Uczenia się i nauczania / oceny polityki

advertisement
Uczenia się i nauczania / oceny
polityki
Wprowadzenie
W szkole Rathore, uznajemy, że uczenia się i nauczania jest w centrum wszystkiego,
co robimy. Staramy się wzbogacić życie wszystkich uczniów, którzy uczestniczyć i
wyposażenie ich w umiejętności, potrzebnych do ustawicznego uczenia się.
Celem jest
Struktura ta zasada przedstawia minimalne normy dla uczenia się i nauczania w
szkole Rathore. Wszyscy pracownicy pracy w profesjonalne partnerstwie ze sobą w
celu zapewnienia, że możemy zmaksymalizować możliwości uczniów do
doświadczenia i uczyć się w ramach nauczania Irlandii Północnej.
Planowanie
Nauczycielskiej spotykają się regularnie w
Długoterminowe planowanie
celu omówienia odpowiednich tematów do
obejmuje wybór tematów, które
planowania i jak aspekty te przekładają się
nadaje się do klasy Junior, Multina działania całej szkoły, zespoły i
sensoryczny, starszy i Post 16.
uroczystości. Zasoby są omawiane i
udostępnione.
Nauczycieli i terapeutów spotkać pół
Średnioterminowe planowanie
semestru do planu aspektów współpracy na
obejmuje systemy pracy, które
uzgodnionych kwalifikacji odpowiednich do
zawiera zarys co nowa nauka
potrzeb osób i grup klasy. Liderzy nauczania
będzie nauczał w każdej dziedzinie
Napisz systemów pracy we współpracy z
nauczania i jakie umiejętności
wychowawcą i przesłać je na Fronter, które
będą poruszane.
jest online, wirtualne środowisko.
Krótkim okresie planowania ma
Nauczyciele sformułowania i wdrożenia
formę śródokresowego planistów
śródokresowego planistów. Senior
(6 tydzień), które zawiera zarys
Leadership Team (SLT) monitoruje i ocenia
działań dla każdego tygodnia w
te plany semestru wydziałowych spotkanie z
różnych dziedzinach nauki
opinia przedstawiona do głównego
określonych na każdym
zobowiązanego.
kluczowym etapie.
Planowanie dla indywidualnych
potrzeb obejmuje nauczycieli,
formułowania i oceny
poszczególnych edukacji plany
(I.E.P.s) każdy termin.
Planowanie przyszłości opiera się
na ocenie poprzedniego I.E.P.s.
Nauczyciele ustawić indywidualne cele dla
każdego ucznia. Ustalane są w ramach 3
formalnie ocenianych umiejętności
związanych; Komunikacji, matematyki i
liczenia, I.C.T. a także w rozwoju
osobistego / nauka o życiu i pracy. Cele
te są ustawione, dostosowane i oceniane
przez nauczycieli, używają Quest (PMLD) i
umiejętności Q jako narzędzia oceny. Celem
jest ustalenie celów, które Są Measurable
Attainable Realistic i Time powiązanego.
Myślenia, umiejętności i zdolności
osobistych są zawarte w każdej IEP i
podświetlone w kolorze zielonym.
SLT monitoruje i ocenia te plany semestru
wydziałowych spotkanie z opinia
przedstawiona do głównego zobowiązanego.
Metody uczenia się i nauczania
Aby być skutecznym; nauczyciele mają na celu spędzają dużą część czasu interakcji
z klasą jako całością. Zakres, do którego mogą to zrobić zależą częściowo od potrzeb
uczniów w klasie. Cała Klasa nauczania występuje w każdej klasie co najmniej dwa
razy dziennie do apelu/rejestracji, a w czasie przerwy/przekąski.
Harmonogram/harmonogram dla bieżącej działalności, część dnia lub cały dzień
zostaną przekazane uczniom za pomocą metody najlepiej dopasowane do ich
indywidualnych potrzeb. Lekcje zaczynają się i kończą na czas i zakłócenia/zmiany są
ograniczone do minimum w interesie obniżenie lęku uczniów i zapewnienie ciągłości
nauki.
Cała szkoła nauczania
Możliwości komunikowania się i uczyć w
szkole jako całość są dostępne w szkole junior
/ senior zestawów i specjalne uroczystości
przez cały rok.
Cała Klasa nauczania
Nauczyciele codziennie z całej klasy nauczania
przygotowanie klasy do dnia i zajęcia naprzód.
Nauczyciele też mają na celu uczyć klasy jako
całości, podczas gdy kierowanie działalności i
pytania odpowiednio w poszczególnych
uczniów z kolei. Różne strategie, w tym
ostrość, wielozmysłowymi podejścia i
zorganizowanego działania są używane do
zaangażować uczniów i odpowiednio
wyróżnić.
Sparów / małe grupy uczenia się
i nauczania
Nauczanie indywidualne
Samodzielnej pracy
W gimnazjum uczniowie uczą się często
podczas gry/pracy w parach i małych grup,
poprzez zorganizowanej działalności
play/praktyczne oparte. W starszych uczniów
są pogrupowane w celu ułatwienia nauczania
różnych obszarów nauki i dla uczniów na
różnych poziomach zrozumienia poprzez wiek
odpowiednich działań. W naszej grupie
przejście dzial (post 16) zachęca się pracy w
szkole i uczelni FE.
I.E.P. cele są specjalnie dostosowane do
poszczególnych uczniów, liczba prowadzone
są na zasadzie jeden do jednego. Dzięki temu
nauczyciel, aby skupić się na jednego ucznia
w czasie, aby spotkać i ocenić ich
indywidualnych potrzeb.
Zdajemy sobie sprawę, że uczniów w każdym
wieku nauczyć się poprzez udział w aktywne
uczenie się. Wiele umiejętności uczy się w
nauczaniu indywidualnym są przenoszone do
systemu, zachęcanie do samodzielnej pracy,
jak stają się one skonsolidowane. Oferujemy
również możliwości rozwoju umiejętności
myślenia i umiejętności samodzielnego życia
funkcjonalne.
Rola oceny
Strategie oceny mają na celu informowanie nauczycieli i personel klasie gdzie
uczniowie są w procesie uczenia i gdzie trzeba iść dalej. Uznajemy potrzebę oceny
sumarycznej i kształtowania, jak wskazano poniżej.
Ocenianie sumuj ** ce techniki
pozwalają nauczycieli do wizualizacji,
co są na etapie uczniowie w procesie
uczenia i zaplanować ich
indywidualnych potrzeb odpowiednio.
Ocenianie sumuj ** ce
techniki/materiały obejmują;
Psychologowie raporty, różne badania w
tym PEP (profil Psychoeducational) dla
uczniów z autyzmem, akredytowanych
programów w tym OCR (Oxford,
Cambridge i RSA), ASDAN (Nagroda
schemat rozwoju i akredytacji sieci),
książąt zaufania, CCEA (Rada nauczania
badań i oceny), itp. Badania słuchu,
zmysłowe profile, oceny zachowań,
raporty od pracowników
socjalnych/zdrowia opieki specjalistów i
list kontrolnych odnoszących się do
umiejętności w ramach programu
nauczania. Informacja ta jest zawarty w
pliku indywidualnej oceny. Każdy uczeń
w szkole Rathore otrzymał oceny plik, w
którym porusza się z nimi do każdej
klasy przechodzą do całej ich kariery
szkolnej.
Ocena formatywna techniki pozwolą
nauczycielom do podawania informacji
z powrotem bezpośrednio do uczniów.
To zachęca uczniów do myślenia i
zrozumieć, co musisz zrobić, aby
postępy w nauce
Ocena formatywna techniki obejmują
oceny do nauki (AfL). Uczenia się
intencje i kryteria sukcesu są wyraźnie w
formie, która jest odpowiednia do
zrozumienia uczniów. Nauczyciele
podczas przesłuchania, o ile to możliwe i
co najważniejsze uczniów "myślenia
czasu" czekając cierpliwie na odpowiedź.
Nauczyciele zachęcają peer i samooceny
za pomocą dowodów fotograficznych i
wideo, wspólnie z uczniami, aby
wskazać, jak również osiągnęli sukces
kryteria i poinformować ich o ich kolejne
etapy nauki. Gdzie odpowiedni
uczniowie są informowani o ich
indywidualnych celów przedstawionych
w ich I.E.P. i udział w ocenie celów i
ustawienie nowych celów.
Oceny i ustalenia w zakresie monitorowania
Skutecznej oceny jest zasadnicze znaczenie dla jakości uczenia się i nauczania.
Dobre oceny praktyki zapewnia lekcji planowanie jest istotne i opiera się na
gruntowną wiedzę uczniów style uczenia się, osiągnięcia, postępy i kolejne kroki w
procesie uczenia. Jest to niezbędne dla zapewnienia, że uczniowie uczą się
skutecznie i zachęcanie do ciągłości i progresji. Raportowanie do rodziców na
dorocznych posiedzeniach przegląd i pełne pisemne sprawozdanie z końcem roku
zapewnia razem pracy nauczycieli i rodziców w celu podniesienia standardów
wszystkich uczniów.
Szczegółowe analizy, oceny informacji odgrywa kluczową rolę w szkole samooceny
poprzez określenie mocne strony i obszary do rozwoju jednostki, grupy, klasy, key
stage i całych szkół poziom. Następnie informacje te prowadnice, planowania
strategicznego na tych poziomach. Analiza ta jest również niezbędne dla
umożliwienia prezesi mieć jasne zrozumienie funkcjonowania szkoły.
Celem oceny w naszej szkole jest dostarczenie informacji: Dla uczniów, aby wykazać, co wiedzą zrozumieć i można zrobić w ich pracy.
 Aby pomóc uczniom zrozumieć, jak dobrze robią i co trzeba zrobić aby poprawić
ich pracy.
 Aby umożliwić nauczycielom planować pracę, która dokładnie odzwierciedla
potrzeby każdego ucznia
 Aby śledzić osiągnięcia i postępy poszczególnych uczniów, grup i kohorty
uczniów i w ten sposób informować przyszłego planowania.
 Aby zapewnić uczniów nauczyciel następnego i zastąpić nauczycieli z informacji,
które zapewnią płynne przejście oraz promować ciągłości i progresji w całej
szkole.
 Zapewnienie główny z informacji, która pozwala na monitorowanie i orzeczeń o
skuteczność szkoły i identyfikowania mocnych i słabych stron w programie
nauczania i wykorzystać te informacje do informowania szkoły, poprawy
planowania.
 Aby zapewnić liderów programu nauczania z informacji, która pozwala na
monitorowanie i osądów o skuteczności praktyki w całej szkole.
 Dostarczenie informacji na wyniki w szkole do pomocy ich procedur
monitorowania szkół.
 Aby zapewnić regularne informacje dla rodziców, aby umożliwić im obsługuje
uczenia się ich dziecka.
Postęp indywidualnych ucznia jest stale oceniane i monitorowane przez nauczycieli i
personel klasie. Planów poszczególnych edukacji (I.E.P.s) są napisane semestru i
weryfikowane z rodziców / opiekunów przez cały rok szkolny. Dla uczniów
pracujących poniżej poziomu 1 programu nauczania Irlandii Północnej oceny jest
obsługiwany poprzez dążenie do nauki i wymagań wstępnych umiejętności (Q) w
kierunku poziomu 1 Cross nauczania umiejętności budynku. Ocena dowodów jest
dostępny w plikach oceny uczniów, które zawiera kopie z I.E.P.s, Quest / Q
umiejętności nagrywania form, próbki pracy, zdjęcia, itp. Szkoła stara się regularnie
szkolenia pracowników w zakresie oceny praktyki, a te są monitorowane przez cały
rok szkolny przez SLT.
Informowanie i współpraca partnerska z rodzicami
W szkole Rathore zdajemy sobie sprawę, że główny wpływ na uczniów, w tym
niektóre z najbardziej wpływowych nauczanie i opieka/poradnictwa przez całe życie
pochodzi od rodziców i opiekunów w domu. W związku z tym staramy się
współpracować z rodzicami z bardzo wczesnym etapie w celu uczenia się najbardziej
skuteczne dla uczniów.
Ciężko pracujemy, aby poinformować i wspierać rodziców w przyczyniając się do
postępu nauki w warunkach domowych. Rodzice otrzymują informacje od początku
roku w różnych dziedzinach nauki, które zostaną pokryte, tematy, które są
planowane i niektórych materiałów głównym nauczania, które będą używane.
Rodzice są zaproszeni, aby spotkać się z nauczycielami na bieżąco, zarówno
formalnych jak i nieformalnych i codzienne księgi wiadomości pozwala na bliskość
komunikacji z domu do szkoły. Rodzice otrzymują raport ustne podczas spotkań
coroczny przegląd i również spotkać się z nauczycielami w czerwcu do omówienia
postępów poczynionych w roku i żadnych ważnych aspektów rozwoju na kolejny rok
akademicki.
Rodzice są odpowiedzialni za zapewnienie, że uczniowie regularnie chodzić do
szkoły, nosić odpowiedni strój i wspierać pracę domową do uzupełnienia (patrz
polityka praca domowa) święta w czasie trwania należy unikać jak przerwać postępy
nauki i są uciążliwe dla klasy. Rodzice proszeni są o poinformowanie szkoły, jeśli ich
dziecko jest chory i nie będzie uczestniczył w szkole, czy też potrzebują do udziału
wizyty lekarskie itp w czasie godzin szkolnych. Nagrywanie płyt nieobecności są
dostępne z tyłu domu / Szkoła pamiętniki. Jesteśmy bardzo wdzięczni za ten poziom
komunikacji i pracy w partnerstwie z rodziców i opiekunów.
