Zaświadczenie o okresach pracy w

advertisement
Zaświadczenie o okresach pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym
Informacje ogólne:
1. Do pracowniczego stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownika wynikające ze
stosunku pracy, zgodnie z art. 1.1 ustawy z 20.07.1990r. o wliczaniu okresów pracy
w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990r. Nr
54, poz. 310) wlicza się pracownikowi:
1) okresy prowadzenia indywidualnego gospodarstwa rolnego lub pracy w takim
gospodarstwie, prowadzonym przez współmałżonka,
2) przypadające przed dniem 1 stycznia 1983r. okresy pracy po ukończeniu 16 roku życia
w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez rodziców lub teściów, poprzedzające objęcie
tego gospodarstwa i rozpoczęcie jego prowadzenia osobiście lub wraz ze współmałżonkiem,
3) przypadające po dniu 31 grudnia 1982r. okresy pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym w charakterze domownika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym
rolników indywidualnych i członków rodzin.
2. Na wniosek zainteresowanej osoby Urząd Gminy jest obowiązany stwierdzić okresy jej
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, wydając stosowne zaświadczenie w celu
przedłożenia w zakładzie pracy- art.3.1 ustawy z dnia 20 lipca 1990 roku o wyliczeniu
okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
3. Jeżeli Urząd Gminy nie będzie dysponował dokumentami uzasadniającymi wydanie
zaświadczenia o pracy wnioskodawcy w indywidualnym gospodarstwie rolnym, poinformuje
o tym wnioskodawcę na piśmie. W takiej sytuacji okresy pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym mogą być udowodnione zeznaniami co najmniej dwóch świadków
zamieszkujących w tym czasie na terenie, na którym jest położone gospodarstwo rolne.
Sprawę załatwia: Referat Ochrony Środowiska Gospodarki Rolnej, Leśnictwa i Gospodarki
Komunalnej.
Pracownik odpowiedzialny za załatwienie sprawy – inspektor Lucja Śmieszek .
Lokalizacja: Urząd Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1,27 -320 Solec nad Wisłą,pokój nr 7.
Telefon: 48/3761266 wew.16 , kom. 606 566 589.
e-mail: [email protected]
Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie zaświadczenia, sporządzony na formularzu, musi zawierać
następujące informacje:
1) imię, nazwisko i adres wnioskodawcy,
2) adres gospodarstwa rolnego, którego dotyczy zaświadczenie,
3) okresy pracy (wskazać okresy pracy dzień -miesiąc-rok)
4) imię i nazwisko właściciela indywidualnego gospodarstwa rolnego,
5) stosunek pokrewieństwa wnioskodawcy i właściciela indywidualnego gospodarstwa
rolnego.
Poniżej do pobrania wzór wniosku .
Miejsce złożenia wniosku:
Wniosek należy przesłać na adres Urząd Gminy w Solcu nad Wisłą , Solec nad Wisłą ul.
Rynek 1, 27 -320 Solec nad Wisłą , lub złożyć w Sekretariacie Urzędu, w godzinach pracy
Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30 .
Opłata skarbowa:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z przepisami art. 217 par. 3 i art. 218 par. 2 w związku z art. 36 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z
późn. zm.).
Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 20 lipca 1990 r. o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie
rolnym do pracowniczego stażu pracy (Dz. U. z 1990 r. nr 54 poz. 310).
2) Ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.277 ).
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.).
Download