Koło Poselskie

advertisement
O POTRZEBIE ZMIANY SYSTEMU
RZĄDÓW W POLSCE W ŚWIETLE
TEORII WYBORU PUBLICZNEGO
Anna Kozanka
Joanna Michaluk
SYSTEM RZĄDÓW W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ
STRUKTURA WŁADZY W PAŃSTWIE

Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na
podziale i równowadze władzy ustawodawczej,
władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.

Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat,
władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej i Rada Ministrów, a władzę sądowniczą
sądy i trybunały.
WŁADZA USTAWODAWCZA (LEGISLATYWA)






Władzę ustawodawczą w Rzeczypospolitej Polskiej
sprawują Sejm i Senat.
Sejm składa się z 460 posłów wybieranych z
okręgowych list kandydatów na posłów w
wielomandatowych okręgach wyborczych.
Wybory do Sejmu są powszechne, równe,
bezpośrednie i proporcjonalne oraz odbywają się w
głosowaniu tajnym.
Senat składa się ze 100 senatorów.
Wybory do Senatu są powszechne, bezpośrednie i
odbywają się w głosowaniu tajnym.
Sejm i Senat są wybierane na czteroletnie kadencje.
WŁADZA USTAWODAWCZA (LEGISLATYWA)

Sejm wybiera ze swojego grona Marszałka Sejmu
(Senatu) i wicemarszałków.

Marszałek Sejmu (Senatu) przewodniczy obradom
Sejmu (Senatu), strzeże praw Sejmu oraz reprezentuje
Sejm na zewnątrz.

Sejm powołuje komisje stałe oraz może powoływać
komisje nadzwyczajne.

Posiedzenia Sejmu (Senatu) są jawne.
WŁADZA USTAWODAWCZA (LEGISLATYWA)



W przypadkach określonych w Konstytucji Sejm i
Senat, obradując wspólnie pod przewodnictwem
Marszałka Sejmu lub w jego zastępstwie Marszałka
Senatu, działają jako Zgromadzenie Narodowe.
Inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom,
Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie
Ministrów.
Sejm (Senat) uchwala ustawy zwykłą większością
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej
liczby posłów, chyba że Konstytucja przewiduje inną
większość.
WŁADZA WYKONAWCZA (EGZEKUTYWA)
Prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad
przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży
suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz
nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium.
 Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje
zadania w zakresie i na zasadach określonych w
Konstytucji i ustawach.
 Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany przez
Naród w wyborach powszechnych, równych,
bezpośrednich i w głosowaniu tajnym.

WŁADZA WYKONAWCZA (EGZEKUTYWA)

Prezydent Rzeczypospolitej jest wybierany na pięcioletnią
kadencję i może być ponownie wybrany tylko raz.

Na Prezydenta Rzeczypospolitej wybrany zostaje kandydat,
który otrzymał więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
Jeżeli żaden z kandydatów nie uzyska wymaganej
większości, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu
przeprowadza się ponowne głosowanie.

Prezydent Rzeczypospolitej nie może piastować żadnego
innego urzędu ani pełnić żadnej funkcji publicznej, z
wyjątkiem tych, które są związane ze sprawowanym
urzędem.
WŁADZA WYKONAWCZA (EGZEKUTYWA)

W razie bezpośredniego, zewnętrznego zagrożenia
państwa Prezydent Rzeczypospolitej, na wniosek
Prezesa Rady Ministrów, zarządza powszechną lub
częściową mobilizację i użycie Sił Zbrojnych do obrony
Rzeczypospolitej Polskiej.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje obywatelstwo
polskie i wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego.

Prezydent Rzeczypospolitej nadaje ordery i
odznaczenia.
WŁADZA WYKONAWCZA (EGZEKUTYWA)

Prezydent Rzeczypospolitej wydaje rozporządzenia i
zarządzenia.

Organem pomocniczym Prezydenta Rzeczypospolitej
jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej.

Prezydent Rzeczypospolitej, korzystając ze swoich
konstytucyjnych i ustawowych kompetencji, wydaje
akty urzędowe.
WŁADZA SĄDOWNICZA (SĄDOWNICTWO)




Sądy i Trybunały są władzą odrębną i niezależną od
innych władz; wydają wyroki w imieniu
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej
sprawują Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy
administracyjne oraz sądy wojskowe.
Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości
we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw ustawowo
zastrzeżonych dla właściwości innych sądów.
Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są
niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom.
WŁADZA SĄDOWNICZA (SĄDOWNICTWO)




Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie
odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich
obowiązków.
Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku
zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie
dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i
niezawisłości sędziów.
Sędziowie są powoływani przez Prezydenta
Rzeczypospolitej, na wniosek Krajowej Rady
Sądownictwa, na czas nieoznaczony.
Sędziowie są nieusuwalni.
WŁADZA SĄDOWNICZA (SĄDOWNICTWO)




Sędzia nie może być, bez uprzedniej zgody sądu
określonego w ustawie, pociągnięty do
odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności.
Sąd Najwyższy sprawuje nadzór nad działalnością
sądów powszechnych i wojskowych w zakresie
orzekania.
Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy
administracyjne sprawują, w zakresie określonym w
ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej.
Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży
niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
WŁADZA SĄDOWNICZA (SĄDOWNICTWO)

Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga spory
kompetencyjne pomiędzy centralnymi konstytucyjnymi
organami państwa.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc
powszechnie obowiązującą i są ostateczne.

Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego zapadają
większością głosów.

Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z
zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego
urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed
Trybunałem Stanu ponoszą: Prezydent
Rzeczypospolitej, Prezes Rady Ministrów oraz
członkowie Rady Ministrów, (…)
POSTULOWANE ZMIANY SYSTEMU RZĄDÓW
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
PARTIE POLITYCZNE
Partia polityczna ("partia" od łac. pars 'część') –
organizacja społeczna o określonym programie
politycznym, mająca na celu jego realizację poprzez
zdobycie i sprawowanie władzy lub wywieranie na nią
wpływu. Partie polityczne są organizacjami o
charakterze członkowskim (są korporacjami) i dlatego
są zaliczane do organizacji społecznych, podobnie jak
stowarzyszenia, czy związki zawodowe.
PARTIE POLITYCZNE W POLSCE
Sytuacja prawna
Sytuację prawną partii politycznych w Polsce reguluje
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej i Ustawa z dnia 27
czerwca 1997 r. o partiach politycznych.
Ustawa definiuje partię polityczną jako dobrowolną
organizację, występującą pod określoną nazwą,
stawiającą sobie za cel udział w życiu publicznym poprzez
wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na
kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy
publicznej.
PARTIE OBECNE W SEJMIE








Platforma Obywatelska – 208 posłów
Prawo i Sprawiedliwość – 153 posłów
Klub Poselski Lewica – 44 posłów
Polskie Stronnictwo Ludowe – 31 posłów
Koło Poselskie Polska XXI – 6 posłów
Koło Poselskie Socjaldemokracja Polska-Nowa
Lewica - 5 posłów
Demokratyczne Koło Poselskie - 3 posłów
Posłowie niezrzeszeni - 10 posłów
PARTIE OBECNE W SENACIE

Platforma Obywatelska - 58 senatorów

Prawo i Sprawiedliwość- 38 senatorów

Senatorowie niezrzeszeni - 4 senatorów
INNE PARTIE






Socjaldemokracja Polska
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Liga Polskich Rodzin
Unia Pracy
Partia Demokratyczna
PROGRAMY WYBRANYCH PARTII
POLITYCZNYCH
PLATFORMA OBYWATELSKA
Usprawnienie organizacji władzy ustawodawczej i
procesu legislacyjnego (odpartyjnienie Senatu).
 Wzmocnienie mechanizmów koordynacji poziomej
pracy rządu i administracji rządowej.
 Skoordynowanie i wzmocnienie obsługi
merytorycznej urzędów państwowych, poprzez
wyodrębnienie służb (korpusów) we wszystkich
dziedzinach obsługi rządu i ministerstw, a także
urzędów centralnych i urzędów wojewódzkich.
 Głębokie i kompleksowe zmiany w prawie
wyborczym, których celem będzie zwiększenie
dostępności wyborów.

PLATFORMA OBYWATELSKA

Rozwiązania większościowej ordynacji wyborczej i
jednomandatowych okręgów wyborczych powinny
być wprowadzone niezwłocznie w samorządzie.

Stanowisko sędziego powinno być ukoronowaniem
kariery prawniczej. Należy uruchomić dostęp do
zawodu sędziowskiego dla doświadczonych
prawników różnych profesji (adwokaci, radcowie
prawni, prokuratorzy).
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
Prezydent będzie stać na straży całości i spójności
państwa oraz realizacji jego konstytucyjnych
zadań.
 W zmienionym ustroju prowadzenie bieżącej
polityki i odpowiedzialność za jej efekty będzie
należeć do premiera i kierowanego przezeń rządu.
 Zmniejszenie liczby posłów i zasadniczo nowa
konstrukcja Senatu.
 Organy powołujące na odpowiedzialne stanowiska
państwowe uzyskają dostęp do informacji
wskazujących na ewentualne niebezpieczne
uwikłania kandydatów.

PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ



Poprawa jakości legislacji będzie służyć m.in.
zwiększeniu ochrony integralności rządowych i
prezydenckich projektów ustaw, instytucji
rozporządzeń z mocą ustawy oraz poszerzeniu
możliwości wydawania rozporządzeń na podstawie
ustaw.
Punkt ciężkości kontroli sprawowanej przez Trybunał
Konstytucyjny zostanie przesunięty z uchylania
przepisów już obowiązujących w stronę zapobiegania
wejściu w życie przepisów niezgodnych z konstytucją.
Uznanie przepisu prawa za niezgodny z konstytucją
będzie wymagać kwalifikowanej większości głosów
sędziów TK w pełnym składzie.
PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ




Przywrócenie mechanizmu merytorycznego i wolnego
od wpływów politycznych konkursu generalnego dla
kandydatów na stanowiska urzędnicze w służbie
cywilnej oraz instytucji Państwowego Zasobu
Kadrowego.
Opowiada się za silnym i sprawnym samorządem
terytorialnym, ale nie zgadza się na „landyzację”
Polski ani na różnicowanie statusu bogatych
„metropolii” i biedniejszej reszty.
Władza lokalna łamiąca prawo i lekceważąca interes
publiczny będzie spotykać się z szybką i skuteczną
ripostą instytucji państwowych.
Pochodzącą z wyborów powszechnych funkcję
samorządową będzie można pełnić tylko przez dwie
kadencje.
POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE



Władza ustawodawcza i wykonawcza musi mieć
narzucone warunki ramowe dla utrzymania równowagi
władz, poprzez wprowadzenie nowych mechanizmów
ochronnych w postaci wprowadzenia na trwałe
apolitycznych mechanizmów i procedur wyboru.
Wzmocnienie prawa jednostki do prywatności i ochrony
przed pomówieniami, zachowując starorzymską zasadę,
że winę oskarżonemu należy udowodnić.
Likwidacja Senatu i stworzenie zamiast niego izby
samorządowej, a także za rozdzieleniem funkcji
prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.
SOCJALDEMOKRACJA POLSKA



Opowiada się za ustrojem demokracji parlamentarnej
(z jednoizbowym parlamentem) oraz podziałem i
równowagą między władzą ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą.
Demokracja przedstawicielska musi być uzupełniana
różnymi formami demokracji bezpośredniej
(referendum, ludowa inicjatywa ustawodawcza), które
sprzyjają rozwijaniu postaw obywatelskich.
Władza sądownicza musi być niezawisła i wolna od
jakichkolwiek nacisków ze strony innych organów
państwowych.
SOCJALDEMOKRACJA POLSKA
Realizacja zasady równego dostępu do wymiaru
sprawiedliwości.
 Opowiada się za maksymalnym odpartyjnieniem
struktur państwowych, zarówno rządowych jak i
samorządowych.
 Prawne i instytucjonalne gwarancje apolityczności
wymiaru sprawiedliwości i służb specjalnych.
 Popiera decentralizację władzy w państwie poprzez
rozszerzanie zakresu kompetencji samorządu
terytorialnego wszystkich rodzajów.

OCENA PROPOZYCJI ZMIAN W ŚWIETLE TEORII
WYBORU PUBLICZNEGO



Zmiana wielkości organu ustawodawczego może
spowodować pojawienie się błędów dotyczących
faktycznej oceny sytuacji, której ma dotyczyć
opracowywany akt prawny oraz zmniejszenie
prawdopodobieństwa pojawienia się błędów
związanych z reprezentacją subiektywnych wartości
obywateli.
Liczna legislatywa pozwala na ograniczenie błędów
popełnianych przy tworzeniu aktów prawnych.
Wprowadzenie większościowej ordynacji wyborczej –
wiąże się to z błędami wynikającymi z
„niedoreprezentowania” partii w legislatywie oraz że
wyborcy głosujący w sposób strategiczny oddadzą
głosy na najbardziej preferowaną partię.
OCENA PROPOZYCJI ZMIAN W ŚWIETLE TEORII
WYBORU PUBLICZNEGO

Dwuizbowość powoduje wzrost kosztów
transakcyjnych ze względu na przetargi i negocjacje
pomiędzy Sejmem i Senatem.

Konsekwencją tego jest zmniejszenie liczby
wydawanych aktów prawnych oraz spadek tempa ich
wydawania.

Istnienie drugiej izby ustawodawczej jest istotne w
państwach, w których wybory odbywają się w systemie
większościowym w jednomandatowych okręgach
wyborczych.
OCENA PROPOZYCJI ZMIAN W ŚWIETLE TEORII
WYBORU PUBLICZNEGO



Zostawienie drugiej izby ustawodawczej i co za tym
idzie, wzrost kosztów transakcyjnych związanych z
wydawaniem aktów prawnych powoduje przesunięcie
władzy w kierunku sądownictwa i zwiększenie zakresu
swobody jego interpretacyjnej działalności.
Niezależność sądownictwa, czyli sądownictwo wolne
od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów, będzie
działała zgodnie z intencją tworzącej akty prawne
legislatywy.
Niezawisłość sędziowska oznacza, że sędzia może być
w rozstrzyganiu sprawy poddany jedynie wskazówkom
sformułowanym w orzeczeniu sądu wyższego.
OCENA PROPOZYCJI ZMIAN W ŚWIETLE TEORII
WYBORU PUBLICZNEGO

Niezależne sądownictwo:
 można obarczyć je odpowiedzialnością za
niepopularne decyzje w sprawach publicznych.
 może zmniejszyć niepewność związaną z procesem
kolektywnego podejmowania decyzji.
 pomaga w redukowaniu problemów związanych z
agregacją preferencji w wyborze społecznym.

Niezależne sądy mogą służyć realizacji interesu
publicznego, czyli działać dla dobra ogółu.
PYTANIA DO DYSKUSJI

Co daje trójpodział władz?

Jak oceniasz proponowane zmiany w systemie władz?
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ ;-)
Download