Protokół sprawozdawczo- wyborczy WZD KSPL NSZZ

advertisement
Protokół sprawozdawczo- wyborczy WZD KSPL NSZZ „Solidarność”
Jedlnia Letnisko 7-8 czerwiec 2010r.
Porządek obrad w załączeniu.
Zebranie otworzył przewodniczący Zarządu Komisarycznego KSPL Pan Jerzy Langer
- głosowanie nad przyjęciem porządku obrad –przyjęto jednogłośnie
-Ad 2 Wybór Prezydium Zebrania
- Edward Podczaszyński, Grzegorz Basiura, Kazimierz Szaganiec - przyjęto
Ad. 3
Wybór Komisji Mandatowo- Wyborczej
Beata Okoczuk, Robert Wielkopolan, Zbigniew Kuszlewicz - przyjęto
Ad 4
Wybór Komisji Skrutacyjnej
Marek Szary , Henryk Kozak, Robert Janiak, Jacek Zadura, Hieronim Ratajewski.
Tadeusz Łozowski. przyjęto jednogłośnie
Ad 5
Wybór Protokolantów
Janusz Wojciechowski, Robert Muła- przyjęto jednogłośnie
Ad. 6
Wybór Komisji Uchwał i wniosków
Teresa Grotkiewicz, Mariusz Szwed, Piotr Lutyk- przyjęto
Ad 7
Sprawozdanie Rady Sekcji –głos zabrał Kazimierz Ulaniecki, oraz Teresa Grotkiewicz
Ad. 8
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej- nastąpiło poproszenie o przedstawienie w późniejszym
terminie.
Ad. 9
Informacja Zarządu Komisarycznego
Informacja Zarządu Komisarycznego- głos zabrał Jerzy Langer, który odniósł się do kwestii
wprowadzenia Zarządu Komisarycznego w KSPL, oraz Sekretariacie ZNOŚiL, oraz działalności
Zarządu Komisarycznego.
Ad 10
Dyskusja
Tadeusz Łozowski-poprosił o przedstawienie zakresu działalności, oraz uprawnienia Zarządu
Komisarycznego, udzielonego przez KK NSZZ „Solidarność”. Następnie głos zabrał Kazimierz
Ulaniecki odnośnie zarzutów wprowadzenia Zarządu Komisarycznego w KSPL. Kolejno głos
zabrał Jerzy Langer odpowiadając na wcześniej zadane pytanie. Stanisław Przyprawa zadał pytanie
Kazimierzowi Ulanieckiemu o ilość podjętych uchwał i ich realizację. Wojciech Adamczak czy kol.
Marek Szary może być przewodniczącym Sekcji zajmując stanowisko głównego księgowego. T.
Łozowski przedstawił opinie prawną działu ekspercko-prawnego KK mówiącego jednoznacznie, że
stanowisko głównego księgowego jest stanowiskiem kierowniczym w LP i nie można go łączyć z
funkcją związkową.
Ad 11
Komunikat Komisji Mandatowo-wyborczej o prawidłowości zebrania. Liczba uprawnionych
delegtów 82. Liczba obecnych osób 80. Liczba delegatów stanowiących co najmniej połowę
uprawnionych do głosowania 41. Stwierdzono prawomocność zebrania.
Wybór liczby tur głosowania –przegłosowano iż wybory będą w 3 turach.
Ad.12
Otwarcie Listy Kandydatów na przewodniczącego Rady Sekcji. Zgłoszono 2 kandydatury
Kazimierz Ulaniecki, Grażyna Zagrobelna. Listę zamknięto. Prezentacja kandydatów. Grzegorz
Grzelak zadał pytanie K. Ulanieckiego o jego idee na mieszkania dla podleśniczych.
Komisja Skrutacyjna się ukonstytuowała w składzie: Marek Szary –przewodniczący, Tadeusz
Łozowski wiceprzewodniczący, Członkowie- Henry Kozak, Robert Janiak, Jacek Zadura, Hieronim
Ratajewski.
Ad 13
Uchwała nr 1. WZD KSPL przyjmuje iż będzie głosować w 3 turach.
Ad 16
Głosowanie na przewodniczącego Rady Sekcji.
Ad 17
Określenie Ilości osób do Rady Sekcji oraz Komisji Rewizyjnej.
Uchwałą nr 2
WZD KSPL ustala iż Rada będzie liczyć 26 członków, a Komisja Rewizyjna 5
Uchwała nr 1 w sprawie określenia liczby osób w Radzie 17 przeciw , 4 wstrzymujące , 47 za –
uchwała przeszła
Komisja Skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów na przewodniczącego Rady Sekcji.
uprawnionych delegtów 82. Liczba obecnych osób 80. Liczba delegatów stanowiących co najmniej
połowę uprawnionych do głosowania 41. Wydano 80 kar do głosowania. Głosów ważnych 80.
Kazimierz Ulaniecki- 47 głosów, Grażyna Zagrobelna 33 głosy.
Uchwała nr 3
WZD KSPL upoważnia Radę Sekcji do ustalenia liczby członków Prezydium Rady Sekcji.
Głosowanie 58 za 3 przeciw, 5 wstrzymujące.
Lista kandydatów do Rady Sekcji
Białystok- Mariusz Pasławski
Gdańsk- Marcin Kowalski, Sebastian Wejer
Katowice- Janusz Ziółkowski, Grzegorz Basiura, Janusz Wojciechowski
Kraków- Teresa Grotkiewicz,
Krosno- Stanisław Przyprawa, Kazimierz Szaraniec
Lublin- Jacek Pomykała
Łódż- Czesław Czochra
Olsztyn- Leon Jarzębowski
Piła- Jerzy Poziomski
Poznań- Mieczysław Pawlaczyk
Radom- Anna Sosnówka, Zbigniew Rek, Robert Wielkopolan
Szczecin- Maciej Wróbel
Szczecinek- Zbigniew Kuszlewicz, Andrzej Chmura
Toruń- Robert Paciorek
Warszawa- Romuald Olszewski
Wrocław- Ewa Culic, Adam Krakiewicz, Daniel Latos, Stefan Ostrowski
BULiGL- Stanisław Piątek
Głosowanie Na członów Rady Sekcji.
Ogłoszenie wyników 08.06.2010r.
Białystok- Mariusz Pasławski 74
Gdańsk- Marcin Kowalski 63, Sebastian Wejer 56
Katowice- Janusz Ziółkowski 61, Grzegorz Basiura 63, Janusz Wojciechowski 60
Kraków- Teresa Grotkiewicz 61,
Krosno- Stanisław Przyprawa 53 , Kazimierz Szaraniec 51
Lublin- Jacek Pomykała 70
Łódż- Czesław Czochra 48
Olsztyn- Leon Jarzębowski 69
Piła- Jerzy Poziomski 54
Poznań- Mieczysław Pawlaczyk 65
Radom- Anna Sosnówka 42, Zbigniew Rek 50 , (Robert Wielkopolan 32 nie uzyskał
wystarczającej liczby głosów)
Szczecin- Maciej Wróbel 63
Szczecinek- Zbigniew Kuszlewicz 51, Andrzej Chmura 43
Toruń- Robert Paciorek 51
Warszawa- Romuald Olszewski 49
Wrocław- Ewa Culic 51, Adam Krakiewicz 56, Daniel Latos 57, Stefan Ostrowski 53
BULiGL- Stanisław Piątek 63. Skłąd Rady Sekcji przedstawia się następująco:
1. Kazimierz Ulaniecki - Przewodniczący
2. Mariusz Pasławski - Biłystok
3. Marcin Kowalski - Gdańsk
4. Sebastian Wejer -Gdańsk
5. Janusz Ziółkowski - Katowice
6. Grzegorz Basiura - Katowice
7. Janusz Wojciechowski - Katowice
8. Teresa Grotkiewicz - Kraków
9. Stanisław Przyprawa- Krosno
10. Kazimierz Szaganiec- Krosno
11. Jacek Pomykała - Lublin
12. Czesław Czochra - Łódź
13. Leon Jarzębowski- Olsztyn
14. Jerzy Poziomski - Piła
15. Mieczysław Pawlaczyk - Poznań
16. Anna Sosnówka - Radom
17. Zbigniew Rek - Radom
18. Maciej Wróbel – Szczecin
19. Zbigniew Kuszlewicz- Szczecinek
20. Andrzej Chmura - Szczecinek
21. Robert Paciorek - Toruń
22. Romuald Olszewski - Warszawa
23. Ewa Culic - Wrocław
24. Adam Krakiewicz -Wrocław
25. Daniel Latos -Wrocław
26. Stefan Ostrowski -Wrocław
27. Stanisław Piątek – BULiGL
Przedstawienie porównawcze ZZ w Polsce przez Jerzego Langera.
Przedstawiono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności poprzedniej kadencji ( w
załączeniu).
Odczytanie listu posła na sejm RP Jana Szyszko.
Rozdanie kart do głosowania Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Kongres SekretariatGłosowanie.
Komisja Wniosków przedstawiła następujące Uchwały:
Przedstawienie wyników głosowania Komisji Rewizyjnej
Maria Nowikowska 53, Włodzimierz Wodzianicki 45, Waldemar Soberka 52, Bogdan Płachno
33, Adam Sobala 37, Andrzej Rapkiewicz 34, Tadeusz Główka 46
Do 2 tury przechodzą Adam Sobala i Andrzej Rapkiewicz.
Przedstawienie wyników głosowania wyboru Delegatów na Kongres Sekretariatu.
Basiura Grzegorz 54, Waldemar Sobertka 49, Bogdan Płachno 29, Stanisław Faron 52, Grażyna
Zagrobelna 49, Mariusz Szwed 44, Czesław Czochra 39, Stanisław Warpachowski 53, Tomasz
Baranowski 29, Robert Ciesielski 56, Sławomir Wiech 34, Zbigniew Pajewski 35, Zbigniew
Kuszlewicz 39, Jerzy Jasiński 29, Robert Paciorek 22, Romuald Olszewski 35, Piotr Lutyk 36, Jacek
Babiarz 42, Ryszard Dwornik 40, Artur Hirowicz 40, Leszek Jaskulski 38 Adam Krakiewicz 40,
Marek Matus 35, Robert Muła 39, Edward Podczaszyński 43, Antoni Licow 41, Jan Andrzejczak 11,
Wojciech Adamczak 29
Do drugiej tury przeszli następujące kandydatury z następującą liczbą głosów w tej turze Bogdan
Płachno 42, Czesław Czochra 36, Tomasz Baranowski 26, Sławomir Wiech 24, Pajewski Zbigniew
16, Kuszlewicz Zbigniew 38, Jerzy Jasiński 28, Romuald Olszewski 30, Piotr Lutyk 42, Jaskulski
Leszek 31, Marek Matus 35, Robert Muła 34, Wojciech Adamczak 31.
Do 3 tury weszli następujące kandydatury z następującą liczbą głosów w tej turze Czochra
Czesław 42, Kuszlewicz Zbigniew 46 , Jerzy Jasiński 41, Romuald Olszewski 35, Jaskulski Leszek
33, Marek Matus 40, Robert Muła 34, Wojciech Adamczak 31
Komisja skrutacyjna ogłosiła wyniki wyborów 2 tury Komisji Rewizyjnej – Adam Sobala 44,
Andrzej Rapkiewicz 35. 5 członkiem Komisji rewizyjnej został Adam Sobala. Komisja Rewizyjna
została wybrana w następującym składzie.
1. Maria Nowikowska
2. Włodzimierz Wodzianicki
3. Waldemar Soberka
4. Tadeusz Główka
5. Adam Sobala
Delegatami na Kongres Sekretariatu Zostali:
1. Basiura Grzegorz
2. Waldemar Soberka
3. Bogdan Płachno
4. Grażyna Zagrobelna
5. Mariusz Szwed
6. Czochra Czesław
7. Stanisław Warpachowski
8. Robert Ciesielski
9. Zbigniew Kuszlewicz
10. Jerzy Jasiński
11. Piotr Lutyk
12. Jacek Babiarz
13. Ryszard Dwornik
14. Artur Hirowicz
15. Marek Matus
16. Edward Podczaszyński
17. Antoni Licow
18. Adam Krakiewicz
19. Stanisław Faron
WZD KSPL podjął następujące Uchwały i stanowiska.
Uchwała nr 4.
WZD KSPL sprzeciwia się prowadzeniu aktualnie prac w zakresie nowelizacji ustawy o lasach.
LP w zdecydowanej większości przejęły na siebie zwiększone obowiązki wynikające z prowadzenia
Obszarów Natura 2000. Jednocześnie brak jest znaczącej ilości przepisów wykonawczych
związanych z gospodarowaniem na tych obszarach. Nieznane są też ostateczne rozwiązania
planowanej nowelizacji ustaw o udostępnianiu informacji o środowisku ………………….. oraz
proponowane rozwiązania.
Nowelizowanie ustawy o lasach w sytuacji istnienia tak wielu niewiadomych jest całkowicie
niecelowa i może przynieść negatywne skutki.
Uchwała nr 5
WZD KSPL zobowiązuje Radę Sekcji do wynegocjowania takich warunków płatności za czynsze i
przyznawanych rekompensat, aby żadna z osób które utraciły prawo do bezpłatnych mieszkań nie
musiała ponosić opłat wyższych, niż przyznana rekompensata.
Uchwała nr 6
W związku z utratą przez niektórych pracowników prawa do bezpłatnego mieszkania i wyłaniającą
się w związku z tym możliwością wykupu najmowanych lokali WZD KPSL stoi na stanowisku , że
umowy z takimi najemcami powinny być zawierane na czas nieokreślony.
Uchwała nr 7
WZD KPSL zobowiązuje Radę Sekcji do podjęcia działań zmierzających do jak najszybszego
uruchomienia procedur sprzedaży mieszkań pracownikom, którzy utracili prawo do bezpłatnego
mieszkania.
Uchwała nr 8
WZD KSPL zobowiązuje Radę Sekcji do wystąpienia do Dyrektora Generalnego LP z wnioskiem o
uwzględnienie uczestnictwa organizacji związkowych w procesie wyznaczania mieszkań
funkcyjnych i rotacyjnych oraz uzgodnienia ww. decyzji.
Uchwała nr 9
WZD KPSL zobowiązuje Radę Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” do
podjęcia negocjacji z Dyrektorem Generalnym LP w sprawie wydłużenia okresu wypłaty
jednorazowej odprawy pieniężnej oraz podwyższenia jej wysokości (zmiany PUZP protokół 15 § 3).
Uchwała nr 10
WZD KPSL zobowiązuje Radę Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” do
podjęcia działań zmierzających do wynegocjowania nowego systemu wynagradzania.
Uchwała nr 11
WZD KPSL zobowiązuje Radę Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność” do
wynegocjowania z Dyrektorem Generalnym LP jednorazowego wzrostu płac dla wszystkich
pracowników LP w minimalnej wysokości 250 zł.
Uchwała nr 12
Walne Zebranie Delegatów Radę Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
zobowiązuje władze sekcji do podjęcia starań o zmianę form zatrudnienia w PGL LP poprzez
odejście od formy powołania na rzecz na form godnych i przyjaznym pracownikom z
uwzględnieniem specyfiki zawodu leśnego. Mianie form zatrudnienia winna przyświecać troska o
niezależność i stabilność zasad działania PGL LP.
Uchwała nr 13
WZD KPSL z NSZZ „Solidarność” obliguje władze wykonawcze Radę Krajowej Sekcji
Pracowników Leśnictwa do wynegocjowania z kierownictwem LP uprawnienia wyposażenia
pracowników obsługujących rejestratory w okulary.
Uchwała nr 14
WZD KPSL zobowiązuje Prezydium Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
do wynegocjowania z Dyrektorem Generalnym LP stawek minimalnych dla nowozatrudnionych
pracowników.
Uchwała nr 15
WZD KSPL NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia do PUZP zapisu dotyczącego dodatku
stażowego w wysokości 1,5 % naliczanego w stosunku rocznym.
Uchwała nr 16
WZD KSPL NSZZ „Solidarność” domaga się przywrócenia przy nowelizacji PUZP dla
pracowników LP rozdziału dotyczącego dodatku za pracę w warunkach uciążliwych, szkodliwych i
niebezpiecznych dla zdrowia.
Uchwała nr 17
WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KPSL do podjęcia działań zmierzających do
wzrostu stawek kilometrowych do wyliczenia należności za używanie własnych pojazdów do celów
służbowych. Wzrost cen paliw o ok. 40 % od ostatniej waloryzacji stawek wymusza stanowczą i
pilną reakcję ze strony naszego ZZ.
Uchwała nr 18
W związku z dużym wzrostem problemów zdrowotnych związanych z chorobami pokleszczowymi,
a szczególnie boreliozą oraz problemów z uzyskaniem pomocy w lokalnych poradniach opieki
zdrowotnej WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Prezydium KSPL do odjęcia działań w
celu objęcia pracowników LP fachową opieką medyczną w zakresie profilaktyki i lecznictwa
zachorowań na choroby pokleszczowe. W tym celu należy zlokalizować kilka punktów medycznych
w kraju, gdzie pracownicy LP uzyskają pomoc najwyższej klasy specjalistów.
Uchwała nr 19
WZD KSPL NSZZ „Solidarność” domaga się powstrzymania procesu optymalizacji leśnictw do
czasu opracowania pracochłonności na poszczególnych stanowiskach (leśniczy, podleśniczy) w
oparciu o obowiązujące wymogi i przepisy dotyczące prac obligatoryjnych z uwzględnieniem zadań
związanych z certyfikacją i obszarami Natura 2000.
Uchwała nr 20
WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KPSL do podjęcia działań zmierzających do
bieżącej aktualizacji strony internetowej KSPL, a w szczególności do terminowego przedstawiania
podejmowanych uchwał, wniosków, decyzji i innych informacji związanych z działalnością KSPL.
Uchwała nr 21
WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Przewodniczącego Rady KSPL do dokonania
przeglądu i weryfikacji uchwał WZD podjętych w czasie kadencji 2006 – 2010 oraz przyjęcia do
realizacji wszystkich dotychczas niewykonanych uchwał.
Informację o wykonaniu tej uchwały Przewodniczący Rady KSPL przedstawi na I Sesji Rocznej
WZD.
Uchwała nr 22
Walne Zebranie Delegatów Radę Krajowej Sekcji Pracowników Leśnictwa NSZZ „Solidarność”
uznając zasługi przy tworzeniu nowych zasad działania PGL LP zobowiązuje władze Rady Sekcji
do:
 złożenia wniosku o nadanie orderu Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Panu
Bogusławowi Mozdze – pierwszemu Przewodniczącemu Leśnej Solidarności,
 nadanie tytułu „Zasłużony dla NSZZ „Solidarność”.
Uchwała nr 23
WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KPSL do włączenia udziału Związków
Zawodowych do prac nad programem rozwoju szkółkarstwa leśnego na lata 2010 – 2015. W celu
znalezienia rozwiązań nie krzywdzących pracowników konieczne jest powołanie zespołu przy KSPL
do prac związanych z ww. tematem.
Uchwała nr 24
XIV WZD KPSL NSZZ „Solidarność” na podstawie postanowień zawartych w artykule nr 32
ustawy o związkach zawodowych i § 35 PUZP dla pracowników Lasów Państwowych wskazuje do
ochrony prawnej członków Rady KSPL i Komisji Rewizyjnej KSPL.
Stanowisko nr 1
XIV WZD KPSL NSZZ „Solidarność” zobowiązuje Radę KSPL do poparcia dla wniosku
pracowników i związków zawodowych Nadleśnictwa Przedbórz, którzy oczekują
zrekompensowania dodatkowego nakładu pracy, poniesionego na usuwaniu skutków huraganu (z
2006 roku) w roku 2008.
Stanowisko nr 2
XIV WZD KPSL NSZZ „Solidarność” po wysłuchaniu informacji o przyczynach wprowadzenia
Zarządu Komisarycznego w KSPL NSZZ „Solidarność” krytycznie ocenia powyższą decyzję
Krajowej Komisji Wyborczej oraz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Krajowa Komisja NSZZ „Solidarność” nie skorzystała z wszystkich dostępnych możliwości
statutowych określających tryb postępowania w sytuacjach wątpliwych i niejednoznacznych, a
wnioski które sformułowała Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” są tendencyjne i nie o końca
sprawdzone. Jednoznacznie wskazuje to, że wprowadzenie Zarządu Komisarycznego niemiało na
celu wyjaśnienie i uporządkowanie spraw, tylko sparaliżowanie naszej struktury i wobec
powyższego było błędem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Ze smutkiem stwierdzamy że
decyzja ta została podjęta w roku jubileuszowym XXX – lecia Solidarności i ogłoszonym przez
WZD NSZZ „Solidarność” w Białymstoku rokiem Solidarności.
Następnie zakończenie głos zabrał T.Łozowski przepraszając kol. Langera za ostrą debatę, Na
zakończenie głos zabrał Jerzy Langer dziękując wszystkim za pomyślne przeprowadzenie wyborów
po czym zamknięto XIV WZD KSPL NSZZ „Solidarność”
Protokół sporządził – Janusz Wojciechowski, Robert Muła.
Download