1 - NetPrace.pl

advertisement
1.LUDNOŚĆ ŚWIATA
1.1. WZROST LICZBY LUDNOŚCI ŚWIATA
Liczba ludności świata jest niezwykle trudna do oszacowania. Regularne spisy ludności –
jedyne wiarygodne źródło informacji – zaczęto prowadzić dopiero w końcu XVIIIw. I tylko
w nielicznych krajach (np. pierwszy spis ludności w Sudanie przeprowadzono dopiero w
1965r.). Jednak nawet spisy ludności nie zawsze dostarczały rzetelnych informacji.
Przykładowo w wielu krajach muzułmańskich w spisach ludności nie uwzględnia się wcale
kobiet, czasami też spisy są fałszowane z przyczyn politycznych. Trzeba podkreślić, że
najmniej wiarygodne są dane dotyczące liczby ludności krajów rozwijających się , w tym
najludniejszych krajów świata: Chin, Indii i Indonezji. Są na świecie kraje, w których spisu
liczby ludności nie przeprowadzono nigdy. Według ostatnich danych szacunkowych liczba
ludności świata wynosi obecnie ok. 5,9 miliarda.
Wzrost liczby ludności świata w różnych epokach i w poszczególnych regionach przebiegał w
sposób nierównomierny. We wczesnym okresie rozwoju ludzkości największy wpływ na
poziom jej liczebności miały warunki przyrodnicze. Życie człowieka pierwotnego było
nieustanną walką o przetrwanie. Miało to ten pozytywny efekt, że w efekcie doboru
naturalnego przeżywały jednostki najsilniejsze, o większych zdolnościach adaptacyjnych.
Czynnikami które w sposób zasadniczy ograniczały wzrost liczby ludności, były klęski
żywiołowe, epidemie i wojny. W czasach kiedy człowiek nie potrafił jeszcze zapobiegać
skutkom klęsk żywiołowych, zbierały one żniwo ofiar. Niski pozim wiedzy medycznej
sprawiał, że epidemie chorób dziesiątkowały ludność. Epidemia dżumy w latach 1348-1350
zabiła jak się szacuje ok. 25% mieszkańców Europy.Wojny towarzyszyły człowiekowi od
początku istnienia rodzaju ludzkiego. Choć może się to wydać paradoksalne, wczesne wojny
plemienne były bezpośrednim następstwem zjawiska przeludnienia, jako że ich przedmiotem
były pastwiska i tereny łowieckie. W czasie długotrwałych wojen spada zdecydowanie liczba
urodzeń, a przy tym wzrasta gwałtownie śmiertelność – zwłaszcza wśród dzieci.
Wzrost śmiertelności wśród mężczyzn – bezpośrednio zaangażowanych w działania wojenne
– prowadzi do przekształceń w strukturze płci społeczeństwa
W procesie przejścia demograficznego wyróżnia się cztery podstawowe fazy:
I faza – faza stacjonarna charakterystyczna dla etapu niskiego poziomu rozwoju gospodarki,
odznaczająca się wysokimi i niewiele od siebie różniącymi stopami urodzeń i zgonów.
Przyrost naturalny jest zatem mały. W tej fazie przejścia obserwuje się pewne wahania stóp
urodzeń i zgonów, ale wynikają one raczej z pojawiania się okresów głodu, chorób i wojen, a
nie zmian w dynamice rozwoju gospodarczego. Stopy urodzeń są w tej fazie wyższe niż 35
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
/oo , a stopy zgonu więcej niż 20/oo. Są to wskaźniki charakterystyczne dla społeczeństw
stojących na bardzo niskim poziomie rozwoju i w zasadzie występują we współczesnym
świecie w czystej postaci jedynie sporadycznie. W pierwszej fazie rozwoju demograficznego
znajduje się obecnie jeszcze bez wątpienia ( w nawiasie podano odpowiednio stopy urodzeń i
zgonów w /oo ) : Gwinea (51 i 20), Malawi (55 i 22), Sierra Leone (48 i 22), Uganda (51 i 21)
oraz Afganistan (53 i 22), a więc kraje o bardzo niskim poziomie rozwoju gospodarczego.
Wpływ poziomu gospodarczego na kształtowanie się stóp urodzeń i zgonów jest bardzo
wyraźny, jeśli analizujemy bardzo długie przedziały czasowe. Kraje uważane dzisiaj za
gospodarczo wysoko rozwinięte znajdowały się w pierwszej fazie przejścia demograficznego,
na ogół, na początku obecnego stulecia. Wyższe od 20/oo stopy zgonów w tych krajach w
latach 1900 – 1920 są związane ze skutkami pierwszej wojny światowej i epidemii grypy
zwanej hiszpanką, która pochłonęła w przededniu wojny więcej ofiar niż sama wojna.
Natomiast większość krajów rozwijających się wyszła z pierwszej fazy przejścia
demograficznego właściwie dopiero w latach dziewięćdziesiątych dzięki szybko
poprawiającym się warunkom bytowym oraz adaptacji zdobyczy cywilizacyjnych i to
głównie za sprawą malejącej radykalnie stopy zgonów. Na początku lat siedemdziesiątych w
fazie tej znajdowały się jeszcze prawie wszystkie kraje afrykańskie (poza RPA, Zimbabwe,
Kenią, Ugandą, Sudanem i krajami śródziemnomorskimi) i Półwyspu Arabskiego. Obecnie
kraje te znalazły się już w drugiej fazie przejścia demograficznego.
II faza – faza wczesnego wzrostu, w której stopy urodzeń są ciągle jeszcze wyższe niż
35/oo, ale stopy zgonów wynoszą już 15/oo -20/oo. Procesy wzrostu gospodarczego a
zwłaszcza adaptacji efektów globalnego awansu cywilizacyjnego przyczyniły się do redukcji
stopy zgonów przy zachowaniu minimalnie lub bardzo wolno malejącej stopy urodzeń. Przy
niskim poziomie rozwoju gospodarczego może się nawet zdarzyć, że stopa urodzeń
nieznacznie wzrasta (np. w Angoli, Burundi, Rep. Środkowoafrykańskiej, Gwinei
Równikowej, Etiopii, Gwinei Bissau, Ugandzie, Afganistanie i Laosie w latach 90-tych w
porównaniu z latami 70-tymi). Jest to zatem faza eksplozji demograficznej, charakteryzująca
się 2-3% wskaźnikami przyrostu naturalnego, ze wszystkimi negatywnymi gospodarczo,
społecznie, ekonomicznie a także demograficznie skutkami. Utrzymywanie się wysokiego
poziomu stopy urodzeń jest związane z wysokimi wartościami współczynników reprodukcji
netto (średnia liczba żywo urodzonych dziewcząt przypadających na jedną kobietę w wieku
rozrodczym). Współczynniki reprodukcji netto są tym wyższe, im dany kraj jest słabiej
gospodarczo rozwinięty i zdarza się że są one większe niż 2 (kraje wysoko rozwinięte – na
ogół znacznie mniejsze niż 1). Obecnie współczynniki te w krajach rozwijających się maleją,
ale bardzo wolno, co sprzyja utrzymywaniu się wysokiego przyrostu naturalnego i bywa
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
czasem nazwane wtórną eksplozją demograficzną. Faza ta jest charakterystyczna dla
większości krajów Afryki (Benin, Burkina Faso, Burundi, Rep. Środkowoafrykańska, Kongo,
Czad, Wybrzeże Kości Słoniowej, Dżibuti, Gwinea Równikowa, Etiopia, Gambia, Gabon,
Mali, Mauretania, Mozambik, Niger, Rwanda, Somalia, Tanzania, Zair, Zambia) i dwóch
państw azjatyckich (Buthanu i Laosu).
Wiele krajów słaborozwiniętych przeżywa obecnie wspomnianą wtórną eksplozję
demograficzną. Stopa zgonów maleje wprawdzie w tych krajach dzięki osiągnięciom
medycyny, poprawie higieny, lepszemu wyżywieniu, większej politycznej stabilizacji i
międzynarodowej pomocy humanitarnej, ale stopa urodzeń jest ciągle jeszcze bardzo wysoka,
co skutkuje bardzo wysokim przyrostem naturalnym. ( w Afryce – Angola, Bostwana,
Kamerun, Ghana, Kenia, Liberia, Libia, Madagaskar, Namibia, Nigeria, Sudan, Suazi, Togo,
Zimbabwe, Azji – Bangladesz, Kambodża, Iran, Irak, Jordania, Nepal, Oman, Pakistan,
Arabia Saudyjska, Syria, Jemen, Turkmenistan, Tadżykistan, Uzbekistan, w Ameryce
Środkowej – Gwatemala, Haiti, Honduras, Nikaragua, Oceania – Wyspy Salomona).
Są więc to kraje , które samodzielnie nie są w stanie uruchomic procesów rozwoju
gospodarczego. Jeżeli jednak procesy takie są uruchomione i państwo przekształca się z
rolniczego w miejsko-przemysłowe, to następuje wyraźny spadek stopy urodzeń (poniżej 35
promili) i stabilizacja stopy zgonów (poniżej 15 promili – na ogół ok. 10 promili)
III faza – faza przejścia demograficznego. Przy stopie urodzeń 25-34 promili i stopie
zgonów poniżej 15 promili mamy do czynienia z fazą późnego wzrostu liczby ludności.
Liczba ludności wprawdzie nadal rośnie , ale w miarę zmniejszania się stopy urodzeń proces
ten jest coraz wolniejszy. W fazie tej znalazło się już kilka krajów : Afryki – Algieria, Egipt,
Lesotho, Maroko, RPA, Tunezja, nowouprzemysłowione i lepiej rozwinięte kraje Azji –
Indie, Indonezja, Kuwejt, Liban, Malezja, Mongolia, Myanmar, Filipiny, Turcja, Wietnam,
Azerbejdżan, Kyrgystan, Papua Nowa Gwinea, Ameryki Środkowej – Costa Rica,
Dominikana, Salwador, Meksyk, Panama, Ameryki Południowej – Boliwia, Ekwador,
Paragwaj, Peru, Surinam, Wenezuela, Gujana)
IV faza – faza przejścia demograficznego – stopa urodzeń poniżej 25 promili, a stopa
zgonów poniżej 15 promili. W tej fazie znajdują się kraje dobrze gospodarczo rozwinięte
Europy, Oceanii, Stany Zjednoczone, a także niektóre kraje Ameryki Południowej – Chile,
Kolumbia, Argentyna, Urugwaj, Brazylia, Ameryki Środkowej – Trynidad i Tobago, Jamajka,
Azji – Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Sri Lanka, Singapur, Korea Południowa,
Izrael i co ciekawe Chiny, Afryki – Mauritius.
V faza – zwana fazą neomaltuzjańską czasem się ją wyróżnia – jest to raczej swoisty
podtyp fazy IV. Charakteryzuje się niską i malejącą stopą urodzeń przy rosnącej stopie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zgonów. Zjawisko takie występuje w najbardziej gospodarczo rozwiniętych krajach świata –
Kanadzie, Japonii, Danii, Holandii, Szwecji, Szwajcarii, Portugalii, Grecji, Hiszpanii, a także
co stanowi pewne zaskoczenie – w byłych krajach socjalistycznych Europy Środkowej –
Polska, Bułgaria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Jugosławia, Węgry – kraje te znalazły się w tej
fazie nie ze względu na osiągnięty poziom rozwoju gospodarczego ale z racji swoistego
paradoksu historii.
Wzrost liczby ludności świata na przestrzeni wieków charakteryzuje również wyrażne
zróżnicowanie przestrzenne, będące efektem nie tylko ruchu naturalnego ludności, ale
również oddziaływania czynników śrdowiska przyrodniczego i zjawiska migracji. Człowiek
był zawsze istotą ekspansywną, miał ogromne możliwości adaptacyjne i już w czasach
prehistorycznych zasiedlił znaczną część wspóółczesnej ekumeny (obszaru stale
zamieszkanego przez ludzi). Jest jednak naturalne, że największa gęstość zaludnienia
charakteryzuje obszary, na których panują warunki przyrodniicze korzystne dla człowieka.
Dotyczy to przede wszystkim strefy klimatu umiarkowanego. Ograniczone środki natury
technicznej spowalniały natomiast proces kolonizacji obszarów pustynnych strefy polarnej.
WZROST LICZBY LUDNOŚCI POLSKI
Liczba ludności Polski wynosi ponad 38,6 miliona, co daje jej 29 miejsce na świecie i 8 w
Europie. Na zmiany liczby ludności w Polskce w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat wpływ
miał całły szereg czynników, które możemy sklasyfikować w trzech podstawowych grupach:
- czynniki biologiczne (ruch naturalny ludności)
- czynniki losowe (zmiany liczby lludności wywołane działaniami wojennymi i klęski
żywiołowe)
- migracje.
Przed II wojna światową Polskę (w jej ówczesnych granicach) zamieszkiwało ponad 35
milionów mieszkańców.Straty wojenne wyniosły 7,5 miliona – wliczjąc straty poniesine na
terenach zajętych w 1939 r przez b. Wojska ZSRR. Szacuje się, że kolejne 4 miliony
wyemigrowało z Polski w trakcie działań wojennych. Żaden kraj na świecie nie poniósł tak
dotkliwych strat, biorąc pod uwagę jedyni ofiary biologiczne. Polska utraciła w czasie wojny
ponad 20% mieszkańców. Na wyrównanie strat wojennych trzeba było czekać ponad 30 lat.
Największą dynamikę wzrostu liczby ludności zanotowano w latach 1950 –55, kiedy przyrost
naturalny osiągnął poziom 20% mieszkańców- był to tzw. „okres kompensacyjny”. Pod
koniec lat 60-tych przyrost naturalny osiągnął najniższy od czasu wojny poziom 8,7 promila ,
niewielki wzrost zanotowano na początku lat 70-tych, kiedy w życie zaczęły wchodzić
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
roczniki wyżu demograficznego lat 50-tych. Począwszy od lat 80-tych przyrost naturalny
systematycznie maleje i np. w 1999r. osiągnął 0,5 promila. Tak drastyczny spadek przyrostu
naturalnego można tłumaczyć pogorszeniem się ogólnej sytuacji ekonomicznej ludności,
późniejszym wiekiem zawierania małżeństw i upowszechnieniem się modelu rodziny 2+1,
ewentualnie 2+2.
Przyrost naturalny na terenach wiejskich jest wyższy niż w mieście (średnio trzykrotnie), co
można tłumaczyć wcześniejszym wiekiem zawierania małżeństw, mniejszą aktywnością
zawodową kobiet i przywiązaniem do modelu rodziny wielopokoleniowej. Jednak w efekcie
migracji młodszych roczników do miast również na terenach wiejskich przyrost naturalny
zaczyna maleć. Istnieje niewielkie zróżnicowanie przestrzenne poziomu przyrostu
naturalnego. Najwyższy jest na typowo rolniczych terenach województw Polski północnowschodniej, Pomorza Zachodniego i w części południowo-wschodniej, najniższy na Górnym
Śląsku i w Polsce centralnej – gdzie notuje się ujemny przyrost naturalny.
W okresie powojennym stosunkowo niewielki wpływ na zmiany liczby ludności miały
migracje. W latach 1946-50 znaczny napływ ludności zanotowały tzw. „ziemie odzyskane”
gdzie przybyto ok. 3 milionów osadników. Równocześnie ziemie te opuściła znaczna część
ludności pochodzenia niemieckiego oraz Żydzi (w 1948 roku powstał Izrael). W latach 195658 nastąpiła repatriacja ludzi z terenów b. ZSRR, nasiliły się również ruchy emigracyjne
szczególnie na przełomie lat 60 i 70-tych jako efekt tzw. „wydarzeń marcowych” oraz w
latach 80-tych, kiedy to kraj opuścili głównie ludzie młodzi. Od lat obserwuje się zjawisko
wyludnienia wschodnich regionów kraju (tzw. „ściana wschodnia”), skąd ludność emigruje
do dużych miast i okręgów przemysłowych. Okres intensywnych migracji wewnętrznych
wieś – miasto przypadł na lata powojenne, kiedy istniało duże zapotrzebowanie na siłę
roboczą. Głównym celem migracji były miasta na ziemiach odzyskanych i na Górnym Śląsku
– gdzie intensywnie rozwijał się przemysł
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI NA ŚWIECIE
Rozmieszczenie ludności na świecie wykazuje wyraźne uwarunkowanie czynnikami środowiska geograficznego.
W strefie klimatu umiarkowanego półkuli północnej zamieszkuje ponad 75% mieszkańców ziemi, nadal nie
zamieszkane pozostają rozległe obszary Antarktydy, Arktyki, pustynie i tereny wysokogórskie. Fakt utrzymania
się rozległych obszarów subakumeny (zamieszkane tylko w określonych porach roku) i anekumeny (nie
zamieszkanych) wynika z określonych praw rządzących rozmieszczeniem ludności na świecie. Wyznacznikiem
tych praw jest mechanizm tzw. Atrakcji i barier osadniczych – czyli elementów ułatwiających bądź
utrudniających kolonizację określonych terenów. Do podstawowych barier możemy zaliczy:
Bariera świetlna – światło słoneczne jest jednym z tych czynników środowiska geograficznego, które w sposób
bezpośredni oddziaływują na człowieka. Deficyt bądź nadmiar światła są szkodliwe. Deficyt światła występuje
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
na dużych szerokościach geograficznych – tam gdzie występuje zjawisko dni i nocy polarnych. Nie stanowi to
wprawdzie bariery osadniczej ale znacznie ogranicza możliwości działań człowieka poprzez wpływ na rozwój
rolnictwa i negatywne oddziaływanie na psychikę. Z barierą tą łączy się bariera termiczna, chociaż dzięki
postępowi naukowo-technicznemu człowiek zdołał się w dużym stopniu uniezależnić od niekorzystnego wpływu
wysokich bądź niskich temperatur, to nadal stosunki cieplne w sposób pośredni wpływają na jego życie i
działalność gospodarczą. Strefy o małych zasobach energii słonecznej (obszary polarne i wysokogórskie)
charakteryzuje ubogość świata roślinnego i zwierzęcego, oraz bardzo ograniczone możliwości rozwoju rolnictwa
– stąd też mała gęstość zaludnienia (stosunek liczby ludności do pola powierzchni danego obszaru). Bariera
termiczna spowodowana nadmiarem ciepła nie jest już tak jednoznaczna i pozostaje w ścisłym związku z
warunkami wodnymi.
Bariera wodna – woda jest niezbędna do życia i jej deficyt (lub nadmiar) w sposób bezpośredni bądź pośredni
wyznacza granice ekumeny. Od najdawniejszych czasów skupiska ludzkie sąsiadowały z linią brzegową mórz i
oceanów . Obszary leżące w pasie nadbrzeżnym (do 200 km od linii brzegowej) zajmują ok. 25% powierzchni
Ziemi, a zasiedla je ponad połowa jej mieszkańców. Podobną rolę jak morza odgrywają w głębi kraju rzeki,
pełniące rolę szlaków komunikacyjnych, źródeł wody pitnej i odbiornika ścieków dla rozwijających się miast.
Obszarami deficytu wody są przede wszystkim strefy klimatu gorącego-suchego. Na terenach pozbawionych
cieków wodnych deficyt opadów stanowi skuteczną barierę osadniczą, którą można przełamać jedynie dzięki
sporym nakładom inwestycyjnym (budowa zbiorników retencyjnych, sztuczne nawadnianie)
Bariera grawitacyjna – przykładem bezpośredniego oddziaływania bariery grawitacyjnej może być choroba
wysokościowa powodowana spadkiem ciśnienia atmosferycznego , co pośrednio ma wpływ na rozwój rolnictwa
(konieczność stosowania uprawy tarasowej, szybsza erozja gleby), transportu i budownictwa.
Mechanizmy atrakcji osadniczej na ogół rozpatruje się w trzech kategoriach – zdolności żywicielskiej,
bezpieczeństwa bytu i stosunków społeczno – ekonomicznych.
Zdolność żywicielska – pod tym pojęciem rozumiemy zarówno zasoby przyrodnicze występujące na danym
terenie jak i czynniki antropogeniczne. Najstarsze skupiska ludności powstawały nad rzekami, na obszarach
żyznych gleb, w sprzyjającym rozwojowi rolnictwa klimacie. Przykładami tradycyjnego osadnictwa są: delta
Nilu, delty Gangesu i Brahmaputry, Nizina Chińska a w Europie delta Padu. Pierwsze okręgi przemysłowe – a
zarazem skupiska ludności – powstawały w miejscach obfitujących w źródła energii (pierwotnie była to również
energia wód) i surowców naturalnych. Stopniowo rola czynników naturalnych jako atrakcji osadniczej zaczęła
maleć, wzrosło natomiast oddziaływanie czynników społeczno-ekonomicznych. Szczególną atrakcję osadniczą
stanowią wielkie miasta, nie tylko oferując możliwości zatrudnienia ale również stanowią nieograniczony rynek
zbytu dla rozwijającego się rolnictwa.
Zdolność żywicielska danego obszaru to w dzisiejszych czasach wypadkowa korzystnych warunków środowiska
naturalnego, poziomu wiedzy technicznej i potencjału ekonomicznego ludności zamieszkującej dany teren.
Bezpieczeństwo bytu – które szczególną rolę odgrywało w przeszłości, traciło na znaczeniu w miarę
normowania się stosunków społeczno-ekonomicznych i politycznych na świecie. Kolonizacja wielu, stosunkowo
mało atrakcyjnych dla człowieka terenów, była następstwem gwałtownego naporu z zewnątrz, wypierającego
rdzenną ludność w głąb obszarów dotąd nie zamieszkanych. Przykładem takiego procesu jest kolonizacja
Ameryki Północnej, gdzie plemiona indiańskie były wypierane z ich naturalnych siedzib przez lepiej
uzbrojonych i liczniejszych Europejczyków. Względy bezpieczeństwa były w przeszłości jednym z
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
podstawowych czynników lokalizacji osad ludzkich, wiele miast powstawało w miejscach trudno dostępnych,
chronionych przed ewentualnym napastnikiem przez niedostępne pasma górskie, bagna lub koryta rzek.
Stosunki społeczno – ekonomiczne – są odpowiedzialne za masowe przemieszczenia ludności w skali
ogólnoświatowej. Ustrój społeczno – polityczny, stwarzający kolejne warunki bytu jest niewątpliwie atrakcja
osadniczą. Kraje demokratyczne gdzie szanowano prawa były zawsze magnesem przyciągającym ludność z
innych państw. Nie bez znaczenia jest również czynnik ekonomiczny, kraje wysoko rozwinięte gospodarczo
przyciągają skuszonych wizją lepszego życia imigrantów z uboższych państw
Według danych za rok 1999 ludność świata wynosi 5,9 miliarda , co daje średnią gęstość zaludnienia 43 osoby
na kilometr kwadratowy. W tym 60% stanowią mieszkańcy Azji (łącznie z azjatycką częścią b. ZSRR) . Azja
jest kontynentem o najwyższej gęstości zaludnienia – 77 osób na kilometr kwadrat.. Warto nadmienić, że 20% z
ogólnej liczby ludności świata stanowią mieszkańcy Chin. Liczba ludności Europy i Afryki jest zbliżona
(odpowiednio 720 i 758 milionów), w Europie gęstość zaludnienia wynosi blisko 70 osób na km kwadrat, a w
Afryce mniej niż 25 osób na km kwadrat., Amerykę Północną i Środkową zamieszkuje 469 milionów, a
Południową 330 milionów, oba kontynenty mają taką samą gęstość zaludnienia - 19 osób/km kwadrat.. Ludność
Australii i Oceanii liczy zaledwie 29 milionów, przy najniższej w skali światowej gęstości zaludnienia 3 osoby
na km kwadrat. W Europie średnia gęstość zaludnienia wynosi 69 osób na km kwadrat., są kraje tak gęsto
zaludnione jak Belgia (334 osoby) czy Holandia (378), czy absolutny rekordzista – Monako (16 410 osób). Są
również kraje o gęstości zaludnienia nie przekraczającej 15 osób na km kwadrat. Jak Islandia i Norwegia.
Na terenie Azji obszarami o najwyższej gęstości zaludnienia są obecnie już pod administracja Chin a
dotychczasowe państwa- miasta jak Hongkong (6 223 osoby na km kwadrat.), Makau (23 666 osób na km
kwadrat.), podczas gdy w słabo zaludnionej Mongolii gęstość zaludnienia to jedna osoba na km kwadrat.
Tereny słabo zaludnione to strefa równikowa ( z wyjątkiem terenów wyspiarskich jak Indonezja) i obszary
podbiegunowe. Największymi skupiskami ludności w mikroskali są wielkie okręgi przemysłowe (jak np.
Zagłębie Ruhry w Niemczech), wielkie miasta oraz obszary rolnictwa o wysokim nakładzie pracy ręcznej (np.
Nizina Chińska, delta Gangesu i Brahmaputry). Ocena faktycznej gęstości zaludnienia obszarów
wielkomiejskich jest praktycznie niemożliwa – szczególnie w przypadku krajów rozwijających się. Miasta
przyciągają ogromne rzesze biedoty z terenów wiejskich tworzącej dzielnice biedoty – liczba ich mieszkańców
jest zazwyczaj nie do oszacowania
ROZMIESZCZENIE LUDNOŚCI W POLSCE
Gęstość zaludnienia Polski wzrosła z 76 osób/km kwadrat. W 1946 roku, do 123 osób/km kwadrat. W 1999r.
Rozpiętość gęstości zaludnienia dla poszczególnych województw wynosi od 60 osób/km kwadrat. W
województwie warmińsko – mazurskim do 398 osób/ km kwadrat. W śląskim.
Czynniki środowiska geograficznego mają stosunkowo niewielki wpływ na rozmieszczenie ludności w Polsce.
Polska w całości leży w strefie sprzyjającego działalności gospodarczej klimatu umiarkowanego, tereny
wysokogórskie pokrywają tylko nieznaczny procent powierzchni kraju. Mała gęstość zaludnienia charakteryzuje
również obszary północno- wschodnie, gdzie większy jest udział terenów leśnych. Dużo większą rolę w
kształtowaniu rozmieszczenia ludności odegrały czynniki natury politycznej. W okresie zaborów Polska przez
ponad 100 lat rozdarta pomiędzy trzy mocarstwa i dla każdego z nich stanowiła obszar peryferyjny. Wczesny
etap industrializacji objął jedynie obszary Śląska oraz rejon łódzki, pozostałe tereny zachowały wybitnie
rolniczy charakter. Nadmierne przeludnienie dało się odczuć jedynie w południowej części kraju, w masowej
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
emigracji przełomu XIX i XX wieku uczestniczyła głównie ludność z zaboru austriackiego. Po II wojnie
światowej
STRUKTURA LUDNOŚCI WEDŁUG WIEKU< PŁCI I ZATRUDNIENIA NA ŚWIECIE
Struktura ludności może być rozpatrywana w wielu aspektach jednak do podstawowych należą: płeć, wiek i
zatrudnienie.
W większości krajów świata istnieje przewaga liczebna kobiet nad mężczyznami – szczególnie w starszych
grupach wiekowych. Zjawisko to jest wyraźne zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, a u jego podstaw leży
zarówno wysoki poziom warunków bytowych (mniejsze obciążenie pracą, opieka lekarska) jak i wyższa
śmiertelność wśród mężczyzn (wojny, wypadki, choroby zawodowe, bardziej wyczerpujący tryb życia).
Przewaga mężczyzn jest natomiast charakterystyczna dla krajów ubogich, gdzie wysoka śmiertelność wśród
kobiet jest następstwem ciężkiej pracy fizycznej, niskiego poziomu opieki medycznej i zdecydowanie niższą
pozycją kobiet zwłaszcza w krajach muzułmańskich. Silnie sfeminizowana jest ludność wielkich miast, co
wynika ze specyfiki rynku zatrudnienia (handel i usługi), natomiast duże okręgi przemysłowe przyciągają przede
wszystkim młodych, samotnych mężczyzn. Lokalne dysproporcje w strukturze płci mogą być ponadto
spowodowane działaniami wojennymi lub też emigracją mężczyzn w poszukiwaniu pracy. Bezpośrednim
następstwem ruchu naturalnego ludności jest struktura wieku. Kraje wysoko rozwinięte charakteryzuje mały
udział dzieci i młodzieży w ogólnej liczbie ludności (zwykle rzędu 20-30%), podczas gdy w krajach
rozwijających się jest on bardzo wysoki i może sięgać nawet 50%. Inną cechą charakterystyczną dla struktury
wiekowej krajów wysoko rozwiniętych jest tzw. „zjawisko starzenia się społeczeństw” – czyli rosnący udział
ludności w wieku poprodukcyjnym, wynika to zarówno z wydłużenia się średniego czasu długości życia
ludzkiego jak i malejącego przyrostu naturalnego. W krajach ubogich udział starszych roczników w ogólnej
liczbie ludności jest natomiast stosunkowo niewielki, dlatego mówimy o istnieniu dwóch typów społeczeństw –
młodości i starości demograficznej.
Wysoki przyrost naturalny w krajach rozwijających się to nie tylko skutek małego uświadomienia czy
tradycyjnego stylu życia. Posiadanie licznego potomstwa stanowi niejako formę zabezpieczenia na przyszłość (
spokojnej starości). Starzenie się społeczeństw krajów wysokorozwiniętych to efekt odchodzenia od modelu
rodziny wielopokoleniowej, symptom odrzucenia życia rodzinnego na korzyść kariery zawodowej. Fakt
malejącego odsetka ludności zawodowo czynnej nie musi wcale oznaczać zahamowania rozwoju
gospodarczego, powstająca na rynku pracy wypełniają bowiem imigranci z krajów uboższych.
Pojęcie ludności w wieku produkcyjnym i ludności aktywnej zawodowo nie są jednoznaczne. Pojęcie ludności w
wieku produkcyjnym obejmuje wszystkich ludzi w przedziale wiekowym od 15 do 55, 60 lub 65 lat, zależnie od
płci i przyjętej w danym kraju klasyfikacji. Aktywni zawodowo to wszyscy uznani za pracujących i bezrobotni
poszukujący pracy. Udział ludności aktywnej zawodowo w ogólnej liczbie ludności jest na ogół wyższy w
krajach wysoko rozwiniętych. Kraje ubogie charakteryzuje na ogół wysokie bezrobocie. Strukturę zawodową
ludności rozpatruje się zwykle w układzie sektorowym:
I sektor – rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, myśliwstwo i przemysł wydobywczy
II sektor – przemysł prztwórczy i budownictwo
III sektor – handel i usługi.
Na przestrzeni dziejów struktura ludności uległa zasadniczym zmianom. Pierwotnie wszyscy mieszkańcy Ziemii
byli zatrudnieni w sektorze pierwszym, ponieważ dwa pozostałe wykształciły się dpiero później. Kolejne
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
„rewolucje przemysłowe” oraz intensyfikacja produkcji rolnej umożliwiły odpływ ludności z sektora
pierwszego. Rozwój sektora handlu i usług nasilił się szczególnie w drugiej połowie XX wieku. Wzrost
zatrudnienia w tym sektorze jest typowy dla tzw. Społeczeństw postindustrialnych – gdzie w efekcie postępu
technicznego i zastosowania nowych, bardziej wydajnych technologii, możliwe jest ograniczenie liczby
zatrudnionych w przemysle. Kraje wysoko rozwinięte dysponują ponadto rozbudowanym rynkiem zbytu,
zarówno dla wszelkiego rodzaju towarów jak i usług, co stymuluje rozwój tego sektora.
Oczywiście nadal bardzo liczne są na świecie kraje, w których odsetek zatrudnionych w pierwszym sektorze
przekracza 50%, dotyczy to głównie ubogich krajów Azji i Afryki. Kraje rozwijające się charakteryzuje ponadto
niski stopień feminizacji zawodów, co wynika głównie z uwarunkowań kulturowych.
STRUKTURA WIEKU, PŁCI I ZATRUDNIENIA W POLSCE
Straty wojenne spowodowały zachwianie się struktury płci ludności Polski, w 1945 roku na 100 mężczyzn
przypadało 118 kobiet. Obecnie nastąiła normalizacja struktury płci i na 100 mężczyzn przypada 105 kobiet,
stopień feminizacji jest wyższy w miastach, gdzie na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet. Jest to efekt
postępującej feminizacji zawodów i imigracji młodych kobiet do miast. Znaczną przewaga kobiet charakteryzuje
się zwłaszcza okręg łódzki – z silnie rozwiniętym przemysłem włókienniczym oferującym kobietom liczne
miejsca pracy. Niedobór kobiet w wieku produkcyjnym występuje natomiast na terenach rolniczych, głównie w
Polsce północno-wschodniej. Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem młodym, 37% stanowią ludzie poniżej
25 roku życia, malejący od lat przyrost naturalny nie pozostaje jednak bez wpływu na strukture wiekową. W
roku 1960 ludzie poniżej 30 roku stanowili ponad 55% ludności, obecnie 44%.. Rośnie natomiast odsetek
obywateli w wieku poprodukcyjnym (ponad 65 lat), w roku 1998 wynosił 11%. W starszych rocznikach
wiekowych przeważają zdecydowanie kobiety.
Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 60% ogólnej liczby ludności Polski. Bardzo wysoka jest aktywność
zawodowa kobiet – szczególnie w miastach. W ogólnej liczbie kobiet w wieku 25-50 lat 70 do 80% pracuje
zawodowo, choć liczba ta w ostatnich latach maleje co ma związek głównie ze wzrostem bezrobocia. Przemiany
w strukturze zatrudnienia w Polsce powojennej były odzwierciedleniem przemian gospodarczych w kraju. W
roku 1938 w sektorze rolniczym było zatrudnionych ponad 61% ogółu aktywnych zawodowo. Kolektywizacja
rolnictwa, rozwój przemysłu i procesy urbanizacji w latach powojennych zapoczątkowały odpływ ludności z
sektora rolniczego. W roku 1960 ze źródeł pozarolniczych utrzymywało się już 61% ogółu aktywnych
zawodowo, w 1970 – ponad 70%. Przelom lat 70-tych i 80-tych zapoczątkował kryzys gospodarki
uspołecznionej i wzrost zatrudnienia w sektorze prywatnym, szczególnie dynamicznie rozwinął się sektor handlu
i usług oraz budownictwa. Obecnie udział sektora prywatnego w strukturze zatrudnienia przekracza 70%, ale w
handlu i budownictwie na sektor prywatny przypada 90%. Systematycznie maleje liczba zatrudnionych w
rolnicytwie , gdzie obserwujemy stały odpływ ludności do innych zawodów i powszechne zjawisko
przekazywania ziem państwu w zamian za świadczenia emerytalne. Charakterystyczne dla terenów wiejskich
jest zjawisko dwuzawodowości , występujące szczególnie często w sąsiedztwie dużych aglomeracji. Duży udział
sektora rolniczego w strukturze zatrudnienia wyróżnia Polskę na tle innych krajów Europy. Zdecydowanie słabo
natomiast w porównaniu z krajami Europy Zachodniej rozwinięty jest sektor handlu i usług.
Przejście od gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej , konieczność restrukturyzacji przemysłu
zapoczątkowały na przełomie lat 80-tych i 90-tych wzrost bezrobocia. Największe bezrobocie charakteryzuje
rolnicze obszary Polski, rejon Łódzki oraz Górny Śląsk
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
PROCESY URBANIZACYJNE
Pojęcie urbanizacji nie jest pojęciem jednoznacznym, może bowiem oznaczać:
- wzrost liczby ludności zamieszkałej w miastach,
- wzrost liczby miast,
- rozwój już istniejących ośrodków miejskich,
- przekształcanie się osad wiejskich w miasta,
- wprowadzenie w osadach wiejskich stylu architektonicznego typowego dla miast,
- upowszechnienie się tzw. Miejskiego stylu życia,
- w strukturze zatrudnienia – wzrost liczby ludności utrzymującej się z zawodów pozarolniczych.
Prowadzenie badań porównawczych zdecydowanie utrudnia fakt, że brak jest jednolitej definicji miasta jako
takiego. Istnieje cały szereg kryteriów na podstawie których odróżnia się miasta od osiedli wiejskich:
- kryteria prawno-administracyjne – według których miastem jest osada, która została uznana za miasto
przez właściwy organ prawny (uzyskała prawa miejskie)
- kryteria fizjonomiczne – wyróżniają miasta na podstawie cech zewnętrznych (typ zabudowy,
architektura)
- kryteria ekonomiczne – za podstawowy wyznacznik uznają strukturę zatrudnienia mieszkańców (w
sektorach pozarolniczych)
- kryteria infrastrukturalne – czynnikiem decydującym jest stopień rozwoju infrastruktury miejskiej
(kanalizacja, sieć ciepłownicza i energetyczna, komunikacja miejska)
- kryteria socjalne – stopień upowszechnienia miejskiego stylu życia
- kryteria kulturowe – koncentracja ośrodków naukowych i centrów kulturalno-oświatowych, oraz ich
oddziaływanie na obszary sąsiadujące
- kryteria wielkościowe – ilość mieszkańców – jest ono najczęściej wykorzystywane w studiach
porównawczych
FUNKCJE MIAST. CZYNNIKI MIASTOTWÓRCZE
Miasta odgrywają ogromną rolę w życiu społeczeństw już od czasów starożytnych. Niejednokrotnie
stanowiły odrębne państwa (np. Ateny), były ośrodkami władzy i rozwoju kultury. Ze względu na funkcje
pełnione przez miasta możemy wyróżnić:
- miasta – ośrodki administracyjne – będące siedzibą władz i urzędów adnministracyjnych
- miasta – ośrodki przemysłowe – swoje powstanie i rozwój zawdzięczaja produkcji przemysłowej.
Specyficzną ich formą są miasta górnicze, powstające często zupełnie spontanicznie, w rejonach
eksploatacji surowców.
- Miasta – węzły komunikacyjne – do tej grupy zaliczmy zarówno miasta leżące na skrzyżowaniach
szlaków lądowych, jak również porty morskie, rzeczne i lotnicze.
- Miasta – ośrodki kultu religijnego – bardzo rzadko ich jedyną funkcją jest obsługa turystów i
pielgrzymów odwiedzających sanktuaria i miejsca święte. Zazwyczaj jest to jedna z wielu funkcji
pełnionych współcześnie przez miasto, choć w przeszłości mogła ona grać rolę czynnika
miastotwórczego. Przykładem miasta-ośrodka kultu religijnego może być np. Mekka czy Częstochowa.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Miasta- ośrodki turystyczno – wypoczynkowe – nastawione na obsługę ruchu turystycznego,
szczególnie liczne na terenach górskich i nadmorskich.
- Miasta – twierdze – wobec malejącej roli strategicznej miast współcześnie nie spotykane
Oczywiście przypadki, w których miasto pełni tylko jedną funkcję są niezmiernie rzadkie, zazwyczaj mamy
do czynienia z nakładaniem się kilku a nawet wszystkich z w/w.
Do podstawowych czynników miastotwórczych należy zaliczyć:
- ukształtowanie powierzchni
- stosunki wodne
- bogactwa naturalne
- występowanie żyznych gleb
Czasy amerykańskiej „gorączki złota” dają wiele przykładó w powstających z dnia na dzień
osad górniczych, które w szybkim tempie przekształcały się w kwitnące miasta ( a równie
szybko – po wyczerpaniu się złóż złota, zasilały szereg „miast duchów”).
Występowanie w sąsiedztwie miasta żyznych gleb umożliwia rozwój intensywnego rolnictwa
towarowego, a tym samym stymuluje rozwój samego miast – ogromnego rynku zbytu.
Wraz z rozwojem i postępem naukowo -technicznym rola naturalnych czynników
miastotwórczych zaczęła ulegać wyraźnemu zmniejszeniu. Dzięki rozwojowi nowocz esnych
środków transportu miasta mogą funkcjonować w oparciu o dostawy żywności nawet z bardzo
odległych terenów.
Współczesne wydajne systemy nawadniające umożliwiają rozwój miast otoczonych zewsząd
pustynią, jak np. liczne miasta w Kalifornii, w krajach Afryki Północnej.
Współcześnie mówi się, że miasta pełnią ośrodków władzy, w przeszłości natomiast obecność
ośrodków władzy (dworów królewskich czy magnackich lub klasztorów) była istotnym
miastotwórczym. Miasta średniowieczne pełniły funkcje służebne wob ec ośrodków władzy,
rozwijały się i rozkwitały dzięki ich sąsiedztwu.
Czynnikiem niezwykle silnie wpływającym na rozwój i urbanizację miast zarówno teraz, jak i
w przyszłości jest handel. Rozrastająca się sieć sklepów, hurtowni, banków i giełd
towarowych przyciąga zarówno ludzi jak i kapitał; stwarza miejsca pracy i rynku zbytu. Jest
to samorządzący się mechanizm. Im bardziej rozwija się handel tym bardziej korzysta na tym
miasto. Im większe jest miasto tym więcej przyciąga inwestorów.
Do dzisiaj nie wiemy wiele o procesach urbanizacyjnych, jakie towarzyszyły powstawaniu
pierwszych miast, jednak prace wykopaliskowe przekonują nas, że pojęcie urbanizacji i
cywilizacji miejskiej przewijało się już od najwcześniejszych stadiów rozwoju kultury
ludzkiej. Jednym z przykładów, które najbardziej mnie zainteresowały był rozwój kultury
harappańskiej (Indie). Kultura ta powstała blisko 2500 lat p.n.e. a dwie spośród
kilkudziesięciu odkrytych osad liczyły ponad 25 tysięcy mieszkańców. O ich miejskim
charakterze świadczą nie tylko rozmiary ale odkryto w nich pozostałości systemów
kanalizacyjnych, łaźni, latryn i kanałów ściekowych. Prostota a zarazem doskonałość
kształtów architektonicznych wzbudzają podziw, zaskakują natomiast niezwykłą
schematycznością miast opartych n a planie kwadratu i łudząco do siebie podobnych.
Cywilizacja harrapańska powstała jak się zdaje nagle, zupełnie jakby pewne grupy społeczne
uznały, że osiągnęły szczebel rozwoju społecznego wymagający wprowadzenie
-
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zdecydowanych zmian w stylu życia.
Niewątpliwie podstawą rozwoju miast było intensywne rolnictwo oparte na wykorzystaniu
wylewu rzek. Przyczynami ich upadku było prawdopodobnie naruszenie równowagi
ekologicznej. (otaczające miasta tereny rolnicze nie były w stanie wyżywić wzrastającej
liczby mieszkańców)
Powyższy przykład wskazuje, że możliwość zaopatrzenia w żywność były w przeszłości
jednym z czynników ograniczających rozwój dużych miast. Dlatego też zazwyczaj były one
zlokalizowane nad rzekami i na wybrzeżach – w sąsiedztwie naturalnych szlakó w
komunikacyjnych. Umożliwiało to dostawy żywności, surowców dla rzemiosła oraz wywóz
wytworzonych produktów.
Prawdziwy rozwój miast zaczął się jednak dopiero w czasach rewolucji przemysłowej.
Szacuje się, że jeszcze w końcu XIX wieku w miastach zamieszki wało zaledwie 10%
ludności świata.
Przejście od wielkich produkcji rzemieślniczej do wielkich manufaktur zatrudniających setki
robotników stworzyło zapotrzebowanie na siłę roboczą (napływającą z obszarów wiejskich).
W XIX wieku, w Europie procesy urbani zacyjne były bardzo intensywne, a ich spowolnienie
nastąpiło dopiero na przełomie XIX i XX wieku.
Przebieg procesów urbanizacyjnych w poszczególnych częściach Europy nie był jednorodny.
- w pierwszej połowie XIX wieku najsilniej były one zaawansowane w Wielkiej Brytanii i
Francji
- w drugiej połowie wieku w Niemczech, Austrii, Czechach i krajach skandynawskich
- dopiero po II wojnie światowej nasilenie procesów urbanizacyjnych zanotowały kraje obozu
socjalistycznego – Polska, Jugosławia i Bułgaria
- w ZSRR masowy przepływ ludności do miast miał miejsce w latach 30 -tych jako skutek
industrializacji kraju
Co więcej w krajach wysoko uprzemysłowionych daje się zauważyć zjawisko zwane
KONTRURBANIZACJĄ. - polega ono na zmniejszaniu się tempa urbanizacji or az na
ucieczce ludności z dużych miast. Rozrastają się natomiast strefy podmiejskie. Liczba ich
mieszkańców jest zazwyczaj większa od liczby mieszkańców miasta (w jego określonych
granicach administracyjnych)
KRAJE O NISKIM STOPNIU URBANIZACJI
Kraje azjatyckie:
1. poza nielicznymi wyjątkami niski stopień urbanizacji
2. tradycyjne społeczności rolnicze i niski stopień industrializacji
spowodowały, że zjawisko odpływu ludności do miast było niewielkie
3. sytuacja uległa zasadniczej zmianie po eksplozji demograficznej .
Narastające rozdrobnienie i przeludnienie wsi powodowało nasilenie się migracji
wewnętrznych. Wobec ograniczonych możliwości kolonizacji nowych ziem i emigracji poza
granice kraju głównym celem wędrówek stały się duże miasta, przede wszy stkim stolice.
Kraje Azji pd. – zach.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
1. suchy klimat, rozległe obszary pustynne barierą dla rolnictwa
regiony silnie zurbanizowane: azjatycka część b. ZSRR (szczególnie Syberia). Wiąże się to z
konsekwentną polityką państwa dążącego do zagospodarowania tych rozległych ziem poprzez
nierzadko przymusowe zasiedlenia. Efektem tego jest wyspowy charakter sieci osadniczej.
Kraje afrykańskie:
dowody niższego poziomu urbanizacji: - słaby poziom rozwoju gospodarczego
- przeszłość kolonialna
W Afryce nie mamy do czynienia z przeludnieniem wsi (w każdym razie nie na taką skalę,
jak to obserwuje się w Azji). Przepływ ludności do miast to raczej efekt:
1. psychologicznej atrakcyjności miejskiego stylu życia i tradycji plemiennej = ludzie już
zamieszkujący w mieście powinni przyjąć u siebie członków nawet odległej rodziny.
2. upływ ludności do miast nie pokrywa się z zapotrzebowaniem na siłę roboczą stąd też
wokół wielu afrykańskich miast, stolic masowo wyrastają dzielnice nędzy.
3. do najsilniej zurbanizowanych należą kraje Afryki Pn.
Są to tereny starego osadnictwa arabskiego i europejskiego na których już przed wiekami
istniały cywilizacje miejskie.
KRAJE O WYSOKIM STOPNIU URBANIZACJI
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej:
1. proces urbanizacji zaczął się po dobnie jak w Europie, rozpoczął się już w XIX wieku. Był
to wynik:
- rozwoju przemysłowego i masowego napływu emigrantów z Europy. Znaczna część
osadników za cel podróży wybierała właśnie duże miast wschodniej części wybrzeża.
- w miarę kolonizacji obszarów położonych w głębi kontynentu powstawały nowe miasta
budowane zwykle w sąsiedztwie linii kolejowych i rzek.
- ludność miejska stanowi obecnie ponad 75% ogólnej liczby mieszkańców.
Kanada:
- podobne procesy jak w przypadku Stanów Zjednoczonych.
- ludność miejska w Kanadzie to ponad 76% ogólnej liczby ludności.
Ameryka Południowa:
- proces rozpoczął się o wiele wcześniej i nie miał tak masowego charakteru
W momencie przybycia Europejczyków miasta praktycznie nie istniały. Pierwsze duże porty
(jak Rio de Janeiro) i ośrodki administracyjne (np. Bogota) zaczęły powstawać dopiero w
okresie kolonialnym
- rozległość obszarów leśnych i gospodarka rolna oparta na systemie wielkiej własności
ziemskiej sprzyjały koncentracji ludności w miastach
Australia:
- Australia to jeden z najsłabiej zaludnionych krajów świata.
przyczyny wysokiego stopnia urbanizacji to: - rozległość obszarów pustynnych oraz
hodowlany charakter gospodarki rolnej
1. 85,3% ludności to mieszkańcy miast
2. 6 największych aglomeracji: M elbourne, Sydney, Brisbane, Adelaide, Perth, Canberna
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
zamieszkuje je ponad 50 % ogólnej liczby mieszkańców miast Australii.
Jednym z przejawów postępujących procesów urbanizacyjnych jest powstawanie tzw.
regionów urbanizacyjnych
Formą najczęściej spotykana jest aglomeracja miejska
- pełni rolę ośrodka centralnego (nazywanego rdzeniem)
pełnią w nich duże (kilkusettysięczne lub nawet wielomilionowe) miasta.
Jeżeli rozwój miasta nie nadąża za koncentracją kapitału i wzrostem liczby miejsc pracy,
ludność zaczyna się osiedlać na terenach sąsiadujących z miastem i niekiedy przejmujących
jego funkcje. Obszary takie nazywamy strefą podmiejską.
Z czasem strefa podmiejska może zostać wchłonięta, stając się jego integralną częścią.
Jeśli aglomeracja miejska pos iada jeden tylko ośrodek rdzeniowy mówimy wtedy o
aglomeracji monocentrycznej. Jeżeli jest ich kilka to nazywamy ją aglomeracją policentyczną
Taką aglomeracją jest np. Trójmiasto w Polsce.
Inną formą rozwoju przestrzennego jest KONURBACJA – zespół miast i osiedli
powiązanych silnymi więzami społeczno -ekonomicznymi, z których ani jedno nie pełni roli
„rdzenia”. Forma ta jest typową dla obszarów silnie uprzemysłowionych. Przykładem może
być sieć osadnicza Zagłębia Rury w Niemczech lub też Konurbacja Górnośl ąska w Polsce.
MEGAPOLIS - powstaje w następstwie zrastania się aglomeracji i ich stref podmiejskich w
jeden zespół miejski powstaje swego rodzaju „supermiasto”, właśnie taki twór jak megapolis.
W St. Zjednoczonych Ameryki taki obszar zurbanizowany rozc iąga się od Bostonu na Pn., do
Waszyngtonu na Pd.
Obecnie zamieszkuje do 25% ludności całego kraju, a rozrasta się ono jeszcze bardziej,
poprzez aglomerację Cleveland i Pittsburga stykając się megapolis wyrastającym wokół
aglomeracji Chicago.
PROCESY URBANIZACYJNE W POLSCE
Ogólny zarys sieci miast w Polsce ukształtował się na przestrzeni XII-XV wieku. Pierwsze
miasta epoki feudalnej pełniły funkcje ośrodków władzy, rozmieszczone regularnie w
niewielkiej odległości (15-20 km), wyraźnie zaznaczały swoje strefy wpływów.
Charakteryzwoał je regularny układ przestrzenny z przecinającymi się pod kątem prostym
ulicami i rynkiem w centralnej części, nierzadko całe miasto było otoczone murem obronnym.
W XII w. Miasta powstawały głównie w zachodniej części kraju, co wiązało się z większymi
wpływami kultury zachodniej. Do dziś stopień urbanizacji Śląska, Pomorza i Wielkopolski
jest dużo wyższy niż wschodniej części kraju. W okresie od XIII do XV w. Powstała lub
uzyskała prawa miejskie większość istniejących współcześnie miast. W okresie renesansu
licznie powstawały miasta rezydencjonalne, pełniące służebne funkcje względem dworów
magnackich przykładem takiego miasta jest Zamość. W drugiej połowie XVIII w. Nastąpiło
wyraźnie zahamowanie tempa urbanizacji spowodowane przez liczne wojny i znaczne
zubożenie ludności. Rozbiory i zróżnicowana polityka państw zaborczych wobec ziem
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
polskich również wywarły wpływ na kształtowanie się sieci miast. W zaborze rosyjskim i
austriackim zahamowany został rozwój małych miast,a duże w związku z niskim tempem
industralizacji rozwijały się powoli. Najintensywniej procesy industrializacyjne przebiegały w
zaborze pruskim. Rozwój przemysłu fabrycznego na przełomie XIX i XX wieku przyśpieszył
gwałtownie tempo urbanizacji. Po II wojnie światowej najdynamiczniej rozwijały się miasta
duże, w których lokalizowano nowo powstające zakłady przemysłowe. Po wojnie głównym
czynnikiem decydującym o wzroście liczby ludności miejskiej były migracje wieś – miasto.
Głównym obszarem napływu ludności był Górny Śląsk i duże miasta takie jak Warszawa,
Kraków i Łódź. Głównymi obszarami źródłowymi migracji były województwa wschodnie i
województwo kieleckie, leżące w strefie oddziaływania silnie uprzemysłowionych obszarów.
W latach 70-tych głównym obszarem docelowym miegracji wieś-miasto stały się duże miasta
na wybrzeżu. Skalę migracji wewnętrznych ograniczył znacznie dopiero kryzys ekonomiczny
lat 80-tych. Obecnie w miastach mieszka 62% ludności Polski. W dużych liczących ponad
100 tys mieszkańców mieszka blisko 30% ogólnej liczby mieszkańców kraju. Istnieje również
wyraźne zróżnicowanie stopnia urbanizacji poszczególnych województw, w województwie
śląskim ludność miejska stanowi ponad 80%, w podkarpackim zaledwie 41%.
W Polsce niewiele jest miast o jednorodnej funkcji, na ogół łączą one funkcje ośrodków
administracyjnych i przemysłowych – klasycznymi miastami przemysłowymi są miasta
Górnego Śląska. Możemy również wyróżnić typowe miasta portowe: Trójmiasto, Szczecin,
Świnoujście, czy klasyczne miasta turystyczne – Zakopane. Funkcje głównych ośrodków
kulturalnych i naukowych kraju pełnią: Warszaw, Kraków, Gdańsk, Wrocław, Poznań.
Miastem pełniącym rolę ośrodka kultu religijnego jest Częstochowa.
W Polsce istnieje 879 miast, z czego tylko 42 liczą ponad 100 tys mieszkańców,
najliczniejsze (281) są miasta małe poniżej 5 tys mieszkańców.
Współczesne procesy urbanizacyjne charakteryzuje powstawanie tzw. Regionów
zurbanizowanych – aglomeracji i konurbacji.
W Polsce możemy wskazać 8 wyraźnie ukształtowanych aglomeracji: Warszawską, łódzką,
Rybnicką, Krakowską, Wrocławską, Gdańską, Poznańską i Szczecińską. W trakcie
kształtowania są m.in.: Bydgoska, Kielecka, Lubelska i Toruńska.
Przykładem klasycznej niemal konurbacji jest zespół miast Górnego Śląska skupionych
wokół Katowic, w tym 9 miast liczących ponad 100 tys mieszkańców.
Duże aglomeracje miejskie skupiają 75% ludności miejskiej kraju.
W porównaniu z innymi krajami Europy Polska jest krajem o stosunkowo niskim stopniu
urbanizacji. Podobny odsetek ludności miejskiej (55-65%) mają: Austria, Grecja, Szwajcaria,
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Węgry i Białoruś, dużo niższy jedynie Chorwacja (33%). Krajem o najwyższym stopniu
urbanizacji jest Belgia (96,6%)
PRZEMYSŁ
Czynniki lokalizacji przemysłu
Pod pojęciem przemysł rozumiemy dział produkcji materialnej zajmujący się eksploatacją i
przetwarzaniem bogactw naturalnych w celu dostosowania ich dla potrzeb człowieka.
Definicja ta zakłada istnienie dwóch zasadniczych działów przemysłu – wydobywczego i
przetwórczego.
Człowiek bardzo szybko zaczął sobie zdawać sprawę z tego jak istotna dla poziomu i
rentowności produkcji jest korzystna lokalizacja zakładów przemysłowych. Rola
poszczególnych czynników lokalizacyjnych jest różna w zależności od działu produkcji
przemyslowej, generalnie jednak daje się zauważyć słabsze niż w przypadku rolnictwa
uwarunkowania czynnikami przyrodniczymi. Należy zwrócić jednak uwagę na fakt, że
rozwój przemysłu we wszystkich krajach wykazuje ścisłe powiązanie z rolnictwem. Na
wczesnym etapie industrializacji środki materialne, dzieki którym możliwe jest
zapoczątkowanie rozwoju przemysłu mogą być wypracowane przez rolnictwo. Dopiero w
miarę wzrostu uprzemysłowienia możliwy jest transfer kapitału z najbardziej dochodowych
działów przemysłu. Rola czynników naturalnych malała na przestrzeni dziejów. Dzięki
postępowi naukowo-technicznemu przełamana została bariera klimatyczna, czego przykładem
może być przemysł włókienniczy. W przeszłości przędzalnie bawełny mogły być
lokalizowane tylko na terenach o małej wilgotności powietrza – nadmiar wilgoci
niekorzystnie wpływał na jakość uzyskanej przędzy. Dlatego też południowe obszary Stanów
Zjednoczonych, gdzie istniały największe w kraju plantacje bawełny, były uzależnione od
uprzemysłowinej północy i odbiorów europejskich. Dopiero budowa dużych,
klimatyzowanych hal produkcyjnych umożliwiła przełamanie tych ograniczeń. Współcześnie
na świecie mamy wiele przykładów miast – ośrodków przemysłowych, funkcjonujących w
warunkach klimatycznych bardzo niesprzyjających człowiekowi. Należą do nich górnicze
miasta Alaski (Anchorage) czy północnej Syberii (Norylsk). Dzięki udoskonaleniu metod
eksploatacji surowców możliwe stało się wydobycie złóż zalegających na dużych
głębokościach, oraz pod dnem morskim (platformy wiertnicze).
Czynnikami które nadal odgrywają bardzo istotną rolę są: baza surowcowa i dostęp do wody.
Baza surowcowa – bazę surowcową stanowią surowce naturalne i uzyskane z ich
przetworzenia półprodukty. Największą rolę odgrywa baza surowcowa w przypadku
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
przemysłu wydobywczego, ośrodki górnicze – z oczywistych powodów są lokalizowane
jedynie w miejscu występowania użytecznych kopalin. W przypadku przemysłu
przetwórczego zależność ta nie zawsze jest tak jednoznaczna.
Wyróżnia się osbną grupę zakładów przemysłu surowcowochłonnego, które dla obniżenia
ostatecznych kosztów produkcji (koszty transportu) lokalizują się w sąsiedztwie ośrodków
eksploatacji. Oczywiście istnieją również zakłady przemysłu surowcowochłonnego
lokalizowane z dala od miejsc eksploatacji surowca – z taką sytuacją mamy do czynienia gdy
prztwarzany surowiec pochodzi z importu lub gdy przeważa rola innych czynników
lokalizacyjnych (np. zaplecze naukowo-techniczne). Sąsiedztwo bazy surowcowej ma
znaczenie nie tylko ze względu na koszty transportu surowca, ale również ze względu na
obniżanie się jego jakości w przypadku przewozów na duże odległości, dotyczy to głównie
przemysłu spożywczego, dla którego surowcem są artykuły rolne. Np. trzcina cukrowa musi
być przetwarzana w sąsiedztwie pól uprawnych, ze względu na zmniejszanie się zawartości
cukru wraz z upływem czasu od zbioru.
Dostęp do wody – większość gałęzi przemysłu zużywa ogromne ilości wody. Lokalizacja z
dala od rzek czy jezior podnosi koszty produkcji ze względu na konieczność doprowadzenia
wody z odległych terenów.
Baza energetyczna – czynnik ten wykazuje silne powiązanie z czynnikiem bazy surowcowej,
toteż często możemy się spotkać z pojęciem czynnika bazy surowcowo-energetycznej. Koszt
energii elektrycznej to istotny czynnik wpływający na ogólne koszty produkcji przemysłowej
(np. w przypadku hutnictwa aluminium jest najważniejszym składnikiem kosztów własnych
przedsiębiorstwa). Dlatego też zakłady o energochłonnym profilu produkcji na ogół lokalizuje
się w sąsiedztwie elektrownii o dużej mocy – dla obniżenia kosztów budowy sieci
przesyłowych. Zakłady przemysłowe są nie tylko odbiorcą energii elektrycznej służącej do
napędzania maszyn, urządzeń klimatyzacyjnych itp., są również wielkimi konsumentami
surowców energetycznych – węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny.
Np. ogromne ilośc koksu są zużywane przez hutnictwo żelaza, a ropy naftowej przez
przemysł petrochemiczny. Surowce energetyczne mogą przy tym stanowić zarówno źródło
energii jak i półprodukt przetwarzany w trakcie dalszej obróbki. Lokalizacja zakładów
energochłonnych bazujących na węglu kamiennym i brunatnym jest ściśle powiązana z
rejonami eksploatacji tych surowców.
Zasoby siły roboczej – mimo postępującej mechanizacji przemysłu praca ludzka jest nadal
czynnikiem, który odgrywa istotna rolę. Szczególnie korzystna dla przedsiębiorstwa jest
lokalizacja w rejonach gdzie występują znaczne nadwyżki siły roboczej, ponieważ
konieczność sprowadzania robotników z odległych terenów oznacza dodatkowe koszty.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Rynki zbytu – lokalizacja zakładu w sąsiedztwie rynków zbytu oznacza niższe koszty
przechowywania i transportu wytwarzanych produktów. Największymi rynkami zbytu są
duże miasta, w ich sąsiedztwie lokalizuje się głównie zakłady przemysłu spożywczego i
dostarczające przedmioty codziennego użytku.
Zaplecze naukowo – techniczne – oznacza przede wszystkim wyposażenie terenu w
infrastrukturę techniczną. Pod tym pojęciem rozumiemy: sieć komunikacyją, energetyczną i
wodno-kanalizacyjną, oczyszczalnie ścieków, rurociągi, gazociągi itp. Zaplecze naukowe to
obecność na danym terenie ośrodków naukowo-badawczych, wyższych uczelnii i szkół
kształcenia zawodowego zapewniających obecność wykwalifikowanej kadry roboczej i
możliwość doskonalenia procesów technologicznych.
Transport – odgrywa w przemyśle ogromną rolę, zapewnia dowóz surowców i pracowników,
oraz przewóz gotowych wyrobów.
ENERGETYKA
Energetyka to dział gospodarki zajmujący się wytwarzaniem, magazynowaniem i
wykorzystaniem energii. Rosnące zużycie energii jest cechą charakterystyczną gospodarki
światowej. Podstawowe surowce energetyczne(nieodnawialne) to: ropa naftowa, węgiel
kamienny i brunatny, gaz ziemny, pierwiastki promieniotwórcze, do odnawialnych zaliczyć
możemy: drewno i torf. Zasoby stałe to: promieniowanie słoneczne, energia wód i wiatru.
Węgiel kamienny
Węgiel kamienny przez wiele lat był najważniejszym surowcem energetycznym świata. Jego
wydobycie zaczęło gwałtownie rosnąć w końcu XVIII w, wraz z początkiem „rewolucji
przemysłowej”.Dalszy wzrost zapotrzebowania na węgiel nastąpił w XiX w. Wraz z
upowszechnieniem maszyn parowych. Po pierwszej wojnie światowej gwałtownie nasiliła się
konkurencja pomiędzy węglem kamiennym a ropą naftową i dopiero „kryzys naftowy” lat 70tych przywrócił górnictwu węglowemu utraconą rangę. Przez długi czas największym
producentem węgla kamiennego była Wlk. Brytania, z której pod koniec XVIII w. Pochodziła
ołowa światowej produkcji. Kryzys górnictwa węglowego nastąpił w okresie
międzywojennym, kiedy to wydobycie zaczęło gwałtownie spadać (wyczerpywanie się złóż,
niedoinwestowywanie kopalń, mała wydajność pracy). Obecnie Wlk. Brytania znajduje się na
11 miejscu wśród światowych producentów, a największe znaczenie ma Okręg Centralny
(Yorkshire, Durham, Derbyshire).
Największym producentem są
- Chiny, gdzie węgiel eksploatuje się w kilkudziesięciu zagłebiach na terenie całego
kraju (największe to: Szansi i Szensi),
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
kolejne miejsce zajmują Stany Zjednoczone. Amerykańskie górnictwo węglowe
najintensywniej rozwijało się na początku XX w. , kiedy kraj ten był czołowym
producentem węgla na świecie. Największe zagłębia węglowe St. Zjednoczonych
koncentrują się w rejonie Appalachów (Zagłebie Północne, Centralne, Południowe).
Eksploatowane są również złoża w centralnej części kraju (zbieg rzek Missisipi i
Missouri), jednak za najbogatsze uważa się złoża Gór Skalistych (dotąd wydobycie na
niewielką skalę)
- przez wiele lat do światowej czołówki producentów węgla kamiennego należał ZSRR.
Szacuje się że na terenie b. ZSRR znajduje się połowa rozpoznanych światowych
zasobów węgla kamiennego. Największym ośrodkiem górnictwa węglowego jest
Zagłębie Donieckie, którego większa część znajduje się obecnie na terenie Ukrainy.
Na terenie Rosji największe złoża znajdują się na Wyżynie Środkowo –Syberyjskiej
(zagłębie Tungurskie, Leńskie, Kołomyjskie) jednak ze względu na słabą
infrastrukturę techniczną wydobycie jest ograniczone. Największą rolę odgrywają
zagłębia we wschodniej części kraju – Kuźnieckie, Peczorskie i Irkuckie.
- W ostatnich latach coraz większą rolę w światowym górnictwie odgrywają Indie.
Tradycyjne rejony wydobycia to stany Bihar i Bengal Zachodni na Nizinie Gangesu,
gdzie górnictwo rozwinęło się jeszcze w czasach kolonialnych. Obecnie rozpoczęto
eksploatację złóż na terenie Dekanu.
- Niemcy – Zagłębie Ruhry i Saary
Wyraźny kryzys przeżywa górnictwo polskie, jeszcze w 1980 roku Polska zajmowała 4
miejsce wśród światowych producentów, obecnie spadła na 7 pozycję. W Polsce głównymi
ośrodkami wydobycia węgla kamiennego, którego zasoby szacuje się na ok. 58 mln. Ton to:
1. Górnośląskie Zagłębie Węglowe (GZW) - węgiel charakteryzuje się dość dużą
miąższością pokładów (wiele z nich ma grubość 2 m i więcej), regularnym zaleganiem
i poziomym układem co sprzyjało budowaniu dużych kopalń i związaną z tym
mechanizację wydobycia oraz transport urobku. Zasoby w pokładach o głębokości do
1000 m szacuje się na 700 mld ton, z czego do tej pory wydobyto 10-15%. Na
obszarze GZW zlokalizowano ok. 50 kopalń. Najbardziej korzystnymi warunkami
geologicznymi charakteryzuje się północna część Zagłębia (Chorzów, Katowice,
Sosnowiec), gdzie dominuje węgiel energetyczny o zawartości 5-6 tys. kcal, a w
rejonie Ruda Śląska -Zabrze-Gliwice dominuje węgiel koksujący.
-
Górnictwo węgla kamiennego w tym rejonie rozwinęło się najwcześniej i w tym obszarze znajduje się
najwięcej kopalń, jednak ponieważ większość z nich z racji „topniejących” zasobów jest likwidowana (oraz
z przyczyn ekonomicznych), a inne muszą sięgać do coraz głębiej położonych pokładów co przyczynia się
do wyższych kosztów wydobycia. W części południowej GZW „wydzielono” Rybnicki Okręg Węglowy
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
(ROW) – w tym okręgu występują mniej korzystne warunki geologiczne, pokłady węglonośne są cieńsze i
zalegają na większych głębokościach, jednak występuje tu w głównej mierze węgiel koksujący, a więc o
wyższej kaloryczności (ok. 7000 kcal). W obszarze ROW do intensywnego zagospodarowania zasobów
przystąpiono dopiero w okresie powojennym. Wybudowano 11 kopalń, z czego 5 znajduje się w Jastrzębiu
Zdroju, gdzie występuje duża sumaryczna grubość pokładów, oraz kilka kopalń w rejonie Jastrzębia,
Wodzisławia i Trzebini, jednak węgiel ten charakteryzuje się niską kalorycznością i dużym stopniem
zasiarczenia.
2. Zagłębie Dolnośląskie – cechuje się on bardzo niedogodnymi warunkami eksploatacji
złóż, w których występuje węgiel koksujący. Wydobywany węgiel przerabiany jest
głównie na koks i gaz. Zasoby DOW są szacowane na ok. 1,2 mld ton. Pokłady są
cieńkie i nieregularne, pocięte licznymi uskokami i zawierają liczne przerosty skał
płonnych. Sprawia to, że koszty eksploatacji są wyższe niż w w/w okręgach, stąd też
podjęto decyzję o likwidacji czynnych kopalń. Na terenie DZW zlokalizowano 4
kopanie: Wałbrzych, Victoria, Thorez i Nowa Ruda.
3. Lubelskie Zagłębie Węglowe (LZW) –jest ono przedłużeniem Lwowsko-Wołyńskiego
Okręgu Węglowego. Tutaj warunki eksploatacji są również niekorzystne, ponieważ
miąższość pokładów jest mała, rzadko przekraczająca 1 m, a występowanie
pierwszych pokładów sięga dopiero głębokości 700-800 m, ponadto bardzo złożone
warunki hydro-geologiczne. Zasoby do głębokości 1000 m szacuje się na ok. 40 mld
ton. Obecnie czynna kopalnia: „Bogdanka” k/Łęcznej
Do największych eksporterów węgla kamiennego należą:
- Australia,
- Stany Zjednoczone Ameryki
- RPA
- Kanada
- Polska
- Indonezja
- Kraje b. ZSRR
- Chiny
WĘGIEL BRUNATNY
Węgiel brunatny jest szeroko rozpowszechniony na świecie. Występuje
przede wszystkim w utworach trzeciorzędowych , niekiedy też w utworach
kredy, jury i triasu , a także sporadycznie karbonu
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Światowe złoża szacuje się na 524 mld t (1994), największe z nich
występują na obszarach: Niemiec (Nadreńskie Zagłębie Węgla Brunatnego
- Zasoby ocenia są na 60 mld t, wydobycie - 110 mln t , Saskie Zagłębie
Węglowe, Łużyckie Zagłębie Węglowe), Rosji (Zagłębie KańskoAczyńskie, Podmoskiewskie Zagłębie Węglowe), Rumunii, Czech
(Północnoczeskie Zagłębie Węglowe), USA, Kanady, Australii i Indii.
W Polsce najbardziej zasobne złoża węgla brunatnego, których zasoby
szacuje się na 14 mln ton, występują w utworach trzeciorzędowych
(miocen) w rejonie:
1. Turoszowskie Zagłębie Węgla Brunatnego (Turoszów)- zagłębie węgla
brunatnego w południowo-zachodniej Polsce, w Obniżeniu ŻytawskoZgorzeleckim, Kotlinie Turoszowskiej oraz częściowo w Niemczech
i Czechach, powierzchnia w granicach Polski około 150 km2. Zasoby
węgla ponad 900 mln t. Eksploatacja metodą odkrywkową w kopalni
Turów II, uruchomionej w 1963. Zakłady przemysłu maszynowego,
metalowego. Elektrownia cieplna Turów, o mocy 2000 MW,
uruchomiona w 1962. Ośrodki usługowe Zagłębia: Zgorzelec
i Bogatynia ,
2. Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego (Bełchatów) - najmłodsze
zagłębie węgla brunatnego w Polsce, w województwie łódzkim (dawne
piotrkowskie), na południe od Bełchatowa. Obejmuje obszar
o długości 25 km i szerokości 3 km . Złoża odkryto w 1961. Zasoby
szacuje się na 1,8 mld t. Pokłady na głęb. 150-200 m o miąższości do
60 m. Węgiel powstał w trzeciorzędzie. Zagłębie obejmuje: kopalinę
odkrywkową i elektrownię cieplną Bełchatów (Rogowiec) o mocy
4320 MW uruchomioną w 1982 (ok. 14% krajowej produkcji energii
elektrycznej)
3. Konińskie Zagłębie Węgla Brunatnego (Konin) okręg przemysłowy
w województwie wielkopolskim, którego podstawę stanowią bogate
złoża węgla brunatnego. Zasoby szacuje się na 1,2 mld t.
Po II wojnie światowej powstały wielkie kopalnie odkrywkowe:
Gosławice, Pątnów, Adamów, Kazimierz, Jóźwin, Lubstów. Prawie
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
cały węgiel spalany jest na miejscu w elektrowniach cieplnych: Konin
(moc 585 MW), Adamów (600 MW), Pątnów (1600 MW)
4. ponadto na Dolnym Śląsku (okolice Legnicy).
Złoża węgla brunatnego zalegają przeważnie na głębokości od poniżej 100
do 200m, co umożliwia ich odkrywkową eksploatację. Ze względu na
koszty wydobycia duże znaczenie ma nie tylko głębokość zalegania lecz
także stosunek miąższości pokładu węglowego. Większość naszego węgla
cechuje się relatywnie niską kalorycznością zawierającą się w granicach
1800 – 2200 kcal, podczas gdy w Czechach np. eksploatuje się złoża o 2krotnie większej kaloryczności. Węgiel brunatny stosowany jest głównie
jako opał (ze względu na dużą zawartość siarki - 3-4%, i wysoką
popielność, do 40%, jego spalanie ma ujemny wpływ na środowisko).
Stanowi także surowiec do chemicznych procesów wytlewania,
uwodorniania i zgazowania węgla, stosowany także w ogrodnictwie (jako
podłoże).
ROPA NAFTOWA
Ropa naftowa jest płynną mieszniną węglowodo®ów, ajej skład chemiczny i wartość
opałowa zdecydowanie różnią się w przypadku poszczególnych złóż. W pierwszych
kopalniach ropę wydobywano tak jak węgiel – w sztolniach (w 1854 r taką kopalnię
na terenie Polski założył Ignacy Łukasiewicz), z czasem zaczęto stosować metody
wiertnicze. Do stosunkowo nowych metod eksploatacji złóż ropy naftowej należą:
wydobycie ze złóż podmorskich i odkrywkowa eksploatacja piasków i iłów
roponośnych (między innymi na terenie Alaski). Największe znaczenie w światowym
bilansie energetycznym ropa naftowa odgrywała na przełomie lat 60-tych i 70-tych,
kiedy to jej udział w produkcji energii sięgał 50%. Górnictwo naftowe należy do
najbardziej dochodowych przedsięwzięc, ale też i obłożonych największym ryzykiem
ze względu na wysokie koszty poszukiwań nowych złóż. Ropa jest jednym z
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
najważniejszych artykułów whandlu międzynarodowym, a także duże koncerny
naftowe toczą pomiędzy soba bezwzględną walkę o panowanie na rynku. W
przeszłości St. Zjednoczone Ameryki i ZSRR prowadziły nieustanną walkę o
umocnieniewpływów w krajach naftowych. Przez wiele lat największym
producentem i eksporterem ropy naftowej były Stany Zjednoczone Ameryki jeszcze w latach 50-tych z tego kraju pochodziło 50% światowego wydobycia.
Gwałtowny wzrost zapotrzebowania na ropę na początku XX w był czynnikiem
stymulującym gwałtowny wzrost górnictwa naftowego. W okresie międzywojennym
do grona światowych producentów dołączyły Wenezuela i Irak , a po II wojnie
światowej – Kuwejt i Arabia Saudyjska. W latach 50-tych na rynku pojawiła się
nowa potęga – ZSRR.
Rozmieszczenie światowych zasobów ropy naftowej jest bardzo nierównomierne. –-- ponad połowa z rozpoznanych zasobów znajduje się w rejonie Zatoki Perskiej – ok.
67% wszystkich rezerw, głównie w prowincji Al-Hasa w Arabii Saudyjskiej,
w prowincji Chuzestan w Iranie, w okolicach Mína'al-Ahmadí w Kuwejcie, w rejonie
Kirkuk w Iraku oraz w rejonie Abu Zabí w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.
Z pozostałych 33% udokumentowanych złóż do największych należą:
1) w Rosji - na Nizinie Zachodniosyberyjskiej, na Morzu Kaspijskim,
w Regionie Wołżańsko-Uralskim, na Sachalinie i w Kotlinie Fergany.
2) w USA - w zwartym regionie obejmującym: Teksas, Luizjanę, Nowy
Meksyk, Oklahomę i Zatokę Meksykańską oraz w Kalifornii (Santa
Barbara), w Górach Skalistych i na Alasce.
3) w Meksyku - w prowincji Chiapas, na Półwyspie Jukatan.
4) w Wenezueli - nad jeziorem Maracaibo.
5) w Afryce - w Libii, Algierii, Egipcie, Tunezji, w basenie i na wybrzeżu
Zatoki Gwinejskiej (Nigeria, Gabon, Zair, Kongo, Kamerun, Angola.
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
6) w Chinach - w Mandżurii, u ujścia Żółtej Rzeki, na szelfie Morza
Żółtego i Wschodniochińskiego.
7) w Indonezji - na wyspach Borneo, Sumatra i Jawa.
8) w Europie - na szelfie Morza Północnego (Wielka Brytania, Norwegia,
Dania), w Rumunii (Karpaty), Francji (Basen Paryski), Chorwacji (okolice
Zagrzebia), Niemczech (nad rzeką Ems), we Włoszech (Sycylia, Nizina
Padańska).
Światowe wydobycie ropy naftowej w 1993 wynosiło 2948 mln t, z czego
w: Arabii Saudyjskiej 13,9%, Rosji 12%, USA 11,7%, Iraku 5,7%,
Chinach 4,9%, Meksyku 4,8%, Wenezueli 4,3%, Zjednoczonych
Emiratach Arabskich i Norwegii 3,5%.
Polska posiada niewielkie złoża ropy naftowej, głównie w okolicach Krosna
Odrzańskiego,Kamienia Pomorskiego, Karlina i Sulęcina oraz w pasie fliszu
karpackiego (Krosno, Jasło, Gorlice) i zapadliska przedkarpackiego (Kazimierza
Wielka).Ostatnio odkryto kilka złóż ropy naftowej i gazu ziemnego u wybrzeży
Bałtyku oraz na zachód od Gorzowa Wielkopolskiego. Szacuje się że złoże
znajdujące się w rejonie Rozewia może dostarczać ok. 100 tys. Ton ropy rocznie.
Obecnie W Polsce wydobycie ropy naftowej wynosi 0,2 mln t, co stanowi 0,01%
światowego wydobycia, dlatego też ponieważ Polska ma znikome wydobycie tego
surowca jesteśmy importerem tego surowca i produktów naftowych. Największym
producentem produktów naftowych jest Petrochemia Płock S.A – na jej lokalizację
wpłynął przebieg rurociągu „Przyjaźń”, którym jest dostarczana ropa naftowa z
Rosji, dogodne warunki zaopatrzenia w wodę oraz centralne położenie, z którymi
łączyła się dążność do minimalizacji kosztów transportu do odbiorców. Obecnie
znaczny udział w zaopatrzeniu tego zakładu ma ropa naftowa importowana drogą
morską i przesyłana rurociągiem mającym początek w Gdańsku. W Gdańsku
znajduje się druga co do wielkości rafineria, a jej lokalizacja jest przede wszystkim
związana z jej dogodnym położeniem, umożliwiającym bezpośredni przeładunek
ropy z tankowców na teren zakładu. Na terenie Polski ponadto są dwie mniejsze
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
rafinerie zlokalizowane w Czechowicach-Dziedzicach oraz Trzebini, oraz trzy małe
zakłady rafineryjne zlokalizowane w obecnym województwie podkarpackim –
Gorlice, Jasło i Jedlicze.wnie na terenie Arabii Saudyjskiej.
GAZ ZIEMNY
Jest surowcem energetycznym występującym często obok ropy naftowej
zyskującym coraz bardziej na znaczeniu. Przyczyną tego jest to, iż
charakteryzuje się on niskimi kosztami wydobycia , małą emisją związków
szkodliwych dla środowiska w procesie spalania, niskimi kosztami transportu.
Znane zasoby gazu ziemnego szacowane są obecnie na ok. 130 tys. Km3, a co
roku są odkrywane coraz to nowe złoża. Największe zasoby tego surowca
znajdują się na terenie b. ZSRR, w tym głównie Rosji, oraz Kraje Bliskiego
Wschodu. Największym producentem gazu ziemnego jest obecnie Rosja,
gdzie oprócz wydobycia gazu towarzyszącego złożom ropy naftowej
wydobywa się gaz suchy, którego wydobycie dominuje – większość złóż
występuje na Syberii Zachodniej (obwód tiumeński i półwysep Jamał), rejon
Timańsko-Peczorski, Północny Kaukaz, Sachalin, Jakucja, Uzbekistan (rejon
Gazli) i Turkmenistan (pustynia Kara-kum).
W USA – gaz pozyskuje się głównie w stanach położonych nad Zatoką
Meksykańską (Teksas, Luizjana, Oklahoma, Nowy Meksyk, Kansas i Wyoming).
Bardzo dynamiczne w ostatnich latach rozwija się wydobycie gazu ziemnego w
Kanadzie (stan Saskatchewan i Brytyjska Kolumbia), która duże ilości eksportuje do
USA.
W Europie Zachodniej największymi producentami gazu ziemnego są Wielka
Brytania i Norwegia, które eksploatują złoża szelfu Morza Północnego, oraz
Holandia - największe znaczenie ma rejon Groningen. Spośród innych krajów
europejskich na wyróżnienie
również zasługuje Rumunia obok oczywiście
największego producenta – Rosji.
W małym stopniu są jeszcze wykorzystywane złoża gazonośne w krajach Bliskiego
Wschodu i Azji , choć pomału wzrasta. Sporym wydobyciem odznaczają się niektóre
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
kraje Ameryki Łacińskiej (Meksyk, Wenezuela, Kolumbia – choć zasoby pozwalają
na większą produkcję Argentyna).
Natomiast słabo są rozpoznane złoża afrykańskie – w Libii i Nigerii, gdzie odkryto
znaczne zasoby gazu ziemnego, prdukcja jest niewielka. Jedynie Algeria i Egipt
rozwinęły produkcję na znaczną skalę. Wzrost wydobycia spowodowany był
uruchomieniem gazociągu łączącego Algerię (prze Giblartar) z Hiszpanią i
Portugalią. Wcześniej uruchomiono gazociąg na Sycylię.
W Polsce zasoby tego surowca szacowane są na ok. 250 mld m3 i pozwalają na
wzrost jego wydobycia. Jest ono nieznaczne , choć większe niż np. na Węgrzech,
które ustępują Polsce pod względem posiadanych zasobów. Jednak tak małe
wydobycie zmusza nas do jego importu z Rosji. (w 1995 r. zawarto z Rosją
porozumienie na dostawy gazu ziemnego w zamian za budowę na terenie Polski
odcinka gazociągu biegnącego z Półwyspu Jamał do krajów Unii Europejskiej. Do
niedawna gaz ziemny wydobywano niemal wyłącznie w południowo-wschodniej
części kraju; głównie w rejonie Przemyśla, Jarosławia i Lubaczowa. Nowe odkrycia
geologiczne umożliwiły wydobywanie gazu na Nizinie Wielkopolskiej, gdzie dwa
duże złożą znajdują się w rejonie Ostrowa Wielkopolskiego, ponadto w rejonie
Trzebnicy k/Wrocławia, z także na terenie byłych województw zielonogórskiego,
szczecińskiego, koszalińskiego oraz na Bałtyku w rejonie gdańskim.
Złoża w zachodniej części kraju zawierają jednak gaz niskokaloryczny o dużej
zawartości azotu. Znaczne ale dotychczas słabo zagospodarowane są złoża metanu
towarzyszące złożą węgla w GZW.
METALURGIA
Górnictwo i hutnictwo żelaza
Rudy żelaza występują na świecie w dużej ilości różniących się procentową
zawartością czystego metalu. Największe znaczenie przemysłowe mają magnetyty
(45-75% zawartości żelaza) i hematyty (30-65%), eksploatowane są również
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
syderyty (25-40%) i żelaziaki brunatne. Eksploatacja rud ubogich jest mało
opłacalna, ponieważ muszą być poddawane procesowi wzbogacania. Największymi
światowymi producentami rud żelaza są:
-
Chiny
Australia (zachodnia część kraju – kopalnia w Mount Newman)
Brazylia (stan Minas Gerais)
Rosja (rejon Uralu – Magnitogorsk, Niżny Tagil, żelaznogorsk, czy
najbogatsze złoża świata: Kurska Anomalia Magnetyczna)
Ukraina (zagłębie Krzyworoskie)
USA – (żagłębie Mesabi)
Kanada (Labradorska Niecka Żelaza)
RPA
Indie
Do tradycyjnych ośrodków hutnictwa należy zaliczyć:
-
Okręg Uralski w Rosji (duże huty w Czelabińsku i Magnitogorsku)
Zagłębie Donieckie na Ukrainie
Zagłębie Ruhry w Niemczech
GOP w Polsce
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
GŁÓWNE OKRĘGI PRZEMYSŁOWE W POLSCE
1. Górnośląski Okręg Przemysłowy – to największy w Polsce i jeden z
największych w Europie okręgów przemysłowych, którego rozwój dzięki
bogatej bazie surowcowej rozpoczął się jeszcze w okresie zaborów. Złoża
węgla kamiennego stały się podstawą rozwoju górnictwa węglowego,
przemysłu koksowniczego i energetycznego. Na dużą skalę rozwinięło się
również hutnictwo żelaza i metali nieżelaznych (lokalne złoża rud cynku i
ołowiu). Obecnie z GOPu pochodzi większość krajowej produkcji węgla
kamiennego i ponad 50% produkcji wyrobów hutniczych. W związku z
rozbudowanym rynkiem zbytu rozwinął się rpzemysł elektromaszynowy,
specjalizujący się w produkcji maszyn i urządzeń dla górnictwa i hutnictwa,
rozwija się również produkcja urządzeń dla energetyki, konstrukcji stalowych
i odlewów. Na terenie GOPu istnieją zakłady produkujące obrabiarki i środki
transportu. Stosunkowo słabo jest na tym terenie rozwinięty przemysł
chemiczny – z wyjątkiem przetwórstwa surowców energetycznych. Północną
część okręgu charakteryzuje większe zróżnicowanie branżowe, w części
południowej- w Rybnickim Okręgu Węglowym dominuje przemysł
wydobywczy. GOP jest wyraźnie zdominowany przez górnictwo oraz
energochłonne i surowcowochłonne branże przemysłu przetwórczego, co
poważnie ogranicza możliwości dalszego rozwoju okręgu. Dodatkowym
utrudnieniem jest jednokierunkowe wykształcenie kadr i mały odsetek
pracowników z wyższym wykształceniem.
2. Okręg Bielski – zdominowany jest przez przemysł elektromaszynowy i
włókienniczy. Na tym terenie rozwinęła się produkcja środków transportu
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
(fabryka samochodów w Bielsku Białej) i maszyn dla przemysłu
włókienniczego . Okręg Bielski znany jest z produkcji wysokiej jakości
tkanin wełnianych i obuwia. Należy również zwrócić uwagę na duży
kombinat chemiczny w Oświęcimiu i browar w Żywcu.
3. Okręg Krakowski podobnie jak GOP charakteryzuje się znacznym udziałem
surowcowochłonnych branż przemysłu przetwórczego. Na jednorodną
strukturę branżową wpływ miała budowa dużego kombinatu hutniczego (huta
im. Sędzimira), dla potrzeb którego pracuje wiele innych zakładów –
koksownie, zakłady przemysłu mineralnego dostarczające topników ,
zakłady produkujące materiał
Szukasz gotowej pracy ?
To pewna droga do poważnych kłopotów.
Plagiat jest przestępstwem !
Nie ryzykuj ! Nie warto !
Powierz swoje sprawy profesjonalistom.
Download