PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

advertisement
PRYWATNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
„MAXIMA”
Wymagania formalne dla słuchaczy wszystkich semestrów:




Pracę należy napisać ręcznie,
Na papierze kancelaryjnym, format A4, w linię lub w kratkę ( co 2 kratki),
Zachować marginesy,
Kompozycja – wstęp, rozwinięcie, zakończenie oraz właściwe proporcje
pomiędzy poszczególnymi częściami pracy,
 Objętość: 2,5 – 4 str.
 Każda praca na końcu powinna zawierać bibliografię, czyli wykaz
literatury, w oparciu o którą powstała.
opracowała:
Celina Wojtoń
Tematy prac zaliczeniowych z historii
dla słuchaczy semestru I
1. Przedstaw osiągnięcia cywilizacyjne i dorobek kulturowy
cywilizacji Starożytnego Wschodu ( Egipt, Mezopotamia, Indie
i Chiny).
2. Scharakteryzuj ustroje polityczne greckich polis na przykładzie
Sparty i Aten.
3. Arabowie we wczesnym średniowieczu – geneza i rozwój
państwa, przemiany religijno – cywilizacyjne.
Tematy prac zaliczeniowych z historii
dla słuchaczy semestru II
oraz II semestru ZSZ
1. Europa Zachodnia we wczesnym średniowieczu – dokonaj
oceny osiągnięć politycznych, religijnych i kulturowych
państw europejskich w V - X w. na przykładzie Monarchii
Karolińskiej oraz Cesarstwa Ottonów.
2. Państwo polskie w okresie panowania pierwszych Piastów.
Przedstaw genezę, rozwój terytorialny ( stosunki z
sąsiadami) oraz dorobek cywilizacyjny Polski w X – XII w.
3. Unie Polski w XIV i XV w. – przedstaw przyczyny,
funkcjonowanie oraz ocenę związków Polski z sąsiadami w
podanym okresie historycznym.
Tematy prac zaliczeniowych z historii
dla słuchaczy semestru III
1. Wielkie odkrycia geograficzne. Wyjaśnij, jakie było ich
znaczenie dla Europy, uwzględniając kwestię polityczną,
gospodarczą, społeczną i kulturalną.
2. Geneza i rozwój demokracji szlacheckiej w Polsce w XV i
XVI w.
3. Oświecenie – dokonaj charakterystyki epoki, uwzględniając
wkład kultury oświecenia w przemiany społeczno- ustrojowe.
Tematy prac zaliczeniowych z historii
dla słuchaczy semestru IV
1. Odrodzenie w upadku – przemiany społeczne i reformy
polityczne w Rzeczypospolitej w XVIII w. Wyjaśnij
przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne rozbiorów Polski i
próby jej ratowania.
2. Polskie powstania narodowe w XIX w. – omów przyczyny,
przebieg i skutki wydarzeń.
3. Świat zmierza ku wojnie – przemiany społeczne,
gospodarcze i polityczne w Europie i na świecie na przełomie
XIX i XX w.
Tematy prac zaliczeniowych z historii
dla słuchaczy semestru V
1. Kształtowanie się państwa polskiego po I wojnie światowej walka o granice, przemiany polityczno – ustrojowe II
Rzeczypospolitej w latach 1918 – 1923.
2. Europa zmierza ku przepaści – sytuacja międzynarodowa w
latach 1933-1939.
3. Konstytucja marcowa z 1921 r. i Konstytucja kwietniowa
z 1935 r. – dokonaj analizy i oceny ustroju Rzeczypospolitej w
okresie dwudziestolecia międzywojennego.
Download