Rola zajęć asystentów
W szkole Rathore bardzo cenimy naszych asystentów klasie i wiedzy i umiejętności,
które mają. Asystenci klasie stanowią najliczniejszą grupę pracowników szkoły i
zdajemy sobie sprawę, że wiele obiektów docelowych, które możemy ustawić dla
uczniów będzie niemożliwe do osiągnięcia bez nich.
Klasie asystentów pracy pod kierunkiem głównego zobowiązanego z klasy zespołów
prowadzonych przez nauczyciela. Nauczyciele organizują ich czas i dać im kierunek
do przygotowania zasobów, pomoc do prowadzenia działalność dydaktyczną,
przyczyniają się do oceny potrzeb i postępów uczniów, skonsolidować umiejętności
prowadzone przez nauczyciela, zobowiązują się osobistą opiekę nad uczniami, wziąć
na siebie odpowiedzialność do zbierania kolacji pieniądze i klasy Funduszu i napoje i
przekąski w stosownych przypadkach.
Nauczycieli dzielić się informacjami z asystentów klasie, które umożliwia im
wspieranie uczenia się i nauczania, co dzieje się wewnątrz i poza nią. I.E.P. cele są
współużytkowane, oszacowane i ocenione jako zespoły całej klasy do zapewnienia
współpracy. Klasa zespoły spotkają się co najmniej raz w tygodniu do wyjaśnienia
wszelkich zachowań programów zaprojektowany przez nauczyciela, aby
rozpowszechniać szkoły komunikacji i omówienia programów edukacyjnych.
Wszyscy nauczyciele spotykają się nauczyciel spotkania codziennie od poniedziałku,
aby umożliwić głównemu zobowiązanemu do przekazywania ważnych informacji,
który jest podawany do zespołów klasy. Nauczyciele spotykają się na tydzień ze
szczególnym uwzględnieniem uczenia się i nauczania, rozwój pracowników,
monitorowania i przeglądu praktyk. Cała szkoła posiedzenia odbywają się na
zasadzie miesięcznej.
Rola nie licząc prędkości
Technologie informacyjne i komunikacyjne odgrywa dużą rolę w nauczania i uczenia
się w szkole. Uczniowie uczą się używać różnych programów edukacyjnych na
komputerach w sieci zarządzanej przez C2K i nadzorowane przez przywódców nie
licząc prędkości nauczania. Tam są tablice interaktywne w Wszystkie sale lekcyjne i
dostępu do iPadów, ułatwiając całej klasy nauczania i dodawanie nowych i
ciekawych wymiar do korzystania z I.C.T. W ramach oceny dla uczenia się uczniów
za pomocą materiał fotograficzny i wideo pod kierunkiem nauczyciela do refleksji
nad własną wydajność i że ich rówieśników.
Nie licząc prędkości jest używany przez nauczanie i inny personel do komunikowania
się ze sobą i personel w innych szkołach lub jego sojuszników organizacji. To
również jest używany w tworzeniu zasobów do nauczania nauczania i jako narzędzie
dla oceny i sprawozdania piśmie. Moja szkoła umożliwia kadrę nauczycielską uzyskać
dostęp do przydatnych programów do nauczania w ramach różnych etapów. Nie
licząc prędkości odegrała również ważną rolę w szkolenie przy wykorzystaniu
technologii cyfrowej w celu poprawy doświadczeń edukacyjnych dla uczniów poprzez
motywowanie i stymulowanie działań pracowników.
Zdajemy sobie sprawę, że nie licząc prędkości jest ewoluuje i zmienia się w szybkim
tempie. Szkoła jest zobowiązana do nadążają za te zmiany i przeszkolenia
pracowników odpowiednio do upewnij się, że uczniowie mieli okazję, stosownie do
przypadku, do prowadzenia zaawansowanych technologicznie środowisko.
Roli Prezesów i oceny praktyki
Ustalić, Rada Gubernatorów, wsparcie, monitorowania i przeglądu wszystkich polityki
szkoły, w tym uczenia się i nauczania / oceny polityki. Upewnij się, że zasoby są
przydzielane dość, że pracownicy są zatrudnieni i odpowiednio przechowywane na
rzecz uczniów i że rozwój personelu i zarządzania wydajnością promuje dobrego
nauczania.
Rada Gubernatorów spełniają w sposób regularny przegląd wydajności szkoły przed
uzgodnionym własny przegląd kryteriów w ramach planu rozwoju szkoły i produkują
sprawozdanie roczne, które jest dostępne dla wszystkich pracowników oraz rodziców
na życzenie.
Zasady było uzgodnione i ratyfikowana przez Prezesów 25/01/17.
Download