na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków Częściowe

advertisement
„Zasady współpracy z WFOŚiGW w Łodzi
w zakresie współfinansowania zadań
w formie dokonywania częściowych spłat
kapitału kredytów bankowych”
2012 r.
Wnioskodawcy
Osoby fizyczne
na cele nie związane
z prowadzoną
działalnością
gospodarczą
• Dotacje w formie
częściowej spłaty
kapitału kredytów
bankowych
w ramach ogłaszanych
przez Fundusz
Programów
Priorytetowych
2
Częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych -2011 rok
Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób fizycznych – dotacje na
częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie przyłączy
kanalizacyjnych
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód dla osób fizycznych –
dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na wykonanie
przydomowych oczyszczalni ścieków
3
Częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych -2011 rok
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii
Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób
fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na
realizację zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.
4
„Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób
fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• budowa przyłącza kanalizacyjnego do budynków mieszkalnych,
w celu umożliwienia oczyszczania ścieków socjalno-bytowych.
• w latach 2011 - 2013
•
8.500.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszty
kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb
wykonanego przyłącza). Kredytem bankowym mogą zostać
objęte także koszty niekwalifikowane.
5
„Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób
fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego
realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego,
przeznaczone na:
zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przyłącza
koszty wykonania robót budowlano – montażowych realizowanego
przyłącza
koszty opracowania dokumentacji projektowej na wykonanie przyłącza
kanalizacji sanitarnej w części dotyczącej odcinka przewodu
kanalizacyjnego leżącego w granicach nieruchomości odbiorcy czyli
odcinka przewodu położonego pomiędzy granicą nieruchomości
gruntowej a budynkiem podmiotu, który do sieci jest przyłączany
Koszty kwalifikowane nie mogą przekroczyć kwoty 1.000,00 zł za 1 mb
wykonanego przyłącza.
6
„Program dla przedsięwzięć w zakresie gospodarki ściekowej dla osób
fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych
przeznaczonych na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych”
Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania odcinka
łączącego przyłącze kanalizacyjne z wybudowaną siecią
opłaty administracyjne, geodezyjne itp. związane z realizacją przyłącza
koszty wykonania odcinka łączącego przyłącze kanalizacyjne z wybudowaną
siecią
7
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód
dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności
poniżej 5 m3/d na terenach, dla których nie jest przewidywana
budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.
• w latach 2011 - 2013
• 1.056.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania (koszt
kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty 12.000,00
zł brutto). Kredytem bankowym mogą zostać objęte także koszty
niekwalifikowane.
8
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód
dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków”
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego
realizacją, służące uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego,
przeznaczone na:
zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji przydomowych
oczyszczalni ścieków
wykonanie robót budowlano – montażowych przydomowej oczyszczalni
ścieków
Koszt kwalifikowany inwestycji nie może przekroczyć kwoty
12.000,00 zł. brutto.
9
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony wód
dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na wykonanie przydomowych oczyszczalni
ścieków”
Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
koszty opracowania dokumentacji projektowej dotyczące wykonania
przydomowych oczyszczalni ścieków
koszty nadzoru
opłaty geodezyjne itp., związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków
Zakończenie realizacji zadania w terminie do dnia 15 listopada danego
roku.
10
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony
powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału
kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących
ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• modernizacja źródeł ciepła i wykorzystanie odnawialnych źródeł
energii w budynkach mieszkalnych, w celu ograniczenia emisji
zanieczyszczeń do atmosfery.
• w latach 2011 - 2013
• 3.150.000,00 zł.
• nie więcej niż 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem
bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane.
Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000 zł.
11
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych
na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii”
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące
uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, przeznaczone na:
zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz
wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. (z wyłączeniem kosztów
zakupu grzejników).
Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
- dla kotłowni opalanych olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla kotłowni opalanych biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
- dla ogrzewania realizowanego za pomocą pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej.
odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe
wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej
wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu
Maksymalna jednorazowa kwota dofinansowania to 20.000,00 zł.
12
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób
fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych
na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii”
Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej
inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej
koszty zakupu grzejników
roboty towarzyszące inwestycji
prace odtworzeniowe
13
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi
dla osób fizycznych - dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów
bankowych przeznaczonych na realizację zadań związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest.”
Cel
Okres wdrażania
Pula środków
Intensywność
dofinansowania
• Wspomaganie oczyszczania województwa łódzkiego z azbestu
poprzez dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem
wyrobów zawierających azbest realizowanych przez osoby
fizyczne.
• w latach 2012 - 2014
• 600.000,00 zł.
• nie więcej niż 99% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem
bankowym mogą zostać objęte także koszty niekwalifikowane.
14
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.”
