projekt - Urząd Miasta Bielsk Podlaski

advertisement
Bielsk Podlaski 2009.11.__
Gk. 7624-23/09
DECYZJA
Na podstawie art. 87, art. 71 ust.2 pkt.2, art. 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80 ust.2,
art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.), art. 155 w związku z art.
104 § 1 oraz art.108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania
Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z póź. zm.) i po rozpatrzeniu wniosku
złożonego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim ul.
Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski z dnia 15 października 2009r o zmianę decyzji
wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski znak:Gk.7624-42/08/09 z dnia 11.02.2009r.
w sprawie oceny wpływu inwestycji na środowisko polegającej na modernizacji, przebudowie
i rozbudowie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim na działkach
oznaczonych nr geod. 3607/11 i 3607/09 polegającą na zmianie powierzchni, w granicach
której ma być prowadzona inwestycja oraz rozszerzenie w/w przedsięwzięcia o wykonanie
robót remontowych miejsca startów i lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego,
Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski zgodnie z żądaniem wnioskodawcy zmieniającym
teren realizacji przedsięwzięcia:
I. postanawia zmienić decyzję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia
11.02.2009r znak:Gk.7624-42/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia w następujący sposób:
1. stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny
przedsięwzięcia na środowisko
2. punktom 1-6 decyzji z dnia 11.02.2009r nadać brzmienie:
oddziaływania
1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:
Modernizacja, przebudowa i rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w
Bielsku Podlaskim oraz modernizacja miejsca startów i lądowań helikoptera Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SPZOZ w
Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11, 3607/9 i 3607/12.
2. Warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania
przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych
wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia
uciążliwości dla terenów sąsiednich:
a) W trakcie przygotowania i realizacji inwestycji należy zapewnić oszczędne
korzystanie z terenu.
b) Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub
urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub krzewów
1
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
na terenach zieleni lub zadrzewień powinny być wykonywane w sposób najmniej
szkodzący drzewom lub krzewom.
Zaleca się ograniczenie do niezbędnego minimum konieczności usunięcia drzew lub
krzewów, a w przypadku zaistniałej konieczności ich usunięcia z terenu objętego
inwestycją należy dokładnie wyznaczyć drzewa i krzewy, których usunięcie jest
niezbędne oraz uzyskać stosowne zezwolenie na ich usunięcie
Zabezpieczyć drzewa nie przeznaczone do wycięcia przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Odpady powstające w trakcie realizacji i eksploatacji planowanego przedsięwzięcia
zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami i prawem miejscowym.
Użyty na budowie sprzęt mechaniczny powinien pracować głównie w obrębie działek
objętych inwestycją, co pozwoli na ograniczenie oddziaływania prac budowlanych na
sąsiednie tereny.
Skrócić do niezbędnego minimum czas budowy.
Stosować oszczędną gospodarkę materiałową.
Zapewnić odpowiednie zabezpieczenia i rozwiązania techniczne tak, aby ewentualna
uciążliwość inwestycji mieściła się w granicach terenu, na którym realizowane jest
przedsięwzięcie.
Zastosować niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu utrzymania dróg
dojazdowych i wyjazdowych z terenu szpitala w czystości.
Ze względu na hałas, wibracje i inne uciążliwości praca sprzętu mechanicznego
odbywać się powinna w porze dziennej; minimalizować czas pracy silników sprzętu
budowlanego na najwyższych obrotach; w czasie przerw postojowych wyłączać silniki
pojazdów i sprzętu budowlanego; przestrzegać przepisów BHP.
Poziom hałasu nie powinien przekraczać wartości dopuszczalnych.
W celu ograniczenia zapylenia terenów sąsiadujących z trasami przewozu materiałów
sypkich należy zastosować do ich transportu pojazdy o zamkniętej przestrzeni
ładunkowej.
Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego
oraz jego bezawaryjność, a zwłaszcza układów paliwowo-olejowych, co wykluczy
niekontrolowany wyciek substancji ropopochodnych do gruntu. W przypadku
wycieków z maszyn budowlanych lub sprzętu samochodowego, zwrócić szczególną
uwagę, aby substancje te nie dostały się do gruntu i wód gruntowych poprzez ich
usuwanie na bieżąco i postępowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.
Utrzymywać porządek na terenie budowy i jej zapleczu.
Kontrolować zgodność założeń z realizacją prowadzonych prac.
Po zakończeniu robót uprzątnąć teren.
3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w
dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art.72 ust.1,
ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z póź.zm.), w szczególności w
projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 1,
10 i 14:
a) W projekcie budowlanym uwzględnić wymagania określone w pkt.2.
b) Zastosować materiały budowlane i technologie przyjazne środowisku, posiadające
wymagane prawem certyfikaty.
2
4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu
do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź.zm.):
Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących stworzyć poważną awarię.
5. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko
w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie
dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:
Nie przeprowadzano postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na
środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.
6. W przypadku, o którym mowa w art.135 ust.1 ustawy Prawo ochrony środowiska –
stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:
Nie stwierdzono konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
II. nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności.
UZASADNIENIE
Inwestor – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
wystąpił z wnioskiem o zmianę decyzji wydanej przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
znak: Gk.7624-42/08/09 z dnia 11.02.2009r. w sprawie oceny wpływu inwestycji na
środowisko polegającej na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego Oddziału
Ratunkowego w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11 i 3607/09
polegającą na zmianie powierzchni, w granicach której ma być prowadzona inwestycja oraz
rozszerzenie w/w przedsięwzięcia o wykonanie robót remontowych miejsca startów i
lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Planowane przedsięwzięcie zgodnie ze
złożonym wnioskiem polegać ma na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim oraz modernizacji miejsca startów i lądowań
helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale
ratunkowym SPZOZ w Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11,
3607/9 i 3607/12. Stosownie do art. 87 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko mówiącego, iż przepisy działu V Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na
środowisko oraz na obszar Natura 2000 “stosuje się odpowiednio w przypadku zmiany decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach” organ został więc zobowiązany przy zmianie żądanej
decyzji do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko powyższego
zamierzenia inwestycyjnego.
Dane o złożonym wniosku zostały umieszczone w publicznie dostępnym wykazie
danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie prowadzonym
przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski i udostępnione na stronie internetowej tut. Urzędu.
W związku z tym, iż liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach nie przekroczyła 20, strony zostały pisemnie zawiadomione dnia
16.10.2009r. o rozpoczęciu procedury, a w dalszej kolejności w ten sam sposób o kolejnych
3
czynnościach związanych z wydaniem decyzji. Z dokumentacją dotyczącą powyższego
przedsięwzięcia można było zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Bielsk Podlaski ul.
Kopernika 1, 17-100 Bielsk Podlaski w pokoju nr 22.
Z uwagi na to, iż przedmiotowa inwestycja została zaliczona w § 3 ust.1 pkt. 52 lit.b),
pkt.55 w związku z ust.2 oraz § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r.
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.
2573 z późn. zm.) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
ustalany jest fakultatywnie po zasięgnięciu opinii organów ochrony środowiska tut. Urząd
pismem z dnia 21.10.2009r. wystąpił do właściwych organów z prośbą o opinię co do
konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego
przedsięwzięcia. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim postanowieniem z dnia 29.10.2009r.
znak: AŚ.7633-41/09 nie zalecił przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego
przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny postanowieniem
z dnia 30.10.2009r. znak: NZ-4700-42/1/09 nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Po przeanalizowaniu złożonej wraz z wnioskiem karty informacyjnej o planowanym
przedsięwzięciu stwierdzono:
 Rodzaj
i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich
wzajemnych
proporcji.

Powierzchnia całej jednostki rejestrowej – 3,2135ha

Powierzchnia działek, na których prowadzona będzie inwestycja – 2,7043ha

powierzchnia obiektu budowlanego (powierzchnia użytkowa pomieszczeń) –
374,49 m² w tym:
- podjazd dla środków transportu sanitarnego – 90,06m²
- szpitalny oddział ratunkowy – 284,43 m²

kubatura użytkowa pomieszczeń – 1243,13 m³ w tym:
- podjazd dla środków transportu sanitarnego – 351,23m³
- szpitalny oddział ratunkowy – 898,80m³

powierzchnia użytkowa po przebudowie i rozbudowie – 407,01m²

powierzchnia kubatury po przebudowie i rozbudowie – 1325,80m³

powierzchnia zabudowy miejsca startu i lądowań – 225,00m²

powierzchnia podgrzewana – 25,00m²
Planowana inwestycja zostanie zrealizowana na działkach o nr ewidencyjnych 3607/11,
3607/9 i 3607/12 przy ul. Kleszczelowskiej w Bielsku Podlaskim. Z przedłożonych
materiałów wynika, iż zmiany wprowadzone do istniejącego zagospodarowania w/w działek
dotyczą otoczenia skrzydła północnego głównego budynku szpitalnego. Modernizacja i
przebudowa SOR-u sprowadza się głównie do robót wewnętrznych w obrębie parteru
skrzydła północnego. Jedyną zmianą w zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia SOR-u
będzie wykonanie dodatkowego wejścia w miejscu istniejącego otworu okiennego w
południowo-wschodnim narożniku skrzydła, połączone z likwidacją części kolidującej “fosy”
zejścia zewnętrznego do piwnic oraz wykonaniem odpowiedniej nawierzchni. W ramach
projektowanej inwestycji planuje się również przeprowadzenie modernizacji miejsca startów i
lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz ze zmianą jego lokalizacji, poprzez
4
usytuowanie go w jak najmniejszej odległości od budynku szpitalnego oddziału ratunkowego
co umożliwi szybszy transport chorego. Będzie to najkrótsza droga umożliwiająca dowóz
chorego na wózkach do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mieszczącego się na parterze
głównego budynku. Powyższa modernizacja polegać będzie głównie na instalacji sieci
podgrzewającej płytę, instalacji satelitarnego naprowadzania samolotów (HAPI) oraz
wykonaniu odwodnienia liniowego płyty lądowiska i podłączeniu go do istniejącej kanalizacji
deszczowej. Zainstalowanie systemu HAPI umożliwi pilotowi uzyskanie wszelkich
niezbędnych informacji wizualnych w celu ustawienia śmigłowca pod idealnym kątem ścieżki
schodzenia. System HAPI przystosowany jest do pracy w dzień jak również w nocy. System
będzie wspomagał lądowanie dowolnego typu śmigłowca od chwili uruchomienia, ponieważ
do jego obsługi nie potrzeba żadnych instrumentów pokładowych. Miejsce startu zostanie
wykonane z betonu. Oznaczenie krzyża zostanie wykonane z betonu czerwonego, natomiast
litera H z betonu białego. Część centralna miejsca startu będzie ogrzewana przez
wbetonowanie kabla grzejnego w polu centralnym w kwadracie 5 m x 5 m. Powierzchnia
zabudowy miejsca startu i lądowań śmigłowca będzie wynosić 225,00 m2. Natomiast płyta
trawiasta z oświetleniem obrzeżnym i osią świetlną nalotu będzie miała wymiar 35m x 35 m.
Wykonanie wyżej opisanej modernizacji lądowiska helikopterów w żaden sposób nie zmieni
charakteru dotychczas używanego lądowiska, a więc nie ulegnie zmianie również jego
oddziaływanie na otaczające środowisko. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie
na szatę roślinną występującą głównie wzdłuż granic działek oraz na zieleńcach, nie wymaga
wycinki istniejących drzew. Inwestor natomiast planuje dosadzenie niskiej zieleni ozdobnej
(krzewów iglastych i liściastych) oraz utworzenie zieleńców. Z pośród opisanych w karcie
wariantów realizacji powyższego przedsięwzięcia wybrano wariant najkorzystniejszy dla
środowiska i ludzi, który wiąże się z adaptacją pomieszczeń oraz wjazdu do szpitalnego
oddziału ratunkowego, wyposażeniu w aparaturę medyczną o optymalnych parametrach
technicznych, realizacją projektu w oparciu o posiadane zasoby kadrowe oraz firmę
zewnętrzną. Wybór w/w wariantu przyniesie wiele korzyści zarówno dla samego SPZOZ, jak
też całemu społeczeństwu nie tylko powiatu bielskiego, ale też i powiatów ościennych.
Jednocześnie przyczyni się do podniesienia jakości ochrony zdrowia społeczeństwa, a także
wzrostu poczucia bezpieczeństwa wśród lokalnej ludności.
b) powiązanie z innymi przedsięwzięciami, w szczególności nakładanie się oddziaływań:

brak powiązań.
c) wykorzystywanie zasobów naturalnych

brak
d) emisja i wystąpienie innych uciążliwości

w trakcie realizacji inwestycji może dojść do krótko trwającego wzrostu emisji
zanieczyszczeń do środowiska w postaci pyłów w wyniku prowadzenia robót oraz
emisji hałasu związanego z pracą sprzętu budowlanego. W celu obniżenia w/w
emisji prace budowlane wykonywane będą w porze dziennej przy użyciu sprzętu
w dobrym stanie technicznym, z przestrzeganiem zakazu ich nieuzasadnionej
jałowej pracy, nie przeładowywaniem i ograniczaniem obrotów silników. Do
ewentualnego transportu materiałów sypkich będą stosowane pojazdy o
zamkniętej przestrzeni ładunkowej, celem ograniczenia zapylenia terenów
sąsiadujących z trasami przewozu w/w materiałów. Wody opadowe odprowadzone
zostaną do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Ścieki sanitarne zaś
odprowadzane będą do systemu kanalizacji szpitalnej, następnie dezynfekowane
podchlorynem sodu, a dalej odprowadzane do miejskiej kanalizacji sanitarnej
zgodnie z zawartą umową, Podczas realizacji i funkcjonowania przedsięwzięcia
zapewniona zostanie selektywna zbiórka powstających odpadów oraz ich
sukcesywne wywożenie przez uprawnione firmy. W trakcie robót
5
wyburzeniowych i rozbiórkowych powstały gruz zostanie ręcznie załadowany i
samochodem skrzyniowym przetransportowany z
terenu rozbiórki przez
uprawnioną firmę do miejsca ich utylizacji. Gospodarka odpadami zarówno
powstającymi w trakcie realizacji przedsięwzięcia, jak i w trakcie jego eksploatacji
będzie odbywała się w oparciu o zawarte przez SPZOZ umowy na wywóz
nieczystości stałych oraz odpadów niebezpiecznych i medycznych.
Wszelkie materiały, elementy i urządzenia przeznaczone do robót związanych z
przedmiotowym przedsięwzięciem odpowiadają Polskim Normom lub posiadają decyzję
dopuszczającą je do stosowania, wydaną przez jednostki upoważnione przez Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.
Zainstalowane oświetlenie miejsca startów i lądowań helikoptera ratunkowego spełnia
wszelkie obowiązujące normy jak również posiada wymagane atesty. Oświetlenie to
nie
będzie emitowało szkodliwej dla środowiska energii.
e) ryzyko wystąpienia awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych
technologii:

brak ryzyka
2. Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie
środowiska - zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność
samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory
przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego- uwzględniające:
a) obszary wodno-błotne:

brak obszarów,
b) obszary wybrzeży:

brak obszarów,
c) obszary górskie lub leśne:

brak obszarów górskich i leśnych,
d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne
zbiorników wód śródlądowych:

brak obszarów,
e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków
roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w
tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16.04.2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm.),

Obszar inwestycji nie wchodzi w skład terenów objętych ochroną przyrody w
rozumieniu ustawy o ochronie przyrody. Inwestycja nie jest zlokalizowana na
obszarze Natura 2000 i nie będzie wywierała istotnego oddziaływania na obszar
specjalnej ochrony ptaków Dolina Górnej Narwi (kod PLB 200007) i Dolina
Górnego Nurca (kod PLB 200004) oraz obszar specjalnej ochrony siedlisk Ostoja
w Dolinie Górnej Narwi (kod PLH 200010) ze względu na ich znaczną odległość
od planowanego przedsięwzięcia (ok.15km). Zasięg potencjalnych zmian w
wyniku projektowanej inwestycji nie stanowi obecnie bariery ograniczającej
drożność korytarzy ekologicznych. Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane
będzie z poszanowaniem zasad ochrony środowiska naturalnego. Wszelkie
działania w zakresie przedsięwzięcia zostały zaprogramowane tak, aby służyły
zachowaniu równowagi środowiskowej na obszarze jego lokalizacji.
f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

brak obszarów,
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:
6

brak obszarów w bliskim sąsiedztwie inwestycji,
h) gęstość zaludnienia:

w bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie znajdują się budynki
mieszkalne. Inwestycja nie będzie stanowić uciążliwości dla mieszkańców
sąsiednich nieruchomości ani w fazie realizacji, jak też w fazie eksploatacji.
i) obszary przylegające do jezior:

brak obszarów
j) obszary ochrony uzdrowiskowej:

brak obszarów
3.
Rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do
uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2 wynikające z:
a)
b)
c)
d)
e)
zasięgu oddziaływania – obszaru
geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

przedsięwzięcie nie będzie stanowiło uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości w fazie realizacji, jak też w fazie eksploatacji.
transgranicznego
charakteru
oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

brak transgranicznego oddziaływania
wielkość i złożoność oddziaływania z
uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

bezpośrednie oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu,
na którym prowadzone będą prace budowlane.
prawdopodobieństwa oddziaływania:

głównymi oddziaływaniami, związanymi z fazą budowy będzie wzrost emisji
pyłów oraz hałas pochodzący od maszyn i urządzeń wykorzystywanych w
procesie budowlanym.
czas
trwania,
częstotliwość
i
odwracalność oddziaływania:

główne oddziaływania, związane z fazą realizacji, będą miały charakter
odwracalny oraz będą występowały w krótkim czasie.
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim wykonuje
świadczenia zdrowotne w zakresie zachowania, ratowania, przywracania i poprawy zdrowia
oraz innych działań medycznych. W skrzydle północnym w/w obiektu mieści się m.in
planowany do przeprowadzenia modernizacji SOR, który udziela świadczeń opieki
zdrowotnej polegających na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie
niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych osób, które znajdują się w stanie nagłego
zagrożenia zdrowotnego. Przedmiotem powyższej inwestycji będzie przeprowadzenie
remontu pomieszczeń oraz zakup nowego sprzętu medycznego w celu wymiany istniejącej
bazy sprzętowej. W ramach projektowanej inwestycji planuje się również przeprowadzenie
modernizacji miejsca startów i lądowań Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wraz ze zmianą
jego lokalizacji, poprzez usytuowanie go w jak najmniejszej odległości od budynku
szpitalnego oddziału ratunkowego co umożliwi szybszy transport chorego oraz przyjęcie
osób, które znajdują się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, bez pośrednictwa
specjalistycznych środków transportu sanitarnego. Przeprowadzenie w/w prac umożliwi
dostosowanie powyższego obiektu do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15
marca 2007r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz.U. Nr 55, poz.365). Teren
szpitala, to teren zabudowy usługowej w sąsiedztwie, którego nie występują żadne obiekty
7
czy też tereny chronione na mocy przepisów o ochronie przyrody. Nie ma tu też obiektów
zabytkowych, jak też innych terenów chronionych na mocy przepisów szczególnych. W
sąsiedztwie planowanego przedsięwzięcia nie występują
obszary o przekroczonych
standardach jakości środowiska, a na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej
o planowanym przedsięwzięciu załączonej do wniosku o zmianie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach ocenia się, iż organizacja robót budowlanych oraz zastosowane
rozwiązania techniczne zminimalizują negatywne oddziaływanie na ludzi hospitalizowanych
w placówce oraz personel i inne osoby przebywające w szpitalu, a także nie pogorszą stanu
otaczającego środowiska. Realizacja urządzonego i spełniającego wymogi techniczne miejsca
startów i lądowań helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zamiast obecnie
funkcjonującego oraz modernizacja szpitalnego oddziału SOR nie spowoduje ani zwiększenia
ilości osób hospitalizowanych, ani zwiększenia ilości powstających ścieków oraz odpadów,
ani zwiększenia ilości gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza atmosferycznego przez
obiekty szpitalne, ani zwiększenia uciążliwości w zakresie emisji hałasu, jak też wzrostu
zużycia surowców, materiałów, paliw i energii przez obiekty szpitalne. Reasumując realizacja
planowanego przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia zakresu i skali oddziaływania
SPZOZ w Bielsku Podlaskim na środowisko i warunki życia ludzi. Wpłynie natomiast
korzystniej na lepsze zabezpieczenie gruntu i wód gruntowych przed zanieczyszczeniem.
Po dokonaniu powyższej analizy tut. Urząd uznając, iż inwestycja realizowana
zgodnie z założeniami przedłożonymi w karcie informacyjnej o planowanym
przedsięwzięciu, przepisami prawa i sztuką budowlaną nie powinna stanowić uciążliwości dla
środowiska postanowieniem z dnia 30.10.2009r. nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Przystępując do analizy złożonego wniosku pod kątem możliwości ustalenia
środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację planowanej inwestycji tut. organ ustalił,
że zarówno w fazie realizacji przedsięwzięcia jak i eksploatacji inwestycja nie powinna
wpłynąć negatywnie na istniejący stan środowiska.
Jak wynika z przedłożonej karty informacyjnej o przedsięwzięciu planowana
inwestycja w ramach, której przeprowadzone zostaną prace budowlane związane z
modernizacją i przebudową istniejącego SOR-u, zakup nowego sprzętu medycznego oraz
zmodernizowanie miejsca startów i lądowań helikopterów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego wraz ze zmiana jego lokalizacji przyniesie niewątpliwie korzyści zarówno dla
samego środowiska jak też ludzi. W wyniku przeprowadzonych prac powyższy obiekt, jak
też jego otoczenie zostanie dostosowany m.in. do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Podniesiona zostanie jakość ochrony zdrowia w powiecie, a także wzrost poczucia
bezpieczeństwa wśród lokalnej ludności. Wymiana wyeksploatowanego sprzętu na nowy oraz
doposażenie szpitalnego oddziału ratunkowego w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w niezbędną
aparaturę medyczną o parametrach technicznych odpowiadających wymogom określonym w
stosownych przepisach prawnych zapewni wysoką jakość wykonywanych badań.
Przeprowadzenie modernizacji lądowiska helikopterów, którego stan techniczny obecnie
spełnia jedynie minimalne wymagania dla tego typu obiektów usprawni prawidłowe
lądowanie i start helikopterów, a tym samym przyczyni się do znacznej poprawy
bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców powiatu bielskiego i gmin ościennych. Istotną
wadą obiektu jest nie dostosowanie powierzchni płyty lądowiska do zmiennych warunków
klimatycznych oraz brak satelitarnego systemu naprowadzania samolotów. Uporządkowanie
gospodarki ściekowej zaś zabezpieczy grunt i wody gruntowe przed zanieczyszczeniem.
Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na szatę roślinną występującą
wzdłuż granic działek i na zieleńcach. Inwestor po wykonaniu robót przewiduje przywrócenie
tych terenów do stanu pierwotnego oraz dosadzenia niskiej zieleni ozdobnej (krzewów
liściastych i iglastych ) oraz zieleńców. Inwestycja nie będzie miała ujemnego wpływu na
8
środowisko, ani na zmianę stosunków wodnych. Zmiany w środowisku wynikające z
prowadzenia prac budowlanych będą miały charakter bezpośredni, krótkotrwały i odwracalny.
Etap budowy będzie źródłem niewielkiego oddziaływania na środowisko, głównie
powodować będzie lokalne zwiększenie hałasu i zapylenia spowodowane pracą maszyn i
urządzeń. Właściwe zaplanowanie i prowadzenie robót budowlanych ograniczy możliwość
zanieczyszczenia środowiska, w tym gleby w sytuacjach ewentualnych awarii i ograniczy
także uciążliwość dla terenów sąsiednich. Eksploatacja planowanego do realizacji
przedsięwzięcia nie spowoduje wzrostu zanieczyszczenia powietrza, wody czy gleby.
Lądowisko helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na potrzeby SPZOZ w Bielsku
Podlaskim będzie obiektem bezpośrednio służącym prowadzeniu akcji ratowniczej i będzie
wykorzystywane tylko do takich akcji. Funkcjonujące miejsce startów i lądowań helikopterów
będzie oddziaływać sporadycznie i krótkotrwale na środowisko w zakresie uciążliwości
akustycznej występującej przy starcie i lądowaniu, a zasięg jego oddziaływania w wyniku
realizacji inwestycji nie zwiększy się. Jak wynika z powyższego planowane przedsięwzięcie
nie powinno negatywnie wpływać na stan środowiska.
Zasięg potencjalnych zmian w wyniku projektowanej inwestycji nie stanowi obecnie
bariery ograniczającej drożność korytarzy ekologicznych.
W strefie oddziaływania przedmiotowej inwestycji nie występują obszary podlegające
specjalnej ochronie Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody, ani obszary o krajobrazie
mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.
Zakres wykonywanych prac budowlanych nie będzie miał znaczącego wpływu na
warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji.
Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do mogących stworzyć poważną awarię w
odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia
poważnych awarii.
Przy realizacji powyższego przedsięwzięcia nie mają zastosowania wymogi w
zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do
przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego
oddziaływania na środowisko.
Powyższa inwestycja nie wymaga stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru
ograniczonego użytkowania.
Ponadto analizując zgromadzone w postępowaniu materiały dowodowe w celu
ograniczenia uciążliwości w fazie realizacji i eksploatacji inwestycji w sentencji powyższej
decyzji zostały nałożone na inwestora warunki, których spełnienie powinno spowodować
zaprojektowanie przedsięwzięcia w taki sposób, by jego realizacja i eksploatacja
zminimalizowała negatywne oddziaływanie na środowisko.
Zgodnie z art.10 k.p.a. stronom zapewniono czynny udział w każdym stadium
prowadzonego postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwiono wypowiedzenie się co
