Polityka równego traktowania Kobiet i Mężczyzn i polityka

advertisement
II. Polityka równego traktowania kobiet i mężczyzn
oraz polityka antydyskryminacyjna w Unii
Europejskiej oraz w Polsce
Podstawy prawne
1
Ewolucja podejścia WE
• Od eliminacji nieuczciwej konkurencji w polityce
płacowej
• poprzez wyrównywanie szans pracowników,
niezależnie od ich płci
• do aktywnego promowania równości oraz
przeciwdziałania dyskryminacji, również z innych
powodów niż płeć, a także poza obszarem
zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego
2
Unijne źródła prawa
• Prawo pierwotne – TUE, TFUE (d.TWE)
• Prawo wtórne- dyrektywy
• Orzecznictwo ETS
3
Unijne dokumenty polityczne
• Karta Praw Podstawowych
• Karta Podstawowych Praw Socjalnych
Pracowników
• Zalecenia, programy
4
„Przepisy traktatowe TUE- równość
kobiet i mężczyzn wspólną wartością
• Art. 1 TUE Unia opiera się na wartościach
poszanowania godności ludzkiej,
wolności, demokracji, równości….
• Wartości te są wspólne dla Państw
Członkowskich w społeczeństwie opartym
na… niedyskryminacji, tolerancji
sprawiedliwości solidarności oraz na
równości kobiet i mężczyzn.
5
„Równościowe” przepisy traktatowe
TUE c.d.
• Art. 2 (3) TUE propagowanie ( wspieranie) równości
kobiet i mężczyzn, zalicza do celów Unii
„ Unia zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację oraz wspiera
sprawiedliwość i ochronę socjalną, równość kobiet i mężczyzn,
solidarność między pokoleniami i ochronę praw dziecka”.
• Art.6 Unia uznaje Kartę Praw Podstawowych oraz
przystępuje do EKPCz . Uprawnienia zawarte w Karcie
nie rozszerzają kompetencji Unii.
„
6
Równościowe” przepisy traktatowe
TFUE- ogólne
• Art.3 (al fine )TFUE zobowiązuje Unię by we wszystkich
swoich działaniach zmierzała do zniesienia nierówności
oraz wspierania równości kobiet i mężczyzn
( zasada gender mainstreaming- uwzględniania
perspektywy płci tj.zróżnicowanych potrzeb kobiet i
mężczyzn, w tym gender budgeting,- analizy budżetu
pod kątem użyteczności wydatków zarówno dla
mężczyzn i kobiet)
7
Równościowe” przepisy traktatowe TFUEogólne
• Art. 18 ( d. 12) TFUE „przy określaniu i realizacji swoich
polityk i działań Unia dąży do zwalczania wszelkiej
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie
etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność,
wiek lub orientację seksualną.”
8
„Równościowe” i antydyskryminacyjne
przepisy TFUE c.d.
• art. 19 TFUE ( d.13 TWE) uprawnia Radę (wspólnotowy
organ ustawodawczy) do podejmowania środków
niezbędnych do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze
względu na płeć, rasę pochodzenie etniczne, religię,
światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację
seksualną .
Dopuszcza możliwość stosowania uprzywilejowania
wyrównawczego
9
„Równościowe” i antydyskryminacyjne
przepisy TFUE dot. polityki społecznej
• art.153 ( d. 137 TWE) wskazuje na wagę jaką
przywiązuje się do stosowania i
upowszechniania m.in. konkretnych
pozytywnych działań praktycznych na rzecz
osiągania faktycznej równości (szans i
traktowania) kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
10
Przepisy równościowe TFUE dot.
zatrudnienia
• art. 157 ( d. 141) ustanawia:
• zasadę równej płacy za równą pracę oraz pracę równej
wartości( w pracy na akord wynagrodzenie ustalane wg
tej samej miary, w pracy na czas- na tym samym
stanowisku).
• określa co należy rozumieć przez wynagrodzenie (płaca
lub uposażenie, inne korzyści w gotówce lub naturze
otrzymywane od pracodawcy bezpośrednio lub
pośrednio związane z pracą
• stosowanie specjalnych środków
11
Art. 157 ( 4) TFUE „uprzywilejowanie
wyrównawcze”
• art. 157 ust.4 TFUE stanowi, że „zasada
równego traktowania nie stoi na przeszkodzie w
utrzymywaniu lub wprowadzaniu przez państwa
członkowskie środków przewidujących
specyficzne korzyści dla osób należących do płci
niedostatecznie reprezentowanej w celu
ułatwienia wykonywania działalności zawodowej
bądź zapobiegania niekorzystnym sytuacjom w
karierze zawodowej i ich kompensowania”
12
Ważniejsze dokumenty polityczne
• Wspólnotowa Karta
PodstawowychSocjalnych Praw
Pracowników( 1989)
 zalicza równość traktowania kobiet i mężczyzn
do podstawowych praw socjalnych pracownika
 uznaje znaczenie walki z dyskryminacją we
wszystkich postaciach
13
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej
(2000 r.)
 art. 21 -zakazuje jakiekolwiek dyskryminacji z
takich powodów jak: płeć rasa , kolor skóry,
pochodzenie etniczne i społeczne, cechy
genetyczne, język, religia lub przekonania,
opinie polityczne lub wszelkie inne ,
przynależność do mniejszości narodowej,
majątek, urodzenie, niepełnosprawność wiek lub
orientacja seksualna
14
Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej c.d.
• art. 23
 podkreśla potrzebę przestrzegania zasady
równości, zapewnienia równości mężczyzn i
kobiet we wszystkich dziedzinach, łącznie z
zatrudnieniem
 rozszerza możliwość stosowania
uprzywilejowania wyrównawczego dla płci
niedostatecznie reprezentowanej ( bez
ograniczenia do sfery zatrudnienia)
15
Karta Praw Podstawowych Unii
Europejskiej c.d.
Art. 33 gwarantuje każdemu ,w celu pogodzenia
życia rodzinnego z zawodowym, prawo do
ochrony przed zwolnieniem z pracy w związku z
macierzyństwem, prawo do płatnego urlopu
macierzyńskiego oraz do urlopu
wychowawczego po urodzeniu lub adopcji
dziecka
16
Ważniejsze dokumenty polityczne
c.d.
• Zalecenie Rady z 2 grudnia 1996 zachęcające
państwa członkowskie do promowania i
wspierania dobrych praktyk mających zapewnić
zrównoważoną reprezentację kobiet i mężczyzn
na różnych szczeblach i etapach podejmowania
decyzji
• Konkluzje Szczytu w Barcelonie (2002)
zobowiązujące do wprowadzenia ułatwień
godzenia życia zawodowego z rodzinnym(
dostępne struktury opieki nad dziećmi i osobami
zależnymi)
17
Ważniejsze dokumenty polityczne
c.d.
• Strategia Ramowa(2005) „Niedyskryminacja i
Równe szanse dla wszystkich”
• Pierwszy Pakt na rzecz równości pod względem
płci ( 2006)
• Obwołanie Roku 2007 –Europejskim rokiem
równych szans dla wszystkich- Ku
sprawiedliwemu społeczeństwu”
• Mapa równości kobiet i mężczyzn 2006- 2010
• Karta Kobiet z 5 marca 2010
18
Strategia Komisji Europejskiej w zakresie
równości kobiet i mężczyzn na lata 2010-2015
5 priorytetów:
• równa niezależność ekonomiczna
• równa płaca za równą pracę i pracę równej
wartości
• równa reprezentacja w organach decyzyjnych
• eliminacja przemocy ze względu na płeć
• równość pod względem płci w działaniach
zewnętrznych UE
19
Pakt Europejski w sprawie równości wobec płci na
lata 2011-2020
Dokument Rady Unii Europejskiej
• Cel: osiągnięcie docelowo 75% zatrudnienia populacji wieku 20-64
• Eliminacja różnic w zatrudnieniu i zabezpieczeniu społecznym,
włączając w to różnice płac kobiet i mężczyzn
• Promocja bardziej zrównoważonego życia zawodowego kobiet i
mężczyzn ( przez wzrost zatrudnienia kobiet oraz stawienie czoła
wyzwaniom demograficznym)
• Zwalczania przemocy wobec kobiet w celu umożliwienie im pełnego
korzystania z praw człowieka
• Potwierdzenie obowiązywania zasady włączania perspektywy płci
do wszystkich polityk
20
Najistotniejsze dyrektywy równościowe dot. kobiet
i mężczyzn
• Dyrektywa 92/85/ EWG – zachęca do stosowania
środków niosących postęp w dziedzinie bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia pracownic w ciąży, w połogu i
karmiących dziecko piersią, gwarantuje minimum urlopu
macierzyńskiego
• Dyrektywa 96/ 34/ WE zawiera porozumienie ramowe w
sprawie urlopu rodzicielskiego
• Dyrektywa 79/7/EWG w sprawie stopniowego
wyprowadzania w życie zasady równego traktowania
kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia
społecznego
21
Dyrektywy równościowe c.d.
• Dyrektywa 2004 /113/WE przewiduje stosowanie zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn w dostępie do
dóbr oraz usług (obowiązek wdrożenia do 31 stycznia
2007 r.)
• Dyrektywa 2006/54/WE w sprawie wprowadzenia
w życie zasady równości szans oraz równego
traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia
i pracy (porządkująca, uzupełniająca i uchylająca
niektóre wcześniejsze dyrektywy(tzw. dyrektywa
zbiorcza- wdrożenie najpóźniej do15 sierpnia 2008)
• Dyrektywa 2010/41/UE w sprawie stosowania zasady
równego traktowania kobiet i mężczyzn prowadzących
działalność na własny rachunek oraz uchylająca
dyrektywę Rady 86/613/EWG
22
Inne dyrektywy dot. równego traktowania
(problem dyskryminacji krzyżowej)
• Dyrektywa 2000/43/WE wprowadzająca zasadę
równego traktowania osób bez względu na pochodzenie
rasowe lub etniczne
• Dyrektywa 2000/78/WE ustanawiająca ogólne warunki
ramowego równego traktowania w zakresie zatrudnienia
i pracy, wprawdzie nie odnosi się bezpośrednio do
dyskryminacji ze względu na płeć, zawiera jednak ważne
postanowienia dotyczące zakazu np. dyskryminacji ze
względu na wiek
23
Wdrożenie dyrektyw do prawa polskiego
• Kodeks pracy : Rozdział IIa „ Równe
traktowanie w zatrudnieniu”
• Ustawa z 3 grudnia 2010 o wdrożeniu
niektórych przepisów Unii Europejskiej w
zakresie równego traktowania ( Dz.U.
2010 Nr 254 , poz. 1700 ). Dalej: ustawa z
2010
24
Rozumienie pojęć
• Zasada równego traktowania- oznacza brak
jakichkolwiek bezpośredniej lub pośredniej
dyskryminacji ( oraz równość szans)
• Za dyskryminację nie uważa się każdego
zróżnicowanego traktowania kobiet i mężczyzn
• konieczne jest spełnienie trzech warunków:
 by kobieta i mężczyzna znajdowali się w porównywalnej
sytuacji.
 by zróżnicowane traktowanie nie miało racjonalnego
uzasadnienia.
 by środki użyte do osiągnięcia określonego celu
pozostawały w dysproporcji do jego wagi i znaczenia
25
Dyskryminacja bezpośrednia
• dyskryminacja bezpośrednia- to sytuacja, w której dana
osoba traktowana jest mniej korzystnie ze względu na
płeć niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w
porównywalnej sytuacji. (Por. art. 18 (3a) par. 3
Kodeksu Pracy, art.3 (1) ustawy z 2010 ).
Przykład: odmowa zatrudnienia kobiety uzasadniona
stratą finansową jaką poniesie pracodawca, w związku z
tym, że w okresie ciąży nie będzie mogła wykonywać
pracy na danym stanowisku( sprawa Mahlburg )
26
Dyskryminacja pośrednia
• Dyskryminacja pośrednia (por. art 18 (3a) par. 4
Kodeksu Pracy, art. 3 ( 2) ustawy z 2010)- to sytuacja, w
której z pozoru neutralny przepis, kryterium lub praktyka
stawiałby osoby danej płci w szczególnie niekorzystnym
położeniu w porównaniu do osób innej płci , chyba, że
dany przepis( kryterium, praktyka) są obiektywnie
uzasadnione usankcjonowanym prawnie celem, a środki
osiągania tego celu są właściwe i niezbędne.
