystywad
dotychczasowy dorobek i wiedzę oraz uwzględniad obecne uwarunkowania prawne, formalne,
administracyjne, społeczne, finansowe itd.
Inżynier-Konsultant opracuje Studia Wykonalności zgodnie z wymaganiami Funduszu Spójności UE
w zakresie rzeczowym zgodnym z harmonogramem opracowanym przez Zamawiającego.
2.5.5. Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań
przetargowych
Wykonanie usługi obejmowad będzie, następujące działania i czynności Konsultanta:
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.33/102
VER. 26.10.2015
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
Ustalenie podstawowych założeo dotyczących przedmiotu zamówienia, opartych na
uzgodnionych z Bankiem Światowym Standardowych Dokumentach Przetargowych (SBD).
Opracowanie warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniad wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia i przedłożenie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
Ustalenie właściwego trybu postępowania przetargowego,
Ustalenie wartości zamówienia,
Przygotowywanie całościowej dokumentacji dotyczącej
postępowania przetargowego,
niezbędnej do wszczęcia i przeprowadzenia procedur, w tym również wszystkie ogłoszenia (do
opublikowania np. w UNDB, strona zewnętrzna Banku Światowego, dgMarket, Biuletyn
Zamówieo Publicznych oraz Dziennik Urzędowym UE) oparte na uzgodnionych z Bankiem
Światowym Standardowych Dokumentach Przetargowych (SBD).
Analizę i ocenę ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, na każdym etapie
zamówienia (pre-kwalifikacji i kwalifikacji), pod względem m.in.:
a) sprawdzania zgodności ofert z wymaganiami dokumentacji przetargowej,
b) ewentualnego wskazania przyczyn odrzucenia ofert,
c) ewentualnego wskazania przyczyn wykluczenia oferentów,
d) wskazanie oferty najkorzystniejszej lub wnioskowanie o ewentualne unieważnienie
postępowania.
Przygotowanie Raportów oceny wniosków kwalifikacji wstępnej oraz Raportów oceny ofert
Wykonywanie czynności w toku prowadzonego postępowania w tym uczestniczenie w pracach
Komisji Przetargowych w charakterze członków komisji przetargowej lub biegłych.
Przygotowanie kompletnego protokołu/raportu z przeprowadzonego i zakooczonego
postępowania.
Na etapie postępowania przetargowego Konsultant przygotuje odpowiedzi na pytania
oferentów wraz z draftami aneksów do dokumentacji przetargowej (BD), jeżeli zaistnieje taka
potrzeba.
Przygotowanie materiałów i uczestniczenie w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.
Przygotowanie niezbędnej ilości kopii wersji papierowej kompletnej dokumentacji
przetargowej, uwzględniającej projekty i rysunki itd..
Opublikowanie ogłoszeo w gazecie o zasięgu krajowym.
Obowiązkiem Zamawiającego jest:
 umieszczenie na własnej stronie internetowej ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania
i informacji o czynnościach prowadzonych w trakcie postępowania, oraz w UNDB, stronie
zewnętrznej Banku Światowego, dgMarket, Biuletynie Zamówieo Publicznych oraz Dzienniku
Urzędowym UE
 powołanie Komisji przetargowej,
 upełnomocnienie personelu Konsultanta do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej jako
członka komisji.
2.5.6. Wsparcie w przejmowaniu i nabywaniu nieruchomości oraz
przygotowanie/aktualizacja RAP
Prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, zgodnie z polskim prawem, RPF oraz OP 4.12. Jeżeli istnieją rozbieżności
pomiędzy polskim prawe a politykami Banku Światowego, wówczas należy brad pod
uwagę te najbardziej rygorystyczne wytyczne, które są najkorzystniejsze dla osób
dotkniętych Projektem.
W tym do zadao Inżyniera-Konsultanta będzie należało m. in.
1. Pomoc Zamawiającemu w wykupach gruntów, prowadzeniu negocjacji, prowadzeniu procedury
wywłaszczeniowej jeżeli negocjacje nie dadzą skutku, w pozyskiwaniu terenu pod inwestycje,
wycenie gruntów, siedlisk zbóż i innego majątku, prowadzeniu postępowao związanych
z czasowym zajęciem terenu, porozumienia, umowy, itd.
2. Udzielanie porad prawnych dla osób wywłaszczanych z terenu realizacji inwestycji.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.34/102
VER. 26.10.2015
3.
4.
5.
6.
7.
Obsługa prawna dla pozyskania nieruchomości na rzecz inwestycji.
Opracowanie operatów szacunkowych dla przejmowanych nieruchomości zajmowanych na stałe
oraz czasowo (ograniczenia w korzystaniu na czas realizacji inwestycji).
Prowadzenie uzgodnieo wysokości odszkodowania za przejmowane nieruchomości (zajęcia stałe
i czasowe.)
W uzasadnionych wypadkach doprowadzenie do podpisania aktów notarialnych
i przeprowadzenie całego procesu doprowadzającego do ich podpisania. Zapewnienie notariusza
i uwzględnienie kosztów w cenie kontraktowej.
Monitoring i składanie kwartalnych sprawozdao z realizacji RAP, w formie uzgodnionej
z Zamawiającym.
Konsultant podejmie następujące działania, jak wskazano w RPF:
8. Monitoring wdrażania RAP oraz zgodności prowadzonych działao z: polityką BŚ OP 4.12 oraz
RPF; wymaganiami dotyczącymi minimalizowania i eliminowania negatywnego wpływu; oraz
powszechnych dobrych praktyk w obszarze wywłaszczeo;
9. Zapewnienie doświadczonych specjalistów w obszarze ocen społecznych, pozyskiwania
nieruchomości oraz przesiedleo. Te osoby będą odpowiedzialne za nadzór nad wszystkimi
aspektami związanymi z pozyskiwaniem nieruchomości oraz przesiedleniami. Jeżeli będzie to
konieczne osoby te będą reprezentowały Klienta w kontaktach z odpowiednimi władzami (w tym
również organizacjami pozarządowymi).
10. Opracowanie kwartalnych i rocznych raportów dotyczących spraw społecznych i przesiedleo,
uwzględniających notatki sporządzone podczas wizyt terenowych. Podsumowanie działao
podejmowanych w obszarze spraw społecznych i przesiedleo uwzględniające opis wszystkich
aspektów i problemów, powinno stanowid częśd okresowych raportów sprawozdawczych
z realizacji projektu.
2.5.7. Wsparcie w prowadzeniu działań środowiskowych oraz
przygotowanie/ aktualizacja Planów Zarządzania Środowiskiem
(PZŚ/EMP)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Zweryfikowanie czy postępowanie zmierzające do wydania wszystkich decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach odbyło się zgodnie z prawem polskim i UE oraz wymaganiami i wytycznymi
instytucji finansujących Projekt.
Zweryfikowanie wszystkich wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem
wymagao i wytycznych instytucji finansujących Projekt
Zdobycie wszystkich brakujących decyzji oraz uzgodnieo niezbędnych do wydania brakujących
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i UE
oraz wymaganiami i wytycznymi instytucji finansujących Projekt.
W razie konieczności (jeśli w jakimś przypadku stwierdzono nieprawidłowości w procedurze lub
zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) ponowne przeprowadzenie
postępowania OOS w celu uzyskania ważnej w świetle obowiązujących przepisów prawa
polskiego i UE oraz uznawanej przez instytucje finansujące projekt decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach.
Przeprowadzenie postępowania OOS oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla zadao, które jej nie posiadają (zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa polskiego i UE oraz uznawanej przez instytucje finansujące Projekt).
Przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz informowanie społeczności objętej obszarem
oddziaływania inwestycji na możliwie jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego,
celem uniknięcia lub złagodzenia możliwych konfliktów.
Bieżące monitorowanie zmian listy obszarów ESE Natura 2000 w odniesieniu do zadao
inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu.
Bieżące informowanie Zamawiającego o zmianach w liście obszarów ESE Natura 2000.
W razie zmian listy ESE Natura 2000 mającej wpływ na realizację zadao inwestycyjnych
wchodzących w skład Projektu, podejmowanie niezbędnych działao zgodnie z wymaganiami
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.35/102
VER. 26.10.2015
10.
11.
12.
13.
14.
i wytycznymi instytucji finansujących projekt oraz z prawem polskim i UE oraz aktualizacja
odpowiednich Planów (ESMP/EMP).
Ustalanie prawidłowości działao w sferze zagadnieo środowiskowych Zamawiającego pod
względem zgodności z prawodawstwem polskim, UE oraz z wymogami Banku Światowego.
Zapewnienie udziału personelu Zamawiającego w szkoleniach w zakresie ochrony środowiska i
postępowao, a także procedur preprowadzania oceny oddziaływania na środowisko (EIA)
zgodnie z prawem polskim i UE oraz wymaganiami polityk Banku Światowego, w przypadku
odpowiednich zmian/poprawek w trakcie przeprowadzania procedur ocen (OOS/EIA) - aktualne
informowanie Zamawiającego o pojawiających się problemach w tym zakresie.
Zapewnienie bieżącego wparcia Zamawiającego (pomoc w sporządzaniu okresowych raportów
dla PCU, udział w spotkaniach z PCU i innymi instytucjami biorącymi udział w Projekcie) włącznie
z etapem realizacji EMP
Czytelna archiwizacja wszelkich danych oraz decyzji, uzgodnieo i korespondencji, jak również
protokołów, notatek, umów i kontraktów, raportów czy sprawozdao jakie powstały podczas
przeprowadzania procedury OOS w formie elektronicznych i tradycyjnych baz danych oraz
udostępnianie ich Zamawiającemu.
Monitorowanie i podejmowanie wyprzedzających działao w celu zapewnienia ważności decyzji
przez cały okres realizacji kontraktów.
2.5.8. Obsługa prawna
Konsultant zapewni obsługę prawną przez cały okres realizacji Projektu, w tym będzie wspierał
Klienta w rozpatrywaniu roszczeo wykonawców i reprezentowaniu Klienta przed komisją rozjemczą
i/lub sądem arbitrażowym.
Obsługa prawna będzie dotyczyła wszelkich zagadnieo formalno-prawnych, których rozwiązanie
będzie wpływało na skuteczne wdrażanie Projektu.
Pomocy doradczej przygotowującej JRP do audytów wewnętrznych i zewnętrznych, a także pomoc
w dostosowywaniu się do wynikłych z kontroli zaleceo.
2.5.9. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
W ramach działao informacyjno - promocyjnych Konsultant odpowiedzialny będzie za:
1. Zapewnienie profesjonalnego poziomu kontaktów ze społeczeostwem.
2. Publikowanie ogłoszeo w mediach o zamówieniu oraz innych dokumentów wynikających
z obsługi zamówieo realizowanych w ramach Projektu.
3. Wspieranie Zamawiającego w przygotowaniu dla mediów wymaganych informacji o realizacji
Projektu, w tym wymaganych materiałów do ewentualnych wywiadów/reportaży
radiowych/prasowych/telewizyjnych (teks merytoryczny i zdjęcia).
4. Całościowe zorganizowanie (w tym m.in. wynajęcia sali, obsługa, catering, przygotowanie
prezentacji, zapewnienie sprzętu) i przeprowadzenie konferencji (nie więcej niż 3), w terminach
ustalonych z Klientem.
5. Wykonanie w terminach i szacie graficznej zaproponowanej przez Konsultanta i ustalonych
z Klientem materiałów promocyjnych w tym teczek kartonowych A4 z nadrukiem (300 szt.),
notesy A5 (po 50 kartek) z nadrukiem (300 szt.), długopisy z nadrukiem (300 szt.)
6. Wydanie po dwie broszury informujące o każdym kontrakcie (format A4 składany do A5 , kolor
(4+4), papier: kreda błyszcząca, gramatura 250 g) - co oznacza przygotowanie merytoryczne
i graficzne, przygotowanie (dtp) do druku oraz druk - w następujący sposób:
a) pierwszą broszurę w nakładzie 250 egzemplarzy – w terminie do 7 dni przed podpisaniem
kontraktu na roboty budowlane, zawierającą m.in., wizualizację oraz podstawowe informacje
na temat Kontraktu. Zawartośd merytoryczna i graficzna publikacji zostanie zaakceptowana
przez Zamawiającego. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do właściwego Oddziału,
w paczkach po 50 egzemplarzy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wydrukowania;
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.36/102
VER. 26.10.2015
b) drugą broszurę w nakładzie 500 egzemplarzy – w terminie nie później niż 1 miesiąc po
wystawieniu Świadectwa Przejęcia, zawierającą m.in. zdjęcia oraz informacje na temat
Kontraktu. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do Zamawiającego, w paczkach po 50
egzemplarzy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wydrukowania.
7. W okresie realizacji Umowy, na każde życzenie Zamawiającego, Konsultant będzie wykonywał
prezentacje multimedialną przy użyciu programu Microsoft PowerPoint. Nie rzadziej niż 1 na
miesiąc.
8. Przygotowywanie i referowanie prezentacji multimedialnych podczas spotkao, w tym podczas
misji Banku Światowego.
9. Wykonywanie i dostarczanie Klientowi dokumentacji fotograficznej obiektów objętych inwestycją
przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakooczeniu robót. Dokumentacja fotograficzna winna byd
dostarczana z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.
We wszystkich spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Zamawiającego, w których do
udziału zaproszony zostanie Inżynier-Konsultant oraz w udzielanych przez Inżyniera-Konsultanta
wywiadach prasowych związanych z realizacją Projektu Konsultant musi w jasny sposób podkreślad
rolę Banku Światowego i Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu. Wszystkie działania
w powyższym zakresie powinny byd prowadzone zgodnie z:
 Wytycznymi do identyfikacji wizualnej dla Wykonawców i partnerów realizujących (Visual
Identity Guidelines for Contractors and Implementing Partners),
 Wytycznymi do prowadzenia działao informacyjnych i promujących dotyczących
przedsięwzięd Funduszu Spójności.
2.5.10.
Tłumaczenia
Inżynier-Konsultant zapewni wykonanie tłumaczeo dla wszystkich dokumentów wynikających
z realizacji podkomponentów, które będą wymagad tłumaczenia na język angielski i niemiecki.
Dokumenty muszą byd tłumaczone w terminach wymaganych procedurami jakie będą wynikały
z realizacji Projektu. Inżynier-Konsultant zapewni ponadto tłumaczenia przysięgłe w przypadku
zaistnienia takiej konieczności.
Opracowywania dokumentów w języku angielskim wymaganych przez instytucje nadzorujące Projekt
oraz dotyczących specyficznych zagadnieo finansowych, technicznych i prawnych Projektu, jak
również pomoc w bezpośrednich kontaktach z Komisją Europejską w roli eksperta i tłumacza
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności);
2.5.11.
Zapewnienie środków transportowych
Środki transportu zakupione dla realizacji usług przez Inżyniera – Konsultanta będą własnością
Zamawiającego i zostaną udostępnione Konsultantowi na okres realizacji usług na podstawie
umowy(ów) użyczenia.
Ponadto, Inżynier – Konsultant zapewni środki transportu dla obsługi technicznej realizowanych
zadao i umożliwi wykonywanie bieżących obowiązków pracownikom JRP odpowiedzialnym za
wdrożenie przedmiotowego Projektu. Zarówno udostępnione Zamawiającemu środki transportu, jak
i ewentualne środki transportu będące dla realizacji usług w dyspozycji Inżyniera – Konsultanta po
zrealizowaniu zadao pozostają w dyspozycji Zamawiającego.
Dla zapewnienia opisanej transportowej obsługi realizowanych zadao umożliwiającej wykonywanie
bieżących obowiązków pracownikom JRP, Inżynier – Konsultant zapewni Zamawiającemu:
Samochody osobowe terenowe – 4 (cztery) szt.
Samochody w kolorze białym, fabrycznie nowe, min. 5-cio miejscowa kabina pasażerska
o pojemności silnika co najmniej 1900 cm3, na wyposażeniu którego są m.in.:
- napęd na cztery koła (4x4),
- klimatyzacja,
- radioodbiornik,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.37/102
VER. 26.10.2015
-
radio CB,
ogrzewanie postojowe,
komplet kół zimowych (opony + felgi)
Konsultant zobowiązany jest pokryd wszystkie koszty związane z dostarczeniem i eksploatacją
samochodów, zarówno udostępnionych Zamawiającemu, jak i ewentualnie będących w dyspozycji
Inżyniera – Konsultanta w trakcie świadczenia usług, a w szczególności:
- zakupu pojazdów,
- zarejestrowania pojazdów,
- zapewnienia paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych (wymagana karty flotowe do
bezgotówkowych transakcji zakupu),
- mycia (4 razy w miesiącu - wymagane karty flotowe do bezgotówkowych transakcji zakupu),
- ubezpieczenia (wymagany pełny pakiet ubezpieczeo AC+OC+NNW)
- bieżącej obsługi i serwisowania pojazdów (przeglądy gwarancyjne, pogwarancyjne
i okresowe),
- ewentualnych napraw.
Zamawiający określa max. miesięczny przebieg samochodów na:
- 5000 km/m-c - w okresie od rozpoczęcia świadczenia usługi do wystawienia ostatniego
świadectwa przejęcia,
3000 km/m-c w okresie od wystawienia ostatniego świadectwa przejęcia do zakooczenia
świadczenia usługi.
2.6.
ZADANIE C. PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KLIENTA
Organizowane przez Konsultanta szkolenia powinny byd dedykowane jednostce i dotyczyd zagadnieo
związanych z wdrażaniem Projektu. Konsultant przeprowadzi dla Klienta jedno szkolenie w zakresie i
terminie uzgodnionym z Klientem oraz Biurem Koordynacji Projektu i opisanym w Raporcie
Wstępnym. Szacowana liczna uczestników szkolenia to 10 osób. Ostateczna liczba uczestników
zostanie uzgodniona z Klientem.
Szkolenia będą zorganizowane w siedzibie JRP lub za zgodą Zamawiającego wyjazdowo w dniach
i godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Inżynier-Konsultant zapewni
wykwalifikowaną kadrę, wszelkiego typu materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników oraz
sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Po zakooczeniu każdego szkolenia uczestnicy powinni otrzymad certyfikaty świadczące o jego
ukooczeniu.
2.7.
ZADANIE D. PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Roboty budowlane nadzorowane będą przez Inżyniera-Konsultanta, nazywanego dalej Inżynierem
Kontraktu. Wymagania techniczne mające związek z tym zamówieniem omówione są w kolejnych
częściach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Usługi obejmowad będą nadzór robót budowlanych prowadzony w terenie, nadzór nad niezbędnymi
pracami projektowymi, kierowanie biurem krajowym i współpracę ze stronami procesu
inwestycyjnego, stosownie do postanowieo Umowy, przy czym świadczenie tych usług odbywad się
będzie zgodnie z najlepszymi standardami światowymi w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.
Zapewniony musi zostad nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Jeśli nie ustalono inaczej, usługi obejmowad będą profesjonalny personel, siłę roboczą, materiały,
dostawy sprzętu, wynajem, spedycję, przejazdy, transport, zakwaterowanie i wszystko, co jest
potrzebne do ich pomyślnej realizacji.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.38/102
VER. 26.10.2015
Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za wszystkie kontrakty na roboty i w tym kontekście
będzie prowadził następujące zadnia, których katalog określony poniżej nie jest według
Zamawiającego katalogiem zamkniętym i może byd rozszerzony w przypadku zaistnienia takich
okoliczności:
(a) Będzie działał jako Inżynier (Menadżer Projektu) dla robót budowlanych, dostaw materiałów
i wyposażenia, robot instalacyjnych i będzie odpowiedzialny za inspekcję i nadzór robót
budowlanych, instalacyjnych wyposażenia, sprawdzanie materiałów budowlanych w celu
zapewnienia, że roboty i dostawy są realizowane zgodnie z projektem, specyfikacjami, terminami
i warunkami odpowiednich kontraktów i standardów. Jak wspomniano powyżej InżynierKonsultant zapewni, że zamawiane kontrakty na roboty, dostawy i usługi są zgodne z Politykami
i wytycznymi Banku Światowego, kontrakty podpisane i zarządzane właściwie wraz ze zmianami
lub uzupełnieniami zamówieo podczas realizacji.
(b) W kontekście zarządzania kontraktem Inżynier-Konsultant będzie realizował następujące
działania, których katalog określony poniżej nie jest według Zamawiającego katalogiem
zamkniętym i może byd rozszerzony w przypadku zaistnienia takich okoliczności:
1. Administrowanie i zarządzanie kontraktem; w tym zarządzanie ryzykiem. Inżynier- Konsultant
opracuje i wdroży procedury zarządzania ryzykiem w zakresie:
i. Planowanie zarządzania ryzykiem;
ii. Identyfikacja ryzyka;
iii. Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka;
iv. Określenie odpowiedzialności za ryzyko;
v. Określenie metod i sposobów eliminacji bądź ograniczenia ryzyka.
2. Nadzór robót w rozumieniu Prawa Budowlanego; Sprawdzenie metod budowlanych (w tym
sprzętu) stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy;
3. Sprawdzanie materiałów na miejscu, poza miejscem budowy w zależności od potrzeb, jeżeli
będzie taka koniecznośd wizytowanie fabryk oraz przegląd dostaw i materiałów;
4. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawców, kontrolę postępu prac
i opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;
5. Kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności z Dokumentacją
Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych
i przepisach,
6. Kontrola robót zanikających i ulegających zakryciu;
7. Sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera,
8. Sprawdzenie czy zaplecze Wykonawcy jest odpowiednio zorganizowane oraz czy Materiały
i Urządzenia są w sposób odpowiedni przechowywane na Terenie Budowy,
9. Sprawdzenie czy Wykonawca stosuje procedury i instrukcje zawarte w PZJ
10.Kontrola czy Wykonawca realizuje roboty zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
bezpieczeostwa i higieny pracy.
11.Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawcę, kontrolę postępu prac i
opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;
12.Określanie całkowitych ilości robót;
13.Przygotowanie miesięcznych I kwartalnych raportów postępu;
14.Gromadzenie dokumentów;
15.Odbiór wykonanych robót lub dostaw i rozliczenie kontraktu, wystawienie Świadectw
Wykonania, przygotowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dot.
odbioru robót i dostaw;
16.Przygotowanie instrukcji działania, obsługi i eksploatacji dla urządzeo wykonanych w ramach
niniejszego Projektu.
17.Informowanie Klienta (z wyprzedzeniem) o możliwości powstania roszczenia, czyli w sposób
pozwalający na uniknięcie takiego roszczenia;
18.Niezwłoczne sporządzanie (do 14 dni od momentu powzięcia informacji) dla Klienta
pisemnych opinii (zawierających aspekty formalne i techniczne) oraz wszelkich niezbędnych
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.39/102
VER. 26.10.2015
dokumentów zapewniających podstawy do wysuwania roszczeo względem Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca naruszy warunki Umowy o Roboty, oraz przedstawiających metody
naprawy takich naruszeo;
19.Egzekwowanie od Wykonawcy zabezpieczenia i ubezpieczenia placu budowy oraz majątku
w sposób chroniący interesy Klienta i zgodny z wymogami Umowy o Roboty;
20.Bieżące monitorowanie poziomu spłaty Zaliczki dla Umowy o Roboty. W razie konieczności
egzekwowanie od Wykonawcy przedłużenia okresu ważności Gwarancji Spłaty Zaliczki;
21.Egzekwowanie od Wykonawcy, aby wszelkie drogi dojazdowe, rowy melioracyjne
zlokalizowane na terenie budowy i obszar przylegający do obiektów placu budowy były
utrzymywane w czystości;
22.Egzekwowanie od Wykonawcy właściwych usług pomiarów gruntów.
23.Przegląd oraz przyjęcie do stosowania, Harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę;
24.Bieżąca kontrola i egzekwowanie koniecznych korekt Harmonogramu robót Wykonawcy
w celu określenia i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności robót, zaangażowanie
odpowiednich pracowników oraz zasobów technicznych i organizacyjnych do kontroli
terminów rozpoczęcia i ukooczenia prac indywidualnych oraz ostatecznego ukooczenia Robót
oraz organizacja spotkao (nie rzadziej niż raz w miesiącu) z Wykonawcą i Klientem
dotyczących realizacji harmonogramu, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnieo
i problemów w realizacji przyjętego harmonogramu. Spotkania te będą protokołowane przez
Konsultanta. Konsultant będzie także sporządzał do wiadomości Klienta zestawienie prac
opóźnionych w stosunku do obowiązującego harmonogramu wraz z podaniem przyczyn
opóźnienia;
25.Koordynacja wykonania robót przez Wykonawcę i kontrola zgodności terminu robót
z Harmonogramem;
26.Regularne określanie (w oparciu o aktualnie obowiązujący harmonogram, a także
uwzględniając rzeczywisty postęp prac) i przekazywanie Wykonawcy kwartalnych punktów
kontrolnych (tzw. benchmarków) służących do raportowania postępu Robót do Banku.
Punkty te powinny zawierad prace leżące na ścieżce krytycznej. Konsultant dokona także
oceny stopnia realizacji tych punktów kontrolnych przez Wykonawcę;
27.Niezwłoczne powiadamianie Klienta o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz wszelkich
rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Klienta a faktycznym stanem placu budowy;
28.Rozpatrywanie roszczeo i innych wystąpieo Wykonawcy oraz przedstawianie merytorycznego
stanowiska względem nich;
29.Egzekwowanie zobowiązao Wykonawcy wynikających z Umowy o Roboty w zakresie
dokumentowania pracy Personelu i Sprzętu Wykonawcy;
30.Sprawdzenie poprawności i autentyczności każdego świadectwa, polisy ubezpieczeniowej,
gwarancji należytego wykonania, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułu
do sprzętu, itp., oraz formułowanie zaleceo w tym zakresie;
31.Organizacja i przeprowadzanie regularnych/cyklicznych spotkao z Wykonawcami,
podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji projektu budowlanego w celu omówienia i
określenia wprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu procedur organizacyjnych, omówienia
postępu prac oraz ich jakości, harmonogramów dla Wykonawców i podwykonawców,
zasobów siły roboczej oraz wszelkich kwestii związanych z BHP, zgodności wykonania robót
z przepisami prawa, pozwoleniami i zatwierdzeniami przez właściwe władze oraz z przepisami
normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację projektu budowlanego oraz
bieżących spraw związanych z wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem. Obowiązkiem
Konsultanta jest także sporządzanie notatek z tych spotkao oraz nadzór nad realizacją
postanowieo zawartych w tych notatkach;
32.Uczestnictwo w cyklicznych wizytach Banku (misje), a także w spotkaniach Podkomitetu
Doradczego ds. Środowiskowych, w tym merytoryczne wsparcie Klienta w przygotowaniu, do
tych wizyt;
33.Przygotowanie dla Klienta Harmonogramu odbiorów uwzględniającego terminy odbiorów
poszczególnych Robót. Harmonogram ten musi także zawierad informacje na temat wszelkich
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.40/102
VER. 26.10.2015
czynności formalno-administracyjnych jakie zobowiązany jest podjąd Klient i/lub Konsultant,
w celu przekazania obiektu do użytkowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Harmonogram taki zostanie przekazany Klientowi w terminie umożliwiającym skuteczne
podjęcie wszystkich czynności w nim opisanych;
34.Przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz
przeprowadzenie odbiorów.
35.Reprezentowanie Klienta, każdorazowo na podstawie upoważnienia, przed władzami
administracyjnymi, podmiotami zewnętrznymi oraz innymi instytucjami w zakresie kwestii
związanych z wdrażanym projektem budowlanym;
36.Na żądanie Klienta, w terminie 7 dni kalendarzowych, wyrażanie opinii na temat
planowanych poprawek do Umowy o Roboty;
37.Ochrona interesów Klienta w zakresie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenia
podwykonawców;
38.Dokonywanie kontroli pomiarów robót realizowanych przez Wykonawcę oraz przegląd faktur
wystawianych przez Wykonawcę pod kątem poprawności naliczonych kosztów, w tym
wystawianie świadectw płatności dla Wykonawcy;
39.Udział w czynnościach przekazania przebudowywanych obiektów, sieci i urządzeo,
wykonanych na podstawie Umowy o Roboty, ich docelowym właścicielom (sieci
energetyczne, gazowe itp.);
40.Zapewnienie pełnienia nadzorów autorskich dla robót realizowanych na podstawie projektów
opracowanych w ramach niniejszego zakresu oraz robót realizowanych na podstawie
projektów opracowanych przez innych autorów wraz z wprowadzaniem do projektów
uzasadnionych zmian zaproponowanych przez wykonawcę.
41.Wykonywanie wszelkich innych czynności Inżyniera wynikających ze standardów Banku
Światowego i standardów FIDIC, dotyczących nadzoru nad procesem budowlanym, jego
koordynacji i planowania, pomiaru prac zrealizowanych przez Wykonawcę oraz rozstrzygania
sporów pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i Inwestorem
Inżynier-Konsultant wypełni wszystkie zobowiązania Inżyniera w kontraktach na roboty. W przypadku
sporu w związku z wykonywanym kontraktem na roboty, który może zakooczyd się sprawą sądową,
lub arbitrażem pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zgodnie z życzeniem Zamawiającego,
Konsultant skonfrontuje zakres roszczenia ze stanem faktycznym i przygotuje dokumentację, która
opisuje okoliczności sporu. Gdy będzie to wymagane Konsultant będzie uczestniczyd w rozprawie
sądowej lub arbitrażowej.
2.7.1. Omówienie ogólne usługi Inżyniera Kontraktu
Inżynier Kontraktu działad będzie jako Inżynier nadzoru (inspektor) budowy wykonujący takie
obowiązki oraz mający takie uprawnienia i obszary odpowiedzialności, jakie wskazane są w
kontrakcie na roboty budowlane, w niniejszej Umowie, a uznane są za potrzebne z punktu widzenia
wykonywania usług.
Celem będzie zapewnienie, aby roboty wykonane zostały z zachowaniem surowych norm
dotyczących wykonawstwa i stosowanych materiałów, w terminie i bez przekroczenia budżetu,
zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami, obowiązującymi standardami ochrony środowiska i
wymaganiami polskich i europejskich przepisów prawa, w tym zakresie oraz Zamawiającego.
Usługa Inżyniera Kontraktu będzie świadczona w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC oraz
zgodnie z polskim prawem i wytycznymi Banku Światowego.
Wszystkie obligatoryjne czynności nałożone na Inżyniera Kontraktu są również opisane
w Standardowych Dokumentach Przetargowych Banku Światowego dla robót budowlanych –
w ogólnych warunkach kontraktu oraz określone polskim prawem. Klient może uzgodnid z Inżynierem
Kontraktu dodatkowe niezbędne czynności i uwzględnid je w Szczególnych Warunkach Kontraktu.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.41/102
VER. 26.10.2015
2.7.2. Główne zadania Inżyniera Kontraktu
Poniżej przedstawione jest zestawienie najważniejszych działao potrzebnych w celu wykonania
zadao, o których mowa w punkcie powyżej.
2.7.2.1.
Ustanowienie procedur kontraktowych i zarządzanie Projektem
Inżynier Kontraktu przygotuje procedury kontraktowe związane z:
- zarządzaniem, administrowaniem, zaopatrzeniem, zapewnieniem jakości technicznej, zgodnie z
dostępnymi usługami zewnętrznymi oraz zorganizowaniem własnych usług Inżyniera Kontraktu;
- skutecznym monitorowaniem i kontrolą;
- skuteczną komunikacją, w tym w szczególności: określenie zasad współpracy (archiwizacja,
numeracja dokumentacji, zatwierdzanie materiałów i urządzeo, uzgodnienie zasad i oczekiwao
względem Harmonogramu;
- PŚP – procedura wystawienia i oczekiwane od Wykonawcy dokumenty uzasadniające poniesione
koszty.
2.7.2.2.
Przegląd projektów i rysunków wykonawczych
Inżynier Kontraktu dokona przeglądu dokumentacji projektowej przygotowanej wcześniej oraz
opracowywanej w trakcie pełnienia jego usług przez Wykonawców kontraktów na roboty, jak
również rysunków wykonawczych przygotowanych przez Wykonawców i niezbędnych do wykonania
robót budowlanych. Będzie to między innymi:
 Przegląd wcześniejszych projektów
 Przeprowadzenie analiz projektów
2.7.2.3.
Nadzór budowy
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego tj.
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Robotami,
w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i przepisów
w tym zakresie obowiązujących, w sposób zapewniający skutecznośd i pełną kontrolę nad procesem
budowlanym. Nadzór powinien byd prowadzony przez zespół specjalistów branżowych posiadających
odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz odpowiednie
doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót odpowiadających swoją specyfiką robotom
wchodzącym w zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia.
W tym będą to m.in. takie działania jak:
 Badanie i kontrolowanie robót budowlanych, w ich zgodności z projektem i pozwoleniem na
realizację, przepisami prawa i wiedzą techniczną
 Monitorowanie postępu, obsługa wniosków/roszczeo i poleceo zmian, potwierdzanie
oświadczeo miesięcznych wykonawców i monitorowanie kosztów Kontraktu
 Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej i występowanie w imieniu
Inwestora w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie
2.7.2.4.
Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem
Inżynier Kontraktu podejmowad będzie następujące działania:
1) Bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Środowiskiem i jego zharmonizowanie ze: specyfikacjami
Kontraktu, sformułowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko wymaganiami w zakresie
minimalizacji i kompensacji negatywnych oddziaływao, zarządzania środowiskiem i monitoringu,
przepisami i normami w dziedzinie ochrony środowiska, warunkami zapisanymi
w obowiązujących planach, decyzjach i pozwoleniach oraz dobrą praktyką w dziedzinie ochrony
środowiska.
2) Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem pod kątem zgodności ze:
specyfikacjami Kontraktu, sformułowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.42/102
VER. 26.10.2015
3)
4)
5)
6)
wymaganiami w zakresie minimalizacji i kompensacji negatywnych oddziaływao, zarządzania
środowiskiem i monitoringu, przepisami i normami w dziedzinie ochrony środowiska, warunkami
zapisanymi w obowiązujących planach, decyzjach i pozwoleniach oraz dobrą praktyką w
dziedzinie ochrony środowiska.
Zapewnienie doświadczonego specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska. Osoba ta będzie
odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich zagadnieo związanych z ochroną środowiska. W
razie potrzeby osoba ta będzie reprezentowad Zamawiającego w kontaktach ze wszystkimi
organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ochronę środowiska (również organizacjami
pozarządowymi i instytucjami naukowymi).
Monitorowanie działao Wykonawcy powinno obejmowad codzienne obserwacje na placu
budowy, wpisy do dziennika budowy i regularne kontrole. Jeżeli będzie to niezbędne do oceny
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska, należy przeprowadzid
dodatkowe szczegółowe próby i badania.
Dodatkowe próby i badania mogą byd również potrzebne w celu dokonania kontroli sprawozdao
Wykonawcy.
Formularze sprawozdao dotyczących ochrony środowiska, w tym notatki z inspekcji na placu
budowy, sprawozdania miesięczne i raporty z przeglądów zostaną przygotowane przez
Wykonawcę, przy użyciu dostarczonych prób. Podsumowanie działao w zakresie ochrony
środowiska, zawierające opis wszelkich zagadnieo i problemów, będzie stanowid częśd
okresowych raportów z postępu realizacji inwestycji.
Inżynier Kontraktu, w miarę możliwości będzie identyfikowad i proponowad rozwiązania problemów
wynikających ze szkodliwego oddziaływania na środowisko realizacji prac budowlanych. Wszelkie
tego rodzaju skutki, których nie można w prosty sposób skorygowad poprzez działania podejmowane
przez Inżyniera Kontraktu, podlegad będą natychmiastowemu zgłoszeniu Zamawiającemu w celu
podjęcia potrzebnych działao. Specjalista ds. ochrony środowiska służyd będzie również pomocą w
prowadzonym przez Inżyniera Rezydenta procesie monitorowania stanu bezpieczeostwa, zdrowia i
bezpieczeostwa robotników w kontekście aspektów ochrony środowiska.
2.7.2.5.
Monitoring Planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (RAP)
Inżynier Kontraktu, zgodnie z RPF podejmie następujące działania:
1. Monitoruje odpowiednie działania Wykonawców.
2. Jeżeli istnieje taka możliwośd, zidentyfikuje i zaproponuje rozwiązanie problemów związanych z
negatywnym oddziaływaniem robót na ludzi. Wszystkie takie oddziaływania, które nie mogą byd w
prosty sposób wyeliminowane przez działania Inżyniera Kontraktu, powinny zostad niezwłocznie
przedstawione Klientowi, tak aby mogły byd podjęte niezbędne działania.
2.7.2.6. Kontrola i przyspieszanie
mechanicznego i elektrycznego
produkcji
oraz
dostaw
sprzętu
Inżynier Kontraktu będzie kontrolował dostarczany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny
i elektryczny, łącznie z oprzyrządowaniem.
2.7.2.7.
Nadzorowanie odbioru robót
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie procesu odbioru wszystkich robót
objętych dokumentami Kontraktu, a także za sprawdzanie i potwierdzanie ich zgodności
i poprawności.
Uznaje się niniejszym, że wszystkie działania związane z nadzorem, podejmowane przez Inżyniera
Kontraktu, nie zostaną zakooczone w momencie zakooczenia budowy. Inżynier Kontraktu będzie miał
2 miesiące na ich ukooczenie.
Odbiór robót w zakresie AKPiA, monitoringu, teletechniki będzie odbywał się przy ścisłym
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.43/102
VER. 26.10.2015
współdziałaniu z branżowymi służbami technicznymi Klienta – Dział IT.
Inżynier Kontraktu dopilnuje przekazania Klientowi przed zakooczeniem odbioru wszelkiej
dokumentacji powykonawczej, eksploatacyjnej, gwarancyjnej, licencji oprogramowania, zestawienia
urządzeo - z podaniem ich wartości, zainstalowanych na oddawanym w użytkowanie obiekcie.
Inżynier Kontraktu powinien:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Przygotowywad wszelkie materiały niezbędne do przeprowadzenia odbioru koocowego.
Potwierdzid w dzienniku budowy gotowośd obiektu do odbioru koocowego.
Kontrolowad i nadzorowad gromadzenie dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.
Kontrolowad i nadzorowad gromadzenie przez Wykonawcę podręczników wymaganych do
poszczególnych prac.
Kontrolowad i nadzorowad gromadzenie przez Wykonawcę dokumentów dotyczących
wszelkiego zainstalowanego sprzętu i urządzeo (świadectw gwarancyjnych, instrukcji, itp.).
Nadzorowad złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie przez Wykonawcę oraz
sprawdzid takie pozwolenie po dostarczeniu go przez Wykonawcę.
Koordynowad proces odbiorów przez służby specjalistyczne – Inspektorat Ochrony
Środowiska, Paostwową Inspekcję Pracy, Paostwową Straż Pożarną, OTKZ oraz innych
specjalistycznych odbiorów wymaganych przez prawo lub przez dostawców mediów.
Przedłożyd Klientowi propozycję wyznaczenia komisji odbioru koocowego, następnie
powiadomid wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o procedurze odbioru
i przeprowadzid proces odbioru koocowego, łącznie ze sporządzeniem świadectwa odbioru.
Przeprowadzid wszelkie inne czynności wynikające z zapisów Prawa Budowlanego.
2.7.2.8.
Przygotowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
Jeśli jest to wymagane zgodnie z Kontraktem na roboty, Inżynier Kontraktu dopilnuje przygotowania
przez Wykonawcę szczegółowej instrukcji eksploatacji i utrzymania w ścisłym współdziałaniu
z właściwymi służbami technicznymi i eksploatacyjnymi po stronie Klienta.
Inżynier Kontraktu współpracowad będzie z Zamawiającym i tymi, których wskaże Zamawiający, by
zapewnid spójnośd, kompletnośd oraz wysoką jakośd instrukcji eksploatacji i utrzymania
przygotowanej dla Projektu.
2.7.2.9.
Świadczenie usług po zakończeniu budowy
W trakcie okresu zgłaszania wad obejmującego 365 dni liczonych od dnia wydania Świadectwa
Przejęcia Inżynier Kontraktu sprawdzad będzie, czy wykonane roboty funkcjonują prawidłowo. Po
upływie okresu zgłaszania wad Inżynier Kontraktu wyda ostateczne świadectwo ukooczenia. Usługi
po zakooczeniu budowy i okresu zgłaszania wad świadczone będą jeszcze przez okres 2 lat
szacunkowo w wymiarze miesiąca przez Inżyniera Rezydenta odpowiedzialnego za Projekt, oraz
w wymiarze dwóch miesięcy przez miejscowego Inspektora Nadzoru.
Inżynier Kontraktu zaleci także Zamawiającemu zwrot wszelkich gwarancji, etc., które wcześniej
przekazał Wykonawca zgodnie z Kontraktem na roboty, jak np. gwarancji należytego wykonania.
2.7.2.10. Zapewnianie pomocy Zamawiającemu
Inżynier Kontraktu pomagad będzie Zamawiającemu w wykonywaniu określonych zadao związanych z
Projektem w sposób bezpośredni lub pośredni, wymienionych poniżej (ale nie tylko tych), które okażą
się niezbędne do pomyślnego zakooczenia Projektu:
(a)
Pomoc w prowadzeniu narad i wizyt na placu budowy, które odbywają eksperci techniczni
Zamawiającego, przedstawiciele władz, przedstawiciele instytucji finansujących, itd.
(b)
Pomoc w prowadzeniu stosownych procedur na etapie działao związanych z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakooczeniu robót budowlanych, w tym
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.44/102
VER. 26.10.2015
skompletowanie i weryfikacja stosownej dokumentacji koniecznej w celu uzyskania tegoż
pozwolenia.
2.7.2.11. Przygotowywanie raportów specjalnych, zarządzanie informacją
Inżynier Kontraktu będzie przygotowywad wszystkie raporty potrzebne z punktu widzenia określania
postępu Projektu i jego dokumentacji, na życzenie Zamawiającego. Przygotowywanie tych raportów
obejmowad będzie między innymi:
(a) Przygotowywanie raportów technicznych dotyczących aparatury pomiarowej lub systemów
kontroli pracy obiektów.
(b) Przekazanie kompletu dokumentacji ukooczenia dla wszystkich dużych obiektów lub elementów
robót budowlanych, zawierających dokumentację powykonawczą i rysunki powykonawcze,
przekazywanych w terminie 60 dni od momentu wydania dla nich Świadectwa Przejęcia.
Dokumenty ukooczenia mają również obejmowad szczegóły technologii budowy, jakośd betonu,
warunki geologiczne i geotechniczne, itd.
(c) Przekazywanie wszelkich raportów specjalnych, o które zwraca się Zamawiający.
(d) Przygotowanie raportów koocowych wymaganych przez instytucje finansujące.
(e) Zarządzanie informacją w ramach Projektu
Inżynier Kontraktu w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usług przedstawi Zamawiającemu
spójny i uniwersalny model zarządzania informacją dla Projektu, obejmujący w szczególności
jednolity i usystematyzowany sposób gromadzenia, archiwizacji oraz zapisu w formie elektronicznych
i tradycyjnych baz danych wszelkich istotnych informacji związanych z wdrażaniem i pomyślnym
rozliczeniem Projektu.
System ten dotyczyd będzie również sposobu gromadzenia i archiwizacji w sposób maksymalnie
czytelny wszelkiej korespondencji, protokołów, notatek, raportów, sprawozdao, uzgodnieo, decyzji
(w szczególności administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych i
powykonawczych, dokumentów i danych finansowych, umów i kontraktów, zleceo, pełnomocnictw
itp. związanych z realizowanym Projektem.
Na etapie realizacji ustalony zostanie zakres informacji oraz wymagania informatyczne dotyczące
sposobu ich gromadzenia i transferu.
2.8.
Harmonogramy
Ogólny plan i harmonogram realizacji niniejszego zamówienia, który Inżynier- Konsultant ma
dostarczyd zgodnie z instrukcją przygotowywania ofert dotyczących niniejszej Umowy, ma byd
dostosowany do harmonogramu wykonywania robót oraz harmonogramu prac projektowych
realizowanych przez Inżyniera-Konsultanta. Ten ogólny plan i harmonogram robót tworzyd będzie
podstawę szczegółowego harmonogramu Inżyniera-Konsultanta, jaki zostanie opracowany stosownie
do ustaleo podanych poniżej. Harmonogram w opisanej specyfikacji winien byd opracowany w formie
elektronicznej w programie MS Project lub równoważnym.
2.8.1. Przygotowanie harmonogramu szczegółowego
Działając w terminie 30 dni od momentu otrzymania harmonogramu robót, Inżynier-Konsultant
przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy plan i skomputeryzowany
harmonogram wszystkich działao związanych ze świadczeniem usług. Plan i harmonogram
przygotowany przez Inżyniera-Konsultanta obejmowad będzie wszystkie działania zależne lub w inny
sposób związane z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę/ów robót lub inne zaangażowane
strony, łącznie z żądanymi terminami przekazywania danych i warunków budowlanych, terminami
przekazywania różnych dokumentów oraz okresami wyznaczonymi dla potrzeb ich oceny.
Harmonogram prezentowad będzie jako minimum następujące dane dla wszystkich działao
przewidzianych w planie:
schemat (sporządzony komputerowo)
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.45/102
VER. 26.10.2015
-
zestawienia tabelaryczne określające:
 najwcześniejsze daty rozpoczęcia i ukooczenia
 najpóźniejsze daty rozpoczęcia i ukooczenia
 okresy wolne i całkowitą liczbę okresów
 informacje dotyczące założonych przerw, dni wakacyjnych i innych okresów, w których nie
będzie się wykonywad robót
 ścieżkę krytyczną.
Po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego, plan i harmonogram staną się podstawą do
monitorowania wykonywania przez Inżyniera-Konsultanta przyszłych prac, a Inżynier-Konsultant nie
będzie ich zmieniad ani modyfikowad bez uzyskania wcześniej zgody Zamawiającego.
2.8.2. Aktualizacja harmonogramów
Konsultant będzie przedkładał każdorazowo do raportu miesięcznego aktualny harmonogram
projektu. Każda aktualizacja powinna byd jasno zidentyfikowana i winny byd wskazane odchylenia od
harmonogramu wraz z uzasadnieniem i informacją o zadaniach znajdujących się na ścieżce
krytycznej.
W okresie realizacji robót Inżynier-Konsultant będzie monitorowad swój plan i przedstawiad
miesięczne raporty Monitorowane też będą comiesięczne aktualizacje planu Inżyniera-Konsultanta w
stosunku do planu zatwierdzonego, a wszystkie odchylenia zostaną odnotowane. Określad się będzie
też i analizowad wpływ większych zmian na dalsze prace. Inżynier-Konsultant określad będzie
potrzebne działania korygujące lub planowad na nowo swą pracę. Zamawiający zostanie
powiadomiony o działania korygujących.
Jeśli trzeba będzie dokonad istotnych zmian w planie Inżyniera-Konsultanta, to przygotowany przez
Inżyniera-Konsultanta zmieniony plan i harmonogram zostanie przedłożony na nowo Zamawiającemu
w celu uzyskania jego zgody. Po zatwierdzeniu, taki plan i harmonogram staną się nowym planem
podstawowym dla wszystkich przyszłych prac.
Jeśli w procesie miesięcznego monitoringu nie stwierdza się widocznych, większych odchyleo,
wówczas Inżynier-Konsultant raz na trzy miesiące przeprowadzad będzie pełny przegląd swego planu
ogólnego, wprowadzając zmiany i przygotowując nowy plan, zależnie od okoliczności, tak aby
monitorowany plan i harmonogram przedkładany Zamawiającemu były w pełni zgodne z aktualnymi
zamiarami Inżyniera-Konsultanta, związanymi z wykonywaniem przyszłych usług.
Jeśli z dokonanego przez Inżyniera-Konsultanta przeglądu planu wynika, że zamierzone cele nie
zostaną prawdopodobnie osiągnięte, Inżynier-Konsultant przygotuje plany alternatywne pozwalające
na realizację celu ogólnego. Plany te zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia.
2.9.
Raporty
2.9.1. Przedkładanie i zatwierdzanie raportów
1. Każdy z kluczowych opracowywanych przez Inżyniera-Konsultanta Raportów z realizacji Projektu
tj. Raport Wstępny, Specjalny i Koocowy przedkładany będzie Zamawiającemu w 2 kopiach
w języku polskim i jeśli zajdzie taka okolicznośd na życzenie Klienta również w angielskim (wydruk
komputerowy), jak również w wersji elektronicznej.
2. Raporty Miesięczne i Kwartalne będą Zamawiającemu przedkładane w 2 kopiach języku polskim
(wydruk komputerowy), jak również w wersji elektronicznej. Inżynier-Konsultant ma obowiązek
przygotowania Raportów Miesięcznych w języku polskim, jednak Zamawiający może żądad
sporządzenia raportu w języku angielskim, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Forma Raportu Wstępnego, Miesięcznego, Kwartalnego, Koocowego powinna byd zgodna
z wymaganiami odpowiednich jednostek finansujących realizację Projektu oraz przedłożona do
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.46/102
VER. 26.10.2015
zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 tygodni - dla Raportu Wstępnego i 30 dni - dla
pozostałych Raportów od daty rozpoczęcia wykonywania Umowy.
4. Raporty miesięczne z kartami czasu pracy ekspertów opracowane przez Inżyniera-Konsultanta po
akceptacji przez Zamawiającego będą stanowid formalną podstawę do dokonywania płatności.
Raporty miesięczne będą opatrzone podpisami Konsultanta oraz w ramach akceptacji raportu
podpisami Klienta. Rozliczenie wszystkich kosztów będzie się odbywało co miesiąc.
5. Wszystkie raporty dostarczone muszą byd równocześnie w formie papierowej i elektronicznej
z tym, że dla ich sporządzenia Inżynier-Konsultant użyje również narzędzia do zarządzania
projektem (MS Project) lub równoważnego.
2.9.2. Raport wstępny
Raport wstępny sporządzony w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Umowy będzie zawierał
szczegółową analizę dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów w celu określenia szans i
zagrożeo dla niezakłóconego przebiegu realizacji Projektu oraz niezbędnego zakresu prac InżynieraKonsultanta, uwzględniał dotychczasowe działania JRP (struktura i działania JRP, przegląd procedur
realizacji Projektu), w tym w szczególności zawierał uaktualniony HARMONOGRAM PRACY/DZIAŁAO
KONSULTANTA:
 rozkład w czasie, kolejnośd i czas trwania proponowanych działao, ze wskazaniem ścieżki
krytycznej
 określenie i rozkład w czasie ważniejszych etapów realizacji Umowy, ze wskazaniem
sposobów odzwierciedlenia ich osiągnięcia we wszelkich sprawozdaniach,
 propozycje monitoringu wskaźników realizacji celów Umowy (osiąganie poziomu założonych
wskaźników w czasie),
 harmonogram pracy personelu.
Raport powinien zawierad również m.in.
 schemat organizacyjny ze wskazaniem zakresów obowiązków wszystkich osób, których udział
w realizacji Umowy jest przewidziany;
 sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej
zgodności i dokonania kontrolnych obliczeo w celu znalezienia ewentualnych błędów;
 analizę ryzyk, ze wskazaniem działao zaradczych;
 szczegółowy plan działao na najbliższe półrocze;
 szacowany nakład pracy ekspertów Konsultanta w poszczególnych miesiącach realizacji
Projektu skorelowany z planem działao projektowych;
 organizację i metodologię prac zespołu Konsultanta/Inżyniera Kontraktu;
 propozycja wspólnej platformy współpracy pomiędzy JRP i Konsultantem;
 szczegółową weryfikację posiadanych przez Klienta dokumentacji ze wskazaniem
dokumentów niezbędnych do właściwego zrealizowania Projektu, które opracuje,
zaktualizuje i uzupełni Konsultant w uzgodnieniu z Klientem.
Niezależnie od zaproponowanej przez Inżyniera-Konsultanta metodyki i organizacji pracy, z uwagi na
mogące wystąpid w trakcie realizacji Umowy o świadczenie usług nieprzewidziane i istotne dla
powodzenia Projektu kwestie konieczne do rozwiązania przez Inżyniera-Konsultanta - Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o kolejności wykonywania zadao w ustalonym
zakresie prac w uzgodnieniu z Inżynierem-Konsultantem.
2.9.3. Raport miesięczny
Raporty miesięczne obejmujące miesiąc kalendarzowy, będą składane, w terminie do 10-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. Raporty miesięczne będą zawierały
min.:
1) ogólne informacje o Projekcie/Kontrakcie,
2) oznaczenie Zamawiającego, Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy(ców),
3) szczegółową analizę działao przeprowadzonych przez Inżyniera: w raportowanym okresie
i kumulatywnie,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.47/102
VER. 26.10.2015
4) informację o postępie osiągniętym w ciągu minionego miesiąca, określenie ilościowo
i kosztowo, wraz z prezentacją graficzną. Porównanie postępu z harmonogramem.
Wyjaśnienie przyczyn pojawiających się rozbieżności, itd. oraz proponowane działania
zaradcze,
5) opis prac projektowych, robót i dostaw zrealizowany w raportowanym okresie,
6) analizę (w tym procentową) wykonania i poniesionych kosztów podczas okresu
raportowania,
7) prewencyjne lub korekcyjne działania (jeżeli występują),
8) informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im,
9) wykaz łącznych wydatków i szacunkowych kosztów ukooczenia każdej pozycji przedmiaru
robót, polecenia zmiany i roszczenia dotyczące Kontraktu na roboty i umowy o świadczenie
usług,
10) wykaz poleceo zmiany już wydanych i przygotowywanych,
11) roszczenia zgłoszone, w toku analiz i rozwiązane,
12) informację na temat wczesnego ostrzegania o możliwych problemach, szczególnie, gdy mogą
one wpłynąd na termin Realizacji Inwestycji,
13) przewidziany na następny okres sprawozdawczy harmonogram prac.
W sytuacji, gdy jakaś faza robót budowlanych lub jakiejś usługi Inżyniera-Konsultanta ulegają
opóźnieniu w stosunku do harmonogramu, Inżynier-Konsultant formułuje na piśmie skierowane do
Zamawiającego zalecenia dotyczące działania, które należy podjąd w celu przyspieszenia robót/usług.
W Raporcie powinna znaleźd się wnikliwa analiza realizacji robót budowlanych i projektowych oraz
powinno znaleźd się obszerne podsumowanie treści Raportów sporządzanych przez Wykonawców.
W wyodrębnionej części Raport musi zawierad w szczególności:
1) opis wszystkich czynności Inżyniera i każdego z członków jego personelu w raportowanym
okresie (w formie Kart Pracy), porównanie natężenia tych czynności (zaangażowania
poszczególnych członków
personelu) w stosunku do planowanego w poprzednim raporcie miesięcznym z podaniem
przyczyn zmiany tego zaangażowania. Opis tych czynności musi odnosid się do obowiązków
Inżyniera wynikających z Umowy.
Raport miesięczny będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji Usługi
Inżyniera:
1) z punktu widzenia terminów realizacji Kontraktu w stosunku do terminów zaplanowanych
w Raporcie Wstępnym,
2) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne
zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Projekcie (jeśli wystąpią),
3) stan finansowania Umowy z podziałem wynikającym z umowy,
4) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do Raportu Wstępnego,
5) informacje o ewentualnych zmianach Umowy.
2.9.4. Raport kwartalny
Składane po zakooczeniu każdego kwartału (do 7 dni po zakooczeniu kwartału) licząc od daty
rozpoczęcia Umowy o świadczenie usług, zawierające podsumowanie głównych działao InżynieraKonsultanta realizowanych w okresie objętym raportowaniem wraz z planem pracy na następny
okres raportowania. Do każdego raportu Inżynier-Konsultant załączy wykaz liczby przepracowanych
miesięcy przez poszczególnych ekspertów, którzy wykonywali pracę i zakres wykonanych przez nich
prac.
W Raportach kwartalnych Inżyniera-Konsultanta powinna również znaleźd się informacja o i analiza
takich zagadnieo jak:
 monitoring rzeczowy i finansowy postępu robót zawartych w Kontraktach na Roboty,
 aktualizacja rocznego planu wypłat z podziałem na poszczególne kwartały,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.48/102
VER. 26.10.2015




terminu zakooczenia Robót ze spełnieniem założeo technicznych przy zachowaniu warunków
kontraktowych,
postępu w osiąganiu celów określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,
stopnia realizacji budżetu Projektu,
analiza ryzyk.
2.9.5. Raporty specjalne
Raporty specjalne będą opracowane na polecenie Klienta, zgodnie z oczekiwaniami.
2.9.6. Raport zamknięcia
Złożony w terminie 30 dni po zakooczeniu Umowy o świadczenie usług zawierający pełne i obszerne
podsumowanie głównych działao Inżyniera-Konsultanta wykonywanych podczas realizacji Umowy.
Raport Koocowy powinien składad się z następujących elementów:
1. PODSUMOWANIE REALIZACJI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Odnoszące się do:

stopnia osiągnięcia wskaźników realizacji celów Umowy,

poważniejszych problemów, które wynikły w procesie realizacji Umowy,
2. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Ten rozdział Raportu powinien zawierad następujące elementy:

opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane
według kategorii prac oraz wszelkich działao podjętych na podstawie klauzul zawartych
w Memorandum Finansowym,

poświadczenie zgodności wykonanych prac z Memorandum Finansowym,

wstępną ocenę osiągnięcia oczekiwanych wyników, obejmujące w szczególności:

faktyczną datę wdrożenia Projektu;

sposób zarządzania Projektem po jego zakooczeniu;

ewentualne potwierdzenie prognoz finansowych, w szczególności w zakresie kosztów
operacyjnych i spodziewanych przychodów;

potwierdzenie prognozy społeczno-ekonomicznej, w szczególności w zakresie
spodziewanych kosztów i korzyści;

działania podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ich koszt, w tym
wypełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”;

