PL PL UZASADNIENIE 1. KONTEKST WNIOSKU Regionalna

advertisement
KOMISJA
EUROPEJSKA
Bruksela, dnia 29.1.2015 r.
COM(2015) 25 final
2015/0017 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Rady Stowarzyszenia ustanowionej Eurośródziemnomorskim Układem ustanawiającym
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do
zastąpienia Protokołu 4 do tego układu, dotyczącego definicji pojęcia „produkty
pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który w
odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie
paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
PL
PL
UZASADNIENIE
1.
KONTEKST WNIOSKU
Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł
pochodzenia1 (dalej „konwencja”) ustanawia przepisy dotyczące pochodzenia towarów
będących przedmiotem wymiany handlowej na mocy odpowiednich umów zawartych między
umawiającymi się stronami. UE i Egipt podpisały konwencję odpowiednio w dniu 15 czerwca
2011 r. i 9 października 2013 r.
UE i Egipt złożyły swoje instrumenty przyjęcia u depozytariusza konwencji odpowiednio
dnia 26 marca 2012 r. i 23 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 ust. 3
konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do UE i Egiptu odpowiednio w dniu 1 maja
2012 r. i 1 czerwca 2014 r.
Art. 6 konwencji przewiduje, że każda z umawiających się stron podejmuje odpowiednie
środki w celu zapewnienia skutecznego stosowania konwencji. W tym celu Rada
Stowarzyszenia, ustanowiona Eurośródziemnomorskim Układem ustanawiającym
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony2, powinna przyjąć decyzję zastępującą
Protokół 4 dotyczący definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy
administracyjnej nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się
do konwencji. Rada powinna określić stanowisko, które UE ma zająć w ramach Rady
Stowarzyszenia.
2.
WYNIKI KONSULTACJI Z ZAINTERESOWANYMI STRONAMI ORAZ
OCENY SKUTKÓW
Państwa członkowskie UE zostały poinformowane o projekcie decyzji Rady w ramach
Komitetu Kodeksu Celnego – Sekcji Pochodzenia w dniu 13 maja 2013 r. Z umawiającymi
się stronami konwencji skonsultowano się po raz ostatni na posiedzeniu
paneurośródziemnomorskiej grupy roboczej w dniach 22 i 23 października 2014 r.
Nie zaistniała potrzeba skorzystania z pomocy ekspertów zewnętrznych. Nie ma ponadto
potrzeby przeprowadzania oceny skutków, ponieważ planowane zmiany będą miały charakter
wyłącznie techniczny i nie zmienią istoty obecnie obowiązującego protokołu dotyczącego
reguł pochodzenia.
3.
ASPEKTY PRAWNE WNIOSKU
Podstawę prawną decyzji Rady stanowi art. 207 ust. 4 akapit pierwszy Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z jego art. 218 ust. 9.
Niniejszy wniosek wchodzi w zakres wyłącznych kompetencji Unii. Zasada pomocniczości
nie ma zatem zastosowania.
Proponowany instrument: decyzja Rady.
1
2
PL
Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.
Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.
2
PL
2015/0017 (NLE)
Wniosek
DECYZJA RADY
w sprawie stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach
Rady Stowarzyszenia ustanowionej Eurośródziemnomorskim Układem ustanawiającym
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z
jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do
zastąpienia Protokołu 4 do tego układu, dotyczącego definicji pojęcia „produkty
pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który w
odniesieniu do reguł pochodzenia odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie
paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł pochodzenia
RADA UNII EUROPEJSKIEJ,
uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 207 ust.
4 akapit pierwszy, w związku z jego art. 218 ust. 9,
uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,
a także mając na uwadze, co następuje:
(1)
Protokół 4 do Eurośródziemnomorskiego Układu ustanawiającego stowarzyszenie
między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a
Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony1, („układ”) dotyczy definicji pojęcia
„produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej („Protokół 4”).
(2)
Regionalna konwencja w sprawie paneurośródziemnomorskich preferencyjnych reguł
pochodzenia2 (zwana dalej „konwencją”) ustanawia przepisy dotyczące pochodzenia
towarów będących przedmiotem wymiany handlowej na mocy odpowiednich umów
zawartych między umawiającymi się stronami.
(3)
Unia i Egipt podpisały konwencję odpowiednio w dniu 15 czerwca 2011 r. i 9
października 2013 r.
(4)
Unia i Egipt złożyły swoje instrumenty przyjęcia u depozytariusza konwencji
odpowiednio dnia 26 marca 2012 r. i 23 kwietnia 2014 r. W związku z powyższym,
zgodnie z art. 10 ust. 3 konwencji, weszła ona w życie w odniesieniu do Unii i Egiptu
odpowiednio w dniu 1 maja 2012 r. i 1 czerwca 2014 r.
(5)
Art. 6 konwencji przewiduje, że każda z umawiających się stron podejmuje
odpowiednie środki w celu zapewnienia skutecznego stosowania konwencji. W tym
celu Rada Stowarzyszenia ustanowiona układem powinna przyjąć decyzję o
zastąpieniu Protokołu 4 nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł
pochodzenia odwołuje się do konwencji.
(6)
Stanowisko Unii w ramach Rady Stowarzyszenia powinno zatem opierać się na
załączonym projekcie decyzji,
1
Dz.U. L 304 z 30.9.2004, s. 39.
Dz.U. L 54 z 26.2.2013, s. 4.
2
PL
3
PL
PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:
Artykuł 1
Stanowisko, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady
Stowarzyszenia ustanowionej Eurośródziemnomorskim Układem ustanawiającym
stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej
strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w odniesieniu do zastąpienia Protokołu
4 do tego układu, dotyczącego definicji pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod
współpracy administracyjnej, nowym protokołem, który w odniesieniu do reguł pochodzenia
odwołuje się do Regionalnej konwencji w sprawie paneurośródziemnomorskich
preferencyjnych reguł pochodzenia, opiera się na projekcie decyzji Rady Stowarzyszenia
załączonym do niniejszej decyzji.
Przedstawiciele Unii w Radzie Stowarzyszenia mogą bez kolejnej decyzji Rady uzgodnić
niewielkie zmiany projektu decyzji Rady Stowarzyszenia.
Artykuł 2
Decyzja Rady Stowarzyszenia jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Artykuł 3
Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.
Sporządzono w Brukseli dnia […] r.
W imieniu Rady
Przewodniczący
PL
4
PL
Download