• Przykład : sprawa Enerby, wynagrodzenia logopedów i
psychologów szpitalnych; sprawa Edeltraud, wymóg
odpracowania tej samej liczby dodatkowych godzin
przez nauczycieli zatrudnionych na cały i pół etatu przed
otrzymaniem wynagrodzenia za godziny nadliczbowe
27
Rozumienie pojęcia dyskryminacji ze
względu na płeć c.d. – molestowanie
• za dyskryminację ze względu na płeć uważa się
też molestowanie
• molestowanie – niepożądane zachowanie,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godności osoby, stworzenie wobec niej
zastraszającej , wrogiej, poniżającej ,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery ( art.
art 18 (3a) par. 5(2) KP, art. 4 ( 3 ) ustawy z
2010)
• Zła implementacja : Powinno być ze względu na
płeć
28
Rozumienie pojęcia dyskryminacji ze względu na
płeć c.d. – molestowanie seksualne
• molestowanie seksualne- to sytuacja, w której
ma miejsce niepożądane zachowanie o
charakterze fizycznym, werbalnym lub
niewerbalnym o charakterze seksualnym,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie
godności osoby, w szczególności przez
stworzenie zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery ( art.
art 18 (3a) par. 6 KP ( molestowanie ze względu
na płeć )art.3(4) ustawy 2010
29
Rozumienie pojęcia dyskryminacji ze względu na
płeć c.d -retorsja
• Mniej korzystne traktowanie osoby fizycznej
wynikające z odrzucenia molestowania lub
molestowania seksualnego lub
podporządkowania się molestowaniu lub
molestowaniu seksualnemu ( art. 3 ( 5) ustawy z
2010, art. art 18 (3a) par. 7 KP).
• skorzystanie z uprawnień z tytułu naruszenia
zasady równego traktowania nie może
powodować negatywnych skutków ( art. 17
ustawy z 2010)
30
Dyskryminacja ze względu na płeć
rozumienie pojęcia c.d. -polecanie
Przejawem dyskryminacji jest także
zachowanie polegające na:
• zachęcaniu do naruszenia zasady
równego traktowania lub
• nakazywaniu takiego naruszenia (art 18
(3a) par. 5 (1) KP, art. 4 ( 5) ustawy z
2010
31
Dyskryminacja rozumienie c.d.
• za dyskryminację uznaje się ponadto
gorsze traktowanie pracownika w związku
z ciążą, macierzyństwem lub
rodzicielstwem (art. 12 ustawy z 2010)
32
Dyskryminacja – charakterystyka
c.d.
• z dyskryminacją mamy do czynienia
niezależnie od tego, czy intencją danej
osoby stosującej określoną praktykę był
zamiar dyskryminowania
• za ofiarę dyskryminacji może być uznana
nie tylko osoba, która jej bezpośrednio
doznała, ale też inna osoba ( pracownik),
która np. stanęła w jej obronie, lub
wspierała ją w dochodzeniu roszczeń
33
Niektóre dopuszczalne wyjątki
od zasady równości
• W zatrudnieniu-kiedy płeć jest rzeczywistym i
decydującym wymaganiem zawodowym( art.
art 18 (3b) par. 2 (1) KP, art. 4 ( 5) ustawy z
2010 )
• W dostępie do usług- gdy ich zapewnienie tylko
osobom jednej płci jest obiektywnie i racjonalnie
uzasadnione celem zgodnym z prawem , a
środki proporcjonalne do celu właściwe i
konieczne ( art. 5 (5) ustawy z 2010
34
Uprzywilejowanie wyrównawcze
• Nie stanowi naruszenia zasady równego
traktowania podejmowanie działań
służących zapobieganiu nierównemu
traktowaniu ze względu na płeć lub
wyrównywaniu niedogodności związanych
z nierównym traktowaniem w przeszłości (
art. 18 (3b) par. 3 KP, art. 11ustawy z
2010)
35
Wyjątki w świetle orzecznictwa
ETS
• sprawa Kalanke( 1995) ( niedoreprezentacja gdy mniej niż 50%,
przy równych kwalifikacjach - automatyczne pierwszeństwo dla
osoby z płci niedoreprezentowanej )
• Sprawa Marshall (1995)( niedoreprezentacja , gdy większość
Pierwszeństwo, przy równych kwalifikacjach –chyba, że szczególne
względy nie przemawiają za kandydaturą należącą do płci
nadreprezentowanej)
• Sprawa Badeck( 2000) – przy równych kwalifikacjach
dopuszczalne preferencyjne traktowanie i kwoty dla płci
niedoreprezentowanej ( na określonych stanowiskach i kursach
doszkalających, w ciałach reprezentujących pracowników )
• Sprawa Ambrahamsson i Andersson ( 2003)- gdy duże
dysproporcje w reprezentacji, dopuszczalne preferencyjne
traktowanie osoby płci niedoreprezentowanej, gdy kwalifikacje
osoby kandydującej są wystarczające i „ prawie równe” z
kontrkandydatem
36
Prawo polskie; prawnomaterialne gwarancje
równości pod względem płci
Konstytucja RP z 1997 r.
• art.32. 1.Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają
prawo do równego traktowania przez władze publiczne
2.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu
politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny
37
Zasady prawnomaterialne
Konstytucja RP c.d.
• Art.33. 1. Kobieta i mężczyzna w RP mają równe
prawa w życiu rodzinnym, politycznym ,
społecznym i gospodarczym
• 2.Kobieta i mężczyzna mają w szczególności
równe prawo do jednakowego wynagradzania
za pracę jednakowej wartości, do
zabezpieczenia społecznego oraz do
zajmowania stanowisk , pełnienia funkcji oraz
uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń
38
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim
Zasady prawnomaterialne c.d.
Zasada równego traktowania:
- obowiązuje nie tylko w sektorze publicznym (w tym ma
zastosowanie także do instytucji państwowych), lecz
również w sektorze prywatnym
- dotyczy wszystkich usług oferowanych publicznie (
w przypadku płci nie dotyczy usług edukacyjnych, opieki
zdrowotnej - art.7 ustawy z 2010 )
Regulacje przewidujące nierówne traktowanie powinny
zostać uznane za nieważne z mocy prawa ( Por. art. 9
par. 4 oraz art. 18 par. 3 Kodeksu pracy).
39
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
Zasada równego traktowania oznacza zakaz dyskryminacji
w odniesieniu do:
-warunków dostępu do zatrudnienia pracowniczego
(Por. art.18 (3b) par. 1 pkt 1 Kodeksu pracy) (
ogłoszenia o poszukiwaniu pracowników), zatrudnienia
na podstawie umowy cywilnoprawnej, korzystania z
instrumentów rynku pracy ( art. 4 ( 2, 4a) ustawy z 2010)
-do pracy na własny rachunek, działalności
gospodarczej lub zawodowej ( art. 4 ( 2) ustawy z
2010
- równego dostępu do instrumentów i usług rynku
pracy ( art. 4 ( 4a) ustawy z 2010
40
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
-oznacza zakaz dyskryminacji w
odniesieniu do członkowstwa i
uczestniczenia w organizacji
pracowników lub pracodawców. bądź
jakiejkolwiek organizacji , której
członkowie wykonują określony zawód,
łącznie z przywilejami, jakie dają tego typu
organizacje ( Por. art. 181 Kodeksu pracy,
art.4 ( 3) ustawy z 2010.
41
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
 oznacza zakaz dyskryminacji w odniesieniu do
dostępu do wszelkiego rodzaju i szczebli
poradnictwa zawodowego, kształcenia,
doskonalenia i przekwalifikowania pracowników,
w zakresie dostępu do praktyk zawodowych (
Por. art. 18 (3b) par. 1 pkt 3 Kodeksu pracy,
art.4 (1 ustawy z 2010).
42
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
 oznacza zakaz dyskryminacji w odniesieniu do warunków
zatrudnienia i pracy, włączając wynagrodzenia za pracę oraz
zwolnienia z pracy oraz (Por. art. 18 (3b) par. 1 pkt 1 oraz 2
Kodeksu pracy)
 oznacza, że kobieta przebywająca na urlopie macierzyńskim jest
uprawniona , po jego zakończeniu, do powrotu do swojej lub
równorzędnej pracy, na warunkach nie mniej dla niej korzystnych i
jest uprawniona do warunków pracy, do których byłaby uprawniona
w trakcie swojej nieobecności np. do podwyżki wynagrodzenia
przyznanej w okresie gdy przebywała na urlopie macierzyńskim,
jeżeli należy do grupy pracowników objętych tą podwyżką, czy też
np.do bonusa Bożenarodzeniowego przysługującego wszystkim
pracownikom z mocy odpowiednich przepisów( Por. art. 177
Kodeksu Pracy ).
43
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
 oznacza, że jeśli w państwach członkowskim
przewidziano urlop ojcowski lub rodzicielski (
wychowawczy) to istnieje obowiązek podjęcia
niezbędnych środków w celu ochrony pracujących
mężczyzn i kobiet przed zwolnieniem z powodu
wykonywania tych praw (186. 4 Kodeksu pracy)
44
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.




W celu ułatwieniem godzenia obowiązków zawodowych z
rodzinnymi, państwa członkowskie mają obowiązek:
wprowadzenia elastycznego czasu pracy ( Por. art. 142 oraz 143,
144 Kp)
zapewnienia , by pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego
mógł skorzystać z obniżonego wymiaru czasu pracy (Por. art. 186
par.7 Kodeksu pracy),
wprowadzenia możliwości dzielenia urlopu rodzicielskiego przez
rodziców oraz jednoczesnego z niego korzystania ( Por. art. 186
par. 3 i 5 Kodeksu pracy)
zagwarantowania, że fakt zatrudnienia w niepełnym wymiarze
godzin nie może powodować ustalenia warunków pracy i płacy w
sposób mniej korzystny w stosunku do pracowników wykonujących
taką samą lub podobną pracę w pełnym wymiarze godzin ( z
uwzględnieniem jednak proporcjonalności wynagrodzenia (Por.
art.292 Kodeksu pracy)
45
Równościowe standardy i ich implementacja
w prawie polskim c.d.
 Pracodawcy i osoby odpowiedzialne za kształcenie
zawodowe powinni być zachęcani do podejmowania
skutecznych środków w celu zwalczania wszelkich form
dyskryminacji ze względu na płeć, a w szczególności do
podejmowania środków zapobiegających
molestowaniu oraz molestowaniu seksualnemu w
miejscu pracy.( Por. art. 94 ( 2b) oraz art. 941 Kodeksu
Pracy )
46
Gwarancje prawnomaterialne w dziedzinie
równego dostępu kobiet i mężczyzn do towarów
lub usług wg ustawy z 2010 r.
Poza sferą zatrudnienia, ustawę stosuje się do:
- Zabezpieczenia społecznego ( opieki społecznej)
- Usług, w tym mieszkaniowych, bankowych,
transportowych, restauracyjnych, sportoworozrywkowych, dostępu do rzeczy nabywania
praw i energii , jeżeli są oferowane publicznie
- W zakresie odmiennego traktowania ze względu
na płeć nie stosuje się do usług edukacyjnych,
opieki zdrowotnej, do treści, ogłoszeń
zawartych w środkach masowego przekazu.
47
Gwarancje procesowe
• Państwa członkowskie w sprawach w których pada
zarzut dyskryminacji :
 - zapewniają dostęp do postępowań
administracyjnych i sądowych w tym również
pojednawczych, nawet po zakończeniu stosunku pracy (
( art. 242 265 K.p. oraz przepisy działu III kodeksu
postępowania cywilnego (k.p.c) „ Postępowanie w
sprawach z zakresu prawa pracy”, Art. 13 ustawy z
2010) .
 -gwarantują, że ciężar dowodu w sprawach o
dyskryminację będzie spoczywał na pracodawcy (Por.
art. 18 (3b) par. 1 Kodeksu pracy , art.14 ustawy z 2010
).
48
Gwarancje procesowe c.d.
 zapewniają, że odszkodowania przewidziane
w przypadku dyskryminacji będą skuteczne i
realne oraz miały charakter odstręczający
potencjalnych sprawców od stosowania praktyk
dyskryminacyjnych. Nie wolno ograniczać
rekompensat poprzez wcześniejsze ustalenie
górnego limitu odszkodowania (Por. art. 18(3d)
KP, art. 13 ustawy z 2010 )
49
Gwarancje procesowe c.d.
gwarantują by związki zawodowe miały
prawo wszczynania na rzecz skarżącego
postępowania przed organem
administracji lub sądem, a także
wspierania osoby, której prawo do
równego traktowania zostało naruszone ,
za jego zgodą, w trakcie postępowania
sądowego lub administracyjnego (art. 55,
art. 60 kpc. oraz art.462 k.p.c.)
50
Gwarancje instytucjonalne
• Państwa członkowskie mają obowiązek
wskazania już istniejącego lub powołania
nowego organu ds promowania, analizowania,
nadzorowania i wspierania równego traktowania
, do których kompetencji powinno należeć m.in. :
 zapewnienie niezależnej pomocy ofiarom
dyskryminacji w dochodzeniu skarg (roszczeń),
 prowadzenie niezależnych badań nad
rozmiarami i przejawami tego zjawiska oraz
publikowanie niezależnych raportów i
wydawanie zaleceń w tym przedmiocie.
51
Gwarancje instytucjonalne c.d.
• W Polsce do 2005 r. funkcję takiego organu pełnił
Pełnomocnik Rządu RP ds. Równego Statusu Kobiet i
Mężczyzn .
• Po jego likwidacji niektóre z w/w uprawnień przejął
Departament ds. Rodziny, Kobiet i Przeciwdziałania
Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki
Społecznej.
• W 2008 Premier powołał Pełnomocniczkę ds. Równego
Traktowania
• Zakres obowiązków żadnej jednak z tych instytucji nie
obejmował wszystkich kompetencji przewidzianych dla
tego typu organu w omawianych dyrektywach
równościowych.
52
Gwarancje instytucjonalne c.d.
• 2009 -zlikwidowano Departament ds. Rodziny,
Kobiet i Przeciwdziałania Dyskryminacji w
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
• Ustawa 2010 podzieliła kompetencje pomiędzy
Pełnomocnika d/s Równego Traktowania oraz
Rzecznika Praw Obywatelskich
• Wojewodowie mogą powoływać Pełnomocników
ds. Równego Traktowania
53
III. Europejska Karta Równości Kobiet i
Mężczyzn w Życiu Lokalnym
2006
Rada Gmin i Regionów Europy. W
partnerstwie m.in. ze Związkiem
Miast Polskich
„Miasto równości „- 2005
• Narzędzie prezentujące dobre praktyki;
dostarcza metodologii do wdrażania
polityki równości kobiet i mężczyzn
• Karta kontynuacją tej publikacji
Zobowiązanie do przestrzegania
Karty
Podpisanie Karty jest:
• formalnym wyrazem zaangażowania się w
propagowanie równości kobiet i mężczyzn
• deklaracją wdrażania wynikających z niej
zobowiązań
• przy włączeniu wszystkich instytucji
działających na swoim terenie
• na podstawie Równościowego Planu
Działania
Równościowy Plan Działania
Cel: promowanie równości płci w polityce,
organizacji i w działaniach
Plan określa :
• priorytety
• konkretne działania
• środki przeznaczone na ich realizację
• proponowany czas i zakres jego wdrożenia
• sposób ewaluacji rezultatów
Plan gwarantuje przestrzeganie w działaniach
samorządów następujących zasad
• Równość kobiet i mężczyzn stanowi fundamentalne prawo
• Istnieje konieczność zapobiegania i zwalczania dyskryminacji
• Zrównoważony udział kobiet i mężczyzn w procesie
decyzyjnym jest warunkiem demokratycznego społeczeństwa
• Eliminacja stereotypów płciowych jest podstawą osiągnięcia
równości
• Perspektywa płci musi być brana pod uwagę przy tworzeniu
polityki, metod i instrumentów, które wpływają na życie
codzienne społeczności lokalnej ( tj. w zarządzaniu – gender
mainstreaming oraz w budżetowaniu – gender budgeting)
Zobowiązanie
Demokratycznie wybrany lider społeczności
lokalnej musi przestrzegać zasady równości we
wszystkich swoich działaniach jako:
• dostawca i zleceniodawca usług ( również w
zamówieniach publicznych)
• Planista
• zarządca
• Pracodawca
Nie podpisanie Karty nie zwalnia z tego obowiązku
Download