datę faktycznego uruchomienia Projektu korzystającego ze wsparcia ze środków
Funduszu Spójności;
 informacje odnoszące się do podjętych działao promujących.
2.10.
Personel
2.10.1.
Struktura i zarządzanie zespołem
Za kierowanie i koordynację działao Zespołu oraz nadzór nad Projektem odpowiedzialny będzie
Kierownik Projektu. Kierownik Projektu podczas swojej nieobecności będzie zastępowany przez
Zastępcę Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszystkie sprawy związane
z koordynacją Projektu.
Kierownik Projektu będzie uprawniony do pełnienia roli Przedstawiciela Inżyniera w odniesieniu do
Kontraktu/ów na roboty.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.49/102
VER. 26.10.2015
Konsultant zapewni w Zespole Inżyniera Kontraktu niezbędnych ekspertów monitorujących działania
wskazane w decyzji środowiskowej i EMP.
Kierownikowi Projektu podlegad będzie zespół inżynierów i ekspertów (ostateczną strukturę Zespołu
Inżyniera Kontraktu Konsultant powinien zaproponowad w swojej ofercie).
2.10.2.
Kluczowy personel
Inżynier-Konsultant dla wypełnienia swoich zobowiązao winien zapewnid wysoko wykwalifikowany
personel.
Inżynier-Konsultant musi posiadad udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach,
które mają kluczowe znaczenie dla niniejszej Umowy, obejmujące:
(a) projektowanie i nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty w dziedzinach adekwatnych
do specyfiki tej Umowy,
(b) nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty współfinansowanych przez Międzynarodowe
Instytucje Finansowe,
(c)
nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty realizowanych zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC.
Inżynier-Konsultant powinien określid swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej
organizacji robót i zatrudnid cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego
wdrożenia Projektu.
Od Inżyniera-Konsultanta wymaga się, aby określił wkład osobo-miesięcy swojego personelu.
Inżynier-Konsultant powinien wyposażyd swój zespół ekspertów, projektantów i inspektorów
w niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy
mogą byd niezbędni do właściwej implementacji tej Umowy i Kontraktu na Roboty (tj. geotechnik,
hydrogeolog, specjalista ds. zarządzania przeciwpowodziowego, specjalista ds. komunikacji
społecznej, specjalista ds. nieruchomości, ekspert od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier
materiałowy, ekspert od spraw bezpieczeostwa, hydrologii, hydrotechniki, ichtiologii, botaniki,
ochrony siedlisk, gatunków fauny i flory, archeolog itd.). Dodatkowo, w razie potrzeb, oprócz
powyższego personelu Inżynier-Konsultant powinien zapewnid właściwe usługi tłumacza niezbędne
do efektywnej realizacji Umowy.
Inżynier Kontraktu przed rozpoczęciem robót (nie później niż 7 dni przed Datą Rozpoczęcia,
dotyczącą poszczególnych Kontraktów) opracuje i przedstawi do akceptacji Kierownika Projektu, dla
każdego z zespołów, schemat organizacyjny zespołów ekspertów wraz ze szczegółowym zakresem
obowiązków i uprawnieo jakie zamierza przekazad poszczególnym osobom wchodzącym w skład
zespołu, a także przewidywany program pracy osób, które będą realizowały zamówienie sporządzony
w oparciu o dane zawarte w niniejszym punkcie, ukazujący liczbę dniówek dla każdego eksperta
w układzie miesięcznym.
Przedstawiona poniżej lista kluczowego personelu może nie byd wyczerpująca i może zostad
uzupełniona przez Inżyniera-Konsultanta.
Inżynier-Konsultant powinien wskazad do wykonania niniejszego zamówienia osoby zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego przedstawionymi w I Sekcji ZdSO:
Eksperta 1- Kierownika Projektu - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawne.
Powinien posiadad 10-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i zarządzaniu analogicznymi
inwestycjami (ochrona środowiska: gospodarka wodno-ściekowa, zabezpieczenia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.50/102
VER. 26.10.2015
przeciwpowodziowe). Doświadczenie w kierowaniu kontraktami FIDIC i podobnymi projektami
finansowanymi przez Unię Europejską lub Międzynarodowe Instytucje Finansowe będzie niezbędne.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim pełniącym funkcję pomocy technicznej (asysty
technicznej, bądź równoważne) lub/i Inżyniera (bądź równoważne) w ramach przynajmniej 2
projektów z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej lub gospodarki wodnościekowej realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC oraz co najmniej jednego
projektu z zakresu dziedzin określonego powyżej, a finansowanego przez Międzynarodowy Bank
Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
x Eksperta 2- Z-ca Kierownika ds. Centrów Operacyjnych - posiadającego:
Kwalifikacje i znajomośd języka
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne.
Ogólne doświadczenie zawodowe
Powinien posiadad co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i
zarządzaniu analogicznymi inwestycjami (ochrona środowiska: gospodarka wodno-ściekowa,
zabezpieczenia przeciwpowodziowe).
Szczególne doświadczenie zawodowe
Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim pełniącym funkcję pomocy technicznej (asysty
technicznej, bądź równoważne) lub/i Inżyniera (bądź równoważne) w ramach przynajmniej 1
projektu z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej lub gospodarki wodnościekowej realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.
Eksperta 2- Głównego Inżyniera Projektanta - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne lub ekonomiczne.
Powinien posiadad co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w opracowywaniu
lub/i sprawdzaniu dokumentacji projektowych robót remontowych lub inwestycyjnych w odniesieniu
do budownictwa hydrotechnicznego lub wodno-melioracyjnego oraz uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, wraz z późniejszymi zmianami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacją
budowle hydrotechniczne (lub równoważne uprawnienia hydrotechniczne wydane zgodnie z
wcześniej obowiązującym prawem).
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w projektowaniu obiektów hydrotechnicznych lub zabudowy regulacyjnej
usytuowanych na rzekach o przepływie miarodajnym nie niższym niż 1200 m3/s;
doświadczenie przy projektowaniu obiektów ochrony przeciwpowodziowej (wały, zapory ziemne) o
klasie ważności nie niższej niż II według rozporządzenia;
doświadczenie w prowadzeniu nadzorów autorskich.
Eksperta 3 - Inspektora nadzoru/Inżyniera Rezydenta - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu i rozliczaniu robót
w odniesieniu do budownictwa hydrotechnicznego lub wodno-melioracyjnego oraz posiadad
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymogami
obowiązującego Prawa budowlanego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacją
budowle hydrotechniczne lub obiekty budowlane melioracji wodnych (lub równoważne uprawnienia
wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem).
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.51/102
VER. 26.10.2015
doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych na obiektach hydrotechnicznych lub zabudowy
regulacyjnej usytuowanych na rzekach w różnej specyfice przepływu (górska, nizinna) w tym o
przepływie miarodajnym nie niższym niż 1200 m3/s;
doświadczenie w nadzorowaniu obiektów ochrony przeciwpowodziowej (wały, zapory ziemne)
o klasie ważności nie niższej niż II według rozporządzenia;
udokumentowaną wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego
z wykorzystaniem procedur FIDIC;
doświadczenie w sporządzaniu materiałów przetargowych na wybór Wykonawcy robót budowlanych.
Eksperta 4 – Hydrologa - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
adekwatne wykształcenie wyższe.
co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Wymagana jest udokumentowana wiedza i doświadczenie w zakresie określania i modelowania
przepływu rzecznego, szczególnie wód powodziowych.
Doświadczenie w zakresie prowadzenia badao terenowych i wyznaczania wielkości hydrologicznych.
Eksperta 5 – Inspektora nadzoru - Inżyniera budowy dróg i mostów - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia do
projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie adekwatne do nadzorowanych
robót spełniające wymogi ustawy Prawo budowlane w specjalności drogowej i mostowej (lub
równoważne wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem).
Wymagana jest odpowiednia wiedza i 10-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku
inspektora nadzoru.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Znajomośd warunków kontraktowych FIDIC będzie atutem. Doświadczenie w projektach
zarządzanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC i podobnych projektach finansowanych
przez Unię Europejską lub Międzynarodowe Instytucje Finansowe będzie dodatkowym atutem.
Eksperta 6 - Eksperta ds. zarządzania środowiskiem - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie w zakresie przyrodniczym, ochrony środowiska lub inżynierii
środowiska.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w prowadzeniu obsługi w zakresie zarządzania środowiskiem przynajmniej jednego
projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji
finansowych).
Eksperta 7 - Specjalistę ds. nieruchomości - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie prawnicze lub społecznego.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu współfinansowanego
ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) oraz znajomośd
międzynarodowych dobrych praktyk w pozyskiwaniu nieruchomości i przesiedleniach.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.52/102
VER. 26.10.2015
Eksperta 8 - Specjalistę ds. prawnych - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie prawnicze.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w obsłudze jednostek
sektora finansów publicznych.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu współfinansowanego
ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych).
Eksperta 9 - Ekspert ds. zamówieo - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie prawnicze, ekonomiczne lub pochodne oraz powinien
posiadad doświadczenie i wiedzę z zakresu realizacji zadao z zastosowaniem procedur Banku
Światowego oraz przepisów i procedur projektów realizowanych na terenie UE.
Znajomośd języka angielskiego i polskiego w stopniu zaawansowanym, dodatkowym atutem będzie
umiejętności posługiwania się biegle językiem niemieckim.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w obsłudze jednostek
sektora finansów publicznych.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w przygotowaniu i przeprowadzaniu co najmniej jednego projektu realizowanego
zgodnie z wytycznymi Banku Światowego oraz trzema projektami, w których procedury przetargowe
realizowane były zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej oraz IFI (międzynarodowych instytucji
finansowych).
Eksperta 10 - Specjalistę ds. finansów- posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie ekonomiczne
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym 3 lata w obsłudze jednostek
sektora finansów publicznych.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie przy rozliczaniu przynajmniej 1 projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE
lub IFI (Międzynarodowych Instytucji Finansowych) oraz przynajmniej jednego projektu
finansowanego ze środków Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Banku Światowego);
znajomośd kwestii finansowych dotyczących jednostek budżetowych będzie atutem.
Wymieniony Personel nie wyczerpuje wymagao dla rzetelnego wypełnienia zobowiązao InżynieraKonsultanta i winien byd traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.
Zamawiający nie ogranicza jednakże proponowanego zespołu jedynie do tych stanowisk, jeżeli
Inżynier-Konsultant uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów może
to uczynid bez konieczności zamieszczania ich w wykazie Personelu.
Inżynier-Konsultant powinien wybrad i wynająd innych ekspertów jak wymaga się tego zgodnie
z profilami zidentyfikowanymi w Organizacji i Metodologii i/lub Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Profile te muszą wskazywad czy są oni wskazywani jako długo-/krótkoterminowi,
międzynarodowi/lokalni.
Inżynier-Konsultant powinien zwrócid uwagę na potrzebę zapewnienia aktywnego włączenia
umiejętności lokalnych profesjonalistów, tam gdzie to możliwe, oraz odpowiednie połączenie
międzynarodowego i lokalnego personelu w swoim Zespole. Wszyscy eksperci muszą byd niezależni
i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.53/102
VER. 26.10.2015
Uwaga: pracownicy cywilni i inny personel administracji publicznej kraju beneficjenta nie może byd
rekrutowany jako eksperci.
2.10.3.
Niekluczowi specjaliści
Grupę Ekspertów Pomocniczych stanowid będzie zespół osób o dużym doświadczeniu, który
zapewniad będzie doradztwo i pomoc personelowi nadzorującemu, przy czym specjaliści ci będą
mogli wyjeżdżad w teren z biura stanowiącego centralę, gdy zajdzie taka potrzeba i jeśli zajdzie taka
potrzeba.
Personel Pomocniczy powinien spełniad następujące minimalne wymagania:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie kierunkowe.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w realizacji przynajmniej jednego projektu współfinansowanego ze środków
funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych).
Lista ekspertów wymaganych przy realizacji Zamówienia
Eksperta 1 – Inspektor nadzoru – Inżynier ds. systemów automatyki posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe
Powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Znajomośd komputerowych systemów sterowania, doświadczenie w procesach automatyzacji.
Znajomośd technik napędowych i układów hydraulicznych.
Znajomośd komunikacyjnych sieci przemysłowych i protokołów wymiany danych.
Znajomośd technik pomiarów przemysłowych i telemetrii.
Znajomośd informatycznych systemów kontroli i wizualizacji SCADA.
Znajomośd technicznego języka angielskiego.
Eksperta 2 – Inspektor nadzoru – Inżynier ds. systemów informatycznych posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe
Powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Znajomość projektowania i technik wdrażania systemów urządzeń serwerowych potwierdzona
certyfikatem jednego z wiodących producentów systemów.
Znajomość zasad eksploatacji systemów wirtualizacji, systemów SAN
Znajomość projektowania i technik sieci teleinformatycznych (routing, switching, security,
technologie światłowodowe, bezprzewodowe) potwierdzona posiadaniem certyfikatu CCNP lub
równoważnego w zakresie programowym.
Znajomość projektowania i technik wdrażania zintegrowanych systemów monitoringu wizyjnego
opartego o technologie TCP/IP.
Znajomość informatycznych systemów kontroli i wizualizacji SCADA
Znajomość technicznego języka angielskiego
Eksperta 3 – Inspektor nadzoru – Inżyniera ds. telekomunikacji i zabezpieczenia
technicznego posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.54/102
VER. 26.10.2015
Powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Znajomość systemów łączności dyspozytorskiej
Znajomość radiowych systemów transmisji danych
Znajomość projektowania i wdrażania systemów Sygnalizacji Włamań i Napadu potwierdzona
certyfikatem jednego z wiodących producentów systemów.
Znajomość technicznego języka angielskiego
Eksperta 4 Inspektor nadzoru – Inżynier ds. elektrycznych posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadać wyższe wykształcenie kierunkowe
Powinien posiadać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Branżowe uprawnienia budowlane do nadzoru robót elektrycznych
Znajomości aktualnych norm i przepisów Prawa Budowlanego
Świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie dozoru i eksploatacji
Eksperta 5 - Specjalista ds. roszczeo posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek Budownictwo) oraz
minimum 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie zarządzania roszczeniami i
dokumentacją kontraktu opartego o procedury FIDIC.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Powinien byd członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców SIDIR (FIDIC)
Biegła
Udokumentowana wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego
z wykorzystaniem procedur FIDIC;
UWAGA Personel Inżyniera-Konsultanta winien posługiwad się językiem polskim przynajmniej
w stopniu komunikatywnym, w przypadku zatrudnienia osób obcojęzycznych, Inżynier-Konsultant
zapewni na cały okres realizacji kontraktu tłumacza języka polskiego.
2.11.
Logistyka i czas realizacji Projektu
2.11.1.
Logistyka
Projekt będzie realizowany na obszarze Kotliny Kłodzkiej oraz rzeki Odry na odcinku od Brzegu
Dolnego do ujścia rz. Nysy Łużyckiej oraz na terenie miejscowości, w których zlokalizowano Centra
Operacyjne (Wrocław, Kraków).
Inżynier-Konsultant musi włączyd w zakres swoich obowiązków krótkoterminowe wyjazdy wynikające
ze spotkao i uzgodnieo prowadzonych z Instytucją Pośredniczącą (IP) II szczebla i Komisją Europejską
(jeśli zaistnieje taka koniecznośd) oraz Bankiem Światowym. Wyjazdy te będą odbywały się na koszt
Inżyniera-Konsultanta. Konieczną ilośd wyjazdów oszacuje Inżynier-Konsultant zgodnie ze swoim
doświadczeniem w powyższym zakresie.
Wszystko, co zostanie dostarczone lub opłacone przez Zamawiającego w celu wykorzystania przez
Konsultanta, pozostanie własnością Zamawiającego i kiedy tylko będzie możliwe, zostanie
oznakowane jako takie. Kiedy Usługi zostaną zakooczone lub przerwane Konsultant dostarczy
Zamawiającemu wykaz tego, co pozostało nie zużyte przy wykonywaniu Usług i dostarczy według
wskazówek Zamawiającego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.55/102
VER. 26.10.2015
Biuro z siedzibą we Wrocławiu
Konsultant sam zapewnia biuro w miejscu z łatwym dostępem od siedziby RZGW Wrocław – Klienta,
wyposaża je oraz ubezpiecza i zapewnia jego ochronę.
Minimalne wymagania dotyczące powierzchni i wyposażenia biura: pomieszczenia o powierzchni co
najmniej 300. m2, (w tym salę konferencyjną na co najmniej 40 osób). Biuro musi spełniad
następujące warunki:
- powierzchnia powinna byd adekwatna do składu Zespołu tj. nie utrudniad równoczesnej
pracy wszystkich członków Zespołu,
- ma byd wyposażone w następujące media: elektrycznośd, bieżącą wodę, łącze
telekomunikacyjne (w tym Internet szerokopasmowy o przepływności min. 80/20 Mb/s),
internetowe oraz pomieszczenie gospodarcze i toaletę,
- przed biurem powinien byd zapewniony parking, dla co najmniej 5 samochodów w tym min.
2 dla przedstawicieli Zamawiającego a także drogi dojazdowe,
- biuro ma byd wyposażone w lokalną sied komputerową, wydzielone, klimatyzowane
pomieszczenie dla komputerowych systemów serwerowych oraz aktywnych urządzeo
sieciowych. Urządzenia umożliwiające realizacje szyfrowanych połączeo VPN do siedziby
Klienta (Zamawiającego). Pomieszczenie objęte monitoringiem, kontrolą dostępu, zasilaniem
awaryjnym.
Biura mogą byd wykorzystywane wyłącznie dla prowadzenia nadzoru stanowiącego przedmiot
niniejszej Umowy.
Ponadto biuro musi zawierad dodatkowe stanowisko pracy, które w czasie wizytacji kontraktu będzie
mógł zająd Kierownik Projektu lub inny przedstawiciel Zamawiającego.
Biuro lokalne udostępnione Zamawiającemu
Konsultant zapewni od momentu rozpoczęcia realizacji robót budowlanych dwa pomieszczenia
biurowe o łącznej min. powierzchni 45 m2, tj.: jedno w centralnej części Kotliny Kłodzkiej i drugie na
odcinku rzeki Odry, umożliwiające dogodne warunki pracy dla min. 8 osób. Każde pomieszczenie
powinno byd wyposażone w 4 biurka, min. 8 krzeseł, meble biurowe wraz z szafą ubraniową,
4 komputery typu laptop z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym nadzór i kontrolę
postępu robót, oraz dwa – kolorowe urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, kopiarka, skaner)
obsługujące format A3. Pomieszczenia powinny posiadad kompletną instalację elektryczną (230V;
50Hz), teletechniczną, oświetleniową, grzewczą, i chłodzącą (klimatyzatory o odpowiedniej
wydajności zapewniające utrzymanie temperatury +20°C ±4°C).
Biuro ma byd wyposażone w stałe łącze internetowe o odpowiedniej przepływności oraz instalację
lokalnej sieci komputerowej, z aktywnymi urządzeniami sieciowymi umożliwiającymi szyfrowaną
komunikacje VPN z siedzibą Klienta oraz wyposażone w zasilanie awaryjne.
Pomieszczenia sanitarne wyposażone w umywalkę, muszlę klozetową i prysznic. Pomieszczenia
powinno posiadad kompletną instalację elektryczną, oświetleniową, wodną, sanitarną i grzewczą.
Pomieszczenia powinny byd połączone ze sobą zapewniając możliwośd komunikacji wewnętrznej.
Ponadto Konsultant zapewni:
 stacjonarną łącznośd tel. - fax. (1 linia),
 stacjonarną łącznośd internetową,
Konsultant zobowiązany jest pokryd wszystkie koszty związane z:
- zakupem, dostarczeniem, zainstalowaniem lub dzierżawą zaplecza Zamawiającego,
- wykonaniem przyłączy (wodnych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, sanitarnych, i
ew. innych),
- eksploatacją i bieżącą obsługą zaplecza Zamawiającego (konserwacja zaplecza i sprzętu
komputerowego, zakup materiałów eksploatacyjnych, energii elektrycznej, wody,
odprowadzenie ścieków, utrzymanie łączy teletechnicznych i ew. innych, opłat dzierżawy,
podatkowych i ubezpieczeniowych),
- zlikwidowaniem zaplecza Zamawiającego
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.56/102
VER. 26.10.2015
W okresie przed rozpoczęciem robót i od wystawienia Świadectwa Przejęcia do wystawienia
Ostatecznego Świadectwa Płatności Konsultant może przewidzied zmniejszenie powierzchni i zmianę
lokalizacji biur Zamawiającego, stosownie do charakteru pracy Zespołu Kierownika Projektu, w tym
okresie.
2.11.2.
Okres trwania kontraktu i ważne terminy
1. Inżynier-Konsultant rozpocznie wykonywanie Umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania
polecenia wydanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, jednak nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Szacuje się, że Inżynier Konsultant rozpocznie prace
od stycznia 2016r.
2. Usługi konsultingowe wymagane będą przez cały okres realizacji projektu. W chwili obecnej, datą
ukooczenia robót budowlanych Projektu jest grudzieo 2021 roku; z uwzględnieniem okresu
gwarancyjnego dla różnych robót, całkowity okres realizacji Projektu powinien zakooczyd się w
grudniu 2022 roku. Niemniej jednak, faktyczny okres trwania Kontraktu usługowego zależed
będzie od rzeczywistego zakooczenia prac związanych z Projektem.
3. Inżynier-Konsultant, po zapoznaniu się z zakresem posiadanej przez Zamawiającego
dokumentacji oraz w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie przygotuje w terminie do
12 tygodni od daty zawarcia umowy projekt wstępnego harmonogramu pracy/działao
Konsultanta, celem zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Harmonogram ten, po zatwierdzeniu
stanowid będzie podstawę do monitorowania pracy Inżyniera-Konsultanta.
Harmonogram ten będzie obejmował szczegółowy plan zaangażowania poszczególnych
ekspertów w połączeniu z harmonogramem działao wykonywanych przez Konsultanta (Plan
Produktów).
2.11.3.
Warunki realizacji
1. Inżynier-Konsultant będzie ściśle współpracował z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu (w tym z Centrum Operacyjnym i służbami technicznymi RZGW we Wrocławiu)
i koordynował swoją pracę z Inżynierem-Konsultantem RZGW Szczecin, Biurem Koordynacji
Projektu (PCU), IMGW, który również pracuje na rzecz Projektu, będąc odpowiedzialnym za różne
składniki Projektu. Inżynier-Konsultant będzie koordynował swoją pracę z KZGW oraz
Ministerstwem Środowiska. Inżynier-Konsultant będzie zobowiązany do założenia swojego biura
we WROCŁAWIU oraz biur terenowych.
2. Dyrektor RZGW we Wrocławiu będzie przedstawicielem Klienta, który wyznaczy szefa Jednostki
Realizującej Projekt, osoba ta będzie koordynowad prace wszystkich stron z InżynieremKonsultantem. Szef JRP, przy wsparciu ze strony Dyrektora, będzie pomagał InżynierowiKonsultantowi w rozwiązywaniu różnych problemów administracyjnych, które mogą powstad
w fazie świadczenia usług.
3. Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty wykonywania usług, jak
zdefiniowano z poprzednich częściach niniejszego Zakresu Zadao. RZGW będzie odpowiedzialny
za zapewnienie istniejących danych oraz informacji, włączając w to wszystkie raporty
przygotowane do chwili obecnej na rzecz Projektu.
2.12.
Monitoring i ocena
Prace Inżyniera-Konsultanta będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych
obowiązków, a efekty jego pracy będą ocenione biorąc pod uwagę:
 dotrzymywanie terminów określonych w harmonogramie działao obustronnie uzgodnionym,
 osiągnięcie wyznaczonych celów Umowy,
 jakośd świadczonych usług,
 terminowośd przedstawiania Raportów,
 terminowośd wykonywania zadao przedstawionych w metodyce wykonywania usług,
 dostępnośd Inżyniera-Konsultanta (Personelu Kluczowego) na każde życzenie Zamawiającego
w normalnych godzinach pracy JRP,
 stopnieo wyszkolenia pracowników poszczególnych JRP.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.57/102
VER. 26.10.2015
Inżynier-Konsultant posiadający należytą wiedzę i doświadczenie będzie również oceniany na
podstawie działao mających na celu minimalizację ryzyk i ewentualnych zagrożeo, które według
swojej wiedzy mógł realnie przewidzied i ostrzec Zamawiającego przed ich negatywnymi
konsekwencjami.
Wobec powyższego Inżynier-Konsultant będzie również pośrednio oceniany w zakresie:
 monitoringu rzeczowego i finansowego postępu robót zawartych w Kontrakcie na Roboty,
 terminu zakooczenia Kontraktu na Roboty w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem,
 terminu zakooczenia Robót ze spełnieniem założeo technicznych przy zachowaniu warunków
kontraktowych,
 postępu w osiąganiu celów określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,
 stopnia realizacji budżetu Projektu.
2.13.
Załączniki
Załącznik *1+ Zestawienie zadao inwestycyjnych RZGW Wrocław i ich stopnia zaawansowania
Załącznik *2+ 2.1 Mapa miejsc, gdzie realizowane będą zadania inwestycyjne zadao RZGW Wrocław
Komponent 1; Kontrakt 1B.1.
2.2 Mapa miejsc, gdzie realizowane będą zadania inwestycyjne zadao RZGW Wrocław
Komponent 2; Kontrakty: 2A.1; 2A.2; 2B.1; 2B.2.
Załącznik *3+ Schemat powiązao procesów wdrażania systemów monitoringu hydrologicznego,
AKPiA, i zabezpieczenia technicznego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.58/102
VER. 26.10.2015
3. CZĘŚĆ II. Opis przedmiotu zamówienia realizowanego na rzecz
REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W
SZCZECINIE
3.1.
Zakres Projektu w części realizowanej przez RZGW
Szczecin
W ramach zadao inwestycyjnych Projektu RZGW Szczecin będzie odpowiedzialny za realizację
inwestycji umieszczonych w Komponencie I: Ochrona przed powodzią Odry Dolnej i Środkowej,
Podkomponencie 1B – Ochrona środkowej i dolnej Odry i są to następujące zadania:
- 1B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej:
a. ETAP I – Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego
lodołamania,
b. ETAP II – Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej.
- 1B.3 Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej:
a. ETAP I – Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy,
b. ETAP II – Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz
nowe oznakowanie szlaku żeglugowego.
- 1B.4 Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie i bagrowanie
przekopu Klucz – Ustowo:
a. Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie,
b. Bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo.
- 1B.5 Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (4 mosty):
a. Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie,
b. Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
c. Most drogowy w km 614,9 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
d. Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą.
3.2.
Zakres merytoryczny Zadań realizowanych przez RZGW
Szczecin
1B.2Prace modernizacyjne na Odrze granicznej
Odra graniczna obejmuje odcinek rzeki od km 542+400 (ujście rzeki Nysy Łużyckiej) do km
704+100 (rozgałęzienie na Odrę Zachodnią i Odrę Wschodnią w obrębie miejscowości Widuchowa).
Celem zadania jest zapewnienie możliwości prowadzenia akcji lodołamania (uzyskanie głębokości
w wielkości co najmniej 1,80m ze średnim rocznym prawdopodobieostwem przekroczenia na
poziomie co najmniej 80 % roku powyżej i co najmniej 90 % roku poniżej ujścia Warty) , stabilizacja
warunków przepływu i likwidacja miejsc zatorogennych oraz umożliwienie odprowadzenia lodu
z rzeki Odry do morza Bałtyckiego. Na odcinku granicznym Odra jest rzeką uregulowaną. Stan
utrzymania zabudowy regulacyjnej po stronie polskiej i niemieckiej jest niewystarczający.
Doprowadziło to w ostatnich dziesięcioleciach do zalądowiania i stałego pogarszania się głębokości
szlaku żeglownego. Powyższe utrudnia a na niektórych odcinkach wręcz uniemożliwia prowadzenie
akcji lodołamania i odprowadzania lodu w dół rzeki, stanowiąc tym samym znaczne zagrożenie dla
ochrony przeciwpowodziowej. Zakres planowanych do wykonania prac bazuje na istniejącej
zabudowie regulacyjnej, a ewentualne zmiany nie będą wychodziły poza istniejące koryto. Zgodnie
z ustaleniami pomiędzy polską i niemiecką stroną realizację przedsięwzięcia podzielono na etapy.
W pierwszym etapie zostaną zlikwidowane wspólnie ustalone miejsca limitujące (priorytetowe),
a w dalszych etapach, zgodnie z zatwierdzoną przez obie strony koncepcją, zostaną przeprowadzone
pozostałe prace.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.59/102
VER. 26.10.2015
Zadanie obejmuje dwa etapy realizacji:
o Etap I - Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania.
Roboty obejmą wykonanie modernizacji zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej, na podstawie
wypracowanej przez stronę polską i niemiecką koncepcji regulacji Odry granicznej. W ramach tego
zadania planowanych jest do realizacji, w pierwszej kolejności, 5 miejsc priorytetowych,
obejmujących następujące odcinki rz. Odry: km 604,0-605,0, rejon m. Górzyca-Reitwein; km 581,0 –
585,7 rejon m. Słubice; km 613,5 – 614,7 rejon m. Kostrzyn nad Odrą; km 645,5 – 654,0 rejon m.
Gozdowice-Stara Rudnica; km 654,0 – 663,0 m. rejon m. Stara Rudnica-Osinów Dolny, jako miejsca
szczególnie limitujące warunki do pracy lodołamaczy i prowadzenia żeglugi śródlądowej.
o Etap II - Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej.
Realizacja zadania dotyczyd będzie odcinków Odry granicznej od km 683,0 do km 668,8 i od km 617,6
do km 600,4 (z wyłączeniem odcinków z zadania pn.: "Prace modernizacyjne na Odrze swobodnie
płynącej w celu zapewnienia zimowego lodołamania") oraz przygotowanie dokumentacji projektowouzgodnieniowej dla pozostałych odcinków Odry granicznej, które będą realizowane w latach 20202028.
Zadanie to obejmie modernizację zniszczonej zabudowy regulacyjnej na dalszych odcinkach Odry
granicznej. Są to dwa odcinki położone poniżej ujścia Warty do Odry, o łącznej długości ok. 15 km
oraz trzy odcinki powyżej ujścia Warty, o łącznej długości ok. 15 km. Dotyczy to odcinków: km 683,0
(m. Piasek) - 668,0; km 617,6 – 614,7; km 613,5 – 605,0, km 604,0 – 600,4.
Roboty te, na długości razem 54,4 km (łącznie dla Etapu I i Etapu II), umożliwią efektywną poprawę
warunków nawigacyjnych i wyeliminują potencjalne miejsca tworzenia się zatorów lodowych, a w
aspektach żeglugowych przyniosą w przyszłości osiągnięcie warunków eksploatacyjnych,
odpowiadających przynajmniej III klasie drogi wodnej.
1B.3. Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej
Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej oraz wykonanie nowego oznakowania szlaku
żeglugowego poprawi warunki nawigacyjne na Odrze dolnej i granicznej na odcinku od ujścia rzeki
Nysy Łużyckiej do jeziora Dąbie. W ramach zadania na terenie miasta Szczecin wykonana zostanie
również baza postojowo – cumownicza dla lodołamaczy. Docelowo przewiduje się wspólne
korzystanie z wykonanej infrastruktury portowej przez Nadzór Wodny, bazę lodołamaczy oraz
wszystkie jednostki pływające należące do RZGW w Szczecinie. W okresie zimowym efektem realizacji
zadania będzie zwiększenie efektywności i bezpieczeostwa prowadzenia akcji lodołamania przy
użyciu lodołamaczy z możliwością operacyjnego wykorzystywania utworzonych miejsc postojowych.
Zadanie obejmuje dwa etapy realizacji:
o Etap I - Budowa bazy postojowo-cumowniczej dla lodołamaczy.
Planowana baza lodołamaczy ma byd zlokalizowana obok Nadzoru Wodnego w Szczecinie i będzie
wyposażona w nabrzeża, wspólny basen portowy z nadzorem wodnym oraz z zapleczem
technicznym, budynkami socjalnymi i biurowymi, zgodnie ze wstępną koncepcją zagospodarowania
terenu planowanej bazy.
Częśd techniczna dla potrzeb bazy lodołamaczy:
- Wzmocnione nabrzeże obejmujące poszerzenie o min. 10m istniejącego basenu portowego oraz
linię brzegową rzeki. Nabrzeże typu ciężkiego wyniesione do rzędnej 1,5 – 1,7 mnpm (Kronsztadt)
- Przy nabrzeżu stanowisko do bunkrowania lodołamaczy oraz stanowisko remontowe poza tym
stanowiska postojowe.
- Żuraw stacjonarny na nabrzeżu (stanowisko remontowe).
- Stacja paliw do tankowania jednostek pływających z podziemnymi zbiornikami na paliwo lub
zbiornikami naziemnymi opcjonalnie zadaszonymi. Zbiorniki połączone rurociągami
z dystrybutorami zlokalizowanymi na nabrzeżu do bunkrowania.
- Zbiorniki do odbioru wód zanieczyszczonych z jednostek pływających.
- Plac manewrowy z utwardzonym podłożem umożliwiający ruch i manewrowanie ciężkich cystern
i dźwigu.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.60/102
VER. 26.10.2015
- Infrastruktura techniczna nabrzeża obejmująca oświetlenie, monitoring, przyłącza energii na
stanowiskach cumowniczych i miejsce do poboru wody na jednostki pływające.
- Budynki warsztatowo socjalne i magazynowe do dwóch kondygnacji z dachem płaskim lub
spadzistym do 25 stopni nachylenia połaci wysokośd do 9m.
- Place składowe i manewrowe z utwardzonym podłożem.
- Wiata z dachem płaskim lub spadzistym do 25 stopni nachylenia połaci wysokośd do 9m.
- Drogi dojazdowe.
- Budynki garażowe parterowe.
- Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych ok. 20 pojazdów.
Częśd biurowa:
 Budynek biurowy o wysokości do trzech kondygnacji, dach płaski, wysokośd do 12m
 Budynki garażowe parterowe
 Miejsca parkingowe dla samochodów osobowych i dostawczych ok. 20 pojazdów
 Niezbędna infrastruktura techniczne dla budynku biurowego
 Maszt radiotelefoniczny o wysokości do 28m (min. 25m)
o Etap II - Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej oraz nowe
oznakowanie szlaku żeglugowego.
Zadanie składa się z dwóch odrębnych elementów, tzn. z budowy urządzeo hydrotechnicznych
oraz z oznakowania nawigacyjnego. W skład oznakowania nawigacyjnego wchodzą znaki pływające
(pławy nawigacyjne) wystawiane na kotwicach w korycie rzecznym i ze znaków lądowych
wystawianych w różnych miejscach na brzegu rzeki. Nowe oznakowanie nawigacyjne ma uzupełnid
lub wymienid istniejące na drodze wodnej oznakowanie nawigacyjne.
Budowa infrastruktury postojowo-cumowniczej na Odrze dolnej i granicznej wynika z potrzeb
operacyjnych lodołamaczy i statków żeglugi śródlądowej.
Zadanie będzie polegało na wybudowaniu na Odrzaoskiej Drodze Wodnej, w istniejącym korycie
rzeki wzdłuż polskiego brzegu (na odcinku granicznym) lub wzdłuż brzegu przy którym będzie to
korzystne z punktu widzenia organizacji ruchu żeglugowego na rzece, dalbowych linii cumowniczych,
z których każda będzie złożonych z kilku dalb umieszczonych w linii. Każda dalbowa linia cumownicza
z założenia musi byd zaprojektowana dla możliwości obsłużenia taboru żeglugi śródlądowej, zgodnie z
wymiarami jednostek dopuszczonych do uprawiania żeglugi na Odrze na podstawie obowiązującymi
przepisów żeglugowych, co będzie determinowad długośd techniczną tej linii, rozstaw dalb,
wyposażenie w pomosty komunikacyjne między poszczególnymi dalbami, ewentualnie z zejściem na
ląd w miejscach gdzie będzie to możliwe. Przewiduje się zróżnicowanie zagęszczenie dalb na całej
długości linii cumowniczej, w celu umożliwieniu cumowania oprócz barek również lodołamaczy, czy
też mniejszych jednostek sportowo turystycznych, przy zróżnicowanym stanie wody.
Realizacja zadania zapewni zwiększenie bezpieczeostwa żeglugi śródlądowej poprzez
umożliwienie bezpiecznego postoju jednostek pływających na drodze wodnej w warunkach
niekorzystnych warunków nawigacyjnych (przekroczone stany WWŻ, zamknięta żegluga, niska woda
uniemożliwiająca żeglugę itp.). Z kolei w okresie zimowym, przy występującym zalodzeniu i w trakcie
prowadzenia akcji lodołamania inwestycja zapewni lodołamaczom bezpieczny operacyjny postój na
odcinku drogi wodnej gdzie dotychczas nie było bezpiecznej infrastruktury postojowej oraz w trakcie
przerw w lodołamaniu na okres nocy lub niesprzyjających warunków.
B1.4.Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora
Dąbie i bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo
Zadanie obejmuje następujące dwa przedsięwzięcia:
o Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie.
W ramach zadania pogłębiony zostanie tor wodny na jeziorze Dąbie w celu umożliwienia
prowadzenia zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji
lodołamania na obszarze jeziora. Jezioro Dąbie stanowi główny odbiornik spływającej z górnych
odcinków rzeki Odry kry lodowej. Niezależnie od miejsca powstania zatoru lodowego każda akcja
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.61/102
VER. 26.10.2015
lodołamania na rzece Odrze, Warcie i Noteci musi rozpocząd sie na Jeziorze Dąbie, do którego musi
zostad odprowadzona kra lodowa z rejonu całej rzeki. Zadanie to jest więc elementem kluczowym
zimowej ochrony przeciwpowodziowej na rzece Odrze.
o
Bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo.
Klucz-Ustowo jest odgałęzieniem rzeki Odry Wschodniej w km 730,5 i łączy się z Odrą
Zachodnią w km 29,8. W zakresie zadania zostanie zwiększona istniejąca głębokośd. Dzięki temu
poprawi się istniejąca sytuacja na drodze wodnej. W warunkach zimowych inwestycja umożliwi
prowadzenie zimowej osłony przeciwlodowej i żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji
lodołamania na tym odcinku rzeki.
1B.5.Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu
W ramach zadania miałyby zostad przebudowane wybrane istniejące budowle mostowe
przecinające drogę wodną. Zapewniłoby to właściwy prześwit dla prowadzenia akcji lodołamania przy
użyciu lodołamaczy. Istniejące mosty na Odrze stwarzają realną przeszkodę dla prowadzenia zimowej
osłony przeciwlodowej oraz żeglugi lodołamaczy biorących udział w akcji lodołamania. W ramach
zadania do przebudowy wytypowano cztery mosty, które stanowią największe utrudnienie, często
uniemożliwiając prowadzenie skutecznej akcji lodołamania:
o Most kolejowy w km 733,7 rzeki Regalicy w Szczecinie,
o Most kolejowy w km 615,1 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
o Most drogowy w km 614,9 rz. Odry w Kostrzynie nad Odrą,
o Most drogowy w km 2,45 rz. Warty w Kostrzynie nad Odrą,
Uwagi ogólne
Szczegółowe usytuowanie wyszczególnionych powyżej zadao składowych projektu zilustrowano na
mapie nr 1, stanowiącej Załącznik *5+[5] do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. Zestawienie
zadao inwestycyjnych RZGW Szczecin i ich stopnia zaawansowania znajduje się w Załączniku *4+
Załącznik *4+
3.3.
Dostępne dane.
3.3.1. Umowa międzynarodowa
Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o wspólnej
poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polsko-niemieckim (ochrona
przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi).
W dniu 27.04.2015 r., po wieloletnich negocjacjach międzyrządowych, została podpisana (na dzieo
19.06.2015 r. bez ratyfikacji) Umowa między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki
Federalnej Niemiec o wspólnej poprawie sytuacji na drogach wodnych na pograniczu polskoniemieckim (ochrona przeciwpowodziowa, warunki przepływu i żeglugi). Umowa ta reguluje sprawy
dotyczące m.in. likwidowania priorytetowych miejsc limitujących głębokości tranzytowe na obu
brzegach rzeki Odry granicznej zgodnie z zaktualizowaną koncepcją regulacji rzeki w celu osiągnięcia
odpowiednich głębokości dla skutecznej i bezpiecznej pracy lodołamaczy, dostosowania toru
wodnego na jeziorze Dąbie w celu umożliwienia bezpiecznej pracy lodołamaczom jak również
usprawnienie odprowadzania kry lodowej z granicznego odcinka Odry oraz stworzenia warunków dla
żeglugi statków morsko-rzecznych pomiędzy portem w Schwedt a Morzem Bałtyckim poprzez prace
pogłębienie Przekopu Klucz-Ustowo. W dokumencie wskazane zostały priorytetowe miejsca
limitujące, które muszą zostad usunięte w pierwszej kolejności, jako miejsca w których ze względu na
zniszczenia istniejącej zabudowy regulacyjnej zaburzone są warunki przepływu wody w korycie
rzecznym, skutkujące niskimi głębokościami i zaburzonym położeniem dna. Miejsca te wymagają
naprawy zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z odpowiednią jej modyfikacją, na obu brzegach
rzeki Odry granicznej (każda strona jest odpowiedzialna za swój brzeg).
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.62/102
VER. 26.10.2015
Odra na odcinku od km 542,4, czyli od ujścia Nysy Łużyckiej koło Ratzdorf do km 704,1, gdzie
rozgałęzia się na Odrę Wschodnią i Odrę Zachodnią, stanowi granicę polsko-niemiecką. Odcinek ten
został uregulowany w poprzednich stuleciach za pomocą budowli regulacyjnych (ostrogi, opaski
brzegowe) oraz przez wykonywanie przekopów w korycie rzecznym, a tym samym przez prostowanie
tego koryta. Stan istniejącej zabudowy regulacyjnej po stronie polskiej i niemieckiej jest
niewystarczający. W konsekwencji doprowadziło to na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci do stałego
pogarszania się warunków nawigacyjnych na drodze wodnej rzeki Odry poprzez zmniejszenie jej
głębokości, zmian hydro-morfologicznych w korycie rzeki stanowiących ograniczenia nie tylko dla
żeglugi, ale również dla koniecznej pracy lodołamaczy. Istniejący stan budowli regulacyjnych wywarł
także niekorzystny wpływ na profil przepływu wielkich wód, w tym wód powodziowych, a także
zwiększył zatorogennośd rzeki w czasie występowania zjawisk lodowych. Obecne głębokości w Odrze
granicznej są niewystarczające i nie odpowiadają wymaganiom wynikającym z prowadzenia akcji
lodołamania z użyciem lodołamaczy.
W dokumencie został wyznaczony minimalny cel prac regulacyjnych dla granicznego odcinka rzeki
Odry w ujęciu całościowym, który określa, że mając na uwadze naturalne warunki hydrologiczne
należy dążyd do uzyskania głębokości wody 1,80 m ze średnim rocznym prawdopodobieostwem
przekroczenia na poziomie co najmniej 80 % roku powyżej i co najmniej 90 % poniżej ujścia Warty.
Zakres rzeczowy dokumentu tezowego przewidywał wykonanie aktualizacji koncepcji regulacji cieku
rzeki Odry granicznej.
W roku 2014 dokument pt.: „Aktualizacja koncepcji regulacji cieku Odry granicznej”, wypracowany
wspólnie przez ekspertów polskich i niemieckich został uzgodniony przez polsko-niemiecką Grupę
Sterującą.
Warunki wyjściowe dla opracowywanej aktualizacji koncepcji regulacji rzeki Odry Granicznej:
a. określony cel głębokościowy, na podstawie dokumentu tezowego;
b. nowa koncepcja regulacji zorientowana byd powinna na istniejącą zabudowę regulacyjną
(ostrogi, tamy podłużne, opaski brzegowe);
c. możliwy obszar przedsięwzięd jest ograniczony do istniejącego koryta wody średniej;
d. docelowe projektowe wysokości budowli winny byd zorientowane na aktualne stany wody
e. zapewniona byd musi neutralnośd na przepływ wielkiej wody, tzn. czoło fali miarodajnej
wielkiej wody odniesione do obwałowania nie może byd w znaczący sposób podwyższone
poprzez planowane przedsięwzięcia.
W takich warunkach wyjściowych została opracowana przez Federalny Instytut Budownictwa
Wodnego w Karlsruhe (BAW) przy współudziale polsko - niemieckiej Grupy Projektowej nowa
koncepcja regulacji rzeki Odry granicznej. Powstała ona na bazie analizy istniejącego stanu
koryta i międzywala granicznego odcinka rzeki
3.3.2. Pozostałe opracowania dokumentacyjne
Dokumentacje jakie posiada na dzieo rozpoczęcia postepowania Zamawiający to:
A) Dla komponentu 1.B.2 Prace modernizacyjne na Odrze granicznej:
- „Dokument pn.: „Aktualizacja koncepcji regulacji cieku Odry granicznej” opracowana przez
Federalny Instytut Budownictwa Wodnego w Karlsruhe (BAW) przy współudziale polsko niemieckiej Grupy Projektowej;
- Dokumentację pn.: „Wyznaczenie linii regulacyjnych koryta rz. Odry na odcinku granicznym, tj. od
km 542,4 do km 683,0” wykonaną przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Politechniki Szczecioskiej
w grudniu 2014 r.
- Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych (wtórniki) oraz planszety sondażowe dla
odcinków:
 rz. Odra km 645,5 – 654,0 rejon m. Gozdowice-Stara Rudnica,
- rz. Odra km 654,0 – 663,0 m. rejon m. Stara Rudnica- Osinów Dolny,
UWAGA: Wykonane październik - grudzieo 2013 r. - do aktualizacji.
Ponadto do dyspozycji Wykonawcy zostanie udostępniona opracowana dokumentacja
przedprojektowa będąca w chwili rozpoczęcia niniejszego postępowania w fazie realizacji, a której
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.63/102
VER. 26.10.2015
zakooczenie nastąpi według założeo w trakcie realizacji niniejszego zamówienia.
KOMENTARZ: Przyjęty termin wykonania ww. dokumentacji przedprojektowej to koniec 2015 r.
B) Dla komponentu 1.B.3. Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej:
- „Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu planowanej bazy postojowo – cumowniczej dla
lodołamaczy w Szczecinie Podjuchach” wykonana przez dr inż. Arch. Marka Sietnickiego w 2013 r.
C) Dla komponentu 1.B.4. Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym
z Jeziora Dąbie i bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo:
- Wielowariantowa koncepcja techniczna dla zadania „Poprawa przepływu wód powodziowych
w okresie zimowym z Jeziora Dąbie” wykonana przez firmę CONECO-BCE w 2009 r. obejmująca
wykonanie m.in. pomiarów batymetrycznych, badao czystości urobku oraz warianty wykonania
zadania.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia wykonana przez firmę Biuro Konserwacji Przyrody w 2010 r.,
- Postanowienie RDOŚ o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar natura
2000 z grudnia 2010 r.
- Decyzja RDOŚ ustalająca warunki prowadzenia robót z marca 2011 r.
UWAGA: Powyższą dokumentację należy w całości zaktualizowad
Ponadto Zamawiający posiada:
PROJEKT RAMOWEGO PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Projektu Ochrony
Przeciwpowodziowej Odra-Wisła, w ramach którego realizowany będzie Komponent - 1B - Ochrona
środkowej i dolnej Odry.
3.4.
Ogólny zakres zadań realizowany przez Konsultanta
Inżynier-Konsultant zostanie wybrany spośród firm międzynarodowych znajdujących się na ‘krótkiej
liście’ przy zastosowaniu metody QCBS (Wybór na podstawie jakości i ceny), zgodnie z „Wytycznymi
Wyboru i Zatrudniania Konsultantów przez Pożyczkobiorców Banku Światowego”, ze stycznia 2011r.
zrewidowanych w lipcu 2014r.
Głównym celem usług konsultingowych jest wsparcie RZGW Szczecin w projektowaniu i nadzorowaniu
realizacji wszystkich prac objętych Projektem Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła (komponent
1.B.2 – 1.B.5 Projektu), które będą realizowane przez RZGW w Szczecinie. Prace te powinny byd
zrealizowane zgodnie z prawem polskim, jak również międzynarodowymi standardami dla prac tego
typu, z uwzględnieniem odpowiednich polityk Banku Światowego obejmujących działania
środowiskowe i społeczne oraz projektów dokumentów: a) Ramowy Plan Zarządzania Środowiskiem
i Społeczeostwem i b) Ramowy Dokument dotyczący Przesiedleo i Pozyskania Nieruchomości. Roboty
objęte tym komponentem mogą nie byd ograniczone tylko do tych prac i mogą zostad uzupełnione lub
ograniczone w zależności od potrzeb podczas okresu realizacji Projektu.
Zakres czynności wykonywanych przez Inżyniera-Konsultanta obejmował będzie między innymi
wymienione poniżej działania::
1. Sporządzenie i/lub aktualizację/poprawę raportów z oceny oddziaływania na środowisko,
2. Sporządzenie i/lub aktualizacja/poprawa Planu/ów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo
(RAP) w tym jego oceny społecznej,
3. Projektowanie i/lub aktualizację/poprawę istniejących dokumentacji projektowych włączając w to
przeprowadzenie dodatkowych pomiarów, badao i obliczeo oraz sporządzenie wymaganej
dokumentacji przedprojektowej lub ekspertyz,
4. Wsparcie JRP przy odbiorach dokumentacji przedprojektowych/projektowych zleconych przed
wyborem Inżyniera-Konsultanta,
5. Uzyskanie wszelkich niezbędnych decyzji umożliwiających realizację robót tak by zostały
wypełnione warunki stawiane przez instytucje finansujące oraz uzgodnieo i pozwoleo włączając
w to pozwolenia na budowę, decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, itd.,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.64/102
VER. 26.10.2015
6. Przygotowanie dokumentacji przetargowych na wyłonienie wykonawców robót, usług i dostaw
wraz z pomocą Zamawiającemu przy przeprowadzeniu postępowao przetargowych,
7. Wsparcie techniczne dla Zamawiającego na każdym etapie realizacji Projektu w tym
przeprowadzenie szkoleo dla JRP, wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektem itd.,
8. Prowadzenie działao promująco-informacyjnych,
9. Nadzór inwestycyjny w trakcie realizacji robót włączając w to pełnienie funkcji Inżyniera zgodnie
z warunkami kontraktowymi FIDIC,
10.Monitorowanie zgodności prowadzonych działao środowiskowych i społecznych w trakcie
realizacji robót budowlanych oraz dokumentowanie tych działao,
11.Pełnienie nadzorów autorskich nad realizacją robót budowlanych wraz z wprowadzaniem
ewentualnych zmian do dokumentacji projektowych,
12.Współpraca przy ustalaniu założeo projektowych,
13.Wykonanie/aktualizacja ekspertyz i modeli niezbędnych do odpowiedniego doboru koncepcji
projektowych,
14.Doradztwo prawne,
15.Pomoc przy zawieraniu umów o współdziałaniu i współpracy z różnymi podmiotami dla realizacji
projektu;
16.Przygotowanie propozycji nowych zadao inwestycyjnych finansowanych z rezerw powstałych po
zakooczeniu procedur przetargowych realizowanych w ramach Projektu,
17.Analizy efektywności działania systemu ochrony przeciwpowodziowej po zrealizowaniu Projektu,
18.Uczestnictwo Konsultanta w uzgodnieniach polsko-niemieckich na etapie projektowania jak
i realizacji zadao;
19.Tłumaczenia dokumentów. Pełnienie roli tłumacza zarówno w kontaktach ze strona niemiecką
(j. niemiecki) jak i z Bankiem Światowym (j. angielski);
20.Uzgadnianie i realizacja w imieniu Zamawiającego całości spraw związanych z pełną realizacją
podkomponentu 1.B.5 (dot. przebudowy mostów), w tym m.in. przygotowanie i uzgodnienie
porozumieo, przeprowadzenie uzgodnieo z właścicielami mostów, uzyskanie wszelkich zgód,
i pełnomocnictw od tych właścicieli do przeprowadzenia kompletnego procesu inwestycyjnego,
uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnieo i decyzji administracyjnych z uzgodnieniem wszelkich
niezbędnych spraw związanych z ewentualnym przejmowaniem nieruchomości i regulacją stanu
prawnego oraz nadzór inżynierski nad prowadzeniem prac budowlanych przebudowy mostów
i zależnej infrastruktury, odbiór robót i uzyskanie wszelkich wymaganych dokumentów
dopuszczających te obiekty do użytkowania oraz rozliczenie realizacji zadao w ramach tego
komponentu.
21.Przygotowywanie, uzgadnianie porozumieo z właścicielami infrastruktury przebudowywanej
w ramach realizacji projektów jako usunięcie kolizji (m.in. sieci energetyczne, gazowe,
wodociągowe, kanalizacyjne itp.).
22.Wykonywanie wszystkich innych czynności i zadao niewymienionych w ww. zakresie, których
Zamawiający nie mógł przewidzied na etapie tworzenia Zaproszenia do Składania Ofert, a których
wykonywanie w ramach działao Pomocy Technicznej będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji
Projektu.
23.Uczestniczenie w okresowych wizytach Banków (misje) oraz w spotkaniach podkomitetu
doradczego dla działao środowiskowych oraz wsparcie techniczne Klienta w przygotowaniu tych
wizyt.
Szczegółowy zakres czynności do realizacji przez Inżyniera-Konsultanta opisano poniżej.
Uwaga: Zakres prac może ulec zmianie, może zostad uzupełniony lub zmniejszony w miarę potrzeb
i w każdym momencie realizacji niniejszego zlecenia.
GŁÓWNE WYNIKI USŁUG KONSULTINGOWYCH:
1. Koncepcje techniczne dla zadao wdrażanych w ramach podkomponentów
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.65/102
VER. 26.10.2015
2. Dokumentacja projektowa (projekty budowlane i wykonawcze) dla zadao wdrażanych
w ramach podkomponentów
3. Decyzje administracyjne, opinie, uzgodnienia dla zadao wdrażanych w ramach kontraktów
4. Plany Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla kontraktów
5. Raporty z realizacji ESMP i PZŚ dla wszystkich kontraktów
6. Plan Przesiedleo i pozyskiwania nieruchomości (RAP) dla kontraktów
7. Aktualizacja RAP oraz Raporty z wdrażania RAP dla wszystkich kontraktów
8. Dokumentacja przetargowa dla kontraktów na roboty budowlane
9. Raporty sprawozdawcze
10. Przejściowe Świadectwa Płatności
11. Świadectwa Przejęcia
12. Świadectwa Wykonania.
Uwagi ogólne
Inżynier-Konsultant musi ściśle i na bieżąco współpracowad z Inżynierem-Konsultantem
zatrudnionym przez pozostałych beneficjentów Projektu.
Wszystkie szczegółowe opracowania muszą byd spójne z dokumentacjami hydrologicznymi
ustalonymi i zatwierdzonymi na poziomie regionalnym i krajowym, nawet jeśli będzie z nich wynikała
koniecznośd zmniejszenia lub zwiększenia opisanej listy zadao.
Kontrakty na roboty realizowane będą zgodnie z procedurami Banku Światowego zgodnymi
z procedurami FIDIC (Warunkami kontraktowymi dla budowy dla robót inżynieryjno-budowlanych
projektowanych przez Zamawiającego tzw. Czerwona książka.
Inżynier-Konsultant zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze europejskie
i polskie (centralne i lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowieo podczas wykonywania tychże opracowao.
Inżynier-Konsultant będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, programów komputerowych oraz
materiałów lub urządzeo użytych lub związanych z wykonywaniem opracowao projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z niedochowania tego wymogu
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Inżyniera-Konsultanta pokryje
Inżynier-Konsultant.
3.5.
ZADANIE A. PRACE PRZEDPROJEKTOWE I PROJEKTOWE
3.5.1. Zakres zadań w odniesieniu do dokumentacji i decyzji będącej
w trakcie opracowania lub wcześniej opracowanej
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji opracowanej:
Przegląd i wykorzystanie istniejących informacji. Inżynier-Konsultant dokona przeglądu wszystkich
istniejących dostępnych informacji, a w szczególności danych, narzędzi i modeli użytych przy
przygotowaniu Studium Wykonalności Projektu z wykorzystaniem raportów, map, pomiarów,
przeprowadzonych do tej pory, badao hydrologicznych, modeli hydrologicznych, oszacowao kosztów,
koncepcji, ocen środowiskowych i społecznych, analiz ekonomicznych, itp.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.66/102
VER. 26.10.2015
Zakres zadao w odniesieniu do dokumentacji będącej w trakcie opracowania:
Konsultant będzie uczestniczył w odbiorze następującej dokumentacji, poprzez uczestnictwo
w posiedzeniach odbiorowych, opiniowanie i rekomendowanie zmian lub zatwierdzenia opracowao,
dla następującej będącej w trakcie opracowywania dokumentacji:
1. Opracowane zostały materiały przetargowe dla postępowania pn.: „Prace modernizacyjne na
Odrze granicznej w celu zimowego lodołamania” w ramach projektu „Remont i modernizacja
zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania - prace
przygotowawcze” i dla postepowania „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze
granicznej” w ramach projektu „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze
granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania - prace przygotowawcze”. W ramach tych
zadao planowane jest do wykonania w 2015 r.:
1.1. Dla zadania pn.: „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zimowego lodołamania”:
A. Studium wykonalności (zgodne z wytycznymi dla POIiŚ 2007-2013);
1.2. Dla zadania pn.: Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej”:
A. Studium wykonalności (zgodne z wytycznymi dla POIiŚ 2007-2013);
3.5.2. Zakres zadań w odniesieniu do dokumentacji i decyzji do
opracowania i uzyskania przez Konsultanta
Poniżej przedstawiono wymagania dotyczące opracowao przedprojektowych, projektowych oraz
uzgodnieo i decyzji, które będzie miał za zadanie przygotowad i/lub uzyskad i/lub odebrad wyłoniony
w trakcie niniejszego postępowania Inżynier-Konsultant.
Inżynier-Konsultant pozyska we własnym zakresie:
- materiały archiwalne będące w zasobach odpowiednich instytucji i urzędów oraz podmiotów
prywatnych,
warunki budowy, przebudowy lub remontu wydane przez administratorów obiektów i urządzeo,
potrzebne do wykonania opracowao projektowych
Zgodnośd opracowao projektowych z umową i przepisami
Inżynier-Konsultant jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowao
projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie
z postanowieniami kontraktu (Umowy). Odpowiedzialnośd za stosowane metody wykonywania
opracowao projektowych spoczywa na Inżynierze-Konsultancie.
Inżynier-Konsultant ma zapewnid osoby z odpowiednimi uprawnieniami do projektowania.
Inżynier-Konsultant zobowiązany jest znad wszystkie przepisy wydane przez władze europejskie
i polskie (centralne i lokalne) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za
przestrzeganie ich postanowieo podczas wykonywania tychże opracowao.
Inżynier-Konsultant będzie przestrzegad praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagao prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, programów komputerowych oraz
materiałów lub urządzeo użytych lub związanych z wykonywaniem opracowao projektowych.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z niedochowania tego wymogu
lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Inżyniera-Konsultanta pokryje
Inżynier-Konsultant.
Inżynier-Konsultant ma obowiązek zapewnid sprawdzenie projektu budowlanego pod względem
zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.67/102
VER. 26.10.2015
budowlane do projektowania bez ograniczeo w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę
budowlanego.
Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnieo i opinii należy na bieżąco przekazywad
Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.
Dokumentacja powinna zostad sporządzona zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i unijnego oraz
wytycznych i polityk Banku Światowego wraz z tłumaczeniem na język angielski.
3.5.2.1. Wykonywanie opracowań podstawowych (projekt budowlany
i wykonawczy)



Projekt budowlany umożliwiający realizację robót budowlanych,
Projekty wykonawcze
Dokumentacja przetargowa na potrzeby wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych
Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinny spełniad wymagania określone w ustawie
Prawo budowlane oraz innych podstaw prawnych powiązanych i niezbędnych dla realizacji zadao
w podkomponencie. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany.
Projekt wykonawczy powinien zawierad rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne
z punktu widzenia:
 możliwości jednoznacznej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia przez oferentów ubiegających
się o zamówienie na wykonanie robót budowlanych,
 potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych,
 spraw i kosztów związanych z przejmowaniem nieruchomości i przesiedleniami na potrzeby
realizacji inwestycji
Projekt wykonawczy obejmuje również opracowania kosztowe oraz specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót oraz będzie posiadał wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie pozwalające
na prowadzenie robót budowlanych.
Należy uwzględnid wszelkie działania wynikające z możliwości wystąpienia obiektów o znaczeniu
historycznym – zabytkowych, archeologicznych itp.
Na etapie przygotowania niniejszego zakresu zidentyfikowano do wykonania poniższe opracowania.
Niemniej jednak nie zwalnia to Konsultanta z obowiązku opracowania w ramach niniejszej umowy
dokumentacji, opracowao, opinii, ekspertyz czy innych materiałów, które będą niezbędne w celu
realizacji zadao w ramach Projektu:
1. Dla podkomponentu 1B.2:
a) zadanie pn.: „Prace modernizacyjne na Odrze granicznej w celu zimowego lodołamania”
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
b) zadanie pn.: „Remont i modernizacja zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej.”
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
2. Dla podkomponentu 1B.3:
a) zadanie pn.: „Budowa bazy postojowo – cumowniczej dla lodołamaczy”
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
b) zadanie pn.: „Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i
granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego”.
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.68/102
VER. 26.10.2015
c) zadanie pn.: „Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej na Odrze dolnej i
granicznej oraz nowe oznakowanie szlaku żeglugowego”.
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
3. Dla podkomponentu 1B.4:
a) zadanie pn.: „Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora
Dąbie”
 projekt budowlany i wykonawczy
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
b) zadanie pn.: „Bagrowanie przekopu Klucz – Ustowo”
 projekt bagrowao (projekt wykonawczy)
 inne niezbędne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania
4. Dla podkomponentu 1B.5 pn.: „Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu
(4 mosty)”
 Wszystkie konieczne czynności niezbędne do realizacji tego zadania, w tym m.in.
uzgodnienia, dokumentacje, nadzór inżynierski nad prowadzeniem prac budowlanych
przebudowy mostów i zależnej infrastruktury, odbiory i rozliczenia niezbędne do
realizacji zadania, w imieniu własnym i zamawiającego.
 projekty budowlane i wykonawcze przewidziane dla wszelkich niezbędnych branż
w zakresie budowy/przebudowy mostów kolejowych i drogowych;
 inne opracowania i dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji zadania;
Konsultant po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i uzgodnieo w porozumieniu z Klientem ustali
ostateczną liczbę mostów do przebudowy.
Do zadao Inżyniera – Konsultanta będzie należało:
(a) sporządzi projekty budowlano-wykonawcze i w tym celu przeprowadzi badania, wizje terenowe,
analizy oraz sporządzi szczegółowe raporty projektowe funkcjonalności i użytkowania
uwzględniające wymagania instytucji kontraktujących w odniesieniu do wymagao przetargowych,
w szczególności związanych z:
- warunkami terenowymi;
- standardem technicznym i użytkowaniem;
- spełnieniem wymaganych innowacji technicznych wraz z najtaoszymi rozwiązaniami
technologicznymi i konstrukcyjnymi;
- wymaganiami architektonicznymi i estetycznymi;
- funkcjonalnością, trwałością i wymaganiami dot. eksploatacji;
- serwisowaniem zgodnym z akceptowalnymi standardami;
- unikaniem oddziaływao środowiskowych i społecznych;
(b) przeprowadzi wyczerpujące badania placu budowy i zbierze wszelkie informacje wymagane do
oceny aktualnych warunków terenowych;
(c) przeprowadzi pomiary geodezyjne w zakresie wymaganym do określenia optymalnej lokalizacji
wysokościowej i wertykalnej zapory/kanałów/budowli hydrotechnicznych, wybór optymalnej
lokalizacji i wiarygodnego oszacowania wymaganej ilości robót budowlanych;
(d) przeprowadzi terenowe badania geotechniczne, które mogą byd dodatkowo wymagane do
określenia podstawowych parametrów projektowania dla budowanych zapór/budowli i
przelewów oraz zlokalizuje odpowiednie obszary pozyskania (lub deponowania, jeżeli będzie taka
potrzeba) materiałów i kruszywa. W szczególności Inżynier-Konsultant przeprowadzi analizy
oddziaływania technicznego, środowiskowego i społecznego pozyskanego urobku, który może
powstawad w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz opracowad szczegółowy projekt
bezpiecznego składowania takiego materiału;
(e) opracuje kryteria projektowe i projekty wykonawcze obejmujące pomocnicze obliczenia dla
przewidzianych zapór/budowli, kanałów, wałów i innych robót zgodnie ze stosowanymi
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.69/102
VER. 26.10.2015
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
międzynarodowymi standardami. Rysunki będą sporządzane w zakresie jaki jest wymagany do
potrzeb oszacowania kosztów oraz do umożliwienia wykonawcom sporządzenia ich ofert
i rysunków budowlanych;
wybór odpowiednich materiałów, optymalizacja i wybór najtaoszych opcji, które spełniają
wymagania techniczne i umożliwiają oszacowanie ilości materiałów, robót itd. do sporządzenia
ofert;
sporządzi specyfikacje techniczne, rysunki niezbędne do opracowania dokumentacji
przetargowych, przedmiary robót i dokumentacje przetargowe. Dokumentacje przetargowe będą
sporządzane zgodnie ze standardami Banku Światowego. A w przypadku dużych kontraktów –
procedurą Międzynarodowego Przetargu Konkurencyjnego stosowaną na podstawie
Standardowych Dokumentów Przetargowych Banku Światowego, które opierają się na warunkach
kontraktowych FIDIC; oraz
sporządzi kosztorysy inwestorskie dla robót/kontraktów, wymagania dot. nadzoru budowlanego,
włączając w to wyposażenie, laboratoria testowania materiałów na miejscu lub poza placem
budowy w zależności od potrzeb, udogodnienia, personel oraz inne specjalne wymagania.
dokona oceny wpływu na środowisko i społeczeostwo oraz opracuje plan działao
minimalizujących (np. plan zarządzania środowiskiem, plan pozyskiwania nieruchomości
i przesiedleo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba);
zapewni nadzór autorski nad realizacją wszystkich robót budowlanych w przedsięwzięciu,
również w zakresie robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowych wykonanych
przez inne podmioty.
Dokumentacja powinna zostad sporządzona zgodnie z wymaganiami prawa polskiego i unijnego oraz
wytycznych Banku Światowego wraz z obowiązkowym tłumaczeniem na język angielski oraz na język
niemiecki w razie zaistnienia takiej konieczności.
3.5.2.2.








Wykonanie opracowań formalno-prawnych
Materiały do wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji,
Materiały do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego,
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowę. Pozwolenia na realizację lub innych
decyzji umożliwiających realizację robót budowlano-montażowych,
Materiały do wniosku o uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,
Materiały do wniosku o uzyskanie innych decyzji/pozwoleo.
Uzgadnianie i uzyskiwanie zgód na dysponowanie gruntami na cele inwestycyjne od wszystkich
podmiotów od których taka zgoda będzie wymagana dla realizacji zadao w podkomponencie.
Materiały do przejmowania nieruchomości oraz tam gdzie to wymagane do przesiedleo.
Inżynier-Konsultant w imieniu Zamawiającego, na podstawie upoważnienia udzielonego przez
Zamawiającego:
a) uzyska wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i decyzje
b) złoży odpowiednie wnioski oraz przeprowadzi wszelkie konieczne działania niezbędne w
celu uzyskania przedmiotowych decyzji.
c) będzie brał czynny udział w procesie uzyskania decyzji poprzez udzielanie wyjaśnieo i
dokonywanie potrzebnych zmian i uzupełnieo w opracowaniach projektowych.
Ponadto wszelkie dokumenty związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleo i decyzji
administracyjnych dla zapewnienia sprawnej realizacji projektu Inżynier konsultant będzie dostarczał
niezwłocznie tj. maksymalny termin na przygotowanie zaakceptowanej przez Zamawiającego
odpowiedzi na wezwania do wyjaśnieo/uzupełniania wniosków wymaganych w procesie
inwestycyjnym nie może byd dłuższy niż 3 dni licząc od kolejnego dnia roboczego następującego po
dacie wpłynięcia pisma do Inżyniera-Konsultanta. Dodatkowo termin opracowania kolejno po sobie
następujących wniosków o wydanie wymaganych pozwoleo nie może byd dłuższy niż 7 dni od dnia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.70/102
VER. 26.10.2015
uzyskania prawomocnej decyzji lub pozwolenia poprzedzającego wydanie decyzji lub pozwolenia
wynikającego z danego wniosku.
Konsultant po przeprowadzeniu szczegółowych analiz i uzgodnieo w porozumieniu z Klientem ustali
ostateczną liczbę mostów do przebudowy
3.5.2.3.







Wykonywanie opracowań geodezyjno-prawnych
Aktualizacja map ewidencji gruntów,
Mapy do celów projektowych (wykonywanie, aktualizacji i uzupełnianie),
Dokumentacja geodezyjna i kartograficzna związana z nabywaniem nieruchomości i z czasowym
korzystaniem z nieruchomości.
Dokumentacja związana z podziałami geodezyjnymi, w tym między innymi prowadzenie spraw
z wyznaczaniem linii brzegowych.
Wykonanie projektów podziałów nieruchomości, niezbędnych w celu uzyskania pozwoleo na
realizację inwestycji.
Przygotowania niezbędnych dokumentów regulujących stan formalno-prawny nieruchomości po
uzyskaniu pozwoleo na realizację inwestycji (m.in. zgłoszenie do katastru itp.).
Przygotowanie spisów, badao społeczno-gospodarczych oraz wyceny majątku osób bezpośrednio
dotkniętych projektem (np. przesiedlenia).
Dane dotyczące powierzchni działek do wywłaszczenia lub czasowego zajęcia określi InżynierKonsultant, gdyż informacje te zależą w pełni od rozwiązao projektowych przyjętych do realizacji.
W każdym przypadku, Konsultant zapewni, że w procesie przejmowania nieruchomości oraz
przesiedleo unikad się będzie negatywnych oddziaływao na ludzi, a podejmowane czynności będą
dokumentowane.
3.5.2.4. Wykonywanie
opracowań
inżynierskich i hydrologicznych









geologicznych,
geotechnicznych,
Projekt prac geologicznych,
Program badao parametrów geotechnicznych podłoża w odniesieniu zarówno do obiektów
istniejących, jak i nowo projektowanych,
Badania czystości próbek osadów dennych,
Dokumentacja badao podłoża i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych,
Badania jakościowe cech fizyko-mechanicznych materiałów konstrukcyjnych obiektów i budowli
wraz z oceną stanu technicznego,
Operat hydrologiczny dla celów projektowych,
Ewentualna wycena szkód w środowisku
Projekty działao renaturalizacyjnych – kompensacyjnych
Wykonanie rozpoznania saperskiego
Niezbędny zakres ilościowy koniecznych badao winien określid Inżynier-Konsultant z zastrzeżeniem,
że wymaga on zatwierdzenia przez Zamawiającego, przy czym zatwierdzenie zakresu nie zwalnia
Inżyniera-Konsultanta od odpowiedzialności za jakośd i przydatnośd opracowania dla osiągnięcia celu,
jakiemu ma ono służyd.
3.5.2.5.
Oprogramowanie komputerowe
Oprogramowanie komputerowe, stosowane do wykonywania opracowao projektowych powinno
spełniad wymagania zawarte w Umowie oraz wymagania odnoszące się do poszczególnych
elementów dokumentacji projektowej, opisywanych w poszczególnych podrozdziałach niniejszego
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.71/102
VER. 26.10.2015
opisu przedmiotu zamówienia. Zakres posiadanej licencji na użytkowanie programów
komputerowych musi byd zgodny z zakresem i sposobem wykorzystania oprogramowania
przewidzianym przez Inżyniera-Konsultanta do wykonania opracowao projektowych.
Inżynier-Konsultant będzie zobowiązywany do bieżącej pomocy w obsłudze zaawansowanych technik
prowadzenia projektu oraz programu komputerowego do obsługi finansowo-księgowej Projektu.
3.5.2.6. Sprzęt
i transport przy wykonywaniu badań, pomiarów i opracowań
projektowych
Inżynier-Konsultant jest zobowiązany do używania w trakcie realizacji prac związanych
z przedmiotowym zamówieniem jedynie takiego sprzętu i transportu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na stan urządzeo i obiektów w obrębie prowadzonych badao i pomiarów oraz
na jakośd wykonywanych opracowao projektowych.
Inżynier-Konsultant złoży na ręce Zamawiającego oświadczenie lub kopie dokumentów
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami lub na
wyraźne życzenie Zamawiającego wystosowane w tej sprawie.
3.5.2.7.
Format elektroniczny opracowań projektowych
Łącznie z tradycyjną (drukowaną) wersją dokumentacji Inżynier-Konsultant winien dostarczyd również
w wersji elektronicznej (2 kopie):






całą dokumentację projektową w formacie .pdf (tj. skany całej papierowej wersji dokumentacji
z podpisami projektantów i sprawdzających, w tym skany podpisanych rysunków), wyłączone
powinny byd tylko strony zawierające dane chronione przez ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r
o ochronie danych osobowych lub ustawę aktualnie obowiązującą,
podstawowe rzuty i sytuacje umożliwiające przeglądanie i edycję w oprogramowaniu typu CAD tj.
w formacie .dwg lub .dgn,
projekt zagospodarowania terenu na mapie cyfrowej umożliwiający przeglądnie i edycję w
oprogramowaniu typu GIS tj. w formacie .shp,
bazy danych GIS zgodne z formatem ESRI ArcGIS 10.2 oraz warstwy wektorowe w formacie .dwg
zawierające dane zorientowane w obowiązujących układach współrzędnych:
a) PL - 1992 i układzie wysokościowym PL-KRON86-NH,
b) PL - 2000 i układzie wysokościowym PL-KRON86-NH.
oraz układzie współrzędnych geograficznych i wysokościowych o wskazanych poniżej
parametrach:
c) System geograficzny: system ETRS89, elipsoida GRS80, odwzorowanie UTM, strefa 33N
Elipsoida: GRS80 (Geodezyjny System Referencyjny 1980)
Odwzorowanie: UTM (Universal Transverse Mercator)
Strefa: 33N (pasy od 12° do 18° wschód)
Meridian osiowy: 15° wschód
Współczynnik redukcji skali: 0,9996
Półkula: północ
Geograficzna długośd i szerokośd początku systemu: 12° wschód i 0° (równik)
Wartości przesunięcia: X=500000.0 oraz Y=0.0 (jednostka metr)
d) System wysokościowy: system DHHN92 (GCG05)
Oznaczenie: Niemiecka Główna Sied Wysokościowa 1992
Oznaczenie wysokości: Normalny wysokościowy punkt zero (NHN) /Normalhöhennull/
Nazwa quasi-geoidy: GCG05 (German Combined QuasiGeoid 2005)
Położenie punktu zero systemu: dawny wodowskaz Amsterdam
przedmiary w postaci plików w formacie kompatybilnym z .prd i .rds,
kosztorys inwestorski w postaci plików w formacie kompatybilnym z .ath i .rds,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.72/102
VER. 26.10.2015


dokumenty tekstowe i tabelaryczne w formacie umożliwiającym edycję w programach typu
WORD i EXCEL,
dokumentację fotograficzną z etapu projektowych - przed rozpoczęciem robót, w trakcie robót,
po zakooczeniu robót (w tym w plikach z rozszerzeniem .jpg).
3.5.2.8. Ochrona i archiwizacja opracowań projektowych i materiałów
wyjściowych
Inżynier-Konsultant będzie odpowiadał za ochronę opracowao projektowych i za wszelkie materiały
wyjściowe używane i otrzymane w trakcie prac projektowych. Inżynier-Konsultant będzie utrzymywał
opracowania projektowe i materiały wyjściowe do czasu przekazania ich Zamawiającemu.
3.5.2.9.
Nadzór autorski
Inżynier-Konsultant zapewni nadzór autorski w czasie robót realizowanych na podstawie
dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz sporządzonej w oparciu o niniejszą
Umowę w zakresie określonym przez ustawę Prawo budowlane.
3.5.2.10. Wykonywanie pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz
Wymagania ogólne
Inżynier-Konsultant wykona wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy) zarówno
określone w niniejszym opisie przedmiotu zamówienia, jak również opracowania nieuwzględnione
w tym opracowaniu, a których opracowanie Inżynier-Konsultant uznaje za celowe i konieczne dla
potrzeb prawidłowego zrealizowania całości dokumentacji projektowej, stanowiącej przedmiot
zamówienia.
Inżynier-Konsultant będzie stosował metody wykonywania pomiarów i badao przy inwentaryzacjach
oraz metody obliczeo przy ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z
wymaganiami Umowy, przepisów, stosownych norm oraz zasad wiedzy technicznej.
Zabezpieczenie terenu prac pomiarowych i badawczych
Koszt uzyskania zgody w przedmiotowym zakresie oraz koszty zabezpieczenia terenu pomiarów nie
podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
Przestrzeganie przepisów w czasie wykonywania prac pomiarowych i badawczych
Inżynier-Konsultant ma obowiązek znad i stosowad w czasie prowadzenia prac pomiarowych
i badawczych (inwentaryzacji) wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska, ochrony
przeciwpożarowej, bezpieczeostwa i higieny pracy oraz inne przepisy.
Materiały do badao i prac projektowych.
Przy realizacji badao i prac projektowych Inżynier-Konsultant będzie stosował tylko takie materiały,
które spełniają wymagania polskich przepisów, stosownych, obowiązujących w tym zakresie norm
i wytycznych.
Inżynier-Konsultant ponosi wszystkie koszty, z tytułu zakupu, transportu i wykorzystania materiałów
oraz inne jakie okażą się potrzebne w związku z wykonywaniem badao i innych prac projektowych.
3.5.2.11. Kontrola jakości opracowań projektowych
Nadzór Zamawiającego nad procesem projektowym
Bieżący nadzór nad zgodnością przebiegu procesu projektowego z wymaganiami Umowy
wykonywany będzie przez Zamawiającego podczas spotkao z Inżynierem-Konsultantem. Podczas
trwania procesu projektowego wystąpią następujące rodzaje spotkao w sprawie dokumentacji
projektowej:
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.73/102
VER. 26.10.2015
1. Przegląd opracowao projektowych – spotkanie w siedzibie Inżyniera-Konsultanta lub siedzibie
Zamawiającego, przy udziale Zamawiającego i Inżyniera-Konsultanta oraz ew. innych zaproszonych
stron, którego głównymi celami są:
- ocena bieżącego postępu prac projektowych
- bieżąca ocena zgodności opracowao projektowych z wymaganiami Umowy dokonywana przez
Zamawiającego,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie bieżących problemów.
2. Rada projektu - spotkanie w siedzibie Zamawiającego, przy udziale Inżyniera-Konsultanta
i Zamawiającego oraz ew. innych zaproszonych stron, której głównymi celami są:
- prezentacja przez Inżyniera-Konsultanta sprawozdania z bieżącego postępu wykonywania
dokumentacji projektowej,
- prezentacja przez Zamawiającego wniosków z przeglądów opracowao projektowych,
- omówienie i ewentualne rozstrzygnięcie problemów,.
Rady projektu odbywad się będą w siedzibie Zamawiającego z częstotliwością: wg potrzeb
3. Wizyta robocza - spotkanie odbywające się poza siedzibą Zamawiającego, przy udziale
Zamawiającego i Inżyniera-Konsultanta oraz innych zainteresowanych stron, której celem jest
dokonanie wyjaśnieo i ustaleo roboczych, połączone z wizytą na miejscu, którego dotyczą
opracowania projektowe lub z wizytą w siedzibie strony.
Wizyty robocze odbywad się będą z inicjatywy Inżyniera-Konsultanta lub Zamawiającego.
Zamawiający i Inżynier-Konsultant mogą od siebie wzajemnie zażądad uczestniczenia w spotkaniach
osób mających wpływ na terminowośd i prawidłowośd wykonania opracowao objętych Umową.
Inżynier-Konsultant powinien udzielid Zamawiającemu niezbędnej pomocy przy wykonywaniu
roboczych przeglądów opracowao projektowych. Podczas przeglądów Zamawiający powinien mied
zapewnioną możliwośd łatwego dostępu do wykonywanych opracowao projektowych. Podczas
przeglądów powinny byd obecne osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektem oraz odpowiedni
projektanci, sprawdzający i autorzy opracowao projektowych. Zamawiający, będzie oceniad zgodnośd
wykonywania opracowao projektowych z wymaganiami Umowy na podstawie wyników własnych
kontroli, jak i wyników kontroli wewnętrznej dostarczonych przez Inżyniera-Konsultanta (dokument
potwierdzający dokonanie kontroli wewnętrznej zostanie przekazany Klientowi, dokument taki będzie
podpisany przez osoby weryfikujące oraz Generalnego Projektanta). Jeżeli wyniki kontroli wykażą, że
sprawozdania Inżyniera-Konsultanta są niewiarygodne, to Zamawiający oprze się wyłącznie na
własnych wynikach kontroli. Zamawiający może zlecid, przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych kontroli niezależnemu wykonawcy. Zamawiający będzie przekazywał InżynierowiKonsultantowi pisemne informacje o stwierdzonych niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia te będą
tak poważne, że mogą wpłynąd ujemnie na jakośd lub terminowośd opracowao Zamawiający może
natychmiast wstrzymad prace Inżyniera-Konsultanta i dopuści dalsze prace dopiero wtedy, gdy
niedociągnięcia Inżyniera-Konsultanta zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakośd
prac projektowych.
Nadzór Inżyniera-Konsultanta nad procesem projektowym.
Inżynier-Konsultant jest odpowiedzialny za zorganizowanie systemu nadzoru i kontroli własnej
wykonywania opracowao projektowych.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli własnej oraz wykonywaniem
sprawozdao z tejże kontroli ponosi Inżynier-Konsultant.
Inżynier-Konsultant wspierając Zamawiającego w odbiorze zleconych zewnętrznym Wykonawcom
dokumentacji projektowych będzie przestrzegał wszelkich reguł wskazanych w punkcie powyżej.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.74/102
VER. 26.10.2015
W ramach nadzoru nad dokumentacją Inżynier-Konsultant będzie uczestniczył w odbiorze i ocenie
opracowywanej dokumentacji.
Dokumenty projektu.
W trakcie wykonywania prac projektowych Inżynier-Konsultant i Zamawiający tworzą dokumenty
projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację
przeprowadzanych kontroli.
Dokumenty projektu to:
1. notatki i protokoły ze spotkao w sprawie dokumentacji projektowej,
2. korespondencja pomiędzy przedstawicielami Zamawiającego a Inżynierem-Konsultantem,
3. korespondencja Inżyniera-Konsultanta ze stronami trzecimi,
4. uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, uzgodnienia, pozwolenia,
protokoły sprawdzeo, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez
Inżyniera-Konsultanta,
5. notatki ze spotkao ze społeczeostwem oraz stronami trzecimi
Dokumenty projektu będą przechowywane u Inżyniera-Konsultanta w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego lub jego
upoważnionego przedstawiciela.
3.5.3. Zakres zadań w odniesieniu do działań środowiskowych,
społecznych i przejmowania nieruchomości
3.5.3.1. Ocena Środowiskowa i Społeczna, Plan Zarządzania Środowiskiem
i Społeczeństwem (PZŚ), Oceny Oddziaływania na Środowisko i
Społeczeństwo etc..
Wykonywanie opracowao z zakresu ochrony środowiska oraz społeczeostwa jak określono w ESMF:
 Screening oddziaływao społecznych i środowiskowych
 Wstępne analizy przyrodnicze (waloryzacja przyrodnicza terenu przewidzianego pod inwestycję)
 Karty Informacyjne Przedsięwzięd (KIP)
 Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko wraz ze szczegółową analizą
wpływu i skutków realizowanego przedsięwzięcia
 Materiały do wniosków o uzyskanie decyzji zezwalających niszczenie siedlisk
 Materiały do wniosków o uzyskanie decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót
 Operat dendrologiczny
 Operat wodno prawny
 Inwentaryzacja siedlisk
 Badania jakości wód
 Konsultacje z udziałowcami Projektu
 Plany Zarządzania Środowiskiem jako obligatoryjny element dokumentacji przetargowej
 Inne ekspertyzy np. związane z Ramową Dyrektywą Wodną.
Szczegółowy zakres pomiarów, badao i analiz koniecznych do wykonania przedmiotowych opracowao
winien określid sam Inżynier-Konsultant po uprzednim określeniu zakresu przyjętych rozwiązao
projektowych w ramach realizowanego opracowania projektowego. Działania powinny byd
prowadzone zgodnie z Ramowym Planem Zarządzania Środowiskiem i Społeczeostwem (ESMF)
(kwiecieo
2015),
który
jest
dostępny
w
języku
angielskim
na
stronie
http://odrapcu.pl/odra_vistula_EN.html. Dokumenty wyjściowe będą przygotowane w pełnej
zgodności z polskim prawem oraz ESMF. Dla każdego pojedynczego kontraktu, Konsultant przygotuje
odrębny Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ), który zostanie opracowany z wykorzystaniem wzorów
umieszczonych w ESMF. Drafty Planów Zarządzania Środowiskiem zostaną zweryfikowane
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.75/102
VER. 26.10.2015
i zatwierdzone przez jednostkę wdrażającą. PZŚ będą stanowiły części dokumentacji przetargowej,
która zostanie przekazana do Banku Światowego celem uzyskania no-objection.
Inżynier-Konsultant będzie wykonywał/aktualizował/poprawiał dokumenty (m.in. OOŚ, PZŚ)
w niezbędnym zakresie co najmniej raz na rok lub w każdej innej sytuacji tego wymagającej. Co
ważniejsze Inżynier-Konsultant opracuje, w zależności od potrzeb, poszczególne oceny oddziaływania
na środowisko i społeczeostwo zgodnie z prawodawstwem polskim i odpowiednimi dyrektywami Unii
Europejskiej.
Inwestycja ma byd realizowana zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska,
dyrektywami Unii Europejskiej oraz wytycznymi i zasadami postępowania określonymi przez Bank
Światowy (Operational Policies 4.01.), dlatego też Konsultant będzie odpowiedzialny za uaktualnianie
dokumentów opracowanych na potrzeby ochrony środowiska i właściwe ich wykorzystanie. Jeżeli
w tej materii pojawią się rozbieżności pomiędzy wymaganiami i wytycznymi polskimi i Banku
Światowego, wówczas nadrzędne będą wymagania Banku Światowego.
Inżynier-Konsultant pozyska niezbędne dane i informacje oraz przygotuje wszystkie dokumenty
środowiskowe dla wszystkich robót, które będą realizowane w ramach Projektu i które mogą byd
wymagane do uzyskania decyzji lokalizacyjnej, pozwolenia na budowę i innych pozwoleo dla robót
budowlanych oraz realizacji działao przez RZGW Szczecin, jak również otrzymania finansowania
z Komisji Europejskiej, BRRE, BŚ i od Rządu polskiego.
Inżynier-Konsultant pomoże stosowad w praktyce zalecenia zawarte w ocenie środowiskowej
i ocenach oddziaływania na środowisko, we wdrożeniu planów zarządzania środowiskiem w celu
uniknięcia negatywnego wpływu na środowisko spowodowanego przez prace budowlane oraz
następnie przez eksploatację wybudowanych w ramach Projektu obiektów mogących wpływad na
środowisko. PZŚ powinien obejmowad działania mitygacyjne, program monitoringu oraz program
instytucjonalnego zarządzania/wzmocnienia służącego realizacji tego planu oraz powiązanych działao
konsultacyjnych. Przygotuje oszacowanie kosztów wdrożenia PZŚ, zakres robót, zakres działao, oraz
plan jak różne działania mitygacyjne będą realizowane bądź to poprzez modyfikację kontraktów na
roboty dla obiektów Projektu bądź to poprzez dodatkowe roboty, dla których Inżynier-Konsultant
sporządzi projekt, bądź to wsparcie techniczne i szkolenie, które Inżynier-Konsultant przeprowadzi,
dotyczące użytkowania obiektów projektowych.
W czasie przygotowania koncepcji, dokumentacji projektowych Inżynier-Konsultant stworzy dla
zadao nie posiadajacych tych elementów Ocenę Środowiskową i Plan Zarządzania Środowiskiem, jak
okreslono w ESMF, dla każdego kontraktu (jako element dokumentacji przetargowej). Te dokumenty
będą stanowiły częśd raportu projektowego wspomnianego powyżej. Po zakooczeniu koncepcji
podczas wdrażania planów zarządzania środowiskiem Inżynier-Konsultant opracuje raporty OOŚ
i zapewni wsparcie w przeprowadzeniu procedur środowiskowych zgodnie z wymaganiami
i procedurami zdefiniowanymi powyżej.
Konsultant przeprowadzi badania mające na celu określenie wszelkich "dóbr kultury" (na podstawie
definicji rządu polskiego, Unii Europejskiej, oraz Organizacji Narodów Zjednoczonych), włączając w to
miejsca mające wartości archeologiczne, paleontologiczne, historyczne, religijne, jak również
unikatowe wartości przyrodnicze, w obszarze objętym projektem, wraz z przygotowaniem
odpowiedniej dokumentacji dla takich miejsc; określenie wpływu, jeżeli w ogóle taki będzie, jaki
projekt może mied na aspekty kulturalne i opracowanie planu dla ich ochrony i zachowania.
3.5.3.2. Ocena Wpływu Społecznego i sporządzenie Planu Pozyskania
nieruchomości i Przesiedleń (RAP).
Opracowanie planów pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP) jak określono w RFP
(Ramowy dokument dotyczący przesiedleo i pozyskania nieruchomości)
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.76/102
VER. 26.10.2015
W przypadkach, dla których przeprowadzony był proces screeningu wyżej opisanych działao
i zidentyfikowano potencjalne oddziaływania projektu na społeczeostwo związane z pozyskaniem
nieruchomości na potrzeby projektu, Konsultant powinien działad zgodnie z celami RPF, tj.
polepszenie, a co najmniej utrzymanie na tym samym poziomie, warunków do życia (źródła
utrzymania i warunki lokalowe) osobom dotkniętym projektem. Te zadania obejmują, ale nie są
ograniczone do:
 Przeprowadzenie spisu i badao socjologiczno-społecznych.
 Zdefiniowanie i informowanie ludzi dotkniętych projektem o koocowych datach robót.
 Przeprowadzenie procesu konsultacji.
 Przygotowanie wycen majątku oraz opracowanie pakietów kompensacyjnych.
 W przypadku fizycznego lub ekonomicznego (np. utrata gruntów rolnych) wpływu przesiedleo lub
przejęd nieruchomości na społeczeostwo, opracowanie odpowiednich działao.
 Plany pozyskania nieruchomości i przesiedleo (RAPy).
RAPy mogą zostad dostosowane i zaktualizowane w trakcie wdrażania projektu po uzyskaniu
akceptacji Klienta i Banku Światowego.
Inżynier-Konsultant przeprowadzi ocenę wpływu społecznego projektu, jak zapisano w ESMF, zgodnie
z zapisami prawa polskiego, dyrektywami UE, BŚ, CEB dla różnych działao/robot objętych projektem.
Opierając się o wyniki Oceny Wpływu Społecznego, jeżeli działka lub nieruchomośd będzie zajęta na
stałe lub czasowo bądź też ludzie będą poddani oddziaływaniom Inżynier-Konsultant przygotuje
pełny Plan pozyskiwania nieruchomości i przesiedleo (RAP). W tym kontekście główne działania do
zrealizowania będą obejmowały:
(i)
Aktualizację oceny wpływu projektu na społeczeostwo i przygotowanie Planu Realokacji (RAP)
zgodnie z polityką Rządu Polskiego, dyrektywami Banku Światowego OP 4.12. „Wymuszone
przesiedlenie”, dyrektywami Banku Rozwoju Rady Europy i dyrektywami Komisji Europejskiej;
(ii)
zgromadzenie danych wymaganych do opracowania RAP; będzie ono obejmowad (a) pełny spis
dotkniętej Projektem ludności-właścicieli działek (rezydentów i nierezydentów), członków
rodzin, (b) pełną inwentaryzację nieruchomości dotkniętych Projektem - działek, obiektów,
upraw, drzew owocowych; (c) oszacowanie wpływu Projektu na dochody każdego
gospodarstwa domowego, (d) spis tych, którym już została wypłacona rekompensata za utratę
nieruchomości i natychmiastowe pozostawienie ziemi, (e) ocean wpływu na przychód/standard
życia tych, którym już została wypłacona rekompensata za utratę nieruchomości i
natychmiastowe pozostawienie ziemi, (f) zestawienie i analiza prawa dotyczącego wyceny
nieruchomości, (g) analiza standardowych praktyk wyceny gruntów, nabywanie i
wywłaszczenie, (h) dokumentowanie działao zmierzających do minimalizowania wykupów
gruntu/przesiedleo oraz (i) pełny opis opcji dostępnych dotkniętym osobom.
(iii)
Przygotowanie alternatyw do zminimalizowania realokacji i przemieszczeo jeszcze przed
rozpoczęciem realizacji Projektu, jak i w trakcie jego wdrażania. Przygotowanie alternatyw do
zminimalizowania ilości realokacji poprzez wybranie miejsc do zamieszkania, które są
odpowiednie i akceptowalne dla społeczności.
(iv)
zaprojektowanie i wdrożenie programu włączania beneficjentów w projekt koncepcyjny,
planowanie i wdrożenie oraz poinformowanie społeczeostwa o Projekcie i uwypuklenie prawa
własności;
(v)
Identyfikacja miejsc realokacji, zaangażowanie osób dotkniętych projektem w sporządzanie
alternatywnych miejsc realokacji oraz przygotowanie strategii do przeniesienia miejsc i
zabudowao.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.77/102
VER. 26.10.2015
(vi) Opisanie ram prawnych RAP, odpowiednich praw lokalnych, podatków, które mają zastosowanie
do przesiedleo; opisanie stosownych polityk dla każdej kategorii wpływu wyszczególnienie
poszczególnych zasad wdrażania, na których będzie się opierał uzgodniony RAP; opisanie
metod wyceny dotkniętych obiektów, gruntu, drzew i innych dóbr; oraz sporządzenie macierzy
uprawnieo; opisanie procedury składania skarg dotyczących zadośduczynienia, mechanizmy
odwoływania się i sposoby kierowania spraw do sądów cywilnych;
(vii)
W odniesieniu do oddziaływania społecznego i przygotowania RAP:
(a) uaktualnienie badao społeczno-ekonomicznych oraz identyfikacja ludności poddanych
oddziaływaniu, jak i zakresu niekorzystnego oddziaływania na warunki społecznoekonomiczne, spowodowanego infrastrukturą projektową podczas prowadzenia prac
budowlanych, jak również po ich zakooczeniu;
(b) przygotowanie macierzy uprawnieo dla planu realokacji oraz planu działao;
(c) ustalenie sytuacji wzorcowej, odwzorowanie wszystkich nieruchomości, domostw oraz
innych budynków, drzew uprawnych, profilu geograficznego na mapie obejmującej
obszar prowadzenia prac projektowych. Korzystanie z technologii zapisu obrazu na
video w celu ułatwienia określenia sytuacji wzorcowej;
(d) propozycja instytucjonalnych oraz organizacyjnych działao dla wdrożenia programu
RAP włączając w to współdziałanie z agencjami wdrażającymi projekt, lokalnymi
władzami, organizacjami pozarządowymi, oraz pozostałymi powiązanymi
organizacjami;
(e) przygotowanie kalkulacji kosztów wdrożenia programu RAP, odrębnie identyfikującej
koszty administracyjne, koszty usług konsultingowych, sprzętu oraz rekompensat
w głównych kategoriach, takich jak: ziemia, domy, drzewostan, pozostałe elementy
majątku, koszty przygotowania alternatywnych miejsc przesiedleoczych, itp.;
(f) przygotowanie planu wdrożenia programu RAP oraz identyfikacja działao w obszarach
krytycznych, dla terminowego wdrożenia projektu;
(viii)
plan RAP będzie uaktualniany i modyfikowany, co najmniej jeden raz do roku; podawad
będzie stan wdrażania, zmiany we wdrażaniu planu, które będą niezbędne ze względu na
ogólne zmiany w porównaniu do okresu poprzedniego; oraz
(ix)
Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie przy wdrażaniu działao związanych z planem RAP,
podczas fazy wdrażania projektu, włączając w to wsparcie w zakresie wykupu nieruchomości,
dla tego celu, przygotowania dokumentacji, wsparcie przy negocjacjach z beneficjentami,
pomoc przy uzyskiwaniu lokalnych pozwoleo, itp. Składad się na to może również
identyfikacja miejsc alternatywnych dla przesiedlanej ludności i ich dobytku oraz dóbr
kultury, przygotowanie tych miejsc, włączając w to planowanie, infrastrukturę, zapewnienie
mediów, oraz zamianę domów / mieszkao / kwater, itp.
Przed rozpoczęciem projektowania różnych elementów zadao wymienionych w podkomponentach
Inżynier-Konsultant przygotuje pełny RAP dla tego zadania. RAP powinien zostad opracowany zgodnie
z zakresem i działaniami opisanymi powyżej, RPF oraz OP 4.12. Konsultacje RAP powinny zostad
przeprowadzone dla całego obszaru objętego Projektem i wszystkie procedury muszą byd zgodne
z prawem polskim, wytycznymi BŚ, BRRE i UE. RAP powinien byd aktualizowany i modyfikowany
okresowo, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
Konsultant przygotuje również raz na kwartał, lub też w innym oczekiwanym przez Klienta terminie,
raport przedstawiający status realizacji RAP, zmiany we wdrażaniu RAP, które będą niezbędne ze
względu na zmiany przyjętych podstaw w minionym okresie. Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie
we wdrażaniu i monitorowaniu RAP podczas realizacji Projektu.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.78/102
VER. 26.10.2015
3.6.
ZADANIE B. POMOC TECHNICZNA DLA KLIENTA
3.6.1. Współpraca z interesariuszami Projektu
Inżynier – Konsultant będzie współpracował ze wszystkimi interesariuszami Projektu. Będzie
prowadził wszelkie niezbędne Konsultacje. W szczególności będzie uczestniczył w prowadzeniu
uzgodnieo i rozmów z jednostkami zaangażowanymi w realizację Projektu oraz będzie uczestniczył w
spotkaniach ze stroną rządową i samorządową.
3.6.2. Wsparcie w zarządzaniu Projektem
Inżynier-Konsultant zapewni wsparcie RZGW w całościowym zarządzaniu projektem i działaniach
takich jak sporządzenie planów wdrożenia Projektu, planowaniu wydatków budżetowych
i finansowych planów i prognoz, miesięcznych, kwartalnych i rocznych raportów i harmonogramów
robót jak wymagane jest to przez rząd polski i instytucje współfinansujące Projekt. Pomoże również
w opracowaniu planów przetargowych, zarządzaniu kontraktem, zarządzaniu finansowym. Plany
będą aktualizowane regularnie jak wymagad tego będzie RZGW Szczecin.
Pomoc, w wykorzystaniu będącego w posiadaniu JRP bądź określeniu koniecznych zakupów sprzętu
i oprogramowania komputerowego niezbędnego przy realizacji projektu. W szczególności
umożliwiających:
 Utworzenie, procedur archiwizacji
 Utworzenie, procedur ochrony danych
 Utworzenie systemu elektronicznej wymiany danych
System wymiany danych powinien stanowid dodatkowe źródło informacji potwierdzanych przez
wszystkie strony pisemnie, bądź faxem. System ten powinien w szczególności usprawnid proces
tworzenia cyklicznych raportów przez wszystkich uczestników realizacji Projektu.
W przypadku obowiązku obsługi Systemu Informatycznego Monitoringu i Kontroli Finansowej
Funduszy Pożyczkowych jak również Funduszu Spójności pomoc w ewentualnym dostosowaniu się do
wymogów wynikłych z konieczności obsługi takiego Systemu.
Konsultant podejmie działania w zakresie:
i) Optymalizacji struktury i działania JRP poprzez weryfikację i aktualizację procedur realizacji
Projektu;
ii) Określenia i ustanowienia efektywnych mechanizmów zarządzania projektem w aspekcie
wieloźródłowego finansowania – środki Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank
Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Funduszu Spójności oraz środków Budżetu
Paostwa z uwzględnieniem warunków realizacji zadao;
iii) Pomocy, w wykorzystaniu będącego w posiadaniu JRP bądź określenia koniecznych zakupów
sprzętu i oprogramowania komputerowego niezbędnego przy realizacji projektu.
iv) Propozycji umiejscowienia MAO w strukturze organizacyjnej RZGW Szczecin. RZGW Szczecin
dostarczy schemat organizacyjny RZGW Szczecin Konsultantowi. MAO będzie urzędował w
siedzibie Inżyniera-Konsultanta i będzie miał samodzielne stanowisko do pracy z pełnym
wyposażeniem w sprzęt, oprogramowania oraz materiały biurowe niezbędne do pracy MAO.
Wsparcie w uzyskaniu pozwoleo lokalizacyjnych i budowlanych lub wszystkich innych pozwoleo lub
zgód, które będą niezbędne dla Projektu i występowanie w imieniu inwestora zgodnie z udzielonymi
upoważnieniami. Inżynier-Konsultant będzie uczestniczył i wesprze RZGW Szczecin w prowadzeniu
postępowao przetargowych na roboty, dostawy i usługi dla Projektu, sporządzi dokumenty
przetargowe dla tych zamówieo, jako członek komisji przetargowej powołanej przez Dyrektora RZGW
Szczecin oceni oferty oraz przygotuje raport z oceny ofert, będzie zarządzał kontraktem, wdrażaniem
OOŚ, PZŚ, RAP i zajmował się innymi zagadnieniami codziennego zarządzania. Dla kontraktów
związanych z robotami dla poszczególnych zadao, sporządzi dokumenty do wstępnej kwalifikacji
wykonawców i opisze kryteria kwalifikacji. Inżynier-Konsultant pomoże również inwestorowi (RZGW
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.79/102
VER. 26.10.2015
Szczecin) w przeprowadzeniu procedury wstępnej kwalifikacji czyli takich działaniach jak zaproszenie
do pre-kwalifikacji, ocenie ofert pre-kwalifikacyjnych, sporządzeniu raportu z pre-kwalifikacji itd.
3.6.3. Wsparcie w zarządzaniu finansowym Projektu
Pomoc Zamawiającemu w zarządzaniu, sprawozdawczości i rozliczaniu, w tym m.in.:
1. Dostarczanie informacji niezbędnych do zarządzania i nadzorowania projektu.
2. Pomoc w sprawnym pozyskiwaniu funduszy na cele projektu.
3. Zapewnienie efektywnego wykorzystania wszystkich środków pozyskanych na realizację projektu.
4. Monitorowanie środków dostępnych na realizację projektu.
5. Bieżące przygotowywanie i terminowe dostarczanie planów finansowania projektu
i zapotrzebowania na środki, w tym prognozowanie wypłat środków dla czterech kolejnych
kwartałów.
6. Przygotowywanie i terminowe dostarczanie miesięcznych raportów finansowych oraz innych
raportów specjalnych uzgodnionych z Klientem.
7. Kompletowanie i dostarczanie dokumentów finansowych do raportów i rozliczeo.
8. Przygotowanie danych i raportów niezbędnych do wniosków o wydanie lub zmianę decyzji
dotyczących finansowania projektu (dla wszystkich źródeł finansowania).
9. Przygotowanie formularzy aplikacyjnych wymaganych przez instytucje finansujące projekt
w zakresie uzgodnionym z Klientem.
10. Zakooczenie i rozliczenie wszystkich elementów projektu do daty „zamknięcia projektu” dla
zadao wdrażanych przez JRP.
11. Rozliczenie koocowe projektu, w tym pomoc w rozliczeniu kredytu z Banku Światowego
i rozliczeniu funduszy UE.
12. Kwalifikowanie kosztów projektu w oparciu o zalecenia instytucji finansujących.
13. Ustalenie sposobu i formy rozliczeo z podmiotami współpracującymi z Podmiotem Realizującym
Projekt np. Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim w realizacji Projektu;
14. Pomoc w wycenie wartości początkowej majątku powstałego w ramach inwestycji;
15. Wypełnianie zobowiązao wobec instytucji zewnętrznych (m. in Międzynarodowego Banku
Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy), Banku Rozwoju Rady Europy (BRRE), Komisji Europejskiej,
itd.);
16. Sporządzenie i aktualizacja w imieniu Zamawiającego harmonogramów rzeczowo-finansowych
oraz harmonogramu realizacji Projektu (zgodnie z wymaganiami instytucji współfinansujących
projekt, w szczególności Banku Światowego).
17. W razie zaistniałej konieczności pomoc w opracowaniu wniosków o modyfikację Memorandum
Finansowego zgodnie z wydanymi przez Komisję Europejską i Instytucje Pośredniczące
w Zarządzaniu wytycznymi.
18. Pomoc Zamawiającemu w zarządzaniu, sprawozdawczości i rozliczaniu zadao
współfinansowanych z funduszy unijnych:
 Opisywanie dokumentów finansowych w projektach współfinansowanych ze środków UE,
 Pomoc w wypełnianiu obowiązków wynikających z przyznanej dotacji, umowy
o dofinansowanie i dokumentacji aplikacyjnej,
 Sprawozdawczośd,
 Rozliczanie projektów finansowanych ze środków europejskich,
 Kwalifikowanie wydatków,
 Sporządzanie wniosków o płatnośd,
 Sprawozdawczośd merytoryczna i finansowa.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.80/102
VER. 26.10.2015
3.6.4. Przygotowanie dokumentacji oraz aplikowanie o fundusze z
Komisji Europejskiej.
Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za przygotowanie różnych dokumentów niezbędnych do
uzyskania zezwoleo lokalizacyjnych, do prowadzenia prac budowlanych lub eksploatacji/użytkowania,
lub też wszelkich pozostałych zezwoleo związanych z obiektami zawartymi w projekcie, w trakcie
całego okresu wdrażania projektu. Wszystkie prace prowadzone w ramach różnych zadao
wyszczególnionych powyżej, użyte zostaną jako podstawa dla przygotowania dokumentacji dla tych
zezwoleo. Inżynier-Konsultant odpowiedzialny będzie za zbieranie dodatkowych danych, badao, lub
informacji niezbędnych dla przygotowania takiej dokumentacji.
Inżynier-Konsultant odpowiedzialny również będzie za przygotowanie wniosku (lub więcej niż
jednego wniosku, zgodnie z wymaganiami), wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami (w tym
m.in. studia wykonalności, wnioski o dofinansowanie oraz wszystkie inne niezbędne załączniki)
zgodnie z obowiązującymi procedurami danego funduszu dla uzyskania finansowania z Komisji
Europejskiej i NFOŚiGW, dla różnych prac, które objęte są częścią projektu związaną z pracami RZGW.
W przypadku, gdy wystąpi koniecznośd aktualizacji opracowanego wcześniej Studium Wykonalności
(np. w związku z pojawieniem się określonych obligatoryjnych wytycznych innych niż wytyczne
obowiązujące w trakcie wykonywania studium wykonalności) dla zadao „Prace modernizacyjne na
Odrze granicznej w celu zapewnienia zimowego lodołamania” oraz „Remont i modernizacja
zabudowy regulacyjnej na Odrze granicznej” Inżynier-Konsultant dokona takiej aktualizacji
we własnym zakresie, w terminie określonym przez Zamawiającego).
Konsultant otrzyma posiadane przez Inwestora w tym zakresie ewentualne informacje, które
uwzględni w Studium Wykonalności.
Opracowanie wniosku o potwierdzenie dofinansowania dla dużego projektu z Funduszu Spójności
wraz z koniecznymi aktualizacjami.
 Opracowanie harmonogramu finansowania realizacji zadania inwestycyjnego
 Przygotowanie wszystkich koniecznych dokumentów do podpisania Umów o
dofinansowanie.
 Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków i wymagao stawianych przez Zamawiającego
Wykonawcy opracowao opisanych w punktach powyżej udostępnione zostaną InżynierowiKonsultantowi bezpośrednio po rozpoczęciu jego działao.
3.6.5. Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań
przetargowych
Wykonanie usługi obejmowad będzie, następujące działania i czynności Konsultanta:
1) Ustalenie podstawowych założeo dotyczących przedmiotu zamówienia, opartych na uzgodnionych
z Bankiem Światowym Standardowych Dokumentach Przetargowych (SBD).
2) Opracowanie warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniad wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia i przedłożenie ich do zatwierdzenia Zamawiającemu,
3) Ustalenie właściwego trybu postępowania przetargowego,
4) Ustalenie wartości zamówienia,
5) Przygotowywanie całościowej dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego, niezbędnej
do wszczęcia i przeprowadzenia procedur, w tym również wszystkie ogłoszenia (do opublikowanie
np. w UNDB, strona zewnętrzna Banku Światowego, dgMarket, Biuletyn Zamówieo Publicznych
oraz Dziennik Urzędowym UE) oparte na uzgodnionych z Bankiem Światowym Standardowych
Dokumentach Przetargowych (SBD).
6) Analizę i ocenę ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia, na każdym etapie
zamówienia, pod względem m.in.:
a) sprawdzanie zgodności ofert z wymaganiami dokumentacji przetargowej,
b) ewentualne wskazanie przyczyn odrzucenia ofert,
c) ewentualne wskazanie przyczyn wykluczenia oferentów,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.81/102
VER. 26.10.2015
d)
wskazanie oferty najkorzystniejszej lub wnioskowanie o ewentualne unieważnienie
postępowania.
7) Wykonywanie czynności w toku prowadzonego postępowania w tym uczestniczenie w pracach
Komisji Przetargowych w charakterze członków komisji przetargowej lub biegłych.
8) Przygotowanie kompletnego protokołu/raportu z przeprowadzonego i zakooczonego
postępowania.
9) Na etapie postępowania przetargowego Konsultant przygotuje odpowiedzi na pytania oferentów
wraz z draftami aneksów do dokumentacji przetargowej (BD), jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
10)
Przygotowanie materiałów i uczestniczenie w ewentualnym postępowaniu odwoławczym.
11)
Przygotowanie niezbędnej ilości kopii wersji papierowej kompletnej dokumentacji
przetargowej, uwzględniającej projekty i rysunki itd..
12)
Opublikowanie ogłoszeo w gazecie o zasięgu krajowym.
Obowiązkiem Zamawiającego jest:
 umieszczenie na własnej stronie internetowej ogłoszenia o rozpoczęciu postępowania
i informacji o czynnościach prowadzonych w trakcie postępowania, oraz w UNDB, stronie
zewnętrznej Banku Światowego, dgMarket, Biuletynie Zamówieo Publicznych oraz Dzienniku
Urzędowym UE
 powołanie Komisji przetargowej,
 upełnomocnienie personelu Konsultanta do uczestniczenia w pracach komisji przetargowej jako
członka komisji.
3.6.6. Wsparcie w przejmowaniu i nabywaniu nieruchomości oraz
przygotowanie/aktualizacja (RAP)
Prowadzenia spraw związanych z uzyskaniem prawa do dysponowania nieruchomością na
cele budowlane, zgodnie z polskim prawem, RPF oraz OP 4.12. Jeżeli istnieją rozbieżności
pomiędzy polskim prawe a politykami Banku Światowego, wówczas należy brad pod
uwagę te najbardziej rygorystyczne wytyczne, które są najkorzystniejsze dla osób
dotkniętych projektem.
W tym do zadao Inżyniera-Konsultanta będzie należało m. in.
1. Pomoc Zamawiającemu w wykupach gruntów, prowadzeniu negocjacji, prowadzeniu
procedury wywłaszczeniowej jeżeli negocjacje nie dadzą skutku, w pozyskiwaniu terenu pod
inwestycje, wycenie gruntów, siedlisk, zbóż i innego majątku prowadzeniu postępowao
związanych z czasowym zajęciem terenu, porozumienia, umowy, itd.
2. Udzielanie porad prawnych dla osób wywłaszczanych z terenu realizacji inwestycji.
3. Obsługa prawna dla pozyskania nieruchomości na rzecz inwestycji.
4. Opracowanie operatów szacunkowych dla przejmowanych nieruchomości zajmowanych na
stałe oraz czasowo (ograniczenia w korzystaniu na czas realizacji inwestycji).
5. Prowadzenie uzgodnieo wysokości odszkodowania za przejmowane nieruchomości (zajęcia
stałe i czasowe.)
6. W uzasadnionych wypadkach doprowadzenie do podpisania aktów notarialnych
i przeprowadzenie całego procesu doprowadzającego do ich podpisania. Zapewnienie
notariusza i uwzględnienie kosztów w cenie kontraktowej.
7. Monitoring i składanie kwartalnych sprawozdao z realizacji RAP, w formie uzgodnionej
z Zamawiającym.
Konsultant podejmie następujące działania, jak wskazano w RPF:
8. Monitoring wdrażania RAP oraz zgodności prowadzonych działao z: polityką BŚ OP 4.12 oraz
RPF; wymaganiami dotyczącymi minimalizowania i eliminowania negatywnego wpływu; oraz
powszechnych dobrych praktyk w obszarze wywłaszczeo;
9. Zapewnienie doświadczonych specjalistów w obszarze ocen społecznych, pozyskiwania
nieruchomości oraz przesiedleo. Te osoby będą odpowiedzialne za nadzór nad wszystkimi
aspektami związanymi z pozyskiwaniem nieruchomości oraz przesiedleniami. Jeżeli będzie to
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.82/102
VER. 26.10.2015
konieczne osoby te będą reprezentowały Klienta w kontaktach z odpowiednimi władzami (w
tym również organizacjami pozarządowymi).
10. Opracowanie kwartalnych i rocznych raportów dotyczących spraw społecznych i przesiedleo,
uwzględniających notatki sporządzone podczas wizyt terenowych. Podsumowanie działao
podejmowanych w obszarze spraw społecznych i przesiedleo uwzględniające opis wszystkich
aspektów i problemów, powinno stanowid częśd okresowych raportów sprawozdawczych
z realizacji projektu.
W szczególności w zakresie realizacji podkomponentu 1.B.5 – realizacja w imieniu Zamawiającego
wszelkich działao dotyczących przeprowadzenia całego procesu uzgodnieniowego i inwestycyjnego.
3.6.7. Wsparcie w prowadzeniu działań środowiskowych oraz
przygotowanie/ aktualizacja Planów Zarządzania Środowiskiem
(PZŚ)
1. Zweryfikowanie czy postępowanie zmierzające do wydania wszystkich decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach odbyło się zgodnie z prawem polskim i UE oraz wymaganiami i wytycznymi
instytucji finansujących projekt.
2. Zweryfikowanie wszystkich wydanych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod kątem
wymagao i wytycznych instytucji finansujących projekt
3. Zdobycie wszystkich brakujących decyzji oraz uzgodnieo niezbędnych do wydania brakujących
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z obowiązującym prawem polskim i UE oraz
wymaganiami i wytycznymi instytucji finansujących projekt.
4. W razie konieczności (jeśli w jakimś przypadku stwierdzono nieprawidłowości w procedurze lub
zapisach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach) ponowne przeprowadzenie postępowania
OOS w celu uzyskania ważnej w świetle obowiązujących przepisów prawa polskiego i UE oraz
uznawanej przez instytucje finansujące projekt decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
5. Przeprowadzenie postępowania OOS oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla zadao, które jej nie posiadają (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i UE oraz
uznawanej przez instytucje finansujące projekt).
6. Przeprowadzanie konsultacji społecznych oraz informowanie społeczności objętej obszarem
oddziaływania inwestycji na możliwie jak najwcześniejszym etapie procesu inwestycyjnego, celem
uniknięcia lub złagodzenia możliwych konfliktów.
7. Bieżące monitorowanie zmian listy obszarów ESE Natura 2000 w odniesieniu do zadao
inwestycyjnych wchodzących w skład Projektu.
8. Bieżące informowanie Zamawiającego o zmianach w liście obszarów ESE Natura 2000.
9. W razie zmian listy ESE Natura 2000 mającej wpływ na realizację zadao inwestycyjnych
wchodzących w skład Projektu, podejmowanie niezbędnych działao zgodnie z wymaganiami
i wytycznymi instytucji finansujących projekt oraz z prawem polskim i UE.
10.Ustalanie prawidłowości działao w sferze zagadnieo środowiskowych Zamawiającego pod
względem zgodności z prawodawstwem polskim, UE oraz z wymogami Banku Światowego.
11.Wczesne identyfikowanie problemów powstających (oraz przewidywanych) podczas
przeprowadzania procedury OOS i bieżące informowanie o nich Zamawiającego.
12.Zapewnienie bieżącego wparcia Zamawiającego (pomoc w sporządzaniu okresowych raportów dla
PCU, udział w spotkaniach z PCU i innymi instytucjami biorącymi udział w Projekcie).
13.Czytelna archiwizacja wszelkich danych oraz decyzji, uzgodnieo i korespondencji, jak również
protokołów, notatek, umów i kontraktów, raportów czy sprawozdao jakie powstały podczas
przeprowadzania procedury OOS w formie elektronicznych i tradycyjnych baz danych oraz
udostępnianie ich Zamawiającemu.
14.Monitorowanie i podejmowanie wyprzedzających działao w celu zapewnienia ważności decyzji
przez cały okres realizacji kontraktów.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.83/102
VER. 26.10.2015
3.6.8. Obsługa prawna
Konsultant zapewni obsługę prawną przez cały okres realizacji Projektu, w tym będzie wspierał
Klienta w rozpatrywaniu roszczeo wykonawców i reprezentowaniu Klienta przed komisją rozjemczą
i/lub sądem arbitrażowym.
Obsługa prawna będzie dotyczyła wszelkich zagadnieo formalno-prawnych, których rozwiązanie
będzie wpływało na skuteczne wdrażanie Projektu.
Pomocy doradczej przygotowującej JRP do audytów wewnętrznych i zewnętrznych, a także pomoc
w dostosowywaniu się do wynikłych z kontroli zaleceo.
3.6.9. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych
W ramach działao informacyjno - promocyjnych Konsultant odpowiedzialny będzie za:
1. Zapewnienie profesjonalnego poziomu kontaktów ze społeczeostwem.
2. Publikowanie ogłoszeo w mediach o zamówieniu oraz innych dokumentów wynikających
z obsługi zamówieo realizowanych w ramach Projektu.
3. Wspieranie Zamawiającego w przygotowaniu dla mediów wymaganych informacji o realizacji
Projektu, w tym wymaganych materiałów do ewentualnych wywiadów/reportaży
radiowych/prasowych/telewizyjnych (teks merytoryczny i zdjęcia).
4. Całościowe zorganizowanie (w tym m.in. wynajęcia sali, obsługa, catering, przygotowanie
prezentacji, zapewnienie sprzętu) i przeprowadzenie konferencji (nie więcej niż 3), w terminach
ustalonych z Klientem.
5. Wykonanie w terminach i szacie graficznej zaproponowanej przez Konsultanta i ustalonych
z Klientem materiałów promocyjnych w tym teczek kartonowych A4 z nadrukiem (300 szt.),
notesy A5 (po 50 kartek) z nadrukiem (300 szt.), długopisy z nadrukiem (300 szt.)
6. Wydanie po dwie broszury informujące o każdym kontrakcie (format A4 składany do A5 , kolor
(4+4), papier: kreda błyszcząca, gramatura 250 g) - co oznacza przygotowanie merytoryczne
i graficzne, przygotowanie (dtp) do druku oraz druk - w następujący sposób:
b) pierwszą broszurę w nakładzie 250 egzemplarzy – w terminie do 7 dni przed podpisaniem
kontraktu na roboty budowlane, zawierającą m.in., wizualizację oraz podstawowe informacje
na temat Kontraktu. Zawartośd merytoryczna i graficzna publikacji zostanie zaakceptowana
przez Zamawiającego. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do właściwego Oddziału,
w paczkach po 50 egzemplarzy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wydrukowania;
b) drugą broszurę w nakładzie 500 egzemplarzy – w terminie nie później niż 1 miesiąc po
wystawieniu Świadectwa Przejęcia, zawierającą m.in. zdjęcia oraz informacje na temat
Kontraktu. Wydrukowana broszura zostanie przekazana do Zamawiającego, w paczkach po 50
egzemplarzy, w terminie do 7 dni roboczych od dnia wydrukowania.
7. W okresie realizacji Umowy, na każde życzenie Zamawiającego, Konsultant będzie wykonywał
prezentacje multimedialną przy użyciu programu Microsoft PowerPoint. Nie rzadziej niż 1 na
miesiąc.
8. Przygotowywanie i referowanie prezentacji multimedialnych podczas spotkao, w tym podczas
misji Banku Światowego.
9. Wykonywanie i dostarczanie Klientowi dokumentacji fotograficznej obiektów objętych inwestycją
przed rozpoczęciem, w trakcie i po zakooczeniu robót. Dokumentacja fotograficzna winna byd
dostarczana z częstotliwością nie rzadziej niż raz na miesiąc.
Udział, na życzenie Zamawiającego (w przypadku zaistniałej uzasadnionej w opinii Zamawiającego
konieczności), w naradach koordynacyjnych i posiedzeniach Jednostek Samorządu Terytorialnego
oraz administracji paostwowej w roli eksperta bądź udział w okresowych spotkaniach kontrolujących
realizację projektu w instytucjach nadzorujących - w szczególności udział jako doradca techniczny
w spotkaniach Komitetu Monitorującego i ewentualnych koniecznych wizytach w Komisji
Europejskiej.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.84/102
VER. 26.10.2015
We wszystkich spotkaniach, konferencjach organizowanych przez Zamawiającego, w których do
udziału zaproszony zostanie Inżynier-Konsultant oraz w udzielanych przez Inżyniera-Konsultanta
wywiadach prasowych związanych z realizacją Projektu Konsultant musi w jasny sposób podkreślad
rolę Banku Światowego i Unii Europejskiej we współfinansowaniu Projektu. Wszystkie działania
w powyższym zakresie powinny byd prowadzone zgodnie z:
- Wytycznymi do identyfikacji wizualnej dla Wykonawców i partnerów realizujących (Visual
Identity Guidelines for Contractors and Implementing Partners),
- Wytycznymi do prowadzenia działao informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięd
Funduszu Spójności.
3.6.10.
Tłumaczenia
Inżynier-Konsultant zapewni wykonanie tłumaczeo dla wszystkich dokumentów wynikających
z realizacji podkomponentów, które będą wymagad tłumaczenia na język angielski/polski (lub
niemiecki/polski jeśli zaistnieje taka koniecznośd). Dokumenty muszą byd tłumaczone w terminach
wymaganych procedurami jakie będą wynikały z realizacji projektu. Inżynier-Konsultant zapewni
ponadto tłumaczenia przysięgłe w przypadku zaistnienie takiej konieczności.
Opracowywania dokumentów w języku angielskim wymaganych przez instytucje nadzorujące Projekt
oraz dotyczących specyficznych zagadnieo finansowych, technicznych i prawnych Projektu, jak
również pomoc w bezpośrednich kontaktach z Komisją Europejską w roli eksperta i tłumacza
(w przypadku zaistnienia takiej konieczności);
3.6.11.
Zapewnienie środków transportowych
Inżynier-Konsultant zapewni środki transportu dla obsługi technicznej realizowanych zadao
i umożliwienia wykonywania powierzonych obowiązków pracownikom JRP odpowiedzialnym za
wdrożenie przedmiotowego projektu. Udostępnione środki transportu po zrealizowaniu zadao
pozostają w dyspozycji Zamawiającego. Dla zapewnienia opisanej obsługi transportowej InżynierKonsultant zakupi co najmniej 1 fabrycznie nowy samochód, którego parametry techniczne zapewnią
możliwośd dojazdu w terenie do obiektów realizowanych w ramach podkomponentu.
3.7.
ZADANIE C. PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ DLA KLIENTA
Organizowane przez Konsultanta szkolenia powinny byd dedykowane jednostce i dotyczyd zagadnieo
związanych z wdrażaniem Projektu. Konsultant przeprowadzi dla Klienta jedno szkolenie w zakresie
i terminie uzgodnionym z Klientem oraz Biurem Koordynacji Projektu i opisanym w Raporcie
Wstępnym. Szacowana liczna uczestników szkolenia to 10 osób. Ostateczna liczba uczestników
zostanie uzgodniona z Klientem.
Szkolenia będą zorganizowane w siedzibie JRP lub za zgodą Zamawiającego wyjazdowo w dniach
i godzinach urzędowania, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. Inżynier-Konsultant zapewni
wykwalifikowaną kadrę, wszelkiego typu materiały szkoleniowe dla każdego z uczestników oraz
sprzęt niezbędny do przeprowadzenia szkolenia.
Po zakooczeniu każdego szkolenia uczestnicy powinni otrzymad certyfikaty świadczące o jego
ukooczeniu.
3.8.
ZADANIE D. PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU
Roboty budowlane nadzorowane będą przez Inżyniera-Konsultanta, nazywanego dalej Inżynierem
Kontraktu. Wymagania techniczne mające związek z tym zamówieniem omówione są w kolejnych
częściach niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Usługi obejmowad będą nadzór robót budowlanych prowadzony w terenie, nadzór nad niezbędnymi
pracami projektowymi, kierowanie biurem krajowym i współpracę ze stronami procesu
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.85/102
VER. 26.10.2015
inwestycyjnego, stosownie do postanowieo Umowy, przy czym świadczenie tych usług odbywad się
będzie zgodnie z najlepszymi standardami światowymi w dziedzinie inżynierii i ochrony środowiska.
Zapewniony musi zostad nadzór inwestorski w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane.
Jeśli nie ustalono inaczej, usługi obejmowad będą profesjonalny personel, siłę roboczą, materiały,
dostawy sprzętu, wynajem, spedycję, przejazdy, transport, zakwaterowanie i wszystko, co jest
potrzebne do ich pomyślnej realizacji.
Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za wszystkie kontrakty na roboty w ramach zadao
inwestycyjnych Projektu RZGW Szczecin i umieszczonych w Komponencie I. W tym kontekście
Konsultant będzie prowadził następujące zadnia, których katalog określony poniżej nie jest według
zamawiającego katalogiem zamkniętym i może byd rozszerzony w przypadku zaistnienia takich
okoliczności:
(a) Wyznaczy Inżyniera (Menadżera Projektu) dla robót budowlanych, dostaw materiałów
i wyposażenia, robot instalacyjnych, który będzie odpowiedzialny za inspekcję i nadzór robót
budowlanych, instalacyjnych wyposażenia, sprawdzanie materiałów budowlanych w celu
zapewnienia, że roboty i dostawy są realizowane zgodnie z projektem, specyfikacjami, terminami
i warunkami odpowiednich kontraktów i standardów. Jak wspomniano powyżej InżynierKonsultant zapewni, że zamawiane kontrakty na roboty, dostawy i usługi są zgodne z Politykami
i wytycznymi Banku Światowego, kontrakty podpisane i zarządzane właściwie wraz ze zmianami
lub uzupełnieniami zamówieo podczas realizacji.
(b) W kontekście zarządzania kontraktem Inżynier-Konsultant będzie realizował następujące
działania, których katalog określony poniżej nie jest według zamawiającego katalogiem
zamkniętym i może byd rozszerzony w przypadku zaistnienia takich okoliczności:
1. Administrowanie i zarządzanie kontraktem;
a) Planowanie zarządzania ryzykiem;
b) Identyfikacja ryzyka;
c) Analiza jakościowa i ilościowa ryzyka;
d) Określenie odpowiedzialności za ryzyko;
e) Określenie metod i sposobów eliminacji bądź ograniczenia ryzyka.
2. Nadzór robót w rozumieniu Prawa Budowlanego; Sprawdzenie metod budowlanych (w tym
sprzętu) stosowanych przez Wykonawcę na Terenie Budowy;
3. Sprawdzanie materiałów na miejscu, poza miejscem budowy w zależności od potrzeb, jeżeli
będzie taka koniecznośd wizytowanie fabryk oraz przegląd dostaw i materiałów;
4. Sprawdzanie i opiniowanie wniosków składanych przez wykonawców, kontrolę postępu prac
i opiniowanie wniosków o płatności przejściowe;
5. Kontrola wymiarów, poziomów, orientacji układów pod względem zgodności z Dokumentacją
Wykonawczą i tolerancjami określonymi w Kontrakcie, Polskich Normach, wytycznych
i przepisach,
6. Kontrola robót zanikających i ulegających zakryciu;
7. Sprawdzenie czy Wykonawca stosuje wyłącznie materiały zatwierdzone przez Inżyniera,
8. Sprawdzenie czy zaplecze Wykonawcy jest odpowiednio zorganizowane oraz czy Materiały
i Urządzenia są w sposób odpowiedni przechowywane na Terenie Budowy,
9. Sprawdzenie czy Wykonawca stosuje procedury i instrukcje zawarte w PZJ
10.Kontrola czy Wykonawca realizuje roboty zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi
bezpieczeostwa i higieny pracy.
11.Określanie całkowitych ilości robót;
12.Przygotowanie miesięcznych I kwartalnych raportów postępu;
13.Gromadzenie dokumentów;
14.Odbiór wykonanych robót lub dostaw i rozliczenie kontraktu, wystawienie Świadectw
Wykonania, przygotowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego dot.
odbioru robót i dostaw;
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.86/102
VER. 26.10.2015
15.Przygotowanie instrukcji działania, obsługi i eksploatacji dla urządzeo wykonanych w ramach
niniejszego projektu.
16.Informowanie Klienta (z wyprzedzeniem) o możliwości powstania roszczenia, czyli w sposób
pozwalający na uniknięcie takiego roszczenia;
17.Niezwłoczne sporządzanie (do 14 dni od momentu powzięcia informacji) dla Klienta
pisemnych opinii (zawierających aspekty formalne i techniczne) oraz wszelkich niezbędnych
dokumentów zapewniających podstawy do wysuwania roszczeo względem Wykonawcy,
jeżeli Wykonawca naruszy warunki Umowy o Roboty, oraz przedstawiających metody
naprawy takich naruszeo;
18.Egzekwowanie od Wykonawcy zabezpieczenia i ubezpieczenia placu budowy oraz majątku
w sposób chroniący interesy Klienta i zgodny z wymogami Umowy o Roboty;
19.Bieżące monitorowanie poziomu spłaty Zaliczki dla Umowy o Roboty. W razie konieczności
egzekwowanie od Wykonawcy przedłużenia okresu ważności Gwarancji Spłaty Zaliczki;
20.Egzekwowanie od Wykonawcy, aby wszelkie drogi dojazdowe, rowy melioracyjne
zlokalizowane na terenie budowy i obszar przylegający do obiektów placu budowy były
utrzymywane w czystości;
21.Egzekwowanie od Wykonawcy właściwych usług pomiarów gruntów.
22.Przegląd oraz przyjęcie do stosowania, Harmonogramu przygotowanego przez Wykonawcę;
23.Bieżąca kontrola i egzekwowanie koniecznych korekt Harmonogramu robót Wykonawcy
w celu określenia i monitorowania jakichkolwiek zmian w kolejności robót, zaangażowanie
odpowiednich pracowników oraz zasobów technicznych i organizacyjnych do kontroli
terminów rozpoczęcia i ukooczenia prac indywidualnych oraz ostatecznego ukooczenia Robót
oraz organizacja spotkao (nie rzadziej niż raz w miesiącu) z Wykonawcą i Klientem
dotyczących realizacji harmonogramu, ze szczególnym uwzględnieniem opóźnieo
i problemów w realizacji przyjętego harmonogramu. Spotkania te będą protokołowane przez
Konsultanta. Konsultant będzie także sporządzał do wiadomości Klienta zestawienie prac
opóźnionych w stosunku do obowiązującego harmonogramu wraz z podaniem przyczyn
opóźnienia;
24.Koordynacja wykonania robót przez Wykonawcę i kontrola zgodności terminu robót
z Harmonogramem;
25.Regularne określanie (w oparciu o aktualnie obowiązujący harmonogram, a także
uwzględniając rzeczywisty postęp prac) i przekazywanie Wykonawcy kwartalnych punktów
kontrolnych (tzw. benchmarków) służących do raportowania postępu Robót do Banku.
Punkty te powinny zawierad prace leżące na ścieżce krytycznej. Konsultant dokona także
oceny stopnia realizacji tych punktów kontrolnych przez Wykonawcę;
26.Niezwłoczne powiadamianie Klienta o wszelkich roszczeniach Wykonawcy oraz wszelkich
rozbieżnościach pomiędzy dokumentacją Klienta a faktycznym stanem placu budowy;
27.Rozpatrywanie roszczeo i innych wystąpieo Wykonawcy oraz przedstawianie merytorycznego
stanowiska względem nich;
28.Egzekwowanie zobowiązao Wykonawcy wynikających z Umowy o Roboty w zakresie
dokumentowania pracy Personelu i Sprzętu Wykonawcy;
29.Sprawdzenie poprawności i autentyczności każdego świadectwa, polisy ubezpieczeniowej,
gwarancji należytego wykonania, polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, tytułu
do sprzętu, itp., oraz formułowanie zaleceo w tym zakresie;
30.Organizacja i przeprowadzanie regularnych/cyklicznych spotkao z wykonawcami,
podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji projektu budowlanego w celu omówienia i
określenia wprowadzonych przez Inżyniera Kontraktu procedur organizacyjnych, omówienia
postępu prac oraz ich jakości, harmonogramów dla wykonawców i podwykonawców,
zasobów siły roboczej oraz wszelkich kwestii związanych z BHP, zgodności wykonania robót
z przepisami prawa, pozwoleniami i zatwierdzeniami przez właściwe władze oraz z przepisami
normatywnymi, wpływu czynników zewnętrznych na realizację projektu budowlanego oraz
bieżących spraw związanych z wdrażaniem Planu Zarządzania Środowiskiem. Obowiązkiem
Konsultanta jest także sporządzanie notatek z tych spotkao oraz nadzór nad realizacją
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.87/102
VER. 26.10.2015
postanowieo zawartych w tych notatkach;
31.Uczestnictwo w cyklicznych wizytach Banku (misje), a także w spotkaniach Podkomitetu
Doradczego ds. Środowiskowych, w tym merytoryczne wsparcie Klienta w przygotowaniu, do
tych wizyt;
32.Przygotowanie dla Klienta Harmonogramu odbiorów uwzględniającego terminy odbiorów
poszczególnych Robót. Harmonogram ten musi także zawierad informacje na temat wszelkich
czynności formalno-administracyjnych jakie zobowiązany jest podjąd Klient i/lub Konsultant,
w celu przekazania obiektu do użytkowania w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
Harmonogram taki zostanie przekazany Klientowi w terminie umożliwiającym skuteczne
podjęcie wszystkich czynności w nim opisanych;
33.Przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbiorów oraz
przeprowadzenie odbiorów.
34.Reprezentowanie Klienta, każdorazowo na podstawie upoważnienia, przed władzami
administracyjnymi, podmiotami zewnętrznymi oraz innymi instytucjami w zakresie kwestii
związanych z wdrażanym projektem budowlanym;
35.Na żądanie Klienta, w terminie 7 dni kalendarzowych, wyrażanie opinii na temat
planowanych poprawek do Umowy o Roboty;
36.Ochrona interesów Klienta w zakresie solidarnej odpowiedzialności za wynagrodzenia
podwykonawców;
37.Dokonywanie kontroli pomiarów robót realizowanych przez Wykonawcę oraz przegląd faktur
wystawianych przez Wykonawcę pod kątem poprawności naliczonych kosztów, w tym
wystawianie świadectw płatności dla Wykonawcy;
38.Udział w czynnościach przekazania przebudowywanych obiektów, sieci i urządzeo,
wykonanych na podstawie Umowy o Roboty, ich docelowym właścicielom (sieci
energetyczne, gazowe itp.);
39.Wykonywanie wszelkich innych czynności Inżyniera wynikających ze standardów Banku
Światowego i standardów FIDIC, dotyczących nadzoru nad procesem budowlanym, jego
koordynacji i planowania, pomiaru prac zrealizowanych przez Wykonawcę oraz rozstrzygania
sporów pomiędzy Wykonawcą, Inżynierem i Inwestorem
Inżynier-Konsultant wypełni wszystkie zobowiązania Inżyniera w kontraktach na roboty. W przypadku
sporu w związku z wykonywanym kontraktem na roboty, który może zakooczyd się sprawą sądową,
lub arbitrażem pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym, zgodnie z życzeniem Zamawiającego,
Konsultant skonfrontuje zakres roszczenia ze stanem faktycznym i przygotuje dokumentację, która
opisuje okoliczności sporu. Gdy będzie to wymagane Konsultant będzie uczestniczyd w rozprawie
sądowej lub arbitrażowej.
3.8.1. Omówienie ogólne usługi Inżyniera Kontraktu
Inżynier Kontraktu działad będzie jako Inżynier nadzoru (inspektor) budowy wykonujący takie
obowiązki oraz mający takie uprawnienia i obszary odpowiedzialności, jakie wskazane są w
kontrakcie na roboty budowlane, w niniejszej Umowie, a uznane są za potrzebne z punktu widzenia
wykonywania usług.
Celem będzie zapewnienie, aby roboty wykonane zostały z zachowaniem surowych norm
dotyczących wykonawstwa i stosowanych materiałów, w terminie i bez przekroczenia budżetu,
zgodnie ze specyfikacjami i rysunkami, obowiązującymi standardami ochrony środowiska i
wymaganiami polskich i europejskich przepisów prawa, w tym zakresie oraz Zamawiającego.
Usługa Inżyniera Kontraktu będzie świadczona w rozumieniu warunków kontraktowych FIDIC oraz
zgodnie z polskim prawem i wytycznymi Banku Światowego.
3.8.2. Główne zadania Inżyniera Kontraktu
Poniżej przedstawione jest zestawienie najważniejszych działao potrzebnych w celu wykonania
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.88/102
VER. 26.10.2015
zadao, o których mowa w punkcie poniżej.
3.8.2.1.
Ustanowienie procedur kontraktowych i zarządzanie Projektem
Inżynier Kontraktu przygotuje procedury kontraktowe związane z:
- zarządzaniem, administrowaniem, zaopatrzeniem, zapewnieniem jakości technicznej, zgodnie
z dostępnymi usługami zewnętrznymi oraz zorganizowaniem własnych usług Inżyniera Kontraktu,
- skutecznym monitorowaniem i kontrolą,
- skuteczną komunikacją.
- PŚP – procedura wystawienia i oczekiwane od Wykonawcy dokumenty uzasadniające poniesione
koszty.
3.8.2.2.
Przegląd projektów i rysunków wykonawczych
Inżynier Kontraktu dokona przeglądu dokumentacji projektowej przygotowanej wcześniej oraz
opracowywanej w trakcie pełnienia jego usług przez Wykonawców kontraktów na roboty, jak
również rysunków wykonawczych przygotowanych przez Wykonawców i niezbędnych do wykonania
robót budowlanych. Będzie to między innymi:
 Przegląd wcześniejszych projektów
 Przeprowadzenie analiz projektu
3.8.2.3.
Nadzór budowy
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za prowadzenie pełnego nadzoru inwestorskiego tj.
w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym nad Robotami, w
szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i przepisów w tym
zakresie obowiązujących. Nadzór powinien byd prowadzony przez zespół specjalistów branżowych
posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami polskiego Prawa Budowlanego
oraz odpowiednie doświadczenie zawodowe w nadzorowaniu robót odpowiadających swoją
specyfiką robotom wchodzącym w zakres przedmiotowy niniejszego zamówienia.
W tym będą to m.in. takie działania jak:
 Badanie i kontrolowanie robót budowlanych
 Monitorowanie postępu, obsługa wniosków/roszczeo i poleceo zmian, potwierdzanie
oświadczeo miesięcznych wykonawców i monitorowanie kosztów kontraktu
 Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji powykonawczej
3.8.2.4.
Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ)
Inżynier Kontraktu podejmowad będzie następujące działania:
 Bieżąca aktualizacja Planu Zarządzania Środowiskiem i jego zharmonizowanie ze: specyfikacjami
kontraktu, sformułowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko wymaganiami w zakresie
minimalizacji i kompensacji negatywnych oddziaływao, zarządzania środowiskiem i monitoringu,
przepisami i normami w dziedzinie ochrony środowiska, warunkami zapisanymi
w obowiązujących planach, decyzjach i pozwoleniach oraz dobrą praktyką w dziedzinie ochrony
środowiska.
 Monitorowanie realizacji Planu Zarządzania Środowiskiem i zgodności ze: specyfikacjami
kontraktu, sformułowanymi w ocenie oddziaływania na środowisko wymaganiami w zakresie
minimalizacji i kompensacji negatywnych oddziaływao, zarządzania środowiskiem i monitoringu,
przepisami i normami w dziedzinie ochrony środowiska, warunkami zapisanymi w
obowiązujących planach, decyzjach i pozwoleniach oraz dobrą praktyką w dziedzinie ochrony
środowiska.
 Zapewnienie doświadczonego specjalisty w dziedzinie ochrony środowiska. Osoba ta będzie
odpowiedzialna za nadzorowanie wszystkich zagadnieo związanych z ochroną środowiska. W
razie potrzeby osoba ta będzie reprezentowad Zamawiającego w kontaktach ze wszystkimi
organami odpowiedzialnymi za monitorowanie i ochronę środowiska (również organizacjami
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.89/102
VER. 26.10.2015



