pobierz - Niezalezna

advertisement
Posiedzenie Plenarne
08.04.2016
WNIOSEK W SPRAWIE REZOLUCJI
Zgodnie z art. 30 Regulaminu Parlamentu Europejskiego
na temat sytuacji w Polsce
Ryszard LEGUTKO
w imieniu Grupy EKR
Wniosek w sprawie Rezolucji Parlamentu Europejskiego na temat sytuacji w Polsce
Parlament Europejski
- Uwzględniając Art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej oraz Art. 6 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii
Europejskiej;
- Uwzględniając Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczególności artykuły 2, 10, 190, 194,
195 oraz 197;
- Uwzględniając Ustawę o Trybunale Konstytucyjnym z dnia 25 czerwca 2015 z późniejszymi
zmianami;
- Uwzględniając uchwały Sejmu RP z dnia 25 listopada 2015 o braku mocy prawnej uchwał z dnia
8 października 2015 w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego;
- Uwzględniając zapisy Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej;
- Uwzględniając Opinię nr 833/2015 Komisji Weneckiej w sprawie poprawek do ustawy o
Trybunale Konstytucyjnym Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2015r.
- Uwzględniając Opinię Komisji Weneckiej nr CDL-STD(1997)020;
- Uwzględniając art. 123 Regulaminu Parlamentu Europejskiego;
A. Mając na uwadze, że rząd Prawa i Sprawiedliwości posiada najsilniejszy mandat
demokratyczny do sprawowania władzy w historii własnego kraju od upadku komunizmu;
B. Mając na uwadze, że Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (TK), z dnia 25 czerwca 2015 r.,
uchwalona przez poprzedni rząd, miała umożliwić obsadzenie z wyprzedzeniem 5 stanowisk
sędziowskich, które w normalnym trybie zwalniały się dopiero po nowych wyborach
parlamentarnych w dniu 25 października 2015 roku - co pozwoliło na zmianę składu Trybunału
Konstytucyjnego w ostatnich dniach funkcjonowania poprzedniego rządu;
C. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 21 Ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z roku 2015, osoba
mianowana na stanowisko sędziego TK powinna złożyć przysięgę przed Prezydentem RP,
co jest niezbędnym warunkiem objęcia urzędu sędziego TK;
D. Mając na uwadze, że polski Parlament przyjął w dniach 19 listopada i 22 grudnia 2015 roku
nowelizacje ustawy o Trybunale Konstytucyjnym z czerwca 2015 roku, ustanawiającą przepisy
dla procedury oceny konstytucyjności, zgodnie z Art. 197 Konstytucji RP;
E. Mając na uwadze, że domniemanie konstytucyjności ustawy prawidłowo opublikowanej
stanowi podstawową zasadę konstytucyjną, konieczną za zapewnienia rządów prawa, w
kontekście oceny konstytucyjności każdej ustawy;
F. Mając na uwadze, że jedynie Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na mocy Art. 122(3)
Konstytucji RP, może skierować dany akt prawny do oceny jego zgodności z ustawą zasadniczą
przed jego wejściem w życie;
G. Mając na uwadze, iż jest rzeczą konieczną, by wyrok Trybunału Konstytucyjnego został
przyjęty zgodnie z obowiązującą procedurą, co stanowi warunek sine qua non do uznania
uchwały sędziów Trybunału Konstytucyjnego za <wyrok> w rozumieniu w znaczeniu Art. 190
Konstytucji RP, podlegający tym samym publikacji urzędowej;
H. Mając na uwadze, że Polska zwróciła się do Komisji Weneckiej o zbadanie przepisów nowej
ustawy o TK, która określa zasady doboru składu sędziowskiego Trybunału Konstytucyjnego;
I.
Mając na uwadze, że Opinia nr 833/2015 Komisji Weneckiej została przekazana Sejmowi
Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 marca 2016 roku,
1. Zaznacza, iż ustawa o TK z dnia 25 czerwca 2015 roku, oraz powołanie na jej podstawie
pięciu sędziów w dniu 8 października 2015 roku, tuż przed wyborami parlamentarnymi w dniu 25
października, stanowią przyczyny obecnego sporu prawnego wokół Trybunału Konstytucyjnego;
2. Podkreśla, że poprzednia partia rządząca zagwarantowała sobie większość aż 14 sędziów w 15
osobowym składzie TK, naruszając w ten sposób podstawową zasadę pluralizmu składu
sędziowskiego, co stoi też w sprzeczności z rekomendacją Komisji Weneckiej z roku 1997, która
brzmi: "Partia rządząca nie powinna doprowadzić do sytuacji, w której wszyscy sędziowie zostali
mianowani według jej własnego uznania";
3. Podkreśla, że zmiana tych nominacji sędziowskich przez nowo wybrany Parlament została
przeprowadzona w ramach zwykłej procedury samonaprawczej oraz podkreśla, że nie istnieją żadne
podstawy, by odmawiać nowo wybranemu parlamentowi prawa do decydowania o poprawności
poprzedniej decyzji podjętej w toku tej samej procedury;
4. Zwraca uwagę, że nowelizacje do ustawy o TK z 2015 roku, wprowadzone przez rząd PiS, mają
na celu uproszczenie postępowania przed Trybunałem i zapewnienie bardziej przejrzystych zasad
politycznej, abstrakcyjnej kontroli konstytucyjności, jednocześnie ograniczając zbyt rozległe
uprawnienia uznaniowe Prezesa TK w tym zakresie;
5. Podkreśla, iż uchwała TK z dnia 9 marca 2016 roku była procedowana i przyjęta w gronie 12,
a nie 15 sędziów, co stanowi naruszenie przepisów postępowania i stoi w sprzeczności z Art. 197
Konstytucji, który zobowiązuje TK do przestrzegania własnego regulaminu; ponadto podkreśla, iż
zgodnie z Art. 7 Konstytucji Radę Ministrów obowiązuje zasada legalizmu i nie może ona
publikować żadnych uchwał przyjętych z naruszeniem przepisów;
6. Z zadowoleniem przyjmuje decyzję Marszałka Sejmu RP o powołaniu grupy ekspertów, otwartej
dla przedstawicieli wszystkich partii wchodzących w skład parlamentu, której zadaniem jest
opracowanie zaleceń dla dalszych prac oraz wdrożenie, w najszerszym możliwym zakresie, zaleceń
Komisji Weneckiej, podtrzymując jednocześnie przekonanie, iż prace Trybunału Konstytucyjnego
powinny być w najwyższym stopniu transparentne, a dostęp do Trybunału jak najszerszy;
7. Podkreśla, że Przewodniczący Komisji Weneckiej w swoich uwagach stwierdził jasno, że
reforma TK pozostaje wewnętrzną sprawą Polski i powinna być przeprowadzona przez
odpowiednie władze krajowe; podkreśla również, że takie stanowisko jest zgodne z zasadą
pomocniczości, zawartą w Art. 5 Traktatu z Lizbony;
8. W związku z powyższym podkreśla, iż sprawa ta może zostać uregulowana w sposób
prawidłowy tylko wtedy, gdy wszyscy uczestnicy polskiej sceny politycznej będą działać
odpowiedzialnie i osiągną kompromis;
9. Poleca swojemu Przewodniczącemu przekazać tekst niniejszej Rezolucji Komisji Europejskiej,
Radzie, Państwom Członkowskim UE, Radzie Europy oraz Europejskiej Komisji dla Demokracji
przez Prawo.
Download