język podstawowy w danej dyscyplinie

advertisement
Akty prawne i odesłania: język podstawowy w danej dyscyplinie
Dz. U. 2012 Nr 0 poz. 877 (z dnia 1 sierpnia 2012 r.) Rozporządzenie Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania
kategorii naukowej jednostkom naukowym; cyt.:
§ 8. 2. Monografie naukowe, w szczególności: edycje tekstów źródłowych, leksykografie,
atlasy i mapy wieloaspektowe, tłumaczenia publikacji zagranicznych wraz z opracowaniem
redakcyjnym, tematyczne encyklopedie i leksykony, komentarze do ustaw, opracowania
krytyczne tekstów literackich, słowniki biograficzne i bibliograficzne, bibliografie, katalogi
zabytków, a w zakresie grupy nauk humanistycznych i społecznych oraz grupy nauk o sztuce
i twórczości artystycznej także opracowania naukowe zawierające spójne tematycznie referaty
wygłoszone na konferencji lub konferencjach naukowych, zalicza się do osiągnięć naukowych
i twórczych jednostki naukowej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1) stanowią spójne tematycznie, recenzowane opracowania naukowe;
2) zawierają bibliografię naukową;
3) posiadają objętość co najmniej 6 arkuszy wydawniczych [1 ark. wyd. – 40 tyś. znaków];
4) są opublikowane jako książki lub odrębne tomy;
5) przedstawiają określone zagadnienie w sposób oryginalny i twórczy.
§ 14. 5. W grupie nauk humanistycznych i społecznych oraz w grupie nauk o sztuce
i twórczości artystycznej przy kompleksowej ocenie uwzględnia się recenzowane publikacje
o objętości co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim
lub
włoskim,
zamieszczone
w
zagranicznym
czasopiśmie
naukowym
niewymienionym w wykazie czasopism naukowych.
§ 14. 6. Właściwa komisja Komitetu decyduje, na wniosek zespołu ewaluacji, o którym mowa
w art. 43 ust. 1 ustawy [Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych,
na wniosek właściwej komisji, powołuje zespoły ewaluacji, w których skład wchodzą eksperci
właściwi dla różnych rodzajów jednostek naukowych i dziedzin nauki - Dz.U. 2010 nr 96 poz.
615], o uznaniu języka innego niż języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski
lub włoski za język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej, w szczególności w zakresie
dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo.
Przygotowanie: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, kustosz dyplomowany
Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne i odesłania: język podstawowy w danej dyscyplinie
Załącznik nr 4
KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk
humanistycznych i społecznych (dotyczy nauk humanistycznych, nauk teologicznych, nauk
społecznych, nauk ekonomicznych i nauk prawnych)
I. OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE I TWÓRCZE
1. Publikacje w czasopismach naukowych:
Lp. 4. Publikacja w innym zagranicznym czasopiśmie naukowym, w języku podstawowym
w danej dyscyplinie naukowej lub językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim (uwzględnia się publikacje o objętości co najmniej 0,5 arkusza
wydawniczego) – 4 pkt
2. Monografie naukowe:
Lp. 1. Autorstwo monografii naukowej w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim –
25 pkt
Lp. 2. Autorstwo monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie jest językiem
podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki: angielski,
niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 20 pkt
Lp. 3. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim – 5 pkt
Lp. 4. Autorstwo rozdziału w monografii naukowej w języku polskim (jeżeli język polski nie
jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż języki:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt
Lp. 5. Redakcja naukowa monografii wieloautorskiej w języku podstawowym w danej
dyscyplinie naukowej lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim,
rosyjskim lub włoskim – 5 pkt
Lp. 6. Redakcja naukowa monografii naukowej wieloautorskiej w języku polskim (jeżeli język
polski nie jest językiem podstawowym w danej dyscyplinie naukowej) lub w języku innym niż:
angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski lub włoski – 4 pkt
Przygotowanie: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, kustosz dyplomowany
Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne i odesłania: język podstawowy w danej dyscyplinie
"Często zadawane pytania" - odpowiedzi na pytania związane z kompleksową oceną
działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych (MNiSW)
[I kwartał 2013 r.]; cyt.:
Pytanie nr 42. Co oznacza termin: „Język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej”?
Odp. MNiSW. Termin ten oznacza język, który w procesie kompleksowej oceny jednostek
naukowych jest traktowany w danej dyscyplinie naukowej – z uwagi na jej specyfikę –
w zakresie stosowanej punktacji analogicznie jak języki angielski, niemiecki, francuski,
hiszpański rosyjski lub włoski w innych dyscyplinach naukowych. O uznaniu języka
za podstawowy w danej dyscyplinie naukowej decyduje właściwa komisja Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych na wniosek zespołu ewaluacji, w skład którego wchodzą eksperci
właściwi dla dziedzin nauki i rodzajów ocenianych jednostek naukowych.
KEJN-80 13-14 lutego 2013 r.: Protokół nr 2/2013 posiedzenia Komitetu Ewaluacji Jednostek
Naukowych w dniu 10 stycznia 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego; cyt.:
Ad. 8. Przewodniczący Komitetu zapoznał obecnych z listą pytań jednostek naukowych
wymagających stanowiska KEJN. Sformułowano odpowiedzi na wszystkie pytania –
do wykorzystania w zakładce „Często zadawane pytania” na stronie internetowej Ministerstwa.
KEJN-104 9-10 października 2013 r.: Protokół nr 18/2013 posiedzenia Komitetu Ewaluacji
Jednostek Naukowych w dniu 19 października 2013 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego; cyt.:
Ad. 8. Prof. Ewa Dahling-Turek, Przewodnicząca Komisji do spraw Grupy Nauk
Humanistycznych i Społecznych, przedstawiła odpowiedź na skierowane do Komisji pismo
Akademii Pomorskiej w Słupsku, dotyczące kwestii tzw. języka podstawowego dla danej
dyscypliny można mówić jedynie w odniesieniu do dorobku publikacyjnego filologów.
Protokoły KEJN podpisał Przewodniczący Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
Prof. dr hab. Maciej Zabel.
Przykład:
cyt.:
Przygotowanie: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, kustosz dyplomowany
Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Akty prawne i odesłania: język podstawowy w danej dyscyplinie
Odpowiedź sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z upoważnienia ministra - na interpelację nr 25063 w sprawie korekty ostatnich reform nauki i
szkolnictwa wyższego:
Szanowny Panie Marszałku! Odpowiadając na przesłaną przy piśmie nr SPS-023-25063/14
z dnia 5 marca 2014 r. interpelację poseł Anny Elżbiety Sobeckiej w sprawie korekty ostatniej
reformy nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności w zakresie dotyczącym humanistyki,
pragnę wyjaśnić, co następuje.
......
Przy kompleksowej ocenie działalności jednostek naukowych tylko w grupie nauk
humanistycznych i społecznych uwzględnia się dodatkowo recenzowane publikacje o objętości
co najmniej 0,5 arkusza wydawniczego, w języku podstawowym w danej dyscyplinie naukowej
lub w językach: angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, rosyjskim lub włoskim,
zamieszczone w zagranicznym czasopiśmie naukowym niewymienionym w wykazie
czasopism naukowych ogłaszanym przez ministra. Właściwa komisja KEJN decyduje,
na wniosek zespołu ewaluacji oceniającego dorobek danej jednostki naukowej, o uznaniu
języka innego niż ww. języki kongresowe za język podstawowy w danej dyscyplinie naukowej,
w szczególności w zakresie dyscyplin naukowych językoznawstwo i literaturoznawstwo.
Najczęściej jest to język polski.
......
W związku z powyższym trudno uznać za uzasadniony zarzut nieuwzględnienia specyfiki
nauk humanistycznych w ramach reformy nauki i szkolnictwa wyższego, w szczególności
w nowych zasadach oceny działalności jednostek naukowych z tego obszaru. Jednocześnie
pragnę zaznaczyć, że kryteria i szczegółowe parametry oceny jednostek naukowych będą
doskonalone w celu lepszego ich dostosowania do specyfiki działalności naukowej
w poszczególnych obszarach wiedzy. Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych wkrótce
podejmie prace zmierzające do modyfikacji obowiązujących zasad oceny, wykorzystując
uwagi i opinie przedstawicieli środowiska naukowego, w tym także z obszaru nauk
humanistycznych.
Podpisał Sekretarz stanu Marek Ratajczak
Warszawa, dnia 20 marca 2014 r.
Przygotowanie: dr inż. Katarzyna Maćkiewicz, kustosz dyplomowany
Oddział Informacji Naukowej i Czytelnia Czasopism, Biblioteka Uniwersytecka
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Download