pozarządowymi i instytucjami naukowymi).
Monitorowanie działao Wykonawcy powinno obejmowad codzienne obserwacje na placu
budowy, wpisy do dziennika budowy i regularne kontrole. Jeżeli będzie to niezbędne do oceny
poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie ochrony środowiska, należy przeprowadzid
dodatkowe szczegółowe badania.
Dodatkowe badania mogą byd również potrzebne w celu dokonania kontroli sprawozdao
Wykonawcy.
Formularze sprawozdao dotyczących ochrony środowiska, w tym notatki z inspekcji na placu
budowy, sprawozdania miesięczne i raporty z przeglądów zostaną przygotowane przez
Wykonawcę. Podsumowanie działao w zakresie ochrony środowiska, zawierające opis wszelkich
zagadnieo i problemów, będzie stanowid częśd okresowych raportów z postępu realizacji
inwestycji.
Inżynier Kontraktu, w miarę możliwości będzie identyfikowad i proponowad rozwiązania problemów
wynikających ze szkodliwego oddziaływania na środowisko realizacji prac budowlanych. Wszelkie
tego rodzaju skutki, których nie można w prosty sposób skorygowad poprzez działania podejmowane
przez Inżyniera Kontraktu, podlegad będą natychmiastowemu zgłoszeniu Zamawiającemu w celu
podjęcia potrzebnych działao. Specjalista ds. ochrony środowiska służyd będzie również pomocą
w prowadzonym przez Inżyniera Rezydenta procesie monitorowania, bezpieczeostwa i zdrowia
robotników w kontekście aspektów ochrony środowiska.
3.8.2.5.
Monitoring Planu pozyskiwania nieruchomości i przesiedleń (RAP)
Inżynier Kontraktu, zgodnie z RPF podejmie następujące działania:
1. Monitorowanie odpowiednich działao Wykonawców.
2. Inżynier Kontraktu, jeżeli istnieje taka możliwośd, zidentyfikuje i zaproponuje rozwiązanie
problemów związanych z negatywnym oddziaływaniem robót na ludzi. Wszystkie takie
oddziaływania, które nie mogą byd w prosty sposób wyeliminowane przez działania Inżyniera
Kontraktu, powinny zostad niezwłocznie przedstawione Klientowi, tak aby mogły byd podjęte
niezbędne działania.
3.8.2.6. Kontrola i przyspieszanie
mechanicznego i elektrycznego
produkcji
oraz
dostaw
sprzętu
Inżynier Kontraktu będzie kontrolował dostarczany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny
i elektryczny, łącznie z oprzyrządowaniem.
3.8.2.7.
Nadzorowanie odbioru robót
Inżynier Kontraktu będzie odpowiedzialny za nadzorowanie procesu odbioru wszystkich robót
objętych dokumentami kontraktu, a także za sprawdzanie i potwierdzanie ich zgodności
i poprawności.
Uznaje się niniejszym, że wszystkie działania związane z nadzorem, podejmowane przez Inżyniera
Kontraktu, nie zostaną zakooczone w momencie zakooczenia budowy. Inżynier Kontraktu będzie miał
2 miesiące na ich ukooczenie.
Inżynier Kontraktu powinien:
1. Przygotowywanie wszelkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia odbioru
koocowego.
2. Potwierdzenie w dzienniku budowy gotowości obiektu do odbioru koocowego.
3. Kontrola i nadzór gromadzenia dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.90/102
VER. 26.10.2015
4. Kontrola i nadzór gromadzenia przez Wykonawcę podręczników wymaganych do
poszczególnych prac.
5. Kontrola i nadzór gromadzenia przez Wykonawcę dokumentów dotyczących wszelkiego
zainstalowanego sprzętu i urządzeo (świadectw gwarancyjnych, instrukcji, itp.).
6. Nadzorowanie złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie przez Wykonawcę oraz
sprawdzenie takiego pozwolenia po dostarczeniu go przez Wykonawcę.
7. Koordynacja procesu odbiorów przez służby specjalistyczne – Inspektorat Ochrony
Środowiska, Paostwową Inspekcję Pracy, Paostwową Straż Pożarną, OTKZ oraz innych
specjalistycznych odbiorów wymaganych przez prawo lub przez dostawców mediów.
8. Przedłożenie Klientowi propozycji wyznaczenia komisji odbioru koocowego, następnie
powiadomienie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego o procedurze odbioru
i przeprowadzenie procesu odbioru koocowego, łącznie ze sporządzeniem świadectwa
odbioru.
9. Przeprowadzenie wszelkich innych czynności wynikających z zapisów Prawa Budowlanego.
3.8.2.8.
Przygotowanie instrukcji eksploatacji i utrzymania
Jeśli jest to wymagane zgodnie z kontraktem na roboty, Inżynier Kontraktu dopilnuje przygotowania
przez Wykonawcę szczegółowej instrukcji eksploatacji i utrzymania.
Inżynier Kontraktu współpracowad będzie z Zamawiającym i tymi, których wskaże Zamawiający, by
zapewnid spójnośd, kompletnośd oraz wysoką jakośd instrukcji eksploatacji i utrzymania
przygotowanej dla Projektu.
3.8.2.9.
Świadczenie usług po zakończeniu budowy
W trakcie okresu zgłaszania wad obejmującego 365 dni liczonych od dnia wydania Świadectwa
przejęcia Inżynier Kontraktu sprawdzad będzie, czy wykonane roboty funkcjonują prawidłowo. Po
upływie okresu zgłaszania wad Inżynier Kontraktu wyda ostateczne świadectwo ukooczenia. Usługi
po zakooczeniu budowy i okresu zgłaszania wad świadczone będą jeszcze przez okres 2 lat
szacunkowo w wymiarze miesiąca przez Inżyniera Rezydenta odpowiedzialnego za Projekt, oraz w
wymiarze dwóch miesięcy przez miejscowego Inspektora Nadzoru.
Inżynier Kontraktu zaleci także Zamawiającemu zwrot wszelkich gwarancji, etc., które wcześniej
przekazał Wykonawca zgodnie z kontraktem na roboty, jak np. gwarancji należytego wykonania.
3.8.2.10. Zapewnianie pomocy Zamawiającemu
Inżynier Kontraktu pomagad będzie Zamawiającemu w wykonywaniu określonych zadao związanych
z Projektem w sposób bezpośredni lub pośredni, wymienionych poniżej (ale nie tylko tych), które
okażą się niezbędne do pomyślnego zakooczenia Projektu:
(a)
Pomoc w prowadzeniu narad i wizyt na placu budowy, które odbywają eksperci techniczni
Zamawiającego, przedstawiciele władz, przedstawiciele instytucji finansujących, itd.
(b)
Pomoc w prowadzeniu stosownych procedur na etapie działao związanych z uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie obiektu po zakooczeniu robót budowlanych, w tym
skompletowanie i weryfikacja stosownej dokumentacji koniecznej w celu uzyskania tegoż
pozwolenia.
3.8.2.11. Przygotowywanie raportów specjalnych, zarządzanie informacją
Inżynier Kontraktu będzie przygotowywad wszystkie raporty potrzebne z punktu widzenia określania
postępu Projektu i jego dokumentacji, na życzenie Zamawiającego. Przygotowywanie tych raportów
obejmowad będzie między innymi:
(a) Przygotowywanie raportów technicznych dotyczących aparatury pomiarowej lub systemów
kontroli pracy obiektów.
(b) Przekazanie kompletu dokumentacji ukooczenia dla wszystkich dużych obiektów lub elementów
robót budowlanych, zawierających dokumentację powykonawczą i rysunki powykonawcze,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.91/102
VER. 26.10.2015
przekazywanych w terminie 60 dni od momentu wydania dla nich świadectwa przejęcia.
Dokumenty ukooczenia mają również obejmowad szczegóły technologii budowy, jakośd betonu,
warunki geologiczne i geotechniczne, itd.
(c) Przekazywanie wszelkich raportów specjalnych, o które zwraca się Zamawiający.
(d) Przygotowanie raportów koocowych wymaganych przez instytucje finansujące.
(e) Zarządzanie informacją w ramach Projektu.
Inżynier Kontraktu w ciągu 90 dni od daty rozpoczęcia świadczenia usług przedstawi Zamawiającemu
spójny i uniwersalny model zarządzania informacją dla Projektu, obejmujący w szczególności
jednolity i usystematyzowany sposób gromadzenia, archiwizacji oraz zapisu w formie elektronicznych
i tradycyjnych baz danych wszelkich istotnych informacji związanych z wdrażaniem i pomyślnym
rozliczeniem Projektu.
System ten dotyczyd będzie również sposobu gromadzenia i archiwizacji w sposób maksymalnie
czytelny wszelkiej korespondencji, protokołów, notatek, raportów, sprawozdao, uzgodnieo, decyzji
(w szczególności administracyjnych), dokumentacji technicznej, projektów wykonawczych
i powykonawczych, dokumentów i danych finansowych, umów i kontraktów, zleceo, pełnomocnictw
itp. związanych z realizowanym Projektem.
Na etapie realizacji ustalony zostanie zakres informacji oraz wymagania informatyczne dotyczące
sposobu ich gromadzenia i transferu.
3.9.
Harmonogramy
Ogólny plan i harmonogram realizacji niniejszego zamówienia, który Inżynier- Konsultant ma
dostarczyd zgodnie z instrukcją przygotowywania ofert dotyczących niniejszej Umowy, ma byd
dostosowany do harmonogramu wykonywania robót oraz harmonogramu prac projektowych
realizowanych przez Inżyniera-Konsultanta. Ten ogólny plan i harmonogram robót tworzyd będzie
podstawę szczegółowego harmonogramu Inżyniera-Konsultanta, jaki zostanie opracowany stosownie
do ustaleo podanych poniżej. Harmonogram w opisanej specyfikacji winien byd opracowany w formie
elektronicznej w programie MS Project lub równoważnego.
3.9.1. Przygotowanie harmonogramu szczegółowego
Działając w terminie 30 dni od momentu otrzymania harmonogramu robót, Inżynier-Konsultant
przygotuje i przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy plan i skomputeryzowany
harmonogram wszystkich działao związanych ze świadczeniem usług. Plan i harmonogram
przygotowany przez Inżyniera-Konsultanta obejmowad będzie wszystkie działania zależne lub w inny
sposób związane z robotami wykonywanymi przez Wykonawcę/ów robót lub inne zaangażowane
strony, łącznie z żądanymi terminami przekazywania danych i warunków budowlanych, terminami
przekazywania różnych dokumentów oraz okresami wyznaczonymi dla potrzeb ich oceny.
Harmonogram prezentowad będzie jako minimum następujące dane dla wszystkich działao
przewidzianych w planie:
schemat (sporządzony komputerowo)
zestawienia tabelaryczne określające:
- Najwcześniejsze daty rozpoczęcia i ukooczenia.
- Najpóźniejsze daty rozpoczęcia i ukooczenia.
- Okresy wolne i całkowitą liczbę okresów.
- Informacje dotyczące założonych przerw, dni wakacyjnych i innych okresów, w których nie
będzie się wykonywad robót.
- Ścieżkę krytyczną.
Po ich zatwierdzeniu przez Zamawiającego, plan i harmonogram staną się podstawą do
monitorowania wykonywania przez Inżyniera-Konsultanta przyszłych prac, a Inżynier-Konsultant nie
będzie ich zmieniad ani modyfikowad bez uzyskania wcześniej zgody Zamawiającego.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.92/102
VER. 26.10.2015
3.9.2. Aktualizacja harmonogramów
Konsultant będzie przedkładał każdorazowo do raportu miesięcznego aktualny harmonogram
projektu. Każda aktualizacja powinna byd jasno zidentyfikowana i winny byd wskazane odchylenia od
harmonogramu wraz z uzasadnieniem i informacją o zadaniach znajdujących się na ścieżce
krytycznej.
W okresie realizacji robót Inżynier-Konsultant będzie monitorowad swój plan i przedstawiad
miesięczne raporty Monitorowane też będą comiesięczne aktualizacje planu Inżyniera-Konsultanta w
stosunku do planu zatwierdzonego, a wszystkie odchylenia zostaną odnotowane. Określad się będzie
też i analizowad wpływ większych zmian na dalsze prace. Inżynier-Konsultant określad będzie
potrzebne działania korygujące lub planowad na nowo swą pracę. Zamawiający zostanie
powiadomiony o działania korygujących.
Jeśli trzeba będzie dokonad istotnych zmian w planie Inżyniera-Konsultanta, to przygotowany przez
Inżyniera-Konsultanta zmieniony plan i harmonogram zostanie przedłożony na nowo Zamawiającemu
w celu uzyskania jego zgody. Po zatwierdzeniu, taki plan i harmonogram staną się nowym planem
podstawowym dla wszystkich przyszłych prac.
Jeśli w procesie miesięcznego monitoringu nie stwierdza się widocznych, większych odchyleo,
wówczas Inżynier-Konsultant raz na trzy miesiące przeprowadzad będzie pełny przegląd swego planu
ogólnego, wprowadzając zmiany i przygotowując nowy plan, zależnie od okoliczności, tak aby
monitorowany plan i harmonogram przedkładany Zamawiającemu były w pełni zgodne z aktualnymi
zamiarami Inżyniera-Konsultanta, związanymi z wykonywaniem przyszłych usług.
Jeśli z dokonanego przez Inżyniera-Konsultanta przeglądu planu wynika, że zamierzone cele nie
zostaną prawdopodobnie osiągnięte, Inżynier-Konsultant przygotuje plany alternatywne pozwalające
na realizację celu ogólnego. Plany te zostaną przedstawione Zamawiającemu do zatwierdzenia.
3.10.
Raporty
3.10.1.
Przedkładanie i zatwierdzanie raportów
1. Każdy z kluczowych opracowywanych przez Inżyniera-Konsultanta Raportów z realizacji projektu
tj. Raport Wstępny, Kwartalny i Koocowy przedkładany będzie Zamawiającemu w 3 kopiach
w języku polskim i jeśli zajdzie taka okolicznośd na życzenie Klienta również w angielskim (wydruk
komputerowy), jak również w wersji elektronicznej.
2. Raporty Miesięczne i kwartalne będą Zamawiającemu przedkładane w 3 kopiach w języku
polskim (wydruk komputerowy), jak również w wersji elektronicznej. Inżynier-Konsultant ma
obowiązek przygotowania Raportów Miesięcznych w języku polskim, jednak Zamawiający może
żądad sporządzenia raportu w języku angielskim, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.
3. Forma Raportu Wstępnego, Miesięcznego, Kwartalnego, Koocowego powinna byd zgodna
z wymaganiami odpowiednich jednostek finansujących realizację projektu oraz przedłożona do
zatwierdzenia przez Zamawiającego w terminie 3 tygodni - dla Raportu Wstępnego i 30 dni - dla
pozostałych Raportów od daty rozpoczęcia wykonywania Umowy.
4. Raporty miesięczne z kartami czasu pracy ekspertów opracowane przez Inżyniera-Konsultanta po
akceptacji przez Zamawiającego będą stanowid formalną podstawę do dokonywania płatności.
Raporty miesięczne będą opatrzone podpisami Konsultanta oraz w ramach akceptacji raportu
podpisami Klienta. Rozliczenie wszystkich kosztów będzie się odbywało co miesiąc.
5. Wszystkie raporty dostarczone muszą byd równocześnie w formie papierowej i elektronicznej
z tym, że dla ich sporządzenia Inżynier-Konsultant użyje również narzędzia do zarządzania
projektem (MS Project lub równoważny)
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.93/102
VER. 26.10.2015
3.10.2.
Raport wstępny
Raport wstępny sporządzony w ciągu 3 miesięcy od daty rozpoczęcia Umowy będzie zawierał
szczegółową analizę dostarczonych przez Zamawiającego dokumentów w celu określenia szans i
zagrożeo dla niezakłóconego przebiegu realizacji Projektu oraz niezbędnego zakresu prac InżynieraKonsultanta, uwzględniał dotychczasowe działania JRP (struktura i działania JRP, przegląd procedur
realizacji Projektu), w tym w szczególności zawierał uaktualniony HARMONOGRAM PRACY/DZIAŁAO
KONSULTANTA:
 rozkład w czasie, kolejnośd i czas trwania proponowanych działao, ze wskazaniem ścieżki
krytycznej
 określenie i rozkład w czasie ważniejszych etapów realizacji Umowy, ze wskazaniem
sposobów odzwierciedlenia ich osiągnięcia we wszelkich sprawozdaniach,
 propozycje monitoringu wskaźników realizacji celów Umowy (osiąganie poziomu założonych
wskaźników w czasie),
 harmonogram pracy personelu.
Raport powinien zawierad również m.in.
 schemat organizacyjny ze wskazaniem zakresów obowiązków wszystkich osób, których udział
w realizacji Umowy jest przewidziany;
 sprawozdanie ze sprawdzenia dokumentacji projektowej, jej kompletności, wzajemnej
zgodności i dokonania kontrolnych obliczeo w celu znalezienia ewentualnych błędów)
 analizę ryzyk, ze wskazaniem działao zaradczych;
 szczegółowy plan działao na najbliżej półrocze;
 szacowany nakład pracy ekspertów Konsultanta w poszczególnych miesiącach realizacji
Projektu skorelowany z planem działao projektowych.
 organizację i metodologię prac zespołu Konsultanta/Inżyniera Kontraktu;
 propozycja wspólnej platformy współpracy pomiędzy JRP i Konsultantem.
 szczegółową weryfikację posiadanych przez Klienta dokumentacji ze wskazaniem
dokumentów niezbędnych do właściwego zrealizowania Projektu, które opracuje,
zaktualizuje i uzupełni Konsultant w uzgodnieniu z Klientem.
Niezależnie od zaproponowanej przez Inżyniera-Konsultanta metodyki i organizacji pracy, z uwagi na
mogące wystąpid w trakcie realizacji Umowy o świadczenie usług nieprzewidziane i istotne dla
powodzenia projektu kwestie konieczne do rozwiązania przez Inżyniera-Konsultanta - Zamawiający
zastrzega sobie prawo do ostatecznego decydowania o kolejności wykonywania zadao w ustalonym
zakresie prac w uzgodnieniu z Inżynierem-Konsultantem.
3.10.3.
Raport miesięczny
Raporty miesięczne podsumowujące postęp osiągnięty w ciągu minionego miesiąca, określony
ilościowo i kosztowo, wraz z prezentacją graficzną. Porównanie postępu z harmonogramem.
Wyjaśnienie przyczyn pojawiających się rozbieżności, itd. oraz proponowane działania zaradcze.
Raport powinien obejmowad sprawozdanie z działao podejmowanych w obszarze pomocy
technicznej oraz Inżyniera Kontraktu.
Raporty miesięczne obejmujące miesiąc kalendarzowy, będą składane, w terminie do 10-go dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy raport. Raporty miesięczne będą zawierały
min.:
1) ogólne informacje o projekcie/kontrakcie,
2) oznaczenie Zamawiającego, Projektanta, Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy(ców),
3) szczegółową analizę działao przeprowadzonych przez Inżyniera: w raportowanym okresie
i kumulatywnie,
4) informację o postępie osiągniętym w ciągu minionego miesiąca, określenie ilościowo
i kosztowo, wraz z prezentacją graficzną. Porównanie postępu z harmonogramem.
Wyjaśnienie przyczyn pojawiających się rozbieżności, itd. oraz proponowane działania
zaradcze.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.94/102
VER. 26.10.2015
5) opis prac projektowych, robót i dostaw zrealizowany w raportowanym okresie,
6) analizę (w tym procentową) wykonania i poniesionych kosztów podczas okresu
raportowania,
7) prewencyjne lub korekcyjne działania (jeżeli występują),
8) informacje o technicznych problemach i działaniach podjętych w celu przeciwdziałania im,
9) Wykaz łącznych wydatków i szacunkowych kosztów ukooczenia każdej pozycji przedmiaru
robót, polecenia zmiany i roszczenia dotyczące kontraktu na roboty i umowy o świadczenie
usług
10) wykaz poleceo zmiany już wydanych i przygotowywanych
11) roszczenia zgłoszone, w toku analiz i rozwiązane.
12) informację na temat wczesnego ostrzegania o możliwych problemach, szczególnie, gdy mogą
one wpłynąd na termin Realizacji Inwestycji,
13) przewidziany na następny okres sprawozdawczy harmonogram prac.
W sytuacji, gdy jakaś faza robót budowlanych lub jakiejś usługi Inżyniera-Konsultanta ulega
opóźnieniu w stosunku do harmonogramu, Inżynier-Konsultant formułuje na piśmie skierowane do
Zamawiającego zalecenia dotyczące działania, które należy podjąd w celu przyspieszenia robót/usług.
W Raporcie powinna znaleźd się wnikliwa analiza realizacji robót budowlanych i projektowych oraz
powinno znaleźd się obszerne podsumowanie treści Raportów sporządzanych przez Wykonawców.
W wyodrębnionej części Raport musi zawierad w szczególności:
1) opis wszystkich czynności Inżyniera i każdego z członków jego personelu w raportowanym
okresie (w formie Kart Pracy), porównanie natężenia tych czynności (zaangażowania
poszczególnych członków
2) personelu) w stosunku do planowanego w poprzednim raporcie miesięcznym z podaniem
przyczyn zmiany tego zaangażowania. Opis tych czynności musi odnosid się do obowiązków
Inżyniera wynikających z Umowy.
Raport miesięczny będzie posiadał dokładną informację na temat stanu realizacji Usługi
Inżyniera:
1) z punktu widzenia terminów realizacji Kontraktu w stosunku do terminów zaplanowanych
w raporcie wstępnym,
2) z punktu widzenia czasu trwania Umowy Inżyniera; będzie wskazywał ewentualne
zagrożenia w realizacji nadzoru związane z opóźnieniami w Projekcie (jeśli wystąpią),
3) stan finansowania Umowy z podziałem wynikającym z umowy,
4) zmiany w organizacji pracy Inżyniera w stosunku do raportu wstępnego,
5) informacje o ewentualnych zmianach Umowy.
3.10.4.
Raport kwartalny
Składane po zakooczeniu każdego kwartału (do 7 dni po zakooczeniu kwartału) licząc od daty
rozpoczęcia Umowy o świadczenie usług, zawierające podsumowanie głównych działao InżynieraKonsultanta realizowanych w okresie objętym raportowaniem wraz z planem pracy na następny
okres raportowania. Do każdego raportu Inżynier-Konsultant załączy wykaz liczby przepracowanych
miesięcy przez poszczególnych ekspertów, którzy wykonywali pracę i zakres wykonanych przez nich
prac.
W Raportach Kwartalnych Inżyniera-Konsultanta powinna również znaleźd się informacja o i analiza
takich zagadnieo jak:
 monitoring rzeczowy i finansowy postępu robót zawartych w Kontraktach na Roboty,
 aktualizacja rocznego planu wypłat z podziałem na poszczególne kwartały,
 terminu zakooczenia Robót ze spełnieniem założeo technicznych przy zachowaniu warunków
kontraktowych,
 postępu w osiąganiu celów określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.95/102
VER. 26.10.2015


stopnia realizacji budżetu Projektu,
analiza ryzyka.
3.10.5.
Raporty specjalne
Raporty specjalne będą opracowane na polecenie Klienta, zgodnie z oczekiwaniami.
3.10.6.
Raport zamknięcia
Złożony w terminie 30 dni po zakooczeniu Umowy o świadczenie usług zawierający pełne i obszerne
podsumowanie głównych działao Inżyniera-Konsultanta wykonywanych podczas realizacji Umowy.
Raport Koocowy powinien składad się z następujących elementów:
1. PODSUMOWANIE REALIZACJI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
Odnoszące się do:

stopnia osiągnięcia wskaźników realizacji celów Umowy,

poważniejszych problemów, które wynikły w procesie realizacji Umowy,
2. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU
Ten rozdział Raportu powinien zawierad następujące elementy:

opis wykonanych prac, z załączonymi wskaźnikami fizycznymi, wydatki sklasyfikowane
według kategorii prac oraz wszelkich działao podjętych na podstawie klauzul zawartych
w Memorandum Finansowym,

poświadczenie zgodności wykonanych prac z Memorandum Finansowym,

wstępną ocenę osiągnięcia oczekiwanych wyników, obejmujące w szczególności:

faktyczną datę wdrożenia Projektu;

sposób zarządzania Projektem po jego zakooczeniu;

ewentualne potwierdzenie prognoz finansowych, w szczególności w zakresie kosztów
operacyjnych i spodziewanych przychodów;

potwierdzenie prognozy społeczno-ekonomicznej, w szczególności w zakresie
spodziewanych kosztów i korzyści;

działania podjęte na rzecz ochrony środowiska naturalnego i ich koszt, w tym
wypełnienie zasady „zanieczyszczający płaci”;

datę faktycznego uruchomienia Projektu korzystającego ze wsparcia ze środków
Funduszu Spójności;

informacje odnoszące się do podjętych działao promujących.
3.11.
Personel
3.11.1.
Struktura i zarządzanie zespołem
Za kierowanie i koordynację działao Zespołu oraz nadzór nad Projektem odpowiedzialny będzie
Kierownik Projektu. Kierownik Projektu podczas swojej nieobecności będzie zastępowany przez
Zastępcę Kierownika Projektu.
Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wszystkie sprawy związane
z koordynacją Projektu.
Kierownik Projektu będzie uprawniony do pełnienia roli Przedstawiciela Inżyniera w odniesieniu do
kontraktu/ów na roboty.
Konsultant zapewni w Zespole Inżyniera Kontraktu niezbędnych ekspertów monitorujących działania
wskazane w decyzji środowiskowej i EMP.
Kierownikowi Projektu podlegad będzie zespół inżynierów i ekspertów (ostateczną strukturę Zespołu
Inżyniera Kontraktu Konsultant powinien zaproponowad w swojej ofercie).
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.96/102
VER. 26.10.2015
UWAGA Personel Inżynier-Konsultant winien posługiwad się językiem polskim przynajmniej
w stopniu komunikatywnym, w przypadku zatrudnienia osób obcojęzycznych, Inżynier-Konsultant
zapewni na cały okres realizacji kontraktu tłumacza języka polskiego.
3.11.2.
Kluczowy personel
Inżynier-Konsultant dla wypełnienia swoich zobowiązao winien zapewnid wysoko wykwalifikowany
personel.
Inżynier-Konsultant musi posiadad udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinach,
które mają kluczowe znaczenie dla niniejszej Umowy, obejmujące:
(a) projektowanie i nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty w dziedzinach adekwatnych
do specyfiki tej Umowy,
(b) nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty współfinansowanych przez Międzynarodowe
Instytucje Finansowe,
(c)
nadzorowanie wykonania kontraktów na roboty realizowanych zgodnie z warunkami
kontraktowymi FIDIC.
Inżynier-Konsultant powinien określid swoje własne potrzeby w odniesieniu do zastosowanej
organizacji robót i zatrudnid cały niezbędny personel wymagany do efektywnego i skutecznego
wdrożenia Projektu.
Od Inżyniera-Konsultanta wymaga się, aby określił wkład osobo-miesięcy swojego personelu.
Inżynier-Konsultant powinien wyposażyd swój zespół ekspertów, projektantów i inspektorów w
niezbędne wsparcie i techniczną pomoc innych specjalistów (eksperci krótkoterminowi), którzy mogą
byd niezbędni do właściwej implementacji tej Umowy i Kontraktu na Roboty (tj. geotechnik,
hydrogeolog, specjalista ds. zarządzania przeciwpowodziowego, specjalista ds. komunikacji
społecznej, specjalista ds. przesiedleo, ekspert od zabezpieczenia przeciwpożarowego, inżynier
materiałowy, ekspert od spraw bezpieczeostwa, itd.).
Przedstawiona poniżej lista kluczowego personelu może nie byd wyczerpująca i może zostad
uzupełniona przez Inżyniera-Konsultanta.
Eksperta 1- Kierownika Projektu - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne, ekonomiczne lub prawne.
Powinien posiadad 10-letnie doświadczenie zawodowe w koordynowaniu i zarządzaniu analogicznymi
inwestycjami (ochrona środowiska: gospodarka wodno-ściekowa, zabezpieczenia
przeciwpowodziowe).
Doświadczenie w kierowaniu kontraktami FIDIC i podobnymi projektami finansowanymi przez Unię
Europejską lub Międzynarodowe Instytucje Finansowe będzie niezbędne.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w kierowaniu zespołem ludzkim pełniącym funkcję pomocy technicznej (asysty
technicznej, bądź równoważne) lub/i Inżyniera (bądź równoważne) w ramach przynajmniej 2
projektów z zakresu gospodarki wodnej, ochrony przeciwpowodziowej lub gospodarki wodnościekowej realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi FIDIC
oraz co najmniej jednego projektu z zakresu dziedzin określonego powyżej, a finansowanego przez
Międzynarodowy Bank Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy)
Eksperta 2 - Głównego Inżyniera Projektanta dla robót hydrotechnicznych - posiadającego:
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne
Powinien posiadad co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe w opracowywaniu i/lub
sprawdzaniu dokumentacji projektowych na roboty budowlane lub remontowe oraz posiadad
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.97/102
VER. 26.10.2015
uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymogami
obowiązującego Prawa budowlanego bez ograniczeo w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze
specjalizacją budowle hydrotechniczne (lub równoważne uprawnienia hydrotechniczne wydane
zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem).
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w projektowaniu obiektów hydrotechnicznych, zabudowy regulacyjnej jak również
doświadczenie w prowadzeniu nadzorów autorskich.
Potwierdzona wiedza w zakresie sporządzania i realizacji inwestycji realizowanych zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.
Eksperta 3 – Głównego Inżyniera Projektanta dla robót mostowych - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne. Powinien posiadad co najmniej 10 lat
doświadczenia zawodowego w opracowywaniu lub/i sprawdzaniu dokumentacji projektowych robót
remontowych lub inwestycyjnych w odniesieniu do budownictwa mostowego, drogowego i/lub
kolejowego oraz uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z
wymogami ustawy Prawo budowlane, wraz z późniejszymi zmianami w specjalności mostowej bądź
drogowej i/lub kolejowej.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w projektowaniu obiektów mostowych, drogowych i/lub kolejowych jak również
doświadczenie w prowadzeniu nadzorów autorskich.
Potwierdzona wiedza w zakresie sporządzania i realizacji inwestycji realizowanych zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC.
Eksperta 4 – Inspektora nadzoru/Inżyniera Rezydenta - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie techniczne.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w nadzorowaniu i rozliczaniu robót
w odniesieniu do budownictwa hydrotechnicznego oraz posiadad uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo
budowlane, wraz z późniejszymi zmianami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej ze specjalizacją
budowle hydrotechniczne (lub równoważne uprawnienia hydrotechniczne wydane zgodnie z
wcześniej obowiązującym prawem).
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w nadzorowaniu robót budowlanych na obiektach hydrotechnicznych, zabudowy
regulacyjnej.
Doświadczenie w nadzorowaniu obiektów hydrotechnicznych;
Udokumentowaną wiedzę z zakresu przygotowania i realizacji procesu inwestycyjnego
z wykorzystaniem procedur FIDIC;
Doświadczenie w sporządzaniu materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych.
Eksperta 5 – Inspektora nadzoru - Inżyniera budowy dróg i mostów- posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad odpowiednie wykształcenie wyższe techniczne oraz uprawnienia do
projektowania i pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie adekwatne do nadzorowanych
robót spełniające wymogi ustawy Prawo budowlane w specjalności drogowej (lub równoważne
wydane zgodnie z wcześniej obowiązującym prawem).
Wymagana jest odpowiednia wiedza i 10-letnie doświadczenie na samodzielnym stanowisku
inspektora nadzoru.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.98/102
VER. 26.10.2015
Znajomośd warunków kontraktowych FIDIC będzie atutem. Doświadczenie w projektach
zarządzanych zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC i podobnych projektach finansowanych
przez Unię Europejską lub Międzynarodowe Instytucje Finansowe będzie dodatkowym atutem.
Eksperta 6 - Eksperta ds. zarządzania środowiskiem - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie w zakresie przyrodniczym, ochrony środowiska lub inżynierii
środowiska.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w prowadzeniu obsługi w zakresie zarządzania środowiskiem przynajmniej jednego
projektu współfinansowanego ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji
finansowych).
Eksperta 7 – Ekspert ds. nieruchomości - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie prawnicze lub społecznego.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu współfinansowanego
ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) oraz znajomośd
międzynarodowych dobrych praktyk w pozyskiwaniu nieruchomości i przesiedleniach.
Eksperta 8 – Ekspert ds. finansowych - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie ekonomiczne.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Doświadczenie w prowadzeniu obsługi finansowej przynajmniej jednego projektu
współfinansowanego ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych)
Niezbędne posiadanie znajomości kwestii finansowych dotyczących paostwowych jednostek
budżetowych.
Eksperta 9 – Ekspert ds. zamówieo - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
doświadczenie w przygotowaniu zamówieo publicznych przynajmniej jednego projektu
współfinansowanego ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych).
Eksperta 10 - Eksperta ds. obsługi prawnej - posiadającego:
Kwalifikacje ogólne
Powinien posiadad wyższe wykształcenie prawnicze.
Powinien posiadad co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego.
Kwalifikacje odpowiednie do realizacji Zamówienia
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.99/102
VER. 26.10.2015
Doświadczenie w prowadzeniu obsługi prawnej przynajmniej jednego projektu współfinansowanego
ze środków funduszy UE lub IFI (międzynarodowych instytucji finansowych) i realizacji Projektu
zgodnie z procedurami kontraktów opartych o FIDIC.
Wymieniony w Personel nie wyczerpuje wymagao dla rzetelnego wypełnienia zobowiązao
Inżyniera-Konsultanta i winien byd traktowany jako minimalne wymogi Zamawiającego.
Zamawiający nie ogranicza jednakże proponowanego zespołu jedynie do tych stanowisk, jeżeli
Inżynier-Konsultant uzna za konieczne lub stosowne przedstawienie dodatkowych ekspertów może
to uczynid bez konieczności zamieszczania ich w wykazie Personelu.
Inżynier-Konsultant powinien wybrad i wynająd innych ekspertów jak wymaga się tego zgodnie
z profilami zidentyfikowanymi w Organizacji i Metodologii i/lub Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Profile te muszą wskazywad czy są oni wskazywani jako długo-/krótkoterminowi,
międzynarodowi/lokalni.
Inżynier-Konsultant powinien zwrócid uwagę na potrzebę zapewnienia aktywnego włączenia
umiejętności lokalnych profesjonalistów, tam gdzie to możliwe, oraz odpowiednie połączenie
międzynarodowego i lokalnego personelu w swoim Zespole. Wszyscy eksperci muszą byd niezależni
i wolni od konfliktów interesów w zakresie swoich odpowiedzialności.
Uwaga: pracownicy cywilni i inny personel administracji publicznej kraju beneficjenta nie może byd
rekrutowany jako eksperci.
3.11.3.
Niekluczowi specjaliści
Grupę Ekspertów Pomocniczych stanowid będzie zespół osób o dużym doświadczeniu, który
zapewniad będzie doradztwo i pomoc personelowi nadzorującemu, przy czym specjaliści ci będą
mogli wyjeżdżad w teren z biura stanowiącego centralę, gdy zajdzie taka potrzeba i jeśli zajdzie taka
potrzeba.
3.12.
Logistyka i czas realizacji Projektu
3.12.1.
Logistyka
Projekt będzie realizowany w rejonie miasta Szczecina oraz na obszarach położonych wzdłuż rz. Odry
granicznej
Lokalizacja poszczególnych przedsięwzięd:
- Prace modernizacyjne na Odrze granicznej: gmina Kostrzyn, Górzyca, Słubice, Cybinka, Kostrzyn,
Boleszkowice, Mieszkowice, Cedynia, Chojna Widuchowa
- Budowa infrastruktury postojowo – cumowniczej - gmina miasto Szczecin, Gryfino, Widuchowa,
Cedynia, Boleszkowice, Mieszkowice, Chojna, gmina Kostrzyn, Górzyca, Słubice, Cybinka,
- Poprawa przepływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie i bagrowanie przekopu
Klucz – Ustowo - gmina Miasto Szczecin, gmina Gryfino i Kołbaskowo.
- Przebudowa mostów w celu zapewnienia minimalnego prześwitu (4 mosty) - gmina Miasto Szczecin
i gmina Kostrzyn.
Inżynier-Konsultant musi włączyd w zakres swoich obowiązków wyjazdy wynikające ze spotkao
i uzgodnieo prowadzonych z:
1. Instytucją Pośredniczącą (IP) II szczebla;
2. Komisją Europejską (jeśli zaistnieje taka koniecznośd);
3. Bankiem Światowym;
4. Administracją niemiecką;
5. Właścicielami mostów;
6. Organami wydającymi decyzje i pozwolenia.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.100/102
VER. 26.10.2015
Wyjazdy te będą odbywały się na koszt Inżyniera-Konsultanta. Konieczną ilośd wyjazdów oszacuje
Inżynier-Konsultant zgodnie ze swoim doświadczeniem w powyższym zakresie.
3.12.2.
Okres trwania kontraktu i ważne terminy
1. Inżynier-Konsultant rozpocznie wykonywanie Umowy w terminie do 7 dni od daty otrzymania
polecenia wydanego przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego, jednak nie później niż
w ciągu 3 miesięcy od daty zawarcia Umowy. Szacuje się, że Inżynier Konsultant rozpocznie
prace od stycznia 2016r.
2. Usługi konsultingowe wymagane będą przez cały okres realizacji projektu. W chwili obecnej, datą
ukooczenia robót budowlanych projektu jest grudzieo 2021 roku; z uwzględnieniem okresu
gwarancyjnego dla różnych robót, całkowity okres realizacji projektu powinien zakooczyd się
w grudniu 2022 roku. Niemniej jednak, faktyczny okres trwania kontraktu usługowego zależed
będzie od rzeczywistego zakooczenia prac związanych z projektem.
3. Inżynier-Konsultant, po zapoznaniu się z zakresem posiadanej przez Zamawiającego
dokumentacji oraz w oparciu o posiadaną wiedzę i doświadczenie przygotuje w terminie do 12
tygodni od daty zawarcia umowy projekt wstępnego harmonogramu realizacji usługi, celem
zatwierdzenia go przez Zamawiającego. Harmonogram ten, po zatwierdzeniu stanowid będzie
podstawę do monitorowania pracy Inżyniera-Konsultanta.
3.12.3.
Warunki realizacji
1. Inżynier-Konsultant będzie ściśle współpracował z RZGW w Szczecinie oraz Biurem Koordynacji
Projektu (PCU). Inżynier-Konsultant będzie koordynował swoją pracę z KZGW oraz
Ministerstwem Środowiska. Inżynier-Konsultant będzie zobowiązany do założenia swojego biura
w Szczecinie, w miejscu z łatwym dostępem od siedziby RZGW – Klienta (do uzgodnienia
i akceptacji klienta), któremu Inżynier-Konsultant będzie składał regularnie sprawozdania.
2. Dyrektor RZGW Szczecin będzie przedstawicielem klienta, który wyznaczy szefa Jednostki
Realizującej Projekt, osoba ta będzie koordynowad prace wszystkich stron z InżynieremKonsultantem. Szef JRP, przy wsparciu ze strony Dyrektora, będzie pomagał InżynierowiKonsultantowi w rozwiązywaniu różnych problemów administracyjnych, które mogą powstad w
fazie świadczenia usług.
3. Inżynier-Konsultant będzie odpowiedzialny za wszystkie aspekty wykonywania usług, jak
zdefiniowano z poprzednich częściach niniejszego Zakresu Zadao. RZGW Szczecin będzie
odpowiedzialny za zapewnienie istniejących danych oraz informacji, włączając w to wszystkie
raporty przygotowane do chwili obecnej na rzecz projektu.
3.13.
Monitoring i ocena
Prace Inżyniera-Konsultanta będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnianych
obowiązków, a efekty jego pracy będą ocenione biorąc pod uwagę:
 dotrzymywania terminów określonych w harmonogramie działao obustronnie uzgodnionym,
 osiągnięcia wyznaczonych celów Umowy,
 jakości świadczonych usług,
 terminowości przedstawiania Raportów,
 terminowości wykonywania zadao przedstawionych w metodyce wykonywania usług,
 dostępności Inżyniera-Konsultanta (Personelu Kluczowego) na każde życzenie Zamawiającego
w normalnych godzinach pracy JRP,
 stopnia wyszkolenia pracowników poszczególnych JRP.
Inżynier-Konsultant posiadający należytą wiedzę i doświadczenie będzie również oceniany na
podstawie działao mających na celu minimalizację ryzyk i ewentualnych zagrożeo, które według
swojej wiedzy mógł realnie przewidzied i ostrzec Zamawiającego przed ich negatywnymi
konsekwencjami.
Wobec powyższego Inżynier-Konsultant będzie również pośrednio oceniany w zakresie:
 monitoringu rzeczowego i finansowego postępu robót zawartych w Kontrakcie na Roboty,
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.101/102
VER. 26.10.2015




terminu zakooczenia Kontraktu na Roboty w odpowiednim czasie z odpowiednim skutkiem,
terminu zakooczenia Robót ze spełnieniem założeo technicznych przy zachowaniu warunków
kontraktowych,
postępu w osiąganiu celów określonych w Memorandum Finansowym dla Projektu,
stopnia realizacji budżetu Projektu.
3.14.
Załączniki
Załącznik *4+ Zestawienie zadao inwestycyjnych RZGW Szczecin i ich stopnia zaawansowania
Załącznik *5+ Mapa miejsc, gdzie realizowane będą zadania inwestycyjne RZGW Szczecin.
Kontrakt 5.4. Odra-Vistula Flood Management Project
Nadzór projektowo-konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostki w zakresie wdrażania Projektu
Ochrony Przeciwpowodziowej Odra-Wisła
Str.102/102
Download
Random flashcards
Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards