Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych

advertisement
Ogólne zasady zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
Jerzy Kita
Wydział Medycyny Weterynaryjnej AR
Wrocław
Ogólne zasady zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
• Międzynarodową współpracę w zakresie zwalczania chorób
zakaźnych zapoczątkowano w 1921 r. na konferencji nad epizootiami.
• W 1924 r. w Paryżu powołano Międzynarodowy Urząd ds..
Zwalczania Epizootii (OIE - Office International des Epizooties).
• Porozumienie podpisało 28 państw: Europy, Ameryki Południowej i
Środkowej, Bliskiego Wschodu oraz Polska.
• Urząd ten jest niezależny od władz państwa, w którym ma siedzibę.
• Skład, funkcje i kompetencje tego urzędu określa statut, który jest
integralna częścią porozumienia.
Ogólne zasady zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt
• Urząd jest otwarty dla wszystkich państw, które chcą
przystąpić i ratyfikować porozumienie.
• Okres przynależności wynosi 7 lat, a jeśli dane państwo nie
zgłosi rok wcześniej zamiaru wystąpienia, okres ten się
przedłuża na następne 7 lat.
• Do 2002 roku żadne z państw nie zgłosiło zamiaru
wystąpienia, a liczba państw uczestniczących w OIE wynosi
obecnie 164.
Zadania Międzynarodowego Urzędu ds.
Zwalczania Epizootii
• Inicjowanie i organizowanie wszelkich badań w zakresie
patologii i profilaktyki chorób zakaźnych.
• Dokumentowanie i przekazywanie informacji rządom
państw o sytuacji epizootycznej oraz stosowanych środkach
zwalczania.
• Badanie w skali międzynarodowej projektów układów
kontroli nadzoru sanitarnego zwierząt oraz proponowanie
metod kontroli nad ich wykonywaniem.
• Działania te nie mogą wkraczać w sprawy wewnętrznej
regulacji prawnej zwalczania chorób zakaźnych w danym
kraju.
Zadania Międzynarodowego Urzędu ds.
Zwalczania Epizootii
• Ważne znaczenie ma dokumentowanie i przekazywanie
informacji o szerzeniu się chorób zakaźnych.
– Urząd opracowuje biuletyn (raz w m-cu) i przekazuje te informacje
państwom należącym: biuletyn zawiera:
– informacje o sytuacji występowania chorób zakaźnych,
– dane statystyczne o statusie epizootycznym inwentarza żywego,
zwierzętach na świecie,
– ustawy i przepisy z różnych krajów dotyczące zwalczania.
• OIE współpracuje z WHO, FAO i WTO.
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• Strony porozumienia zobowiązały się do szybkiego
informowania:
– o pierwszych przypadkach księgosuszu oraz pryszczycy lub innych
chorobach zakaźnych wskazanych przez Urząd w danym kraju lub
regionie gdzie nie były notowane
– w regularnych okresach o szerzeniu się księgosuszu i pryszczycy
lub innych chorób
– o środkach i metodach w celu zwalczenia chorób zakaźnych
(granice państwowe)
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• Ostrzeganie o zagrożeniach chorobami zakaźnymi
– Ostrzeżenie o zagrożeniach epizootycznych uznano za warunek
skutecznego podejmowania działań mających na celu ograniczanie
lub likwidowanie szerzenia się chorób zakaźnych.
• W celu ujednolicenia informacji został sporządzony wykaz
chorób uznanych za groźne dla pogłowia zwierząt, który
jest otwarty i można go rozszerzyć.
– W 1924 roku na liście było 9 chorób (księgosusz, pryszczyca,
zaraza płucna, wąglik, ospa owcza, wścieklizna, nosacizna, zaraza
stadnicza i pomór świń).
– W 2002 roku było ich 121.
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• Dokonano podziału chorób na trzy grupy:
• Lista A –16 najgroźniejszych chorób z epizootycznego
punktu widzenia (księgosusz, pryszczyca, zaraza płucna, ospa owcza, pomór
klasyczny świń, pęcherzykowe zapalenie jamy ustnej, choroba pęcherzykowa świń,
choroba niebieskiego języka, guzowata choroba skóry bydła, pomór afrykański
świń, ospa kóz, pomór małych przeżuwaczy, klasyczny i rzekomy pomór ptaków,
afrykański pomór koni, gorączka Doliny Rift).
• Państwo na terenie którego wystąpi pierwsze ognisko
choroby jest zobowiązane poinformować OIE.
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• lista B - choroby, o których trzeba informować w tym
samym trybie jak w liście A.
