Zakażenie CMV u osób w wieku podeszłym

advertisement
PRACE POGLĄDOWE
Dorota PYTKA
Bożena CZARKOWSKA-PĄCZEK
Zakażenie CMV u osób w wieku podeszłym
CMV infection in elderly
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Wydział Nauki o Zdrowiu,
Warszawski Uniwersytet Medyczny
Kierownik:
Dr hab. n. med. Bożena Czarkowska-Pączek
Dodatkowe słowa kluczowe:
CMV
immunosenescencja
choroby układu krążenia
umieralność
osoby w wieku podeszłym
Additional key words:
CMV
immunosenescence
CVD
mortality
elderly
Adres do korespondencji:
Dorota Pytka
Zakład Pielęgniarstwa Klinicznego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
ul. Erazma Ciołka 27, 01-445 Warszawa
tel./fax (022) 836 09 72
e-mail: [email protected]
Przegląd Lekarski 2016 / 73 / 4
Zakażenie cytomegalowirusem
(CMV) obejmuje około 40 - 90% światowej populacji. U osób immunologicznie kompetentnych ma charakter
bezobjawowy. Może jednak wywierać
niekorzystny wpływ na osoby w
wieku podeszłym, gdy dochodzi do
fizjologicznych zmian związanych ze
starzeniem. W szczególności dotyczy
to układu immunologicznego, gdzie
zmiany obserwowane u osób zakażonych są podobne do tych, związanych
z wiekiem, tj. zmniejszenia puli limfocytów T dziewiczych, wzrostu liczby
wysokozróżnicowanych limfocytów
TCD8 i zmniejszenia stosunku limfocytów TCD4/TCD8. Taka konstelacja
powoduje zmniejszenie odporności
przeciwko licznym chorobom, w tym
infekcyjnym, nowotworom, chorobom
autoimmunologicznym oraz zmianę
wzoru odpowiedzi immunologicznej na
powszechnie stosowane szczepienia,
np. przeciwko grypie.
Zakażenie CMV może także powodować nasilenie chorób związanych z
wiekiem, w tym chorób układu krążenia. Nie jest jednak do tej pory poznany
dokładny mechanizm tego wpływu.
Nie ma także jednoznacznych danych
dotyczących wpływu zakażenia CMV
na umieralność osób w wieku podeszłym, zarówno ogólną jak i zależną
od chorób układu krążenia.
Podsumowując, zakażenie CMV
potęguje zmiany w układzie immunologicznym zależne od wieku, może także
wywierać niekorzystny wpływ na inne
tkanki i układy, ale dane dotyczące
tego wpływu są niejednoznaczne, co
nie pozwala obecnie na określenie
jasnych wytycznych dotyczących leczenia zakażenia CMV u osób w wieku
podeszłym.
Cytomegalovirus (CMV) infects
approximately 40 - 90% of the world
population. The infection is usually
asymptomatic in immunocompetent
persons. However, it may have negative impact on physiological status or
accompanying diseases especially in
the elderly. In particular, increasing
number of data suggests that persistent infection with CMV is associated
with accelerated aging of the immune
system accompanying by the decrease
in the number of naïve T cells, the
increase in in the number of late-differentiated T cells, and reduced TCD4/
TCD8 ratio. This constellation reduces
immunity against a variety of diseases,
including infectious diseases, cancer,
autoimmune diseases, and alters the
response to vaccinations.
CMV infection could also influence
the pathophysiology of age-related
diseases, including cardiovascular
diseases, however, the mechanism of
such influence is still not clear. It is not
clear as well, whether CMV infection
influences the all-cause and cardiovascular diseases-related mortality.
In conclusion, CMV infection could
intensify immunosenescence and
contribute to age-related diseases, but
inconsistent results of many experiments do not allow currently to define
clear guidelines for the treatment of
CMV infection in elderly.
Zakażenie CMV u osób w wieku podeszłym
Wirus cytomegalii (cytomegalowirus,
CMV) należy do podrodziny Betaherpesvirinae herpeswirusa HHV-5. Genom wirusa
stanowi podwójny łańcuch DNA kodujący
160 białek. CMV występuje powszechnie
w środowisku człowieka. Zakażenie CMV
obejmuje według różnych autorów około
40 - 90% światowej populacji. W USA 54%
dorosłych w wieku 30-39 lat i 91% dorosłych
w wieku powyżej 80 lat, to osoby seropozytywne. Zakażenie szerzy się różnymi
drogami i dotyczy osób w każdym wieku.
Jest także ściśle powiązane ze statusem
socjoekonomicznym. Zakażenie u osób
immunokompetentnych w większości przypadków nie wywołuje objawów klinicznych.
Pojawiająca się w efekcie zakażenia odpowiedź immunologiczna nie doprowadza
jednak do eradykacji wirusa. Pozostaje
on w organizmie w formie latentnej, a jego
reaktywacja może nastąpić nawet po wielu
latach. U osób z upośledzeniem funkcji
układu odpornościowego zakażenie może
jednak doprowadzić do poważnych objawów
klinicznych. Równie niebezpieczne jest wrodzone zakażenie noworodka [1-5].
Ocena wpływu zakażenia CMV na
organizm człowieka wymaga stosowania
241
wiarygodnych metod diagnostycznych.
Przez wiele lat złotym standardem były
metody serologiczne, oparte na wykrywaniu
swoistych przeciwciał przeciwko antygenom
CMV. Obecność przeciwciał w klasie IgM
wskazuje na „ostre” zakażenie, natomiast
w klasie IgG na przebyte zakażenie. Miano
przeciwciał interpretuje się jako dodatkową
wskazówkę świadczącą o intensywności zakażenia. Należy tu jednak zaznaczyć, że dodatni odczyn serologiczny nie jest dowodem
na aktualną obecność wirusa w organizmie
pacjenta, a wskazuje jedynie na przebyty
kontakt/zakażenie. Potwierdzeniem obecności wirusa w organizmie jest stwierdzenie
jego materiału genetycznego w próbkach
tkanek. Są różne techniki identyfikacji wirusa CMV, ale najczęściej stosowana technika
to PCR. Metoda ta pozwala dodatkowo na
ocenę liczby kopii wirusa w badanej próbce
co jest istotne, bo zwykle ciężkość choroby
koreluje z liczbą kopii wirusa. PCR jest więc
badaniem jakościowym (identyfikuje wirusa)
i może posłużyć do oceny ilościowej (liczby
kopii w ml krwi/surowicy). Najczęściej stosuje się oznaczenie DNA wirusa we krwi.
Obecność wirusa we krwi oznacza, że
pacjent jest zakażony, jednak wynik ujemny
nie wyklucza obecności wirusa w innych
tkankach (np. w komórkach śródbłonka
naczyń, komórkach szpiku). Zwykle, kiedy
zakażenie jest objawowe i mające znaczenie kliniczne, dochodzi do wysiewu wirusa i
materiał genetyczny wirusa znajdowany jest
we krwi. Z powyższego wynika, że badania
serologiczne mogą zawyżać liczbę zakażonych CMV, natomiast badania molekularne
oceniające DNA wirusa we krwi mogą tę
liczbę zaniżać. Zdecydowana większość
prac ocenia zakażenie CMV z zastosowaniem metod serologicznych. Jednak oceniając wpływ zakażenia CMV na wybrane
choroby i losy chorego należy pamiętać o
ograniczeniach stosowanych powszechnie
metod diagnostycznych.
Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się zakażeniom CMV osób w wieku
podeszłym. Z badań epidemiologicznych
wynika, że zakażenie CMV może powodować przyspieszone starzenie się układu
odpornościowego (immunosenescence,
immunosenescencja) oraz szereg innych,
związanych z wiekiem chorób, a także
zwiększenie umieralności w tej grupie wiekowej. Jednak nadal rola CMV nie jest tu w
pełni jasna [2,5,6].
Zakażenie CMV a zmiany w układzie
immunologicznym osób w wieku podeszłym
Zakażenie CMV aktywuje zarówno
odpowiedź immunologiczną o charakterze
wrodzonym jak i nabytym. CMV za pośrednictwem receptorów Toll-podobnych (TLR),
głównie na komórkach dendrytycznych (DC)
i makrofagach aktywuje wewnątrzkomórkowe szlaki sygnałowe. W efekcie dochodzi
do nadmiernej regulacji genów kodujących
między innymi INF γ (interferonu γ), IL-2
(interleukiny-2) i TNF (czynnika martwicy nowotworu, Tumor necrosis factor). Cytokiny te
należą do głównych mediatorów zapalenia.
Dochodzi także do aktywacji komórek NK
(Natural Kiler), chociaż ich rola w odporności
przeciw CMV jest nadal niejasna. Zakażenie
CMV aktywuje równocześnie odpowiedź
242
immunologiczną humoralną i komórkową.
Bezpośrednio po zakażeniu obserwuje się
aktywację typowych limfocytów B, ale także
atypowych, które mają na swojej powierzchni dużą liczbę receptorów o charakterze
hamującym. To zjawisko może odpowiadać
za ograniczone wytwarzanie przeciwciał i
wpływać na brak eradykacji wirusa i jego
przejście w formę latentną [1,6]. Dalsza
kontrola i ograniczenie replikacji zależy
zasadniczo od odpowiedzi immunologicznej komórkowej, tj. od limfocytów TCD8+,
T CD4+ oraz Tγδ, z czego największe
znaczenie przypisuje się komórkom TCD8,
zdolnym do niszczenia komórek zakażonych
wirusem [1,7]. Wykazano, że u osób zakażonych, limfocyty TCD8 zależne od CMV
stanowią od 10 do 40% całej populacji tych
komórek we krwi. W efekcie dochodzi tym
samym do zmiany stosunku TCD4/TCD8
[8,9]. Zależne od CMV limfocyty TCD8 są
oligoklonalne, wysokozróżnicowane, po
wielu cyklach podziałów komórkowych
[10]. Wzrost ich liczby zależy w większym
stopniu od dłuższego przeżycia i oporności
na apoptozę niż nasilonej proliferacji. Mimo
cech wysokiego zróżnicowania, nadal częściowo zachowują swoją funkcjonalność
[11]. W licznych doświadczeniach wykazano
również rolę komórek TCD4 w odpowiedzi
immunologicznej na zakażenie CMV, a także wzrost populacji tych komórek we krwi
obwodowej u osób seropozytywnych [1].
U osób seropozytywnych w stosunku do
CMV stwierdza się ponadto wzrost populacji
komórek iTreg (indukowanych limfocytów
T regulatorowych), które indukują działanie
immunosupresyjne oraz wzrost liczby wysokozróżnicowanych limfocytów TγδVδ-,
głównego podtypu limfocytów Tγδ, których
pula u osób zdrowych zmniejsza się wraz z
wiekiem [2,12].
Opisane powyżej zmiany w układzie
immunologicznym są podobne do tych
związanych z wiekiem, zwanych immunosenescencją, tj. zmniejszenia puli limfocytów T
dziewiczych spowodowanego spadkiem ich
wytwarzania w grasicy oraz zaburzeniami
regulacji homeostazy, wzrostu liczby wysoko
zróżnicowanych limfocytów TCD8 i zmniejszenia stosunku limfocytów TCD4/TCD8.
Taka konstelacja powoduje zmniejszenie
odporności przeciwko licznym chorobom,
w tym infekcyjnym, nowotworom, chorobom
autoimmunologicznym oraz zmianę wzoru
odpowiedzi immunologicznej na powszechnie stosowane szczepienia, np. przeciwko
grypie [2].
Podobna charakterystyka układu immunologicznego osób w wieku podeszłym
i po infekcji CMV stała się podstawą do
stwierdzenia, że starzenie się układu immunologicznego wynika częściowo z zakażenia
wirusem CMV. Hipotezę tę potwierdzają wyniki badań Turner i wsp., którzy stwierdzili u
osób młodych seropozytywnych w stosunku
do CMV zmiany w układzie immunologicznym podobne do tych występujących w
wieku podeszłym. Na tej podstawie autorzy
oparli hipotezę, że czynnikiem aktywującym
związane z wiekiem zmiany w układzie immunologicznym jest współistniejąca infekcja
CMV, a dokonująca się inwolucja grasicy i
związany z tym spadek puli limfocytów T
dziewiczych jedynie te zmiany nasila. Hi-
poteza ta nabiera szczególnego znaczenia
w sytuacji dużej powszechności zakażenia
CMV [13].
Nieco inny pogląd prezentuje Mekker
i wsp. Wyniki ich badań wskazują, że pula
limfocytów T dziewiczych nie zmniejsza
się w infekcji CMV, a jedynie względna ich
liczba spada w efekcie znaczącego wzrostu
wysokozróżnicowanych komórek Tm (komórek pamięci) należących do puli TCD8.
Tym samym autorzy postulują nowy model
funkcjonowania układu immunologicznego u
osób w wieku podeszłym seropozytywnych
w stosunku do CMV oparty na swoistej „rywalizacji” pomiędzy limfocytami Tm zależnymi od CMV i odpowiedzią immunologiczną
indukowaną „de novo” u osób w wieku
podeszłym. Komórkom Tm przypisują kluczową rolę w zależnym od CMV zmianom w
układzie immunologicznym [14]. Ustalenia i
wyniki te są zbieżne także z wynikami innych
badaczy [6].
Kuparinen i wsp. za pomocą analizy
transkryptomów w komórkach jednojądrzastych krwi wykazali, że ekspresja genów u
osób w wieku podeszłym seropozytywnych
i seronegatywnych w stosunku do CMV
była różna w porównaniu do osób młodych,
seronegatywnych, stanowiących grupę
kontrolną. U badanych osób seronegatywnych ekspresja 667 genów była różna w
porównaniu do grupy kontrolnej, natomiast
w grupie badanej seropozytywnej liczba
genów o zmienionej ekspresji wynosiła 559.
Jedynie 337 genów w obu grupach było jednakowych. Prezentowane wyniki wskazują,
że starzenie się układu immunologicznego u
osób z przeciwciałami przeciw CMV ma inny
przebieg niż u osób seronegatywnych [15].
Zakażenie wirusami z grupy Herpes, w
tym CMV zmienia odpowiedź immunologiczną w przypadku wtórnego zakażenia innymi
wirusami, a także odpowiedź na szczepienia
przeciw wirusom. Sandalova i wsp. wykazała, że zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) osób zakażonych CMV,
powoduje dodatkową aktywację limfocytów
TCD8 zależnych od CMV, które posiadają
zdolność do wytwarzania cytokin prozapalnych. Dodatkowa aktywacja limfocytów
TCD8 przy wtórnej infekcji wirusowej nie
jest zjawiskiem powszechnym, a jej występowanie zależy od rodzaju wtórnej infekcji.
Na przykład nie występuje po szczepieniu
przeciw żółtej febrze osób zakażonych CMV.
Nie obserwuje się także wówczas materiału
genetycznego CMV we krwi, co świadczy o
braku reaktywacji wirusa. Możliwym czynnikiem łączącym wtórną infekcję ze wzrostem
liczby zależnych od CMV limfocytów Tm jest
interleukina-15 [16].
Zakażenie CMV zmienia także odpowiedź na szczepienie przeciwko grypie.
Jest to szczególnie istotne u osób w wieku
podeszłym z uwagi na potencjalne powikłania zachorowania na grypę. Okazało się, że
osoby w wieku podeszłym zakażone CMV
generują zdecydowanie mniejszą odpowiedź limfocytów TCD4 na antygeny wirusa
grypy w porównaniu do osób młodych, przy
czym w grupie młodych odpowiedź na antygeny wirusa grypy była podobna w grupie
zakażonych i niezakażonych. Natomiast w
przypadku wtórnego zakażenia wirusem
West Nile (WNV) u osób zarażonych CMV
D. Pytka i B. Czarkowska-Pączek
obserwowano różny profil funkcjonalny
CMV-zależnych i WNV-zależnych limfocytów TCD8 (w zakresie wytwarzania m. in.
TNFα, INFα, IL-2, granzymu), jednak nie
było to związane z wiekiem, co świadczy, że
odpowiedź immunologiczna na wybrane antygeny może być zachowana także w wieku
podeszłym i u osób zakażonych CMV [17].
Powyższe dane wskazują, że zakażenie
CMV ma znaczący, ale heterogenny wpływ
na odpowiedź organizmu na wtórne zakażenie wirusowe, przy czym w szczególności
może to ujawniać się w wieku podeszłym.
Nie można wykluczyć, że jest to związane
z czasem trwania zakażenia [18].
Podsumowując, zakażenie CMV wpływa negatywnie na funkcjonowanie układu
immunologicznego w wieku podeszłym nasilając zmiany związane z jego starzeniem
się. Jednak ocena tego zjawiska nie jest
jednoznaczna, również w zakresie funkcji
układu immunologicznego. Należy tu wspomnieć także o badaniach, których wyniki
wskazują na ochronne działanie zakażenia
CMV u osób młodych, np. w przypadku zakażenia SEB (Staphyloccocal Enterotoxin
B) lub innymi patogenami. Tłumaczy się to
tym, że latentne zakażenie utrzymuje układ
immunologiczny w „stałej gotowości”, co u
osób młodych może dawać korzyści. Jednak
przedłużająca się infekcja CMV nakłada się
na fizjologiczne starzenie się układu immunologicznego, pogarszając jego funkcję w
wieku podeszłym [10].
Zakażenie wirusem CMV a choroby
osób w wieku podeszłym
Procesowi starzenia się towarzyszy
rozwój uogólnionego, przewlekłego procesu
zapalnego o niewielkim natężeniu, określanym jako „inflammaging” (inflammation +
aging), charakteryzującego się wzrostem
w surowicy krwi stężenia cytokin prozapalnych, głównie Il-6 (interleukiny-6) i białka
C-reaktywnego (C-reactive protein, CRP).
Przewlekły stan zapalny o niewielkim natężeniu wiąże się z patogenezą chorób związanych z wiekiem, w tym chorobami układu
sercowo-naczyniowego, cukrzycą typu 2,
demencją a także wzrostem śmiertelności
[19]. 100-latkowie charakteryzują się niskim
poziomem cytokin prozapalnych we krwi.
Nie można wykluczyć, że przewlekłe zakażenie CMV jest istotnym „czynnikiem napędowym” procesu „inflammaging”, bowiem
stała mobilizacja układu immunologicznego
prowadzi do wytworzenia sytuacji, która
przypomina wolno toczące się zapalenie.
Udział zapalenia w patogenezie miażdżycy,
której klinicznym wyrazem jest zawał serca
lub/i udar oraz innych chorób przewlekłych,
są powszechnie znane. Stąd wynika zainteresowanie wpływem zakażenia CMV na rozwój chorób związanych z wiekiem, ale wyniki
badań w tym zakresie nie są jednoznaczne.
Bartlett i wsp. [20] ocenili stężenie IL-6, TNF-alfa, IL-15 (interleukiny -15) w grupie osób
zakażonych i niezakażonych CMV. Badania
te zostały powtórzone po 10 latach obserwacji. Okazało się, że wzrost stężenia cytokin
prozapalnych (IL-6 i TNF-alfa) oraz spadek
stężenia cytokiny przeciwzapalnej (IL-15)
dotyczył całej badanej grupy na przestrzeni
10 lat obserwacji, a w podziale na podgrupy dotyczył 60% osób zakażonych CMV,
Przegląd Lekarski 2016 / 73 / 4
8% osób, które zostały zakażone podczas
10-letniego okresu obserwacji oraz 32%
osób niezakażonych CMV. Na podstawie
uzyskanych wyników, autorzy sformułowali wniosek, że zakażenie CMV nie jest
wiodącym czynnikiem odpowiedzialnym za
rozwój przewlekłego zapalenia o niewielkim
nasileniu związanego z wiekiem.
Wyniki wielu badań wskazują na bezpośrednie powiązanie zakażenia CMV z nasileniem miażdżycy, chociaż zjawisko to nadal
nie jest w pełni wyjaśnione. Materiał genetyczny wirusa identyfikowano w blaszkach
miażdżycowych, chociaż także w ścianach
naczyń, w których nie obserwowano miażdżycy [21-26]. Wyniki badań przeprowadzonych na zwierzętach wskazują, że cytokiny
prozapalne obecne w surowicy zwierząt
zakażonych CMV nasilają lokalny stan
zapalny w ścianie naczynia, mimo braku w
niej materiału genetycznego wirusa [27-29].
Mechanizm leżący u podstaw potencjalnego
wpływu zakażenia CMV na rozwój miażdżycy nie jest poznany. Komórki ściany naczyń
mogą być infekowane bezpośrednio lub też
za pośrednictwem zakażonych monocytów
krwi. Badania na zwierzętach wykazały,
że jednym z potencjalnych mechanizmów
oddziaływania zakażenia CMV na rozwój
miażdżycy jest aktywacja kinazy białkowej aktywowanej mitogenem (MAPK), w
szczególności MAPK p38, w monocytach
zakażonych wirusem. Komórki te następnie
ulegają adhezji do ścian naczyń. Zależny
od zakażenia CMV wzrost transkrypcji
MAPK doprowadza do nasilenia ekspresji
genomu wirusa i w efekcie jego replikacji.
Jednocześnie MAPK powoduje wzrost
wytwarzania czynników adhezyjnych dla
leukocytów (ICAM-1, VCAM-1, MCP-1), co
z kolei prowadzi do progresji miażdżycy [30].
W innych badaniach in vitro, wykazano, że
zakażenie CMV komórek mięśni gładkich
aorty prowadzi do wzrostu wytwarzania
przez te komórki czynników prozapalnych
i nasilających rozwój miażdżycy, tj. Il-6,
interleukiny-8 (Il-8), czynnika wzrostu fibroblastów (basic Fibroblast Growth Factor,
bFGF) oraz płytkopochodnego czynnika
wzrostu AA (Platelet Derived Growth factor
AA, PDGF AA) i RANTES (regulated on
activation normal T-cells expressed and
secreted), który jest markerem miażdżycy
[31]. Należy zaznaczyć, że nasilenie miażdżycy wiąże się także z innymi zakażeniami,
nie tylko wirusowymi, ale np. chlamydia
pneumonie, czy Escerichia Coli. Mieszane
zakażenie tj. bakteryjne i CMV zwiększa
wytwarzanie cytokin prozapalnych [31]. W
przypadku zakażenia bakteryjnego rozważa
się mechanizm nasilenia miażdżycy o charakterze autoagresji, związany z ekspresją
na komórkach białek szoku termicznego
(HSP, Heat Shock Protein). Białka te,
zwykle wewnątrzkomórkowe, pojawiają się
na błonie komórkowej, np. śródbłonków,
makrofagów, komórek mięśni gładkich ścian
naczyń pod wpływem infekcji. Są wówczas
rozpoznawane jako obce antygeny i uruchamiają mechanizm autoagresji. Nie można
wykluczyć, że mechanizm ten ma również
znaczenie w przypadku zakażeń wirusowych. Chociaż wirusy nie syntetyzują HSP,
to jednak białka te mogą zostać do nich przyłączone i wówczas również rozpoznawane
są jako obce antygeny [32-36]. Wydaje się,
że mimo pewnych kontrowersji, zakażenie
CMV wpływa na rozwój miażdżycy, ale mechanizm tego zjawiska jest złożony i dotąd
niewyjaśniony w pełni [24]. Zakażenie CMV
może dodatkowo powodować inne zmiany
w układzie krążenia. Wall i wsp. wykazali
zwiększenie sztywności tętnic u pacjentów
we wczesnym stadium przewlekłej choroby nerek. Zjawisko to było niezależne od
wieku i wartości ciśnienia tętniczego krwi.
Ponadto, zaobserwowali także zmniejszenie
podatności aorty zstępującej. Wyniki tych
badań rzucają dodatkowe światło na skutki
zakażenia wirusem CMV [37].
Powszechność zakażenia CMV i jego
przewlekły charakter może wywierać potencjalny wpływ na umieralność, w szczególności w grupie osób w wieku podeszłym.
Dotyczy to zarówno umieralności ogólnej,
jak i związanej z chorobami układu krążenia.
Wyniki badań w tym zakresie są niespójne.
Wang i wsp. [5] wykazali wzrost ryzyka
zgonu w okresie 5 lat obserwacji w grupie
kobiet w wieku 70-79 lat seropozytywnych w
stosunku do CMV, których miana przeciwciał
anty-CMV zawierały się w górnej ¼ zakresu
miana tych przeciwciał w badanej grupie.
Ryzyko to było niezależne od innych czynników. Podobne wyniki uzyskali także inni
badacze, także w grupie mężczyzn. Wykazali oni również wzrost ryzyka umieralności
spowodowanej chorobami układu krążenia
w grupie osób seropozytywnych w stosunku do CMV [2,22,38,]. Z kolei Adler i wsp.
prowadząc badania na liczącej 915 osób
grupie, nie wykazali większej umieralności
wśród osób seropozytywnych, zarówno w
wieku poniżej jak i powyżej 70 roku życia.
Nie stwierdzili również korelacji pomiędzy
mianem przeciwciał a umieralnością. Dotyczyło to zarówno umieralności ogólnej jak i
spowodowanej chorobami układu krążenia
[3]. Podobne wyniki uzyskali także inni badacze [26,39].
Zakażenie CMV może wpływać na inne
choroby związane z wiekiem podeszłym.
Występowanie charakterystycznej dla wieku
podeszłego kruchości stwierdzono częściej
u osób seropozytywnych w stosunku do
CMV w porównaniu do osób seronegatywnych, przy czym obserwowano także
zależność od wartości miana przeciwciał
[5, 26]. Mendy i wsp. stwierdzili ponad dwukrotny wzrost ryzyka śmiertelności zależnej
od cukrzycy u osób seropozytywnych [4].
Wykazano także gorsze funkcje poznawcze
u tych osób [40].
Zakażenie CMV jest bardzo rozpowszechnione w populacji. Do tego ma
charakter przewlekły. Może to powodować
wiele zmian w organizmie człowieka,
związanych zarówno z towarzyszącym
zakażeniu przewlekłym stanem zapalnym
jak i bezpośrednim wpływem zakażenia na
funkcjonowanie wielu tkanek i narządów.
Nabiera to szczególnego znaczenia u osób
w wieku podeszłym, z uwagi na fizjologiczne zmiany związane z wiekiem. Jednak
mimo wieloletnich badań, nadal nie ma
jasnych i konkretnych danych dotyczących
ewentualnego niekorzystnego wpływu tego
zakażenia na wybrane choroby i funkcje
organizmu, co nie pozwala obecnie na stworzenie wytycznych dotyczących leczenia
243
osób zakażonych CMV, w szczególności w
wieku podeszłym.
Piśmiennictwo:
1. Crought T, Khanna R: Immunobiology of human cytomegalovirus: from bench to bedside. Clin. Microbiol
Rev. 2009; 22: 76-98.
2. Savva GM, Pachnio A, Kaul B, Morgan K, Huppert
FA. et al: Cytomegalovirus infection is associated
with increased mortality in the older population. Aging
Cell. 2013; 12: 381-387.
3. Adler SP, Best AM, Marshall B, Vetrovec GW:
Infection with cytomegalovirus is not associated with
premature mortality. Infect Dis Rep. 2011; 3: 77-82.
4. Mendy A, Gasana J, Vieira ER, Diallo H: Prospective
study of cytomegalovirus seropositivity and risk of
mortality from diabetes. Acta Diabetol. 2014; 51:
723-729.
5. Wang GC, Kao WHL, Murakami P, Xue QL, Chiou
RB. et al: Cytomegalovirus infection and the risk of
mortality and frailty in older women: A prospective
observational cohort study. Am J Epidemiol. 2010;
171: 1144–1152.
6. Sansoni P, Vescovini R, Fagnoni FF, Akbar A,
Arens R. et al: New advances in CMV and immunosenescence. Exp Gerontol. 2014; 55: 54-62.
7. Wistuba-Hamprecht K, Frasca D, Blomberg B,
Pawelec G, Derhovanessian E: Age-associated
alterations in γδ T-cells are present predominantly in
individuals infected with cytomegalovirus. Immunity
& Ageing. 2013; 10: 26 – 32.
8. Crough T, Burrows JM, Fazou C, Walker S,
Davenport MP, Khanna R: Contemporaneous
fluctuations in T cell responses to persistent herpes
virus infections. Eur. J Immunol. 2005; 35: 139-149.
9. Gillespie GM, Wills MR, Appay V, O’Callaghan C,
Murphy M. et al: Functional heterogeneity and high
frequencies of cytomegalovirus-specific CD8+ T
lymphocytes in healthy seropositive donors. J Virol.
2000; 74: 8140-8150.
10. Pera A, Campos C, Corona A, Sanchez-Correa
B, Tarazona R. et al: CMV latent infection improves
CD8+ T response to SEB due to expansion of
polyfunctional CD57+ cells in young individuals.
PLoS ONE. 2014; 9: e88538. doi:10.1371/journal.
pone.0088538.
11. Wallace DL, Masters JE, De Lara CM, Henson SM,
Worth A. et al: Human cytomegalovirus-specific
CD8(+) T-cell expansions contain long-lived cells
that retain functional capacity in both young and
elderly subjects. Immunology. 2011; 132: 27-38. doi:
10.1111/j.1365-2567.2010.03334.x.
12. White DW, Beard RS, Barton ES: Immune modulation during latent herpesvirus infection. Immunol
Rev. 2012; 245: 189–208. doi: 10.1111/j.1600-065X.2011.01074.x.
13. Turner JE, Campbell JP, Edwards KM, Howarth
LJ, Pawelec G. et al: Rudimentary signs of immunosenescence in cytomegalovirus-seropositive healthy
young adults. Age (Dordr). 2014; 36: 287-297.
14. Mekker A, Tchang VS, Haeberli L, Oxenius A,
Trkola A, Karrer U: Immune senescence: relative
contributions of age and cytomegalovirus infection.
PLoS Pathog. 2012; 8: e1002850. doi: 10.1371/
244
journal.ppat.1002850.
15. Kuparinen T, Marttila S, Jylhava J, Tserel L, Peterson P. et al: Cytomegalovirus (CMV)-dependent
and -independent changes in the aging of the human
immune system: a transcriptomic analysis. Exp.
Gerontol. 2013; 48: 305-312.
16. Sandalova E, Laccabue D, Boni C, Tan AT, Fink
K. et al: Contribution of herpesvirus specific CD8 T
cells to anti-viral T cell response in humans. PLoS
Pathog. 2010; 6: e1001051. doi:10.1371/journal.
ppat.1001051.
17. Lelic A, Verschoor CP, Ventresca M, Parsons R,
Evelegh C. et al: The polyfunctionality of human
memory CD8+ T cells elicited by acute and chronic
virus infections is not influenced by age. PLoS
Pathog. 2012; 8: e1003076. doi:10.1371/journal.
ppat.1003076.
18. Derhovanessian E, Maier AB, Hähnel K, McElhaney JE, Slagboom EP, Pawelec G: Latent infection
with cytomegalovirus is associated with poor memory
CD4 responses to influenza a core proteins in the
elderly. J Immunol. 2014; 193: 3624-3631.
19. Cevenini E, Caruso C, Candore G, Capri M, Nuzzo
D. et al: Age-related inflammation: the contribution
of different organs, tissues and systems. How to
face it for therapeutic approaches. Curr Pharm Des.
2010; 16: 609-618.
20. Bartlett DB, Firth CM, Phillips AC, Moss P, Baylis
D. et al: The age-related increase in low-grade
systemic inflammation (inflammaging) is not driven
by cytomegalovirus infection. Aging Cell. 2012; 11:
912–915.
21. Courivaud C, Bamoulid J, Chalopin JM, Gaiffe
E, Tiberghien P. et al: Cytomegalovirus exposure
and cardiovascular disease in kidney transplant
recipients. J Infect Dis. 2013; 207: 1569-1575.
22. Simanek AM, Dowd JB, Pawelec G, Melzer D,
Dutta A, Aiello AE: Seropositivity to cytomegalovirus,
inflammation, all-cause and cardiovascular disease-related mortality in the United States. PLoS One.
2011; 6: e16103.
23. Al-Ghamdi A: Role of herpes simplex virus-1, cytomegalovirus and Epstein-Barr virus in atherosclerosis.
Pak J Pharm Sci. 2012; 25: 89-97.
24. Epstein SE, Zhu J, Najafi AH, Burnett MS: Insights
into the role of infection in atherogenesis and in plaque rupture. Circulation. 2009; 119: 3133-3141. doi:
10.1161/CIRCULATIONAHA.109.849455.
25. Xenaki E, Hassoulas J, Apostolakis S, Sourvinos
G, Spandidos DA: Detection of cytomegalovirus
in atherosclerotic plaques and nonatherosclerotic
arteries. Angiology. 2009; 60: 504-508.
26. Haeseker MB, Pijpers E, Dukers-Muijrers NH, Nelemans P, Hoebe CJ: Association of cytomegalovirus
and other pathogens with frailty and diabetes mellitus,
but not with cardiovascular disease and mortality in
psycho-geriatric patients; a prospective cohort study.
Immunity & Ageing. 2013; 10: 30.
27. Zhou YF, Shou M, Guetta E, Guzman R, Unger EF.
et al: Cytomegalovirus infection of rats increases
the neointimal response to vascular injury without
consistent evidence of direct infection of the vascular
wall. Circulation. 1999; 100: 1569-1575.
28. Vliegen I, Herngreen SB, Grauls GE, Bruggeman
CA, Stassen FR: Mouse cytomegalovirus antigenic
immune stimulation is sufficient to aggravate atherosclerosis in hypercholesterolemic mice. Atherosclerosis. 2005; 181: 39-44.
29. Rott D, Zhu J, Burnett MS, Zhou YF, Wasserman
A. et al: Serum of cytomegalovirus-infected mice
induces monocyte chemoattractant protein-1
expression by endothelial cells. J Infect Dis. 2001;
184: 1109-1113.
30. Tang-Feldman YJ, Lochhead SR, Lochhead GR,
Yu C, George M. et al: Murine cytomegalovirus
(MCMV) infection upregulates P38 MAP kinase in
aortas of apo E KO mice: a molecular mechanism
for MCMV-induced acceleration of atherosclerosis. J
Cardiovasc Transl Res. 2013; 6: 54–64. doi:10.1007/
s12265-012-9428-x.
31. Prochnau D, Straube E, Figulla HR, Rödel J: Supra-additive expression of interleukin-6, interleukin-8
and basic fibroblast growth factor in vascular smooth
muscle cells following coinfection with Chlamydia
pneumoniae and cytomegalovirus as a novel link
between infection and atherosclerosis. Can J Infect
Dis Med Microbiol. 2012; 23: e26–e30.
32. Chouchane L, Bowers FS, Sawasdikosol S, Simpson RM, Kindt TJ: Heat-shock proteins expressed
on the surface of human T cell leukemia virus type
I-infected cell lines induce autoantibodies in rabbits.
J Infect Dis. 1994; 169: 253-259.
33. Gurer C, Cimarelli A, Luban J: Specific incorporation
of heat shock protein 70 family members into primate
lentiviral virions. J Virol. 2002; 76: 4666–4670.
34. Oldstone MB, Nerenberg M, Southern P, Price J,
Lewicki H: Virus infection triggers insulin-dependent diabetes mellitus in a transgenic model: role
of anti-self (virus) immune response. Cell. 1991;
65: 319-331.
35. Albert LJ, Inman RD: Molecular mimicry and autoimmunity. N Engl J Med. 1999; 341: 2068-2074.
36. Oldstone MB: Molecular mimicry, microbial infection,
and autoimmune disease: evolution of the concept.
Curr Top Microbiol Immunol. 2005; 296: 1-17.
37. Wall NA, Chue CD, Edwards NC, Pankhurst T,
Harper L. et al: Cytomegalovirus seropositivity is
associated with increased arterial stiffness in patients
with chronic kidney disease. PLoS ONE. 2013; 8:
e55686. doi:10.1371/journal.pone.0055686.
38. Gkrania-Klotsas E, Langenberg C, Sharp SJ,
Luben R, Khaw KT, Wareham NJ: Seropositivity
and higher immunoglobulin g antibody levels against
cytomegalovirus are associated with mortality in the
population-based European prospective investigation
of Cancer-Norfolk cohort. Clin Infect Dis. 2013; 56:
1421-1427.
39. Matheï C, Adriaensen W, Vaes B, Van Pottelbergh
G, Wallemacq P, Degryse J: No relation between
CMV infection and mortality in the oldest old:
results from the Belfrail study. Age Ageing. 2015;
44: 130-135.
40. Luz Correa B, Ornaghi AP, Cerutti Muller G,
Engroff P, Pestana Lopes R. et al: The inverted
CD4:CD8 ratio is associated with cytomegalovirus,
poor cognitive and functional states in older adults.
Neuroimmunomodulation. 2014; 21: 206-212.
D. Pytka i B. Czarkowska-Pączek
Download