Dane podstawowe

advertisement
Załącznik nr I do SIWZ
dz. 429/2 Karlino
Dane podstawowe:
Lp Wyszczególnienie
Długość boiska
1
Szerokość boiska
2
Powierzchnia boiska
3
Szerokość pasa technicznego
4
Powierzchnia pasa technicznego
5
Bramki o wymiarach 2,0 x 5,0 m
6
Długość łapacza piłek
7
Powierzchnia łapacza
8
Drenowanie boiska – rozstawa sączków
9
10 Całkowita długość sączków
11 Sączki ceramiczne o średnicy
12 Zbieracz o średnicy
13 Długość zbieracza
14 Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia trawiasta
Jednostka
m
m
m2
m
m2
szt.
m
m2
m
m
cm
cm
m
m2
Ilość
90,00
60,00
5400,00
2,5
775
2
180
1350,00
7,50
730,5
7,5
10,00
61,00
4425,00
Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie prac projektowych przystosowujących dz. Nr 429/2 obręb 004 Karlino do gry w
piłkę nożną – boisko sportowe przewiduje się wykonanie na niej urządzeń melioracyjnych
drenarskich, uformowanie terenu i zagospodarowanie terenu boiska metodą pełnej uprawy
poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych i wysiew traw. Całość obiektu przewiduje się
wyposażyć w typowe urządzenia boisk sportowych tj. bramki, łapacze piłek i ławki.
Szczegółowe rozwiązania projektowe
Przewiduje się następujący kolejność i zakres prac:
 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do robót związanych z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
boiska w pierwszej kolejności należy skosić starą roślinność na powierzchni całej działki z jej
wygrabieniem i wywiezieniem. Następnie przy pomocy glebogryzarki pociąć pozostałą darń,
przeprowadzić prace związane z kultywatorowaniem całej powierzchni działki a następnie
pozostałości darni i korzeni należy wybronować i wywieźć poza obręb robót.
 Odwodnienie terenu
W celu uregulowania stosunków wodnych na przedmiotowej działce objętej zakresem
planowanego boiska sportowego przewiduje się wykonanie układu równoległego sączków
drenarskich z rurek ceramicznych obsypanych żwirem ułożonych ze spadkiem 3‰ w
rozstawie 7,50 m z początkową głębokością ułożenia 0,8 m. Sączki wykonywać układając je
w wykopie wykonanym koparką z osprzętem do wykonywania wąskich wykopów.
Zestawienie długości sączków:
Długość
Średnica
+ Spadek
Średnia
Rzędna na
Nr sączka
sączka
zabezpieczenie sączka
głębokość
końcu
/m/
/cm/
/‰/
/m/
m n.p.m./
1
2
3
4
5
6
1
45,0
7,5 + ż
3‰
0,8/1,0
19,70
2
45,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
1
3
45,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
4
45,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
5
44,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
6
44,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
7
45,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
8
45,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
9
47,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
10
48,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
11
47,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
12
47,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
13
46,0
-//3‰
0,8/1,0
19,70
14
45,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
15
44,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
16
45,5
-//3‰
0,8/1,0
19,70
Sączki podłączyć do zbieracza o średnicy 10 cm długości 61 m i spadku 4‰ w obrębie
boiska. Zbieracz włączyć do studni S-1/1.0/1.5. Odprowadzenie ze studni wykonać
zbieraczem z rur PCV o średnicy 15 cm i długości 80 m odprowadzając go bezpośrednio do
rzeki Parsęty.
Tak przygotowany odwodniony teren po zasypaniu sączków żwirem do wysokości 0,4 m nad
sączek wyprofilować.
 Profilowanie terenu
Tren pod boisko wyprofilować. Na planie sytuacyjno wysokościowym pokazano lokalizację
boiska w stosunku do granic działki. Wyznaczyć granice zewnętrzne boiska po pasie
technicznym i przystąpić do ukształtowania płyty boiska przemieszczając wierzchnie warstwy
gruntu tj. zdejmując lub nadsypując grunt. Następnie przystąpić do formowania kształtu
koperty boiska wyznaczając centralny punkt boiska i punkty oddalone o 17,5 m od
centralnego punktu boiska w ten sposób utworzona zostanie tzw. oś robót. Rzędna terenu w
w/w punktach ma wynosić 20,55 m n.p.m. Następnie przystąpić od osi robót do formowania
koperty nadając spadek 2‰ w kierunku brzegów boiska.
 Zagospodarowanie płyty boiska
W celu wykonania nawierzchni na boiska wykonać orkę melioracyjną średnio głęboką z
wykonaniem bronowania, talerzowania i włókowania. Następnie wykonać hydrosiew z
hydrożelem (mieszanka sportowa). Odczekać do pełnego wschodu traw i wykonać koszenie
pielęgnacyjne.
 Wyposażenie i oznakowanie boiska
W celu wyznaczenia pola gry należy wykonać wokół i na boisku linie dzielące boisko na
połowy, wyznaczając pole bramkowe, pole karne i linię bramkową. Projektowana szerokość
płyty boiska 90 x 60 m. Wymiary jednej połowy boiska 45 x 50 m. Wymiary pola
bramkowego 5,5 x 18,32 m. Wymiary pola karnego 16,5 x 40,32 m. Na rogach boiska ustawić
chorągiewki o wysokości drzewca 1,5 m i wykonać łapacz piłek o długości całkowitej 91 m
każdy i wysokości 7,5 m. Łapacz wykonać na słupach stalowych rozbieralnych.
Od strony północnej wykonać dwa rzędy ławek na fundamencie prefabrykowanym z
siedziskami plastikowymi barwionymi.
Boisko wyposażyć w bramki turniejowe o wymiarach 2,00 x 5,00 m. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa graczy montaż bramek wykonać według karty montażu bramek. Bramki
montować na kotwy. W miejscach montażu kotew wykonać w ziemi betonowe słupy o
wymiarach 20x20x80 cm.
2
dz. 139/17 Karścino
Dane podstawowe:
Lp Wyszczególnienie
Długość boiska
1
Szerokość boiska
2
Powierzchnia boiska
3
Szerokość pasa technicznego
4
Powierzchnia pasa technicznego
5
Bramki turniejowe o wymiarach 7,32x 2,44 m
6
Długość łapacza piłek
7
Powierzchnia łapacza
8
Drenowanie boiska – rozstawa sączków
9
10 Całkowita długość sączków
11 Sączki ceramiczne o średnicy
12 Zbieracz o średnicy
13 Długość zbieracza
14 Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia trawiasta
15 Droga dojazdowa o nawierzchni żwirowej szer. 5m
16 Parking o szerokości 13 m i długości 20 m
nawierzchnia żwirowa.
Jednostka
m
m
m2
m
m2
szt.
m
m2
m
m
cm
cm
m
m2
m
Ilość
90,00
65,00
5850,00
2,5
800
2
60
450,00
7,00
978,00
7,5
10,00
81,00
6650
37
m2
260
Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie prac projektowych przystosowujących działkę do gry w piłkę nożną – boisko
sportowe przewiduje się wykonanie na niej urządzeń melioracyjnych drenarskich,
uformowanie terenu i zagospodarowanie terenu boiska metodą pełnej uprawy poprzez
wykonanie zabiegów agrotechnicznych i wysiew traw. Całość obiektu przewiduje się
wyposażyć w typowe urządzenia boisk sportowych tj. bramki, łapacze piłek i ławki.
Szczegółowe rozwiązania projektowe
Przewiduje się następujący kolejność i zakres prac:
 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do robót związanych z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
boiska w pierwszej kolejności należy skosić starą roślinność na powierzchni całej działki z jej
wygrabieniem i wywiezieniem. Następnie przy pomocy glebogryzarki pociąć pozostałą darń,
przeprowadzić prace związane z kultywatorowaniem całej powierzchni działki a następnie
pozostałości darni i korzeni należy wybronować i wywieźć poza obręb robót. Po w/w
zabiegach wykonać przemieszanie mas ziemnych w celu wstępnego wyrównania terenu
boiska co umożliwi wykonanie drenowania przedmiotowej powierzchni.
 Odwodnienie terenu
W celu uregulowania stosunków wodnych na przedmiotowej działce objętej zakresem
planowanego boiska sportowego przewiduje się wykonanie układu równoległego sączków
drenarskich z rurek ceramicznych obsypanych żwirem ułożonych ze spadkiem 3‰ w
rozstawie 7,0 m z początkową głębokością ułożenia 0,6 m. Sączki wykonywać układając je w
wykopie wykonanym koparką z osprzętem do wykonywania wąskich wykopów.
Zestawienie długości sączków:
Długość
Średnica
+ Spadek
Średnia
Rzędna na
Nr sączka
sączka
zabezpieczenie sączka
głębokość
końcu
/m/
/cm/
/‰/
/m/
m n.p.m./
3
1
2
3
4
5
6
1
100,00
7,5 + ż
4‰
0,6/0,8
35,00
2
99,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
3
98,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
4
98,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
5
98,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
6
97,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
7
97,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
8
97,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
9
97,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
10
97,00
-//4‰
0,6/0,8
35,00
Sączki podłączyć do zbieracza o średnicy 10 cm długości 61 m i spadku 4‰ w obrębie
boiska. Zbieracz odprowadzić do rowu oznaczonego wg ewidencji urządzeń melioracyjnych
jako Ł3. Wylot ze zbieracza uzbroić w typowy wylot melioracyjny typu W-1. W ten sposób
przygotowany odwodniony teren po zasypaniu sączków żwirem do wysokości 0,4 m nad
sączek wyprofilować.
 Profilowanie terenu
Tren pod boisko wyprofilować. Na planie sytuacyjno wysokościowym pokazano lokalizację
boiska w stosunku do granic działki. Wyznaczyć granice zewnętrzne boiska po pasie
technicznym i przystąpić do ukształtowania płyty boiska przemieszczając wierzchnie warstwy
gruntu tj. zdejmując lub nadsypując grunt. Następnie przystąpić do formowania kształtu
koperty boiska wyznaczając centralny punkt boiska i punkty oddalone o 17,5 m od
centralnego punktu boiska w ten sposób utworzona zostanie tzw. oś robót. Rzędna terenu w
w/w punktach ma wynosić 35,65 m m n.p.m. Następnie przystąpić od osi robót do
formowania koperty nadając spadek 2‰ w kierunku brzegów boiska.
 Zagospodarowanie płyty boiska
W celu wykonania nawierzchni na boisku wykonać orkę melioracyjną średnio głęboką z
wykonaniem bronowania, talerzowania i włókowania. Następnie wykonać wysiew nawozów
azotowych i wysiew traw boiskowych. Po wysiewie traw wykonać bronowanie i wałowanie.
Odczekać do pełnego wschodu traw i wykonać koszenie pielęgnacyjne.
 Wyposażenie i oznakowanie boiska
W celu wyznaczenia pola gry należy wykonać wokół i na boisku linie dzielące boisko na
połowy, wyznaczając pole bramkowe, pole karne i linię bramkową. Projektowana szerokość
płyty boiska 90 x 65 m. Wymiary jednej połowy boiska 45 x 65 m. Wymiary pola
bramkowego 5,5 x 18,32 m. Wymiary pola karnego 16,5 x 40,32 m. Na rogach boiska ustawić
chorągiewki o wysokości drzewca 1,5 m i wymiarach flagi 30 x 40 cm. Od strony drogi
dojazdowej i parkingu projektuje się wykonać łapacz piłek o długości całkowitej 60 m i
wysokości 7,5 m. Łapacz wykonać na słupach stalowych rozbieralnych.
Od strony zachodniej wykonać dwa rzędy ławek na fundamencie prefabrykowanym z
siedziskami plastikowymi kolorowymi.
Boisko wyposażyć w bramki turniejowe o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m. W celu
zapewnienia bezpieczeństwa graczy montaż bramek wykonać wg karty montażu bramek.
Bramki montować na kotwy. W miejscach montażu kotew wykonać w ziemi betonowe słupy
o wymiarach 20x20x80 cm.
 Parking i droga dojazdowa
Od strony południowej tj. od istniejącej drogi gminnej oznaczonej nr 139 projektuje się
wykonać po trasie istniejącej dojazd do boiska o szerokości 5 mb i długości 37 mb o
nawierzchni żwirowej. Grubość nawierzchni 8 cm z tym, że parking obwieść obrzeżem
trawnikowym od strony kościoła, boiska i przepompowni.
4
dz. 19/4 Mierzyn
Dane podstawowe:
Lp Wyszczególnienie
Długość boiska
1
Szerokość boiska
2
Powierzchnia boiska
3
Szerokość pasa technicznego
4
Powierzchnia pasa technicznego
5
Bramki o wymiarach 5,00 x 2,00 m
6
Długość łapacza piłek
7
Powierzchnia łapacza
8
Drenowanie boiska – rozstawa sączków
9
10 Całkowita długość sączków
11 Sączki ceramiczne o średnicy
12 Zbieracz o średnicy
13 Długość zbieracza
14 Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia trawiasta
Jednostka
m
m
m2
m
m2
szt.
m
m2
m
m
cm
cm
m
m2
Ilość
70,00
50,00
3500,00
2,0
496
2
53
397,50
7,00
656,00
7,5
10,00
65,00
3996,00
Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie prac projektowych przystosowujących działkę do gry w piłkę nożną – boisko
sportowe przewiduje się wykonanie na niej urządzeń melioracyjnych drenarskich,
uformowanie terenu i zagospodarowanie terenu boiska metodą pełnej uprawy poprzez
wykonanie zabiegów agrotechnicznych i wysiew traw. Całość obiektu przewiduje się
wyposażyć w typowe urządzenia boisk sportowych tj. bramki, łapacze piłek i ławki.
Szczegółowe rozwiązania projektowe
Przewiduje się następujący kolejność i zakres prac:
 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do robót związanych z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
boiska w pierwszej kolejności należy skosić starą roślinność na powierzchni całej działki z jej
wygrabieniem i wywiezieniem. Następnie przy pomocy glebogryzarki pociąć pozostałą darń,
przeprowadzić prace związane z kultywatorowaniem całej powierzchni działki a następnie
pozostałości darni i korzeni należy wybronować i wywieźć poza obręb robót.
 Odwodnienie terenu
W celu uregulowania stosunków wodnych na przedmiotowej działce objętej zakresem
planowanego boiska sportowego przewiduje się wykonanie układu równoległego sączków
drenarskich z rurek ceramicznych obsypanych żwirem ułożonych ze spadkiem 3‰ w
rozstawie 7,0 m z początkową głębokością ułożenia 0,6 m. Sączki wykonywać układając je w
wykopie wykonanym koparką z osprzętem do wykonywania wąskich wykopów.
Zestawienie długości sączków:
Długość
Średnica
+ Spadek
Średnia
Rzędna na
Nr sączka
sączka
zabezpieczenie sączka
głębokość
końcu
/m/
/cm/
/‰/
/m/
m n.p.m./
1
2
3
4
5
6
1
70,0
7,5 + ż
3‰
0,6/0,8
29,20
2
90,0
-//3‰
0,6/0,8
29,20
3
92,0
-//3‰
0,6/0,8
29,20
4
93,0
-//3‰
0,6/0,8
29,20
5
5
88,5
-//3‰
0,6/0,8
29,20
6
93,5
-//3‰
0,6/0,8
29,20
7
79,0
-//3‰
0,6/0,8
29,20
8
51,0
-//3‰
0,6/0,8
29,20
Główne odprowadzenie z sieci drenarskiej przewiduje się wykonać do istniejących urządzeń
wodnych odwodniających teren działki gospodarstwa rolnego sąsiadującego od strony
południowej z boiskiem za pomocą zbieracza o średnicy 10 cm i długości 65m, spadek
podłużny 3‰, rzędna wlotu do studni 28,60 m n.p.m., rzędna końcówki zbieracza 28,80 m
n.p.m., zbieracz zabezpieczony przed zarastaniem poprzez obsypanie żużlem. Należy również
zwrócić uwagę, że w/w studnia została zniszczona podczas robót ziemnych na terenie
gospodarstwa i wymaga odbudowy. Odbudować studnię typu S-1/1.0/2.0. Odbudowy
wymaga również biegnący wzdłuż ogrodzenia od strony gospodarstwa rurociąg
odwodnieniowy o długości orientacyjnej 100m. Rurociąg wykonać z rur PCV o średnicy 20
cm, spadek dostosować do warunków istniejących. W obrębie wodociągu wiejskiego prace
drenarskie wykonywać ręcznie po 5m z obu stron.
Tak przygotowany odwodniony teren po zasypaniu sączków żwirem do wysokości 0,4m nad
sączek wyprofilować.
 Profilowanie terenu
Tren pod boisko wyprofilować. Na planie sytuacyjno wysokościowym pokazano lokalizację
boiska w stosunku do granic działki. Wyznaczyć granice zewnętrzne boiska po pasie
technicznym i przystąpić do ukształtowania płyty boiska przemieszczając wierzchnie warstwy
gruntu tj. zdejmując lub nadsypując grunt. Następnie przystąpić do formowania kształtu
koperty boiska wyznaczając centralny punkt boiska i punkty oddalone o 17,5 m od
centralnego punktu boiska w ten sposób utworzona zostanie tzw. oś robót. Rzędna terenu w
w/w punktach ma wynosić 29,80 m m n.p.m. Następnie przystąpić od osi robót do
formowania koperty nadając spadek 2‰ w kierunku brzegów boiska.
 Zagospodarowanie płyty boiska
W celu wykonania nawierzchni na boisku wykonać orkę melioracyjną średnio głęboką z
wykonaniem bronowania, talerzowania i włókowania. Następnie wykonać wysiew nawozów
azotowych i wysiew traw boiskowych. Po wysiewie traw wykonać bronowanie i wałowanie.
Odczekać do pełnego wschodu traw i wykonać koszenie pielęgnacyjne.
 Wyposażenie i oznakowanie boiska
W celu wyznaczenia pola gry należy wykonać wokół i na boisku linie dzielące boisko na
połowy, wyznaczając pole bramkowe, pole karne i linię bramkową. Projektowana szerokość
płyty boiska 50 x 70 m. Wymiary jednej połowy boiska 35 x 50 m. Wymiary pola
bramkowego 5,5 x 18,32 m. Wymiary pola karnego 16,5 x 40,32 m. Na rogach boiska ustawić
chorągiewki o wysokości drzewca 1,5 m i wymiarach flagi 30 x 40 cm. Od strony drogi
asfaltowej projektuje się wykonać łapacz piłek o długości całkowitej 53 m i wysokości 7,5 m.
Łapacz wykonać na słupach stalowych rozbieralnych.
Od strony północnej wykonać dwa rzędy ławek na fundamencie prefabrykowanym z
siedziskami plastikowymi barwionymi.
Boisko wyposażyć w bramki o szerokości 5,0 m i wysokości 2,0 m. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa graczy montaż bramek wykonać wg karty montażu bramek. Bramki
montować na kotwy. W miejscach montażu kotew wykonać w ziemi betonowe słupy o
wymiarach 20x20x80 cm.
6
dz. 24/18 Syrkowice
Dane podstawowe:
Lp Wyszczególnienie
Długość boiska
1
Szerokość boiska
2
Powierzchnia boiska
3
Szerokość pasa technicznego
4
Powierzchnia pasa technicznego
5
Bramki o wymiarach 5,00 x 2,00 m
6
Długość łapacza piłek
7
Powierzchnia łapacza
8
Drenowanie boiska – rozstawa sączków
9
10 Całkowita długość sączków
11 Sączki ceramiczne o średnicy
12 Zbieracz o średnicy
13 Długość zbieracza
14 Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia trawiasta
Jednostka
m
m
m2
m
m2
szt.
m
m2
m
m
cm
cm
m
m2
Ilość
75,00
50,00
3750,00
2,5
650
2
91
682,5
10,00
492,00
7,5
10,00
117,00
4400,00
Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie prac projektowych przystosowujących działkę do gry w piłkę nożną – boisko
sportowe przewiduje się wykonanie na niej urządzeń melioracyjnych drenarskich,
uformowanie terenu i zagospodarowanie terenu boiska metodą pełnej uprawy poprzez
wykonanie zabiegów agrotechnicznych i wysiew traw. Całość obiektu przewiduje się
wyposażyć w typowe urządzenia boisk sportowych tj. bramki, łapacze piłek i ławki.
Szczegółowe rozwiązania projektowe
Przewiduje się następujący kolejność i zakres prac:
 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do robót związanych z odwodnieniem i zagospodarowaniem terenu
boiska w pierwszej kolejności należy skosić starą roślinność na powierzchni całej działki z jej
wygrabieniem i wywiezieniem. Następnie przy pomocy glebogryzarki pociąć pozostałą darń,
przeprowadzić prace związane z kultywatorowaniem całej powierzchni działki a następnie
pozostałości darni i korzeni należy wybronować i wywieźć poza obręb robót.
 Odwodnienie terenu
W celu uregulowania stosunków wodnych na przedmiotowej działce objętej zakresem
planowanego boiska sportowego przewiduje się wykonanie układu równoległego sączków
drenarskich z rurek ceramicznych obsypanych żwirem ułożonych ze spadkiem 3‰ w
rozstawie 10,0 m z początkową głębokością ułożenia 0,6 m. Sączki wykonywać układając je
w wykopie wykonanym koparką z osprzętem do wykonywania wąskich wykopów.
Zestawienie długości sączków:
Długość
Średnica
+ Spadek
Średnia
Rzędna na
Nr sączka
sączka
zabezpieczenie sączka
głębokość
końcu
/m/
/cm/
/‰/
/m/
m n.p.m./
1
2
3
4
5
6
1
82,00
7,5 + ż
3‰
0,6/1,0
29,15
2
82,00
-//3‰
0,6/1,0
29,15
3
82,00
-//3‰
0,6/1,0
29,15
4
82,00
-//3‰
0,6/1,0
29,15
7
5
82,00
-//3‰
0,6/1,0
29,15
6
82,00
-//3‰
0,6/1,0
29,15
Główne odprowadzenie z sieci drenarskiej przewiduje się wykonać do istniejących urządzeń
wodnych melioracji szczegółowych tj. do rowu RC3 i pobliskiego zbiornika wodnego za
pomocą zbieracza ceramicznego w części działki przechodzącego w szczelny rurociąg z PCV
poza działką o średnicy 10 cm i długości 117 m ze spadkiem 3‰. Rzędna ułożenia zbieracza
28,87 m n.p.m. w końcówce i 28,52m n.p.m. na wylocie. Wylot wyposażony w typowy wylot
typu W-1.
Tak przygotowany odwodniony teren po zasypaniu sączków żwirem do wysokości 0,4m nad
sączek wyprofilować.
 Profilowanie terenu
Tren pod boisko wyprofilować. Na planie sytuacyjno wysokościowym pokazano lokalizację
boiska w stosunku do granic działki. Wyznaczyć granice zewnętrzne boiska po pasie
technicznym i przystąpić do ukształtowania płyty boiska przemieszczając wierzchnie warstwy
gruntu tj. zdejmując lub nadsypując grunt. Następnie przystąpić do formowania kształtu
koperty boiska wyznaczając centralny punkt boiska i punkty oddalone o 17,5 m od
centralnego punktu boiska w ten sposób utworzona zostanie tzw. oś robót. Rzędna terenu w
w/w punktach ma wynosić 29,80 m n.p.m. Następnie przystąpić od osi robót do formowania
koperty nadając spadek 2‰ w kierunku brzegów boiska.
 Zagospodarowanie płyty boiska
W celu wykonania nawierzchni na boisku wykonać orkę melioracyjną średnio głęboką z
wykonaniem bronowania, talerzowania i włókowania. Następnie wykonać wysiew nawozów
azotowych i wysiew traw boiskowych. Po wysiewie traw wykonać bronowanie i wałowanie.
Odczekać do pełnego wschodu traw i wykonać koszenie pielęgnacyjne.
 Wyposażenie i oznakowanie boiska
W celu wyznaczenia pola gry należy wykonać wokół i na boisku linie dzielące boisko na
połowy, wyznaczając pole bramkowe, pole karne i linię bramkową. Projektowana szerokość
płyty boiska 50 x 75 m. Wymiary jednej połowy boiska 37,5 x 50 m. Wymiary pola
bramkowego 5,5 x 18,32 m. Wymiary pola karnego 16,5 x 40,32 m. Na rogach boiska ustawić
chorągiewki o wysokości drzewca 1,5 m i wymiarach flagi 30 x 40 cm. Od strony drogi
asfaltowej projektuje się wykonać łapacz piłek o długości całkowitej 91 m i wysokości 7,5 m.
Łapacz wykonać na słupach stalowych rozbieralnych.
Od strony zachodniej wykonać dwa rzędy ławek na fundamencie prefabrykowanym z
siedziskami plastikowymi barwionymi.
Boisko wyposażyć w bramki o szerokości 5,0 m i wysokości 2,0 m. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa graczy montaż bramek wykonać wg karty montażu bramek. Bramki
montować na kotwy. W miejscach montażu kotew wykonać w ziemi betonowe słupy o
wymiarach 20x20x80 cm.
8
dz. 34/2 Pobłocie Wielkie
Dane podstawowe:
Lp Wyszczególnienie
Długość boiska
1
Szerokość boiska
2
Powierzchnia boiska
3
Szerokość pasa technicznego
4
Powierzchnia pasa technicznego
5
Bramki o wymiarach 2,44 x 7,32 m
6
Długość łapacza piłek
7
Powierzchnia łapacza
8
Zagospodarowanie terenu – nawierzchnia trawiasta
9
Jednostka
m
m
m2
m
m2
szt.
m
m2
m2
Ilość
95,00
70,00
6650,00
2,5
800
2
96
720,5
8400,00
Projektowane zagospodarowanie terenu
W zakresie prac projektowych przystosowujących działkę do gry w piłkę nożną – boisko
sportowe przewiduje się na niej w celu polepszenia struktury gleby głęboką orkę
melioracyjną, uformowanie terenu i zagospodarowanie terenu boiska metodą pełnej uprawy
poprzez wykonanie zabiegów agrotechnicznych i wysiew traw. Całość obiektu przewiduje się
wyposażyć w typowe urządzenia boisk sportowych tj. bramki, łapacze piłek i ławki.