Za koszty kwalifikowane zadania uznaje się koszty związane z jego realizacją, służące
uzyskaniu efektu rzeczowego i ekologicznego, tj. dotyczące :
usuwania wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych
takich jak np. stodoły, obory, wiaty, szopy, garaże, altany oraz usuwaniem wyrobów
azbestowych zdemontowanych uprzednio z budynków i zgromadzonych na posesji
Beneficjenta.
usunięcia wyrobów zawierających azbest, przeznaczone na ich: demontaż,
przygotowanie do transportu załadunek oraz transport, rozładunek, a także przekazanie
wyrobów zawierających azbest do unieszkodliwienia metodami dopuszczalnymi do
stosowania w Polsce.
Koszt kwalifikowany nie może przekroczyć 1.000,00 zł za 1 Mg kompleksowej usługi
polegającej na usunięciu z posesji wyrobów zawierających azbest i ich
unieszkodliwieniu.
15
„Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony ziemi dla osób fizycznych dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań
związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.”
Za koszty niekwalifikowane uznaje się:
za koszty niekwalifikowane uznaje się koszty wykonania nowego pokrycia dachowego oraz
koszty związane z demontażem starej konstrukcji dachu
wykazywanie kosztów niekwalifikowanych we wniosku o dotację nie jest obligatoryjne
16
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz przyznaje dofinansowanie
na podstawie kompletnego wniosku
złożonego
do
Funduszu
za
pośrednictwem Banku.
17
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Wnioskodawca przed wypełnieniem
wniosku
winien
zapoznać
się
z Instrukcją wypełniania wniosków
oraz z przypisami znajdującymi się
w treści formularza.
18
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Kredyt z dotacją Funduszu może być
przeznaczony na koszty związane
z inwestycją, poniesione po dacie
złożenia wniosku w Banku.
19
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Fundusz nie przyznaje pomocy
finansowej na zadania, które zostały
zakończone przed datą złożenia
w
Funduszu
wniosku
o
ich
dofinansowanie.
20
Ogólne zasady udzielania dofinansowania
Termin przyjmowania wniosków do rozpatrzenia w roku 2012 upływa
30 września 2012 r. do siedziby Banku
31 października 2012 r. do siedziby Funduszu
Podpisanie umowy kredytowej z bankiem następuje w terminie
do 3 miesięcy od daty decyzji
o przyznaniu dofinansowania,
ale nie później niż do 31 grudnia danego roku.
21
KROK PO KROKU
OD ZŁOŻENIA WNIOSKU
DO WYPŁATY DOFINANSOWANIA
22
Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania
udzielenie
Wnioskodawcom
pełnej
informacji w zakresie zapisów Regulaminu i
Programu
sprawdzenie zdolności kredytowej
Wnioskodawcy
wydanie formularza wniosku o udzielenie
dotacji
przyjęcie wniosku o udzielenie dotacji wraz
z wymaganymi załącznikami
23
Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty dofinansowania
sprawdzenie kompletności i prawidłowości wypełnienia wniosków
o udzielenie dotacji oraz kierowanie do Wnioskodawców, w imieniu
Funduszu, wezwań do usunięcia ewentualnych
braków
stwierdzonych przez Bank w złożonych wnioskach o udzielenie
dotacji oraz złożenia wyjaśnień i przedłożenia dodatkowych
dokumentów i informacji
przeprowadzenie wstępnej kontroli realizacji zadania – zgodnie
z zapisami Programu Priorytetowego oraz umowy o
współpracy z bankami
podejmowanie wstępnej decyzji o przyznaniu kredytu,
warunkiem której będzie przyznanie przez Fundusz dotacji
przekazywanie Funduszowi oryginałów kompletnych
wniosków o przyznanie dotacji, co do których wydano
warunkowe decyzje kredytowe wraz z Kartą przekazania
wniosku, stanowiącą Załącznik nr 1 do Umowy o współpracy
24
Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty
dofinansowania
wpłynięcie wniosku wraz z kompletem załączników
do siedziby Funduszu
ocena merytoryczna wniosku (pod warunkiem
pozytywnej oceny formalnej)
decyzja Zarządu/Rady Nadzorczej o przyznaniu
dofinansowania
bądź
odmowie
przyznania
dofinansowania
przekazywanie Bankowi informacji o podjętych
decyzjach, o których mowa powyżej w terminie do
10 dni od ich podjęcia
25
Krok po kroku od złożenia wniosku do wypłaty
dofinansowania
zawieranie z Wnioskodawcami umów kredytu
z dotacją, w których zamieszczone zostały istotne
postanowienia wskazane w Załączniku nr 2a lub 2b
do Umowy o współpracy
przekazywanie Funduszowi kopii zawartych umów
kredytowych oraz stosownych aneksów, jednak nie
później niż do dnia w którym po raz pierwszy
następuje uwzględnienie Kredytobiorcy przez Bank
w nocie obciążeniowej
dokonanie
rozliczeń
z
Funduszem
(nota
obciążeniowa, rozliczenie efektu rzeczowego
i ekologicznego, trwałości zadania)
26
Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron
internetowych
www.wfosigw.lodz.pl
www.zainwestujwekologie.pl
Download