4d3986d1cc130 [Regulamin konkursów Zarząd

advertisement
Załącznik do
Uchwały Nr 32/2011
Zarządu Powiatu Mławskiego
z dnia 13.01.2011r.
Zarząd Powiatu Mławskiego
ogłasza
otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:
ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, wypoczynku
dzieci i młodzieży, upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2011 roku.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6, 15, 16, 17, 32 i art. 13 Ustawy z dnia 23 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. nr 234
poz.1536 ze zm.) Zarząd Powiatu Mławskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację
zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz działań na rzecz kultury i sztuki
w 2011 roku.
I. Cel konkursu
Konkurs ma na celu wsparcie lub zlecenie organizacjom pozarządowym realizacji zadań
publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom
społecznym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działań na rzecz rozwoju kultury
i sztuki, podejmowanych na rzecz zaspokajania potrzeb i poprawy warunków oraz
podnoszenia poziomu życia mieszkańców Powiatu Mławskiego, a w szczególności
promowania zdrowego stylu życia, przeciwdziałania patologiom społecznym, zapewniania
edukacji zdrowotnej przede wszystkim dzieci i młodzieży, zagospodarowanie ich czasu
wolnego.
II. Rodzaje zadań
Przy współpracy z organizacjami pozarządowymi realizowane będą w Powiecie Mławskim
w 2011 roku zadania ujęte w następujących blokach programowych:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,
2) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
3) Działania na rzecz kultury i sztuki.
Ad. 1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadania 1
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportowych.
Zadanie 2
Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Cele szczegółowe:
Zadanie 1
Upowszechnianie sportu szkolnego. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w różnych
dyscyplinach sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Przygotowanie kadr sportowych i udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich.
1
Zadanie 2
Upowszechnianie sportu szkolnego. Sportowa rywalizacja dzieci i młodzieży w sekcjach:
lekkoatletycznej, siatkówce i tenisie stołowym na poziomie powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim. Udział reprezentacji w systemie zawodów ogólnopolskich.
Ad. 2) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Zadanie 1
Mistrzostwa pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Zadanie 2
Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mające przyczynić się do
zmniejszenia rozmiaru zjawisk patologicznych i poprawienia kondycji psychospołecznej
społeczeństwa lokalnego.
Zadanie 3
Popularyzacja zasad promocji zdrowia.
Zadanie 4
Integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, mające przyczynić się do poprawienia kondycji
psychospołecznej osób niepełnosprawnych.
Cele szczegółowe:
Zadanie 1
Popularyzowanie idei niesienia pomocy drugiemu człowiekowi oraz upowszechnianie wśród
młodzieży zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym
w różnych wypadkach oraz przeciwdziałania zagrożeniom zdrowotnym.
Zadanie 2
Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wspomaganie rodzin
w sytuacjach kryzysowych, zapobieganie przemocy, uzależnieniom i innym patologiom
zachowań społecznych.
Zadanie 3
Promowanie zasad promocji zdrowia oraz zwiększenie świadomości społecznej
w zakresie profilaktyki dbania o własne zdrowie.
Zadanie 4
Organizacja spotkania wigilijno – opłatkowego dla osób niepełnosprawnych, mająca na celu
integrację, podtrzymanie tradycji m. in. przez wspólne śpiewanie kolęd, dzielenie się
opłatkiem.
Ad. 3) Działania na rzecz kultury i sztuki
Zadanie 1
Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a w szczególności: festiwali, przeglądów,
występów artystycznych i konkursów.
Zadanie 2
Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji.
Zadanie 3
Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu,
w szczególności dzieci i młodzieży a także rodzin.
2
Cele szczegółowe:
Zadanie 1
Organizacja imprez kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji środowisk
dziecięcych i młodzieżowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.
Zadanie 2
Zwiększenie stanu wiedzy na temat kultury i dziedzictwa narodowego. Zwrócenie uwagi na
ważne wydarzenia upamiętniające.
Zadanie 3
Organizowanie atrakcyjnych form wypoczynku, szczególnie dla dzieci i młodzieży, aby
pokazać jak interesująco a zarazem bezpiecznie można spędzić czas wolny.
III. Warunki składania ofert
1. W konkursie mogą brać udział następujące podmioty:
1) Organizacje pozarządowe:
a) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach
publicznych,
b) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym
odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia.
2) Osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do
innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia
i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.
3) Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
4) Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące
spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. Nr 127, poz. 857), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów
statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.
IV. Terminy i sposób składania ofert
1. Wyznacza się terminy składania ofert:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 Zadanie 1 do 11 lutego 2011 r.
 Zadanie 2 do 11 lutego 2011r.
2) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 Zadanie 1 do 15 lutego 2011r.
 Zadanie 2 do 15 lutego 2011r.
 Zadanie 3 do 15 lutego 2011r.
 Zadanie 4 do 24 września 2011r.
3) Działania na rzecz kultury i sztuki
 Zadanie 1 do 18 lutego 2011r.
 Zadanie 2 do 18 lutego 2011r.
 Zadanie 3 do 4 lutego 2011r.
2. Oferty należy składać osobiście w Sekretariacie Starostwa lub za pośrednictwem poczty
w wyznaczonym terminie do godziny 12.00. Nie będą przyjmowane wnioski przesłane drogą
3
elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data złożenia oferty do urzędu lub data
stempla pocztowego.
3. Oferty należy składać zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania
publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U z Nr 264 poz. 2207).
Druki można pobierać także w Wydziale Edukacji i Zdrowia Starostwa Powiatowego
w
Mławie
(pok.
Nr
7),
znajdują
się
one
również
na
stronie
http://bip.powiatmlawski.pl/index.php?strona=1709
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na realizacje otrzyma
podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według
obowiązującego wzoru , w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
6. Podmioty, których oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym zostaną
powiadomione o zlecenie zadania publicznego.
7. Wysokość środków do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej
umowie.
V. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań
Na realizację zadań zgodnie z budżetem Powiatu Mławskiego, przeznacza się następujące
kwoty na realizacje zadań:
1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
 Zadanie 1 – 23 tys. zł
 Zadanie 2 – 17 tys. zł
2) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
 Zadanie 1 – 2 tys. zł
 Zadanie 2 – 7 tys. zł
 Zadanie 3 – 2 tys. zł
 Zadanie 4 – 9 tys. zł
4) Działania na rzecz kultury i sztuki
 Zadanie 1 – 15 tys. zł
 Zadanie 2 – 10 tys. zł
 Zadanie 3 – 8 tys. zł
Kwoty te mogą ulec zmianie w przypadku stwierdzenia, iż: zadania można zrealizować
mniejszym kosztem, złożone oferty nie uzyskają akceptacji Zarządu Powiatu Mławskiego lub
zaistnieje konieczność zmiany budżetu Powiatu w części przeznaczonej na realizację zadania
z ważnych przyczyn, niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.
VI. Zasady przyznawania dotacji:
Zasady przyznawania dotacji na realizację powyższych zadań określają przepisy:
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.)
- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.)
4
VII. Terminy, kryteria i tryb wyboru oferty
1.W terminie 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert na tablicy ogłoszeniowej urzędu oraz
stronie internetowej Powiatu Mławskiego, Zarząd Powiatu podaje publicznie informacje
dotyczące nazw podmiotów i ich adresów, nazwy zadania i ceny oferty.
2. Konkurs rozstrzyga Zarząd Powiatu Mławskiego po zapoznaniu się z opinią Komisji
Konkursowej, dokonując wyboru ofert najlepiej służących realizacji zadania. Rozstrzygnięcie
konkursu podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeniowej urzędu oraz na
stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Mławie.
3. Skład komisji oraz zasady jej pracy każdorazowo określa odrębna Uchwała Zarządu
Powiatu Mławskiego.
4. Ostateczne rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca od ostatniego
dnia przyjmowania ofert w poszczególnych terminach składania ofert.
Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną
odrzucone z przyczyn formalnych.
5. Wybór ofert stanowiących formę realizacji zadania nastąpi w oparciu o następujące
kryteria:
a. celowość oferty, jej zakres rzeczowy, zasięg i zgodność z założeniami Powiatu
Mławskiego w zakresie realizowanych zadań oraz z niniejszym ogłoszeniem,
b. posiadanie przez wnioskodawcę odpowiedniego doświadczenia oraz potencjału ludzkiego,
ekonomicznego i rzeczowego,
c. wymierne efekty,
d. charakter i zasięg oddziaływania,
e. rzetelny budżet,
f. terminowość wykonywania i rozliczania innych zadań finansowych z budżetu powiatu
mławskiego,
g. stopień zaangażowania w realizację oferenta, sponsorów czy innych jednostek
organizacyjnych,
h. wysokość środków budżetowych przeznaczonych przez Zarząd Powiatu Mławskiego
w 2011 roku na realizację zadań publicznych w zakresie realizowanych zadań, co skutkować
może udzieleniem dotacji w kwocie innej niż w ofercie.
6. Preferowane będą oferty dotyczące zadań, projektów i programów:
a. z tradycjami
b. mające duże znaczenie promocyjne powiatu
c. których uczestnikami będą dzieci i młodzież
7. Zarząd Powiatu Mławskiego może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie
przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres
realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego
reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej
okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
5
IX. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Uchwała Zarządu Powiatu Mławskiego w sprawie wyboru i dofinansowania oferty będzie
podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Wzór umowy określa
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie
wzoru oferty na realizację zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie
zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207).
2. Terminy i warunki realizacji zadań każdorazowo określane będą w odpowiednich
umowach.
3. Zleceniobiorca zobowiązany jest do:
a. korekty kosztorysu projektu w przypadku przyznania dotacji w innej wysokości niż
wnioskowana,
b. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków publicznych otrzymanych na podstawie
umowy,
c. sprawozdanie z wykonania zadania publicznego według wzoru określonego
w Rozporządzeniu Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru
oferty realizacji zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.
Nr 264 poz. 2207).
X. Informacja o wspieraniu przez Zarząd Powiatu Mławskiego zadań publicznych
z zakresu realizowanych zadań objętych niniejszym ogłoszeniem w roku ogłoszenia
otwartego konkursu i w roku poprzednim.
Ad. 1) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Zadania 1
Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach
sportowych.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
4
19 000,00 zł
213 835,00 zł
Zadanie 2
Organizacja imprez i zawodów sportowych na poziomie powiatowym, wojewódzkim
i ogólnopolskim.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
5
14 000,00 zł
149 994,37 zł
Zadanie na wniosek organizacji
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
1
1 133,81 zł
43 713,81 zł
6
Ad. 2) Ochrona i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
Zadanie 1
Mistrzostwa pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
1
2 252,00 zł
2 963,27 zł
Zadanie 2
Wspieranie rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym mające przyczynić się do
zmniejszenia rozmiaru zjawisk patologicznych i poprawienia kondycji psychospołecznej
społeczeństwa lokalnego.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
3
5 000,00 zł
16 625,77 zł
Zadanie 3
Popularyzacja zasad promocji zdrowia
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
1
1 369,00 zł
2 121,46 zł
Zadanie 4
Integracyjne spotkanie wigilijno-opłatkowe, mające przyczynić się do poprawienia kondycji
psychospołecznej osób niepełnosprawnych.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
5
5 000,00 zł
8 602,43 zł
Ad. 3) Działania na rzecz kultury i sztuki
Zadanie 1
Organizacja wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych, a w szczególności: festiwali, przeglądów,
występów artystycznych i konkursów.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
4
10 000,00 zł
82 829,63 zł
Zadanie 2
Organizowanie lub uczestnictwo w przedsięwzięciach podtrzymujących tradycję narodową,
pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
wspieranie przedsięwzięć jubileuszowych organizacji.
Liczba udzielonych dotacji
10
Kwota udzielonej dotacji
14 775,00 zł
Koszt realizacji zadania
73 160,68 zł
7
Zadanie 3
Organizowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu dla mieszkańców powiatu,
w szczególności dzieci i młodzieży a także rodzin.
Liczba udzielonych dotacji
Kwota udzielonej dotacji
Koszt realizacji zadania
4
5 199,99 zł
26 443,44 zł
Podpisy członków Zarządu:
1. Włodzimierz. A. Wojnarowski ……………..
2. Barbara Gutowska ………………………….
3. Marcin Burchacki …………………………..
4. Mariusz Gębala ……………………………..
5. Marek Linkowski …………………………..
8
Download