Załącznik Cenowy – Zakres Prac

advertisement
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ROZDZIAŁ II
FORMULARZ OFERTOWY
wraz z załącznikami
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 1/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
_____________, ______ 2012 r.
OFERTA
złożona Pełnomocnikowi Zamawiającego tj. EDF Polska CUW Sp. z o.o. Centrum Zakupów i
Logistyki 31 – 587 Kraków ul. Ciepłownicza 1 numer KRS: 000094376
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr CK/ZP/MAM/191112/02 pn. „Modernizacja systemu podawania węgla z biomasą
do zasobników węgla kotłów w Elektrociepłowni Gdańskiej”
MY NIŻEJ PODPISANI
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
działając w imieniu i na rzecz
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(nazwa (firma )dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne
adresy wszystkich członków konsorcjum)
1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia, w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.
3. OFERUJEMY wykonanie zamówienia za cenę:
netto ________________PLN (słownie: ____________________________________________ );
powiększoną o należny podatek VAT w stawce w wysokości .............%, co w wyniku daje cenę
brutto ________________PLN. (słownie: ___________________________________________).
4.
ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach
Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
określonych
przez
5. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
6. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie
powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości 40.000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy
złotych) w formie:……………………………………………………………………..
7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale niżej wymienionych podwykonawców*:
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
rodzaj prac; (fakultatywnie: nazwa i dokładny adres podwykonawcy i jego przewidywane wynagrodz.)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 2/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
rodzaj prac; (fakultatywnie: nazwa i dokładny adres podwykonawcy i jego przewidywane wynagrodz.)
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
rodzaj prac; (fakultatywnie: nazwa i dokładny adres podwykonawcy i jego przewidywane wynagrodz.)
8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego
zamówienia jest następujący: ……………………………………………………………………………...
...........................................................................................................................................................
(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej lub składający wspólną ofertę)
9. OŚWIADCZAMY, iż strony od .......... do ......... zawierają informacje poufne, stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji1. Pozostałe
strony zawierają informacje jawne.
10. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, określonym w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia
umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na
poniższy adres: _______________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________ dn. _____________________
_____________________________________
(podpis Wykonawcy)
* niepotrzebne skreślić
1
Zwracamy uwagę, iż zastrzeżenie całej oferty lub formularza ofertowego, stanowi podstawę do wykluczenie Wykonawcy z postępowania
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 3/9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy z załącznikami
ZAŁĄCZNIK NR 1 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/191112/02
OŚWIADCZENIE
zgodnie z art. 22 i art. 44 ustawy PZP
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr CK/ZP/MAM/191112/02 pn. „Modernizacja systemu
podawania węgla z biomasą do zasobników węgla kotłów w Elektrociepłowni Gdańskiej”
Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.
Posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności prac lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
2.
Posiadania wiedzy i doświadczenia.
3.
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
4.
Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
........................................dn. .................... 2012 r.
............................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 4/9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Formularz ofertowy z załącznikami
ZAŁĄCZNIK NR 2 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/191112/02
OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr CK/ZP/MAM/191112/02 pn. „Modernizacja systemu
podawania węgla z biomasą do zasobników węgla kotłów w Elektrociepłowni Gdańskiej”
Oświadczamy, że brak podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy PZP
........................................dn. .................... 2012 r.
............................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 5/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 3 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/191112/02
DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE
(pieczęć Wykonawcy)
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym nr CK/ZP/MAM/191112/02 pn. „Modernizacja systemu
podawania węgla z biomasą do zasobników węgla kotłów w Elektrociepłowni Gdańskiej”.
Oświadczamy, że nasza/e firma/konsorcjum zrealizowała lub realizuje następujące zadanie/a
obejmujące prowadzenie prac remontowych, modernizacyjnych lub montażowych urządzeń
energetycznych – minimum 3 referencje dotyczące realizacji dużych projektów na instalacjach
nawęglania i odpopielania w okresie ostatnich 5 lat licząc od daty upływu terminu składania ofert.
L.p.
Obiekt, lokalizacja, data wykonania, wartość i
zakres prac wykonanych przez Wykonawcy
Odbiorca usługi
nazwa/firma/telefon/fax /siedziba/adres
Oświadczany, że wykonane prace zostały zrealizowane terminowo i zgodnie z zawartymi umowami.
....................................
dn. .................2012 r.
........................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 6/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 4 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/191112/02
……………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Załącznik Cenowy – Zakres Prac
Część A
Ceny ryczałtowe - Prace modernizacyjne nawęglania w 2013 r.
L.P.
Wyszczególnienie Rodzaju Prac
Ilość
Obmiar/komplet/
jednostka
obmiarowa
1.
Prace koncepcyjne, projektowe i wykonanie
dokumentacji na całość
Komplet
2.
Zakup materiałów i urządzeń na 1 ciąg
nawęglania
Komplet
3.
Przygotowanie konstrukcji, demontaże prace
montażowe pomocnicze i główne na 1 ciągu
nawęglania
Komplet
4.
Montaż końcowy , odbiory usuwanie usterek
w ramach ruchu próbnego na 1 ciągu
nawęglania, przekazanie kompletnej
dokumentacji powykonawczej
Komplet
Cena ryczałtowa
Cena ryczałtowa za
za wykonanie
wykonanie pozycji
pozycji ( pln ),
(pln ),
netto
brutto
Kwota łączna
Uwaga!
Wszelkie obmiary dla potrzeb sporządzenia oferty, Wykonawca wykonuje we własnym zakresie i na koszt własny.
Słownie razem brutto:……………………………………………………………………………………………zł
........................................dn. .................... 2012 r.
............................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 7/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 5 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/160412/01
……………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
WYKAZ PODWYKONAWCÓW
Lp.
Firma/ Przedsiębiorstwo
Zakres i wartość powierzonych prac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
........................................dn. .................... 2012 r.
............................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 8/9
Formularz ofertowy z załącznikami
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
ZAŁĄCZNIK NR 6 Formularza Ofertowego do postępowania nr CK/ZP/MAM/160412/01
……………………………………….
(pieczęć Wykonawcy)
Harmonogram Płatności
ZESTAWIENIE PŁATNOŚCI 2013
L.p.
1.
2.
3.
4.
Zakres prac wykonanych/
węzeł określony w
harmonogramie
Prace koncepcyjne, projektowe i
wykonanie dokumentacji na całość.
Przygotowanie konstrukcji,
demontaże, Zakup materiałów i
urządzeń na 1 ciąg nawęglania.
prace montażowe pomocnicze i
główne na 1 ciągu nawęglania
Montaż końcowy, odbiory, usuwanie
usterek w ramach ruchu próbnego na
1 ciągu nawęglania, przekazanie
kompletnej dokumentacji
powykonawczej.
rok
Termin
płatności
% udział
płatności
względem całości
kosztu zadania
30.04.2013 +
30 dni
10%
31.07.2013 +
30 dni
25%
30.09.2013 +
30 dni
45%
15.11.2013 +
30 dni
20%
KWOTA
płatności
(wypełnia
oferent)
Razem
........................................dn. .................... 2012 r.
............................................................
(podpis Wykonawcy)
__________________________________________________________________________
EDF POLSKA CUW Sp. z o.o.
Centrum Zakupów i Logistyki 9/9
Download
Random flashcards
Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards