Rozdział 2. Zawody dziennikarza i doradcy public relations a

advertisement
Dziennikarz i doradca public relations. Aspekty etyczne i prawne zawodu.
Mira Poręba
Publikacja zawiera charakterystykę zawodu dziennikarza oraz doradcy public relations w
kontekście ustalenia granicy między prawem powszechnie a prawem wewnętrznie
obowiązującym. Odnosi się do możliwości uznania dziennikarzy i doradców public relations
za zawody wolne oraz zawody zaufania publicznego, porusza również temat zawodów
regulowanych. Sporo miejsca poświęca samoregulacji zawodowej.
dr Monika Kaczmarek-Śliwińska, wiceprezes Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Public
Relations:
(...) Monografia dr Miry Poręby podejmuje bardzo istotną kwestię deontologii zawodów
zajmujących się komunikowaniem – dziennikarza i specjalisty public relations. Szczególnie
interesujące są rozważania dotyczące zawodu specjalisty public relations, którego
przedstawiciele powinni dostosować się do przepisów prawnych odnoszących się do m.in.
prawa do informacji, prawa prasowego, prawa autorskiego czy też regulacji dotyczących
produktów z dziedzin szczególnych będących przedmiotem zainteresowania (...). W mojej
opinii książka powinna stać się lekturą obowiązkową dla specjalistów public relations, którym
etyka zawodowa wyznacza sposób realizacji codziennych obowiązków.
Spis treści:
Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział 1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące (w
kontekście prawnej regulacji wolnych zawodów zaufania publicznego)
1. Prawo powszechnie obowiązujące a prawo wewnętrznie obowiązujące: ustalenia pojęciowe
2. Cechy szczególne regulacji normatywnej wolnych zawodów i zawodów zaufania
publicznego
2.1. Zawody zaufania publicznego a wolne zawody
2.2. Źródła prawa w zakresie zawodów zaufania publicznego i wolnych zawodów –
charakterystyka teoretycznoprawna
3. Etyka i odpowiedzialność zawodowa przedstawicieli wolnych zawodów i zawodów
zaufania publicznego
3.1. Współczesne pojmowanie etyki zawodowej
3.2. Deontologia zawodów zaufania publicznego
Rozdział 2. Zawody dziennikarza i doradcy public relations a normatywna regulacja
wolnych zawodów i zawodów zaufania publicznego w polskim porządku prawnym
1. Szkic historyczny zawodu dziennikarza i organizacji środowiska dziennikarskiego
2. Szkic historyczny zawodu doradcy public relations i organizacji środowiska public
relations
3. Normatywna regulacja zawodów dziennikarza i doradcy public relations
3.1. Normatywna regulacja zawodu dziennikarza
3.2. Normatywna regulacja zawodu doradcy public relations
4. Zawody dziennikarza i doradcy public relations jako sui generis zawody zaufania
publicznego
5. Wartości i zasady deontologiczne w zawodach dziennikarza i doradcy public relations
5.1. Deontologia zawodu dziennikarza
5.2. Deontologia zawodu doradcy public relations
6. Etyka mediów a etyka dziennikarska
7. Etyka biznesu a etyka public relations
Rozdział 3. Odpowiedzialność zawodowa i prawna dziennikarza
1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej dziennikarza
2. Odpowiedzialność karna dziennikarza
3. Odpowiedzialność cywilna dziennikarza
4. Podstawowe standardy w dziedzinie mediów masowych (w świetle uchwał Komitetu
Ministrów Rady Europy oraz wybranego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w zakresie swobody wypowiedzi)
Rozdział 4. Odpowiedzialność zawodowa i prawna doradcy public relations
1. Ogólne zasady odpowiedzialności zawodowej doradcy public relations
2. Odpowiedzialność karna doradcy public relations
3. Odpowiedzialność cywilna doradcy public relations
4. Model odpowiedzialności prawnej doradcy public relations (perspektywa
teoretycznoprawna)
Rozdział 5. Zawód dziennikarza oraz doradcy public relations w świetle badań
socjologicznych oraz ekonomiki mediów
1. Wyniki badań opinii publicznej dotyczące postrzegania zawodu dziennikarza oraz
wybranych zawodów zaufania publicznego
2. Ekonomika mediów a zawód dziennikarza oraz doradcy public relations
Uwagi końcowe
Bibliografia
Wykaz źródeł
Wykaz aktów normatywnych
Źródła prawa międzynarodowego
Źródła prawa krajowego powszechnie obowiązującego
Źródła prawa wewnętrznie obowiązującego
Źródła międzynarodowe
Źródła polskie
Kodeksy amerykańskie
Orzecznictwo
Orzecznictwo polskich sądów i Trybunałów
Orzecznictwo Sądu Najwyższego
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego RP
Orzecznictwo sądów rejonowych
Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
Źródła internetowe
Inne
Download