Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]

advertisement
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
Zmiany w informatorze technik agrobiznesu 343[01]
Strona 23 punkt 3. otrzymuje brzmienie:
3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.
stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, przepisy ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska podczas wykonywania prac w produkcji
rolniczej,
czyli:
x
stosowaü przepisy i zasady bezpieczeĔstwa i higieny pracy, np.: dotyczące odzieĪy roboczej,
odzieĪy ochronnej, czasu pracy,
x
stosowaü przepisy i zasady dotyczące ochrony przeciwpoĪarowej, np.: odnoĞnie oznakowania
przeciwpoĪarowego budynków i pomieszczeĔ, rozmieszczenia gaĞnic,
x
stosowaü przepisy i zasady dotyczące ochrony Ğrodowiska, np.: zasad stosowania Ğrodków
ochrony roĞlin, budowy gnojowników przy zabudowaniach gospodarczych, odprowadzania
Ğcieków.
Przykáadowe zadanie 18.
Pani Marta pracuje w zakáadzie rolnym jako pracownik fizyczny. Kierownik zleciá jej przewiezienia
nawozu taczką jednokoáową o wadze 70 kg. Pani Marta odmówiáa jednak wykonania tego zadania,
powoáując siĊ na
A. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzaju prac wymagających
szczególnej sprawnoĞci psychofizycznej.
B. rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac szczególnie uciąĪliwych lub
szkodliwych dla zdrowia kobiet.
C. regulamin pracy przedsiĊbiorstwa.
D. zakres obowiązków pracownika.
3.2.
stosowaü zasady archiwizacji dokumentacji przedsiĊbiorstwa oraz ochrony baz danych,
czyli:
x
stosowaü zasady archiwizacji dokumentacji
klasyfikowania ze wzglĊdu na charakter i rodzaj,
x
stosowaü zasady ochrony baz danych, np.: organizacja obiegu dokumentów, kodowanie
dostĊpu do komputerowych baz danych.
Przykáadowe zadanie 19.
Akta osobowe pracownika przechowuje siĊ przez okres
A. 5 lat.
B. 15 lat.
przedsiĊbiorstw,
np.:
segregowania,
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
C. 25 lat.
D. 50 lat.
3.3.
przewidywaü zagroĪenia ekologiczne powodowane produkcją rolniczą i przetwórstwem
spoĪywczym,
czyli:
x
przewidywaü zagroĪenia ekologiczne powodowane produkcją rolniczą, np.: skaĪenie wód
gruntowych, ograniczenie populacji zwierzyny áownej, erozja gleby, wyjaáowienie gleby,
x
przewidywaü zagroĪenia ekologiczne powodowane przetwórstwem spoĪywczym, np.:
zanieczyszczenie powietrza i wód Ğródlądowych, gromadzenie odpadów po-produkcyjnych.
Przykáadowe zadanie 20.
Jakie gáówne zagroĪenie dla Ğrodowiska niesie nadmierne nawoĪenie nawozami azotowymi?
A.
B.
C.
D.
Záe przechowywanie roĞlin.
Zanieczyszczenie powietrza.
SkaĪenie wód gruntowych.
TrudnoĞci w pobieraniu innych skáadników przez roĞliny.
3.4.
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
czyli:
x
organizowaü stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii,
w pomieszczenia o odpowiedniej temperaturze, wilgotnoĞci powietrza,
x
organizowaü stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, np. zapewniając
zachowanie wáaĞciwej postawy ciaáa, odlegáoĞci i rozmieszczenia stanowisk komputerowych,
materiaáów, i urządzeĔ.
x
organizowaü stanowisko pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii, np. tak, by zapobiegaü
nadmiernemu stresowi, monotonii pracy i skutkom zagraĪającym zdrowiu czáowieka.
np.
praca
Przykáadowe zadanie 21.
Stanowisko do pracy biurowej z wykorzystaniem komputera powinno byü tak zorganizowane, aby
dostĊp do niego byá swobodny. OdlegáoĞci miĊdzy sąsiednimi monitorami powinny wynosiü co
najmniej 60 cm, a odlegáoĞü miĊdzy pracownikiem a tyáem sąsiedniego monitora nie moĪe byü
mniejsza niĪ
A.
B.
C.
D.
3.5.
czyli:
10 cm.
40 cm.
60 cm.
80 cm.
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania
prac w produkcji rolniczej,
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
x
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku podczas
wykonywania prac w produkcji rolniczej np.: udzielania pomocy przedlekarskiej, wezwania
pogotowia ratunkowego,
x
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku w sytuacji zagroĪenia poĪarem,.
poraĪenie prądem, np.: opatrzenie rany, zabezpieczenie miejsca oparzenia, wezwanie
pomocy lekarskiej, uĪywanie gaĞnic zgodnie z ich przeznaczeniem.
Przykáadowe zadanie 22.
Pracownica biurowa poparzyáa sobie rĊkĊ wrzątkiem, miejsce oparzone naleĪy polewaü
A.
B.
C.
D.
zimną wodą przez 15 minut.
oliwką z rumiankiem.
dowolnym alkoholem przez 15 minut.
wodą utlenioną przez 15 minut.
2.4. Odpowiedzi do przykáadowych zadaĔ
CzĊĞü pierwsza
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 6
Zadanie 7
B
A
B
C
C
C
Zadanie 8
Zadanie 9
Zadanie 10
Zadanie 11
Zadanie 12
Zadanie 13
Zadanie 14
A
B
A
D
B
B
C
Zadanie 15
Zadanie 16
Zadanie 17
Zadanie 18
Zadanie 19
Zadanie 20
Zadanie 21
Zadanie 22
D
B
C
B
D
C
D
A
Strona 38 punkt 4.1. „Standard wymagaĔ egzaminacyjnych dla zawodu” otrzymuje brzmienie:
Zawód: technik agrobiznesu
symbol cyfrowy: 341[01]
Etap pisemny egzaminu obejmuje:
CzĊĞü I – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci wáaĞciwych dla kwalifikacji
w zawodzie
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków,
szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególnoĞci:
1.1.
rozróĪniaü pojĊcia i terminy z zakresu mikroekonomii i makroekonomii, elementów
prawa dziaáalnoĞci gospodarczej, rachunkowoĞci i finansów;
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
rozpoznawaü specyficzne warunki i cechy produkcji oraz obrotu towarowego artykuáami
rolno-spoĪywczymi;
rozróĪniaü wymagania związane z technologią produkcji roĞlin oraz gatunków zwierząt
gospodarskich;
rozróĪniaü towary rolno-spoĪywcze na podstawie cech uĪytkowych;
rozróĪniaü elementy, narzĊdzia i zasady marketingu;
rozpoznawaü dokumenty związane z obrotem towarowym i dziaáalnoĞcią usáugową;
wskazywaü mocne i sáabe strony dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu oraz szanse
i zagroĪenia jego rozwoju.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
ewidencjonowaü operacje gospodarcze;
2.2.
kalkulowaü koszt jednostkowy wytworzenia produktu lub usáugi;
2.3.
obliczaü wyniki finansowe przedsiĊbiorstw;
2.4.
rozliczaü wyniki inwentaryzacji;
2.5.
interpretowaü podstawowe wskaĨniki analizy ekonomiczno-finansowej;
2.6.
obliczaü wartoĞci procentowe, dyskontowe, odsetkowe i walutowe;
2.7.
dobieraü formy sprzedaĪy hurtowej i detalicznej w zaleĪnoĞci od asortymentu towaru
i rozmiarów przedsiĊbiorstw;
2.8.
interpretowaü informacje dotyczące dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu przedstawiane
w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej;
2.9.
oceniaü jakoĞü podstawowych produktów rolniczych i spoĪywczych;
2.10. dobieraü strategie marketingowe dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu.
3. Bezpiecznie wykonywaü zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeĔstwa i higieny
pracy, ochrony przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska, a w szczególnoĞci:
3.1.
stosowaü przepisy prawa dotyczące bezpieczeĔstwa i higieny pracy, ochrony
przeciwpoĪarowej oraz ochrony Ğrodowiska podczas wykonywania prac w produkcji
rolniczej;
3.2.
stosowaü zasady archiwizacji dokumentacji przedsiĊbiorstwa oraz ochrony baz danych;
3.3.
przewidywaü zagroĪenia ekologiczne powodowane produkcją rolniczą i przetwórstwem
spoĪywczym;
3.4.
organizowaü stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii;
3.5.
stosowaü zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym podczas wykonywania
prac w produkcji rolniczej.
CzĊĞü II – zakres wiadomoĞci i umiejĊtnoĞci związanych z zatrudnieniem
i dziaáalnoĞcią gospodarczą
Absolwent powinien umieü:
1. Czytaü ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel,
wykresów, a w szczególnoĞci:
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
1.1.
1.2.
1.3.
rozróĪniaü podstawowe pojĊcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz
prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie
i wykonywanie dziaáalnoĞci gospodarczej;
rozróĪniaü dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem
dziaáalnoĞci gospodarczej;
identyfikowaü i analizowaü informacje dotyczące wymagaĔ i uprawnieĔ pracownika,
pracodawcy, bezrobotnego i klienta.
2. Przetwarzaü dane liczbowe i operacyjne, a w szczególnoĞci:
2.1.
analizowaü informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy
i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.2.
sporządzaü dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz
podejmowaniem i wykonywaniem dziaáalnoĞci gospodarczej;
2.3.
rozróĪniaü skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy.
Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie okreĞlonego zadania egzaminacyjnego
wynikającego z zadania o treĞci ogólnej - wykonanie projektu realizacji prac związanych z
uruchomieniem wskazanej dziaáalnoĞci gospodarczej w sektorze agrobiznesu na podstawie
wyników analizy rynku wskazanych produktów.
Absolwent powinien umieü:
1. Analizowaü rynek rolno-spoĪywczy dla potrzeb uruchomienia wskazanej dziaáalnoĞci
gospodarczej w sektorze agrobiznesu.
2. Korzystaü z informacji o warunkach przyrodniczych, ekonomiczno-organizacyjnych
i technicznych w celu zaplanowania okreĞlonej dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu.
3. Korzystaü z informacji zawartych w przepisach dotyczących dziaáalnoĞci gospodarczej,
przepisach podatkowych i innych normujących uruchamianie i prowadzenie dziaáalnoĞci
gospodarczej.
4. Opracowywaü uproszczone biznesplany dla wskazanej dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu
zawierające: opis kierunku dziaáalnoĞci - produktu, uwarunkowania uruchomienia
dziaáalnoĞci, charakterystykĊ wybranej formy organizacyjnej dziaáalnoĞci, plan finansowy,
plan marketingowy, program uruchomienia dziaáalnoĞci.
5. Wskazywaü rozwiązania w zakresie pozyskiwania zewnĊtrznych Ĩródeá wsparcia
w prowadzeniu dziaáalnoĞci w sektorze agrobiznesu.
6. Sporządzaü podstawowe dokumenty konieczne do zarejestrowania okreĞlonej dziaáalnoĞci
gospodarczej w sektorze agrobiznesu.
NiezbĊdne wyposaĪenie stanowiska do wykonania zadania egzaminacyjnego:
Stanowisko komputerowe: komputer podáączony do sieci lokalnej, drukarka sieciowa.
Oprogramowanie: pakiet biurowy (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do prezentacji),
pakiety do wspomagania procesu produkcji i sprzedaĪy związanej z dziaáalnoĞcią w sektorze
agrobiznesu. Normy jakoĞci produktów spoĪywczych. Druki: wnioski do rejestracji dziaáalnoĞci
Technik agrobiznesu – errata – sierpieĔ 2011
gospodarczej, deklaracje ubezpieczeniowe i podatkowe. Kodeksy: spóáek handlowych, cywilny,
pracy. Ustawy: prawo spóádzielcze, o swobodzie dziaáalnoĞci gospodarczej, o podatku dochodowym
od osób prawnych, o podatku dochodowym od osób fizycznych. Rocznik statystyczny. Poradniki
podatkowe. Apteczka.
Download