Szczecin, dnia 15.02.2011 r. Dotyczy: przetargu

advertisement
REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Szczecin, dnia 15.02.2011 r.
Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr 2/2011 na dostawę:
„Dostawa odczynników pozwalających na równoczesne wykrycie materiału genetycznego
trzech wirusów RNA HIV+ RNA HCV+DNA HBV w pojedynczej donacji lub w puli składającej się z 6 donacji wraz z wymaganymi kontrolami, materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi oraz dzierżawą urządzeń koniecznych do wykonania badań metodami biologii molekularnej dla 60 000 donacji.
W związku z zadanym pytaniem dot. SIWZ, które wpłynęło od jednego z uczestników
postępowania o następującej treści:
1. W punkcie 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert podano wzory, na podstawie których będzie oceniana oferta:
1. cena – 75%, w tym:
a) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Cena 80 % dla testów przeglądowych Tp:
Całkowita wartość brutto oferty najtańszej
-------------------------------------------------- x 100 pkt x 75%
Całkowita wartość brutto oferty ocenianej
2. Czułość oferowanej metody – 15%
Sposób obliczenia punktacji w kryterium Czułość oferowanej metody, w tym biorąc pod uwagę wykonywanie w pojedynczej donacji lub w pulach. Wartość czułości oferowanej metody
należy podać w następujących jednostkach: IU/ml
Sposób obliczenia punktacji w kryterium Czułość oferowanej metody:
1. Zostanie obliczona średnia czułość metody w odniesieniu do wszystkich wirusów:
Cz = ( I + C + B ) / 3
Gdzie:
Cz – czułość metody
I – czułość metody w odniesieniu do wirusa RNA – HIV
C – czułość metody w odniesieniu do wirusa RNA - HCV
B – czułość metody w odniesieniu do wirusa DNA – HBV
2. Następnie oferty zostaną porównane wg wzoru:
Strona 11 z 19
Największa z oferowanych czułości ( Cz )
------------------------------------------------- x 100 pkt x 10%
Czułość metody ( Cz ) ocenianej
Zarówno w pierwszym przypadku – Cena, występują nieścisłości
Cena – 75% a poniżej
a) Sposób obliczenia punktacji w kryterium Cena 80% dla testów przeglądowych Tp:
jak i w drugim – Czułość oferowanej metody – 15% a poniżej
największa z oferowanych czułości (Cz)
------------------------------------------------czułość metody (Cz) ocenianej
Czy w związku z tym Zamawiający mógłby podać obowiązujące w czasie porównania ofert
wartości procentowe?
RCKiK w Szczecinie odpowiada na powyższe pytanie:
Obowiązujące w czasie porównania ofert wartości procentowe są następujące:
1. Cena – 75 % w tym:
a)
Sposób obliczenia punktacji w kryterium Cena 75% dla testów przeglądowych Tp:
Całkowita wartość brutto oferty najtańszej
----------------------------------------------------- x 100 pkt x 75 %
Całkowita wartość brutto oferty ocenianej
2. Czułość oferowanej metody – 15 %
Sposób obliczenia punktacji w kryterium Czułość oferowanej metody, w tym biorąc pod
uwagę wykonywanie w pojedynczej donacji lub w pulach. Wartości czułości oferowanej
metody należy podać w następujących jednostkach: IU/ml
Sposób obliczenia punktacji w kryterium Czułość oferowanej metody:
1. Zostanie obliczona średnia czułość metody w odniesieniu do wszystkich wirusów:
Cz = (I + C + B) / 3
Gdzie:
Cz – czułość metody
I – czułość metody w odniesieniu do wirusa RNA-HIV
C – czułość metody w odniesieniu do wirusa RNA-HCV
B – czułość metody w odniesieniu do wirusa DNA-HBV
2. Następnie oferty zostaną porównane wg. wzoru:
największa z oferowanych czułości (Cz)
-------------------------------------------------- x 100 pkt x 15 %
czułość metody (Cz) ocenianej
3. Termin wykonania testów różnicujących – 10 %
W przypadku umożliwienia wykonywania tych badań u Zamawiającego – zostanie przyjęty termin 24 godzinny.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje wykonywanie tych badań poza siedzibą Zamawiającego – zostanie przyjęty termin podany w ofercie.
Sposób obliczenia kryterium termin wykonywania testów różnicujących:
najkrótszy z oferowanych terminów
-------------------------------------------------- x 100 pkt x 10 %
termin oferowany w ocenianej ofercie
W związku z zaistniałymi nieścisłościami dot. warności procentowych służących ocenie ofert,
na stronie internetowej została umieszczona SIWZ po korekcie.
Z poważaniem
Dyrektor RCKiK
Download