Prawo pracy w 2017 r. - nowe przepisy, interpretacje i dalsze

advertisement
Prawo pracy w 2017 r. - nowe przepisy, interpretacje i dalsze planowane zmiany
1. Nowe zasady wydawania świadectw pracy, w szczególności:
•
brak obowiązku wydawania świadectw pracy za terminowe umowy o pracę z
zachowaniem 24 miesięcznego terminu,
•
nowy wzór świadectwa pracy i nowy zakres informacji podawanych w świadectwie
pracy,
•
nowe terminy na sprostowanie albo wydanie poprawionego świadectwa pracy,
•
dalsze planowane zmiany w zasadach wydawania świadectw pracy od 1 czerwca
2017 r.
2. Obowiązujący od 1 stycznia 2017 r. nowy termin na odwołanie się pracownika do
sądu pracy w razie rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę,
3. Pracownicy szczególnie chronieni przed wypowiedzeniem, z uwzględnieniem
pracownic w ciąży i pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich oraz
planowanej, szczególnej ochrony pracowników w wieku przedemerytalnym w
związku z nowelizacją przepisów dotyczących wieku emerytalnego od 1
października 2017 r.,
4. Planowane od 1 czerwca 2017 r. doprecyzowanie wpływu przedłużenia się
terminowej umowy o pracę do dnia porodu,
5. Planowany od 1 czerwca 2017 r. nowy sposób prowadzenia i przechowywania akt
osobowych pracownika i pozostałej dokumentacji pracowniczej, w szczególności:
•
możliwość prowadzenia akt osobowych w postaci elektronicznej,
•
zasady dokonywania zmiany postaci przechowywanych dokumentów z papierowej na
elektroniczną,
•
zasady postępowania z dokumentami sporządzonymi w formie pisemnej po zmianie
postaci dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt
osobowych (obowiązek zwrócenia pracownikowi),
•
zasady potwierdzania prawdziwości odwzorowań dokumentów posiadanych w
aktach osobowych pracowników i składających się na dotyczącą ich pozostałą
dokumentacje pracowniczą,
6. Zasady oddawania dokumentów z akt osobowych pracowników do przechowywania
wyspecjalizowanym przechowawcom w świetle planowanych zmian (przypadki
kiedy przekazanie dokumentów jest obowiązkowe),
7. Nowe zasady wypłacania wynagrodzenia, nowe obowiązki i nowe postanowienia
umowne w umowach zlecenia i umowach o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy o zleceniu, obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. , w tym:
• kategorie
osób
fizycznych,
wobec
których
istnieje
obowiązek
wypłacania
wynagrodzenia w kwocie co najmniej minimalnej stawki godzinowej (potrzeba
uzyskiwania oświadczeń od osób wykonujących własną działalność gospodarczą),
• przypadki, w których wyłączone jest stosowanie przepisów o minimalnej stawce
godzinowej,
• zasady określania terminu wypłaty wynagrodzenia w przypadku, gdy umowa
zlecenia albo umowa o świadczenie usług została zawarta na dłużej niż 1 miesiąc,
• zasady wprowadzania do umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których
stosuje się przepisy o zleceniu postanowień w zakresie zasad ustalania liczby godzin
wykonania zlecenia lub świadczenia usług, za które przysługuje co najmniej
minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia (przykładowe, praktyczne propozycje
rozwiązań w tym zakresie),
• zasady przechowywania dokumentacji związanej z realizacją obowiązku wypłacania
co najmniej minimalnej stawki godzinowej pracującym na podstawie umów zlecenia i
umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu, (rodzaje
dokumentów, czas i forma przechowywania),
• odpowiedzialność za niestosowanie przepisów dotyczących minimalnej stawki
godzinowej dla przyjmujących zlecenie oraz świadczących usługi,
8. Nowy wykaz prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet
w ciąży i karmiących dziecko piersią, mogących mieć niekorzystny wpływ na ich
zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią oraz nowe regulacje dotyczące
prac, których nie powinny wykonywać kobiety nie będące w ciąży lub w okresie
karmienia dziecka piersią związane z wysiłkiem fizycznym i ręcznym transportem
ciężarów
9. Zmiany dotyczące zasad korzystania z pracy tymczasowej od 1 czerwca 2017 r. –
nowe obowiązki i nowy zakres odpowiedzialności pracodawcy użytkownika, nowy
zakres kontroli PIP, w tym:
• planowane zmiany w przepisach ograniczające dostęp do pracy tymczasowej,
• planowane
zmiany
nakładające
na
pracodawców
użytkowników
więcej
obowiązków,
• obowiązkowe ewidencjonowanie od 1 stycznia 2017 r. godzin pracy tymczasowej
wykonywanej na podstawie umowy cywilnoprawnej,
• planowane zmiany przewidujące zwiększenie odpowiedzialności pracodawcy
użytkownika za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie zatrudnienia tymczasowego,
10. Planowane zmiany w przepisach dotyczących związków zawodowych, w
szczególności:
•
przyznanie prawa koalicji związkowej wszystkim osobom wykonującym pracę
zarobkową,
•
nowa definicja pracodawcy na potrzeby stosowania przepisów o związkach
zawodowych,
• zwiększenie zakresu podmiotowego stosowania przepisów Kodeksu pracy o równym
traktowaniu z powodu przynależności do związku zawodowego lub pozostawania
poza nim albo wykonywania funkcji związkowej,
•
nowa definicja zakładowej organizacji związkowej i reprezentatywnej zakładowej
organizacji związkowej,
•
zasady zwolnień od pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonania doraźnej
czynności wynikającej z funkcji związkowej osób wykonujących pracę zarobkową,
• prawo do zwolnienia osoby wykonującej pracę zarobkową z obowiązku świadczenia
pracy na okres kadencji w zarządzie zakładowej organizacji związkowej,
•
ochrona trwałości zatrudnienia wskazanej uchwałą zarządu osoby wykonującej
pracę zarobkową będącą członkiem danej zakładowej organizacji związkowej,
upoważnionej do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy albo organu lub
osoby dokonującej za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,
•
odpowiedzialność pracodawcy i związkowców za nieprzestrzeganie przepisów o
związkach zawodowych,
11. Plany kontrolne PIP na 2017 r. oraz szczególne obowiązki kontrolne w zakresie:
•
wypłacania minimalnej stawki godzinowej oraz zakazu zastępowania umów o
pracę umowami cywilnoprawnymi w warunkach pracy charakterystycznych dla
stosunku pracy,
•
bhp osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych,
•
spełniania obowiązków związanych z delegowaniem pracowników,
•
nowe, ogólne zasady kontroli przedsiębiorców w wyniku zmian w ustawie o
swobodzie działalności gospodarczej.
12. Nowe zasady przyjmowania do pracy cudzoziemców z tzw. państw trzecich (zmiany,
które mają wejść w życie od kwietnia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.).
Download