Enzymy użyteczne w analizie restrykcyjnej DNA. Podział na grupy.

advertisement
RECOMBINANT
DNA TECHNOLOGY
INTRODUCTION
• Recombinant DNA technology is the use of in vitro molecular
techniques to isolate and manipulate fragments of DNA
• In the early 1970s, researchers at Stanford University were
able to construct chimeric molecules called recombinant DNA
molecules
– Shortly thereafter, it became possible to introduce such molecules into
living cells
– This achievement ushered in the era of gene cloning
• Recombinant DNA technology and gene cloning have been
fundamental to our understanding of gene structure and
function
GENE CLONING
• The term gene cloning refers to the
phenomenon of isolating and making many
copies of a gene
• The laboratory methods that are necessary to
clone a gene were devised during the early
1970s
– Since then, many technical advances have
enabled gene cloning to become a widely used
procedure in science
Cloning Experiments Involve
Chromosomal and Vector DNA
• Cloning experiments usually involve two kinds of
DNA molecules
– Chromosomal DNA
• Serves as the source of the DNA segment of interest
– Vector DNA
• Serves as the carrier of the DNA segment that is to be cloned
– To prepare chromosomal DNA, the scientist has to
• Obtain cellular tissue from the organism of interest
• Break open the cells
• Extract and purify DNA using a variety of biochemical techniques
• The cell that harbors the vector is called the host cell
– When a vector is replicated inside a host cell, the DNA that
it carries is also replicated
• The vectors commonly used in gene cloning were
originally derived from two natural sources
– 1. Plasmids
– 2. Viruses
– Commercially available plasmids have selectable markers
• Typically, genes conferring antibiotic resistance to the host cell
Cloning Experiments Involve
Enzymes that Cut and Paste DNA
• Insertion of chromosomal DNA into a vector
requires the cutting and pasting of DNA fragments
• The enzymes used to cut DNA are known as
restriction endonucleases or restriction enzymes
– These bind to specific DNA sequences and then cleave
the DNA at two defined locations, one on each strand
Figure 18.1
18-9
• Restriction enzymes were discovered in the 1960s
and 1970s by Werner Arber, Hamilton Smith and
Daniel Nathans
• Restriction enzymes are made naturally by many
species of bacteria
– They protect bacterial cells from invasion by foreign DNA,
particularly that of bacteriophage
• Currently, several hundred different restriction
enzymes are available commercially
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-10
Restriction/Methylation Enzyme
Eco RI Restriction Enzyme
Single stranded “nick”
• First restriction enzyme from Escherichia coli, so Eco R1
• Restriction enzymes bind to specific DNA sequences
– These are typically palindromic
• The sequence is identical when read in the opposite direction in the
complementary strand
• For example, the EcoRI recognition sequence is
5’ GAATTC 3’
3’ CTTAAG 5’
• Some restriction enzymes digest DNA into
fragments with “sticky ends”
– These DNA fragments will hydrogen bond to each other
due to their complementary sequences
• Other restriction enzymes generate blunt ends
– The enzyme NaeI
This interaction is not stable because
it involves only a few hydrogen bonds
To establish a permanent connection, the
sugar-phosphate backbones of the two DNA
fragments must be covalently linked
Add DNA ligase which
covalently links the
DNA backbones
A recombinant
DNA molecule
ENZYMY RESTRYKCYJNE
• Restryktazy (inaczej enzymy restrykcyjne, endonukleazy
restrykcyjne) - to enzymy izolowane z bakterii, zdolne do
rozpoznawania specyficznych sekwencji w DNA (z reguły
są to sekwencje palindromowe) i do przecinania
dwuniciowej cząsteczki DNA w ściśle określonym
miejscu, w obrębie lub okolicy sekwencji rozpoznawanej.
• Otrzymywane fragmenty DNA nie są losowe a w każdym
prążku na żelu znajdują się cząsteczki DNA o identycznej
sekwencji nukleotydowej.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
• Z reguły różne enzymy rozpoznają odmienne sekwencje
DNA.
• Istnieją jednak wyjątki - tzw. izoschizomery - enzymy
izolowane z różnych organizmów, ale rozpoznające te
same sekwencje.
•
• Zdarza się także, że dwa enzymy wytwarzają takie same
lepkie końce, mimo rozpoznawania różnych sekwencji
DNA. Umożliwia to klonowanie DNA strawionego jednym
enzymem w wektorze strawionym innym, dającym takie
same lepkie końce.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
• Nazewnictwo opiera się na literowych skrótach, w
których pierwsza litera pochodzi od rodzaju bakterii,
a druga i trzecia od gatunku. Następna litera oznacza
szczep lub lub typ, a kolejne enzymy z danego
szczepu lub typu otrzymują litery rzymskie.
18-11
ENZYMY RESTRYKCYJNE
ENZYMY RESTRYKCYJNE
• Jednostka enzymu restrykcyjnego to taka jego ilość,
która trawi kompletnie 1mg DNA faga lambda (około
50 kb) w czasie 1 godz. w temperaturze 37°C.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Podział restryktaz według rodzaju wytwarzanych końców:
• tępe końce - nici rozcięte naprzeciwko siebie - wszystkie
nukleotydy są sparowane z komplementarnymi nukleotydami
na przeciwnym łańcuchu;
• lepkie końce - 3` lub 5`ssDNA (jednoniciowe) ogony na obu
końcach utworzone przez niesymetryczne cięcie,
komplementarne do podobnych tworzonych w innych
cząsteczkach DNA przez te same enzymy restrykcyjne
niezależnie od źródła DNA, co pozwala na łączenie DNA w
reakcji ligacji nawet bardzo różniących się gatunków czyli
formowanie chimerycznych molekuł.
“Sticky” ends
5’ overhang (EcoRI)
5’-GAATTC-3’
3’-CTTAAG-5’

5’-G-OH
3’-CTTAA-PO4
3’ overhang (PstI)
5’-CTGCAG-3’
3’-GACGTC-5’

5’-CTGCA-OH
3’-G-PO4
+
PO4-AATTC-3’
HO-G-5’
+
PO4-G-3’
HO-ACGTC-5’
+
PO4-GGG-3’
HO-CCC-5’
“Blunt” ends
5’ overhang (SmaI)
5’-CCCGGG-3’
3’-GGGCCC-5’

5’-CCC-OH
3’-GGG-PO4
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Modyfikacje końców :
• tępych, poprzez dołączenie adaptorów (krótkich fragmentów DNA
zakończonych z jednej strony na tępo z drugiej na lepko, specyficznie
dla danej restryktazy) lub linkerów (krótkich fragmentów DNA
zawierających określone miejsce restrykcyjne, zakończonych na tępo),
przed dołączeniem tych ostatnich należy zmetylować genomowy DNA
odpowiednią metylazą a po ligacji strawić DNA daną restryktazą
uzyskując lepkie końce;
•
• lepkich, które mają cofniętą nić 3`; można je wypełnić przy pomocy
fragmentu Klenowa polimerazy DNA E.coli i kompletu nukleotydów;
• lepkich, które mają cofniętą nić 5`; można je wytępić obcinając wysunięty
jednoniciowy DNA przy użyciu nukleazy MB, S1 lub polimerazy I E.coli
wykorzystując jej aktywność egzonukleolityczną 3`-5`.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Podział restryktaz według sekwencji rozpoznawanej:
• czwórkowe , rozpoznają sekwencję DNA złożoną z czterech
nukleotydów
Statystycznie w dowolnym DNA takich miejsc jest dużo - co 256 pz.
Restryktazy takie mogą strawić DNA na bardzo małe fragmenty.
• szóstkowe, rozpoznają sekwencję DNA złożoną z sześciu nukleotydów
Dowolne miejsce restrykcyjne złożone z sześciu nukleotydów występuje
statystycznie co około 4096 pz w DNA, w którym ilości poszczególnych
nukleotydów są równe. Proporcje te zmieniają się w zależności od
organizmu, dlatego dobór enzymu szóstkowego i warunki należy ustalić
eksperymentalnie.
• ósemkowe, stosowane niezbyt często. Tną DNA bardzo rzadko.
Frequency of cutting of recognition enzymes
Sau 3A (GATC) cuts (¼)(¼)(¼)(¼) = once every 256 base pairs
(assuming G/C = A/T, which is often does not)
BamH1 (GGATCC) cuts (¼)(¼)(¼)(¼)(¼)(¼) = once every ~4Kb
HindII (GTPyPuAC) cuts (¼)(¼)(½)(½)(¼)(¼) = once every ~1Kb
•
•
•
•
•
Enzymy restrykcyjne izolowane z różnych gatunków
bakterii podzielono na trzy klasy (I, II i III)
w zależności od:
Liczby i organizacji wchodzących w ich skład
podjednostek
Wymagań dotyczących kofaktorów
Mechanizmu enzymatycznego
Specyficzności rozpoznawanej sekwencji
Regulacji ekspresji genów kodujących enzymy
Podział ten jest stale modyfikowany, uaktualniany w
związku z odkrywaniem nowych systemów RM
Typ I RM
•
•
•
•
•
•
Jest najbardziej skomplikowanym systemem, złożonym z
trzech podjednostek strukturalno-funkcjonalnych:
Podjednostka S – rozpoznaje sekwencję DNA
Podjednostka M – modyfikuje DNA
Podjednostka R – aktywność restrykcyjna
Podjednostki S i M tworzą m6A-metylazę DNA o stechiometrii
M2S1, która rozpoznaje i modyfikuje DNA w obrębie określonej
sekwencji
Kompleks 3 podjednostek R2M2S1 jest enzymem restrykcyjnym
(wymaga ATP) gdy napotka niezmodyfikowany DNA
Cięcie następuje w różnych niezdefiniowanych odległościach
od miejsca rozpoznania, zwykle kilkaset do kilku tysięcy par
zasad
Typ II RM
• W zdefiniowanych warunkach posiadają wysoką
specyficzność rozpoznawanej sekwencji
• Dają powtarzalne produkty trawienia
endonukleolitycznego
• Nie wymagają ATP i S-adenozylo-L-metioniny, a jedynie
jonów Mg
• Aktywności metylazy i endonukleazy rozdziolone są
między dwa odrębne białka kodowane przez różne geny
• Rozpoznają krótkie najczęściej palindromiczne
sekwencje 4-8 pz i trawią DNA w obrębie sekwencji
rozpoznania lub w pewnej ściśle określonej odległości
od niej
• Wyróżnia się podtypy lub klasy w obrębie rodziny II
Klasy typu II RM
• II S (monomery w roztworze; rozpoznają asymetryczną
sekwencję; cięcie w zdefiniowanej odległości od
sekwencji rozpoznawanej, 1-20 pz; np. FokI –
GGATGN9/13
• II E (rozpoznawane dwie sekwencje: w efektorze
allosterycznym i właściwej sekwencji ciętej, np. NaeI –
GCG/CGC)
• II F (homotetramer, rozpoznaje dwie sekwencje,
trawienie jednoczesne obu miejsc, np. NgoMIV –
G/CCGGC
• II T (heterodimer, rozpoznawana sekwencja
asymetryczna, sekwencja palindromiczna, np. Bpu10I –
CC/TNAGG
Klasy typu II RM c.d.
• II G (aktywność R i M w jednym łańcuchu
polipeptydowym, cięcie poza sekwencją
rozpoznania, stymulacja przez SAM, np. Eco57I
- CTGAAGN14/16)
• II B (trawienie po obu stronach rozpoznawanej
sekwencji, aktywność R i M w jednym Łańcuchu
polipeptydowym, np. BcgI –
NN/N10CGAN6TGCN10/NN)
• II M (rozpoznawana sekwencja zmetylowana,
np. DpnI – GmA/TC)
Typ III RM
• Zbudowany z 2 podjednostek: M –
modyfikującej i R – restrykcyjnej,
występujących w stechiometrii R2M2
• Enzymy rozpoznają 5-6 pz, nie
wykazujące symetrii wewnętrznej i trawią
w odległości około 25 pz od miejsca
rozpoznania
• Wymagają do aktywności ATP i Sadenozylo-L-metioniny
Enzymy użyteczne w analizie
restrykcyjnej DNA. Podział na grupy.
• enzymy należące do grupy "regularnych 6t-ek", np.:
EcoRI, BamHI, BglII, PstI, HindIII
• enzymy należące do grupy rozpoznających kilka
specyficzności, np.:
HincII - GT[PyPu]AC, AccI, AvaII, AflIII
• enzymy należące do grupy rozpoznających nieciągłe
sekwencje palindromowe, np.:
BglI (GCCNNNN'NGGC), BstXI (CGANNNNN'NTGG)
• enzymy rozpoznające specyficzną sekwencję, lecz
przecinające DNA poza nią ("shiftery", klasa lI S), np.:
FokI
GGATGNNNNNNNNN(9)’
CCTACNNNNNNNNNNNNN(13)’
MboII
GAAGANNNNNNNN(8)’
CTTCTNNNNNNN(7)’
Grupy enzymów pozostawiających
komplementarne końce
Istnieją grupy enzymów rozpoznające
odmienne sekwencje lecz pozostawiające po
trawieniu komplementarne końce DNA. Są one
dostępne komercyjnie i dają duże możliwości w
opracowaniu strategii wieloetapowego
klonowania.
Grupy enzymów pozostawiających
komplementarne końce
Najpopularniejsze pary enzymów
pozostawiających komplementarne końce
to:
• BamHI
G’GATC’C
• BglII
A’GATC’T
• BstYI (XhoII)
G/A’GATC’C/T
• BclI
T’GATC’A
• Sau3AI
‘GATC’
Grupy enzymów pozostawiających
komplementarne końce
•
•
•
•
XbaI
NheI
SpeI
AvrII
T’CTAG’A
G’CTAG’C
A’CTAG’T
C’CTAG’G
•
•
•
•
SalI
PaeR7I
XhoI
AvaI
G’TCGA’C
C’TCGA’G
C’TCGA’G
C’C/TCGG/A’G
Izoschizomery
• to enzymy pochodzące z różnych
organizmów bakteryjnych, ale
rozpoznające taką samą sekwencję i
przecinające ją identycznie. Np.:
SphI
GCATG’C
BbuI
GCATG’C
Neoschizomery
• rozpoznają taką samą sekwencję DNA lecz przecinają ją w inny
sposób. Uniemożliwia to łączenie (ligację) końców, więc
podczas planowania ligacji nie można tego przeoczyć! Np.:
Acc65I
G’GTACC
KpnI
GGTAC’C
SmaI
XmaI
CCC’GGG
C’CCGGG
BbeI
EheI
KasI
NarI
GGCGC’C
GGC’GCC
G’GCGCC
GG’CGCC
Problem dam/dcm metylacji DNA w
komórkach E. coli
Jeżeli sekwencje GATC lub CC A/T GG są
częścią sekwencji rozpoznawanej, bądź enzym
rozpoznaje i przecina taką sekwencję bezpośrednio,
to fakt ten ma swoje konsekwencje, jeśli DNA jest
otrzymywane w komórkach E. coli dam+ dcm+. W
związku z metylacją adeniny w sekwencji GATC
(dam) i wewnętrznej cytozyny w sekwencji CC A/T
GG (dcm) w dzikich szczepach E. coli, należy brać
pod uwagę wrażliwość danego enzymu
restrykcyjnego na tego typu metylację substratu.
Jeżeli zatem sekwencje GATC lub CC A/T GG
nakładają się na sekwencje rozpoznawane, należy
wiedzieć, że nie każde istniejące na danym DNA
miejsce restrykcyjne dla odpowiedniego enzymu
będzie cięte.
Problem dam/dcm metylacji DNA w
komórkach E. coli
• Lista niektórych enzymów, których aktywność
jest zależna od zmetylowanego DNA w
sekwencji dam (podkreślono). Enzymy te nie
trawią takich sekwencji:
BclI
TGAMTCA
ClaI
gAMTCGAT
DpnII, MboI
GAMTC
HphI
GGTGAMtc
MboII
GAAGAMtc
NruI
TCGCGAMtc
XbaI
TCTAGAMtc
Problem dam/dcm metylacji DNA w
komórkach E. coli
• Lista enzymów dam niezależnych
(niewrażliwych):
BamHI
GGAMTCC
BglII
AGAMTCT
BstYI
(A/G)GAMTC(C/T)
PvuI
CGAMTCG
Sau3AI
GAMTC
Problem dam/dcm metylacji DNA w
komórkach E. coli
• Lista enzymów dcm zależnych wrażliwych (sekwencje dcm podkreślono):
AvaII
GG(A/T)CCM(a/t)gg
BalI
TGGCCMAgg
EcoRII
CCM(A/T)GG
Sau96I
GGNCCM(a/t)gg
StuI
AGGCCMTgg
Problem dam/dcm metylacji DNA w
komórkach E. coli
• Lista enzymów niewrażliwvch na dcm
metylację:
BglI
GCCM(A/T)GGNNGGC
BstNI
CCM(A/T)GG
HaeIII
GGCCM(a/t)gg
KpnI
GGTACCM(a/t)gg
NarI
GGCGCCM(a/t)gg
Warunki trawienia a niespecyficzna
aktywność (ang. star activity)
• Jeżeli przeprowadza się trawienie w warunkach
znacznie odbiegających od optymalnych dla danego
enzymu, to często zdarza się, że obserwujemy
niespecyficzne cięcia.
• Dzieje się tak, ponieważ w tych warunkach enzym
rozpoznaje sekwencje różniące się od sekwencji
specyficznej (kanonicznej), np. o jedną zasadę.
• W przypadku EcoRI, dla którego sekwencją
kanoniczną jest GAATTC takie zmienione przecinane
sekwencje to np. CAATTC, GAATTG, GTATTC itp.
Warunki trawienia a niespecyficzna
aktywność (ang. star activity)
•
•
•
•
•
•
Do czynników mogących wywołać rozluźnioną
specyficzność enzymu zalicza się:
1. stężenie glicerolu powyżej 5%
2. obecność DMSO, etanolu, glikolu
etylenowego
3. zbyt niską siłę jonową mieszaniny reakcyjnej
4. zbyt wysokie pH
5. obecność innych niż Mg2+ jonów
dwuwartościowych metali (np.: Mn, Cu, Zn, Fe,
Co, Ca)
6. zbyt wysokie stężenie enzymu w próbce.
Lista enzymów modyfikujących
niezbędnych do klonowania
• zestaw enzymów restrykcyjnych
• fragment Klenowa polimerazy DNA I - tworzenie tępych
końców przez wypełnianie cofniętych końców 3'
• polimeraza DNA T4 - tworzenie tępych końców przez
usuwanie jednoniciowych końców 3' lub wypełnianie
cofniętych końców 3'
• kinaza polinukleotydowa T4 - fosforylacja końców 5'
• ligaza DNA T4 - łączenie końców DNA
• nukleaza mung bean - tworzenie tępych końców przez
usuwanie jednoniciowych lepkich końców
• RNazaA - degradacja RNA
• alkaliczna fosfataza - usuwanie grup fosforanowych z
końców 5'
Polimerazy DNA
• DNA Polimeraza I (polimeraza Kornberga)
Większość komercyjnych preparatów tego enzymu otrzymano z E. coli lizogennej fagiem l/polA.
Enzym ten jest polipeptydem o masie cząsteczkowej 109 kDa, mającym trzy różne aktywności:
1) DNA polimerazy oraz
2) egzonukleazy 3’-5’ i
3) egzonukleazy 5’-3’.
W reakcji z dwuniciowym DNA (dsDNA) i przy nadmiarze dNTP aktywność egzonukleazy 3‘-5‘
jest zwykle maskowana przez aktywność polimerazy 5‘-3'.
Właściwości:
(1) 5‘-3' DNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do swojej aktywności matrycy
jednoniciowego DNA (ssDNA) i startera DNA lub RNA z końcem 3'-OH.
(2) 5-3' egzonukleaza, degradująca dwuniciowy DNA (dsDNA) lub hybrydy DNA/RNA jod końca
5'-P.
(3) 3‘-5' egzonukleaza, degradująca dwuniciowy DNA (dsDNA) lub jednoniciowy DNA (ssDNA)
od końca 3'-OH.
Zastosowanie:
(1) Znakowanie DNA metodą przesunięcia pęknięć (ang. nick translation)
(2) Synteza nici cDNA w połączeniu z RNaząH.
Polimerazy DNA
• DNA Polimeraza I (fragment Klenowa)
Źródłem tego enzymu jest produkt proteolizy polimerazy Kornberga subtilizyną. Enzym ten
jest także otrzymywany z rekombinanta E. coli syntetyzującego to białko z zmienionego
genu polA. Ma masę cząsteczkową 75 kDa i brak mu aktywności 5’-3' egzonukleazy.
Właściwości:
(1) 5‘-3‘ DNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do aktywności matrycy jednoniciowego
DNA (ssDNA) oraz startera DNA lub RNA z końcem 3'- OH.
(2) 3‘-5' egzonukleaza, degradująca dwuniciowy DNA (dsDNA) lub jednoniciowy DNA
(ssDNA) od końca 3‘-OH.
Zastosowanie:
(1) Wypełnianie i znakowanie dwuniciowego DNA (dsDNA) z 5‘ jednoniciowym, lepkim
końcem
(2) Znakowanie ssDNA metodą wydłużania startera (ang. random priming)
(3) Synteza drugiej nici cDNA
(4) Synteza komplementarnej nici w mutagenezie miejscowo-specyficznej
(5) Synteza sond ssDNA
(6) Znakowanie DNA metodą przesunięcia pęknięć (ang. nick translation)
Polimerazy DNA
• DNA Polimeraza faga T4
Źródłem tego enzymu są bakterie E. coli zakażone fagiem T4 lub rekombinant E. coli
syntetyzujący to białko z sklonowanego genu polimerazy T4. DNA polimeraza z faga T4
jest pojedynczym polipeptydem o masie cząsteczkowej 114 kDa, i brak jej aktywności
egzonukleazy 5‘-3'. Więc jest funkcjonalnie podobny do fragmentu Klenowa, przy czym
polimeraza T4 posiada bardziej aktywną egzonukleazę 3‘-5'.
Właściwości:
(1) 5‘-3' DNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do aktywności matrycy jednoniciowego
DNA (ssDNA) i starter DNA lub RNA z końcem 3'-OH.
(2) 3‘-5' egzonukleaza, degradująca od końca 3'-OH dwuniciowy DNA (dsDNA) lub
jednoniciowy DNA (ssDNA).
Aktywność 3’-5' egzonukleazy polimerazy DNA T4 umożliwia enzymowi przeprowadzać
reakcje wymiany z cząsteczkami dsDNA posiadającymi tępe lub 3' wiszące końce.
Zastosowanie:
(1) Wypełnianie i znakowanie dwuniciowego DNA (dsDNA) z 5' jednoniciowym, lepkim
końcem
(2) Znakowanie dsDNA przez reakcję wymiany
(3) Wypełnianie luk w DNA w mutagenezie miejscowo-specyficznej z krótkimi
oligonukleotydami
(4) Wykrywanie dimerów tyminowych
Polimerazy DNA
• DNA Polimeraza faga T7
Źródłem tego enzymu są bakterie E. coli zakażone fagiem T7. DNA polimeraza faga T7 jest
dimerem złożonym z produktu genu 5 faga T7 (84 kDa) i tioredoksyny E. coli. Produkt
genu 5 posiada aktywność polimerazy/egzonukleazy, a białko E. coli ściśle wiąże
kompleks z matrycą DNA, zapobiegając wczesnej dysocjacji podczas syntezy
komplementarnej nici. Enzym ten jest funkcjonalnie podobny do fragmentu Klenowa, lecz
charakteryzuje się szybszym stopniem syntezy DNA (300 nt/s).
Właściwości:
(1) 5‘-3‘ DNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do aktywności matrycy jednoniciowego
DNA (ssDNA) oraz startera DNA lub RNA z końcem 3'-OH.
(2) 3‘-5' egzonukleaza, degradująca od końca 3'-OH dwuniciowy DNA (dsDNA) lub
jednoniciowy DNA (ssDNA).
Zastosowanie:
Używany alternatywnie z fragmentem Klenowa, szczególnie w tych przypadkach, które
wymagają dużej szybkości syntezy i dobrego wiązania z matrycą.
Polimerazy DNA
• DNA Polimeraza Taq
Źródłem tego enzymu są bakterie Thermus aquaticus YT1 lub rekombinant E. coli. Enzym ten
jest funkcjonalnie podobny do DNA polimerazy I E. coli. Cenną jego właściwością jest
termostabilność w zakresie temperatur od 37°C do 94°C, a optimum działania wykazuje
przy 80°C.
Właściwości:
(1) 5‘-3‘ DNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do aktywności matrycy jednoniciowego
DNA (ssDNA) oraz startera DNA lub RNA z końcem 3'-OH
(2) 5‘-3' egzonukleaza, degradująca od końca 5'-P dwuniciowy DNA (dsDNA) lub hybryd DNARNA.
Zastosowanie:
(1) Amplifikacja DNA przez łańcuchową reakcję polimery (ang. Polimerase Chain Reaction PCR)
(2) W sekwencjonowaniu DNA metodą Sangera
Odwrotne transkryptazy
Źródłem są kurczęta zainfekowane wirusem AMV (ang. Avian Myeloblastosis Virus)
lub rekombinant E. coli z wklonowanym genem AMVpol.
Odwrotna transkryptaza AMV jest to białko dimeryczne złożone z podjednostek o
masach cząsteczkowych 62 i 94 kDa. Mała podjednostka jest proteolitycznym
produktem dużej podjednostki.
Właściwości:
(1) 5‘-3' DNA- lub RNA-zależna polimeraza DNA, wymagająca do aktywności
matrycy jednoniciowego DNA (ssDNA) lub jednoniciowego RNA (ssRNA) oraz
startera DNA lub RNA z końcem 3'-OH.
(2) 5’-3’ i 3’-5’ aktywność egzonukleazy, specyficznej dla RNA w hybrydzie
DNA/RNA.
(3) Aktywność DNA endonukleazy.
Zastosowanie:
(1) Synteza pierwszej nici cDNA
(2) Sekwencjonowanie RNA
(3) Sekwencjonowanie DNA, szczególnie dla regionów bogatych w G+C
(4) Szukanie drugorzędowych struktur RNA
(5) Znakowanie 3' końców fragmentów DNA
Polimerazy RNA
• RNA Polimeraza E. coli
Holoenzym polimerazy RNA izolowanej z E. coli składa się z 4 podjednostek: 2a, b i b'. Jest on
zdolny do elongacji transkryptów, lecz nie do wydajnej inicjacji transkrypcji. Dla inicjacji
transkrypcji potrzebna jest piąta podjednostka - s.
Właściwości:
DNA-zależna polimeraza RNA rozpoznaje różne sekwencje promotorowe podobne do sekwencji
consensus i syntetyzuje RNA aż do sekwencji terminatorowej.
Zastosowanie:
(1) Transkrypcja genów z właściwych promotorów in vitro
(2) Synteza znakowanego RNA
• RNA Polimeraza faga SP6
Źródłem enzymu są bakterie Salmonella typhimurium LT2 zakażone fagiem SP6 lub rekombinant
E. coli. RNA polimeraza faga SP6 jest polipeptydem o masie cząsteczkowej 96 kDa.
Promotor SP6 jest bardzo wydajny i specyficznie rozpoznawany przez polimerazę SP6.
Wektory zawierające promotor SP6 mogą syntetyzować mikrogramowe ilości RNA.
Polimeraza SP6 nie kończy syntezy przy nacięciach matrycy.
Właściwości: DNA-zależna polimeraza RNA, wysoce specyficzna w stosunku do promotora SP6.
Zastosowanie: (1) Produkcja antysensownego RNA; (2) Synteza mRNA w translacji in vitro, (3)
Otrzymywanie znakowanego RNA; (4) Sekwencjonowanie RNA
Polimerazy RNA
• RNA Polimeraza faga T3
Źródłem enzymu jest rekombinant E. coli zawierający plazmid z wklonowanym genem
polimerazy RNA T3 pod kontrolą promotora lacUV5. Jest to polipeptyd o masie
cząsteczkowej około 100 kDa. Enzym jest bardzo specyficzny do promotorów T3.
Właściwości:
DNA-zależna polimeraza RNA, wysoce specyficzna w stosunku do promotora T3.
Zastosowanie:
Synteza transkryptów RNA pod kontrolą promotora T3, zastosowanie podobne jak RNA
polimerazy SP6.
• RNA Polimeraza faga T7
Źródłem enzymu jest rekombinant E. coli zawierający plazmid z wklonowanym genem RNA
polimerazy T7 pod kontrolą promotora lacUV5. RNA polimeraza T7 jest polipeptydem o
masie cząsteczkowej 98 kDa. Enzym jest bardzo specyficzny dla promotorów T7. Wektor
zawierający promotor T7 może być zastosowany do otrzymania 30 mg transkryptu RNA z 1
mg DNA matrycowego w ciągu 30 min.
Właściwości:
DNA-zależna polimeraza RNA, wysoce specyficzna dla promotora T7.
Zastosowanie:
Synteza transkryptów RNA z sekwencji ligowanych pod kontrolę promotora T7, zastosowanie
podobne do RNA polimerazy SP6.
Nukleazy
• Nukleaza Bal31
Źródłem są bakterie Alteromonas espejiana Bal31. Jest to zewnątrzkomórkowa nukleaza,
wysoce zależna od sekwencji, w dużych rozcieńczeniach jest funkcjonalna tylko aktywność
endonukleazy dla jednoniciowego DNA (ssDNA).
Właściwości:
(1) 3'—>5' egzonukleaza, która progresywnie usuwa nukleotydy z końca 3'-OH
cząsteczek ssDNA lub dsDNA mających zarówno kohezyjne jak i tępe końce.
(2) Endodeoksyrybonukleaza z dużą specyficznością dla ssDNA.
(3) Kombinacja aktywności (1) i (2) dająca enzymowi Bal31 możliwość progresywnwgo
skracania cząsteczek dsDNA.
(4) Niewydajna rybonukleaza.
Zastosowanie
(1) Kontrolowane cięcie cząsteczek dsDNA usuwające zbędne sekwencje przed klonowaniem
(2) Tworzenie zachodzących subklonów do sekwencjonowania DNA
(3) Mapowanie restrykcyjne
(4) Mapowanie drugorzędowych struktur DNA
Nukleazy
• Nukleaza SI
Źródłem jest Aspergillus oryzae. Enzym jest glikozylowanym, cynkowym metaloproteidem o
masie cząsteczkowej 32 kDa, wysoce termostabilnym.
Właściwości:
Endonukleaza specyficzna dla ssDNA, bardziej aktywna dla ssDNA, niż ssRNA
Zastosowanie:
(1) Analiza hybryd DNA-RNA (mapowanie nukleazą SI) w celu lokalizacji intronów i miejsc
terminacji transkrypcji
(2) Usuwanie lepkich końców w celu tworzenia cząsteczek z tępymi końcami
(3) Otwieranie struktur "szpilki od włosów" (ang. hairpins) tworzonych podczas syntezy cDNA
• Nukleaza Mung Bean
Źródłem jest fasola Vigna radiata. Funkcjonalnie nukleaza Mung Bean podobna jest do
nukleazy SI, lecz cechuje się o wiele mniejszą aktywnością do tworzenia nacięć w dsDNA i
cięcia nienaruszonej nici naprzeciw nacięcia.
Właściwości: Endonukleaza specyficzna dla ssDNA, bardziej aktywna dla ssDNA niż ssRNA
Zastosowanie:
(1) Stosowana alternatywnie w stosunku do nukleazy SI, gdy cięcie dwuniciowych cząsteczek
stanowi problem
(2) Stosowana do usuwania lepkich końców dwuniciowego DNA
Nukleazy
• Nukleaza PI
Źródłem jest Penicillium citrinum. Nukleaza PI jest glikozylowanym, cynkowym metaloproteidem o
masie cząsteczkowej 24 kD.
Właściwości: Niespecyficzna fosfodiesteraza, działająca zarówno jako endonukleaza jak i
egzonukleaza. Jest bardziej aktywna w stosunku do ssDNA i ssRNA, lecz wykazuje również
znaczącą aktywność wobec dsDNA i dsRNA
Zastosowanie:
(1) W sekwencjonowaniu RN A.
(2) Możliwość alternatywnego wykorzystania zamiast nukleazy SI lub Mung Bean do cięcia
ssDNA lub ssRNA, jednak z powodu wysokiej aktywności w stosunku do dsDNA lub dsRNA
jest mało użyteczna do tych celów.
• Rybonukleaza A
Źródłem jest trzustka wołowa. Jest to bardzo aktywna i stabilna o masie cząsteczkowej 13,7 kDa.
Większość preparatów jest zanieczyszczona DNazami, które mogą być inaktywowane przez
gotowanie w 100°C przez 15 min. RNaza A jest nieglikozylowaną formą standardowej
rybonukleazy trzustkowej.
Właściwości: Endorybonukleaza, przecinająca fosfodiestrowe wiązanie 3’ przy pirymidynach. Nie
wykazuje żadnej aktywności w stosunku do DN
Zastosowanie:
(1) Usuwanie RNA z preparatów DNA
(2) Mapowanie punktowych mutacji w DNA i RNA
Nukleazy
• Rybonukleaza H
Źródłem jest rekombinantowy szczep E. coli zawierający plazmid z genem RNazy H.
Rybonukleaza H jest to białko monomeryczne o masie cząsteczkowej 15,5 kDa.
Właściwości:
Endorybonukleaza, specyficzna do RNA w hybrydach DNA-RNA
Zastosowanie:
(1) Synteza komplementarnej nici cDNA
(2) Usuwanie ogonów poli(A) z mRNA
(3) Wykrywanie hybryd DNA-RNA
(4) Badanie starterów RNA w syntezie DNA
(5) Miejscowo-specyficzne cięcie hybrydyzowanego RNA z krótkimi oligonukleotydami
Nukleazy
• Deoksyrybonukleaza I
Źródłem jest trzustka wołowa. Jest to glikoproteid o masie cząsteczkowej 31 kDa, zwykle
otrzymywany jako mieszanina izoenzymów.
Właściwości:
Endodeoksyrybonukleaza, degradująca ssDNA i dsDNA przez preferencyjne cięcie
5‘ pirymidyn, dająca mono- i oligonukleotydy o przeciętnej wielkości 4 nt.
Zastosowanie:
(1) Wprowadzanie nacięć do dsDNA przed znakowaniem metodą przesunięcia pęknięć
(ang. nick translation)
(2) Eksperymenty typu ochrony przed cięciem DNazą i "footprinting„ w celach lokalizacji
miejsc wiązania białek z DNA
(3) Usuwanie DNA podczas preparowania RNA
(4) Wykrywanie regionów transkrypcyjnie aktywnych w chromatynie
(5) Usuwanie matrycy DNA po transkrypcji in vitro
(6) Tworzenie zachodzących na siebie subklonów w sekwencjonowaniu DNA
Nukleazy
• Nukleaza S7
Źródłem są bakterie Staphylococcus aureus. Nukleaza S7 jest aktywna zarówno w stosunku do
DNA jak i RNA. W przypadku DNA wykazuje preferencje do ssDNA i regionów dsDNA
bogatych w pary AT.
Właściwości:
Endonukleaza, aktywna w stosunku do DNA i RNA, zarówno jedno- jak i dwuniciowego
Zastosowanie:
(1) Przygotowanie mRNA-zależnej syntezy białek z lizatów króliczych retikulocytów
(2) Trawienie chromatyny w celu przygotowania nukleosomów
• Endonukleaza T7
Źródłem są bakterie E, coli zakażone fagiem T7 lub rekombinant E. coli eksprymujący gen 3
faga T7. Endonukleaza T7 jest to specyficzny do ssDNA enzym, aktywny w neutralnym i
zasadowym pH. Ma on słabą aktywność wobec dsDNA (1% aktywności w porównaniu z
aktywnością do ssDNA).
Właściwości:
Endonukleaza, specyficzna dla ssDNA
Zastosowanie:
(1) Badanie złożonych struktur dsDNA
(2) Eksperymenty typu "footprinting" do lokalizacji miejsc wiązania białek z DNA
Nukleazy
• Egzonukleaza I
Źródłem są bakterie E. coli. Egzonukleaza I jest to białko monomeryczne o masie
cząsteczkowej 55 kDa.
Właściwości: 3‘-5' egzodeoksyrybonukleaza, specyficzna dla ssDNA
Zastosowanie:
(1) Badanie aktywności helikaz DNA
(2) Endonukleolityczne cięcie ssDNA
• Egzonukleaza VII
Źródłem są bakterie E. coli HMS 137. Egzonukleaza ta atakuje zarówno końce 5' jak i 3'
ssDNA tworząc w wyniku cięcia oligonukleotydy.
Właściwości: 3‘-5' i 5‘-3' egzodeoksyrybonukleaza, specyficzna do ssDNA
Zastosowanie:
Mapowanie egzonów. Egzonukleaza VII nie posiada aktywności endonukleolitycznej, może
więc być stosowana w mapowaniu transkryptów w celu odróżnienia pętli ssDNA od
wiszących ssDNA w hybrydach DNA-RNA. Egzonukleaza VII nie ma zastosowania dla
tępo zakończonych fragmentów dsDNA.
Nukleazy
• Egzonukleaza III
Źródłem są bakterie E. coli BE 257 lub SR 80 z termicznie indukowalnym genem
sklonowanym w plazmidzie. Egzonukleaza III jest to białko monomeryczne o masie
cząsteczkowej 28 kDa o wielu aktywnościach. Egzonukleaza jest nieaktywna w
stosunku do ssDNA lub dsDNA z lepkimi końcami 3' wielkości 4 nt lub więcej.
Właściwości: (1) 3‘-5' egzodeoksyrybonukleaza, specyficzna dla dsDNA z końcami 3'OH; (2) 3’ fosfataza, usuwająca grupy fosforanowe z końców 3’ ssDNA lub dsDNA;
(3) Endodeoksyrybonukleaza, specyficzna dla nukleotydów w których zasada
purynowa lub pirymidynowa została nacięta; (4) Endorybonukleaza, specyficzna do
RNA w hybrydach RNA-DNA.
Zastosowanie: (1) Tworzenie zachodzących na siebie subklonów w sekwencjonowaniu
DNA;
(2) Znakowanie tępych końców dsDNA, w połączeniu z działaniem fragmentu Klenowa;
(3) Delecje sekwencji terminalnych w fragmentach dsDNA, w połączeniu z działaniem
endonukleazy specyficznej do ssDNA; (4) Techniki mutagenezy
Enzymy modyfikujące końce fragmentów
kwasów nukleinowych
• Fosfataza alkaliczna
Źródłem jest jelito cielęce (fosfataza CIP, ang. Calf Intestine Phosphatase) lub E. coli (fosfataza
BAP, ang. Bacterial Alkaline Phosphatase). Jest to dimeryczny glikoproteid, złożony z dwóch
identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej 69 kDa. Zawiera cztery atomy cynku na
cząsteczkę. CIP może być inaktywowany termicznie przez inkubację w 68°C, natomiast BAP
jest w tych warunkach stabilny. BAP jest również oporny na ekstrakcję fenolową.
Właściwości: 5' fosfataza, usuwająca 5' grupę fosforanową z ssDNA i dsDNA, ssRNA i dsRNA, z
deoksyrybonukleotydotrifosforanów i rybonukleotydotrifosforanów
Zastosowanie:
(1) Defosforylacja dsDNA w celu uniemożliwienia autoligacji
(2) Defosforylacja DNA i RNA do znakowania końców 5‘ za pomocą kinazy polinukleotydowej T4
(3) Jako składnik w systemie immunodetekcji
Enzymy modyfikujące końce
fragmentów kwasów nukleinowych
• Kinaza Polinukleotydowa T4
Źródłem są bakterie E. coli zakażone fagiem T4 lub rekombinant E. coli. Kinaza
polinukleotydowa jest tetramerem, złożonym z identycznych podjednostek o masie
cząsteczkowej 33 kDa. Aktywność fosfatazy jest wyrażana w stosunku do ssDNA i
dsDNA, ssRNA i dsRNA i również 3'- deoksyrybonukleotydomonofosforanów i 3'rybonukleotydomonofosforanów.
Właściwości:
(1) 5' kinaza, przenosząca g-fosforan z ATP na koniec 5'-OH cząsteczek ssDNA, dsDNA,
ssRNA lub dsRNA
(2) 3' fosfataza, usuwająca grupy fosforanowe z końców 3' cząsteczek ssDNA, dsDNA,
ssRNA lub dsRNA
Zastosowanie:
(1) Znakowanie końców 5' DNA lub RNA, szczególnie przed reakcjami
sekwencjonowania metodą Maxama-Gilberta, enzymatycznym sekwencjonowaniem
RNA, mapowaniem restrykcyjnym i " footprintingem"
(2) Fosforylowanie syntetycznych oligonukleotydów
(3) Usuwanie grup fosforanowych z końców 3'.
Enzymy modyfikujące końce
fragmentów kwasów nukleinowych
• Terminalna Deoksynukleotydylo Transferaza (TdT)
Źródłem enzymu jest trzustka cielęca. Terminalna deoksynukleotydylo transferaza jest
białkiem dimerycznym, złożonym z dwóch niejednakowych podjednostek o masach
cząsteczkowych 80 i 26 kDa. TdT może również polimeryzować rybonukleotydy, ale z
małą wydajnością.
Właściwości: Matryco-zależna polimeraza DNA, dosyntetyzująca deoksynukleotydy do
końców 3'-OH na ssDNA lub dsDNA.
(1) W przypadku ssDNA lub dsDNA z lepkimi końcami 3' o długości co najmniej 2nt:
(2) W przypadku dsDNA z tępymi końcami
Zastosowanie:
(1) Tworzenie homopolimerowych ogonów na końcach fragmentów
(2) Znakowanie końców 3' znakowanym 3'-dNTP, 3'-NTP lub dideoksy-NTP
Topoizomerazy
• DNA topoizomeraza I
Źródłem enzymu jest trzustka cielęca. DNA topoizomeraza I jest pojedynczym polipeptydem o
masie cząsteczkowej 105 kDa.
Właściwości: Typ I topoizomeraz relaksuje superzwinięte DNA przez nacięcie pojedynczej nici
w szkielecie cukrowo-fosforanowym. Aktywność topoizomerazy I jest także odpowiedzialna
za: (1) tworzenie kolistych katenatów dsDNA, (2) wiązanie cząsteczek ssDNA z końcami
5'-OH innej cząsteczki ssDNA lub cząsteczki dsDNA.
Zastosowanie: (1) Badanie budowy nukleosomów; (2) Badanie struktur DNA wyższego rzędu
• DNA topoizomeraza II (DNA gyraza)
Źródłem tego enzymu są bakterie Micrococcus luteus. DNA topoizomeraza II jest białkiem
multimerycznym, złożonym z identycznych podjednostek. Do swej aktywności wymaga
ATP.
Właściwości: Typ II topoizomeraz wprowadza negatywne superskręty do CCC DNA poprzez
nacięcie dwóch nici i następnie ponowne połączenie wiązaniem fosfodiestrowym
Zastosowanie:
Wprowadzanie superskrętów do plazmidów i innych cząsteczek CCC DNA.
Białka wiążące się z DNA
• Białko wiążące się z jednoniciowym DNA (SSB)
Źródłem są bakterie E. coli, a także ich rekombinant. SSB jest białkiem tetramerycznym,
złożonym z identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej 18.9 kDa. Wiąże się
kooperatywnie z ssDNA , lecz nie z dsDNA.
Zastosowanie:
(1) Techniki mutagenezy
(2) Uwidacznianie ssDNA w mikroskopii elektronowej
(3) Badanie aktywności DNA helikazy, w połączeniu z działaniem egzonukleazą I
(4) Stymulacja przejścia genomów fagowych z ssDNA do dsDNA
(5) Stymulacja aktywności DNA polimerazy
• Białko genu 32 faga T4
Źródłem są bakterie E. coli zakażone potrójnym mutantem faga T4, defektywnym dla
genów 33, 35 i 58-61, a także nadprodukujący rekombinant E. coli. Produkt genu 32
jest białkiem wiążącym się z ssDNA, stymulującym aktywność DNA polimerazy T4 (510 razy). Białko to wiąże się również do ssRNA, lecz z 10-1000 razy niższą
efektywnością.
Zastosowanie:
(1) Stymulacja aktywności DNA polimerazy T4 w replikacji matrcy ssDNA
(2) Uwidacznianie ssDNA w mikroskopii elektronowej
(3) Techniki miejscowo-specyficznej mutagenezy
(4) Rozpoznawanie uszkodzonego DNA
Białka wiążące się z DNA
• Białko RecA
Źródłem są bakterie E. coli lub jej rekombinant. Białko RecA jest wymagane w
homologicznej rekombinacji genetycznej i w systemach naprawy DNA.
Właściwości:
(1) Białko wiążące się z ssDNA
(2) DNA-zależna ATPaza
Zastosowanie:
(1) Techniki mutagenezy
(2) Uwidacznianie ssDNA w mikroskopii elektronowej
(3) Do rzadkiego i precyzyjnego cięcia dużych cząsteczek DNA metodą trawienia w
"Pięcie Achillesa" (ang. Achilles' Heel Cleavage)
Tworzenie nowych miejsc restrykcyjnych
przez łączenie końców DNA
•
•
•
•
Nowe miejsca restrykcyjne w zrekombinowanym DNA mogą
powstawać w miejscu ligacji naturalnych końców DNA bądź
po wypełnieniu ich fragmentem Klenowa polimerazy DNA I:
powstanie nowego miejsca przypadkowo:
SspI/ClaI (Klenow) - AAT/CGAT
odtworzone ClaI (ATCGAT)
ClaI (Klenow)/SspI - ATCG/ATT
odtworzone ClaI
EcoRV/ClaI (Klenow) - GAT/CGAT
odtworzone ClaI dam-zależne (gATCGAT)
EcoRI (Klenow)/PvuII - GAATT/CTG
odtworzone EcoRI (GAATTC)
Tworzenie nowych miejsc restrykcyjnych
przez łączenie końców DNA
powstanie nowego miejsca w sposób zamierzony:
• (np. w sytuacji konieczności zlikwidowania starego miejsca
restrykcyjnego i wykreowanie nowego [uzupełnianie
fragmentem Klenowa polimerazy DNA I]:
• EcoRI/EcoRI - GAATT/AATTC
XmnI (GAANNNNTTC)
• HindIII/HindIII - AAGCT/AGCTT
NheI (GCTAGC)
• TaqI/TaqI - TCG/CGA
NruI (TCGCGA)
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Zastosowania:
• Konstrukcja map restrykcyjnych. Analizując na żelach produkty
trawienia danego DNA różnymi enzymami restrykcyjnymi,
stosowanymi pojedynczo, w kombinacjach oraz w ilościach
wystarczających lub niewystarczających do pełnego strawienia
preparatu, można ustalić wzajemne położenie i odległości
pomiędzy sekwencjami rozpoznawanymi przez te enzymy.
Mapa restrykcyjna to obraz cząsteczki DNA, na którym
zaznaczone są miejsca rozpoznawane przez różne enzymy
restrykcyjne z uwzględnieniem odległości między nimi
wyrażonej w nukleotydach.
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Zastosowania:
• Klonowanie i obróbka DNA. DNA pocięty
enzymami restrykcyjnymi można poddawać
ligacji z wektorem. W ten sposób tworzone są
zrekombinowane plazmidy czyli plazmidy
zawierające sklonowany DNA, który można
później poddawać różnym manipulacjom przy
użyciu odpowiednich enzymów restrykcyjnych.
• Badanie polimorfizmu miejsc restrykcyjnych
(RFLP).
ENZYMY RESTRYKCYJNE
Metody alternatywne fragmentowania DNA - mechaniczna
fragmentacja DNA (bardzo rzadko stosowane):
• Shearing przy użyciu strzykawki z igłą. Stopień fragmentacji
zależy od grubości igły i ilości przepuszczeń. Uzyskuje się
fragmenty zakończone na tępo, ponieważ nici DNA pękają
zwykle naprzeciwko siebie. Różnorodność powstałych
fragmentów jest bardzo duża gdyż pęknięcie może nastąpić w
dowolnym miejscu.
• Sonikacja. Preparat DNA poddaje się działaniu ultradźwięków.
Powodują one pękanie nici. Odpowiedni stopień fragmentacji
można uzyskać dobierając eksperymentalnie warunki i czas
sonikacji.
LIGAZY DNA
• LIGAZY - trwale łączą pocięte fragmenty.
LIGAZY DNA
LIGAZY DNA
•
Ligazy DNA katalizują formowanie wiązań fosfodiestrowych pomiędzy
końcem hydroksylowym 3` a końcem fosforowym 5` DNA. Pozwala to
na reperowanie jednoniciowych przerw w dupleksie DNA, łączenie
fragmentów restrykcyjnych posiadających homologiczne lepkie czy też
nawet tępe końce.
• Dwa najczęściej stosowane enzymy to ligaza DNA E.coli i ligaza DNA z
faga T4. Tylko ta ostatnia jest w stanie wydajnie łączyć tępe końce,
nawet w normalnych warunkach reakcji. Wadą jest jej mniejsza
specyficzność rozpoznawania struktury końców, co daje większe tło w
doświadczeniach spowodowane nieprawidłowymi ligacjami.
This is termed
a hybrid vector
Note: In this case, the b-globin
gene was inserted into the plasmid
It is also possible for any other
DNA fragment to be inserted into
the plasmid
And it is possible for the plasmid
to circularize without an insert
This is called a recircularized
vector
This step of the procedure
is termed transformation,
when plasmid vectors are
used, and transfection,
when a viral vector is
introduced into a host cell
Cells that are able to take
up DNA are called
competent cells
• All bacterial colonies growing on the plate had to
have picked up the vector and its ampR gene
– But how to differentiate between the colonies that have a
circularized vector from those with a hybrid vector?
– Well, this is where the lacZ gene comes into play
• In the hybrid vector, the chromosomal DNA inserts
into the lacZ gene, thereby disrupting it
– By comparison, the recircularized vector has a functional
lacZ gene
• But how is the functionality of the lacZ gene
determined?
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-17
• The growth media contains two relevant compounds:
– IPTG (isopropyl-b-D-thiogalactopyranoside)
• A lactose analogue that can induce the lacZ gene
– X-Gal (5-bromo-4-chloro-3-indoyl-b-D-galactoside)
• A colorless compound that is cleaved by b-galactosidase into a
blue dye
– The color of bacterial colonies will therefore depend on
whether or not the b-galactosidase is functional
• If it is, the colonies will be blue
• If not, the colonies will be white
– In this experiment
• Bacterial colonies with recircularized vectors form blue colonies
• While those with hybrid vectors form white colonies
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-18
• The net result of gene cloning is to produce an
enormous amount of copies of a gene
– During transformation, a single bacterial cell usually
takes up a single copy of the hybrid vector
– Amplification of the gene occurs in two ways:
• 1. The vector gets replicated by the host cell many times
– This will generate a lot of copies per cell
• 2. The bacterial cell divides approximately every 30 minutes
– This will generate a population of many million overnight
• Recombinant DNA technology is not only used to
clone genes
– Sequences such as telomeres, centromeres and highly
repetitive sequences can be cloned as well
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-19
The First Gene Cloning
Experiment
• This was accomplished by Stanley Cohen, Annie
Chang, Herbert Boyer, and Robert Helling in 1973
• Several important discoveries led to their ability to
clone a gene
– DNA ligase covalently links DNA fragments together
– EcoRI produces sticky ends when digesting DNA
• Cohen et al realized that it is possible to create
recombinant DNA molecules using
– EcoRI then DNA ligase
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-20
• They chose a plasmid for
their vector
Tetracycline
resistance
– The plasmid was designated
pSC101
• The insertion of the gene will
occur at the lone EcoRI site
• As source of the gene, they
obtained a second plasmid
– They called it pSC102
• One of the three EcoRI
fragments is expected to
carry the KanR gene
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
Kanamycin
resistance
18-21
The Hypothesis
– A piece of DNA carrying a gene can be inserted
into a plasmid vector using recombinant DNA
techniques
• If this recombinant plasmid is introduced into a
bacterial host cell, it will be replicated and transmitted
to daughter cells, producing many copies of the
recombinant plasmid
Testing the Hypothesis
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-22
Figure 18.3
18-23
Figure 18.3
18-24
Figure 18.3
18-25
Figure 18.3
18-26
Figure 18.3
18-27
The Data
Density
Gradient
Centrifugation
Single peak
A single plasmid
with intermediate
density; NOT a
mixture of two
plasmids
Control Experiment
pSC102
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
pSC101
18-28
The Data
Gel
Electrophoresis
This band
corresponds
to pSC101
• The results of lane 4
are consistent with the
idea that pSC105 is
formed by the insertion
of one fragment from
pSC102 into the single
EcoRI site of pSC101.
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
This band is
also found in
pSC102
18-29
• The recombinant plasmid is shown here
• This experiment showed it is possible to create recombinant
DNA molecules and to propagate them in bacterial cells
– This hallmark achievement ushered in the era of gene cloning
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-30
cDNA
• To clone DNA, one can start with a sample of RNA
– The enzyme reverse transcriptase is used
• Uses RNA as a template to make a complementary strand of DNA
• DNA that is made from RNA is called complementary
DNA (cDNA)
– It could be single- or double-stranded
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-31
polyA tail
Figure 18.4
18-32
• From a research perspective, an important
advantage of cDNA is that it lacks introns
• This has two ramifications
– 1. It allows researchers to focus their attention on the
coding sequence of a gene
– 2. It allows the expression of the encoded protein
• Especially, in cells that would not splice out the introns properly
(e.g., a bacterial cell)
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-33
Restriction Mapping
• Sometimes, it is necessary to obtain smaller clones
from a large chromosomal DNA insert
– This process is termed subcloning
• Cloning and subcloning require knowledge of the
locations of restriction enzyme sites in vectors and
hybrid vectors
• A common approach to examine the locations of
restriction sites is known as restriction mapping
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-34
Figure 18.5
18-35
Used for
fragment
size
comparison
Figure 18.5
18-36
• The restriction map can be deduced by comparing the sizes
of DNA fragments obtained from the single, double and triple
digestions
4,363 bp
Figure 18.5
• Another way to obtain a restriction map is via DNA
sequencing
– Computer programs can scan the DNA sequence of the hybrid vector
and identify restriction enzyme sites
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-37
Polymerase Chain Reaction
• Another way to copy DNA is a technique called
polymerase chain reaction (PCR)
– It was developed by Kary Mullis in 1985
• Unlike gene cloning, PCR can copy DNA without
the aid of vectors and host cells
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-38
• The starting material for PCR includes
– 1. Template DNA
• Contains the region that needs to be amplified
– 2. Oligonucleotide primers
• Complementary to sequences at the ends of the DNA fragment to
be amplified
• These are synthetic and about 15-20 nucleotides long
– 3. Deoxynucleoside triphosphates (dNTPs)
• Provide the precursors for DNA synthesis
– 4. Taq polymerase
• DNA polymerase isolated from the bacterium Thermus aquaticus
• This thermostable enzyme is necessary because PCR involves
heating steps that inactivate most other DNA polymerases
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-39
Figure 18.6
Binding of the primers to the
DNA is called annealing
•
PCR is carried out in a thermocycler,
which automates the timing of
each cycle
• All the ingredients are placed in
one tube
• The experimenter sets the
machine to operate within a
defined temperature range and
number of cycles
18-40
Figure 18.6
• The sequential process of
denaturing-annealingsynthesis is then repeated for
many cycles
With each successive cycle the relative amount of
this type of DNA fragment increases.
Therefore, after many cycles, the vast majority of
DNA fragments only contain the region that is
flanked by the two primers
• A typical PCR run is likely to involve 20 to 30 cycles of replication
– This takes a few hours to complete
• After 20 cycles, a DNA sample will increase 220-fold (~ 1 million-fold)
• After 30 cycles, a DNA sample will increase 230-fold (~ 1 billion-fold)
18-41
• The PCR reaction amplify a specific DNA segment
– For this type of experiment, a researcher must have prior
knowledge about the sequence of the template DNA
• This, in order, to construct the synthetic primers
• PCR can also be used to amplify chromosomal DNA
semispecifically or nonspecifically
– 1. Semispecific approach
• Primers recognize a repetitive DNA sequence found at several
sites within the genome
– Therefore, many different DNA fragments will be amplified
– 2. Nonspecific approach
• A mixture of primers with many different random sequences is used
– These will anneal randomly throughout the genome and amplify most
of the chromosomal DNA
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-42
• PCR is also used to detect and quantitate the
amount of RNA in living cells
– The method is called reverse transcriptase PCR (RT-PCR)
• RT-PCR is carried out in the following manner
– RNA is isolated from a sample
– It is mixed with reverse transcriptase and a primer that will
anneal to the 3’ end of the RNA of interest
– This generates a single-stranded cDNA which can be used
as template DNA in conventional PCR
– RT-PCR is extraordinarily sensitive
• It can detect the expression of small amounts of RNA in a single
cell
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-43
DETECTION OF GENES AND
GENE PRODUCTS
• Molecular geneticists usually want to study particular
genes within the chromosomes of living species
– This presents a problem, because chromosomal DNA
contains thousands of different genes
– The term gene detection refers to methods that distinguish
one particular gene from a mixture of thousands of genes
• Scientists have also developed techniques to identify
gene products
– RNA that is transcribed from a particular gene
– Protein that is encoded in an mRNA
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-44
DNA Libraries
• A DNA library is a collection of thousands of cloned
fragments of DNA
– When the starting material is chromosomal DNA, the
library is called a genomic library
– A cDNA library contains hybrid vectors with cDNA inserts
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-45
Cleave DNA
with restriction
enzyme
Figure 18.7
18-46
Figure 18.7
18-47
• In most cloning experiments, the ultimate goal is to
clone a specific gene
• For example, suppose that a geneticist wishes to
clone the rat b-globin gene
– Only a small percentage of the hybrid vectors in a DNA
library would actually contain the gene
– Therefore, geneticists must have a way to distinguish
those rare colonies from all the others
• This can be accomplished by using a DNA probe in
a procedure called colony hybridization
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-48
The filter is treated with detergent (SDS) to permealize the bacteria
NaOH is added to denature the DNA
A radioactively labeled probe that is complementary to the b-globin
gene is then added
Figure 18.8
18-49
• But how does one obtain the probe?
– If the gene of interest has been already cloned, a piece
of it can be used as the probe
– If not, one strategy is to use a probe that likely has a
sequence similar to the gene of interest
• For example, use the rat b-globin gene to probe for the b-globin
gene from another rodent
– What if a scientist is looking for a novel type of gene that
no one else has ever cloned from any species?
• If the protein of interest has been previously isolated, amino acid
sequences are obtained from it
• The researcher can use these amino sequences to design short
DNA probes that can bind to the protein’s coding sequence
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-50
Southern Blotting
• Southern blotting can detect the presence of a
particular gene sequence within a mixture of many
– It was developed by E. M. Southern in 1975
• Southern blotting has several uses
– 1. It can determine copy number of a gene in a genome
– 2. It can detect small gene deletions that cannot be
detected by light microscopy
– 3. It can identify gene families
– 4. It can identify homologous genes among different
species
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-51
• Prior to a Southern blotting experiment, the gene of
interest, or a fragment of a gene, has been cloned
– This cloned DNA is labeled (e.g., radiolabeled) and used
as a probe
– The probe will be able to detect the gene of interest
within a mixture of many DNA fragments
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-52
a) The steps in
Southern blotting
b) The transfer step
An alternative type
of transfer uses a
vaccuum
or nylon
Figure 18.9
18-53
a) The steps in
Southern blotting
A common labeling method is
the use of the radioisotope 32P
Conditions of high temperature
or high salt concentrations
Probe DNA and chromosomal
fragment must be nearly
identical to hybridize
The filter is placed in a solution containing a labeled probe
The binding can be done under conditions of low or high stringency
Excess probe is washed away and the filter is exposed to X-ray film
Temperature and/or ionic
strength are lower
Probe DNA and chromosomal
fragment must be similar but not
necessarily identical to hybridize
Gene of interest is
found only in single
copy in the genome
Figure 18.9
Gene is member of a gene
family composed of three
distinct members
18-54
Northern Blotting
• Northern blotting is used to identify a specific RNA
within a mixture of many RNA molecules
– It was not named after anyone called Northern!
• Northern blotting has several uses
– 1. It can determine if a specific gene is transcribed in a
particular cell type
• Nerve vs. muscle cells
– 2. It can determine if a specific gene is transcribed at a
particular stage of development
• Fetal vs. adult cells
– 3. It can reveal if a pre-mRNA is alternatively spliced
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-55
• Northern blotting is rather similar to Southern blotting
• It is carried out in the following manner
–
–
–
–
RNA is extracted from the cell(s) and purified
It is separated by gel electrophoresis
It is then blotted onto nitrocellulose or nylon filters
The filters are placed into a solution containing a
radioactive probe
– The filters are then exposed to an X-ray film
• RNAs that are complementary to the radiolabeled probe are
detected as dark bands on the X-ray film
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-56
Figure 18.10
• Smooth and striated muscles produce a larger amount of
tropomyosin mRNA than do brain cells
– This is expected because tropomyosin plays a role in muscle
contraction
• The three mRNAs have different molecular weights
– This indicates that the pre-mRNA is alternatively spliced
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-57
Western Blotting
• Western blotting is used to identify a specific
protein within a mixture of many protein molecules
– Again, it was not named after anyone called Western!
• Western blotting has several uses
– 1. It can determine if a specific protein is made in a
particular cell type
• Red blood cells vs. brain cells
– 2. It can determine if a specific protein is made at a
particular stage of development
• Fetal vs. adult cells
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-58
• Western blotting is carried out as such
– Proteins are extracted from the cell(s) and purified
– They are then separated by SDS-PAGE
• They are first dissolved in the detergent sodium dodecyl sulfate
– This denatures proteins and coats them with negative charges
• The negatively charged proteins are then separated by
polyacrylamide gel electrophoresis
– They are then blotted onto nitrocellulose or nylon filters
– The filters are placed into a solution containing a primary
antibody (recognizes the protein of interest)
– A secondary antibody, which recognizes the constant
region of the primary antibody, is then added
• The secondary antibody is also conjugated to alkaline phosphatase
– The colorless dye XP is added
• Alkaline phosphatase converts the dye to a black compound
– Thus proteins of interest are indicated by dark bands
18-59
• Figure 18.11 shows the results of a Western blot for
the b-globin polypeptide
• This experiment indicates that b-globin is made in
red blood cells but not in brain or intestinal cells
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-60
Techniques that Detect the
Binding of Proteins to DNA
• Researchers often want to study the binding of
proteins to specific sites on a DNA molecule
– For example, the binding to DNA of transcription factors
• To study protein-DNA interactions, the following two
methods are used
– 1. Gel retardation assay
• Also termed band shift assay
– 2. DNA footprinting
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-61
• The technical basis for a gel retardation assay is this:
– The binding of a protein to a fragment of DNA retards its rate of
movement through a gel
Lower mass and
therefore fast migration
Higher mass and
therefore slow migration
Figure 18.12
• Gel retardation assays must be performed under
nondenaturing conditions
– Buffer and gel should not cause the unfolding of the proteins not the
separation of the double helix
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-62
• DNA footprinting was described originally by David
Galas and Albert Schmitz in 1978
– They identified a DNA site in the lac operon that is bound
by the lac repressor
• This DNA site is, of course, the operator
• The technical basis for DNA footprinting is this:
– A segment of DNA that is bound by a protein will be
protected from digestion by the enzyme DNase I
• Figure 18.13 shows a DNA footprinting experiment
involving RNA polymerase holoenzyme
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-63
Did not contain RNA pol
holoenzyme
Figure 18.13
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-64
In the absence of RNA
pol holoenzyme, a
continuous range of
sizes occurs
No bands in
this range
RNA pol holoenzyme is
bound to this DNA
region, and thus
protects it from DNase I
Figure 18.13
Thus RNA pol
holoenzyme binds to an
80-nucleotide region
(from -50 to +30)
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-65
ANALYSIS & ALTERATION OF
DNA SEQUENCES
• Analyzing and altering DNA sequences is a powerful
approach to understanding genetics
– A technique called DNA sequencing enables researchers
to determine the base sequence of DNA
• It is one of the most important tools for exploring genetics at the
molecular level
– Another technique known as site-directed mutagenesis
allows scientists to change the sequence of DNA
• This too provides information regarding the function of genes
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-66
DNA Sequencing
• During the 1970s two DNA sequencing methods
were devised
– One method, developed by Alan Maxam and Walter
Gilbert, involves the base-specific cleavage of DNA
– The other method, developed by Frederick Sanger, is
known as dideoxy sequencing
• The dideoxy method has become the more popular
and will therefore be discussed here
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-67
• The dideoxy method is based on our knowledge of DNA
replication with a twist
– DNA polymerase connects adjacent deoxynucleotides by covalently
linking the 5’–P of one and the 3’–OH of the other (Refer to Fig. 11.10)
– Nucleotides missing that 3’–OH can be synthesized
Figure 18.14
2’, 3’-dideoxyadenosine triphosphate
• Sanger reasoned that if a dideoxynucleotide is added to a
growing DNA strand, the strand can no longer grow
– This is referred to as chain termination
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-68
• Prior to DNA sequencing, the DNA to be sequenced must be
obtained in large amounts
– This is accomplished using cloning or PCR techniques
• In many sequencing experiments, the target DNA is cloned
into the vector at a site adjacent to a primer annealing site
• In the experiment shown in Figure 18.15, the vector DNA is
from a virus called M13
– After cloning, the viral DNA is introduced into the host cell
– There it will produce single-stranded DNA as part of its life cycle
• If double-stranded DNA is used as the template, it must be
denatured at the beginning of the experiment
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-69
Figure 18.15
The newly-made DNA fragments can be
separated according to their length by
running them on an acrylamide gel
They can then be visualized as bands
when the gel is exposed to X-ray film
Many copies of the primer, template DNA and
radiolabeled dNTPs are mixed together
They are then divided into four tubes, each containing
a low concentration of a different dideoxynucleotide
Sequencing
ladder
18-70
• An important innovation in the
method of dideoxy sequencing
is automated sequencing
– It uses a single tube containing all
four dideoxyribonucleotides
– However, each type (ddA, ddT,
ddG, and ddC) has a differentcolored fluorescent label attached
– After incubation and
polymerization, the sample is
loaded into a single lane of a gel
Figure 18.16
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-71
• The procedure is automated using a laser and fluorescent
detector
• The fragments are separated by gel electrophoresis
– Indeed, the mixture of DNA fragments are electrophoresed off the end
of the gel
• As each band comes off the bottom of the gel, the fluorescent
dye is excited by the laser
– The fluorescence emission is recorded by the fluorescence detector
• The detector reads the level of fluorescence at four wavelengths
Figure 18.16
18-72
Site-Directed Mutagenesis
• Analysis of mutations can provide important
information about normal genetic processes
– Therefore, researchers are constantly looking for mutant
organisms
• Mutations can arise spontaneously, or be induced
by mutagens
• Researchers have recently developed techniques
to make mutations within cloned DNA
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-73
• One widely-used method is known as in vitro sitedirected mutagenesis
– It allows the alteration of a DNA sequence in a specific way
– The site-directed mutant can then be introduced into a
living organism
• This will allow the researchers to see how the mutation affects
– The expression of a gene
– The function of a protein
– The phenotype of an organism
• Mark Zoller and Michael Smith developed a protocol
for the site-directed mutagenesis of DNA cloned in a
viral vector
Copyright ©The McGraw-Hill Companies, Inc. Permission required for reproduction or display
18-74
Figure 18.17
The vector is the M13 virus
which produces a
single-stranded DNA
as part of its life cycle
Can be identified by
DNA sequencing and
used for further studies
Depending on which
base is replaced,
the mutant or original
sequence is produced
18-75
Download