Prezentacja 1

advertisement
Treści multimedialne kodowanie, przetwarzanie,
prezentacja
Odtwarzanie treści
multimedialnych
Andrzej Majkowski
informatyka +
1
TYTUŁ: Algorytmika –
rozwiązywanie
problemów, proces przetwarzania informacji
AUTOR: Grzegorz Witkowski, Milena Gryglas
2
Wprowadzenie
Algorytm jest to precyzyjny opis sposobu
rozwiązania określonego zadania lub
osiągnięcia jakiegoś celu!
• Algorytm w matematyce oraz informatyce to skończony,
uporządkowany zbiór jasno zdefiniowanych czynności,
koniecznych do wykonania pewnego zadania, w
ograniczonej liczbie kroków. Słowo "algorytm" pochodzi z
nazwiska Muhammed ibn Musa Alchwarizmi ( ‫أبو عبد هللا محمد‬
‫ )بن موسى الخوارزمي‬matematyka perskiego z IX wieku i
początkowo oznaczało w Europie sposób obliczeń oparty
na dziesiętnym systemie liczbowym.
• Algorytm ma przeprowadzić system z pewnego stanu
początkowego do pożądanego stanu końcowego.
Badaniem algorytmów zajmuje się algorytmika.
3
Notacja algorytmów
Sposoby notacji algorytmów:
• Słowny na ogół mało dokładny.
• Lista kroków.
• Schemat blokowy.
Opis słowny
Pierwszy i najprostszy to opis słowny, np. po lekcjach pójdę do
kiosku i kupię gazetę.
Innymi przykładami mogą być: podyktowanie przez telefon
przepisu na zaparzenie herbaty czy wyjaśnianie koledze, jak
należy rozwiązać zadanie z matematyki. Przykładów takich
zachowań, kiedy widzimy, że występuje jakaś kolejność
przewidywalnych działań, można podawać bardzo wiele. To są
przykłady opisów algorytmicznych.
4
Notacja algorytmów
Przykładowa lista kroków:
1. Przeczytaj definicję.
2 Czy umiesz ją na pamięć?
a) jeśli tak, przejdź do kroku 3
b) jeśli nie, przejdź do kroku 1.
3. Gratulacje, nauczyłeś się definicji na pamięć.
Schemat blokowy.
Aby zapisać algorytm za pomocą takiego schematu, trzeba
poznać stosowane symbole i ich znaczenie. Będziemy
używać tzw. bloków - graficznego sposobu przedstawienia
czynności wykonywanych przez komputer. Bloki te łączone
są za pomocą strzałek. W ten sposób pokazujemy kolejność
wykonywania akcji.
5
Notacja algorytmów
Bloki START i STOP
Bloki START i STOP wskazują
początek i koniec każdego
algorytmu.
Z bloku START wychodzi tylko
jedna droga, do bloku STOP
wchodzi co najmniej jedno
połączenie.
6
Notacja algorytmów
Blok operacyjny
W bloku operacyjnym
umieszcza się polecenia do
wykonania (instrukcje) podstawienie, obliczenie,
wprowadzenie wartości.
7
Notacja algorytmów
Blok warunkowy
W bloku warunkowym
umieszcza się warunek, który
decyduje o wyborze dalszej
drogi postępowania. Z bloku
wychodzą dwa połączenia:
TAK (wybierane, gdy
warunek jest spełniony), NIE
(gdy warunek nie jest
spełniony).
8
Notacja algorytmów
Blok wejścia/wyjścia
W bluku wejścia/wyjścia
umieszcza się
wprowadzane dane lub
wyprowadzane wyniki. Ze
skrzynki wychodzi tylko
jedno połączenie.
9
Przykładowy algorytm
W algorytmie tym
wykorzystujemy blok
warunkowy, ponieważ mamy
do czynienia z sytuacją, gdy
tok dalszego postępowania
zależy od dokonanego
wyboru (dokładnie: zależy od
pogody).
10
Przykładowy algorytm
Algorytm dodawania dwóch liczb zapisany w postaci
listy kroków.
Dane: Liczby x i y
Lista kroków:
1. Początek algorytmu
2. Wprowadź liczby x i y
3. Oblicz wartość suma:=x+y
4. Wypisz wartość suma
5. Koniec algorytmu
Przykładowy algorytm
Start
Wprowadź
(x, y)
suma:=x+y
Wypisz suma
STOP
Algorytm dodawania dwóch
liczb zapisany w postaci
schematu blokowego
Przykładowy algorytm
Opis w postaci listy kroków na przykładzie algorytmu
wyszukującego największą z czterech liczb
13
Przykładowy algorytm
Ten sam
algorytm w
postaci
schematu
blokowego
14
Download