poprawa sprawności cieplnej bloków energetycznych poprzez

advertisement
POPRAWA SPRAWNOŚCI CIEPLNEJ BLOKÓW
ENERGETYCZNYCH POPRZEZ WYKORZYSTANIE
ODZYSKANEGO CIEPŁA ODPADOWEGO
Autor: Paweł Rączka
(„Rynek Energii” – luty 2016)
Słowa kluczowe: ciepło odpadowe, blok energetyczny, wzrost sprawności, kondensacyjny wymiennik ciepła,
ciepło jawne i utajone
Streszczenie. W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wpływu wykorzystania ciepła odpadowego odzyskanego
w podkrytycznym bloku energetycznym na jego sprawność. Odzysk ciepła odpadowego (jawnego i utajonego)
następuje poprzez schłodzenie spalin wylotowych kotła parowego z paleniskiem pyłowym, zasilanego węglem
kamiennym lub brunatnym, pracującego w bloku energetycznym o mocy 370 MW. Odzyskane ciepło odpadowe
zostaje wykorzystane do podgrzewu kondensatu, przepływającego przez niskoprężne podgrzewacze regeneracyjne, zastępując ciepło w parze upustowej. W celu określenia wpływu proponowanego rozwiązania na sprawność bloku zbudowano modele matematyczne obiegu cieplnego bloku. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość
podniesienia sprawności cieplnej bloku netto od 0,29 % (węgiel kamienny) do prawie 1,2 % (węgiel brunatny),
przy czym istnieje bariera pełnego wykorzystania odzyskanego ciepła w turbozespole bloku zasilanego węglem
brunatnym. Istnieje możliwość jego pełnego wykorzystania i dalszego zwiększenia sprawności poprzez zastosowanie ciepła odpadowego np. w celu wstępnego podgrzewu powietrza do spalania kierowanego do kotła.
1. WPROWADZENIE
W światowej energetyce konwencjonalnej zachodzi ciągły proces podnoszenia sprawności
konwersji energii chemicznej paliwa do energii elektrycznej, wymuszany głównie przez
wzrost kosztów paliw oraz dążenie do redukcji uciążliwości energetyki dla środowiska. Choć
w Polsce w ostatnich latach wciąż nie ma zbyt wielu przykładów takiego postępowania, co
spowodowane jest głównie niepewnością panującą na rynku energii oraz rosnącymi nakładami inwestycyjnymi na nowe moce, to nadchodzące lata powinny zmienić ten stan. W przypadku konwencjonalnej siłowni wzrost sprawności następuje głównie poprzez zwiększanie
parametrów pary produkowanej w kotle i wykorzystywanej do zasilania turbozespołu oraz np.
stosowanie wielokrotnych przegrzewów międzystopniowych czy modyfikacje części przepływowych turbin parowych poprawiające ich sprawność. Jednak w przypadku wszystkich
konwencjonalnych bloków, i to zarówno energetycznych, jak i ciepłowniczych, podkrytycznych i nadkrytycznych, istnieje niewykorzystane źródło ciepła odpadowego. Są nim spaliny
wylotowe z kotła zasilanego paliwem stałym. Istnieją nieliczne przypadki wykorzystania tego
ciepła (np. ciepło odzyskane ze spalin wylotowych kotła fluidalnego bloku elektrowni Łagisza podgrzewa wstępnie powietrze do spalania kierowane do tego kotła). Jednak nie sięgnięto
dotychczas na szerszą skalę po ciepło kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach, którego
ilość (zwłaszcza w przypadku spalin z węgla brunatnego lub biomasy) jest znaczna. Jedynym
przypadkiem jest układ kondensacyjny o mocy ok. 20 MW zainstalowany w EC Białystok
S.A., odbierający ciepło ze spalin wylotowych kotła fluidalnego zasilanego biomasą, i wstępnie podgrzewający powracającą z obiegu wodę sieciową.
Wykonane przez autora obliczenia dla spalin z kotła pyłowego bloku 900 MW zasilanego
węglem brunatnym wykazały możliwość odzyskania nawet 390 MW ciepła (ciepło jawne i
utajone) przy ochłodzeniu spalin ze 160 do 50oC [3]. W prezentowanej pracy pokazano
wpływ odzyskanego ze spalin ciepła odpadowego na sprawność wytwarzania energii elektrycznej w podkrytycznym bloku energetycznym o mocy 370 MW.
2. MODEL MATEMATYCZNY OBIEGU CIEPLNEGO BLOKU 370 MW
W celu przeprowadzenia analizy wpływu wykorzystania ciepła odpadowego w obiegu cieplnym konwencjonalnego podkrytycznego bloku energetycznego zbudowano model obiegu
cieplnego bloku energetycznego o mocy 370MW, z pojedynczym międzystopniowym przegrzewem pary, trójkadłubowym turbogeneratorem, zbiornikiem wody zasilającej z odgazowywaczem termicznym oraz podgrzewaczami regeneracyjnymi i układem chłodzenia skraplacza (rys. 1). Wykorzystano dostępne dane dotyczące sprawności turbozespołu 370 MW
(tab. 1) oraz dane techniczne kotła BP-1150. Modele zbudowano w programie PTC Mathcad
15 wykorzystując przy tym biblioteki numeryczne z wbudowanymi tablicami pary [2], z których odczytywano właściwości wody i pary w całym obiegu. Na model składają się równania:
 bilansów masy i energii,
 dane dotyczące sprawności wewnętrznej oraz mechanicznej turbin parowych oraz pomp i
ich napędów,
 równania stanu czynnika roboczego (wody/pary).
Przyjęto pracę bloku w stanie ustalonym, przy mocy znamionowej 370 MW. Uwzględniono
przy tym straty ciśnienia i ciepła w rurociągach łączących elementy układu oraz straty ciśnienia w wymiennikach ciepła. Wszystkie wymienniki powierzchniowe pracują bez przechłodzenia skroplin. Pominięto straty czynnika obiegowego oraz strumienie pary kierowane do
uszczelnień turbiny i smoczków parowych.
Zbudowano dwa modele obiegów cieplnych bloku:
 model bazowy (referencyjny), zasilany węglem kamiennym lub węglem brunatnym (rys.
1),
 model zmodyfikowany, z wykorzystaniem odzyskanego w układzie odzysku ciepła odpadowego (UOCO) ciepła ze spalin wylotowych kotła zasilanego węglem kamiennym lub
węglem brunatnym (rys. 2 i 3).
Tabela 1. Sprawności wewnętrzne turbozespołu 13K370 [7]
wlot WP-A7 wlot SP-A6 A6-A5 A5-A4 wlot NP-A2 A2-A1 A1-wylot
Sprawność wewnętrzna grupy stopni, % 87,96
90,94
92,84 92,12 87,74
88,54 89,54
Różnica pomiędzy blokiem zasilanym węglem kamiennym i brunatnym polega tylko na zastosowanym paliwie (wartości opałowej) oraz przyjętej sprawności cieplnej kotła (węgiel
kamienny – 92%, węgiel brunatny – 88%). Nie ulegają zmianie inne przyjęte parametry pracy
bloku.
3. ANALIZA PRACY BLOKU 370 MW WYKORZYSTUJĄCEGO CIEPŁO ZE
SPALIN WYLOTOWYCH KOTŁA
Poniżej przedstawiono wyniki obliczeń cieplnych bloku energetycznego o mocy 370 MW z
oraz bez zainstalowanego wymiennika UOCO ze spalin wylotowych. Wymiennik UOCO
zainstalowany jest na kanale spalin wylotowych z kotła za elektrofiltrem i przed instalacją
odsiarczania spalin. Odzyskane ciepło zastępuje ciepło w parze upustowej, pobieranej z części
niskoprężnej turbiny (z upustów A1 – A3), służące do podgrzewu kondensatu w podgrzewaczach regeneracyjnych XN1 – XN3 (rys. 1). Obliczenia przeprowadzono dla bloku opalanego
węglem kamiennym (wartość opałowa 23,3 MJ/kg) oraz brunatnym (wartość opałowa 8
MJ/kg), przy założeniu stałej wielkości mocy elektrycznej brutto generowanej przez blok oraz
stałych parametrach pary produkowanej przez kocioł pracujący przy wydajności znamionowej
(1088 Mg/h).
3.1. Model bloku opalanego węglem kamiennym – wariant bazowy
Na rysunku 1 i w tabeli 2 przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wariantu bazowego
bloku energetycznego zasilanego węglem kamiennym. Przyjęto brak poboru pary upustowej
do kolektora międzyblokowego 1,8 MPa. Dla dalszej analizy najważniejsze są wyniki obliczeń uzyskane dla części NP turbozespołu oraz zasilanych z niej parą upustową wymienników regeneracyjnych.
Sprawność cieplną bloku brutto obliczono na podstawie równania
bb 
N eb
N eb

B  Qir Q ch
(1)
gdzie: N eb - moc elektryczna brutto (mierzona na zaciskach generatora), MW; B - zużycie
paliwa, kg/s; Qir - wartość opałowa paliwa, MJ/kg; Q ch - moc doprowadzona z paliwem (energia chemiczna), MW.
