Rozporządzenie w sprawie nicieni, owadów i pajęczaków

advertisement
Załącznik 1 do decyzji Rady
Ministrów z dnia 7 lipca 2015 r.
(nr ref. M2015/2754/R, § 220)
Szwedzki Dziennik Ustaw 1. ------IND- 2015 0366 S-- PL- ------ 20150717 --- --- PROJET
Rozporządzenie
w sprawie nicieni, owadów i pajęczaków
wykorzystywanych jako pestycydy;
SFS
Opublikowano
Kliknij, aby dodać
datę.
wydano Kliknij, aby dodać datę..
Rząd rozporządza1, co następuje.
Art. 1 Niniejsze rozporządzenie zawiera przepisy w sprawie nicieni,
owadów i pajęczaków wykorzystywanych jako pestycydy.
Rozporządzenie wydaje się na podstawie
– rozdz. 14 art. 8 kodeksu ochrony środowiska w odniesieniu do
zatwierdzania i wykorzystywania nicieni, owadów i pajęczaków;
oraz
– rozdz. 8 art. 7 ustawy o rządzie w odniesieniu do pozostałych
przepisów.
Art. 2 Terminy zawarte w niniejszym rozporządzeniu mają to samo
znaczenie, co w rozdz. 14 kodeksu ochrony środowiska.
Wymóg zatwierdzenia
Art. 3 W celu wwozu do Szwecji z kraju nienależącego do Unii
Europejskiej lub znajdującego się poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym i wprowadzania do obrotu lub wykorzystywania nicienie,
owady i pajęczaki jako składniki pestycydów, wymagają zatwierdzenia
zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
Wyłączenia
Art. 4 Wymóg zatwierdzenia, o którym mowa w art. 3, nie ma zastosowania
do nicieni, owadów lub pajęczaków, które podlegają badaniu lub które
stanowią składnik środka podlegającego badaniu zgodnie z:
1. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009
z dnia 21 października 2009 r. dotyczącym wprowadzania do obrotu
środków ochrony roślin i uchylającym dyrektywy Rady 79/11/EWG
i 91/414/EWG, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 652/2014; lub
1
Zob. dyrektywa 98/34/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 czerwca
1998 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów
technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.
1
SFS
2. rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012
z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania
produktów biobójczych, zmienionym rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 334/2014.
Art. 5 Urząd ds. Ochrony Środowiska może zdecydować o zwolnieniu z
wymogu zatwierdzenia, o którym mowa w art. 3, w przypadku zastosowań
do celów badawczych lub rozwojowych.
Warunki zatwierdzenia
Art. 6 Nicienie, owady i pajęczaki zatwierdza się wyłącznie wówczas, gdy:
1. są akceptowalne z punktu widzenia ochrony zdrowia i środowiska,
zwłaszcza w odniesieniu do wpływu wywieranego na różnorodność
biologiczną; oraz
2. nie znajdują się w wykazie inwazyjnych gatunków obcych przyjętym
przez Komisję Europejską zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1143/2014 z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie działań zapobiegawczych i zaradczych w odniesieniu do
wprowadzania i rozprzestrzeniania inwazyjnych gatunków obcych.
Art. 7 Urząd ds. Ochrony Środowiska może wydać bardziej szczegółowe
przepisy dotyczące warunków zatwierdzenia zgodnie z art. 6.
Przed wydaniem takich przepisów Urząd ds. Ochrony Środowiska
zapoznaje się z opinią Urzędu ds. Chemikaliów i Krajowej Rady Rolnictwa.
Procedura zatwierdzenia
Art. 8 Urząd ds. Ochrony Środowiska wydaje zatwierdzenie, o którym
mowa w art. 3:
1. podejmując decyzję z własnej inicjatywy o możliwości zatwierdzenia
nicieni, owadów i pajęczaków, które Europejska i Śródziemnomorska
Organizacja Ochrony Roślin umieściła w wykazie akceptowanych
organizmów w załączniku 1 lub 2 do normy PM 6/3 (wykaz EPPO),
2. podejmując decyzję o możliwości zatwierdzenia nicienia, owada lub
pajęczaka w następstwie wniosku złożonego przez wnioskującego.
Art. 9 Urząd ds. Ochrony Środowiska na bieżąco monitoruje zmiany w
wykazie EPPO oraz podejmuje działania dotyczące zatwierdzania lub
przeglądu, zmiany bądź cofnięcia zatwierdzenia na podstawie wykazu
EPPO.
Art. 10 Urząd ds. Ochrony Środowiska może wydać przepisy dotyczące
dokumentów i próbek wymaganych do przeprowadzania badań przez Urząd
ds. Ochrony Środowiska.
Przed wydaniem takich przepisów Urząd ds. Ochrony Środowiska
zapoznaje się z opinią Urzędu ds. Chemikaliów i Krajowej Rady Rolnictwa.
Art. 11 Przed wydaniem decyzji dotyczącej zatwierdzenia Urząd ds.
Ochrony Środowiska zapoznaje się z opinią Urzędu ds. Chemikaliów i
Krajowej Rady Rolnictwa.
2
Okres obowiązywania zatwierdzenia
SFS
Art. 12 Zatwierdzenie jest ważne do odwołania.
Wykaz zatwierdzonych nicieni, owadów i pajęczaków
Art. 13 Urząd ds. Ochrony Środowiska prowadzi wykaz nicieni, owadów i
pajęczaków zatwierdzonych zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Wykaz podlega ogłoszeniu w sposób przyjęty dla przepisów wydawanych
przez Urząd ds. Ochrony Środowiska.
Art. 14 Nicienie, owady i pajęczaki ujęte w wykazie uważa się za
zatwierdzone zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
Obowiązek powiadamiania
Art. 15 Powiadomienia o szkodliwych skutkach, o których mowa w rozdz.
14 art. 18 kodeksu ochrony środowiska składa się do Urzędu ds. Ochrony
Środowiska.
Art. 16 Urząd ds. Ochrony Środowiska może wydać bardziej szczegółowe
przepisy administracyjne dotyczące obowiązku powiadamiania.
Przed wydaniem takich przepisów Urząd ds. Ochrony Środowiska
zapoznaje się z opinią Urzędu ds. Chemikaliów i Krajowej Rady Rolnictwa.
Kontrola, zmiana i uchylenie zatwierdzenia
Art. 17 Urząd ds. Ochrony Środowiska może dokonać przeglądu
zatwierdzenia w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących, że
warunki zatwierdzenia, o których mowa w art. 6, nie są spełnione.
W przypadku przeglądu zatwierdzenia wydanego na podstawie art. 8 ust. 2
Urząd ds. Ochrony Środowiska może zwrócić się do wnioskodawcy
o przekazanie informacji wymaganych do przeprowadzenia przeglądu.
Art. 18 Urząd ds. Ochrony Środowiska może cofnąć zatwierdzenie nicieni,
owadów lub pajęczaków, jeśli warunki zatwierdzenia, o których mowa w art.
6, nie są już spełniane.
W przypadku cofnięcia zatwierdzenia Urząd ds. Ochrony Środowiska:
1. niezwłocznie informuje wnioskodawcę o cofnięciu zatwierdzenia, jeśli
zatwierdzenie zostało wydane zgodnie z art. 8 ust. 2; oraz
2. dokonuje aktualizacji wykazu, o którym mowa w art. 13.
Art. 19 Przed wydaniem decyzji w sprawach, o których mowa w art. 17 lub
18, Urząd ds. Ochrony Środowiska zapoznaje się z opinią Urzędu ds.
Chemikaliów i Krajowej Rady Rolnictwa.
Rozprzestrzenianie
Art. 20 Podmiot rozprzestrzeniający pestycydy składające się w całości lub
w części z nicieni, owadów lub pajęczaków:
3
SFS
1. dokonuje tego w sposób niepowodujący powstania szkód dla zdrowia
ludzi i innych uciążliwości dla ludzi oraz ograniczający do jak
najmniejszych rozmiarów oddziaływanie na środowisko; i
2. podejmuje środki zapobiegające rozprzestrzenieniu się organizmów
poza wyznaczony obszar stosowania.
Nadzór i opłaty
Art. 21 Przepisy dotyczące nadzoru są zawarte w rozdz. 26 kodeksu
ochrony środowiska oraz w rozporządzeniu w sprawie nadzoru
środowiskowego (2011:13). Przepisy dotyczące obowiązków w zakresie
nadzoru operacyjnego związanych z niniejszym rozporządzeniem są zawarte
w rozdz. 2 art. 19 i 21 rozporządzenia w sprawie nadzoru środowiskowego.
Art. 22 Przepisy dotyczące opłat za badania i nadzór są zawarte w
rozporządzeniu w sprawie opłat za pestycydy (2013:63) oraz w
rozporządzeniu w sprawie opłat za nadzór i badania przewidziane w
kodeksie ochrony środowiska (1998:940).
Odwołania, kary i konfiskaty
23 § W rozdz. 19 art. 1 i rozdz. 29 kodeksu ochrony środowiska zawarte są
postanowienia w sprawie odwołań, kar i konfiskat.
1. Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
2. Niniejsze rozporządzenie uchyla:
a) rozporządzenie w sprawie produktów biobójczych zawierających
nicienie, owady lub pajęczaki (2000:338); oraz
b) rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin zawierających
nicienie, owady lub pajęczaki (2006:1010).
2. Uchylone rozporządzenia nadal mają zastosowanie do celów
rozpatrzenia wniosków w sprawie zatwierdzenia złożonych przed wejściem
w życie rozporządzenia.
3. Nicienie, insekty i pajęczaki zatwierdzone zgodnie z uchylonymi
rozporządzeniami, a także wchodzące w skład pestycydów zatwierdzonych
zgodnie z uchylonymi rozporządzeniami uważa się za zatwierdzone na
podstawie niniejszego rozporządzenia.
Z upoważnienia rządu
ÅSA ROMSON
Egon Abresparr
( )
4
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

słowka

2 Cards kksenia.kot1997

Create flashcards