3 sem NS II stop_SBD Zaawansowane algorytmy i struktury da…

advertisement
Politechnika Opolska
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Załącznik nr 1
do Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
KARTA OPISU PRZEDMIOTU
INFORMATYKA
KIERUNEK STUDIÓW
SIECI KOMPUTEROWE I SYSTEMY BAZ DANYCH
SPECJALNOŚĆ
NIESTACJONARNE II-GO STOPNIA
RODZAJ STUDIÓW
NAZWA PRZEDMIOTU
ZAAWANSOWANE ALGORYTMY I STRUKTURY DANYCH
ADVANCED ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES
SUBJECT TITLE
RODZAJ PRZEDMIOTU *)
PODSTAWOWY; KIERUNKOWY; HUMANISTYCZNY; DODATKOWY; OBIERALNY
SEMESTR STUDIÓW
ECTS (pkt.)
TRYB ZALICZENIA PRZEDMIOTU
III
6
EGZAMIN – ZALICZENIE NA OCENĘ *)
Przedmioty wprowadzające
oraz wymagania ogólne**)
KOD PRZEDMIOTU:
Brak wymagań wstępnych
PROGRAM PRZEDMIOTU
FORMA ZAJĘĆ
WYKŁAD
10
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
(tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko)
DR INś. ARTUR SMOLCZYK
20
DR INś.
LICZBA GODZIN
ZAJĘĆ W SEMESTRZE
ĆWICZENIA
LABORATORIUM
ARTUR SMOLCZYK
PROJEKT
SEMINARIUM
TREŚCI KSZTAŁCENIA (PROGRAM NAUCZANIA)
WYKŁAD
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Zaawansowane algorytmy grafowe – zagadnienie najkrótszych ścieŜek (algorytm FordaBellmana, algorytm Dijkstry, algorytm Floyda)
2
2.
Zaawansowane algorytmy grafowe – skojarzenia (algorytm Kopcrofta-Karpa, algorytm
Edmondsa)
1
3.
Zaawansowane algorytmy grafowe – maksymalny przepływ (algorytm Forda-Fulkersona,
algorytm Edmondsa i Karpa, algorytm Dinica, algorytm DMKM)
2
4.
Zaawansowane algorytmy tekstowe – algorytm Boyera-Moore'a, wyszukiwanie wzorca w
pamięci stałej, regularności w tekstach - symetrie, powtórzenia
1
5.
Zaawansowane algorytmy geometrii obliczeniowej – przynaleŜność punktu do wielokąta,
wyznaczanie otoczki wypukłej, znajdowanie pary najmniej odległych punktów
1
6.
Algorytmy równoległe – abstrakcyjny model PRAM, sumy prefiksowe i sortowanie w
PRAM-ie, algorytm jednoczesnych podstawień
2
7.
Algorytmy randomizowane – algorytmy Monte Carlo i Las Vegas, problem maksymalnego
przekroju, problem długiej ścieŜki
1
14.
15.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
10
Nazwa przedmiotu
ĆWICZENIA
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
LABORATORIUM
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
Najkrótsze ścieŜki – algorytm Dijkstry, algorytm Floyda
2
2.
Skojarzenia w grafach dwudzielnych
2
2.3. Skojarzenia w grafach dowolnych
2
2.4. Maksymalny przepływ
2
2.5. Algorytmy tekstowe
2
2.6. Geometria obliczeniowa – sprawdzanie przynaleŜności punktu do wielokąta
2
2.7. Geometria obliczeniowa – wyznaczanie otoczki wypukłej
2
2.8. Geometria obliczeniowa – znajdowanie najmniej odległej pary punktów
2
Algorytmy równoległe – algorytm jednoczesnych podstawień, równoległa kontrakcja
2.9. drzew
2
2.10. Algorytmy Monte Carlo i Las Vegas
2
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
20
ĆWICZENIA PROJEKTOWE
Lp.
Tematyka zajęć
Liczba godzin
1.
2.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
SEMINARIUM
Lp.
Liczba godzin
Tematyka zajęć
1.
2.
RAZEM GODZIN W SEMESTRZE
ZAŁOśENIA I CELE PRZEDMIOTU:
Celem zajęć jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi technikami projektowania i analizy algorytmów, a
takŜe przybliŜenie wybranych zaawansowanych algorytmów i struktur danych. Ćwiczenia laboratoryjne mają na
celu naukę praktycznego implementowania poznanych algorytmów.
METODY DYDAKTYCZNE:
Wykład oparty o prezentacje multimedialne, demonstracje działania algorytmów oraz pokaz implementacji
wybranych algorytmów.
FORMA I WARUNKI ZALICZENIA PRZEDMIOTU:
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest
1. zaliczenie wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych;
2. uzyskanie pozytywnej oceny na końcowym sprawdzianie pisemnym;
3. alternatywą dla sprawdzianu jest samodzielne rozwiązanie złoŜonego problemu algorytmicznego i
przedstawienie odpowiedniego programu
2
Nazwa przedmiotu
LITERATURA PODSTAWOWA:
[1] Thomas H. Cormen , Charles E. Leiserson , Ronald L. Rivest , Clifford Stein, Wprowadzenie do algorytmów
[2] Donald Knuth, Sztuka programowania
[3] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Algorytmy i struktury danych
LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:
[1] Robert Sedgewick, Algorytmy w C++
[2] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów
LITERATURA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Wszystkie wymienione powyŜej pozycje istnieją w angielskich wersjach oryginalnych
*) niewłaściwe przekreślić – zgodnie z arkuszem planu studiów,
**) podać wybrane nazwy przedmiotów stanowiących wprowadzenie/uzupełnienie do przedmiotu opisywanego, oraz zakres
wiadomości/umiejętności/kompetencji jakie powinien posiadać student przed rozpoczęciem nauki tego przedmiotu;
.............................................................................
.................................................
(Kierownik jednostki organizacyjnej/bezpośredni przełoŜony:
pieczęć/podpis)
(Dziekan Wydziału …………………:
pieczęć/podpis)
3
Download