Opis przedmiotu zamówienia. Data zamieszczenia 24.07.2013 r.

advertisement
Opis przedmiotu zamówienia
ROBOTY BUDOWLANE I MODERNIZACJA OBIEKTÓW CENTRUM EDUKACJI KULTURY FIZYCZNEJ
I SPORTU – II ETAP
1.
Informacje ogólne
a.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i modernizacja obiektów „Centrum Edukacji
Kultury Fizycznej i Sportu – II etap” wraz z infrastrukturą, zaprojektowanych na nieruchomości
w Bydgoszczy przy ul. Sportowej 2, działki nr 82/2, 82/4, 84/9, 254/1, 308/12, 308/14, 308/15,
308/16, 308/17, 308/18, 308/21, 308/22, 308/23 (obręb 178).
Teren działki jest ogrodzony, dojazd odbywa się od strony ulicy M. Curie-Skłodowskiej, miejsca
parkingowe znajdują się od północnej strony budynku basenu (A) oraz z prawej strony drogi
dojazdowej. Działka i teren, na którym projektuje się przedmiotowy obiekt nie są objęte ochroną
konserwatorską oraz nie leżą na obszarze eksploatacji górniczej.
Przedmiot zamówienia opisują projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru robót budowlanych, a także uzupełnienia do dokumentacji projektowej.
b.
Szczegółowy zakres oraz technologie i wielkość prac opisuje dokumentacja techniczna,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zawarte w tej dokumentacji
warunki i uzgodnienia techniczne a także uzupełnienia do dokumentacji projektowej. Dokumentacja
ta (załączona jako pliki .pdf) stanowi integralną część niniejszej SIWZ i przy sporządzaniu oferty
obowiązujący jest zawarty w niej zakres projektowanych i przewidywanych robót.
c.
Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polega na:
i. rozbiórka istniejących obiektów: budynku obsługi kortów, budynku restauracyjnego oraz
wszystkich trybun,
ii. budowa budynku dydaktyczno- usługowego E
żelbetowy,
w technologii tradycyjnej murowanej, strop
iii. budowa zespołu boisk sportowych: boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej,
boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej oraz boisko plażowe o nawierzchni z piasku
kwarcowego,
iv. modernizacja kortów tenisowych o nawierzchni z mączki ceglanej,
v. ogrodzenie całego terenu objętego pozwoleniem na budowę, ogrodzenie kortów, piłkochwyty,
bramy i furtki,
vi. wykonaniu wewnętrznych instalacji wod.-kan., wentylacyjnych, klimatyzacji, centralnego
ogrzewania, elektrycznych i słaboprądowych ( budynek nie będzie wyposażony w instalację gazową),
vii. przebudowie przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych, elektroenergetycznych,
teletechnicznych, ciepłociągu,
viii. wykonaniu chodników i placów utwardzonych ,
ix. wykonaniu elementów małej architektury oraz zagospodarowaniu terenu, zieleni, wycince drzew
itp.,
x. demontażu istniejących sieci kolidujących z projektowaną budową budynku E, tj. kanalizacji
deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, sieci energetycznej i sieci cieplnej.
xi. budowa oświetlenia, monitoringu i nagłośnienia boiska do piłki nożnej, boisk wielofunkcyjnych i
kortów.
2. Podstawowe parametry obiektów
2.2.1
Budynek E
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
szerokość budynku
długość budynku
liczba kondygnacji
powierzchnia zabudowy
powierzchnia użytkowa
kubatura budynku
bezwzględny poziom 0,00 budynku
wysokość budynku od terenu
2.2.2.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
= 20,94m
= 33,54m
=2
= 617,73m2
= 1040,42 m2
= 3034,75m3
= 43,50m n.p.m.
= max 8,11m
Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej
szerokość boiska
długość boiska
szerokość boiska ze strefą bezpieczeństwa
długość boiska ze strefą bezpieczeństwa
powierzchnia płyty boiska bez stref bezpie.
powierzchnia płyty boiska ze strefą bezpie.
bezwzględny poziom 0,00 boiska
= 68,00 m
= 105,00 m
= 72,00 m
= 112,00 m
= 7140,00 m2
= 8064,00 m2
= 44,50 m n.p.m.
Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej
szerokość boiska
= 20,00 m
długość boiska
= 40,00 m
szerokość boiska ze strefą bezpieczeństwa
= 22,00 m
długość boiska ze strefą bezpieczeństwa
= 44,00 m
powierzchnia płyty boiska bez stref bezpie.
= 800,00 m2
powierzchnia płyty boiska ze strefą bezpie.
= 968,00 m2
bezwzględny poziom 0,00 boiska
= 45,10 m n.p.m.
2.2.3.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
Boisko plażowe o nawierzchni z piasku kwarcowego
szerokość boiska
= 18,00 m
długość boiska
= 37,00 m
szerokość boiska ze strefą bezpieczeństwa
= 22,00 m
długość boiska ze strefą bezpieczeństwa
= 41,00 m
powierzchnia płyty boiska bez stref bezpie.
= 666,00 m2
powierzchnia płyty boiska ze strefą bezpie.
= 902,00 m2
bezwzględny poziom 0,00 boiska
= 45,10 m n.p.m.
2.2.4.
o.
p.
q.
r.
s.
t.
u.
2.1.
Funkcja obiektów.
Budynek E – dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.
Budynek ma funkcję edukacyjno – usługową. Na poziomie parteru projektowanych jest kilka stref
funkcjonalnych. Strefa wejściowa – korytarz oraz klatka schodowa prowadząca na piętro. Strefa
biurowa – pomieszczenia biurowe, sekretariat, pokój trenera. Strefa szatniowa, na którą składają się
szatnie, pomieszczenie sprzątaczki, portiernia, łazienki, prysznice. Kolejna strefa parteru, posiadająca
oddzielne wejście, to strefa techniczna – magazyny, pomieszczenia techniczne, pomieszczenie socjalne,
węzeł C.O., wentylatornia. Na piętrze projektowana jest strefa edukacyjna – sale dydaktyczne oraz
strefa usługowa – magazyn, szatnia, sala bankietowa.
Boisko do piłki nożnej
Boisko sportowe przeznaczone do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej. Boisko ma
wymiar 72x112m wraz ze strefą bezpieczeństwa wykonaną z tego samego materiału oraz zajmuje
powierzchnię 8064,00m2.
Boisko wielofunkcyjne
Boisko sportowe wielofunkcyjne przeznaczone do gry w piłkę ręczną, koszykówkę i siatkówkę o
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej. Boisko ma wymiar 22x44m wraz ze strefą bezpieczeństwa
wykonaną z tego samego materiału oraz zajmuje powierzchnię 968,00m2.
Boisko plażowe wielofunkcyjne
Boisko plażowe wielofunkcyjne przeznaczone do gry w plażową piłkę nożną, plażową piłkę ręczną i
siatkówkę plażową o nawierzchni z piasku kwarcowego. Boisko ma wymiar 22x41m wraz ze strefą
bezpieczeństwa wykonaną z tego samego materiału oraz zajmuje powierzchnię 902,00m2.
2.2.
Kody i nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
45110000-1 - roboty w zakresie burzenia, rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45200000-9 - roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000-2 - roboty budowlane w zakresie budynków
45212200-8 - roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych
45111291-4 - roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45231000-5 - roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii
energetycznych
45400000 -1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
45320000 - 6 - roboty izolacyjne,
45232460 - 4 - roboty sanitarne,
45310000 -3 - roboty instalacyjne elektryczne.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards