opis przedmiotu / modułu kształcenia (sylabus)

advertisement
OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim
Mit – symbol – alegoria w literaturze dawnej
Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim
Myth – symbol – allegory i old literature
Jednostka prowadząca przedmiot
Instytut Filologii Polskiej UWr
Kod przedmiotu / modułu
21-FP-S2-E1-MASwLD-W
Rodzaj przedmiotu / modułu (obowiązkowy lub fakultatywny)
obowiązkowy
Kierunek studiów
filologia polska
Poziom studiów (I lub II stopień)
II stopień
Rok studiów
I rok
Semestr (zimowy lub letni)
semestr zimowy
Forma zajęć i liczba godzin
wykład – 30 godzin
11.
Imię, nazwisko, tytuł / stopień naukowy osoby prowadzącej zajęcia
prof. dr hab. Jacek Sokolski,
12.
Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych
dla przedmiotu / modułu oraz zrealizowanych przedmiotów
Znajomość języka polskiego w stopniu pozwalającym na zrozumienie
wykładów.
Cele przedmiotu:
- wiedza o dawnych koncepcjach mitu, symbolu i alegorii
- wiedza o obecności trzech wymienionych typów zjawisk w praktyce twórczej
autorów dawnych epok.
- wykształcenie umiejętności wykorzystania wiedzy na temat dawnych koncepcji
mitu, symbolu i alegorii
w interpretacji konkretnych tekstów.
- wiedza o reinterpretacjach mitu, symboli i alegorii w literaturze XIX w.
- wiedza o literackich realizacjach mitu, symbolu i alegorii w literaturze XIX w.
- interpretacja konkretnych tekstów literackich (romantyzm, pozytywizm, Młoda
Polska) w kontekście funckjonowania mitu, symbolu, alegorii
Zakładane efekty kształcenia:
Symbole kierunkowych
WIEDZA:
efektów kształcenia:
- ma pogłębioną wiedzę z zakresu dawnych teorii
semiotycznych
- ma pogłębioną, prowadzącą do specjalizacji wiedzę o
K_W06
problemach dawnej kultury symbolicznej
-ma pogłębioną wiedzę na temat definicji pojęcia mitu,
symbolu, alegorii w literaturze i kulturze dawnej i XIXK_W07
wiecznej
- ma pogłębioną wiedzę dotyczącą relacji pomiędzy
K_W14
różnymi formami
symbolicznego dyskursu w literaturze dawnej i XIXwiecznej
- ma ogólną wiedzę na temat nowszych teorii
stosowanych w interpretacji dawnych mitów i symboli.
- ma ogólną wiedzę na temat współczesnych metod
13.
14.
interpretacyjnych mitu, symbolu, alegorii
UMIEJĘTNOŚCI:
- dysponuje umiejętnością lektury dawnych tekstów
uwzględniającą dawne sposoby posługiwania się
mitologią i symboliką.
- sprawnie identyfikuje i rozróżnia pojęcia mitu,
symbolu, alegorii w literaturze XIX w.
potrafi
czytać
teksty
z
uwzględnieniem
obowiązującego w dawnej kulturze europejskiej i
polskiej alegorycznego modelu lektury.
- potrafi sprawnie identyfikować zjawiska związane z
estetyką literacką XIX w. (polską i europejską)
15.
16.
K_U03
K_U05
K_K06
K_K04
KOMPETENCJE SPOŁECZNE:
- ma kompetencje społeczne, dzięki którym działa na
rzecz zachowania dziedzictwa kulturalnego.
- akceptuje konieczność i potrzebę ustawicznego
samokształcenia
Treści programowe:
- dawna i nowożytna koncepcja symbolu;
- świat jako tekst w kulturze dawnych epok;
- mit jako tworzywo literackie i przedmiot interpretacji;
- alegoria i alegoreza;
- szkolne modele lektury Biblii i autorów klasycznych i ich wpływ na dawną
literaturę;
- dawna emblematyka, ikonologia i symbolografia;
- symbolika i mitologia w naukach tajemnych (magia, alchemia, astrologia,
fizjognomika)
- obecność alegorii w różnych gatunkach literackich.
-oświeceniowa a romantyczna koncepcja mitu
-ewolucja mitów mesjanicznych w literaturze XIX w.
-profecja romantyczna, wieszcze alegorie
-reinterpretacje mitologii greckiej w literaturze XIX w.
-mit słowiański w literaturze XIX w-dziwiętnastowieczne mitologie artysty:
realizacje mitu orfickiego
-symbolizm jako nurt estetyczny w XIX w.
-narodowe alegorie w literaturze XIX w.
-kobiece alegorie w literaturze XIX w.
- funkcjonowanie przestrzeni mitycznej w wybranych utworach literackich XIX w.
Zalecana literatura:
- Słownik literatury staropolskiej, pod red. T. Michałowskiej, wyd. 2 popr. i uzup.,
Wrocław 1998, hasła: Alegoria (s. 20-26); Emblemat (s. 194-197); Mitologia (s.
551-558); Moralitet (s. 558-562); Poemat alegoryczny (s. 682-689) oraz Symbol
(s. 917-923).
- Morton. Bloomfield, Alegoria jako interpretacja [w:] Alegoria, pod. red. J.
Abramowskiej, Gdańsk 2003, s. 52-74.
- Rosamond Tuve, Alegoria narzucona, tamże s. 75-91.
- Janina Abramowska, Peregrynacja [w:] Przestrzeń i literatura, studia pod red. M.
Głowińskiego i A. Okopień-Sławińskiej, Wrocław 1978, s. 125-158.
- Eleazar Mieletinski, Poetyka mitu, przeł. J. Dancygier, Warszawa 1981, rozdz. 1
Najnowsze teorie mitu i rytualno-magiczne pojmowanie literatury (tu tylko s. 21122).
- Tzvetan Todorov, Teorie symbolu, przeł. T. Stróżyński, Gdańsk 2011, rozdz. 1:
Narodziny semiotyki zachodniej, s.11-54.
- Jacek Sokolski, Słownik barokowej symboliki natury. Tom wstępny: Barokowa
księga natury, Wrocław 2001, rozdz. 1: Dawna koncepcja symbolu (s. 7-32) oraz
rozdz. 2: Język dawnej symboliki (s. 33-79).
- Janusz Pelc, Słowo i obraz. Na pograniczu literatury i sztuk plastycznych, Kraków
2002, rozdz. 1: Emblematyka i ikonologia (s. 9-55).
- Apulejusz z Madaury, Metamorfozy albo złoty osioł, przeł. E. Jędrkiewicz, wstęp i
objaśnienia T. Sinko,
Wrocław 2005 (tu tylko Baśń o Amorze i Psyche, s. 96-146).
- Samuel Twardowski, Nadobna Paskwalina, oprac. J. Okoń, Wrocław, wyd. 2
zmienione, Wrocław 1980 (lub inne wydania).
W.Okoń, Sztuki siostrzane, Wrocław 1992;
W. Okoń, Alegorie narodowe, Wrocław 1992;
M.Poprzęcka, Kuźnia. Mit. Symbol. Alegoria, Warszawa 1972;
M. Dybizański, Wł. Szturc, Mitoznawstwo porównawcze, Kraków 2006.
M. Janion, Czas formy otwartej: tematy i media romantyczne, Warszawa 1984;
M. Janion, Gorączka romantyczna, Kraków 2000;
Słowacki mistyczny. Propozycje i dyskusje, red. M. Janion, M. Żmigrodzka,
Warszawa 1981;
M. Zowisło, Między reliktem a archetypem. Krytyka rozumu mitologicznego,
Kraków 2006;
J. Cassou, Encyklopedia symbolizmu, Warszawa 2007;
E.Grzęda, „Będziesz z chlubą wskazywał synów twoich groby”. Mitologizacja mogił
bohaterów w literaturze i kulturze polskiej lat 1795-1863, Wrocław 2011.
17.
Forma zaliczenia poszczególnych komponentów przedmiotu / modułu,
sposób sprawdzenia osiągnięcia zamierzonych efektów kształcenia:
kolokwium zaliczeniowe (pisemne)
18.
19.
Język wykładowy
polski
Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta
Godziny zajęć (według planu studiów) z nauczycielem:
- wykład:
- konwersatorium
Praca własna studenta:
- przygotowanie do zajęć:
- czytanie wskazanej literatury:
- przygotowanie do egzaminu:
Suma godzin
Liczba punktów ECTS
Średnia liczba godzin
na zrealizowanie
aktywności
30 godz.
10 godz.
20 godz.
10 godz.
70 godz.
3
Download