• Kryteriami są:
– znaczenie ekonomiczne,
– małe znaczenie epizootyczne w obrocie międzynarodowym
zwierząt i produktów oraz zdrowia ludzi
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• lista B – choroby:
– 10 chorób występujących u kilku gatunków: wąglik, choroba
Aujeszky, gorączka Q, wścieklizna
– 15 chorób bydła: bruceloza, EBB, gruźlica, BSE;
– 11 chorób owiec i kóz: np. bruceloza, salmoneloza, trzęsawka,
choroba maedi-visna;
– 15 chorób koni: zaraza stadnicza, NZK, nosacizna;
– 7 chorób świń: włośnica, ZZZN
– 13 chorób ptaków: gruźlica, ch.Gumboro, ch. Mareka,
chlamydioza, mykoplazmoza
– 3 ch. królików; 3 ch. skorupiaków; 5 ch. mięczaków; 5 ch. pszczół
i ryb
– lejszmanioza.
Ogólne zasady zwalczania chorób zakaźnych
zwierząt
zadania państw członkowskich
• Porozumienie to było pierwszym układem
międzynarodowym porządkującym zwalczanie chorób
zakaźnych w skali światowej oraz określiło zasady
współpracy międzynarodowej
Ogólne zasady zwalczania chorób
zakaźnych w prawie polskim
• Pierwszym polskim aktem prawnym regulującym
zwalczanie chorób zakaźnych była ustawa z 1844 r.
(choroby zaraźliwe i niezaraźliwe) obowiązująca w
Królestwie Polskim. Na pozostałych terenach
obowiązywało ustawodawstwo rosyjskie, austriackie lub
niemieckie.
• Rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej o zwalczaniu
zaraźliwych chorób zwierzęcych z 22.08.1927, które
funkcjonowało prawie 70 lat.
• „Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu
zwierząt rzeźnych i mięsa oraz Państwowej Inspekcji
Weterynaryjnej” z dnia 24.04.1997 r.
Dochodzenie epizootiologiczne
• Przystępując do zwalczania z określoną chorobą należy
dokładnie rozpoznać sytuację (diagnoza, drogi szerzenia)
• Celem dochodzenia jest:
– rozpoznanie danej choroby
– okoliczności jej powstania i rozwoju.
Dochodzenie epizootiologiczne
• Dochodzenie:
– wywiad (zebranie informacji dotyczących powstania ogniska
choroby)
– badanie chorego zwierzęcia lub jego zwłok z wykorzystaniem
metod laboratoryjnych
– ocena sanitarnych warunków środowiska w którym choroba
wybuchła
– ocena zebranego materiału i wyciagnięcia wniosków
Dochodzenie epizootiologiczne
• Wywiad epizootiologiczny ma ustalić przyczynę pojawienia
się choroby czyli:
– ustalić źródło zakażenia,
– wykryć sposób i drogę przeniesienia choroby
Dochodzenie epizootiologiczne
• Wywiad generalnie sprowadza się do zebrania danych
dotyczących:
– określenia czasu wystąpienia choroby i zauważonych objawów;
– styczności chorych zwierząt z innymi zwierzętami oraz ludźmi z
uwzględnieniem czasu i miejsca;
– rodzaju, jakości i pochodzenia paszy;
– stanu sanitarnego pastwiska (owady, gryzonie)
W zależności od tego jaką chorobę podejrzewamy zwracamy uwagę
na dany punkt wywiadu
Wywiad epizootiologiczny c.d.
• Wszystkie punkty wywiadu są ważne w przypadku chorób
przenoszących się w różny sposób (wieloma drogami) np.
pryszczyca (ważny jest obrót zwierzętami, ruch ludzi,
pochodzenie paszy).
• Lekarz prowadzący wywiad musi zwrócić uwagę w tym
przypadku nie tylko na chore ale także na klinicznie zdrowe
(okres inkubacji lub siewcy).
• Dane z wywiadu jeśli pytania były dobrze ukierunkowane
mają ogromne znaczenie dla ustalenia źródła zakażenia,
przyczyn i następstw epizootycznych.
Wywiad epizootiologiczny cd
• Jeśli pytania były źle ukierunkowane, wywiad może
doprowadzić do błędów i poważnych następstw.
• Pytania musza być przemyślane i dostosowane do osoby,
zrozumiałe.
• Wywiad musi być prowadzony spokojnie w formie
życzliwej rozmowy ale rozmówcę należy poinformować o
znaczeniu jego odpowiedzi.
• Nie wolno straszyć, sugerować odpowiedzi.
• Trzeba się liczyć z nieprawdziwymi odpowiedziami.
Wywiad epizootiologiczny cd
• Jeśli to możliwe nie ujawniać podejrzenia choroby przed
wywiadem.
• Po zakończeniu czynności lekarz sporządza protokół
dochodzenia i badania.
• Jeśli są padłe zwierzęta trzeba dokonać oceny.