do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych uwag.
W trakcie przeprowadzonego postępowania w sprawie oceny oddziaływania na
środowisko planowanej inwestycji nie zostały zgłoszone żadne wnioski i uwagi.
Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do decyzji znajdujący się w
aktach sprawy i wydany wnioskodawcy.
Karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 2 do decyzji znajdujący się
w aktach sprawy i wydany wnioskodawcy.
Jednocześnie biorąc pod uwagę fakt, iż złożony wniosek umotywowano tym, że
decyzja z dnia 11.02.2009r. nie obejmuje swym zakresem również przedsięwzięcia
polegającego na modernizacji miejsca lądowań i startów helikopterów Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego, a tym samym nie spełnia wymogów stawianych dokumentacji złożonej w
związku z ubieganiem się przez beneficjenta o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa
9
jakości leczenia w stanach zagrożenia życia poprzez dostosowanie SOR w SPZOZ w Bielsku
Podlaskim do obowiązujących wymogów prawnych” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa
efektywności systemu ochrony zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa
medycznego, spowoduje odrzucenie wniosku. A zatem konieczne było dokonanie zmiany
w/w decyzji, poprzez analizę przedsięwzięcia jako całości, gdyż prawidłowo przeprowadzone
postępowanie OOŚ powinno wykazać całościowy wpływ przedsięwzięcia na środowisko,
bez podziału projektowanej inwestycji na etapy. Niedostarczenie dokumentów dotyczących
oceny oddziaływania na środowisko zgodnych ze złożoną dokumentacją skutkować będzie
odrzuceniem wniosku o dofinansowanie i zaniechanie jego dalszej oceny, a tym samym
uniemożliwi przeprowadzenie w SPZOZ w Bielsku Podlaskim projektowanej inwestycji.
Z tego względu zarówno interes społeczny, jak też interes Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim niewątpliwie wymaga, aby
zmienić decyzję Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 11.02.2009r. znak:Gk.762442/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz na
podstawie art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego nadać jej rygor natychmiastowej
wykonalności.
Biorąc pod uwagę zakres inwestycji, przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko oraz opinie organów ochrony środowiska postanowiono orzec
jak w sentencji.
POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego w Białymstoku za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bielsk
Podlaski w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać
istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody
uzasadniające to żądanie.
Ponadto informuję, iż decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do
wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust.1 ustawy z dnia 3 października
2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z
póź.zm.). Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od
dnia, w którym decyzja stała się ostateczna. W/w termin może ulec wydłużeniu o kolejne dwa
lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się
warunki określone w decyzji.
Do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio
przepisy o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – art. 87 ustawy o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
10
W załączeniu:
(a) Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na modernizacji, przebudowie i rozbudowie Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w Bielsku Podlaskim oraz modernizacji miejsca startów i lądowań helikoptera
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanego przy szpitalnym oddziale ratunkowym SPZOZ w
Bielsku Podlaskim na działkach oznaczonych nr geod. 3607/11, 3607/9 i 3607/12.
(b) Karta informacyjna przedsięwzięcia: Projekt pod nazwą : „Poprawa jakości leczenia w stanach
zagrożenia życia poprzez dostosowanie SOR w SPZOZ w Bielsku Podlaskim do obowiązujących
wymogów prawnych” Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko Priorytet XII - Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony
zdrowia, Działanie 12.1 – Rozwój systemu ratownictwa medycznego.
Otrzymują:
1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
ul. Kleszczelowska 1, 17-100 Bielsk Podlaski;
2. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim;
3. Ryszard Okuniewski ul. Bartnicza 24, 18-400 Łomża;
4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku Podlaskim
ul. Białowieska 28, 17-100 Bielsk Podlaski;
5. a/a
Do wiadomości:
1. Starosta Bielski w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 46;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku Podlaskim, ul. Białowieska 28.
11
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards