zadanie inwestycyjne : dokumentacja techniczna w zakresie

advertisement
ZADANIE INWESTYCYJNE :
DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
Dz. nr wg załączonego wykazu
BRANŻA:
STADIUM :
INWESTOR :
DROGOWA
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
GMINA ZAWIERCIE
ULICA LEŚNA 2
42 –400 ZAWIERCIE
PROJEKTOWAŁ :
mgr inż. Piotr WAŁEK
upr. nr 40/02
OPRACOWAŁ :
Łukasz SZCZEPAŃSKI
KIER. PRACOWNI :
Zawiercie, grudzień 2013 r.
inż. Władysław ŻYWCZOK
EGZ. ELEKTRONICZNY
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
I.
Część opisowa :
1. Strona tytułowa.
2.1. Zawartość opracowania.
2.2. Podstawowe dane techniczne.
3.1.
3.2.
Klauzula.
Oświadczenie projektanta.
4. Opis techniczny.
5. Informacja BIOZ.
6. Sprawy terenowe:
6.1.
6.2.
6.3.
Wykaz działek pod przebudowę.
Zajętość terenu (załącznik graficzny).
Wypisy z rejestru gruntów (kserokopie w załączeniu).
7. Uprawnienia i przynależność projektanta do ŚOIIB (kserokopie w załączeniu).
II.
Część rysunkowa :
Branża: drogowa
1.
Orientacja
2.
Projekt zagospodarowania terenu
rys. nr D-01
skala 1 : 500
3.
Plan sytuacyjny
rys. nr D-02
skala 1 : 250
4.
Profil podłużny
rys. nr D-03
skala 1 : 50 : 500
5.
Przekrój normalny i konstrukcyjny A – A
rys. nr D-04
skala 1 : 20 : 10
6.
Przekrój normalny i konstrukcyjny B – B
rys. nr D-05
skala 1 : 20
7.
Przekrój normalny i konstrukcyjny C – C
rys. nr D-06
skala 1 : 20 : 10
8.
Szczegóły konstrukcyjne do przekroju B – B
rys. nr D-07
skala 1 : 10
9.
Typowy zjazd na posesję ( indywidualny - bramowy )
rys. nr D-08
skala 1 : 50 : 20 : 10
rys. nr D-09
skala 1 : 50 : 20 : 10
skala 1 : 10 000
- strona lewa
10.
Typowy zjazd na posesję ( indywidualny - bramowy )
- strona prawa
11.
Typowy wpust uliczny jezdniowy
rys. nr D-10
skala 1 : 10
12.
Szczegół regulacji istniejących włazów ulicznych
rys. nr D-11
skala 1 : 10 : 5
rys. nr D-12
skala 1 : 10
kanalizacji sanitarnej
13.
Połączenie nowej nawierzchni jezdni
z nawierzchnią istniejącą
Branża: odwodnienie
14.
Plan sytuacyjny
rys. nr KD-01
skala 1 : 250
15.
Profil podłużny przykanalika deszczowego
rys. nr KD-02
skala 1 : 50
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
2.2. PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE :
LP
OPIS
POZYCJI
ILOŚĆ
JEDN.
1
Długość przebudowywanej ulicy
164,0
m
2
Szerokość jezdni z asfaltobetonu
4,00
m
3
Szerokość chodnika z kostki betonowej
1,50
m
4
Powierzchnia jezdni z asfaltobetonu
629,0
m²
5
Powierzchnia placu do zawracania z kostki betonowej
138,0
m²
6
Powierzchnia chodnika z kostki betonowej
276,0
m²
7
Powierzchnia zjazdów na posesję z kostki betonowej
90,0
m²
8
Krawężniki betonowe uliczne 15 x 30 cm
38,0
m
9
Krawężniki betonowe uliczne najazdowe 15 x 22 cm
380,0
m
10
Obrzeża betonowe 8 x 30 cm
209,0
m
11
Przykanalik z rur PVC-U Ø 315 mm
17,0
m
12
Wpusty uliczne
2,0
szt.
13
Oznakowanie pionowe
8,0
szt.
Przedsiębiorstwo Projektowo – Usługowe „BUDREMEX” - Zawiercie
KLAUZULA
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” stwierdza, że zadanie
pn.:
Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Stadium: projekt budowlano - wykonawczy
Branża:
drogowa
jest kompletne z punktu widzenia celu
jakiemu ma służyć,
sporządzone
prawidłowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji .
Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu,
wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie rozwiązań i ich dostosowania do
wymagań aktualnych Polskich Norm i innych przepisów oraz aktualnych warunków
wykonawstwa i dostaw.
Zawiercie, grudzień 2013 r.
OŚWIADCZENIE
PROJEKTANTA
Ja niżej podpisany oświadczam że zadanie pn:
Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Stadium: projekt budowlano - wykonawczy
Branża:
drogowa
jest kompletne z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć, sporządzone
prawidłowo, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane , przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej i może być skierowane do realizacji .
Projektant
Zawiercie, grudzień 2013 r.
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
4. OPIS TECHNICZNY.
4.1. DANE OGÓLNE.
ZADANIE INWESTYCYJNE:
Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn :
Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
INWESTOR:
Gmina Zawiercie
ul. Leśna 2
42 – 400 Zawiercie
PRACOWNIA PROJEKTOWA:
PPU „Budremex” w Zawierciu
ul. Górnośląska 24 tel/fax 32 67 27 527
42 – 400 Zawiercie
4.2. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie:
4.2.1.
Zlecenia i umowy na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego dla zadania pn.:
Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa.
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
4.2.2.
Mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 zaktualizowanej do celów
projektowych na
zlecenie Zamawiającego przez Biuro Usług Geodezyjnych "GONPOL" 42 - 436 Pilica,
Złożeniec 74, geodeta uprawniony Henryk Bakalarz świadectwo nr 5048.
4.2.3.
Warunków technicznych przebudowy określonych przez Zamawiającego.
4.2.4.
Decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
4.2.5.
Pomiarów sytuacyjno - wysokościowych wykonanych przez zespół autorski.
4.2.6.
Inwentaryzacji istniejącego oznakowania.
4.2.7.
Wizji w terenie i uzgodnień z Zamawiającym dokonanych na etapie niniejszego opracowania.
Merytoryczną podstawę opracowania projektowego stanowią aktualne przepisy, normy techniczne oraz
akty normatywne obowiązujące w zakresie opracowania i realizacji przedmiotowego zamierzenia.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
4.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.
Przedmiotowe opracowanie ma na celu przedstawienie rozwiązań projektowych dotyczących przebudowy
ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem w zakresie przebudowy istniejącej nawierzchni gruntowej
oraz żużlowo - żwirowej utwardzonej wraz z dobudową lewostronnego chodnika, uzupełnieniem układu
drogowego o plac do zawracania, przebudową indywidualnych zjazdów na posesje, zabudową wpustów
deszczowych wraz z przykanalikiem, regulacją wysokościową istniejących elementów w ciągu pasa
drogowego, wraz z przebudową obiektów kolidujących z nowoprojektowanym układem drogowym (ogrodzeń
i garażu blaszanego), a także ustawienie oznakowania pionowego i malowanie oznakowania poziomego.
Opracowanie obejmuje przebudowę pasa drogowego w ciągu ulicy Rokickiej w zakresie :

jezdni - o szerokości 4,00 m odcinek od skrzyżowania z zasadniczą ulicą Rokicką tj. od włączenia do
krawędzi jezdni drogi gminnej HM 0 - do HM 1 + 64,00 tj. - przebudowa jezdni poprzez rozbiórkę
istniejącej nawierzchni żużlowo - żwirowej utwardzonej na długości ok. 160,0 mb o szerokości 3,00 4,00 m, oraz wykonanie pełnego korytowania pod wykonanie jezdni o nawierzchni z asfaltobetonu na
pełnej podbudowie wraz ze ściekiem przykrawężnikowym z kostki betonowej o długości ok. 158,0 mb,

placu
do
zawracania
-
o
szerokości
od
5,25
do
8,60
m
i
długości
ok.
26,0
mb
zlokalizowanego po prawej stronie na końcu ulicy - przebudowa placu poprzez rozbiórkę istniejącej
nawierzchni żużlowo - żwirowej utwardzonej pod wykonanie regularnego placu do zawracania
o nawierzchni z kostki betonowej na pełnej podbudowie,

chodnika przejezdnego - o szerokości 1,50m (strona lewa) przyległego bezpośrednio do jezdni na
odcinku o długości ok. 181,0 mb. tj. od włączenia do istniejącego chodnika wzdłuż zasadniczego
odcinka ulicy Rokickiej do skrajnej prawej krawędzi placu do zawracania - przebudowa pasa zieleni
poprzez dobudowę chodnika o szerokości 1,50 m o nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie
"ciężkiej",

zjazdów na posesje (indywidualnych - bramowych) strona prawa i lewa w miejscach
umożliwiających dobudowę zjazdów zawierających się w ewidencyjnym pasie drogowym - przebudowa
istniejących zjazdów o nawierzchni gruntowej na zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej,

wpustów
deszczowych
-
zblokowanych
podwójnych
w1
i
w2
-
zabudowa
żeliwnych
przykrawężnikowych wpustów deszczowych ulicznych jezdniowych wraz z osadnikiem betonowym
z odprowadzeniem wód opadowych do istniejącej studni rewizyjnej poprzez projektowany przykanalik
deszczowy,

ustawienie oznakowania pionowego tj. 8 znaków w rejonie skrzyżowania zasadniczego odcinka ulicy
Rokickiej z przebudowywanym bocznym odcinkiem ulicy Rokickiej, w tym wymianę starego znaku A-7
przed skrzyżowaniem z ulicą Grunwaldzką,

malowanie oznakowania poziomego tj. linii P-1e, P-4 oraz P-13 w rejonie skrzyżowania zasadniczego
odcinka ulicy Rokickiej z przebudowywanym bocznym odcinkiem ulicy Rokickiej,

regulacji wysokościowej istniejących włazów studni kanalizacji sanitarnej oraz żeliwnych skrzynek
zasuw lub hydrantów wodociągowych umieszczonych w pasie drogowym,

wycinki drzew i krzewów - kolidujących z projektowanym chodnikiem,
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

przestawienia ogrodzeń i garażu poprzez demontaż i przestawieniem poza obszar ewidencyjnego
pasa drogowego w nie kolidujące miejsce.
W zakres opracowania wchodzi opis rozwiązań technicznych dotyczących przebudowy ulicy
Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem ze stopniem szczegółowości
odpowiadającym
projektowi budowlano - wykonawczemu.
Niniejsze opracowanie jest częścią opracowania kompleksowej dokumentacji projektowo kosztorysowej o nazwie " Dokumentacja techniczna w zakresie rozwoju drogownictwa. Przebudowa
ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem" - przebudowa ulicy w
zakresie przebudowy
istniejącej gruntowej i żużlowej nawierzchni jezdni wraz z dobudową chodnika wraz z zjazdami,
budową urządzeń odwodnienia drogi, przebudowie, zabezpieczeniu lub regulacji wysokościowej
istniejących elementów w ciągu pasa drogowego, wraz uzupełnieniem oznakowania.
4.4. STAN ISTNIEJĄCY.
4.4.1. Położenie i zagospodarowanie.
Przedmiotowa droga gminna ulica Rokicka położona jest w południowej części Zawiercia. Ulica Rokicka
jest drogą gminną i odgałęzia się bezpośrednio od drogi gminnej ulicy Grunwaldzkiej, która należy do grupy
dróg zbiorczych, i stanowi alternatywną drogę wzdłuż Centralnej Magistrali Kolejowej komunikujących miasto
Zawiercie z miastem Łazy oraz z licznymi drogami dojazdowymi m.in. ulicą Rokicką. Drugostronne
zakończenie ulicy Rokickiej stanowi plac do zawracania. Ulica Rokicka jest drogą nieprzejezdną (jest
"ślepo" zakończona). Całkowita długość odcinka bocznego ulicy Rokickiej będącego tematem niniejszego
opracowania wynosi ok. 164,0 mb.
Ulica Rokicka stanowi drogę dojazdową umożliwiającą dojazd mieszkańcom do posesji i na liczne
niezagospodarowane działki. Ulica Rokicka należy do dróg VII klasy technicznej tj. dojazdowych "D"
administrowanej przez Gminę Zawiercie.
Szczegół wzajemnych połączeń i relacji między poszczególnymi ulicami wskazany na
Orientacji
i Projekcie zagospodarowania terenu.
Teren, na którym zlokalizowana jest ulica Rokicka jest terenem nieznacznie zróżnicowanym wysokościowo
"jest płaski", o minimalnych pochyleniach, a spadki podłużne i pochylenia poprzeczne jezdni jak i przyległych
terenów nie zapewniają sprawnego powierzchniowe odwodnienia. Istniejące
odcinku jezdni na długości ok. 170 mb wahają
się
rzędne
na zasadniczym
od 332,1 m.n.p.m. ( w rejonie skrzyżowania
z zasadniczą ulicą Rokicką) do ok. 333,0 m.n.p.m. ( w rejonie końca opracowania), co daje średnie
pochylenie na poziomie 0,45 %.
4.4.2. Podział ewidencyjny.
Zasadnicze położenie planowanej jezdni w planie nie ulega zmianie i mieści się w istniejącym podziale
ewidencyjnym ulicy Rokickiej. Istniejący "ślad drogi" na całym odcinku nie odbiega zasadniczo od działki
stanowiącej pas drogowy przebiegając w całości po terenie oznaczonym w decyzji o ustalenie lokalizacji
celu publicznego symbolem K, który stanowi działka o nr 4256/2 dr.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Zgodnie z założeniami projektowymi i ustaleniami z Inwestorem planowana nowa trasa będzie w całości
przebiegać po dwóch działkach drogowych tj. działce nr 4256/2 dr z włączeniem do zasadniczej ulicy
Rokickiej na działce 4253/4 dr położonych w obrębie 0010, Tereny przyłączone z Kromołowa będących
we władaniu Inwestora tj. Gminy Zawiercie. Ponadto w celu zabudowy urządzeń odwodnienia drogi
(przykanalika z włączeniem do istniejącej studni rewizyjnej) niezbędne jest wejście w kolejne dwie działki
o numerach 4070/10 i działki 4070/11 będących we władaniu Skarbu Państwa.
Niezbędne zajęcie terenu pod wykonanie ww. inwestycji wskazane na załączniku graficznym "zajętość
terenu" oraz wykazie działek zawartym w niniejszym opracowaniu.
4.4.3. Warunki gruntowo - wodne.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że istniejąca jezdnia na odcinku objętym planowaną
przebudową posiada częściowo nawierzchnię wzmocnioną żużlowo - żwirową oraz częściowo gruntową.
Nawierzchnia żużlowo - żwirowa jest bardzo zniszczona, nierówna, z licznymi zagłębieniami w których
gromadzi się woda opadowa, i w chwili obecnej rozprowadzana jest powierzchniowo po skarpach
wyniesionego korpusu drogowego i rozprowadzana po przyległych terenach. Pochylenia należy doprowadzić
do wartości normatywnych. Ponadto istniejące włazy kanałowe kanalizacji sanitarnej oraz żeliwne skrzynki
wodociągowe lub hydrantowe są zapadnięte poniżej istniejącej nawierzchni.
W tej sytuacji brak jest zapewnienia właściwego spływu wód opadowych. Liczne zagłębienia i rozmycia
spowodowane głównie przez spływające wody opadowe tworzą poważne utrudnienia dla korzystających
z ulicy pieszych jak i zmotoryzowanych.
Droga nie posiada wydzielonych chodników ani poboczy, nie ma również systemu kanalizacji deszczowej,
ale jest oświetlona. Wody opadowe spływają grawitacyjnie i rozprowadzane są obustronnie po przyległych
terenach lub tworzą zastoiska wodne z których wody odparowują lub wsiąkają w głąb gruntu. Na końcowych
odcinku ulicy Rokickiej zwarta zabudowa oraz cokoły ogrodzeń uniemożliwiają sprawny spływ wód
opadowych. W tej sytuacji brak jest zapewnienia właściwego spływu i odprowadzenia wód opadowych.
Wniosek:
Korzystanie z ulicy w jej istniejącym złym stanie technicznym jest bardzo utrudnione. Nawierzchnia
jezdni jest zniszczona, nieregularna, i przebiega w nienormatywnej odległości od napowietrznej sieci
teletechnicznej, a na odcinku żużlowo - żwirowym tworzą się zastoiska wody co utrudnia ruch
pojazdów i pieszych. Stąd przeprowadzenie zaplanowanej przebudowy jest konieczne i jak
najbardziej zasadne.
4.4.4. Istniejące uzbrojenie drogi.
Istniejące uzbrojenie pod i nad ziemne stanowią :
-
sieć wodociągowa z przyłączami,
-
sieć elektroenergetyczna (tylko w rejonie skrzyżowania),
-
sieć kanalizacji deszczowej (na zasadniczym odcinku ulicy Rokickiej)
-
sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
-
napowietrzna linia n.n. i oświetlenia ulicznego,
-
napowietrzna linia teletechniczna.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
4.4.5. Geometria drogi gminnej ulicy Rokickiej.
Istniejąca droga na odcinku stanowiącym przedmiot opracowania nie odbiega od działek stanowiących pas
drogowy, a istniejący "ślad drogi" w tym jezdnia, zawiera się w ewidencyjnym pasie drogowym na całej
długości. Geometria ulicy jest nieuporządkowana i nienormatywna z licznymi zawężeniami szerokości,
nierównymi krawędziami, niemiarodajnymi łukami poziomymi na włączeniu, oraz nieuporządkowanym
placem do zawracania.
Istniejący układ drogowy drogi gminnej ulicy Rokickiej aktualnie stanowią :
Jezdnia
o szerokości 3,00 - 4,00 m o nawierzchni żużlowo - żwirowej oraz
o częściowej nawierzchni gruntowej utwardzonej,
Pasy zieleni
Szerokości zmiennej, nieregularnej tj. do granicy pasa drogowego lub ogrodzeń,
Ewidencyjny pas
Szerokości stałej 9,00 m na odcinku prostym z poszerzeniem na końcu pod plac
drogowy
do zawracania do wartości 17,0 m,
Zjazdy na posesję
obustronne gruntowe nieulepszone
Skrzyżowania z drogami
na włączeniu do zasadniczej drogi gminnej ulicy Rokickiej,
Zagospodarowanie
budynki mieszkalne, nieużytki, niezagospodarowane działki, działki leśne,
terenu poza pasem
drogowym:
Ulica na całej długości ma przekrój drogowy. Ulica nie posiada utwardzonych poboczy. Całkowita długość
ulicy Rokickiej wg podziału ewidencyjnego wynosi ok. 167 mb.
Zgodnie z planowaną przebudową jezdni, istniejąca prawa i lewa krawędź drogi zostanie wyregulowana,
tak aby projektowana oś drogi zawierała się w "osi" działki drogowej, z uwzględnieniem zapasu terenu od
lewej strony pod dobudowę chodnika, oraz konieczności zachowania normatywnych odległości po stronie
prawej od słupów elektroenergetycznych oraz teletechnicznych, z możliwie jak najdłuższymi odcinkami
prostymi bez zbędnych załomów. Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni, iż zaprojektowana
przebudowa pasa drogowego spełni wymagania normatywne.
4.4.6. Profil drogi gminnej ulicy Rokickiej.
Istniejąca niweleta drogi na odcinku o długości ok. 170 mb posiada zasadnicze nachylenie w jednym
kierunku tj. od zakończenia placem do zawracania do włączenia do zasadniczej ulicy Rokickiej.
Teren, na którym zlokalizowana jest ulica Rokicka jest terenem nieznacznie zróżnicowanym wysokościowo
"jest płaski", o minimalnych pochyleniach, a spadki podłużne i pochylenia poprzeczne jezdni jak i przyległych
terenów nie zapewniają sprawnego powierzchniowe odwodnienia. Istniejące
odcinku jezdni na długości ok. 170 mb wahają
się
rzędne
na zasadniczym
od 332,1 m.n.p.m. ( w rejonie skrzyżowania
z zasadniczą ulicą Rokicką) do ok. 333,0 m.n.p.m. ( w rejonie końca opracowania), co daje średnie
pochylenie na poziomie 0,45 %.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
4.4.7. Przekrój drogi gminnej ulicy Rokickiej.
Po przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono następującą konstrukcję jezdni w istniejącym "śladzie" drogi
na całym jej odcinku:
-
nawierzchnia żużlowo - żwirowa utwardzona o grubości od 10 do 20 cm.
4.5. STAN PROJEKTOWANY.
Z uwagi na charakter drogi i zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym zaprojektowano następujące
rozwiązania :

przebudowę istniejącej jezdni utwardzonej żużlowo - żwirowej oraz gruntowej nieulepszonej o szerokości
- 3,00 - 4,00 m na jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu - rozbiórka istniejącej nawierzchni jezdni wraz
z podbudową do uzyskania koryta pod nową konstrukcję o średniej głębokości 0,46 m i szerokości
4,00 m z poszerzeniem na włączeniu do głównej ulicy Rokickiej,

przebudowę istniejącego prawostronnego pasa zieleni na chodniki o nawierzchni z kostki betonowej
(czerwonej) o szerokości 1,50 m na długości ok. 181,0 mb,

przebudowę istniejących zjazdów na posesje o nawierzchni gruntowej, nieuporządkowanych na zjazdy
(indywidualne - bramowe) o nawierzchni z kostki betonowej (czarnej) o zasadniczej szerokości 4,00 m
i długości wg planu sytuacyjnego, o geometrii skosów 1 : 1 (1,5 x 1,5 m),

przebudowę istniejącego placu do zawracania o nawierzchni żużlowo - żwirowej, o nieuporządkowanej
geometrii na plac o nawierzchni z kostki betonowej (szarej) o zasadniczej szerokości od 5,25 do 8,60m
i długości ok. 26,0 m, o geometrii wg planu sytuacyjnego,

zabudowę żeliwnych przykrawężnikowych wpustów deszczowych ulicznych jezdniowych z osadnikiem 2 sztuk - wraz z przykanalikami z rur PVC-U ø 315 mm,

zabudowa prawostronnego ścieku przykrawężnikowego o szerokości 20 cm wykonanego z dwóch
rzędów kostki betonowej (szarej),

boczne ograniczenie lewej i prawej krawędzi jezdni krawężnikiem betonowym ulicznym najazdowym
15 x 22 cm, zabudowany na ławie betonowej z oporem, wystający + 4 cm,

boczne ograniczenie zewnętrznej krawędzi chodnika obrzeżem betonowym 8 x 30 cm, zabudowany na
ławie betonowej z oporem, wystającym + 3 cm,

zakończenie placu do zawracania krawężnikiem drogowym 15 x 30 cm zabudowanym pionowo, na
ławie betonowej z oporem, wystający + 12 cm,

pochylenie poprzeczne jezdni – jednostronne, 2,00 %, w kierunku lewej krawędzi,

przestawienie istniejących ogrodzeń i garażu blaszanego zlokalizowanych w ewidencyjnym pasie
drogowym, kolidujących z projektowanym układem drogowym .

ustawienie oznakowania pionowego w postaci ośmiu znaków w rejonie skrzyżowania z ulicą Rokicką

malowanie oznakowania poziomego jako grubowarstwowe chemoutwardzalne tj. linii P - 1e ( L=3,0m ),
P - 4 ( L=12,0m ) oraz P-13 w rejonie skrzyżowania,
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

regulację wysokościową istniejących włazów studni kanalizacji sanitarnej oraz żeliwnych, skrzynek
zasuw lub hydrantów wodociągowych umieszczonych pasie drogowym oraz wyposażenie ich (jeżeli
zlokalizowane są na zjeździe lub jezdni i takowych nie posiadają) w betonowe podkładki odciążające.
Szczegóły zakresu robót na:

Projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr D-01,

Planie sytuacyjnym - rys. nr D-02,

Profilu podłużnym - rys. nr D-03,

Przekrojach normalnych i konstrukcyjnych - rys. nr D-04 ÷ D-07,

Typowym indywidualnym zjeździe na posesję - strona lewa - rys. nr D-08,

Typowym indywidualnym zjeździe na posesję - strona prawa - rys. nr D-09,

Typowym wpuście ulicznym jezdniowym - rys. nr D-10,

Szczególe regulacji istniejących włazów ulicznych kan. sanitarnej - rys. nr D-11,

Połączeniu nowej nawierzchni jezdni z nawierzchnią istn. - rys. nr D-12,

Planie sytuacyjnym odwodnienia - rys. nr KD-01,

Profilu podłużnym przykanalika deszczowego - rys. nr KD-02,
oraz
Szczegóły oznakowania na "Stałej (docelowej) organizacji ruchu" (oddzielna teczka).
Dla
sprawnego
odprowadzenia
wód
opadowych
z ulicy Rokickiej zaprojektowano odpowiednie
urządzenia odwodnienia ulicy składające się z:

ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o szer. 20 cm,

dwóch wpustów ulicznych deszczowych zblokowanych w1 i w2 z osadnikiem betonowym
z kręgów Ø 500 mm,

przykanalika z rur PVC - U o średnicy Ø 315 mm, o długości 17,0 m z włączeniem do
istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej.
Lokalizacja
projektowanych
urządzeń
odwodnienia
ulicy
Rokickiej
wskazana
na
projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr D-01 oraz planie sytuacyjnym odwodnienia ulicy rys. nr KD-01.
4.5.1. Ulica w planie.
Przebieg
ulicy w
planie
dostosowano do istniejącego układu drogowego tak, aby planowana
przebudowa jezdni o projektowanej docelowej szerokości 4,00m, wraz z lewostronnym chodnikiem
o szerokości 1,50 m przebiegała w normatywnej odległości tj. 0,50 m od prawostronnych słupów
trakcji teletechnicznej i elektroenergetycznej i lewostronnej granicy własności pasa drogowego.
Przyjęto taki zakres prac budowlanych, który zapewni iż zaprojektowana przebudowa
wymagania normatywne.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
ulicy
spełni
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Zasadnicze położenie ulicy w planie nie ulega zmianie i mieść się w ewidencyjnym podziale pod układ
drogowy ulicy Rokickiej, który aktualnie stanowią wyłącznie działki drogowe. Całkowita długość ulicy
Rokickiej po planowanej przebudowie będzie wynosić 164 mb.
Szczegóły na projekcie zagospodarowania terenu rys. nr D-01 i planie sytuacyjnym D-02, oraz
ewidencyjnym załączniku graficznym - zajętości terenu.
4.5.2. Pochylenia podłużne i spadki poprzeczne.
Niweletę jezdni zaprojektowano wysokościowo w nawiązaniu do istniejącego wysokościowego położenia
terenu przy następujących założeniach :

uzyskanie możliwie najdłuższych odcinków stałego pochylenia,

zachowanie normatywnych min. zagłębień urządzeń uzbrojenia podziemnego,

uwzględnienie wysokościowego położenia istniejących cokołów ogrodzeń i poziomów bram
wjazdowych

minimalne dopuszczalne pochylenie jezdni drogi dojazdowej i min. 0,30 %,

wysokościowe położenie nawierzchni jezdni z lekkim obniżeniem (max. - 10cm) lub
podwyższeniem (max. + 10cm) względem istniejących rzędnych terenu,

zapewnienia sprawnego odwodnienia korpusu drogowego,
Mając powyższe na uwadze zaprojektowano odpowiednie pochylenia podłużne ulicy na całym jej odcinku
o stałej wartości wynoszącej 0,45% w kierunku od placu do zawracania HM 0 + 64,00, ku włączeniu do
zasadniczego odcinka ulicy Rokickiej HM 0.
Przyjęto następujące spadki poprzeczne :

jezdni – 2,0 % jednostronny w kierunku lewej krawędzi jezdni na całym odcinku,

chodników – 2,0 % w kierunku krawędzi jezdni,

placu do zawracania – 2,0 % w kierunku krawędzi jezdni,

zjazdów indywidualnych – 2,0 % w kierunku krawędzi jezdni na długości min. 1,00 m, a na
dalszy odcinku z dostosowaniem do wysokościowego położenia bram wjazdowych lub granicy
ewidencyjnej z zachowaniem warunku i max. 15,0 %
Szczegóły
i
pochyleń i spadków na
konstrukcyjnych
profilu podłużnym rys. nr D-03, przekrojach
normalnych
rys. nr D-04 ÷ D-07, Typowych zjazdach na posesję (indywidualnych -
bramowych) - rys. nr D-08 i D-09.
4.5.3. Konstrukcja nawierzchni jezdni.
Konstrukcję nawierzchni jezdni zaprojektowano dla ruchu średniego KR 2. Na całym odcinku jezdni
zaprojektowano jezdnię o nawierzchni z asfaltobetonu. Przyjęto zasadniczo jednostronny 2,0 % spadek
poprzeczny jezdni w kierunku prawej krawędzi jezdni.
Konstrukcja nawierzchni (warstwy ścieralnej i podbudowy) powinna być wykonana na podłożu odpowiednio
sprofilowanym do wymaganych w projekcie spadków podłużnych i poprzecznych.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Podłoże wykopów, a przede wszystkim nasypów powinno być zagęszczone do 100% maksymalnego
zagęszczenia. Koryto pod konstrukcję nawierzchni należy wykonać według ustaleń niniejszej dokumentacji
projektowej.
PROJEKT KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI JEZDNI
PODSTAWA :
1.
Rozporządzenia
Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999r w
sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. nr
43 poz 430 ),
2.
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych – załącznik do zarządzenia nr 6
Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 24 kwietnia 1997 roku,
3.
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r Dz. U. Nr 207/2003 poz. 2016 z późniejszymi zmianami,
4.
Wytyczne Projektowania Dróg. WPD-2 i WPD-3 Załączniki Nr 2 i 3 do zarządzenia nr 5/95 Generalnego
Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 31 marca 1995r.
5.
PN-81 B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezpośrednie budowli
DANE :
 droga jednojezdniowa, dwukierunkowa, nieprzejezdna "ślepo" zakończona;

kategoria ruchu: przyjęto KR2;

przebieg trasy: płytki przekop, niski nasyp;

rodzaj gruntu podłoża: grunty nasypowe o miąższości do 1,0 metra zbudowane z piasku, żużla,
gruzu i kamieni;

głębokość przemarzania: h z = 1,0 m; warstwy nawierzchni: warstwa ścieralna z kostki betonowej
ułożona na podsypce oraz podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
USTALENIE WARUNKÓW GRUNTOWO – WODNYCH
Warunki wodne: DOBRE
Grunt podłoża pod względem wysadzinowości: WĄTPLIWY
Grupa nośności podłoża: G1,G2
WYBÓR TYPOWEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
Warstwa ścieralna:
5 cm
beton asfaltowy AC11S
Podbudowa zasadnicza:
7 cm beton asfaltowy AC22P
Podbudowa pomocnicza: 20 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
Łącznie: h = 32 cm
SPRAWDZENIE WARUNKU MROZOODPORNOŚCI
Dla grup nośności G1 i G2 podłoża z gruntów wątpliwych i kategorii ruchu KR2 rzeczywista grubość
warstw nawierzchni powinna wynosić 0,45 h z , czyli:
1,00 x 0,45 = 0,45 m > h=0,32 m
Warunek mrozoodporności nie jest spełniony.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM ZAPROJEKTOWANO NASTĘPUJĄCĄ
KONSTRUKCJĘ NAWIERZCHNI JEZDNI :
4 cm
–
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 50/70,
5 cm
–
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC22W z zastosowaniem asfaltu
wielorodzajowego 35/50,
7 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
do 16 mm stabilizowana mechanicznie,
20 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
31,5 – 63 mm stabilizowana mechanicznie,
10 cm
–
warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%).
ŁĄCZNIE: h = 0,46 m > 0,45m i spełnia warunek mrozoodporności.
Szczegóły na rys. nr D-04 i D-05 ( przekrojach normalnych i konstrukcyjnych A-A i B-B).
Konstrukcja placu do zawracania
8 cm
–
kostka betonowa brukowa (kolor szary),
3 cm
–
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4,
7 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
do 16 mm stabilizowana mechanicznie,
23 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
31,5 – 63 mm stabilizowana mechanicznie,
10 cm
–
warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%).
ŁĄCZNIE: h = 0,51 m > 0,45m i spełnia warunek mrozoodporności.
Szczegóły na rys. nr D-05 ( przekrój normalny i konstrukcyjny B - B ) oraz na szczegółach konstrukcyjnych
do przekroju B - B na rys. nr D-07
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 100 MPa
dla dróg o kategorii ruchu KR2 na podłożu G1, G2. Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej
podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E2 ≥ 180 MPa, przy czym zagęszczenie należy
uznać za prawidłowe, gdy E2/E1≤ 2,2.
Konstrukcja przejezdnego chodnika
8 cm
–
kostka betonowa brukowa (kolor czerwony),
3 cm
–
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4,
7 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
do 16 mm stabilizowana mechanicznie,
23 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
31,5 – 63 mm stabilizowana mechanicznie,
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
15 cm
–
warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%).
ŁĄCZNIE: h = 0,51 m
Szczegóły na rys. nr D-04, D-05 i D-06 ( przekrój normalny i konstrukcyjny A-A, B-B, C-C)
Konstrukcja zjazdów indywidualnych
8 cm
–
kostka betonowa brukowa (kolor czarny),
3 cm
–
podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4,
7 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
do 16 mm stabilizowana mechanicznie,
23 cm
–
warstwa podbudowy z kruszywa łamanego lub tłucznia kamiennego o granulacji
31,5 – 63 mm stabilizowana mechanicznie,
10 cm
–
warstwa odcinająca z pospółki (CBR 20%).
ŁĄCZNIE: h = 0,51 m
Szczegóły na rys. nr D-08 Typowy zjazd na posesję (indywidualny - bramowy) - strona lewa oraz rys.
nr D-09 Typowy zjazd na posesję (indywidualny - bramowy) - strona prawa.
Moduł wtórnego odkształcenia podłoża pod ww. konstrukcje musi odpowiadać parametrom E2 ≥ 45 MPa.
Moduł wtórnego odkształcenia zagęszczonej podbudowy stabilizowanej mechanicznie powinien wynosić E2
≥ 80 MPa, przy czym zagęszczenie należy uznać za prawidłowe , gdy E2/E1≤ 2,2.
Uwaga :
Projektowane zjazdy na posesje, a także na niezagospodarowane działki przewidziano jako bramowe
o zasadniczej szerokości 4,00 m lub innej podanej na planie sytuacyjnym, pochylenie zjazdów po stronie
lewej w stronę jezdni na całej szerokości chodnika, a wartość pochylenia dostosowane do istniejących
rzędnych wysokościowych bram wjazdowych. Pochylenie zjazdów po stronie prawej w stronę jezdni na całej
szerokości pasa zieleni, o wartość pochylenia dostosowanej do istniejących rzędnych wysokościowych bram
wjazdowych
Przecięcie krawędzi zjazdu z krawędzią jezdni w formie skosu o wartości :

1 : 1
(1,50 m x 1,50 m) dla zjazdów przez chodnik przyległy bezpośrednio do jezdni, skos
wyznaczony kostką betonową o kolorze czarnym kontrastującym z czerwoną kostką wyznaczającą
chodnik,

1 : 1 (1,50 m x 1,50 m) dla zjazdów przez pas zieleni, skos wyznaczony obrzeżem betonowym
8 x 30 cm, wystającym + 3 cm. Nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej również w kolorze
czarnym.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Konstrukcja ścieku
8 cm
– kostka betonowa brukowa (kolor szary),
3 cm
– podsypka cementowo - piaskowa 1 : 4,
23 cm
–
ława betonowa z betonu C 12/15,
ŁĄCZNIE: h = 0,34 m
Szczegóły na rys. nr D-04, D-05 ( Przekroje normalne i konstrukcyjne A-A i B-B)
Konstrukcja odtworzenia zasadniczej jezdni ulicy Rokickiej
Odtworzenie nawierzchni oraz podbudowy jezdni naruszonej podczas zabudowy krawężników betonowych
zabudowanych na ławie betonowej z jednostronnym oporem wzdłuż krawędzi jezdni ulicy Rokickiej
w związku z połączeniem projektowanego chodnika z istniejącym wzdłuż ulicy Rokickiej należy wykonać
następująco:

po wykonaniu koryta ułożyć wspólną dla chodnika i odtworzenia jezdni warstwę odcinającą
z pospółki - grub. 10 cm,

dolną partię „szczeliny” wypełnić betonem C 12/15 aż do spodu warstw bitumicznych - grub.
wypełnienia 28 cm, szerokość wypełnienia 20 cm,

