Zatrucie tlenkiem węgla

advertisement
Zatrucie tlenkiem węgla
lek.med. Ewelina Kwiecień – Obara
SPSzW im. J. Bożego w Lublinie
• Tlenek węgla w statystykach zatruć zajmuje trzecie miejsce
po zatruciach lekami i etanolem. Natomiast wśród zatruć
substancjami wnikającymi do organizmu drogą inhalacyjną
pojawia się na pierwszym miejscu.
• Zatrucie tlenkiem węgla (popularnie nazywane
zaczadzeniem) jest najczęściej spotykanym zatruciem
gazowym. Stanowi 75% wszystkich zatruć samobójczych i
od 32% (w Szwajcarii) do 55% (w Austrii) zatruć
przypadkowych. Jest najczęstszą przyczyną śmiertelnych
zatruć w wielu krajach.
• W USA rocznie umiera z powodu przypadkowego
zaczadzenia co najmniej 1500 osób.
• W ośrodkach toksykologicznych w Polsce hospitalizuje się
rocznie ok. 7 do 11 tysięcy osób, z czego pacjenci leczeni z
powodu rozpoznanego ostrego zatrucia CO stanową ok.
10%.
1
Tlenek węgla (CO) jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych gazów trujących
w przyrodzie i wszechobecną substancją zanieczyszczającą środowisko.
-
bezbarwny, bezwonny gaz ‘ milczący morderca’
w bardzo dużych stężeniach (75 – 100% obj )ma znikomy zapach czosnku
palny, ale nie podtrzymuje palenia,
w powietrzu tworzy mieszaniny wybuchowe, pali się niebieskim płomieniem
nieznacznie lżejszy od powietrza
słabo rozpuszcza się w wodzie, lepiej w alkoholu
wchłania się przez układ oddechowy i tą samą drogą jest wydalany
-
Okres półtrwania:W temperaturze pokojowej zależnie od wentylacji minutowej 3 –
4 godziny
Ostre zatrucie CO można uznać za model zatrucia substancją, która nie ulega
przemianie w ustroju i wywiera działanie na wszystkie narządy, a w pierwszej
kolejności na OUN i serce.
Źródła narażenia
-
źródła egzogenne:
spaliny samochodowe – jedno z ważniejszych źródeł CO w
środowisku
niepełne spalanie paliw kopalnianych ( drewno, tytoń, koks i gaz
ziemny )
rafinerie, górnictwo, kotłownie
gazy przemysłowe :
gaz wielkopiecowy 9 – 25 %
gaz wodny 40 %
gaz wybuchowy 40 – 60 %
gaz świetlny 11%
2
-
źródła egzogenne cd.
dym tytoniowy (3 – 6%)
w gospodarstwie domowym – piecyki gazowe, piece – opalane
węglem drzewnym
pożary
chlorek metylenu
źródła endogenne
- metaboliczna degradacja hemoglobiny ( u zdrowych ludzi ok. 0,5
%)
Wartości biologiczne i toksyczne
Stężeni do 5 % COHb we krwi uważane jest za dopuszczalne
stężeni biologiczne (DBS). Za normę uznano 1,5 %. Powyższe
wartości odnoszą się do osób niepalących, u palaczy stwierdza się do
10 % COHb we krwi.
PALISZ
MOŻESZ MIEĆ
DO 10% COHB
3
Prawidłowe poziomy COHb
produkcja
0,4 – 0,7 %
- kobieta ciężarna
0,4 – 2,6 %
- noworodek
0,5 – 4,7 %
- dorosły
1–5%
- anemia hemolityczna
do 6 %
- palacze tytoniu ( 1 paczka dziennie) 3 – 7 %
- 1 % CO jest utleniane endogennie do CO2
- endogenna
•
W powietrzu atmosferycznym przeciętne stężenie tlenku węgla waha się w
granicach 0,06 – 0,14 mg/m3, natomiast w dużych miastach średnie stężenie
CO w powietrzu osiąga 20 mg/m3.
• Poziomy gazu w powietrzu oddechowym a jego toksyczność:
- NDS (najwyższe dopuszczalne stężenie) – 10 mg/m3 w
pomieszczeniach mieszkalnych
- NDS – 30 mg/m3 w zakładach pracy
- NDSChwilowe – 180 mg/m3
- DSCh utrzymujące się nie dłużej niż 30 min na zmianie nie
powinno przekraczać 240 mg/m3
- NDSProgowe – nieustalone
4
Stężenie toksyczne w powietrzu :
- 1 % możliwy natychmiastowy zgon
- 0,5 % natychmiastowa utrata przytomności
NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie, tj średnie ważone stężenia, których
oddziaływanie w ciągu 8 – godzinnego dobowego i przeciętnego
tygodniowego wymiaru pracy przez okres aktywności zawodowej nie
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracowników oraz w
stanie zdrowia przyszłych pokoleń.
NDSCh – najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe, jest to stężenie, które nie
powinno spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia, jeżeli występuje nie
dłużej niż 15 min i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej.
NDSProgowe – pułapowe – stężenie, które ze względu na zagrożenie zdrowia nie
może być przekroczone w żadnym momencie.
5
Wopjewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska wprowadził
System Monitoringu Jakości Powietrza .
Stężenie CO w powietrzu określa skala jakości powietrza:
Bardzo nisko
Nisko
Wysoko
Bardzo wysoko
CO – 8 h [ug/m3]
0 – 2500
2500 – 5000
7500 – 10000
> 10000
Poziom dopuszczalny CO w powietrzu [ug/m3] – 10000 ug/m3.
Poziom dopuszczalny CO w powietrzu w uzdrowiskach i na
obszarach ochrony uzdrowiskowej – 5000 ug/m3.
NDS CO w Lublinie na AL. Kraśnickich:
15.11.2008r
779 ug/m3
15.11.2009r
783 ug/m3
24.12.2009r
690 ug/m3
01.01.2010r
457 ug/m3
12.03.2010r
759 ug/m3
16.03.2010r.
587 ug/m3
W woj. lubelskie- stężenie CO mieści się w przedziale bardzo niskiego stężenia.
6
Stacja Pomiarowa Warszawa- Komunikacyjna Al.. Niepodległości
227/233 // Warszawa – Targówek ul. Kondratowicza 8 :
24.12.2009r
09.02.2010r
16.03.2010r
906 ug.m3
1222 ug/m3
1099 ug.m3
-
352 ug/m3
686 ug/m3
333 ug/m3
Jako przykład nasilenia skażenia powietrza miejskiego
może posłużyć Burbank (Kalifornia), gdzie stężenie 20
ppm (części na milion) było przekroczone w 1967r
przez 583 h, 10 ppm zaś przez 6044 h, podczas gdy w
San Francisco w tym samym roku stężenie 20 ppm
było przekroczone przez 20 h, 10 ppm zaś – przez
264h.
7
Ciekawostka:
Zwierzęta niższe, których krew nie zawiera hemoglobiny
(np. owady) mogą żyć w atmosferze składającej się w 80% z
czadu i w 20% z tlenu.
Palenie fajki wodnej – sziszy – jest nie mniej szkodliwe dla zdrowia, niż palenie
papierosów- wynika z badań brytyjskich naukowców. Szisza to fajka wodna, w której
pali się aromatyzowany tytoń. Paleniu fajki wodnej towarzyszy często
przeświadczenie, że jest ona mniej szkodliwa niż papierosy. Według najnowszych
badań, jedna sesja z fajką wodną podnosiła stężenie tlenku węgla w organizmie
palacza co najmniej cztery do pięciu razy bardziej niż wypalenie papierosa.
Stwierdzono, że jedna sesja z sziszą – czyli wypalenie 10 mg tytoniu w pół
godziny- wywołuje takie stężenia tlenku węgla, że najmniejsze z nich były i tak
od 4 do 5 razy wyższe niż podczas palenia papierosów.
Jest też inny, negatywny efekt
palenia fajki wodnej.
Bardzo często z jednego
ustnika dym wdycha kilka
osób, co sprzyja przekazywaniu
infekcji. Do fajki dodawane
są substancje narkotyczne.
8
Mechanizm działania toksycznego CO
Tlenek węgla wnika do organizmu przez drogi oddechowe, w
zasadzie nie ulega w ustroju przemianom i jest wydalany przez
płuca.
Toksyczne działanie CO wynika z jego zdolności do formowania
stabilnych połączeń z metaloproteinami.
CO przenika przez błonę pęcherzykowo – włośniczkową w płucach
– 85% wiąże się z żelazem grup hemowych hemoglobiny powstaje COHb.
CO ma ok. 220 – 300 razy większe powinowactwo do hemoglobiny
niż tlen (rywalizuje o cztery miejsca hemowe hemoglobiny) i
łączy się z nią tworząc karboksyhemoglobinę, czyli hemoglobinę
tlenkowęglową. Reakcja ta jest odwracalna, lecz dysocjacja
COHb przebiega 10 razy wolniej niż oksyhemoglobiny.
Biologiczny okres półtrwania COHb wynosi średnio ok. 5 godz.
Hemoglobina w wyniku połączenia z CO nie ulega trwałemu
uszkodzeniu i po odłączeniu CO ma wszystkie właściwości
prawidłowej Hgb. CO zwiększa stabilność połączenia Hgb z
tlenem. Dlatego CO powoduje niedotlenienie tkanek (hipoksję
tkankową – przesunięcie krzywej dysocjacji hemoglobiny w
lewo) – ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej nie ulega
obniżeniu, nie zmienia się stężenie hemoglobiny, nie dochodzi
więc do spadku lepkości krwi.
9
Zmniejszona ilość tlenu (hipoksja histotoksyczna) prowadzi do
wzrostu minutowej wentylacji płuc i w konsekwencji do
zwiększonego pobierania CO, wzrostu poziomu COHb i
przejściowej alkalozy oddechowej.
• Najczęstszą przyczyną zatrucia są pożary i wadliwa instalacja
grzewcza. Piecyk gazowy w małej łazience bez przewodu
kominowego (lub z niedrożnym przewodem), może w ciągu
jednej minuty wytworzyć 29 dm3 CO, dawkę, która może zabić.
• Wysiłek fizyczny, wysoka temperatura, stres - dodatkowo
wpływają na szybkość przesycania organizmu CO poprzez
wymuszanie większej częstotliwości oddechu.
Istotnym elementem zwiększającym niedotlenienie tkanek w
przebiegu zatrucia jest fakt, że poza znacznym powinowactwem
do hemoglobiny tlenek węgla zmniejsza oddychanie komórkowe
z powodu wiązania się z takim enzymem jak oksydaza
cytochromu C.
Około 10-15 % CO może się wiązać kompetycyjnie z
pozanaczyniowymi białkami zawierającymi żelazo lub miedź,
wypierając z nich cząsteczki tlenu. Do białek tych należą m.in.
mioglobina, oksydaza cytochromu P-450, oksydaza cytochromu
C, cyklaza guanylowa, syntaza tlenku azotu.
10
-
MIOGLOBINA
pełni rolę (po Hgb) krótkotrwałego rezerwuaru
tlenowego w organizmie
tlenek węgla łączy się z mioglobiną 3-krotnie silniej
niż z hemoglobiną
powinowactwo mioglobiny do CO jest 40 razy
większe od jej powinowactwa do tlenu
mioglobina serca wiąże się z CO trzy razy silniej niż
mioglobina szkieletowa
w obecności CO krzywa dysocjacji oksymioglobiny
zostaje przesunięta w lewo
PATOMECHANIZM MITOCHONDRIALNY
-
tlenek węgla wykazuje powinowactwo do oksydazy cytochromowej
w warunkach upośledzenia przepływu i lokalnej hipoksji CO skutecznie
współzawodniczy o przyłączenie się do oksydazy cytochromowej
powinowactwo oksydazy cytochromowej do CO jest 9 razy mniejsze od
powinowactw do tlenu
CO wolniej dysocjuje od tego enzymu w porównaniu z cząsteczką tlenu
upośledza transport elektronów w łańcuchu oddechowym prowadząc do
powstania wolnych rodników
inny mechanizm związany jest z uwalnianiem przez płytki krwi NO, który w
kontakcie z wolnymi rodnikami jest przekształcany do nadtlenku azotu, a ten
wykazuje znacznie większe powinowactwo do oksydazy cytochromowej niż
CO oraz inaktywuje szereg enzymów mitochondrialnych
11
CYKLAZA GUANYLOWA
- enzym odpowiedzialny za syntezę cGMP (cyklicznego
guanozynomonofosforanu), który jest czynnikiem zwiotczającym
mięśnie gładkie
- CO wiążąc się z tym enzymem zwiększa jego aktywność
enzymatyczną w wyniku czego zwiększa się przepływ mózgowy.
TLENEK AZOTU
- NO silnie rozluźnia mięśniówkę gładką naczyń krwionośnych
- CO posiada 1/1000 aktywności NO
- W płytkach krwi CO wypiera NO z połączeń z białkami
zawierającymi hem powodując relaksację mięśniówki naczyń
12
Ze względu na to, że NO spełnia rolę przekaźnika
neuronalnego oraz jego chemiczne podobieństwo do
CO, wysunięto przypuszczenie, że:
- CO może też działać jako substancja
przekaźnikowa odpowiedzialna za poziom cGMP w
pewnych regionach mózgu.
- inhalacja CO w zatruciu ostrym i przewlekłym jest
równoważna inhalacji neurotransmitera.
- CO zaburza funkcje tych regionów mózgu, gdzie
poziom cGMP regulowany jest przez NO.
WOLNE RODNIKI
• Morfologiczne zmiany w obrębie mózgu w zatruciu CO są
analogiczne do opisywanych w poanoksycznej encefalopatii.
• Uszkodzenie mózgu jest związane z tworzeniem się wolnych
rodników, których toksyczny efekt podtrzymywany jest przez
wtórnie do nich powstające nadtlenki lipidowe.
• Za tworzenie wolnych rodników i peroksydację lipidów i
uszkodzenie głównie serca i mózgu odpowiedzialna jest oksydaza
ksantynowa i prawdopodobnie błonowa oksydaza leukocytów.
13
TLENEK WĘGLA POMOCNY PRZY STWARDNIENIU ROZSIANYM
•
Przeprowadzone niedawno badania wykazały, że ekspozycja na niewielkie ilości tlenku
węgla może być pomocna przy stwardnieniu rozsianym (SM). Podczas eksperymentów
na myszach zauważono, że toksyczny gaz spowalnia rozwój niektórych objawów SM,
takich jak np. paraliż, gdyż zmniejsza liczbę wolnych rodników w układzie nerwowym.
•
Miguel Soares z Instituto Gulbenkian de Ciencia (Instytut Nauki im. Gulbenkiana) z
Oeiras w Portugalii wraz z kolegami wstrzyknął badanym myszom miksturę białek,
które wywołują mysią odmianę stwardnienia rozsianego.
•
Dziesięć dni po injekcji część zwierząt umieszczono w pojemniku, w którym przez 20
dni oddychały tlenkiem węgla. Stężenie gazu wynosiło około 500 części na milion. U
ludzi tak skoncentrowany gaz wywołuje bóle głowy i omdlenia, myszy znoszą go bez
większych problemów.
•
Pod koniec okresu próbnego myszy, które wdychały tlenek węgla wykazywały
znacznie większą mobilność, niż zwierzęta z grupy kontrolnej. Te drugie miały
bowiem całkowicie sparaliżowane kończyny, podczas gdy pierwsze mogły nimi
powłóczyć.
•
Soares przypuszcza, że zbawienne działanie tlenku węgla polega na tym, iż ułatwia on
łączenie się żelaza z molekułami hemu w systemie nerwowym. Natomiast molekuły
hemu z którymi nie jest powiązane żelazo, zwiększają produkcję wolnych rodników,
uszkadzających komórki nerwowe.
•
Komórki odpornościowe produkują wolne rodniki, by za ich pomocą zabijać bakterie.
Soares sądzi, że uszkodzone komórki odpornościowe w systemie nerwowym
produkują zbyt wiele wolnych rodników, co w końcu prowadzi do paraliżu.
Portugalczyk uważa, że tlenek węgla może równoważyć tę nadprodukcję,
przyczyniając się do opóźnienia wystąpienia paraliżu.
•
Firmy farmaceutyczne rozpoczęły już badania nad lekami, które byłyby w stanie
dostarczać tlenek węgla w konkretne miejsca systemu nerwowego. Podkreślają przy
tym, iż chorzy na stwardnienie rozsiane nie powinni wdychać tlenku węgla – gaz może
zabić.
14
Tlenek węgla w pierwszym rzędzie uszkadza narządy i tkanki
najbardziej wrażliwe na niedotlenienie i kwasicę, tj. układ
sercowo – naczyniowy i ośrodkowy układ nerwowy.
Ilość powstającej karboksyhemoglobiny we krwi zależy:
- od stężenia tlenku węgla w powietrzu
- Od czasu narażenia na jego działanie
- Od wysiłku fizycznego w czasie ekspozycji, który wpływa na
wielkość wentylacji minutowej.
- Od współwystępowania innych toksycznych czynników
METODYKA BADANIA
Ocenę narażenia na szkodliwe działanie tlenku węgla wykonuje się
oznaczając
- zawartość CO w powietrzu
- oznaczając ilość karboksyhemoglobiny we krwi
15
Metabolizm CO:
• Wchłaniany w drogach oddechowych
• < 1% utleniane endogennie do dwutlenku węgla
• Wydalany w 99% w postaci niezmienionej przez płuca
Czas połowiczego rozpadu COHb we krwi:
• Przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym: śr. 4-5 h
• Przy oddychaniu 100% przez maskę: 80 min (u zaintubowanych
60 min)
• Przy oddychaniu w warunkach hiperbarii (2-3 ATA): śr. 23 min
PRZYCZYNY ZATUCIA TLENKIEM WĘGLA
• pożary budynków
• wadliwe lub użytkowane w pomieszczeniach o niesprawnej
wentylacji, piecyki gazowe, węglowe i inne
• zatrucia przemysłowe
• zatrucia samobójcze
• spaliny silnikowe
• Prawidłowo spalany węgiel dostarcza gazów spalinowych
zawierających ok. 1% czadu. Poziom ten nie jest niebezpieczny
dla człowieka. W warunkach niedostatecznego dotlenienia
paleniska, spaliny mogą zawierać nawet 30% tlenku węgla.
16
Stopień nasilenia zmian chorobowych zależy od:
•
•
•
•
Stężenia CO w powietrzu oddechowym
Czasu narażenia
Współwystępowania innych toksycznych gazów
Indywidualnej wrażliwości – ogólnego stanu zdrowia (choroby
serca, układu oddechowego), tempa przemian metabolicznych
• Wieku – płód, dzieci, ludzie starsi
Grupy ryzyka:
• Dzieci, ludzie starsi, pacjenci z udokumentowaną chorobą serca,
przewlekłą obturacyjną chorobą układu oddechowego, kobiety
ciężarne
OBRAZ KLINICZNY ZATRUCIA CO
Biorąc pod uwagę mechanizm działania toksycznego, ostra
zatrucie CO można uznać za model zatrucia substancją, która nie
ulega przemianom w ustroju i wywiera działanie na wszystkie
narządy. CO uszkadza przede wszystkim narządy i tkanki
najbardziej wrażliwe na niedotlenienie i kwasicę metaboliczną,
tj. ośrodkowy układ nerwowy i układ sercowo – naczyniowy,
jednak niemal w każdym przypadku ostrego zatrucia CO
dochodzi do uszkodzeń wielonarządowych o różnym stopniu
nasilenia zmian chorobowych.
17
OBJAWY KLINICZNE :
Najczęściej spotykane objawy podmiotowe w momencie badania:
-
bóle głowy
ogólne osłabienie
zmęczenie
nudności i wymioty
zaburzenia równowagi, wzroku, słuchu
drętwienia kończyn
kołatanie serca, bóle w klp
uczucie niepokoju
apatia, trudności z koncentracją uwagi, porywczość
bezwiedne oddawanie moczu i stolca
Układ sercowo – naczyniowy:
• zaburzenia rytmu serca: najczęściej tachykardia (wynikająca z
uogólnionej hipoksji i upośledzenia funkcji mięśnia serca), może
wystąpić też bradykardia (wynikająca z uszkodzenia układu
przewodzącego serca, jak również OUN), migotanie i trzepotanie
przedsionków, dodatkowe skurcze komorowe, migotanie komór,
• znaczny spadek ciśnienia tętniczego krwi
• wystąpienie lub nasilenie dusznicy bolesnej, zawał mięśnia
serca
• natychmiastowa śmierć z powodu zatrucia tlenkiem węgla
przeważnie występuje „na tle sercowym”
• EKG: zmniejszenie wysokości załamk R, zmiany w zakresie
odcinka ST(uniesienie lub obniżenie), odwrócenie załamka T,
wydłużenie odcinka QT, bloki a-v, bloki odnogi pęczka Hisa
18
Układ nerwowy i stan psychiczny:
•
•
•
•
•
ostre objawy ze strony OUN : zaburzenia orientacji, śpiączka toksyczna o
różnym stopniu nasilenia, sztywność mięśni o typie koła zębatego, wiotkość
lub spastyczność kończyn i symetrycznie występujący objaw Babińskiego
częściowe lub całkowite zniesienie odruchów ścięgnistych, rógówkowych,
źrenicznych, połykowych, rozlane obniżenie napięcia mięśniowego
zmiany zapalne mikrogleju do martwicy mieliny – uszkodzenia dotyczą
wyłącznie substancji białej głównie w zakresie płatów czołowych i
ciemieniowych oraz jąder podkorowych
zastój w krążeniu żylnym ( wzrost ciśnienia płynu mózgowo - rdzeniowego) –
obrzęk mózgu
inne: zaburzenia pamięci, zmiany osobowości, euforia, zaburzenia zdolności
osądu i abstrakcyjnego myślenia, osłabienie koncentracji uwagi, agnozję
wzrokową, afazję nominalną, dyspraksję i dysgrafię, porażenie połowicze,
sztywność pozapiramidowa, akinezja, ślepota korowa, pląsawica,
nietrzymanie moczu i stolca
Układ oddechowy:
- W ciężkich zatruciach CO w wyniku przedłużającego się
niedotlenienia i toksycznego działania CO zwiększa się
przepuszczalność kapilar płucnych i dochodzi do otwarcia
anastomoz żylno – tętniczych – niekardiogenny obrzęk płuc;
(ewentualnie uszkodzenie mięśnia sercowego – ostra
niewydolność lewokomorowa – kardiogenny obrzęk płuc)
- stany zapalne krtani, oskrzeli, płuc, zespół Mendelsona
Wątroba:
- toksyczne uszkodzenie wątroby, manifestuje się
podwyższonym poziomem AspAT, ALAT, bilirubiny,
objawami skazy krwotocznej, zmianami martwiczymi w
komórkach wątroby
- upośledzenie czynności metabolicznej hepatocytów wyraża się
obniżeniem aktywności esterazy cholinowej i poziomu
protrombiny
19
mięśnie i nerki:
Martwica mięśni prowadzi do mioglobinurii i w następstwie do
ostrej przednerkowej niewydolności nerek.
Potwierdzeniem martwicy mięśni jest wysoka aktywność CPK,
AspAT, LDH, mioglobinemia i mioglobinuria.
narząd wzroku:
zaburzenia widzenia, zmniejszenie ostrości wzroku, obniżenie
wzrokowego progu percepcji światła, stała lub czasowa ślepota,
ubytki w polu widzenia, krwotoki do siatkówki, przekrwienie
żylne siatkówki
narząd słuchu i równowagi:
niedosłyszenie, szumy w uszach, oczopląs i ataksja z różnego
stopnia okresem regeneracji
skóra: rumień, pęcherzyki, głęboka martwica
działanie spermatotoksyczne
spontaniczna hipertermia
zmiany w morfologii krwi obwodowej:
wzrost liczby leukocytów, głównie neutrofili, z jednoczesnym
przesunięciem obrazu odsetkowego w lewo
szpik kostny:
pobudzona granulopoeza pod postacią zwiększonego odsetka,
przede wszystkim mielocytów i metamielocytów
wzrost stężenia glukozy we krwi lub patologiczny wynik
testu tolerancji glukozy
20
Badanie neuropsychologiczne w przypadku
ślepoty korowej po ostrym zatruciu CO
Czas od zatrucia
3 tygodnie
5 tygodni
11 miesięcy
OBRAZ KLINICZNY
Zatrucie tlenkiem węgla w swym przebiegu
klinicznym pozostaje w korelacji:
- z wyjściowym poziomem COHb we krwi
- z czasem ekspozycji
Stężenie krytyczne – 60% COHb
21
Objawy ostrego zatrucia: bóle głowy, nudności,
wymioty, zawroty głowy, zaburzenia równowagi,
osłabienie, uczucie zmęczenia, tachykardia, zaburzenia
rytmu serca, spadek RR, niemożność poruszania się,
zaburzenia orientacji, zaburzenia świadomości,
śpiączka, drgawki.
Skóra jest zwykle bladosina. Objaw różowego
zabarwienia powłok to objaw stwierdzany na zwłokach
osób zatrutych, znalezionych w atmosferze o dużym
stężeniu CO, a czasem u osób żywych w pierwszym
okresie bardzo ciężkiego zatrucia, które nastąpiło
szybko wobec dużej zawartości CO w powietrzu.
W przebiegu klinicznym zatrucia ostrego można wyróżnić dwa
okresy:
PIERWSZY - ściśle związany ze stopniem, w jakim hemoglobina
ulega konwersji w karboksyhemoglobinę
- objawy są bezpośrednią konsekwencją niedotlenienia i ściśle
korelują z zawartością COHb we krwi
- okres ten ustępuje po przeniesieniu zatrutego w atmosferę wolną
od CO,
a zwłąszcza kiedy stosuje się oddychanie powietrzem
wzbogaconym w tlen lub czystym tlenem.
DRUGI - jest następstwem pierwszego, ale nie jest już zależny od
aktualnego poziomu COHb we krwi.
- dominują objawy będące następstwem uszkodzenia mózgu,
mięśnia sercowego i innych narządów.
