KURS TECHNIK ROLNIK 314207, semestr I, opiekun: Marcin

advertisement
KURS TECHNIK ROLNIK 314207, semestr I, opiekun: Marcin Prusko
kwalifikacja R.16 Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej
Jednostka modułowa / przedmiot /
nauczyciel
Organizacja produkcji roślinnej
Tadeusz Gogacz
ilość
godzin
32
1.
2.
3.
1.
Organizowanie produkcji zwierzęcej
Oskar Kanas
2.
32
3.
1.
Organizacja produkcji roślinnej (zaj.
praktyczne)
Oskar Kanas
33
2.
3.
1.
Organizowanie produkcji zwierzęcej
(zaj. praktyczne)
Oskar Kanas
Praktyka zawodowa-działalność
gospodarcza w produkcji rolniczej
Marcin Prusko
2.
33
3.
70
1.
2.
3.
Tematy prac zaliczeniowych
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
Technologie zbioru buraków cukrowych.
Stadia rozwojowe zbóż.
Znaczenie poplonów ścierniskowych w
uprawie roli.
Zaplanowanie dawki pokarmowej dla
wybranego gatunku i typu zwierzęcia
Harmonogram żywienia podczas
poszczególnych etapów rozrodu lochy lub
krowy
Hodowla, jako czynnik wpływający na
podwyższenie produkcyjności zwierząt
Opisz sposoby przeciwdziałania degradacji
gleb
Opisz zasady układania płodozmianów
Podaj najważniejsze zasady Zwykłej Dobrej
Praktyki Rolniczej przy organizacji produkcji
roślinnej.
Zasady skutecznego kierowania siłą roboczą w
gospodarstwie lub przedsiębiorstwie
Możliwości wprowadzenia rozwiązań
technicznych w produkcji zwierzęcej na
przykładzie znanego gospodarstwa
Możliwości przechowywania i sprzedaży
produktów zwierzęcych w przykładowym
gospodarstwie
Działalność marketingowa w rolnictwie
Analiza SWOT wybranego gospodarstwa
rolnego
Koszty w działalności rolniczej
KURS TECHNIK ROLNIK 314207, semestr I, opiekun: Marcin Prusko
kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
Bezpieczeństwo i higiena pracy w
1. BHP w gospodarstwie rolnym
rolnictwie
13
2. Środki ochrony indywidualnej w rolnictwie
Jerzy Gołembiewski
3. Wypadki i choroby zawodowe w rolnictwie
1. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
Język obcy w rolnictwie
33
słówek związanych ze słownictwem rolniczym
Magdalena Borys
(70 słów)
1. Scharakteryzuj trzy typy zachowania- bierne,
agresywne, asertywne.
Kompetencje personalne i społeczne
19
2. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
Cecylia Chilińska
3. W czym przejawia się kultura osobista
człowieka
1. Klasyfikacja użytkowa gleb Polski
Produkcja roślinna
27
2. Kierunki zmian w uprawie roli.
Tadeusz Gogacz
3. Zintegrowane metody ochrony roślin
1. Charakterystyka siewników uniwersalnych,
punktowych i pneumatycznych
Technika w rolnictwie
2. Maszyny specjalistyczne stosowane w
30
Kamil Ołdak
gospodarstwach ekologicznych
3. Połączenia rozłączne i nierozłączne w
maszynach rolniczych
Organizacja pracy sprzętu rolniczego
1. BHP podczas stosowania środków ochrony
Kamil Ołdak
63
roślin
2.
3.
Obsługa maszyn do nawożenia mineralnego i
organicznego
Obsługa sezonowa i posezonowa maszyn
rolniczych
KURS TECHNIK ROLNIK 314207, semestr II, opiekun: Oskar Kanas
kwalifikacja R.03 Prowadzenie produkcji rolniczej
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Opisz rolę podatków uwzględniając m.in.
podatek VAT i akcyzowy.
Podstawy działalności gospodarczej w
2. Przedstaw działania Agencji Modernizacji i
rolnictwie
10
Restrukturyzacji Rolnictwa w Polsce.
Agnieszka Kondracka
3. Opisz podstawowe prawa i obowiązki
pracownika i pracodawcy.
1. Polecenia zawodowe
Organizacja małych zespołów
10
2. Komunikacja interpersonalna
Marcin Prusko
3. Rozdzielania zadań
1. Zasady poruszania się na skrzyżowaniach o
Przepisy ruchu drogowego
ruchu okrężnym
30
Tadeusz Gogacz
2. Kolizje i wypadki drogowe-zasady
postępowania uczestników
1. Nowości na rynku maszyn do produkcji
roślinnej
Prowadzenie produkcji roślinnej
36
2. Technika siewu wybranej rośliny uprawnej
Oskar Kanas
3. Możliwości sprzedaży produktów roślinnych
we własnym regionie
1. Charakterystyka mniej znanej rasy bydła lub
trzody chlewnej
2. Efektywność stosowania efektywnych
Prowadzenie produkcji zwierzęcej
76
mikroorganizmów (EM) w utrzymaniu higieny
Oskar Kanas
zwierząt i pomieszczeń gospodarskich
3. Wpływ żywienia na plenność zwierząt
gospodarczych
1. BHP podczas stosowania środków ochrony
roślin
Organizacja pracy sprzętu rolniczego
2. Kalibracja opryskiwaczy – charakterystyka i
37
Kamil Ołdak
sposób wykonania
3. Obsługa sezonowa i posezonowa maszyn
rolniczych
KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY KUCHARZ 512001, semestr II, opiekun: Anna Kulis kwalifikacja
T.06 Sporządzanie potra i napojów
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Rodzaje przedsiębiorstw gastronomicznych
Działalność gospodarcza w
2. Analiza SWOT przedsiębiorstwa
gastronomii
gastronomicznego
Marcin Prusko
37 3. Konkurencja w branży gastronomicznej
1. Scharakteryzuj trzy typy zachowania- bierne,
agresywne, asertywne.
Kompetencje personalne i społeczne
2. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
Cecylia Chilińska
3. W czym przejawia się kultura osobista
18
człowieka
1. Polecenia zawodowe
Organizacja małych zespołów
2. Komunikacja interpersonalna
Marcin Prusko
18 3. Rozdzielania zadań
Język obcy w gastronomii
1. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
Magdalena Borys
słówek związanych ze słownictwem
30
zawodowym kucharza (70 słów)
1.
Procesy technologiczne w
gastronomii
Anna Kulis
Gastronomia w praktyce - zajęcia
praktyczne
Anna Kulis
Opisz etapy produkcji tortów, wskaż
elementy dekoracyjne i sposób ekspedycji.
2. Opisz etapy produkcji konserw z mięsa i jego
przetworów. Podaj parametry procesów
technologicznych.
3. Opisz etapy produkcji 3 zakąsek zimnych i
gorących. Wskaż elementy dekoracyjne i
77
sposób ekspedycji.
1. Przedstaw swój wczorajszy jadłospis. Oceń,
czy był zgodny z zasadami racjonalnego
żywienia. Wskaż błędy. Zaproponuj zmiany.
2. Przedstaw jednodniowy jadłospis, który
zaproponujesz dziecku w wieku szkolnym.
Oceń, czy jest zgodny z zasadami
racjonalnego żywienia. Wskaż błędy.
Zaproponuj zmiany.
3. Przedstaw jadłospis, który zaproponujesz na
swoje przyjęcie urodzinowe. Oceń, czy jest
zgodny z zasadami racjonalnego żywienia.
37
Wskaż błędy. Zaproponuj zmiany.
TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103, semestr III opiekun: Monika Brodowska
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
431103.M1.J2 Przeprowadzanie
1. Rodzaje badań statystycznych.
analizy statystycznej badanych
8
2. Prezentowanie materiału statystycznego.
zjawisk
3. Opracowanie materiału statystycznego.
Monika Brodowska
431103.M1.J3 Posługiwanie się
1. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
językiem obcym w organizowaniu
52
słówek związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej
działalności gospodarczej (70 słów)
Magdalena Borys
1. Rodzaje umów o pracę.
431103.M3.J1 Rozliczanie
2. Dokumentacja dotycząca nawiązania stosunku
wynagrodzeń
114
pracy oraz przebiegu zatrudnienia.
Monika Brodowska
3. Charakterystyka składników wynagrodzenia.
1. Klasyfikacja podatków.
431103.M3.J2 Rozliczanie podatków
2. Sporządzanie deklaracji VAT.
1
Monika Brodowska
3. Formy opodatkowania podatkiem
dochodowym od osób fizycznych.
TECHNIK ADMINISTRACJI 334306, semestr I, opiekun: Cecylia Chilińska
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
334306.M1.J1 Ekonomiczne
podstawy funkcjonowania jednostki
1. Mikro i makro otoczenie przedsiębiorstwa.
organizacyjnej
15
2. Formy organizacyjno-prawne
przedsiębiorstwa.
Monika Brodowska
3. Charakterystyka gospodarki rynkowej.
334306.M1.J2 Organizowanie i
prowadzenie działalności
1. Formy pozyskiwania kapitału
gospodarczej
45
2. Biznesplan
3. Badania marketingowe
Marcin Prusko
334306.M1.J3 Posługiwanie się
1. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
językiem obcym w administracji
słówek związanych ze słownictwem
28
stosowanym w biznesie i administracji (70
Magdalena Borys
słów)
1.
334306.M1.J4 Sporządzanie analiz i
sprawozdań finansowych
Monika Brodowska
334306.M1.J5 Bezpieczeństwo i
higiena pracy w administracji
35
18
2.
3.
1.
2.
3.
Zasady sporządzania sprawozdawczości
finansowej.
Finanse państwa i finanse jednostek
samorządu terytorialnego.
Dochody i wydatki budżetu państwa.
Nadzór nad warunkami pracy
Ergonomia stanowiska komputerowego
Stres w środowisku pracy
Jan Grzyb
1.
334306.M1.J6 Kompetencje
personalne i społeczne
10
Cecylia Chilińska
334306.M2.J1 Wykorzystywanie
programów komputerowych w pracy
biurowej
24
Jan Grzyb
Scharakteryzuj trzy typy zachowania- bierne,
agresywne, asertywne.
2. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
3. W czym przejawia się kultura osobista
człowieka
1. Wykorzystanie pakietu Microsoft Office w
pracy biurowej.
2. Korespondencja seryjna w edytorze tekstu.
3. Zastosowanie arkusza kalkulacyjnego w pracy
biurowej.
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315, semestr I
opiekun: Edyta Myszczyńska
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Status prawny pracownika ochrony.
541315.M1.J1 Posługiwanie się
2. Charakterystyka struktur i zadań
przepisami prawa przy organizacji
30
wewnętrznych służb ochrony.
ochrony mienia
3. Ochrona informacji niejawnych w ochronie
Andrzej Wszeborowski
osób i mienia
541315.M1.J2 Podejmowanie działań
niezbędnych do zabezpieczenia
68
obiektu
Wiesław Suchan
Informacji udziela nauczyciel prowadzący zajęcia.
541315.M1.J3 Zapewnianie
bezpieczeństwa chronionego obiektu
Wiesław Suchan
541315.M1.J4 Sporządzanie
dokumentacji niezbędnej podczas
ochrony mienia
Wiesław Suchan
541315.M1.J5 Kompetencje
personalne i społeczne
Cecylia Chilińska
57
Informacji udziela nauczyciel prowadzący zajęcia.
10
10
Informacji udziela nauczyciel prowadzący zajęcia.
1. Scharakteryzuj trzy typy zachowania- bierne,
agresywne, asertywne.
2. Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
3. W czym przejawia się kultura osobista
człowieka
TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA 541315, semestr III
opiekun: Marta Wodzyńska-Nowel
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ochrony
osób i mienia w Polsce.
Podstawy prawa w ochronie osób i
2. Przepisy prawa karnego materialnego i
mienia
procesowego oraz wykroczeń w ochronie
Andrzej Wszeborowski
osób i mienia.
3. Przepisy prawa cywilnego i administracyjnego
85
w ochronie osób i mienia.
Elementy pomocy przedmedycznej
1. Prowadzenie resuscytacji krążeniowo –
Jan Grzyb
23 oddechowej.
2. Rany i opatrywanie ran.
3. Postępowania w przypadku oparzeń
termicznych i chemicznych.
Zabezpieczenie imprez masowych
Wiesław Suchan
40 Informacji udziela nauczyciel prowadzący zajęcia.
Prace piszą tylko słuchacze którzy nie uczestniczyli
w zajęciach praktycznych na strzelnicy w Doliwach.
1.
2.
Wyszkolenie strzeleckie
Tomasz Jegliński
3.
27
Podział strzelań i charakterystyka.
Podstawowe postawy strzeleckie. Budowa i
zasada działania pistoletu P-99 Walther.
Elementy techniczne wpływające na celność
strzelania.
TECHNIK ADMINISTRACJI 334306, semestr III, opiekun: Agnieszka Kondracka
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Uznanie administracyjne w przepisach
współczesnego prawa polskiego.
2. Podział administracyjny Rzeczypospolitej
Polskiej od czasów odzyskania niepodległości
334306.M3.J1 Wykorzystywanie
w 1918 r. po czasy współczesne.
przepisów prawa administracyjnego
3. Analiza i interpretacja podstawowych aktów
w obsłudze klienta
prawnych dotyczących administracji rządowej
Andrzej Wszeborowski
5
i samorządowej w Polsce.
1. Forma czynności prawnej i skutki
niezachowania przypisanej prawem formy.
2. Skutki niewykonania bądź nienależytego
wykonania zobowiązania.
334306.M3.J2 Wskazywanie
3. Umowy nazwane (contracti nominati) w
przepisów prawa cywilnego w
polskim kodeksie cywilnym i umowy
obsłudze klienta
nienazwane (contracti innominati) w obrocie
Andrzej Wszeborowski
44
cywilnoprawnym .
1. Opisz rozwiązywanie sporów i sytuacji
konfliktowych ze stosunku pracy w jednostce
organizacyjnej.
2. Roszczenia ze stosunku pracy i ubezpieczeń
334306.M3.J3 Korzystanie z
społecznych.
przepisów prawa pracy
3. Zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń
Agnieszka Kondracka
33
społecznych.
1. Wszczęcie postępowania administracyjnego.
334306.M4.J1 Wszczynanie procesu
2. Właściwość w postępowaniu
postepowania administracyjnego
administracyjnym.
Andrzej Wszeborowski
20 3. Ugoda administracyjna.
1. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.
2. Reguły postępowania i metodyka pracy przy
rozpatrywaniu wniosków i skarg w różnych
rodzajach postępowań administracyjnych.
3. Znaczenie orzecznictwa Sądu Najwyższego i
334306.M4.J2 Kierowanie procesem
Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz
postepowania administracyjnego
zasady dokonywania analiz orzeczeń
Andrzej Wszeborowski
53
sądowoadministracyjnych
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509, opiekun: Magdalena Borys
KWALIFIKACJA Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13) semestr I,
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Przedstaw i opisz zasady udzielania urlopu
Podstawy prawa pracy
36
wypoczynkowego.
Agnieszka Kondracka
2. Podstawowe obowiązki pracownika i
3.
Zagrożenia w środowisku pracy
Jan Grzyb
43
Język obcy zawodowy w
bezpieczeństwie pracy Magdalena
Borys
22
1.
2.
3.
1.
1.
Kompetencje personalne i społeczne
Cecylia Chilińska
Ocena ryzyka zawodowego
Gołebmiewski
Podstawy przedsiębiorczości
Agnieszka Kondracka
Jerzy
10
2.
3.
1.
2.
44
3.
20
1.
2.
3.
pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i
higieny pracy.
Opisz uprawnienia pracowników związane z
rodzicielstwem po zmianach w 2014 r.
Hałas jako czynnik szkodliwy.
Zagrożenia w procesie obróbki drewna.
Stres w środowisku pracy.
Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
słówek związanych ze słownictwem
zawodowym w bezpieczeństwie i higienie
pracy (70 słów)
Scharakteryzuj trzy typy zachowania- bierne,
agresywne, asertywne.
Zasady prowadzenia skutecznych negocjacji
W czym przejawia się kultura osobista
człowieka
Metody oceny ryzyka zawodowego
Ocena ryzyka zawodowego, a zdrowie w
miejscu pracy
Ocena ryzyka zawodowego spowodowanego
monotonią
Rola i funkcje państwa w gospodarce.
Opisz popyt na rynku pracy.
Bezrobocie a motywy aktywności zawodowej
człowieka.
TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 325509, opiekun: Justyna Tyczkowska KWALIFIKACJA
Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13) semestr III,
Jednostka modułowa / przedmiot /
ilość
Tematy prac zaliczeniowych
nauczyciel
godzin
(PROSZĘ WPISAC PO TRZY TEMATY)
1. Bezpieczeństwo przy obsłudze urządzeń
elektrycznych.
Techniczne bezpieczeństwo pracy
67
2. Materiały konstrukcyjne stosowane w
Jan Grzyb
budownictwie.
3. Środki ochrony indywidualnej.
1. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
Ergonomia w procesie prac Jerzy
2. Ergonomia, a zadowolenie z pracy
20
Gołembiewski
3. Ergonomia i zasady bezpiecznej pracy z
komputerem
1. Słownik angielsko-polski i polsko-angielski
Język obcy zawodowy w
słówek związanych ze słownictwem
bezpieczeństwie pracy
27
zawodowym w bezpieczeństwie i higienie
Magdalena Borys
pracy (70 słów)
1. Opisz pierwszą pomoc w stanach zagrożenia
życia i zdrowia.
Zarządzanie systemem
2. Organizacja służby BHP w przedsiębiorstwie.
bezpieczeństwa i higieny pracy
61
3. Opisz zastosowanie sprzętu i środków
Agnieszka Kondracka
gaśniczych
w
wybranym
zakładzie
przemysłowym.
Download