• Jest to wstępna ale ważna procedura - pozostaje wybór
metody (plany gotowości)
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
• Określa:
– zasady postępowania przy zwalczaniu chorób z listy A
– rodzaje materiału biologicznego oraz sposób pobierania próbek do
laboratoryjnych badań rozpoznawczych dla poszczególnych
chorób zakaźnych zwierząt
• pobieranie próbek materiału biologicznego przy poszczególnych chorobach
zakaźnych zwierząt
• zestaw do pobierania materiału biologicznego do laboratoryjnych badań
rozpoznawczych dla chorób zakaźnych zwierząt
• wzór pisma przewodniego do próbek materiału biologicznego
przekazywanych do laboratoryjnych badań rozpoznawczych
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 22 stycznia 2003 r. w sprawie postępowania przy zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt
• Określa wzory:
–
–
–
–
książki zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt
protokołu dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt
protokołu sekcji
protokołu oceny aktualnej sytuacji w ognisku choroby zakaźnej
zwierząt
• Sposoby oczyszczania, odkażania, dezynsekcji i deratyzacji
właściwe dla poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
• Książka zgłoszeń chorób zakaźnych zwierząt:
– data i godzina zgłoszenia
– podmiot zgłaszający (imię i nazwisko, lub nazwa)
– nazwa choroby lub charakterystyczne objawy oraz gatunek
zwierząt
– posiadacz zwierząt (imię i nazwisko, lub nazwa i dokładny adres)
– opis chorych zwierząt (rasa, płeć, wiek nr. kolczyków)
– data wystąpienia pierwszych objawów choroby
– stan zwierząt w gospodarstwie wg. gatunków
– imię, nazwisko i podpis przyjmującego zgłoszenie
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
• Protokół dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt:
Przeprowadzonego w dniu ............ 20... r. przez Powiatowego
Lekarza Weterynarii ........................................... (imię i nazwisko)
w ................................, gmina ...................., (wymienić miejscowość)
poczta ..........................., powiat ....................
w wyniku zgłoszenia nr ................... z dnia .... 20... r. (lp. księgi zgłoszeń)
o podejrzeniu ................................................. (wymienić chorobę)
w gospodarstwie ............................................. . (imię i nazwisko lub nazwa
posiadacza oraz dokładny adres)
W miejscowości znajduje się ogółem gospodarstw ...............,
gospodarstw posiadających zwierzęta z gatunku podatnego ......,
w tym ............ gospodarstw zapowietrzonych chorobą
.............................................................. (wymienić chorobę)
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
• Protokół dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt:
– wyszczególnienie gatunków i liczby zwierząt w gospodarstwie i
miejscowości
– liczba zwierząt chorych, podejrzanych, padłych i dobitych
– liczba zwierząt zabitych z nakazu IW
– liczba zwierząt pozostałych po wygaszeniu ogniska choroby
Dochodzenie epizootyczne
Protokół dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt
1. Wyjaśnienia posiadacza zwierzęcia
2. Wyjaśnienia świadków
3. Powiatowy lekarz weterynarii na podstawie przeprowadzonego dochodzenia ustalił, co
następuje:
wystąpienie objawów wzbudzających podejrzenie o chorobę zakaźną podlegającą obowiązkowi
zgłaszania i zwalczania w myśl art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób
zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999
r. Nr 66, poz. 752, z późn.zm.), wymienioną w załączniku nr 1 do ustawy, zostało zauważone w dniu
................. o godz. ........... przez ........ w – na ............................... (pomieszczeniu, pastwisku itp.)
O fakcie tym został powiadomiony: ............................ (powiatowy lekarz weterynarii, wójt, burmistrz,
prezydent miasta)
Zwierzęta chore były własnego chowu - zostały nabyte*) .............................................................
(wymienić, gdzie, kiedy i od kogo).............................................................. (w razie sprowadzenia z
zagranicy podać, czy zostały zachowane obowiązujące przepisy)
4. Wyniki dochodzenia i badania: (a) wynik badania klinicznego, (b) przebieg i czas trwania
choroby**), (c) ewentualne źródło zakażenia, (d) inne fakty mogące mieć znaczenie dla sprawy, m.in.
obrót zwierzętami (osoby wchodzące i wychodzące z gospodarstwa, wywóz i przywóz towarów - kiedy i
dokąd, ruch środków transportu, okoliczne fermy zwierząt futerkowych itp.)
Dochodzenie epizootyczne
Protokół dochodzenia epizootycznego i badań zwierząt
• Badanie poubojowe
– opis zwierzęcia
– stwierdzone zmiany
• Badanie sekcyjne
• Wyniki badań rozpoznawczych
• Rozpoznanie
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt
• Protokół sekcji
• Protokół oceny aktualnej sytuacji w ognisku choroby
zakaźnej zwierząt
–
–
–
–
–
–
rodzaj zwierząt
liczba zwierząt przybyłych, urodzonych
liczba zwierząt ogółem
liczba zwierząt chorych, podejrzanych, padłych i dobitych
liczba zwierząt zabitych z nakazu IW
liczba zwierząt pozostałych (chorych, podejrzanych,
ozdrowieńców)
– Przebieg choroby od dnia poprzedniego dojazdu do
chwili obecnej oraz wykonane czynności.
Download