górną partię wypełnić :
-
warstwa
wiążąca
z
betonu
asfaltowego
AC22W
lub
z
zastosowaniem
asfaltu
wielorodzajowego 35/50 - grub. warstwy 4 cm, szerokość warstwy 30 cm,
-
geokompozyt poliestrowo - polimerowy o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
100/100 KN/m - szer. 50 cm. Wielkości oczek geosiatki 50 x 35 mm,
-
warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem asfaltu wielorodzajowego
50/70 - grub. warstwy 4 cm, szerokość warstwy 50 cm.
ŁĄCZNIE: h = 0,42 m. (bez warstwy pospółki)
Szczegóły na rys. nr D-06 ( Przekrój normalny i konstrukcyjny C - C )
Przed zabudową nowego krawężnika oraz demontażem starego zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia
na głębokości takiej, jak grubość poszczególnych warstw bitumicznych i zakładkowe połączenie na
szerokość 0,10 i 0,20 m poszczególnych warstw
bitumicznych
po
jej
odbudowie. Max. szerokość
demontażu istniejącej nawierzchni to 0,50 m od krawędzi jezdni. Wykonawca na etapie realizacji winien
dążyć do uzyskania jak
najmniejszej powierzchni demontażu i odtworzenia z zachowaniem zasad
zakładkowych połączeń międzywarstwowych. Krawędź po obcięciu winna być równa bez oberwań,
a pozostawiona nawierzchnia przy szczelinie nie może pękać.
Geokompozyt zawsze należy układać na powłoce z asfaltu drogowego skropionego emulsją asfaltową.
W celu lepszego połączenia geokompozytu z nawierzchnią, krawędź geokompozytu należy przymocować
do nawierzchni bitumicznej kotwami z talerzykami, a odległość pomiędzy kotwami nie powinna być większa
niż 2,5 m, zakład geokompozytu w kierunku wzdłużnym powinien wynosić 20 cm.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
4.5.4. Połączenie nowej i istniejącej nawierzchni jezdni.
Połączenie nawierzchni oraz podbudowy jezdni na styku starej i nowej nawierzchni naruszonej podczas
rozbiórki nawierzchni jezdni wraz z podbudową ulicy Rokickiej w
związku
z
przebudową
należy
wzmocnić geokompozytem poliestrowo - polimerowym o podwyższonej wytrzymałości na rozciąganie
100/100 KN/m - szer. 200 cm. Wielkości oczek geosiatki 50 x 35 mm. Geokompozyt należy ułożyć na
całej szerokości jezdni pomniejszony o 10 cm z każdej strony od obrysu krawędzi jezdni tj. na szer. ok.
6,50 m w celu ochrony geokompozytu przed wilgocią.
Geokompozyt
należy
ułożyć
na
warstwie
wiążącej
skropionej
kationowa
emulsja
asfaltowa
szybkorozpadowa w ilości 0,8 - 1,5 kg/m², a skropienie należy wykonać na szerokości 2,20 - 2,30 m.
Przed zabudową nowej konstrukcji zaleca się wykonanie na krawędzi wcięcia na głębokości takiej, jak
grubość poszczególnych warstw bitumicznych i zakładkowe połączenie na szerokość x 1,5
grubości
poszczególnych warstw bitumicznych po jej odbudowie. Krawędź po obcięciu winna być równa bez
oberwań, a pozostawiona nawierzchnia przy szczelinie nie może pękać.
W celu lepszego połączenia geokompozytu z nawierzchnią, krawędź geokompozytu należy przymocować
do nawierzchni bitumicznej kotwami z talerzykami, a odległość pomiędzy kotwami nie powinna być większa
niż 2,5 m, zakład geokompozytu w kierunku wzdłużnym powinien wynosić 20 cm.
Szczegóły na rys. nr D-12 ( Połączenie nowej nawierzchni jezdni z nawierzchnią istniejącą ).
4.5.5. Szczegóły konstrukcyjne
Połączenia międzywarstwowe
Pomiędzy poszczególnymi warstwami należy wykonać oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe.
Materiałami stosowanymi przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni są:
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej tj. z kruszywa łamanego:
- kationowa emulsja asfaltowa średniorozpadowa w ilości 0,5 - 0,7 kg/m²
b) do skropienia warstw z mieszanek mineralno-asfaltowych :
- kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa w ilości 0,1 - 0,3 kg/m²
Do uszczelnienia połączenia osiowego warstwy ścieralnej z asfaltobetonu należy zastosować termotopliwą
taśmę dylatacyjną bitumiczną o przekroju 40 x 8 mm do uszczelniania połączeń oraz szczelin
dylatacyjnych i technologicznych, pionowych i poziomych, w nawierzchniach drogowych asfaltowych
wykonywanych na gorąco (temperatura układania od 140ºC do 250ºC ) lub na ciepło ( temperatura
układania od 80ºC do 140ºC ).
Szczegóły na rys. nr D-04 ÷ D-07 ( przekrojach normalnych i konstrukcyjnych A-A ÷ C-C).
Krawężniki i obrzeża
Na zasadniczym odcinku ulicy Rokickiej wzdłuż lewej i prawej krawędzi jezdni przewidziano zabudowę
krawężników betonowych ulicznych najazdowych 15 x 22 cm, wyniesionych na + 4 cm, zabudowanych
pionowo na ławie betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15 posadowionych bezpośrednio na
wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Na zjazdach indywidualnych w miejscu "styku" z jezdnią przyjęto jak na zasadniczym odcinku ulicy
krawężnik betonowy uliczny najazdowy 15 x 22 cm, wyniesiony na + 4 cm, zabudowany pionowo na ławie
betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15 posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym
i niestężonym betonie. Na zakończeniach zjazdów zaprojektowano krawężnik betonowy uliczny najazdowy
15 x 22 cm, zatopiony, odwrócony (jako opornik) na ławie betonowej z obustronnym oporem z betonu
C 12/15 posadowiony bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie.
Ponadto w celu obramowania (zaoporowania) konstrukcji zjazdów indywidualnych po zewnętrznej krawędzi
na odcinku poza chodnikiem zaprojektowano obrzeża betonowe 8 x 30 cm, wystające + 3 cm na ławie
betonowej z obustronnym oporem z betonu C 12/15 posadowione bezpośrednio na wilgotnym, świeżym
i niestężonym betonie.
Na chodniku do zewnętrznego zaoporowania od strony ogrodzeń zaprojektowano obrzeża betonowe
8 x 30 cm, wystające + 3 cm na ławie betonowej z jednostronnym oporem z betonu C 12/15 posadowione
bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie, a na odcinku bez istniejących ogrodzeń
przewidziano ławy betonowe z obustronnym oporem.
Na zakończeniu jezdni tj. (placu do zawracania) przyjęto krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm, wystający
+ 12 cm, pełniący funkcję zabezpieczenia przed przypadkowym zjechaniem po skarpie podczas zawracania
na placu, zabudowany pionowo na ławie betonowej z obustronnym oporem z betonu C 12/15 posadowiony
bezpośrednio na wilgotnym, świeżym i niestężonym betonie. Krawężniki należy zabudować na długości
ok. 35,5 mb.
Szczegółowe opisy i lokalizacja poszczególnych typów i rodzajów krawężników wskazana na rys. nr D-02
( Plan sytuacyjny )
4.5.6. Regulacja wysokościowa elementów w drodze.
Regulacja istniejących skrzynek osłonowych.
Planowana regulacja wysokościowa elementów dróg dotyczy m.in. skrzynek osłonowych zasuw
wodociągowych, hydrantowych lub gazowych. Regulacji podlegają tylko elementy umieszczone w jezdni,
chodniku lub zjazdach. Nadmienia się iż Wykonawca po wykonaniu korytowania jezdni winien upewnić się
czy żeliwne studzienki osłonowe osadzone są na prefabrykowanych betonowych podkładkach
odciążających. Zastosowanie podkładek odciążających jest niezbędne dla tego typu urządzeń
umieszczonych w jezdni, a przy ich braku Wykonawca winien uzupełnić żeliwne skrzynki o dodatkowe
podkładki odciążające
o wymiarach 50 x 60 cm i grub. 8 cm dla eliptycznych skrzynek hydrantowych
oraz 50 x 50 cm i grub. 8 cm dla okrągłych skrzynek zasuw wodociągowych. Podkładki dla lepszej
stabilizacji powinny być osadzone w świeżym i niestężonym betonie C12/15 o grub. min. 10 cm.
Regulacja istniejących włazów studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej.
Wykonanie regulacji pionowej elementów dróg polega na wyznaczeniu powierzchni podlegającej regulacji,
następnie ułożeniu
poszczególnych warstw konstrukcji jezdni do poziomu wyrównanej i zagęszczonej
podsypki cementowo - piaskowej. Wokół pierścienia włazu, wpustu deszczowego lub innego elementu na
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
szerokości 20 cm
należy usunąć uprzednio ułożone warstwy. Regulację należy rozpocząć poprzez
założenie płyty zapobiegającą przedostaniu się nieczystości do wnętrza studzienki a następnie ustawieniu
nad elementem podnośnika.
Po podniesieniu elementu do ostatecznego położenia należy ewentualnie usunąć uszkodzona podbudowę,
uzupełnić ją nowym zagęszczonym kruszywem, a następnie opuścić element do górnego poziomu
projektowanej warstwy ścieralnej z kostki betonowej. Po osadzeniu pneumatycznego szalunku, należy
wypełnić przestrzeń tłuczniem kamiennym o uziarnieniu min. 25/30 mm i zalać wolna przestrzeń specjalną
szybkowiążącą zaprawą modyfikowaną tworzywem sztucznym, od poziomu studni betonowej do górnego
poziomu warstwy wiążącej
Szczegóły regulacji włazów na rys. nr D-11 (Szczegół regulacji istniejących włazu ulicznych kanalizacji
sanitarnej)
4.6. Odwodnienie ulicy.
Dla
sprawnego
odprowadzenia
wód
opadowych
z ulicy Rokickiej zaprojektowano odpowiednie
urządzenia odwodnienia ulicy składające się z:

ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej o szer. 20 cm,

dwóch wpustów ulicznych deszczowych zblokowanych w1 i w2 z osadnikiem betonowym
z kręgów Ø 500 mm,

przykanalika z rur PVC - U o średnicy Ø 315 mm, o długości 17,0 m z włączeniem do
istniejącej studni rewizyjnej kanalizacji deszczowej
4.6.1. Wpusty deszczowe.
Wpusty deszczowe projektuje się jako dwa zblokowane wpusty uliczne jezdniowy żeliwne o wymiarach kraty
62 x 42 cm, wysokości h = 15 cm wg PN-EN 124:2000 z kołnierzem Ø 700 mm oraz z uchylną kratą
na zawiasach, klasy C 250, osadzone na studni z kręgów betonowych o średnicy Ø 500 mm zakończonej
kręgiem dennym z osadnikiem. Studnie wpustu należy posadowić na warstwie betonu lub prefabrykowanej
płycie fundamentowej grub. 10 cm którą z kolejki należy osadzić na warstwie zagęszczonej podsypki
piaskowej grub. 10 cm. Kołnierze krat wpustowych od strony zblokowania winne zostać obcięte,
a połączenie wpustów należy uszczelnić.
4.6.2. Przykanalik.
Projektowany przykanalik należy wykonać z rur kanalizacyjnych Ø 315 mm, PVC-U, szereg ciężki "S"
( SDR 34 ) wg AT/96-01-0001 oraz TWT-3/96, nominalna sztywność obwodowa rury SN 8 grubość
ścianki 9,2 mm. Projektowana długość przykanalika w osi studni to 17,0 mb.
Przykanalik pod koroną jezdni ulicy Rokickiej należy zabudować w rurze przeciskowej o długości 10,0 mb.
Przecisk należy wykonać ze stalowej rury osłonowej bez szwu wg PN-80/H-74219 lub ze szwem
wg
PN-79/H-74244,
o średnicy DW Ø 406 mm,
grubość
ścianki
8,8 mm. Odcinek przykanalika
w otwartym wykopie należy zabezpieczyć otuliną w formie obsypki z piasku o grub. 30 cm i podsypki
z piasku o grub. 15 cm.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Projektowany przykanalik należy włączyć do istniejącej studni rewizyjneJ kanalizacji deszczowej oznaczonej
na projekcie zagospodarowania terenu jako istn. D, poprzez staranne wykonanie otworu montażowego.
Przyjęto 2,0 % pochylenie przykanalika, z rzędną 330,96 m.n.p.m. na wylocie z wpustu, i 330,62 m.n.p.m.
na wlocie do istniejącej studni rewizyjnej.
Lokalizacja
projektowanych
urządzeń
odwodnienia
ulicy
Rokickiej
wskazana
na
projekcie
zagospodarowania terenu rys. nr D-01 oraz planie sytuacyjnym odwodnienia ulicy rys. nr KD-01, a profil
przykanalika wskazany jest na rys. nr KD-02.
4.7. Organizacja ruchu.
Ulica Rokicka stanowi ulicę jednojezdniową, dwukierunkową, nieprzejezdną "ślepo" zakończoną i po
wykonaniu zaplanowanych prac związanych z jej przebudową taką pozostanie.
Ulica Rokicka w ciągu drogi gminnej należy do grupy dróg wewnętrznych komunikujących osiedle
mieszkaniowe. Ulica Rokicka składa się z dwóch odcinków tj. głównego zasadniczego od skrzyżowania
z ulicą Grunwaldzką z włączeniem do ulicy Jaskrowej o długości ok. 530 mb oraz bocznego będącego
tematem niniejszego opracowania o długości ok. 164 mb. Boczny odcinek ulicy Rokickiej odgałęzia się
bezpośrednio od głównego odcinka i kończy się placem do zawracania. Ponieważ ulica kończy się placem
do zawracania jest ulicą "ślepo zakończoną" bez przejazdu. Na zasadniczym odcinku ujętym niniejszym
opracowaniem na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h "w terenie zabudowanym", która
wynika z przepisów o ruchu drogowym "teren zabudowany".
Boczny odcinek ulicy Rokickiej jest drogą podporządkowaną względem zasadniczego odcinka, do którego
się włącza, a zasadniczy główny odcinek jest podporządkowany względem ulicy Grunwaldzkiej.
Podporządkowanie bocznego odcinka nie jest jednoznaczne osygnalizowane stosownym oznakowaniem, co
ze względu na geometrię włączenia w rejonie ostrego łuku poziomego stanowi zagrożenie przypadkowego
wymuszenia pierwszeństwa przejazdu.
4.7.1. Istniejące oznakowanie.
Boczny odcinek ulicy Rokickiej na odcinku objętym niniejszym opracowaniem w chwili obecnej nie posiada
żadnego oznakowania, jedynie włączenie zasadniczego odcinka do ulicy Grunwaldzkiej jest oznakowane
znakiem pionowym A-7.
4.7.2. Projektowane oznakowanie.
Szczegółowa lokalizacja oraz ilość projektowanego oznakowania wskazana została w projekcie Stałej
(docelowej) organizacji ruchu (oddzielna teczka).
4.8. Uzbrojenie terenu i występujące kolizje.
Przebieg istniejącego uzbrojenia terenu został wskazany na projekcie zagospodarowania
rys. nr D-01.
W pasie drogowym objętym przebudową występuje następujące uzbrojenie terenu :
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
terenu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
-
sieć wodociągowa z przyłączami,
-
sieć elektroenergetyczna (tylko w rejonie skrzyżowania),
-
sieć kanalizacji deszczowej (na zasadniczym odcinku ulicy Rokickiej)
-
sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami,
-
napowietrzna linia n.n. i oświetlenia ulicznego,
-
napowietrzna linia teletechniczna.
Na etapie niniejszego opracowania stwierdzono kolizję z garażem blaszanym, oraz ogrodzeniami,
które wymagają przestawienia lub całkowitej wymiany na nowe oraz drzewami i krzewami, które
wymagają wycinki.
Ogrodzenia z siatki stalowej przy działkach 4117/1 i 4119/1 oraz z prefabrykowanych elementów
betonowych przy działce 4118/1 jak i wolnostojący garaż blaszany przy działce 4118/1 zlokalizowane są
w pasie drogowym na działce nr 4256/2 dr i wymagają demontażu i częściowo przestawienia (przestawienie
dotyczy ogrodzenia betonowego). Demontaż jest niezbędny dla zachowania normatywnej odległości 0,50 m
słupów teletechnicznych od prawej krawędzi jezdni.
Ponadto z konieczności wykonania chodnika wzdłuż lewej krawędzi jezdni należy wyciąć dwa kolidujące
drzewa oraz liczne dzikie krzewy.
Lokalizacja kolidującego elementów oraz drzew i krzewów do wycinki wskazana na rys. nr D-01 - Projekt
zagospodarowania terenu.
Z
elementami
uzbrojenia
podziemnego
z przebiegiem istniejących sieci
jak
i
zlokalizowanych
napowietrznego
w
nie
projektowanym
stwierdzono
pasie
kolizji
drogowym
wymagających przekładek lub zabezpieczeń.
Przy wykonywaniu robót
wykopowych należy zachować szczególną ostrożność szczególnie w rejonie
trasy istniejącego wodociągu.
Zaleca się, aby wszelkie roboty ziemne
w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego
prowadzić ręcznie i w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.
W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy przed przystąpieniem do
robót zasadniczych wykonać przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń,
a także ewentualnego sposobu ich zabezpieczenia.
4.9. Podstawowe zasady wykonywania robót budowlanych.
Przed przystąpieniem do robót drogowych należy:

Uzyskać pozwolenie na zajęcie pasa drogowego.

Poinformować zainteresowane instytucje o rozpoczęciu robót drogowych.

Teren budowy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót.

Prace ziemne można rozpocząć po pełnym rozeznaniu urządzeń pod i naziemnych oraz ich
zabezpieczeniu, przebudowie lub rozbiórce.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

W przypadku natrafienia w czasie robót na nie ujęte dokumentacją urządzenia pod-podziemne,
należy przerwać roboty, zabezpieczyć wykop i powiadomić odpowiednie jednostki.

Roboty ziemne odwodnieniowe prowadzić „pod górę” zaczynając od najniżej położonych punktów
sieci odprowadzającej, tak, aby cały czas był możliwy spływ wód.

W celu ochrony środowiska, zdrowia ludzi i stosunków przestrzennych otoczenia projektowanej
przebudowy ulicy Rokickiej, prace budowlane winny być realizowane według obowiązujących
warunków i zasad
określonych i przytoczonych w niniejszej dokumentacji, rozporządzeniach,
normach i przepisach.
4.10. Dodatkowe zasady wykonywania robót budowlanych.
Wykonawca zostaje zobowiązany do zachowania należytej staranności w trakcie prowadzenia robót
demontażowych dla odzyskania materiałów z demontażu w sposób umożliwiający ich ponowne
wykorzystanie. Dotyczy to szczególnie siatki i słupków z rur stalowych, a także betonowych przęseł
i słupków z ogrodzeń betonowych. Ogrodzenia należy przestawić na odległość 0,50 m od zewnętrznej
krawędzi chodnika.
Blaszany garaż bez demontażu szkieletu ścian i dachu winien zostać w całości przesunięty o 1,0 m w głąb
działki prywatnej.
W związku z włączeniem projektowanego przykanalika do istniejącej studni rewizyjnej rozbiórce
i odtworzeniu nawierzchni podlega również zjazd techniczny do przepompowni ścieków o nawierzchni
z kostki betonowej. Materiały te winny zostać posegregowane wg rodzaju, wzoru i koloru i ułożone na
paletach. Posegregowanie i ułożenie na paletach należy wykonać na placu budowy
Materiały uszkodzone z demontażu ogrodzeń stanowią odpad i pozostają do utylizacji w gestii Wykonawcy.
4.11. Uwagi końcowe i zalecenia dla Wykonawcy :

Zastosowane materiały posiadać muszą
stosowne atesty dopuszczające je do stosowania na
terenie kraju, odpowiadać wymogom polskiej normy, a ich montaż odbywać się powinien zgodnie
z instrukcją i wytycznymi producenta.

Prace montażowe prowadzić należy zgodnie z uznanymi zasadami techniki.

Wykonawca zdając sobie sprawę z prac, jakie należy wykonać, zobowiązany jest przez wiedzę
zawodową w swojej specjalności uzupełnić ewentualne szczegóły, które mogły zostać pominięte
w niniejszej dokumentacji i uwzględnić je w kosztach.

Podstawą wykonania wyceny są w równej mierze – opis techniczny dokumentacji, rysunki
i przedmiary wszystkich branż oraz wiedza zawodowa Wykonawcy i obowiązujące normy i przepisy.

Wszelkie roboty ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia nad i podziemnego należy prowadzić
ręcznie w obecności przedstawiciela właściciela tych urządzeń.

W miejscach
zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym należy wykonać
przekopy kontrolne w celu ustalenia głębokości posadowienia tych urządzeń, a także ewentualnego
sposobu ich zabezpieczenia.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

W przypadku stwierdzenia innego od wskazanego na załączonych podkładach mapowym
przebiegu urządzeń podziemnych należy natychmiast powiadomić o tym fakcie Zamawiającego,
projektanta i właściciela tych urządzeń.

Zobowiązuje się Wykonawcę do pełnej realizacji zaleceń szczegółowych specyfikacji technicznych
obowiązujących w zakresie opracowania.

Po wykonaniu robót
Wykonawca winien sporządzić inwentaryzację geodezyjną i dokonać
naniesienia zmian na mapę zasadniczą.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
5.
INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
I OCHRONY ZDROWIA.
5.1.
Cel, zakres i podstawa opracowania. Zakres robót dla całego zamierzenia
budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.
Celem niniejszego opracowania zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 7 lipiec 1994r. – Prawo Budowlane
Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126, z późniejszymi zmianami jest zawarcie informacji dotyczącej bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, ze względu na specyfikację realizacji obiektu budowlanego będącego oparciem
sporządzanego przez kierownika budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust.1 ww.
ustawy.
Zakres opracowania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126.
5.2.
Zakres robót i kolejność realizacji.
Celem niniejszych robót budowlanych jest przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu. Ulica Rokicka jest drogą
gminną i stanowi jedną z dróg dojazdowych komunikującą osiedle mieszkaniowe.
Zakres robót budowlanych związanych z realizacją zamierzenia obejmuje :
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

zabezpieczenie obszaru robót stosownym oznakowaniem pionowym i UBRD na czas prowadzenia robót
w pasie drogowym, z uwzględnieniem podziału na etapy robót zgodnie z projektem czasowej organizacji
ruchu na czas prowadzenia robót;

wytyczenie geodezyjne osi drogi;

rozbiórka nawierzchni bitumicznej na włączeniu;

rozbiórka podbudowy z kruszywa;

rozbiórka nawierzchni żużlowo - żwirowa o grubości od 15 do 20 cm

rozbiórka fragmentu nawierzchni jezdni bitumicznej wzdłuż proj. chodnika (o szer. 50 cm i grub. 4 cm dla
warstwy ścieralnej ) z zakładkowym przesunięciem miedzy warstwą ścieralną, a wiążącą
( o szer.
30 cm i grub. 4 cm dla warstwy wiążącej );

rozebranie podbudowy jezdni wzdłuż zdemontowanego uprzednio krawężnika o max. szerokości 20 cm
i głębokości do spodu projektowanej ławy betonowej pod krawężnik;
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

wywóz odzyskanego materiału z rozbiórki;

wywóz destruktu asfaltowego z rozbiórki;

demontaż kolidujących ogrodzeń, przestawienie istniejącego ogrodzenia betonowego i garażu (blaszak);

ustawienie garażu na docelowej lokalizacji;

ścięcie kolidujących drzew i krzewów wraz z usunięciem pozostałego pnia i korzeni;
Urządzenia odwodnienia drogi

demontaż nawierzchni zjazdu technicznego do przepompowni;

montaż komór przesiąkowych;

wykonanie przecisku z rury stalowej;

wykonanie otworu montażowego w istn. studni rewizyjnej;

montaż przykanalika;

zabudowa studni wpustów ulicznych;

wykonanie obsypki i podsypki;

zasypanie wykopu zagęszczonym gruntem;

odtworzenie zjazdu technicznego do przepompowni;
Roboty ziemne

pogłębienie
i wyprofilowanie istniejącego koryta po rozbiórce istniejącej podbudowy do głębokości
pozwalającej na wbudowanie konstrukcji o grub. 0,46 m z poszerzeniem dna wykopu do szerokości
warstwy odsączającej;

roboty ziemne spycharką przy przemieszczaniu gruntu;

roboty ziemne ręczne i koparką przy wykonaniu wykopów punktowych i liniowych;

ścinanie poboczy lub pasa zieleni z wywozem darni traw z terenu budowy;

wywóz mas ziemnych z terenu budowy z mechanicznym ich załadunkiem;
Roboty budowlane - jezdnia

ułożenie na pełnej szerokości dna wykopu warstwy odcinającej z pospółki o grub.10 cm,

wykonanie szalunków pod ławy betonowe pod krawężniki;

wylanie ław betonowych z oporem pod krawężniki;

zabudowę krawężników betonowych w świeżym i niestężonym betonie;

demontaż szalunków po stężeniu betonu;

ułożenie ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej;

ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 20 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 7 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową średniorozpadową;

ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grub. 5 cm;

regulacja wysokościowa włazów studni kanalizacji sanitarnej do projektowanego poziomu warstwy
ścieralnej;

oczyszczenie i skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkorozpadową;

uszczelnienie połączenia termotopliwą taśma bitumiczną;

ułożenie na lewym pasie ruchu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grub. 4 cm ;

uszczelnienie połączenia osiowego termotopliwą taśma bitumiczną;

ułożenie na prawym pasie ruchu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grub. 4 cm ;

plantowanie przyległych terenów oraz uzupełnienie zagęszczonym gruntem;

dowóz ziemi i wyrównanie pasa zieleni;

obsianie trawą pasa zieleni.
Roboty budowlane - plac do zawracania

ułożenie na pełnej szerokości dna wykopu warstwy odcinającej z pospółki o grub. 10 cm

wykonanie szalunków pod ławy betonowe pod krawężniki;

wylanie ław betonowych z oporem pod krawężniki;

zabudowę krawężników betonowych w świeżym i niestężonym betonie;

demontaż szalunków po stężeniu betonu;

ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 23 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 7 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

ułożenie warstwy podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej wraz
z mechanicznym zagęszczeniem zagęszczarkami płytowymi;

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej (szarej) grub. 8 cm wraz z wypełnieniem szczelin piaskiem
drobnoziarnistym;

plantowanie przyległych terenów oraz uzupełnienie zagęszczonym gruntem;

dowóz ziemi i wyrównanie pasa zieleni;

obsianie trawą pasa zieleni.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Roboty budowlane - chodnik i zjazdy indywidualne

ułożenie na pełnej szerokości dna wykopu warstwy odcinającej z pospółki o grub. 10 cm

wykonanie szalunków pod ławy betonowe pod krawężniki i obrzeża;

wylanie ław betonowych z oporem pod krawężniki i obrzeża;

zabudowę krawężników betonowych i obrzeży na świeżym i niestężonym betonie;

demontaż szalunków po stężeniu betonu;

ułożenie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 23 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

ułożenie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego lub tłuczniowej grub. 7 cm z mechanicznym
zagęszczeniem ciężkimi walcami wibracyjnymi;

ułożenie warstwy podsypki cementowo - piaskowej grub. 3 cm pod nawierzchnie z kostki betonowej wraz
z mechanicznym zagęszczeniem zagęszczarkami płytowymi;

regulacja wysokościowa istniejących elementów infrastruktury technicznej umieszczonych w chodniku lub
zjeździe do wysokości docelowej nawierzchni;

ułożenie nawierzchni z kostki betonowej grub. 8 cm wraz z wypełnieniem szczelin piaskiem
drobnoziarnistym

wyrównanie nawierzchni chodników i zjazdów poprzez wibrowanie zagęszczarką płytową z nakładka
gumową;

plantowanie przyległych terenów;

obsianie trawą terenów przyległych.
Roboty budowlane - odtworzenie nawierzchni jezdni

wypełnienie szczeliny miedzy krawężnikiem, a podbudowa jezdni betonem;

oczyszczenie i skropienie istniejącej warstwy bitumicznej oraz podbudowy betonowej emulsją asfaltową;

ułożenie warstwy wiążącej z asfaltobetonu grub. 4 cm;

międzywarstwowe oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsją asfaltową;

ułożenie geokompozytu szer. 50 cm na świeżo skropionej emulsji asfaltowej wraz z mechanicznym
montażem geokompozytu kotwami stalowymi;

uszczelnienie połączenia termotopliwą taśma bitumiczną;

ułożenie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu grub. 4 cm;
Roboty wykończeniowe - oznakowanie

osadzenie słupków znaków pionowych z zakotwieniem w ławie betonowej;

montaż tablicy znaków pionowych na słupku;

malowanie linii oznakowania poziomego;
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Roboty wykończeniowe - ogrodzenia

montaż ogrodzeń z materiałów odzyskanych z demontażu;
5.3
Wykaz istniejących obiektów budowlanych

drogi gminne ulica : Rokicka, Grunwaldzka

centralna magistrala kolejowa CMK,

zjazdy indywidualne gruntowe,

budynki mieszkalne,

ogrodzenia,

słupy oświetleniowe i teletechniczne.
5.4.
Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
 Nie występują takie elementy
5.5.
Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót ziemnych.
Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarzają szczególnie wysokie
ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
 ryzyko podczas ruchu pojazdów transportowych i maszyn drogowych;
 ryzyko podczas pracy koparki i spycharki przy wykonywaniu robót ziemnych i załadunku nadmiaru gruntu
na samochody do wywozu;
 ryzyko podczas pracy walców drogowych;
 ryzyko podczas pracy rozsiciełacza do asfaltu;
 ryzyko podczas transportu i układania betonu;
 ryzyko podczas pracy piły tarczowej spalinowej podczas cięcia prefabrykatów betonowych;
 ryzyko podczas pracy ręcznej zagęszczarki powierzchniowej;
 ryzyko przygniecenia przez paletę z prefabrykatami betonowymi w miejscu montażu i wyładunku przez dźwig
HDS z samochodu skrzyniowego;
 ryzyko przygniecenia przez ww. elementy w trakcie poziomego przemieszczania związanego z montażem
elementów na placu budowy;
 ryzyko podczas pracy z urządzeniami mechanicznymi;
 ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Wskazania i zalecenia:

zamknięcie odcinków ulic na czas prowadzenia robót;

umożliwienie dojazdu oraz dojścia mieszkańcom posesji objętych frontem robót,

zapewnienie przejazdu awaryjnego dla pojazdów specjalnych przez całą dobę,

powiadomienie
zainteresowanych mieszkańców o konieczności zamknięcia
drogi co najmniej 7 dni
przed rozpoczęciem robót;

zabezpieczenie strefy wykonywanych robót poprzez oznakowanie pionowe i zabezpieczenie robót
drogowych za pomocą Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;

wyznaczenie strefy niebezpiecznej podczas pracy koparki min. 6,0 m.;

przy robotach drogowych prowadzonych w pasie drogowym ulicy Rokickiej uzgodnić zajęcie pasa
drogowego z administratorami niniejszych dróg;

roboty w pobliżu istniejących sieci uzbrojenia podziemnego prowadzić pod nadzorem zarządzających tymi
sieciami. O terminie przystąpienia do robót należy zawiadomić właścicieli tych urządzeń z odpowiednim
wyprzedzeniem.
5.6.
Sposoby prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do
realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.
5.6.1.
Wskazania podstawowe.
Instruktaż należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi szczegółowymi przepisami BHP, po dokładnym
zapoznaniu się osoby prowadzącej instruktaż z rodzajem i miejscem występowania zagrożeń wskazanych
w poprzednim punkcie.
Bezwzględnie należy wymagać, aby przed przystąpieniem do prac pracownicy posiadali aktualne badania
lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy oraz zaświadczenia o przeprowadzonym zgodnie
z przepisami przeszkoleniu pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (szkolenia wstępne ogólne,
stanowiskowe, podstawowe i okresowe).
5.6.2.
Wskazania szczegółowe.
Ze względu na występowanie w trakcie realizacji inwestycji prac uznanych za szczególnie niebezpieczne należy
na bieżąco zapoznawać osoby kierujące i związane z przebiegiem prac z:

zagrożeniami występującymi na stanowiskach pracy,

sposobami ochrony przed zagrożeniami,

metodami bezpiecznego wykonania prac.
Podczas
szkolenia
należy
zwrócić
szczególną
uwagę
na
sposób
prowadzenia
w wykopach i na wysokości, środki ochronne – zabezpieczenia zbiorowego oraz indywidualnego.
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
prac
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Ze względu na występowanie materiałów niebezpiecznych - paliwa, chemia budowlana - pracowników należy
przeszkolić co do zasad bezpiecznego ich użycia, magazynowania oraz postępowania na wypadek zaistniałego
szkodliwego działania.
Szkolonym pracownikom należy wdrożyć następujące zasady postępowania:

wykonywanie prac w warunkach bezpieczeństwa i higieny,

wykonywanie pracy w pozycji najwłaściwszej z uwzględnieniem zasad
ergonomii na stanowisku pracy
oraz stosowanie przerw,

obowiązek korzystania z obiektów zaplecza socjalnego (szatnie) oraz spożywania posiłków
w miejscach do tego wyznaczonych,

zakaz wykonywania czynności, co do których nie posiada się odpowiednich kwalifikacji,

systematyczne kontrolowanie przed rozpoczęciem pracy sprawności urządzeń, narzędzi, systemów
zabezpieczeń i środków ochrony indywidualnej w zależności od stanowiska pracy,

zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wypadkowych i chorobowych oraz niezwłoczne zgłaszanie ich
przełożonym, w ramach obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

zakaz pracy po stwierdzeniu zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika, albo gdy wykonywana przez
niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom,

informowanie o stwierdzonym zagrożeniu współpracowników i przełożonych,

umiejętne postępowanie na wypadek wystąpienia sytuacji awaryjnych, stanu zagrożenia zdrowia.
Należy zapewnić przeprowadzenie instruktażu przed przystąpieniem do robót oraz nadzór w trakcie
wykonania robót przez upoważnionych pracowników
5.7.
Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w tym zapewniającym
bezpieczną i sprawną komunikację.
5.7.1.
Wskazania ogólnych środków technicznych i organizacyjnych
Roboty rozbiórkowe:

właściwe wygrodzenie terenu i jego oznakowanie,

nakaz używania środków ochrony indywidualnej i grupowej,

zakaz przebywania osób postronnych w rejonie prowadzenia prac,
Prace w wykopach:

bezwzględnie praca pod nadzorem i z asekuracją,
Prace sprzętem mechanicznym:

zapewnić wykonanie prac wyłącznie przez osoby do tego upoważnione, posiadające odpowiednie
kwalifikacje,

kontrola stanu technicznego urządzeń służących do prowadzenia prac,
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy

kontrola zgodności procesu z obowiązującą sztuką, instrukcją technologiczną prowadzenia prac,

odpowiednie zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac
Transport:

na terenie budowy, jak i na terenie dróg bezwzględnie zastosowanie mają przepisy kodeksu ruchu
drogowego precyzujące zarówno zasady ruchu, jak i stan techniczny pojazdów

zakaz przekraczania określonej ładowności pojazdów,

kontrola czystości pojazdów przed ich ruchem po drogach publicznych.
Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych:

wyłączenie napięcia,

uziemienie ochronne.
Zarówno na terenie budowy, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania
napojów alkoholowych i dopuszczania do pracy osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu.
5.7.2.
Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych.
Wskazanie szczegółowych środków technicznych i organizacyjnych uzależnione jest od technologii
zastosowanych przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji – zobowiązuje się Wykonawcę do ich wskazania –
w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek
pożaru, awarii i innych zagrożeń.
5.8. Uwagi końcowe do informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia.
Planowane roboty są robotami liniowymi na otwartym terenie. Nie zachodzi niebezpieczeństwo, które
uniemożliwiło by sprawną ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. Wymienione wyżej roboty
budowlane drogowe wykonywane w zakresie istniejącego pasa drogowego nie stwarzają zagrożeń
wyszczególnionych w art. 21a ust. 1a i 2 Prawa Budowlanego i w Rozporządzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 26.06.2003r. Dz. U. Nr 120 poz. 1126.
5.9. Materiały źródłowe.
Poniżej podaje się zasadnicze obowiązujące przepisy prawne dotyczące stosowania zasad BHP i ppoż. oraz
warunków technicznych wykonywania robót, które ułatwią Wykonawcy opracowanie i powinny być podstawą
opracowania planu BiOZ:
[1]
Ustawa z dnia 7.07.1994r. - PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. nr 207, poz. 2016
z 2003r. z późniejszymi zmianami)
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
[2]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120, poz.
1126)
[3]
Kodeks pracy, dział 10, „Bezpieczeństwo i higiena pracy”
[4]
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844)
[5]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263)
[6]
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 poz. 470)
[7]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)
[8]
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu
i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa
pracy i ochrony zdrowia
[9]
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. nr 26, poz. 313 z późn. zmianami)
(Dyrektywa 90/269/EWG dotycząca ręcznych prac transportowych)
[ 10 ] PN-N-18002 systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne do oceny
ryzyka zawodowego oraz Kodeks pracy art. 226. Informacja o ryzyku zawodowym
[ 11 ] Przepisy w zakresie ochrony przeciwpożarowej:
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. nr 81, poz. 351 z późniejszymi
zmianami)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22.04.1998r. w sprawie
wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu
i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55, poz. 362)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie
czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U.
nr 225, poz. 1934)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16.06.2003r. w sprawie
przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2003 nr 121 poz. 1139)
 PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Obliczanie obciążenia ogniowego
oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru
[ 12 ] Dyrektywa 92/58/EWG dotycząca znaków bezpieczeństwa (załącznik do obwieszczenia Ministra
Gospodarki, Pracy i polityki Społecznej z dnia 28.08.2003r.)
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
[ 13 ] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych
dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. nr
217, poz. 1833)
[ 14 ] Ustawy z dnia 28.04.2000r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw
oraz Rozporządzenie Rady Ministrów określające minimalne wymagania dla środków ochrony
indywidualnej, warunki i tryb dokonywania oceny zgodności oraz sposób oznakowania CE
(dyrektywa 89/656/EWG dotycząca stosowania środków ochrony indywidualnej)
[ 15 ] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. nr 161 poz. 1141)
[ 16 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180 poz. 1860)
[ 17 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 poz. 912)
[ 18 ] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.).
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
Przebudowa ulicy Rokickiej w Zawierciu wraz z odwodnieniem.
Branża – DROGOWA – Projekt budowlano - wykonawczy
Ulica Rokicka w Zawierciu
6.1. WYKAZ DZIAŁEK POD PRZEBUDOWĘ
Lp
Nr działki
Obręb
1.
4070/10 dr
Teren przyłączony
z Kromołowa
2.
4070/11
Teren przyłączony
z Kromołowa
3.
4253/4 dr
Teren przyłączony
z Kromołowa
4.
4256/2
Teren przyłączony
z Kromołowa
0010,
0010,
0010,
0010,
Arkusz mapy
20
20
20
20
Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe „BUDREMEX” w Zawierciu
ULICA
ROKIC
KA
DZ
RUNWAL
ULICA G
KA
SKALA 1 : 500
ULICA ROKICKA
ULICA ROKICKA
OZNACZENIA :
GRANICE EWIDENCYJNE
4117/1
4265/2dr
ORIENTACJA
SKALA 1 : 10 000
Szczekociny
Kielce
Skala 1 : 50 000
1,50
X = 5593909,93 Y = 7388412,65
HM 1 + 64,00
KONIEC OPRACOWANIA
RZCHNI
CHODNIK O NAWIE
WEJ - SZER. 1,50 M
Z KOSTKI BETONO
PLAC DO ZAWRACANIA O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
2%
CHODNIK (PRZEJEZDNY) O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 1,50 M
2%
skrajnia
Smin 0,50 m
ISTN. DRZEWA DO WYCINKI
ks
ELEKTROENERGETYCZNA NN
OZNACZENIA :
TELETECHNICZNA
STAN PROJEKTOWANY
EWIDENCJA :
PRZYKANALIK DESZCZOWY Z RUR PVC-U
GRANICE EWIDENCYJNE
15 x 22 CM
+ 4 CM
15 x 30 CM
+ 12 CM
+ 3 CM
40/02
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
DATA
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
2%
WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE JEZDNIOWE
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
SKALA
NAZWA
RYSUNKU
1:500
DROGOWA
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
STADIUM
P.B.W.
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
NUMER
RYSUNKU
D-01
w1 i w2
istn. D
PODPIS
BUDREMEX
kd
SZER. 0,20 M
8 x 30 CM -
NI
NIA O NAWIERZCH
PLAC DO ZAWRACA
WEJ ( SZAREJ )
Z KOSTKI BETONO
ISTN. OGRODZENIE DO PRZESTAWIENIA
2%
18,65
R = 8,0 M
4,00
PRZEBUDOWY I KOLIZJE:
4256/2dr
j. z.u
1,50
Z1
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
. 4,00 M
Z ASFALTOBETONU - SZER
2%
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU - SZER. 4,00 M
X = 5593915,12 Y = 7388248,89
HM 0
. 0,20 M
BETONOWEJ - SZER
=
- HM 1 + 14,03
CHODNIK O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ - SZER. 1,50 M
2%
HM 1
ULICA ROKICKA
4117/1
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU SZER. 4,00 M
B
dr
zb.
BETONOWEJ - SZER. 0,20 M
ULICA
ROKIC
KA
ch .
ZKA
ch.
HM 0
w1 w2
STAN PROJEKTOWANY
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
4,00
LICA ROKICKA
j. asf. U
C R = 3,0 M
do przestawienia
OZNACZENIA :
8,60
D
RUNWAL
ULICA G
C
5,50
ULICA : Rokicka
1,50
B
GMINA : Zawiercie
istn. D
1,50
K:
KIERUNE TRUM)
N
CIE (CE
ZAWIER
LOKALIZACJA OBIEKTU :
SKALA 1 : 500
O R = 8,0 M,
X = 5593909,93 Y = 7388412,65
HM 1 + 64,00
KONIEC OPRACOWANIA
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU SZER. 4,00 M
PLAC DO ZAWRACANIA O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
SZER. 0,20 M
2%
1,50
15 x 22 CM
+ 4 CM
15 x 30 CM
+ 12 CM
333,00
8 x 30 CM -
333,14
+ 3 CM
WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE JEZDNIOWE
X = 5593899,36
Y = 7388412,71
40/02
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
DATA
PODPIS
BUDREMEX
M
SKARPA skos 1 : 1,5
8,00
1,50
R=
NI
NIA O NAWIERZCH
CA
RA
W
ZA
DO
AC
PL
WEJ ( SZAREJ )
Z KOSTKI BETONO
CHNI
JEZDNIA O NAWIERZ
- SZER. 4,00 M
Z ASFALTOBETONU
15 x 22 CM,
+ 4 CM
15 x 22 CM,
+ 4 CM
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU - SZER. 4,00 M
18,65
B
X = 5593915,12 Y = 7388248,89
pow. placu
2%
j. z.u
332,97
332,89
X = 5593902,59
Y = 7388394,34
332,71
15 x 30 CM,
+ 12 CM, L = 9,80 mb
R = 8,00 M
Z1
GMINA : Zawiercie
ULICA : Rokicka
STAN PROJEKTOWANY
2%
HM 1
2%
3,80
2,00 2,00
332,48
332,59
332,84
A
LOKALIZACJA OBIEKTU :
OZNACZENIA :
332,88
332,92
18,35
8,60
ULICA ROKICKA
4,00
332,14
2%
332,25
7,50
5,25
HM 0
332,37
HM 0
7,90
w1 w2
SKALA 1 : 250
CHODNIK (PRZEJEZDNY) O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 1,50 M
332,71
332,10
RZCHNI Z KOSTKI
CHODNIK O NAWIE
M
ONEJ) - SZER. 1,50
BETONOWEJ (CZERW
J) - SZER. 0,20 M
BETONOWEJ (SZARE
15 x 22 CM,
+ 4 CM
=
- HM 1 + 14,03
0,20
2%
1,50
181,0 mb
158,0 mb
A
ZBLOKOWANE DWA WPUSTY
ULICZNE - HM 0 + 4,60
BETONOWEJ (SZAREJ) - SZER. 0,20 M
ch .
C
R = 3,0 M
4,30
C
X = 5593909,67
1+14,03 Y = 7388362,80
Z1
B
CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ (CZERWONEJ) - SZER. 1,50 M
15 x 22 CM,
+ 4 CM
KA
ROKIC
ULICA
ch .
1,50
15 x 22 CM,
+ 4 CM
geodezyjne
(HM)
15 x 30 CM,
+ 12 CM, L = 35,50 mb
Oznaczenie
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
SKALA
1:250
DROGOWA
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
STADIUM
P.B.W.
PLAN SYTUACYJNY
NUMER
RYSUNKU
D-02
332,50
-5
+1
-8
SKALA 1 : 50 : 500
331,50
331,00
330,00
329,50
329,00
328,50
PROJEKTOWANE ZBLOKOWANE
WPUSTY DESZCZOWE
L = 3,50 M
50,00 332,90 332,36 332,82
25,00 332,76
332,25 332,71
23,00 332,75
7,00 332,57
332,58 332,13 332,59
82,00 332,60
75,00 332,52 332,02 332,48
69,60 332,46
50,00 332,33 331,91 332,37
25,00 332,18 331,79 332,25
UWAGA :
40/02
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
DATA
PODPIS
BUDREMEX
zjazd
zjazd
zjazd
zjazd
L = 114,03 M
zjazd
ULICA ROKICKA
zjazd
zjazd
zjazd
ROKICKA
ULICA
PROJEKTOWANE ZJAZDY - STRONA LEWA
HM 1
HM 0
SYTUACJA
PROJEKTOWANE ZJAZDY - STRONA PRAWA
i = 2,30 %
HM 1 + 14,03
HEKTOMETRY
18,00 332,14
3,80 332,15
W OSI JEZDNI ( m.n.p.m. )
7,00 332,06
W OSI JEZDNI ( m.n.p.m. )
PROJEKTOWANA NIWELETA DNA KORYTA W OSI JEZDNI
ks
L = 164,00 M
332,16
W OSI JEZDNI ( m.n.p.m. )
ks
i = 0,45 %
2,00 332,14
POCHYLENIE NIWELETY
332,14 331,68 332,14 000,00
ks
OZNACZENIA :
PROJEKTOWANA NIWELETA NAWIERZCHNI W OSI JEZDNI
64,00 332,98 332,42 332,88 164,00
332,92
67,50 333,00
332,00
1 : 50
330,50
HM 1 + 67,50
KONIEC PRZEBUDOWY JEZDNI - HM 1 + 64,00
332,00
1 : 500
322,88
1 + 64,00
46 CM
332,67
1 + 25,40
332,52
0 + 93,10
-4
+4
332,46
0 + 78,50
332,56
0 + 83,30
332,48
0 + 83,80
46 CM
332,38
0 + 42,90
+7
332,22
0 + 26,10
PLAC DO ZAWRACANIA
w1 i w2 - str. "L"
332,22
0 + 7,60
333,00
PROJ. WPUSTY ZBLOKOWANE
333,50
332,10 - HM 0 + 4,60
( wg rys. D-12 )
334,00
25,85
INWESTOR
L = 49,97 M
zjazd
ZADANIE
INWESTYCYJNE
25,85
PLAC DO ZAWRACANIA
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SKALA
1:50:500
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-03
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
SKALA 1 : 20
WYMIARY W CENTYMETRACH
STAN PROJEKTOWANY
WYMIARY W CENTYMETRACH
PAS DROGOWY
10
CHODNIK ( PRZEJEZDNY )
JEZDNIA
150
400
OGRODZENIE
30
7 3 8
11
3
8
SKALA 1 : 10
200
B
+4
+7
51
23
30
14
i = 2,00 %
C 12/15
200
A
E2
40 x 8 MM
+1
SKALA 1 : 20 : 10
ODWODNIENIE
LINIOWE
20
180 MPa
+4
i = 2,0 %
i = 2,0 %
- 4 - 5,5
I KONSTRUKCYJNY
PAS ZIELENI
+8
ZAGESZCZONYM GRUNTEM
10
1:
18
1
C
BETONOWEJ -
8 x 30 CM
- 46
+ 3 CM
15 x 22 CM - WYST. + 4 CM
C 12/15
SKALA 1 : 10
WYMIARY W CENTYMETRACH
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
23 CM
15
20
( CO 50 MB
C 12/15
( CO 50 MB
SZER. 12 MM
( CO 50 MB
10
15
10
C 12/15
SZER. 12 MM
AC22W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
40/02
7 CM 16 MM
KIER. PRACOWNI
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10
20 CM -
UPRAWNIENIA
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10 CM G1
E2
30
27
20
46
10
10
BETONOWEJ -
C 12/15
SKALA 1 : 10
35
WYMIARY W CENTYMETRACH
100 MPa
PODPIS
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
1:
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SKALA
1:20:10
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-04
1
10
BETONOWEJ -
45
DATA
31,5 - 63 MM
9
46
7 5 4
4
7 5 4
20
34
3 8
23
5 CM -
+ 4 CM,
= 46 CM
1,5
4
1
22
18
AC11S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10
30
7 3 8
23
51
4 CM 15 x 22 CM
10 CM
C 12/15
SZER. 12 MM
BUDREMEX
10
= 51 CM
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR CZERWONY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
- 1,5 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 ) - GRUB. 3 CM
C 12/15
NAZWA
RYSUNKU
I KONSTRUKCYJNY A - A
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
SKALA 1 : 20
I KONSTRUKCYJNY
WYMIARY W CENTYMETRACH
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 20
PAS DROGOWY
JEZDNIA
PLAC DO ZAWRACANIA
150
400
szer. zmienna 525 - 860
OGRODZENIE
CHODNIK ( PRZEJEZDNY )
200
C
+4
+7
i = 2,00 %
200
ODWODNIENIE
LINIOWE
20
B
E2
40 x 8 MM
+1
A
180 MPa
+4
i = 2,0 %
i = 2,0 %
- 4 - 5,5
PAS ZIELENI
+8 +9
i = 2,0 %
i = 2,0 %
50
+ 31-38
+ 19-26
ska
1:
1:
1,5
1
D
8 x 30 CM
rpa
ZAGESZCZONYM GRUNTEM
- 46
+ 3 CM
15 x 30 CM
+ 12 CM
15 x 22 CM - WYST. + 4 CM
23 CM
( CO 50 MB
( CO 50 MB
C 12/15
( CO 50 MB
SZER. 12 MM
SZER. 12 MM
4 CM -
AC11S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70
15 x 22 CM
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
SZER. 12 MM
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR SZARY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
+ 4 CM,
40/02
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10 CM
C 12/15
SZER. 12 MM
( CO 50 MB
= 46 CM
5 CM -
AC22W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
23 CM
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
10 CM
7 CM -
G1
16 MM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
E2
100 MPa
PODPIS
INWESTOR
20 CM 31,5 - 63 MM
D-07
DATA
BUDREMEX
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
= 51 CM
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR CZERWONY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
C 12/15
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
- 1,5 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 ) - GRUB. 3 CM
C 12/15
= 51 CM
C 12/15
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10 CM -
ZADANIE
INWESTYCYJNE
G1
E2
100 MPa
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
I KONSTRUKCYJNY B - B
SKALA
1:20
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-05
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
PRZY WYTYCZENIU TRASY CHODNIKA
PROJEKTOWANEJ
JEZDNI
DO
SKALA 1 : 10
50
10
20
15
WYMIARY W CENTYMETRACH
STAN PROJEKTOWANY
10
I KONSTRUKCYJNY
PAS DROGOWY
CHODNIK
JEZDNIA
ULICY ROKICKIEJ
7 3 8
PAS
ZIELENI
150
SKALA 1 : 20 : 10
ODTWORZENIE
50 cm
SKALA 1 : 20
BETONOWEJ -
51
23
10 cm
40 x 8 MM
B
+5
i = 2,00 %
+4
i = 2,00 %
+8
WYMIARY W CENTYMETRACH
+ 11
10
30
18
C 12/15
10
ODTWORZENIA -
C 12/15
20 cm
ZAGESZCZONYM GRUNTEM
45
A
1:
1
MOCOWANIE CO 2,5 M - kotwa stalowa
28
46
4
22
8
10
4
4
1
20
25
8 x 30 CM
C 12/15
C 12/15
- GRUB. 28 CM
WYMIARY W CENTYMETRACH
-
10
8
AC22W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 35/50 - GRUB. 4 CM
10
-
3
100/100 KN/m - SZER. 50 CM.
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR CZERWONY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
23 CM
50 x 35 MM
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
AC11S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELOORODZAJOWEGO 50/70 - GRUB. 4 CM
40/02
10 CM
15 x 30 CM
30
11
10
-
= 51 CM
= 36 CM
SKALA 1 : 10
7 3 8
+ 3 CM
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI NARUSZONEJ PODCZAS ZABUDOWY
+ 12 CM
UWAGI I ZALECENIA DLA WYKONAWCY
KIER. PRACOWNI
10
C 12/15
28
( CO 50 MB
SZER. 12 MM
geokompozyt zawsze
z asfaltu
w celu lepszego
geokompozytu z
geokomozytu
do nawierzchni
bitumicznej kotwami z talerzykami, a
geokomozytu w kierunku
BETONOWEJ -
na
DATA
PODPIS
BUDREMEX
34
C 12/15
14
23
30
51
UPRAWNIENIA
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
powinien
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
I KONSTRUKCYJNY C - C
SKALA
1:20:10
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-06
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
SKALA 1 : 10
WYMIARY W CENTYMETRACH
15
10
4
1
10
7 3 8
10
9
7 5 4
C 12/15
51
23
30
10
10
SKALA 1 : 10
10
24
51
15
20
4
1
10
10
40/02
22
3 8
7 5 4
10
7 3 8
BETONOWEJ -
1,5
23
KIER. PRACOWNI
10
BETONOWEJ -
10
DATA
PODPIS
BUDREMEX
46
34
C 12/15
20
18
30
23
51
UPRAWNIENIA
23
30
14
1
35
1:
18
C 12/15
BETONOWEJ -
WYMIARY W CENTYMETRACH
C 12/15
30
23
7 3 8
30
11
51
3
44
7 3 8
10
11
1
12
10
1:
35
10
15
WYMIARY W CENTYMETRACH
BETONOWEJ -
8
10
SKALA 1 : 10
30
27
46
WYMIARY W CENTYMETRACH
50
20
SKALA 1 : 10
SKALA 1 : 10
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
45
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
DO PRZEKROJU B - B
SKALA
1 : 10
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-07
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
SKALA 1 : 20
SKALA 1 : 50
STAN PROJEKTOWANY
Z KOSTKI BETONOWEJ ( CZARNEJ ) GRUB. 8 CM
JEZDNIA
UL. ROKICKIEJ
8 x 30 CM
CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ ( CZERWONEJ ) GRUB. 8 CM
JEZDNIA O KONSTRUKCJI WG RYSUNKU
A
15 x 22 CM
PAS ZIELENI
+8
45 MPa
C 12/15
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
- 1,5 CM
20
ULICZNY 15 x 22 CM
( CO 50 MB
+ 4 CM
WYMIARY W CENTYMETRACH
15 x 22 CM + 4 CM,
35
SZER. 12 MM
C 12/15
( CO 50 MB
10
SZER. 12 MM
15
10
51
UPRAWNIENIA
31
40/02
10
BETONOWEJ -
1
23
30
C 12/15
1:
INWESTOR
KIER. PRACOWNI
45
10
10
4
4
4
BETONOWEJ -
ZADANIE
INWESTYCYJNE
10
7 3 8
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
C 12/15
= 51 CM
1
22
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
23 CM
10 CM
18
34
23
SZER. WG PLANU SYTUACYJNEGO
3 8
7 5 4
46
WYMIARY W CENTYMETRACH
20
SKALA 1 : 50
4
1,5
WYMIARY W CENTYMETRACH
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR CZERWONY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
22
10
19
15
11
20
30
SKALA 1 : 10
SZER. ZJAZDU + 300 CM
7 3 8
POCHYLENIE JEZDNI WG
23
150
10
ULICA ROKICKA
SZER. WG PLANU SYTUACYJNEGO
51
150
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
- 1,5 CM
NUMER
RYSUNKU
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
JEZDNIA ULICY ROKICKIEJ
O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
+ 4 CM
SKALA 1 : 10
( INDYWIDUALNY - BRAMOWY ) - STRONA LEWA
+ 4 CM
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
- 1,5 CM
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 ) - GRUB. 3 CM
C 12/15
NAZWA
RYSUNKU
ULICZNY 15 x 22 CM
ULICZNY 15 x 22 CM
15
- 1,5
1
20
20
- 1,5
D-08
E2
P.B.W.
2
15 x 22 CM - ZATOPIONY,
STADIUM
+4 +5
CHODNIK
135
15
i = 2,00 %
ZJAZDU
L = 1,50 M
i = 2,00 %
i = 2,00 %
S
ZAGESZCZONYM GRUNTEM
BUDREMEX
150
15
+ 5+ 4
O
+7
1
2
O
SK
i = 2,00 %
+4
SKALA 1 : 50 : 20 : 10
1:
+4 +5
SK
S
- 1,5
SZER.
ZMIENNA
+ 11
( PASA DROGOWEGO )
+8
B
80 MP a
150
8
150
SKOS
+8
PAS
+ 11
ZIELENI
1
150
SKOS
8
PAS ZIELENI
i = 2,0 %
OGRODZENIE LUB BUDYNEK
15
OGRODZENIE LUB BUDYNEK
E2
+5
DROGOWA
CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ ( CZERWONEJ ) GRUB. 8 CM
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SZER. ZMIENNA WG PLANU SYTUAC.
15
1 : 50:20:10
100
150
+ 3 CM
SKALA
BRAMA WJAZDOWA
PODPIS
FURTKA
DATA
8 x 30 CM
+ 3 CM
( INDYWIDUALNY - BRAMOWY )
- STRONA LEWA
PAS DROGOWY
( PASA DROGOWEGO )
WYMIARY W CENTYMETRACH
JEZDNI
RZUT POZIOMY
WYMIARY W CENTYMETRACH
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
SKALA 1 : 20
WYMIARY W CENTYMETRACH
PAS DROGOWY
JEZDNIA
UL. ROKICKIEJ
15
A
S
+4
E2
45 MPa
C 12/15
SZER. ZJAZDU + 300 CM
SZER. 12 MM
+ 4 CM
10
ULICZNY 15 x 22 CM
SZER. WG PLANU SYTUACYJNEGO
= 51 CM
1
150
C 12/15
( CO 50 MB
0 - 16 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
BETONOWEJ -
23 CM
150
31,5 - 63 MM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10 CM
POCHYLENIE JEZDNI WG
ULICA ROKICKA
15
SKALA 1 : 50
10
10
15
WYMIARY W CENTYMETRACH
10
4
10
19
BETONOWEJ -
DATA
PODPIS
BUDREMEX
31
C 12/15
22
11
30
10
23
51
7 3 8
51
30
18
36
23
10
10
22
7 5 4
20
UPRAWNIENIA
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
1
BETONOWEJ -
1:
10
46
4
4
C 12/15
7 3 8
KIER. PRACOWNI
WYMIARY W CENTYMETRACH
SZER. WG PLANU SYTUACYJNEGO
40/02
1
WYMIARY W CENTYMETRACH
SKALA 1 : 10
35
25
SKALA 1 : 10
4
C 12/15
1
JEZDNIA ULICY ROKICKIEJ
O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
+ 4 CM
8 CM - KOSTKA BETONOWA BRUKOWA ( KOLOR CZERWONY )
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
7 CM
1:
ULICZNY 15 x 22 CM
+ 4 CM
23
15 x 22 CM + 4 CM,
ULICZNY 15 x 22 CM
pochylenie zjazdu zgodne
z pochyleniem jezdni
15 x 22 CM - ZATOPIONY,
2
28
30
O
10
11
K
15
+ 5+ 4
S
ZAGESZCZONYM GRUNTEM
8
30
8 x 30 CM
+ 3 CM
10
WYMIARY W CENTYMETRACH
7 3 8
PAS ZIELENI
SKALA 1 : 10
SZER. ZMIENNA
PAS ZIELENI
150
SKOS
150
150
15
2
S
S
3
i = 2,00 %
+4
i = 2,0 %
SKALA 1 : 50 : 20 : 10
1
+4
K
O
B
80 MP a
1:
8 x 30 CM
+ 3 CM
3
15
150
SKOS
WG PLANU SYTUACYJNEGO
PAS ZIELENI
E2
+5
Z KOSTKI BETONOWEJ ( CZARNEJ ) GRUB. 8 CM
i = 2,00 %
( PASA DROGOWEGO )
JEZDNIA O KONSTRUKCJI WG RYSUNKU
51
15
1
OGRODZENIE
JEZDNI
15 x 22 CM
OGRODZENIE
( INDYWIDUALNY - BRAMOWY )
- STRONA PRAWA
10
SZER. ZMIENNA WG PLANU SYTUAC.
34
STAN PROJEKTOWANY
14
BRAMA WJAZDOWA
WYMIARY W CENTYMETRACH
3
SKALA 1 : 50
( PASA DROGOWEGO )
RZUT POZIOMY
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
( INDYWIDUALNY - BRAMOWY ) - STRONA PRAWA
SKALA
1 : 50:20:10
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-09
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
TYPOWE WPUSTY
ULICZNE JEZDNIOWE
SKALA 1 : 10
WYMIARY W CENTYMETRACH
WPUST ULICZNY JEZDNIOWY O WYMIARACH 62 x 42 CM, H = 15 CM
WG PN-EN 124:2000
ORAZ
C 250, D 400
SKALA 1 : 10
WYMIARY W CENTYMETRACH
+ 4 CM
B
ULICZNY 15 x 22 CM
SKALA 1 : 10
JEZDNIA O KONSTRUKCJI WG RYSUNKU
62
16
A
15
ZAWIASY
40 x 8 MM
3 8
50
44
40 x 8 MM
JEZDNIA ULICY ROKICKIEJ
O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
10
50
22
C 12/15
23
66
44
15
6
66
44
59
59
62
62
POCHYLENIE JEZDNI WG
UWAGA :
124
156
B
ULICA ROKICKA
112
47
114
25
22
- 1,5 CM
WPUST ULICZNY JEZDNIOWY O WYMIARACH 62 x 42 CM, H = 15 CM
WG PN-EN 124:2000
C 250, D 400
0,8
15
7 5 4
POKRYWA STUDNI WPUSTU, BETON C 35/45,
GRUB. 15 CM, WYMIARY
10
30
C 35/45,
GRUB. 25 CM, WYMIARY
STAN PROJEKTOWANY
6 CM,
INWESTOR
, BETON C 35/45
WYMIARY
D-10
P.B.W.
DROGOWA
STADIUM
NUMER
RYSUNKU
TYPOWY WPUSTY ULICZNE JEZDNIOWE
NAZWA
RYSUNKU
GRUB. 25 CM, WYMIARY
ZADANIE
INWESTYCYJNE
C 35/45,
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SKALA
DATA
40/02
UPRAWNIENIA
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
1
POKRYWA STUDNI WPUSTU, BETON C 35/45,
GRUB. 15 CM, WYMIARY
KIER. PRACOWNI
10
1:
194
94
1
PODSYPKA PIASKOWA - GRUB. 10 CM
1:
1:
1
10 CM
17
3
15
50
25
10
1:
BETON C 12/15,
+ 6,5
10
1
5
+ 5,5
10
10
17
7 5 4
62
10
10
6 CM, WYMIARY
20
BETON C 35/45
46
OBSYPKA Z PIASKU GRUB. 30 CM
PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 15 CM
1,5
+ 1,5
5,5
40 x 8 MM
9,2 MM
SN 8,
WG AT/96-01-0001 ORAZ TWT-3/96
CHODNIK O KONSTRUKCJI WG RYSUNKU
15
42
JEZDNIA O KONSTRUKCJI WG RYSUNKU
1 : 10
57
PODPIS
WYMIARY W CENTYMETRACH
51
6 CM,
23
80
15 x 22 CM,
+ 4 CM,
POSADOWIONY NA WARSTWIE WODOSZCZELNEJ
1 : 4, GRUB. 3 CM
SKALA 1 : 10
7 3 8
2
31,5
DO ISTN. STUDNI
REWIZYJNEJ
, BETON C 35/45
WYMIARY
CHODNIK ( PRZEJEZDNY )
JEZDNIA
BETONOWYCH, BETON C 35/45, GRUB.
6 CM, WYMIARY
15
31,5
PAS DROGOWY
50
20
SZER. 20 CM
KOSTKI BETONOWEJ GRUB. 8 CM
ZAWIASY
BUDREMEX
46
0.8
4
1,5
-2
A
20
62
39
- 1,5 CM
3 CM - PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA ( 1 : 4 )
23 CM
C 12/15
10 CM
40 x 8 MM
16
SZER. 20 CM
42
8 CM
14
15
WPUST ULICZNY JEZDNIOWY O WYMIARACH 62 x 42 CM, H = 15 CM
WG PN-EN 124:2000
ORAZ
C 250, D 400
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
KANALIZACYJNEJ UMIESZCZONEJ W JEZDNI
SKALA 1 : 10 WYMIARY W CENTYMETRACH
O UZIARNIENIU DO 16 MM
DO 4 MM
KANALIZACJI SANITARNEJ
STAN PROJEKTOWANY
SKALA 1 : 10 : 5
PAS DROGOWY
JEZDNIA
20
67
20
A
100/100 KN/m - SZER. 50 CM.
50 x 35 MM
H
7 5 4
100/100 KN/m - SZER. 50 CM.
50 x 35 MM
65
10
11
1:
1
20
60
46
STUDNI KANALIZACYJNEJ
POKRYWA STUDNI
BETONOWYCH
DO 16 MM STABILIZOWANE MECHANICZNIE
ISTN. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
40/02
4 CM -
AC11S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
5 CM -
AC22W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
SKALA 1 : 5
16 MM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
20 CM 31,5 - 63 MM
40 x 8 MM
PODPIS
INWESTOR
7 CM -
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
10 CM G1
E2
100 MPa
= 46 CM
WYMIARY W CENTYMETRACH
DATA
BUDREMEX
0.8
ZADANIE
INWESTYCYJNE
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SKALA
1:10:5
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-11
ULICA ROKICKA W ZAWIERCIU
HM 0
SKALA 1 : 10
LINIA STYKU STAREJ I NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI
1,10 - 1,15 M
h1
1,5 h2
1,5 h3
h3 h2
SKALA 1 : 10
= 46 CM
h5
h4
1,5 h4
KORYTO POD
NOWOPROJ.
4 CM -
AC11S
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 50/70
5 CM -
AC22W
Z ZASTOSOWANIEM ASFALTU WIELORODZAJOWEGO 35/50
7 CM 16 MM
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
20 CM -
JEZDNI - POZOSTAWIONA
31,5 - 63 MM
STAREJ I NOWEJ NAWIERZCHNI
STABILIZOWANA MECHANICZNIE
100/100 KN/m - SZER. 200 CM
E2
100 MPa
7
7 5 4
110
G1
50 x 35 MM
40/02
LISTOPAD 2013
12
30
UPRAWNIENIA
DATA
PODPIS
BUDREMEX
0,10 - 0,15 M
20
2,00 M
46
KIER. PRACOWNI
0,10 - 0,15 M
LISTOPAD 2013
LISTOPAD 2013
10
40 x 8 MM
USZCZELNIAJACA TERMOTOPLIWA
SKALA 1 : 10
HM 0
10 CM -
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
SKALA
1:10
DROGOWA
STADIUM
P.B.W.
NUMER
RYSUNKU
D-12
PRZYKANALIK DESZCZOWY Z RUR PVC-U
WPUSTY DESZCZOWE ULICZNE JEZDNIOWE
KONIEC OPRACOWANIA
w1 i w2
HM 1 + 64,00
istn. D
2%
X = 5593909,93 Y = 7388412,65
2%
L = 17,0 m
i = 2,0 %
STAN PROJEKTOWANY
0,20
ZBLOKOWANE DWA WPUSTY ULICZNE
- HM 0 + 4,60, 332,10 mnpm,
X = 5593916,56 Y = 7388253,63
BETONOWEJ (SZAREJ) - SZER. 0,20 M
CHODNIK O NAWIERZCHNI Z KOSTKI
BETONOWEJ (CZERWONEJ) - SZER. 1,50 M
ch .
ULICA
ROKIC
KA
ch.
332,28
330,47
X = 5593921,34
Y = 7388236,88
istn. D
SKALA 1 : 250
OZNACZENIA :
332,25
332,48
ULICA ROKICKA
2%
332,59
HM 1
332,88
332,92
332,84
332,71
j. z.u
332,97
332,89
2%
2%
HM 0
ULICA ROKICKA
332,37
3,80
w1 w2
2%
332,71
GMINA : Zawiercie
ULICA : Rokicka
STAN PROJEKTOWANY
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU SZER. 4,00 M
PLAC DO ZAWRACANIA O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
CHODNIK (PRZEJEZDNY) O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ SZER. 1,50 M
O NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
SZER. 0,20 M
333,14
40/02
KIER. PRACOWNI
UPRAWNIENIA
DATA
PODPIS
BUDREMEX
OZNACZENIA :
CHNI
JEZDNIA O NAWIERZ
- SZER. 4,00 M
Z ASFALTOBETONU
LOKALIZACJA OBIEKTU :
JEZDNIA O NAWIERZCHNI
Z ASFALTOBETONU - SZER. 4,00 M
X = 5593915,12 Y = 7388248,89
HM 0
333,00
INWESTOR
ZADANIE
INWESTYCYJNE
NAZWA
RYSUNKU
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
SKALA
1:250
ODWODNIENIE
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
STADIUM
P.B.W.
PLAN SYTUACYJNY
NUMER
RYSUNKU
KD-01
w1
w2
334,00
SYTUACJA
istn. D
333,50
333,00
332,50
332,00
331,50
SKALA 1 : 50
330,98
331,00
330,47
330,50
330,04
WG PN-80/H-74219 LUB ZE SZWEM WG PN-79/H-74244,
Dw
8,8 MM, L = 10,0 M
PAS ZIELENI
ZADANIE PN: "DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE ROZWOJU DROGOWNICTWA"
PROJEKTOWANE POCHYLENIA
i = 2,00 %
L = 17,00 M
INWESTOR
KIER. PRACOWNI
4,40
00,00
SN 8
"S" ( SDR 34 ) WG AT/96-01-0001
9,2 MM
17,00
, PVC-U
13,00
PRZYKANALIK Z RUR KANALIZACYJNYCH
ZADANIE
INWESTYCYJNE
UPRAWNIENIA
40/02
330,62 332,28
ks
1,66
332,03
332,15
332,08
e
1,14
PRZYKANALIKA ( m.n.p.m. )
ks
BUDREMEX
W OSI PRZYKANALIKA ( m.n.p.m. )
330,96 332,10
w
KD-02
P.B.W.
1:50
326,50
NUMER
RYSUNKU
ISTN. ZJAZD O NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ
PRZYKANALIKA DESZCZOWEGO
ISTN. JEZDNIA ULICY ROKICKIEJ
O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
NAZWA
RYSUNKU
PROJ. JEZDNIA ULICY ROKICKIEJ
O NAWIERZCHNI Z ASFALTOBETONU
STADIUM
327,00
ODWODNIENIE
327,50
PRZEBUDOWA ULICY ROKICKIEJ W ZAWIERCIU
WRAZ Z ODWODNIENIEM
1 : 50
SKALA
328,00
PODPIS
1 : 50
328,50
OBSYPKA Z PIASKU GRUB. 30 CM
PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 15 CM
DATA
329,00
OBSYPKA Z PIASKU GRUB. 30 CM
PODSYPKA Z PIASKU GRUB. 15 CM
w1 i w2 - str. "L"
329,50
PROJ. DWA WPUSTY ZBLOKOWANE
330,00
Download