Název dokumentu:

advertisement
Czeski Instytut Metrologiczny
Okružní 31, 638 00
Brno
1. ------IND- 2014 0400 CZ- PL- ------ 20140829 --- --- PROJET
Streszczenie dla Komisji Europejskiej (nie stanowi części aktu prawnego)
Luksomierze są wprowadzane do obrotu i do użytku w Republice Czeskiej z homologacją typu
i legalizacją pierwotną zgodnie z ustawą nr zbioru 505/1990 o metrologii. Przedmiotem niniejszego
notyfikowanego aktu jest krajowa regulacja metrologiczna dotycząca homologacji typu i legalizacji
przyrządów pomiarowych do pomiaru natężenia oświetlenia.
Niniejszy akt reguluje wymagania metrologiczne konieczne do uznawania świadectw homologacji
typu i legalizacji przyrządów pomiarowych wydanych za granicą.
(Koniec streszczenia.)
Nr ref.: 0313/043/14/Pos.
Sporządzone przez: inż. Miroslav Pospíšil
Tel. 545 555 135, -131
Czeski Instytut Metrologiczny (zwany dalej „CZIM”), jako organ właściwy rzeczowo i miejscowo do
określania wymagań metrologicznych i technicznych, jakim muszą odpowiadać określone przyrządy
pomiarowe, oraz do określania metod badań służących do homologacji typu i legalizacji określonych
przyrządów pomiarowych zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy nr zbioru 505/1990 o metrologii, ze
zmianami (zwanej dalej „ustawą o metrologii”), oraz zgodnie z przepisami art. 172 i nast. ustawy nr
zbioru 500/2004 Kodeks postępowania administracyjnego, ze zmianami (zwanej dalej „k.p.a.”),
rozpoczął z urzędu dnia 23 czerwca 2014 r. postępowanie administracyjne zgodnie z art. 46 k.p.a., i na
podstawie dokumentacji wydaje niniejszy:
I.
ŚRODEK OGÓLNY
numer: 0111-OOP-C043-14
Nr ref. 0313/005/14/Pos.
ustanawiający wymagania metrologiczne i techniczne, jakim muszą odpowiadać określone
przyrządy pomiarowe, w tym metody badań służących do homologacji typu i legalizacji
określonych przyrządów pomiarowych:
„luksomierze”
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
1 Podstawowe definicje
Na potrzeby niniejszego środka ogólnego stosuje się terminy i definicje zgodnie z VIM i VIML 1 oraz
następujące terminy i definicje:
1.1 luksomierz
urządzenie do pomiaru natężenia oświetlenia, składające się z detektora promieniowania optycznego
i jednostki elektronicznej, przetwarzającej sygnał z detektora na wielkość charakteryzującą
promieniowanie oddziaływujące na detektor
UWAGA Luksomierz to specjalny rodzaj zintegrowanego radiometru, którego część detekcyjna ma względną
czułość widmową dostosowaną do efektywnej funkcji wagowej V (λ);
1.2 czujnik fotoelektryczny
przetwornik promieniowania w zakresie światła widzialnego od 380 nm do 830 nm na sygnał
elektryczny, wykorzystujący zewnętrzne lub wewnętrzne zjawisko fotoelektryczne;
1.3 promieniowanie emitowane przez źródło normalne A (CIE)
promieniowanie ciała doskonale czarnego o temperaturze 2 856 K;
1.4 widzenie fotopowe
widzenie dzienne, w którym biorą udział czopki umożliwiające widzenie barwne; powstaje w wyniku
przystosowania oka do jaskrawości większej niż 3 cd × m-2
UWAGA Czułość widmowa czujnika promieniowania przy widzeniu fotopowym jest definiowana za pomocą
funkcji V (λ). Funkcja V (λ) stanowi funkcję skonwencjonalizowaną i jest ujęta w tabeli;
1.5 czułość widmowa względna / reaktywność widmowa względna luksomierza srel (λ)
stosunek strumienia promieniowania o długości fali λm do wartości strumienia promieniowania
o długości fali λ, które wywołują w ludzkim oku wrażenie świetlne w określonych warunkach
UWAGA λ m = 555 nm to długość fali, dla której przyjmuje się maksymalną czułość widmową przeciętnego oka
ludzkiego przy widzeniu fotopowym;
1.6 błąd korekcji widmowej f1'
opisuje zgodność dopasowania widmowego detektora do wymaganej wagowej funkcji widmowej
V (λ);
1.7 błąd kierunkowy luksomierza
błąd spowodowany niedokładną oceną skutków światła padającego na głowicę fotometryczną
z kierunku innego niż prostopadły
1.8 liniowość
właściwość detektora, na podstawie której wielkość wyjściowa jest wprost proporcjonalna do
wielkości wejściowej; odchyleniem od liniowości jest błąd nieliniowości
1.9 zależność temperaturowa
zmiana czułości w zależności od temperatury jest ilościowo opisana przez współczynnik temperatury;
Międzynarodowy słownik podstawowych i ogólnych terminów metrologii (VIM) oraz międzynarodowy
słownik terminów metrologii prawnej (VIML) stanowią część zbioru harmonizacji technicznej „Terminologia
z zakresu metrologii” ogólnie dostępnego w witrynie internetowej www.unmz.cz
1)
2
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
1.10 czułość w zakresie UV fUV
niepożądana czułość na promieniowanie w zakresie promieniowania UV, luksomierz nie powinien być
czuły na promieniowanie UV, czułość na promieniowanie UV może być spowodowana przez
niedoskonałe filtrowanie promieniowania UV lub przez zjawiska fluorescencji;
1.11 czułość w zakresie podczerwieni fIR
niepożądana czułość na promieniowanie w zakresie podczerwieni, luksomierz nie powinien być czuły
na promieniowanie podczerwone;
1.12 błąd podstawowy (przyrządu pomiarowego)
błąd pomiaru przyrządu pomiarowego określony w warunkach odniesienia przed rozpoczęciem badań
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC);
1.13 poważny błąd (podczas badań EMC)
stan stwierdzony podczas badań EMC, w przypadku gdy różnica między błędem pomiaru
stwierdzonym podczas badań EMC a błędem podstawowym (przyrządu pomiarowego) jest większa
niż:
a) wartość jednej trzeciej wartości błędu granicznego dopuszczalnego w przypadku
luksomierzy z odczytem cyfrowym;
b) wartość błędu granicznego dopuszczalnego w przypadku luksomierzy z odczytem
analogowym.
2 Wymagania metrologiczne
2.1 Warunki znamionowe użytkowania
Warunki znamionowe użytkowania określa producent luksomierza.
2.2 Zakres pomiarowy
Producent musi określić zakres pomiarowy luksomierza.
Podstawowy zakres pomiarowy luksomierza wynosi od 10 lx do 10 000 lx.
2.3 Wymagania metrologiczne
Wartości spełniające wymagania dotyczące szczególnych właściwości metrologicznych luksomierzy
określone są w tabeli 1.
Tabela 1 - Ustanowione wartości dotyczące szczególnych właściwości metrologicznych
Symbol
Wartość spełniająca
wymagania
Odchylenie współczynnika korekcji kA od wartości 1 wyznaczone
podczas pomiaru przy normalnym źródle A
│kA-1│
8%
Odchylenie współczynnika korekcji kj od wartości 1 dla innych źródeł
światła
│kj-1│
 12 %
Błąd korekcji widmowej*)
f1'
9%
Czułość w zakresie UV
fUV
4%
fIR
4%
f3
5%
f6
 20 %
Charakterystyka
Czułość w zakresie IR
*)
*)
Wskaźnik nieliniowości
Współczynnik temperaturowy
*)
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
Wskaźnik zależności kierunkowej*)
*)
f2
6%
Tylko w odniesieniu do do homologacji typu.
2.4 Czułość widmowa względna
2.4.1 Przebieg czułości widmowej względnej srel (λ) musi być jak najbardziej dopasowany do funkcji
V (λ). W celu określenia jakości luksomierza względem źródeł o różnej gęstości widmowej konieczna
jest informacja na temat czułości widmowej luksomierza. Czułość ta musi być określona w całym
zakresie widmowym określonej widmowej funkcji wagowej (od 360 nm do 830 nm), która powinna
być ujęta w tabeli, najlepiej w odstępach 5 nm. Jeżeli odstęp ten jest większy, konieczne jest
zastosowanie właściwej formuły matematycznej interpolacji. Czułość luksomierza na promieniowanie
poza zakresem światła widzialnego musi być ograniczona (zob. art. 1.10 i 1.11).
2.4.2 Jakość dopasowania widmowego luksomierza może być opisywana za pomocą różnych
parametrów. Zazwyczaj niedopasowanie względnej czułości widmowej luksomierza srel (λ) do funkcji
wagowej V (λ) kwantyfikuje się w formie błędu korekcji widmowej f1'. Do oceny błędu korekcji
widmowej f1' wystarcza pomiar czułości widmowej względnej w zakresie 380 nm do 780 nm.
2.5 Zależność kierunkowa
Zależność kierunkową dla luksomierzy i jej odchylenie od wymaganego przebiegu ocenia się w
zakresie kątów padania od 0° do 85°.
W wyniku niedoskonałości konstrukcji optyczno-mechanicznej czujnika luksomierza podczas padania
światła na płaszczyznę czujnika pod kątem β powstaje błąd kierunkowy.
Producent musi wyznaczyć błąd graniczny dopuszczalny błędu kierunkowego jako różnicę wskazania
luksomierza przy promieniowaniu padającym pod kątem β i wartością zmierzoną przy prostopadłym
kącie padania pomnożoną przez wartość cos β. Podczas legalizacji podziałki fotometrycznej stosuje
się zawsze padanie prostopadłe, dlatego w tym przypadku nie stosuje się wpływu błędu
kierunkowego. W praktyce jednak światło może padać na czujnik luksomierza pod różnymi kątami i
dlatego wpływ ten należy kwantyfikować.
Luksomierz przeznaczony do pomiaru natężenia oświetlenia w terenie, musi być wyposażony w
optyczny element korekcyjny korygujący błąd kierunkowy tzw. dyfuzor do korekty kosinusa.
2.6 Liniowość
Producent musi określić liniowość czułości w określonym zakresie pomiarowym.
2.7 Zależność temperaturowa
Producent musi określić zależność temperaturową przyrządu pomiarowego.
Badanie zależności temperaturowej, jeżeli producent nie ustanowi inaczej, przeprowadza się za
pomocą pomiaru wskazań luksomierza w temp. 5°C, 25°C (temperatura odniesienia) i 40°C.
2.8 Inne charakterystyki uzupełniające
Charakterystykami uzupełniającymi mogą być czułość głowicy fotometrycznej na promieniowanie
UV, czułość głowicy fotometryczne na promieniowanie podczerwone, polaryzacyjna czułość
luksomierza i wpływ promieniowania modulowanego.
3 Wymagania techniczne
3.1 Ogólne
Luksomierz musi mieć trwałą konstrukcję i musi być wyprodukowany z materiałów o odpowiedniej
stabilności i trwałości, tak aby nie dochodziło do awarii lub niepożądanych zmian czasowych
4
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
parametrów metrologicznych i aby luksomierz był odporny na normalne warunki użytkowania i
warunki środowiskowe.
3.2 Czujnik fotoelektryczny
Konstrukcja czujnika fotoelektrycznego musi gwarantować, że podczas zwykłego czyszczenia nie
dojdzie do jego uszkodzenia.
Luksomierze z obudową czujnika składającą się z części przewodzących elektryczność, w przypadku
których wartość rezystencji izolacji (opór między przewodami wewnętrznymi a osłoną czujnika) może
mieć wpływ na charakterystykę metrologiczną luksomierza, muszą mieć określoną przez producenta
w dokumentacji technicznej wartość rezystancji izolacji.
3.3 Urządzenia do odczytu
Wartość działki elementarnej analogowego urządzenia do odczytu luksomierza musi wynosić ≤ 5 lx.
Rozdzielczość cyfrowego urządzenia do odczytu luksomierza musi wynosić 1 lx i mniej. Wysokość
cyfr wyświetlacza cyfrowego musi wynosić więcej niż 4 mm.
Jednostką miary natężenia oświetlenia jest lx.
Obudowa zewnętrzna musi w sposób bezpieczny chronić urządzenie wskazujące przez wpływami
zewnętrznymi występującymi podczas pomiaru natężenia oświetlenia (przede wszystkim przed
kondensacją wilgoci).
W przypadku przyrządów wskazówkowych wszystkie dane techniczne dotyczące przyrządu muszą
być umieszczone na podziałce lub w jej okolicy w sposób jasny i zrozumiały.
3.4 Urządzenia dodatkowe
Luksomierz może być wyposażony w urządzenie rejestrujące do śledzenia czasowego przebiegu
natężenia oświetlenia.
Luksomierz może być wyposażony w interfejs komunikacyjny, umożliwiający podłączanie urządzeń
dodatkowych.
3.5 Oprogramowanie
W przypadku luksomierzy elektronicznych zastosowane w przyrządzie pomiarowym oprogramowanie
musi być możliwe do zidentyfikowania (z wyjątkiem przypadków, kiedy służy ono wyłącznie do
obrazowania mierzonej wielkości i nie ma innych funkcji). Oprogramowanie musi być zabezpieczone
przed przypadkową lub nieuprawnioną ingerencją lub ewentualnym uszkodzeniem i odpowiadać
dokumentacji normatywno-technicznej WELMEC 7.22).
3.6 Zasilanie
Luksomierze mogą być zasilane z sieci za pomocą zasilacza lub z niezależnego źródła.
Luksomierz zasilany za pomocą zewnętrznego zasilania elektrycznego musi umożliwiać przyłączenie
do zasilania o napięciu nominalnym 12 V lub 24 V (napięcie zmienne i stałe). Luksomierz musi być
wyposażony w odpowiednie złącze.
Niezależne źródło zasilania musi być zdefiniowane w specyfikacji producenta, a luksomierz musi
sygnalizować konieczność ponownego naładowania źródła zasilania lub jego wymiany i blokować się
lub wyłączać, gdy napięcie źródła zasilania spadnie poniżej granicy ustanowionej przez producenta.
W przypadku luksomierzy zasilanych bateriami musi być możliwe wskazanie stanu baterii.
2)
WELMEC 7.2 Software Guide; ogólnie dostępny w witrynie internetowej www.welmec.org
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
3.7 Odporność środowiskowa
3.7.1 Odporność mechaniczna
Konstrukcja luksomierza oraz zastosowane materiały muszą gwarantować dostateczną wytrzymałość,
stabilność i odporność na uderzenia mechaniczne i upadki, jeżeli ta odporność jest deklarowana przez
producenta w dokumentacji technicznej przyrządu.
3.7.2 Odporność na warunki graniczne magazynowania i transportu
Luksomierz lub jego części muszą być odporne na zmiany temperatury w zakresie temperatur
granicznych magazynowania, określonych przez producenta w dokumentacji technicznej przyrządu,
tak aby nie uległy uszkodzeniu lub nie pogorszyła się ich charakterystyka metrologiczna.
3.8 Kompatybilność elektromagnetyczna
Luksomierze zawierające komponenty elektryczne nie mogą być podatne na zaburzenia elektryczne
i elektromagnetyczne lub, w razie ich wystąpienia, luksomierz powinien zareagować w zdefiniowany
sposób (np. przez sygnalizację błędu, zablokowanie pomiaru itd.). Przyrząd pomiarowy nie może
również emitować niepożądanego pola elektromagnetycznego.
W przypadku luksomierzy zawierających komponenty elektroniczne ma zastosowanie klasa
odporności elektromagnetycznej E1 (tj. środowisko mieszkalne, usługowe i handlowe oraz środowisko
operacyjne przemysłu lekkiego).
3.9 Zabezpieczenie przed nieuprawnioną ingerencją
Luksomierze nie mogą mieć cech ułatwiających nieuprawnione wykorzystanie, a możliwość
nieumyślnego niewłaściwego użycia musi być ograniczona do minimum. Komponenty, których
użytkownikowi nie wolno demontować lub regulować, muszą być zabezpieczone przed takimi
czynnościami.
Elementy regulujące luksomierza muszą być zabezpieczone tak, aby podczas normalnego
użytkowania nie mogło dojść do zmiany ustawienia bez uszkodzenia cech urzędowych.
4 Oznaczenia przyrządu pomiarowego
4.1 Ogólne
Wszystkie napisy i oznaczenia muszą być łatwo widoczne, czytelne i nieusuwalne w normalnych
warunkach użytkowania.
Na luksomierzach muszą być umieszczone przynajmniej następujące informacje:
–
nazwa producenta,
–
oznaczenie typu,
–
nr fabryczny przyrządu pomiarowego i czujnika, jeżeli możliwe jest jego odłączenie,
–
zakresy pomiarowe i zastosowana jednostka miary,
–
zasilanie elektryczne,
–
znak homologacji typu.
4.2 Umieszczenie cechy urzędowej
Na przyrządach pomiarowych muszą być przygotowane miejsca służące do nałożenia znaku
homologacji typu i cechy urzędowej (cech urzędowych), spełniające następujące wymagania:
–
muszą znajdować się na niedemontowalnej części przyrządu pomiarowego,
–
nie mogą zakrywać innych oznaczeń na przyrządzie,
6
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
–
muszą być umieszczone w miejscu, w którym tabliczka znamionowa nie zostanie
uszkodzona w trakcie użytkowania przyrządu.
Jeżeli luksomierz wyposażony jest w otwór umożliwiający dostęp do elementu regulującego, powinna
się na nim znajdować mała nalepka. Taka nalepka musi być również umieszczona na przynajmniej
jednej śrubie obudowy przyrządu pomiarowego, której zdjęcie umożliwia dostęp do elementów
regulujących.
5 Homologacja typu przyrządu pomiarowego
5.1 Ogólne
Proces homologacji typu obejmuje następujące badania:
–
oględziny zewnętrzne,
–
wstępne badanie działania,
–
badanie dokładności,
–
badanie liniowości,
–
badanie względnej czułości widmowej,
–
badanie czułości na promieniowanie UV i podczerwone,
–
badanie zależności temperaturowej,
–
badanie zależności kierunkowej,
–
badanie odporności środowiskowej:
–
–
badanie odporności na temperatury graniczne podczas magazynowania i
transportu,
–
badanie ochrony przed wnikaniem wody i przed przedostaniem się ciał stałych
(stopień ochrony obudowy),
badanie kompatybilności elektromagnetycznej:
–
badanie odporności na promieniowane pole elektromagnetyczne o wysokiej
częstotliwości,
–
badanie odporności na wyładowania elektrostatyczne.
5.2 Oględziny zewnętrzne
Podczas przeprowadzania oględzin zewnętrznych luksomierza ocenie podlega:
–
kompletność wymaganej przepisami dokumentacji technicznej,
–
zgodność charakterystyki metrologicznej i technicznej określonej przez producenta w
dokumentacji z wymaganiami przepisów zawartych w art. 2, 3 i 4,
–
kompletność i stan luksomierza zgodnie z wymaganą dokumentacją techniczną,
–
zgodność wersji oprogramowania luksomierza z wersją określoną przez producenta.
5.3 Wstępne badanie działania
Przyrząd musi być umieszczony w ustabilizowanym termicznie laboratorium (do 25 ± 2) °C przez
wystarczająco długi czas przed pomiarem w celu wyrównania temperatury.
Czujnik fotoelektryczny umieszcza się w oprawie w punkcie zera optycznego ławy fotometrycznej,
a jednostkę wskazującą umieszcza się w zalecanej pozycji.
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
W niezaciemnionym laboratorium fotometrycznym przeprowadza się pobieżną kontrolę działania
luksomierza przez pomiar tła świetlnego w laboratorium.
Po zaciemnieniu laboratorium fotometrycznego przeprowadza się kontrolę, ewentualnie nastawia się
zerową rozbieżność przyrządu, jeżeli luksomierz to umożliwia.
5.4 Badanie dokładności
5.4.1 Ogólne
Badanie dokładności można przeprowadzać przy zastosowaniu:
–
luksomierza wzorcowego, lub
–
zestawu wzorcowych lamp żarowych fotomoetrycznych o zdefiniowanej temperaturze
barwowej.
5.4.2 Badanie dokładności przy użyciu luksomierza wzorcowego
Czujnik fotometryczny wzorcowego luksomierza i luksomierza sprawdzanego nastawia się na zmianę
tak, aby oś optyczna ławy fotometrycznej przechodziła przez środek czujnika fotometrycznego
luksomierzy i aby była równoległa z linią normalną pola odbioru czujnika fotometrycznego.
Wzajemne położenie czujnika fotoelektrycznego sprawdzanego luksomierza i luksomierza
wzorcowego nastawia się tak, aby oba czujniki mierzyły natężenie światła w tej samej płaszczyźnie
pomiarowej. Jeżeli czujnik fotoelektryczny ma obudowę sferyczną, powinien być wyposażony w
„kołnierz” w celu precyzyjnego wyznaczenia płaszczyzny.
Źródłem światła jest fotometryczna lampa żarowa o wartości temperatury barwowej emitowanego
promieniowania odpowiadającej temperaturze 2 856 K (źródło normalne A, CIE). Lampę żarową
nastawia się tak, aby środek włókna lampy żarowej znajdował się w osi optycznej ławy i płaszczyzna
włókna lampy żarowej znajdowała się prostopadle względem osi optycznej ławy. Wszystkie pomiary
przeprowadza się przez okres 10 minut świecenia przy zasilaniu lamp żarowych za pomocą stałego
ustabilizowanego napięcia w linii pionowej cokołem w dół. Przesuwając lampę żarową po ławie
fotometrycznej nastawia się właściwą wartość natężenia światła w płaszczyźnie czujników
fotometrycznych i odczytuje się na zmianę wskazania luksomierza wzorcowego i sprawdzanego.
Sprawdzenie luksomierza przeprowadza się tą metodą w pięciu punktach każdego zakresu dla
wartości 10 %, 30 %, 50 %, 70 % i 90 % zakresu pomiarowego.
Na podstawie zmierzonych wartości oblicza się współczynnik korekcyjny sprawdzanego luksomierza
kA dla danej wartości natężenia oświetlenia:
kA 
Eet
Ezk
(1)
gdzie
Eet
natężenie oświetlenia mierzone za pomocą luksomierza wzorcowego przy oświetleniu
źródłem A;
Ezk
natężenie oświetlenia mierzone za pomocą sprawdzanego luksomierza przy oświetleniu
źródłem A.
Wyznaczone odchylenie średniego współczynnika korekcyjnego kA od wartości 1 podczas badania
musi odpowiadać parametrom określonym w art. 2.3.
5.4.3 Badanie dokładności przy użyciu zestawu wzorców światłości (fotometryczne lampy
żarowe)
Na wzorcu światłości płynnie nastawia się napięcie i prąd zgodnie z kartą kalibracyjną i pozostawia do
ustabilizowania. Następnie nastawia się stopniowo odległości 1 m, 2 m, 3 m, 4 m i 5 m od
fotokomórki sprawdzanego luksomierza. Przy każdej zmianie odległości wzorcową lampę żarową
8
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
pozostawia się przynajmniej na 15 s do ustabilizowania i odczytuje się zmierzoną wartość. Cały cykl
powtarza się dla dwóch następnych wzorcowych lamp żarowych. Wartości natężenia oświetlenia Ei w
poszczególnych punktach oblicza się wg wzoru (2):
Ei 
Iv
ri 2
(2)
gdzie
ri
odległość fotokomórki od wzorcowej lampy żarowej wyrażona w metrach i i-tym w punkcie;
Iv
światłość kierunkowa określona w karcie kalibracyjnej wzorcowej lampy żarowej.
Odchylenia stwierdzone podczas badania muszą odpowiadać parametrom określonym w art. 2.3.
5.5 Badanie liniowości
Liniowość reaktywności sprawdzanego luksomierza sprawdza się podczas wyżej opisanego
właściwego badania dokładności luksomierza na wzorcowym przyrządzie pomiarowym liniowości dla
co najmniej pięciu wartości natężenia oświetlenia dla każdego zakresu pomiarowego luksomierza.
Pomiar powtarza się co najmniej trzy razy.
Wskaźnik błędu nieliniowości f3 oblicza się wg następującego wzoru (3) i podczas badania musi
odpowiadać parametrom określonym w art. 2.3:
 
X
Y
max


f
(
Y
)


1
a
f

max
f
Y

3
3
Y
X
max
(3)
gdzie
Y
sygnał wyjściowy luksomierza przy wartości wejściowej X;
Xmax
wejściowa wartość odpowiadająca maksymalnemu sygnałowi wyjściowemu luksomierza Ymax.
5.6 Badanie czułości widmowej względnej
Czułość widmową względną luksomierza mierzy się zawsze za pomocą wiązki
kwazimonochromatycznej, wystarczająco homogenicznej w całym polu odbioru czujnika
fotometrycznego luksomierza. Dla wybranej wartości długości fali wyjściowego promieniowania
monochromatora porównuje się wskazania luksomierza z wartością fotoprądu zmierzoną na roboczym
wzorcowym przyrządzie pomiarowym czułości widmowej detektorów w danym zakresie widmowym.
Aktualne wartości czułości widmowej roboczego wzorcowego przyrządu pomiarowego wraz z
właściwymi niepewnościami muszą być określone w jego karcie kalibracyjnej.
W celu wyznaczenia wartości błędu korekcji widmowej f1' oblicza się względną czułość widmową:
780
nm
(
)
(
)
s
s
rel
rel
*
(
)V
(
)d
(
)
S
A
380
nm
780
nm
(
)s
(
)d
(
)
 S
rel
A
380
nm
gdzie SA (λ) stanowi funkcję gęstości widmowej źródła normalnego A.
Wartość współczynnika korekcji widmowej f1' definiowana jest wzorem:
(4)
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
780
nm
 srel()V()d()
*
380
nm
f´
1
(5)
780
nm
V()d()
380
nm
Wartości współczynnika korekcji widmowej f1' stwierdzone podczas badania muszą odpowiadać
parametrom określonym w art. 2.3.
5.7 Badanie czułości na promieniowanie UV i podczerwone
Czułość na promieniowanie UV i podczerwone stanowi element kluczowy w odniesieniu do
pomiarów, dla których przewidywane jest wystąpienie promieniowania podczerwonego lub UV, np. w
świetle dziennym lub w przypadku niektórych lamp wyładowczych czy żarowych. Luksomierze nie
powinny być czułe na promieniowanie UV i podczerwone.
Czułość na promieniowanie UV określa się przez naświetlenie luksomierza źródłem promieniowania
UV, emitującego promieniowanie głównie w zakresie UV. Stosunek natężenia oświetlenia w zakresie
światła widzialnego do natężenia oświetlenia w zakresie UV powinien wynosić 35 lx∙( W ∙ m-2)-1.
Źródło promieniowania powinno mieć charakterystykę widmową zbliżoną do charakterystyki na rys.
1. Czułość jest definiowana jako stosunek sygnału luksomierza Yuv przy emisji źródła UV w
kombinacji z filtrem UV i sygnału luksomierza Y przy emisji takiego samego źródła promieniowania
bez filtra zgodnie ze wzorem (6). Zalecana charakterystyka filtra jest określona na wykresie na rys. 2.
fUV
YUV
Y
(6)
Rys. 1 – Zalecana charakterystyka widmowa źródła promieniowania UV
10
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
Rys. 2 – Zalecana charakterystyka filtra UV
Czułość na promieniowanie podczerwone określa się przez naświetlenie luksomierza za pomocą
lampy żarowej (źródło normalne A, CIE). Czułość jest definiowana jako stosunek sygnału
luksomierza YIR przy emisji źródła A w kombinacji z filtrem podczerwieni i sygnału luksomierza Y
przy emisji takiego samego źródła promieniowania bez filtra zgodnie z wzorem (7). Zalecana
charakterystyka filtra jest określona na wykresie na rys. 3.
fIR 
YIR
Y
(7)
Rys. 3 – Zalecana charakterystyka filtra IR
5.8 Badanie zależności temperaturowej
Czujnik fotometryczny umieszcza się we właściwej komorze klimatycznej na ruchomym wózku na
ławie fotometrycznej. Przy ustabilizowanej temperaturze 5°C (z reguły po godzinie) zapala się w
komorze fotometryczną lampę żarową i mierzy się wartość natężenia oświetlenia dla 5 różnych
odległości czujnika fotometrycznego.
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
Następnie zwiększa się temperaturę w komorze klimatycznej do 40°C i po czasie ustabilizowania
(z reguły po godzinie) ponownie zapala się fotometryczną lampę żarową i mierzy natężenie
oświetlenia dla 5 różnych odległości czujnika fotometrycznego.
Wartości natężenia oświetlenia mierzy się w temperaturze odniesienia T0 = 25°C. Wskaźnik
zależności temperaturowej f6 oblicza się wg wzoru (8) i podczas badania musi odpowiadać
parametrom określonym w art. 2.3.
Y
(
T
)

Y
(
T
) 
T
1
f
2


1
6
,
T
Y
(
T
) T

T
0
2
1
(8)
gdzie
Y(T) sygnał wyjściowy w temp. T,
T0 = 25 °C; T1 = 5 °C; T2 = 40 °C; T = 10 °C.
5.9 Badanie zależności kierunkowej
Podczas badania czujnik przymocowuje się do stolika goniometrycznego z możliwością obrotu
wzdłuż dwóch wzajemnie prostopadłych osi. Do badania używane jest źródło światła normalnego A.
Do pomiaru używa się wiązki skolimowanej z rozbieżnością mniejszą niż 1°. Czujnik nastawia się tak,
aby oś stolika goniometrycznego przechodziła przez środek pola odbiorczego czujnika i była
prostopadła do osi optycznej ławki fotometrycznej. Wskaźnik zależności kierunkowej f2 mierzy się w
dwóch płaszczyznach ortogonalnych. Zależność kierunkową mierzy się w zakresie ε od 5° do 85° ze
skokiem 5°, ewentualnie mniejszym, zgodnie z wymaganiami producenta.
Wskaźnik zależności kierunkowej f2 luksomierzy z czujnikiem płaskim oblicza się zgodnie z wzorem
(9) i podczas badania musi odpowiadać parametrom określonym w art. 2.3.


 
Y
(, )
f
(, )


1
2
Y
(
0
,)

cos
(9)
gdzie
Y(ε, φ) wyjściowy sygnał w zależności od kąta padania;
ε
kąt mierzony względem linii normalnej/linii prostopadłej powierzchni pomiarowej lub
względem osi optycznej;
φ
azymut.
Rys. 4 – Współrzędne definicji funkcji f2 (ε, φ)
5.10 Badanie odporności środowiskowej
5.10.1 Badanie odporności na temperatury graniczne podczas magazynowania i transportu
Kompletny luksomierz w stanie nieaktywnym (wyłączony, jeśli to istotne) musi być umieszczony
w klimatyzowanej komorze na trzy godziny w obu temperaturach granicznych magazynowania,
zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez producenta.
12
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
Bezpośrednio po zakończeniu badania kontroluje się zmiany jego wyglądu. Wygląd przyrządu
pomiarowego nie może się zmienić, materiał oraz powierzchnia nie mogą być popękane, nie mogą na
nich występować pęcherze lub odbarwienia.
Po upływie dwóch godzin od zakończenia badania luksomierz w temperaturze odniesienia musi
spełniać wymagania określone w art. 2.3.
5.10.2 Badanie ochrony przed wnikaniem wody i przed przedostaniem się ciał stałych (stopień
ochrony obudowy)
Jeżeli producent ustanowi w wymaganiach technicznych, że luksomierz jest odporny na wnikanie
wody i przedostawanie się ciał stałych przez obudowę, podczas badania sprawdza się, czy przyrząd
pomiarowy spełnia wymagania określonego stopnia ochrony.
5.11 Badanie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
5.11.1 Odporność na wyładowania elektrostatyczne
Odporność na wyładowania elektrostatyczne bada się na włączonym luksomierzu przede wszystkim
metodą wyładowania kontaktowego ± 6 kV i metodą wyładowania w powietrzu ± 8 kV, jeżeli nie
można zastosować metody wyładowania kontaktowego. Wyładowania generuje się na obudowę
luksomierza i na płaszczyzny sprzęgające w pobliżu luksomierza.
Podczas tego badania luksomierz musi wykazywać normalne działanie w zakresie parametrów
określonych w art. 2.3 lub musi wskazać poważny błąd i zareagować w określony sposób.
5.11.2 Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości
Odporność na promieniowane pole elektromagnetyczne o wysokiej częstotliwości bada się na
włączonym luksomierzu w następujących zakresach częstotliwości i przy następujących natężeniach
pola testowego:
–
częstotliwość 80 MHz do 800 MHz, natężenie 3 V/m,
–
częstotliwość 800 MHz do 960 MHz, natężenie 10 V/m,
–
częstotliwość 960 MHz do 1 400 MHz, natężenie 3 V/m,
–
częstotliwość 1 400 MHz do 2 000 MHz, natężenie 10 V/m.
Podane wartości natężenia pola testowego to wartości podane dla pomiarów bez modulacji. Pole
testowe ma następujące parametry: głębokość modulacji 80 %, częstotliwość sinusoidalna fali
modulującej 1 kHz. Krok częstotliwości przy polaryzacji częstotliwości pola testowego wynosi
najwyżej 1 %. Czas podtrzymania na każdej częstotliwości nie może być krótszy niż czas potrzebny
do przebadania luksomierza i jego ewentualnej reakcji na zaburzenie. W żadnym przypadku jednak
czas ten nie może być krótszy niż 0,5 s. Pole testowe generuje się na wszystkie strony obudowy
luksomierza.
Podczas tego badania luksomierz musi wykazywać normalne działanie w zakresie parametrów
określonych w art. 2.3 lub musi wskazać poważny błąd i zareagować w określony sposób.
6 Legalizacja pierwotna
6.1 Ogólne
Proces legalizacji pierwotnej obejmuje następujące badania:
–
oględziny,
–
wstępne badanie działania,
–
badanie dokładności,
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
–
badanie liniowości,
–
wyznaczenie współczynników korekcyjnych dla innych rodzajów źródeł światła niż
źródło normalne A.
6.2 Wymagania dotyczące przyrządów kontrolnych
Do przeprowadzenia badań luksomierzy potrzebne są następujące przyrządy pomiarowe posiadające
ważne świadectwa legalizacji, a także pozostałe środki pomocnicze:
a)
wzorce światłości, którymi mogą być:
–
wzorcowe luksomierze,
–
wzorcowe fotometryczne lampy żarowe z wartością natężenia światła wystarczającą, by
przy zastosowanej długości ławy fotometrycznej możliwe było osiągnięcie wymaganego
zakresu wartości natężenia oświetlenia;
b)
ława fotometryczna z wyposażeniem, składającym się z zestawu przesłon, regulowanych
oprawek, posuwów krzyżowych i regulacyjnych środków pomocniczych. Minimalna długość
ławy fotometrycznej wynosi 3 m z możliwością odczytywania odległości w odstępach 0,5 mm.
Całkowita niepewność odczytu odległości nie może być większa niż ±2 mm;
c)
wzorzec liniowości (detektor/luksomierz odniesienia ze zdefiniowaną liniowością);
d)
ustabilizowane regulowane źródło napięcia stałego do zasilania żarowych lamp
fotometrycznych, woltomierz laboratoryjny i amperomierz do pomiaru napięcia elektrycznego
i prądu żarowych lamp fotometrycznych;
e)
urządzenie do pomiaru czasu (stoper elektroniczny lub mechaniczny);
f)
termometr z zakresem pomiarowym (15–40) °C;
g)
urządzenie do pomiaru prądu fotometrycznego (nanoamperomierz lub przetwornik prądu na
napięcie) z czułością i oporem wejściowym dostosowanymi do parametrów detektora
urządzenia optycznego;
h)
środki do czyszczenia żarowych lamp fotometrycznych i ławy fotometrycznej;
i)
źródło normalne A, temp. barwowa 2 856 K – lampy wolframowe z potrzebną mocą;
j)
źródła światła stosowane do sztucznego oświetlenia (sodowa lampa wyładowcza, źródło światła
dziennego i biała świetlówka);
k)
„zaciemnione laboratorium fotometryczne” umożliwiające przeprowadzanie pomiaru bez
wpływu światła dziennego i zakłócającego tła sztucznych źródeł.
6.3 Oględziny
Podczas oględzin należy skontrolować, czy przedłożony do legalizacji luksomierz i jego
oprogramowanie są zgodne z homologacją typu. Podczas kontroli należy zwrócić uwagę na
prawidłowości i czytelność oznaczeń w rozumieniu art. 4.1.
Ponadto kontroluje się, czy luksomierz nie jest uszkodzony mechanicznie, a w przypadku luksomierzy
z wyświetlaczem elektronicznym sprawdza się, czy po podłączeniu do sieci na wyświetlaczu
widoczne są wszystkie znaki.
Luksomierze niezgodne z homologacją typu lub uszkodzone nie są dalej sprawdzane.
6.4 Wstępne badania działania
Wstępne badanie działania przeprowadza się zgodnie z art. 5.3.
6.5 Badanie dokładności
Badanie dokładności można przeprowadzać przy zastosowaniu:
14
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
–
luksomierza wzorcowego zgodnie z art. 5.4.2, lub
–
zestawu wzorcowych fotometrycznych lamp żarowych o zdefiniowanej temperaturze
barwowej zgodnie z art. 5.4.3.
6.6 Badanie liniowości
Badanie liniowości legalizowanego luksomierza przeprowadza się zgodnie z art. 5.5.
6.7 Wyznaczenie współczynników korekcyjnych dla innych rodzajów źródeł światła niż źródło
normalne A
Sprawdzenie dopasowania widmowego czułości widmowej luksomierza do skuteczności świetlnej
widmowej względnej przy widzeniu fotopowym V (λ) przeprowadza się przez porównanie
sprawdzanego luksomierza z luksomierzem wzorcowym na źródłach innych niż normalne źródło A,
CIE.
Robocze źródła światła stosowane do sprawdzenia dopasowania widmowego czułości widmowej
luksomierza do skuteczności świetlnej widmowej względnej przy widzeniu fotopowym V (λ):
–
źródło światła sodowa lampa wyładowcza,
–
źródło światła zbliżone do źródła normalnego D65 (o temperaturze barwowej około
6 500 K), którego widmo zbliżone jest do światła dziennego,
–
źródło światła białej lampy żarowej z luminoforem (o temperaturze barwowej około
2 800 K),
–
źródło światła białej lampy żarowej z luminoforem (o temperaturze barwowej około
5 500 K).
Współczynnik korekcyjny określa się dla pojedynczej wartości światłości fotometrycznej lampy
żarowej, wartość wybiera się z uwzględnieniem zakresu sprawdzanego luksomierza. Wartość
współczynnika korekcyjnego kj dla rodzaju światła j wyznacza się zgodnie z wzorem (10):
A
A
E
E
kj  j et  zk
j
E
k
zk
A E
zk
(10)
gdzie
A
Ezk
wartość natężenia oświetlenia mierzona za pomocą luksomierza wzorcowego przy oświetleniu
źródłem A;
Ezkj
wartość natężenia oświetlenia mierzona za pomocą sprawdzanego luksomierza przy
oświetleniu źródłem A;
A
Ezk
wartość natężenia oświetlenia zmierzona za pomocą sprawdzanego luksomierza przy
oświetleniu źródłem A.
W świadectwie legalizacji określa się wartości współczynnika korekcji kj dla poszczególnych
rodzajów źródeł światła j.
7 Legalizacja ponowna
Procedura legalizacji ponownej jest zgodna z procedurą legalizacji pierwotnej zgodnie z art. 6.
8 Powiadomienie o normach
W celu sprecyzowania wymagań metrologicznych i technicznych, jakim muszą odpowiadać określone
przyrządy pomiarowe, oraz w celu sprecyzowania metod badań służących do legalizacji określonych
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
przyrządów pomiarowych, wynikających z niniejszego środka ogólnego, CZIM określa czeskie normy
techniczne, inne normy techniczne lub dokumenty techniczne organizacji międzynarodowych lub
zagranicznych lub inne dokumenty techniczne zawierające bardziej szczegółowe wymagania
techniczne (dalej „zgłoszone normy”). Wykaz zgłoszonych norm oraz ich odniesienie do właściwego
środka wraz ze środkiem ogólnym CZIM podaje do wiadomości w ogólnodostępnej formie (w
witrynie internetowej www.cmi.cz).
Za spełnienie wymagań zawartych w zgłoszonych normach lub spełnienie ich części uważa się
spełnienie wymagań ustanowionych przez środek ogólny, do którego odnoszą się te normy lub ich
części, w zakresie i pod warunkami ustanowionymi przez środek ogólny.
II.
UZASADNIENIE
W celu wykonania art. 24c ustawy o metrologii CZIM wydaje niniejszy środek ogólny ustanawiający
wymagania metrologiczne i techniczne, jakim muszą odpowiadać określone przyrządy pomiarowe,
w tym metody badań służących do homologacji typu i legalizacji określonych przyrządów
pomiarowych.
Rozporządzenie nr zbioru 345/2002 określające przyrządy pomiarowe podlegające obowiązkowej
legalizacji i przyrządy pomiarowe podlegające homologacji typu, ze zmianami, w załączniku „Wykaz
rodzajów przyrządów pomiarowych” w pozycji 5.1.2 klasyfikuje luksomierze jako przyrządy
pomiarowe podlegające homologacji typu i legalizacji określonych przyrządów pomiarowych.
Dlatego w celu wykonania art. 24c ustawy o metrologii dla tego konkretnego rodzaju przyrządu
pomiarowego „luksomierze” CZIM wydaje niniejszy środek ogólny, ustanawiający wymagania
metrologiczne i techniczne dla luksomierzy oraz metody przeprowadzania badań służących do
homologacji typu i legalizacji tych określonych przyrządów pomiarowych.
Niniejszy akt („środek ogólny”) został zgłoszony zgodnie z dyrektywą 98/34/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji
w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa
informacyjnego, ze zmianami.
III.
POUCZENIE
Od środka ogólnego nie można złożyć odwołania zgodnie z art. 173 ust. 2 k.p.a.
Zgodnie z art. 172 ust. 5 k.p.a. od decyzji w sprawie zastrzeżeń nie przysługuje odwołanie.
Zgodność środka ogólnego z przepisami prawa może być przedmiotem postępowania sprawdzającego
na podstawie art. 94–96 k.p.a. Strona może złożyć wniosek o wszczęcie postępowania sprawdzającego
w organie administracyjnym, który wydał środek ogólny. Jeżeli organ administracyjny nie stwierdzi
przesłanek do wszczęcia postępowania sprawdzającego, w terminie trzydziestu dni zawiadamia o tym
wnioskodawcę z podaniem uzasadnienia. Zarządzenie o wszczęciu postępowania sprawdzającego
zgodnie z art. 174 ust. 2 k.p.a. można wydać w okresie trzech lat od wejścia w życie środka ogólnego.
16
Środek ogólny nr 0111-OOP-C043-14
IV.
WEJŚCIE W ŻYCIE
Niniejszy środek ogólny wchodzi w życie w piętnastym dniu po dniu ogłoszenia (art. 24d ustawy
o metrologii).
...…………………………..............
Dr nauk przyrodniczych Pavel Klenovský
Dyrektor Generalny
Download