Szczegółowe rozwiązania projektowe
Przewiduje się następujący kolejność i zakres prac:
 Przygotowanie terenu
Przed przystąpieniem do robót związanych z zagospodarowaniem terenu boiska w pierwszej
kolejności należy skosić starą roślinność na powierzchni całej działki z jej wygrabieniem i
wywiezieniem. Następnie przy pomocy glebogryzarki pociąć pozostałą darń, przeprowadzić
prace związane z kultywatorowaniem całej powierzchni działki a następnie pozostałości darni
i korzeni należy wybronować i wywieźć poza obręb robót.
 Odwodnienie terenu
W celu uregulowania stosunków wodnych na przedmiotowej działce objętej zakresem
planowanego boiska sportowego przewiduje się wykonanie układu równoległego sączków
drenarskich z rurek ceramicznych obsypanych żwirem ułożonych z odpowiednim spadkiem i
rozstawem z zachowaniem początkowej głębokości ułożenia. Wykonawca wykona we
własnym zakresie dokumentację odwodnienia tego terenu. Sączki wykonywać układając
je w wykopie wykonanym koparką z osprzętem do wykonywania wąskich wykopów.
Główne odprowadzenie z sieci drenarskiej przewiduje się wykonać do istniejącej sieci
kanalizacji deszczowej wzdłuż drogi gminnej. Tak przygotowany odwodniony teren po
zasypaniu sączków żwirem wyprofilować.

Profilowanie terenu
Tren pod boisko wyprofilować. Na planie sytuacyjno wysokościowym pokazano lokalizację
boiska w stosunku do granic działki. Wyznaczyć granice zewnętrzne boiska po pasie
technicznym i przystąpić do ukształtowania płyty boiska przemieszczając wierzchnie warstwy
gruntu tj. zdejmując lub nadsypując grunt. Następnie przystąpić do formowania kształtu
koperty boiska wyznaczając centralny punkt boiska i punkty oddalone o 17,5 m od
centralnego punktu boiska w ten sposób utworzona zostanie tzw. oś robót. Rzędna terenu w
w/w punktach ma wynosić 41,10 m n.p.m. Następnie przystąpić od osi robót do formowania
koperty nadając spadek 0,2% w kierunku brzegów boiska. Pozostałą część terenu wokół
boiska wyrównać w układzie płaskim.
 Zagospodarowanie płyty boiska
9
W celu wykonania nawierzchni na boisku wykonać orkę melioracyjną w technologii
dwuetapowej z wykonaniem bronowania, talerzowania i włókowania. Następnie wykonać
hydrosiew z hydrożelem (mieszanka sportowa). Odczekać do pełnego wschodu traw i
wykonać koszenie pielęgnacyjne.
Wyposażenie i oznakowanie boiska
W celu wyznaczenia pola gry należy wykonać wokół i na boisku linie dzielące boisko na
połowy, wyznaczając pole bramkowe, pole karne i linię bramkową. Projektowana szerokość
płyty boiska 95 x 70 m. Wymiary jednej połowy boiska 47,5 x 60 m. Wymiary pola
bramkowego 5,5 x 18,32 m. Wymiary pola karnego 16,5 x 40,32 m. Na rogach boiska ustawić
chorągiewki o wysokości drzewca 1,5 m i wymiarach flagi 30 x 40 cm. Od strony drogi
asfaltowej i budynku świetlicy wiejskiej projektuje się wykonać łapacze piłek o długości
całkowitej 96 m i wysokości 7,5 m każdy. Łapacze wykonać na słupach stalowych
rozbieralnych.
Od strony działki nr 34/8 w istniejącej skarpie wykonać trzy rzędy ławek na fundamencie
prefabrykowanym z siedziskami plastikowymi barwionymi.
Boisko wyposażyć w bramki o szerokości 7,32 m i wysokości 2,44 m. W celu zapewnienia
bezpieczeństwa graczy montaż bramek wykonać wg karty montażu bramek. Bramki
montować na kotwy. W miejscach montażu kotew wykonać w ziemi betonowe słupy o
wymiarach 20x20x80 cm.
10
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards