Karta pracy z HISTORII nr 4

advertisement
Karta pracy z HISTORII nr 4
klasa GI
Miesiąc – styczeń – luty - marzec
Dział: EUROPA ŚREDNIOWIECZNA
l.p
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tematyka
Wiedza i umiejętności
Zadanie domowe
ćw. 2 i 4 s.87
Bizancjum V-XV w.(cesarstwo położenie geograficzne Bizancjum,
Konstantynopol – stolica cesarstwa,
w podręczniku
wschodniorzymskie)
władza cesarzy bizantyjskich,
Justynian Wielki – kodyfikacja prawa,
chrześcijaństwo w Bizancjum cezaropapizm, kultura Bizancjum
Powstanie islamu – (Mahomet), zasady
Arabowie i islam
islamu, sunnuci i szyici, podboje Arabów –
państwo kalifów; osiągnięcia kultury islamu
państwo Franków – Merowingowie i
Karolingowie,
powstanie
państwa
kościelnego – 756 r., Karol Wielki;
„renesans karoliński”, odnowienie cesarstwa
– 800 r.,
podział monarchii karolińskiej
proces tworzenia się państwa niemieckiego,
Cesarstwo Ottonów
dynastia saska; panowanie Ottona I i Ottona
III, idea jedności Europy chrześcijańskiej,
podboje ziem słowiańskich
powstanie systemu lennego, zasady systemu
Europa feudalna
Na początku drugiego
lennego, hołd lenny, suzeren, senior, wasal,
tysiąclecia. Świat feudalny
lennik, społeczeństwo feudalne, kultura
rycerska, zamek średniowieczny
Kościół na początku drugiego rola zakonów cystersów i benedyktynów
w średniowiecznym życiu religijnym,
tysiąclecia
kryzys Kościoła, reforma gregoriańska,
spór papiestwa z cesarstwem – ugoda w
Wormacji;
schizma wschodnia
charakterystyczne cechy sztuki romańskiej:
Sztuka romańska
sklepienie kolebkowe, sklepienie krzyżowe,
apsyda, transept, nawa główna, nawa boczna
Czasy świetności (koniec XI – przyczyny i skutki wypraw krzyżowych,
zakony rycerskie, uniwersalizm papieski i
XIIIw.) - krucjaty,
cesarski, kształtowanie się stanów, ruchy
uniwersalizmy, zakony
s.127 - 129
religijne, zakony żebracze
struktura społeczna mieszkańców miast, Opracować tekst
Czasy świetności –
cechy elementem
życia miejskiego, źródłowy
średniowieczne miasta
zabudowa miejska, życie w mieście, z podręcznika s.139
znaczenie miast dla rozwoju gospodarczego
Europy, republiki miejskie
rozwój szkół, powstawanie uniwersytetów,
Czasy świetności –
scholastyka, sztuki wyzwolone, rozwój
uniwersytety, nauka,
nauki, literatura, trubadurzy
literatura
charakterystyczne cechy gotyku, różnice
Sztuka gotycka
pomiędzy gotykiem a sztuką romańską,
zabytki sztuki gotyckiej
Państwo Karolingów
12
Lekcja powtórzeniowa
temat do samodzielnego opracowania na
lekcję powtórkową – podręcznik s.144 - 145,
zeszyt ćwiczeń s.86
Wiadomości karty nr 4
13
Sprawdzian
Wiadomości karty nr 4
Zmierzch Europy
średniowiecznej
Lektury dodatkowe: po uzgodnieniu z nauczycielem.
Download