22
WYSTĘPOWANIE OBJAWÓW ZATRUCIA W ZALEŻNOŚĆI OD
STĘŻENIA COHb
0 – 10 %
brak objawów lub pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia
logicznego myślenia
10- 20% uczucie ucisku w okolicy czołowej, lekkie bóle głowy, rozszerzenie skórnych
naczyń krwionośnych, duszność wysiłkowa
20 – 30% bóle głowy i pulsowanie w skroniach, uczucie zmęczenia, zawroty głowy,
nudności
30 – 40% znacznego stopnia osłabienie, silne bóle i zawroty głowy, mroczki przed
oczami, zaburzenia orientacji, nudności, wymioty, spadek RR
40 – 50% znaczne nasilenie wymienionych objawów, przyspieszenie tętna, zaburzenia
rytmu serca, znaczne przyspieszenie oddechu, sinica, uczucie lęku, chęć ucieczki,
osłabienie mięśniowe, zaburzenia świadomości
50 – 60% znaczne przyspieszenie czynności serca i inne zaburzenia układu krążenia,
nasilone zaburzenia oddechu, sinica, śpiączka
60 – 70% śpiączka, napady drgawek, zwolnienie akcji serca i oddechu, możliwa śmierć
70 – 80% tętno słabo napięte, znaczne spowolnienie oddechu, niewydolność
oddechowa, śmierć w ciągu kilku godzin
80 – 90% zgon w czasie krótszym od godziny
>90% zgon w ciągu paru minut
OCENA STANU PRZEDMIOTOWEGO CHOREGO NA PODSTAWIE ZESPOŁU
OBJAWÓW NEUROLOGICZNYCH WEDŁUG PACHA
Stopień I
Dobry
bez zaburzeń świadomości i występowania innych objawów
neurologicznych lub z równoczesnym występowaniem drżeń
mięśniowych i drgawek tonicznych lub klonicznych
II
Średni
zaburzenia świadomości pod postacią przymroczenia i ewentualne
równoczesne występowanie nadmiernie wzmożonych odruchów
ścięgnistych, odruchu Babińskiego, drgawek tonicznych lub klonicznych
wzmożonego napięcia mięśniowego
III
całkowita utrata przytomności bez występowania innych objawów
ciężki
neurologicznych
IV
całkowita utrata przytomności z równoczesnym występowaniem
Bardzo ciężki nadmiernie wzmożonych odruchów ścięgnistych, odruchu Babińskiego,
drgawek tonicznych, klonicznych, wzmożonego napięcia mięśniowego
lub częściowym czy całkowitym zniesieniem odruchów ścięgnistych,
rogówkowych źrenicznych, połykowych i rozlanym obniżonym
napięciem mięśniowym
23
W ocenie ciężkości zatrucia CO należy uwzględnić :
- wiek
- czas narażenia
- stężenie COHb
- poziom mleczanu
- dane z wywiadu chorobowego dotyczące objawów
podmiotowych
- wyniki badań przedmiotowych:
wiek powyżej 50 rż wpływa niekorzystnie na przebieg zatrucia,
choć wyraźna tendencja do większej częstości powikłań
występuje już po 30 rż. Narażenie powyżej godziny jest
niekorzystnym czynnikiem rokowniczym, natomiast narażenie
powyżej 2 godzin jest związane zazwyczaj z niepomyślnym
przebiegiem zatrucia.
Bardzo ważnym czynnikiem w ocenie stopnia niedotlenienia w
zatruciach jest oznaczenie poziomu kwasu mlekowego.
Jego wzrost jest następstwem hipoksji i niedostatecznego
wykorzystania tlenu przez tkanki. Wysoki poziom mleczanu
utrzymuje się długo od momentu przerwania narażenia i w
mniejszym stopniu niż COHb zależy od stosowanych we
wstępnym okresie zatrucia zabiegów leczniczych.
24
PUNKTOWA SKALA STOPNIA CIĘŻKOŚCI ZATRUCIA
CO
PARAMETRY
Wiek (lata)
Czas narażenia w min
Skala wg Pacha
Stężenie COHb
Stężenie mleczanu
(mmol/l)
SKALA PUNKTOWA
0
1
2
3
do 29
30-39
40-49
>50
do 30
31-60
61-120
>120
Ist
IIst
IIIst
IVst
ujemny
do 15% 15-30%
>30%
1,0-1,78
1,8-3,6
3,7-5,4
>5,4
STOPNIE CIĘŻKOŚCI ZATRUCIA
I - zatrucie lekkie - 1 – 4 pkt
II – zatrucie średnie – 5 – 8 pkt
III – zatrucie ciężkie - >= 9 pkt
Chorzy znajdujący się w II i III stopniu ciężkości zatrucia wymagają
szczególnej uwagi w postępowaniu diagnostycznym i leczniczym
ze względu na możliwość występowania powikłań.
25
OCENA USZKODZEŃ OUN : TK
• Zmiany w morfologii tkanki mózgowej powstałe w wyniku
ostrych zatruć substancjami chemicznymi przez wiele lat były
badane jedynie podczas oględzin pośmiertnych.
• Niewątpliwym postępem w rozpoznawaniu uszkodzeń układu
nerwowego był rozwój diagnostyki elektroencefalograficznej,
neuropsychologicznej i psychiatrycznej.
• Kamieniem milowym w przyżyciowej ocenie zmian
morfologicznych w OUN było wprowadzenie na przełomie lat 70
i 80-tych tomografii komputerowej mózgu.
• Zmiany w TK pojawiają się po ok. 2 tyg po zatruciu i są
widoczne jako obszary jadno- lub obustronnie obniżonej gęstośći
w gałce bladej, skorupie, substancji białej, szczególnie w
okolicach czołowych.
OCENA USZKODZEŃ OUN: TK
• Obszary o obniżonej gęstości w obrazie TK są raczej
spowodowane martwicą, a nie obrzękiem mózgu.
• Część autorów stwierdza występowanie korowego i podkorowego
zaniku mózgu zwłaszcza u pacjentów z dłuższym czasem utraty
przytomności w wyniku ostrego zatrucia CO.
• Metoda ta dała nie tylko możliwość powiązania tych zmian z
obrazem klinicznym, ale także możliwość prognozowania stanu
pacjenta.
26
OCENA USZKODZEŃ OUN: TK
• Pomiędzy 3 a 14 dniem wykonano TK głowy używając aparatu
Somatom – 2, firmy Siemens.
• Przekroje wykonano w linii oczodołowo-usznej, grubość
warstwy 8 mm.
• Oceny badania tomograficznego dokonano biorąc pod uwagę
wymiary systemu komór, wymiary sklepienia czaszki, co
pozwoliło na uzyskanie wymiarów podstawowych i wartości
odpowiednich analizowanych wskaźników
OCENA USZKODZEŃ OUN: TK
• Otrzymane wartości odnoszono do norm uwzględniających grupy
wiekowe u ludzi zdrowych wg Meese, Kluge w modyfikacji J.
Kuśmiderskiego. Oceniano także gęstość tkanki mózgowej.
• W celu ułatwienia i przyśpieszenia otrzymywania wyników w
oparciu o dokonane pomiary, opracowano specjalny program
komputerowy, który po wprowadzeniu wartości pomiarów
podstawowych pozwalał na szybkie uzyskanie i wydruk wyników
informujących o rodzaju zaniku mózgu (korowym, podkorowym,
uogólnionym), stopniu jego nasilenia (małym, średnim, dużym) a
także lokalizacji.
27
•
•
•
•
REZONANS MAGNETYCZNY: MRI, MRS
Dalszym znaczącym postępem w lokalizacji i ocenie stopnia
uszkodzenia określonych struktur mózgu było zastosowanie
obrazowania za pomocą Rezonansu Magnetycznego (MRI).
Typowa lokalizacja zmian w ostrym zatruciu CO oceniana przy
użyciu MR to zmiany w gałce bladej i/lub podkorowej substancji
białej.
TK i MR są przydatne w diagnostyce uszkodzeń OUN w osrej
fazie tylko w przypadku zatruć CO o najcięższym przebiegu lub
zmian, które pojawiają się w okresie późniejszym.
Od momentu wprowadzenia Spektroskopii Rezonansu
Magnetycznego (MRS) zaistniała także możliwość lokalizowania
i określania zaburzeń metabolicznych w OUN oraz dokładne
określenie ciężkości zmian chorobowych.
•
Pacjent lat 22, zatrucie CO podczas kąpieli; czas narażenia 30 min, czas od
przerwania narażenia – 30 min, HbCO 31%, mleczany 13,1mmol/l
•
Pierwsze badanie po 48 dniach, sekwencji
SE, obrazy T2 i PD – zależne:
Wzmożenie sygnału obustronnie w
Badanie uzupełniające (po 58
ciałach migdałowatych, w głowach
dniach), sekw. SE i IR, obrazy
jąder ogoniastych oraz w gałce bladej
T1-zależne: pojawiły się ogniska
po stronie prawej; sekw.SE, obrazy T1
podwyższonego sygnału w
- zależne: obraz prawidłowy
rzucie odnogi tylnej torebki
wewnętrznej obustronnie
(faza methemoglobiny)
28
Badanie po 12 tygodniach, sekw. SE i IR, obrazy T1, T2 i PD – zależne:
Całkowita normalizacja sygnału jąder podkorowych oraz
częściowa normalizacja sygnału w zakresie odnogi tylnej torebki
wewnętrznej obustronnie
Typowe spektrum rezonansu magnetycznego z
wykorzystaniem H1 pochodzącego z mózgu człowieka będzie
pokazywać rezonansy (piki):
• N-acetyloasparginy – pochodna aminokwasowa zlokalizowana
w neuronach
• Kreatyniny i fosfokreatyniny, które odgrywają zasadniczą rolę w
metabolizmie energetycznym
• Związków zawierających cholinę uczestniczących w syntezie i
rozpadzie błon komórkowych
• Glutaminy – ważnego neurotransmitera pobudzającego
• Myo – inositolu – substancji o nieznanej funkcji
• Kwasu mlekowego, który jest produktem przemiany
beztlenowej; doskonały marker ogniskowego niedokrwienia i
niedotlenienia, niewykrywany w mózgu w warunkach
fizjologicznych
29
Kamada i wsp., 1994: Powtarzane badanie spektroskopowe mózgu
wykorzystujące rezonans magnetyczny protonu (H1) u kobiety narażonej w
sposób przerywany na tlenek węgla.
Kiedy obraz kliniczny był groźny:
• Znacznie obniżony stosunek N-acetyloasparginy do kreatyny
i fosfokreatyny oraz
• Nieznacznie podwyższona proporcja związków
zawierających cholinę do kreatyny.
Poprawie klinicznej towarzyszyło cofanie się zmian
metabolicznych w mózgu.
Autorzy podkreślają wyższość MRS nad konwencjonalnymi metodami
stosowanymi w diagnozowaniu uszkodzeń narządowych powstałych w
wyniku zatrucia CO. Metoda ta obrazuje dotychczas nieznaną aktywność
neuronalną w zatruciach CO, a także precyzyjnie odzwierciedla stan kliniczny
pacjenta.
H1 – MRS (1)
Zwiększony pik mleczanu w jądrach podstawy po stronie lewej
30
H1 – MRS (2)
Zwiększony pik mleczanu w jądrach podstawy po stronie prawej
Powikłania i odległe następstwa zatrucia:
• Długotrwały stan nieprzytomności sprzyja powstawaniu
bakteryjnych powikłań płucnych
• Uszkodzenie nerek, odwracalne uszkodzenie wątroby
• W ciężkich zatruciach CO, przebiegających z długotrwałą utratą
przytomności, ciężką kwasicą metaboliczną i powikłaniami
septycznymi, występuje zespół wykrzepiania i fibrynolizy
wewnątrznaczyniowej
• Odległe powikłania neurologiczne mogą się pojawić po okresie
utajenia, trwającym od 1 do 6 tyg. Częstość odległych zaburzeń
neurologicznych waha się od 3 do 40% przypadków.
31
• Uszkodzenie jąder podstawy pnia mózgu manifestujące się
klinicznie sztywnością postawy, drżeniem zamiarowym,
niezbornością, chwiejnym chodem, zespołem Parkinsona. Do
tego obrazu dołączyć może niepamięć wsteczna, lękliwość,
zmiany w sferze emocjonalnej i intelektualnej, nadwrażliwość,
niepokój i ostre stany psychotyczne.
• Mogą pojawić się silne bóle, mające związek ze stanem
zapalnym nerwu kulszowego, piszczelowego lub strzałkowego
• Czasem występują objawy o charakterze encefalomiopatii z
porażeniem kończyn, izolowanym zapaleniem nerwów
obwodowych, zaburzeniami słuchu, węchu lub wzroku. Objawy
te występują głównie pod postacią zespołu pozapiramidowego.
• Zaburzenia mowy, utrata całkowita lub częściowa mowy,
wzroku, słuchu, powonienia
• Dokuczliwe zawroty i bóle głowy
• Poważnym powikłaniem ze strony układu krążenia może być
zawał mięśnia sercowego. Powikłanie to zwykle występuje w
okresie do 10 doby od zatrucia. Z tego powodu wszystkie
przypadki zatruć CO, w których przebiegu wystąpiła utrata
przytomności należy hospitalizować nie krócej niż 7-10 dni.
• Osoby z chorobą mięśnia sercowego są szczególnie wrażliwe na
kardiotoksyczne działanie tlenku węgla.
32
ZATRUCIE PRZEWLEKŁE
• Często jest przedstawiane dyskusyjnie. Przewlekłe zatrucie CO
w sensie kumulacji tego związku nie istnieje.
• U osób długo narażonych na małe stężenie tlenku węgla w
powietrzu po pewnym czasie występują:
• bóle i zawroty głowy
• uczucie zmęczenia
• upośledzenie pamięci i koncentracji
• utrata łaknienia, nudności
• senność w ciągu dnia i bezsenność w nocy.
Dominuje zdanie, że pomimo braku materialnej kumulacji stałe
narażenie na nawet małe stężenia tlenku węgla powoduje
kumulację mikrouszkodzeń, prowadzących do powstawania
trwałych zmian. Powtarzające się niedotlenienia powodują
narastające uszkodzenie tkanki mózgowej, objawiające się:
- utratą czucia w palcach
- zaburzenia równowagi
- osłabienie pamięci
- pojawieniem się objawów psychicznych aż do degradacji
psychicznej włącznie.
33
Nie bez znaczenia są też zaburzenia układu krążenia,
charakteryzujące się:
- zaburzeniami rytmu
- wahaniami ciśnienia krwi
- objawami niedokrwienia serca.
Objawami pewnej adaptacji jest zwiększenie liczby krwinek
czerwonych i hemoglobiny. Może też wystąpić niedokrwistość
jako wyraz niedomagania narządów krwiotwórczych.
Objawy łatwe do zauważenia to:
- skóra barwy szaroziemistej
- drżenie kończyn
- przyspieszone tętno
- utrata powonienia
- zwiększenie odruchów, maskowaty wyraz twarzy, wszystkie
objawy typowego parkinsonizmu.
Obserwowano również u osób narażonych „chód pingwini” , tzn
ostrożne poruszanie się z szeroko rozstawionymi nogami i
ramionami lekko ugiętymi w wymuszonej pozycji
34
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
TLENEK WĘGLA A CIĄŻA
Hemoglobina płodowa wykazuje większe powinowactwo do CO niż matczyna
Szczytowe stężenie COHb we krwi płodu jest wyższe niż we krwi matki
Eliminacja CO z krwi płodu jest wolniejsza niż u matki
Przesunięcie w lewo krzywej dysocjacji oksyHb u płodu jest większe
Szkody płodowe: uszkodzenie mózgu, wewnątrzmaciczne obumarcie płodu
U dzieci urodzonych, których matki przebyły ciężkie zatrucie tlenkiem węgla
opisywano: zanik mózgu, mikrocefalię, drgawki, atetozę, spastyczność mięśni,
zaburzenia rozwoju umysłowego, opóźnienie psychomotoryczne.
Opisano przypadek mózgowego porażenia dziecięcego ze zmianami
niedotlenieniowo – niedokrwiennymi okolicy globus pallidus u dziecka,
którego matka w 20 tyg ciąży przebyła zatrucie tlenkiem węgla. Pomimo
szybkiego ustąpienia objawów u matki i jej dobrego stanu zdrowia po
przebytym zatruciu, zaburzenia neurologiczne u dziecka można wiązać z tym
incydentem.
Niewielkiego stopnia zatrucie CO (u matki bezobjawowe), może wieść do
znacznego niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu, które łączy się z
uszkodzeniem dziecka
ROZPOZNANIE
Udokumentowane narażenie
Objawy fizykalne
Oznaczenie poziomu HBCO, mleczanów
Gazometria (kwasica, pO2 w normie)
Morfologia krwi i glukoza (wzrost leukocytozy, hematokrytu i hiperglikemia)
CPK, CK-MB, troponina
Elektrolity, mocznik, kreatynina
AspAT, ALAT, bilirubina, czynników krzepnięcia, esterazy cholinowej
W razie cech uszkodzenia nerek mioglobinemia i mioglobinuria
Dalsza diagnostyka:
Mózg - EEG, KT, MRI
Wątroba – scyntygrafia
Serce – EKG, echo, scyntygrafia, badanie holterowskie, próba wysiłkowa (nie
w ostrej fazie choroby)
Płuca - rtg
35
LECZENIE - pomoc przedlekarska
• Wynieść chorego ze skażonego środowiska
• Zapewnić drożność dróg oddechowych, ułożyć chorego w pozycji
bezpiecznej
• Zapewnić dopływ świeżego powietrza
• Skierować do szpitala
LECZENIE – pomoc lekarska
• Tlenoterapia – przez szczelną maskę – 100% tlenem co najmniej
przez godzinę lub do uzyskania spadku poziomu COHB poniżej
7%, następnie podawać mieszankę tlenu 50% przez ok. 6 godzin,
następnie z przerwami mieszankę tlenu 30% przez 24 godziny.
36
•
•
•
•
•
•
•
LECZENIE – pomoc lekarska cd
Leczenie objawowe
Kwasica metaboliczna – 8,4% Natrium bicarbonicum iv
Obrzęk mózgu – badanie neurologiczne z badaniem dna oka,
20% Mannitol, sterydy
Drgawki – leki p/drgawkowe
Zmiatacze wolnych rodników – vit.C i E
Allopurinol – blokuje oksydazę ksantynową, która utlenia
hipoksantyny do ksantyny, a następnie ksantyny do kwasu
moczowego
Obrzęk płuc – środki moczopędne, rozważyć intubację, PEEP
Monitorowanie pracy serca – wykonanie EKG i oznaczenie
enzymów: CPK, LDH, AspAT, AlAT; niemiarowość – leczenie
zależne od typu niemiarowości; toksyczne uszkodzenie m. serca
– leczenie spoczynkowe i farmakologiczne
Leczenie objawowe cd.
• Rozważenie ewentualnych innych przyczyn u pacjentów u
których nie stwierdza się dobrej odpowiedzi na zastosowane
leczenie (zatrucie cyjankami, substancjami
methemoglobinotwórczymi, encefalopatii, współistniejącego
urazu)
• Hipertermię, która nie jest wynikiem stanu zapalnego, leczymy
oziębieniem ciała
• Unikanie wysiłku fizycznego i spoczynkowy tryb życia przez
2 – 4 tygodnie
37
•
•
•
•
Terapia tlenem hiperbarycznym (HBO) –
leczenie przeprowadza się 100% tlenem w komorze
hiperbarycznej w ciśnieniu najczęściej 2 lub 3 –krotnie wyższym
od ciśnienia atmosferycznego lub 2-3 ATA.
Stężenie tlenu fizycznie rozpuszczonego w surowicy zależy od
stężenia tlenu w mieszance oddechowej i ciśnienia
atmosferycznego:
przy oddychaniu 21% tlenem, 1 ATA – st. tlenu wynosi 0,3vol%
przy oddychaniu 100% tlenem, 1 ATA – st.tlenu wynosi 2vol%
przy oddychaniu tlenem pod ciśnieniem 2,5 ATA – st.tlenu
wynosi 5,6vol%
HBO ma większe znaczenie dla procesów zachodzących na poziomie
komórkowym i enzymatycznym niż dla obniżenia stężenia COHb. W
warunkach hiperbarii następuje:
• Gwałtowna dysocjacja CO z cząsteczki mioglobiny
• Przyspiesza się odłączanie CO od oksydazy cytochromowej – hamuje
produkcję wolnych rodników i obrzęk płuc
• HBO zapobiega przytwierdzaniu się
leukocytów do śródbłonka naczyń
mózgowych, zapobiega w ten
sposób peroksydacji lipidów,
powstawaniu naczyniowego stresu
oksydacyjnego, a wkonsekwencji
uszkodzeniu OUN.
38
•
•
•
•
•
KTO POWINIEN BYĆ KWALIFIKOWANY DO
LECZENIA HBO?
Pacjenci ze śpiączką
Pacjenci, u których wystąpiła utrata przytomności
Pacjenci, u których wystąpiły zaburzenia nauropsychologiczne
Pacjenci z objawami kardiologicznymi
Kobiety w ciąży z COHB > 15%
Najlepsze rezultaty uzyskuje się, jeśli terapię stosuje się w ciągu
pierwszych 6 godzin od zatrucia. Liczba sesji: 1-3 (najlepsze
wyniki w ciągu pierwszej sesji, następne – jeśli stan pacjenta nie
uległ normalizacji). W praktyce klinicznej nie stosuje się HBO,
jeśli od narażenia na CO minęły 24 godziny i brak jest objawów
zatrucia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
WSKAZANIA DO TERAPII HIPERBARYCZNEJ:
Zatrucie tlenkiem węgla
Trudno gojące się rany (m.in. w przebiegu cukrzycy)
Niedokrwienne ubytki skóry oraz przeszczepy skóry
Zapalenie kości oporne na leczenie
Popromienne uszkodzenie kości i tkanek miękkich
Oparzenia
Zatorowość powietrzna lub gazowa
Choroba dekompresyjna
Zgorzel gazowa
Inne agresywne zakażenia, urazy
Ostra krwotoczna niedokrwistość
Nagły niedosłuch
39
JAKIE SĄ DZIAŁANIA UBOCZNE HBO
• Klaustrofobia
• Barotrauma – pęknięcie błony bębenkowej, uszkodzenie to nie
jest trwałe i ulega samoistnemu wygojeniu po kilku dniach
• Płuca – użycie zbyt dużej ilości tlenu może doprowadzić do
podrażnienia płuc, a następnie do ich zwłóknienia. Objawia się
to utratą tchu oraz suchym drażniącym kaszlem. W tej sytuacji
natychmiast przerywa się leczenie, a uszkodzenie szybko się
regeneruje
• Mózg – drgawki
• Wymioty
• Oczy – okresowa krótkowzroczność
• Pożar
LECZENIE EKSPERYMENTALNE
• W przypadku śpiączki trwającej powyżej 5 dni, podawanie
allopurinolu (100mg/dobę przez sondę) przez 14 dni z
acetylocysteiną (150mg/kg m.c. iv. w ciągu 15 min, potem
50mg/kg przez 4 h, a następnie 100mg/kg przez 16 h).
• Leczenie to ma przeciwdziałać późnym efektom zatrucia tlenkiem
węgla – uszkodzenia OUN z reperfuzji.
40
INSULINA
• Opóźnia wychwyt zwrotny GABA – wzmacniając dodatkowo
jego działanie inhibicyjne i tym samym zapobiega przegrzaniu
neuronalnemu obniżając w sposób zbawienny metabolizm
komórki.
• Wpływa na wypieranie jonów sodu z wnętrza komórki co może
zapobiegać nabrzmieniu neuronalnemu.
• Reguluje poziom specyficznego mRNA, a co ważniejsze
stymuluje także neogenezę lipidów.
• Oprócz działania neuroprotekcyjnego ma także znaczenie
podstawowe dla sygnalizowania komórkowego, proliferacji,
replikacji i komórkowych procesów naprawczych.
• Procesy te są istotne zwłaszcza dla takich komórek jak neurony,
bardzo zróżnicowanych jeśli chodzi o efekt końcowy i które
posiadają, jeśli w ogóle, tylko niewielką możliwość replikacji i
syntetyzowania lipidów naprawczych.
• Ostremu ciężkiemu zatruciu CO towarzyszy zazwyczaj
hiperglikemia.
• Podwyższone stężenie glukozy w momencie przyjęcia
wiąże się z cięższymi objawami neurologicznymi i
gorszą prognozą.
• U większości pacjentów, u których poziom COHb był
wyższy niż 25% stwierdza się także podwyższone
stężenie glukozy we krwi.
• Wiadomo również, że zaburzenia neurologiczne u
zatrutych CO chorych na cukrzycę są znacznie
poważniejsze niż u ludzi, którzy nie chorowali na
cukrzycę.
41
Insulina cd
• Okazuje się, że w zwojach podstawy mózgu, w
których obserwuje się najwięcej zmian chorobowych
powstałych w wyniku neurotoksycznego działania
CO znajduje się najmniej receptorów insuliny.
• Badania na szczurach: indukowana cukrzyca w
zatruciach CO wiązała się z poważniejszymi objawami
neurologicznymi. Terapia insuliną poprawiała w sposób
widoczny przebieg i objawy neurologiczne.
•
•
•
•
•
WSKAZANIA DO HOSPITALIZACJI
Należy rozważyć nasilenie objawów, stężenie COHB oraz
indywidualną wrażliwość na zatrucie.
Pacjenci z objawami klinicznymi zatrucia ze stężeniem COHb >
25%
Pacjenci cierpiący na chorobę mięśnia sercowego ze stężeniem
COHb> 15%
Kobiety ciężarne ze stężeniem COHb > 10%
Pacjenci, którzy w wywiadzie utracili przytomność, z bólami w
klp, ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w badaniu
neurologiczno-psychiatrycznym
Pacjenci, u których stwierdza się obniżoną temperaturę ciała,
kwasicę metaboliczną, hipoksję, nieprawidłowości w zapisie
EKG lub na zdjęciu rtg klp, z mioglobinurią.
42
WSKAZANIA DO LECZENIA W WARUNKACH
INTENSYWNEJ TERAPII
•
•
•
•
•
II i III st. ciężkości zatrucia wg Pacha
Drgawki
Śpiączka
Zatrzymanie krążenia
Zawał mięśnia sercowego lub cechy niedokrwienia mięśnia
sercowego
• Komorowe zaburzenia rytmu
• Kobiety ciężarne, jeśli poziom COHb jest wyższy niż 10%.
Dziękuję za uwagę!
43
Download