węgiel kamienny
23,3 MJ/kg
272.3 kg/s
4.2 MPa 540oC
226.8 kg/s
0.56 MPa 259oC
302.3 kg/s
17.7 MPa 540oC
GTHW
370 MW
BP-1150
WP
92 %
SP
SP
A6
23 MPa 249 0C
NP
A3
A5
A7
NP
A6
A5 A4
A2
A1
A1
30.2 kg/s
4.3 MPa 328 0C
190.0 kg/s
70 kPa 39oC
16.8 kg/s
0.316 MPa 203oC
241.3 kg/s
1.27 MPa 92.3oC
XW3/4
ZZ1
XN4
XN3
38765 kW
XN2
21403 kW
KQ1
8.3 kg/s
0.090 MPa 96.8oC
11.7 kg/s
0.036 MPa
73.2oC
XN1
26169 kW
PKQ1
PK
1K12
241.3 kg/s
1.17 MPa 130.3oC
PXN4
XW1/2
PZ
P1K12
PXN2
216.2 kg/s
1.27 MPa 91.8oC
216.2 kg/s
1.37 MPa 68.2oC
216.2 kg/s
1.47 MPa 39.2oC
P1K12
Rys. 1. Wyniki najważniejszych obliczeń dla bloku 370 MW zasilanego węglem kamiennym – wariant bazowy
Natomiast sprawność cieplną bloku netto obliczono na podstawie równania
bn 
gdzie:
 N
pw

N eb 
N pw N en

Q ch
B  Qir
(2)
- moc elektryczna potrzeb własnych maszynowni (napędy pomp) oraz pompy
wody zasilającej napędzanej turbiną parową, MW; N en - moc elektryczna netto bloku, MW.
Tabela 2. Wyniki obliczeń uzyskane z modelu bloku 370MW zasilanego węglem kamiennym (wariant bazowy)
Nazwa
Energia
chemiczna paliwa
Kocioł z przegrzewaczem pary pierwotnej
Przegrzewacz
pary
międzystopniowej
SUMA
Moc generowana brutto
Moc
elektryczna
potrzeb
własnych maszynowni (pomp)
Moc
kW
756 712
149 613
906 325
370 000
Pompa kondensatu PK
425,1
Pompa skroplin PXN4
8,3
Pompa skroplin PXN2
44,2
Pompa wody chłodzącej PKQ1
4904,7
Pompa wody chłodzącej P1K12
394,3
Moc pompy wody zasilającej napędzanej turbiną parową PZ
10 126
suma
Moc generowana netto
15 903
Sprawność cieplna bloku
354 097
brutto
40,82%
netto
39,07%
Jak wynika z tabeli 2 obliczona sprawność cieplna brutto bloku bazowego wyniosła 40,82%.
Obliczona moc elektryczna netto, wynosząca 354,1 MW, oraz sprawność netto równa 39,07%
są wartościami wyjściowymi do analizy wpływu proponowanych zmian, związanych z wprowadzeniem ciepła z UOCO do obiegu cieplnego bloku zasilanego węglem kamiennym. Strumień pary pierwotnej produkowanej przez kocioł wynosi w wariancie bazowym 302,3 kg/s.
Z obliczeń bilansowych wynika, że przy ochłodzeniu spalin od temperatury 140oC do temperatury 45oC na wylocie z wymiennika UOCO możliwa do odzyskania moc cieplna wynosi:
ciepło jawne 43,9 MW, ciepło utajone (kondensacji pary wodnej zawartej w spalinach-wodny
punkt rosy wynosi 46,5oC) 5,2 MW, czyli łącznie 49,1 MW. Bilansując wymiennik po stronie
czynnika przy założeniu, że dopływa do niego kondensat ze skraplacza turbiny o parametrach:
strumień masowy 216,2 kg/s, temperatura 39,2oC oraz ciśnienie 1,47 MPa, obliczono możliwą do uzyskania temperaturę kondensatu na wylocie z wymiennika, przy wykorzystaniu ciepła z UOCO, na 93,5oC. Jest to wartość o 1,7oC wyższa od temperatury kondensatu za wymiennikiem XN2 (rys. 1). Przy braku poboru pary upustowej z części NP turbiny wzrośnie
jednak strumień masy pary trafiającej do kondensatora, a to spowoduje wzrost przepływu
kondensatu przez układ regeneracji niskoprężnej i w konsekwencji obniży temperaturę kondensatu za wymiennikiem XN2. Dlatego możliwym jest zastąpienie ciepła odbieranego w
wymiennikach XN1 i XN2 z pary upustowej (upusty A2 i A1) ciepłem odzyskanym w
UOCO. Obliczenie wielkości możliwego do uzyskania w ten sposób efektu technicznego
przedstawiono w następnym punkcie.
3.2. Model bloku opalanego węglem kamiennym – wariant z UOCO
Ze względu na przedstawione powyżej wyniki obliczeń bilansowych zbudowano model bloku
370 MW z wymiennikami XN1 i XN2 zastąpionymi wymiennikiem XNCO, który zasilany
jest ciepłem odpadowym odebranym spalinom wylotowym z kotła. Założono przy tym, że na
skutek wzrostu oporów przepływu kondensatu przez wymiennik XNCO wzrośnie zapotrzebowanie na moc elektryczną pompy kondensatu PK oraz wentylatora wyciągowego spalin z
kotła. Opory oszacowano na 0,3 MPa (kondensat) i 2 kPa (spaliny), co spowodowało zwiększenie zapotrzebowania na moc elektryczną pompy kondensatu o 138,6 kW i wentylatora o
820 kW. Wyniki obliczeń zaprezentowano na rysunku 2 i w tabeli 3.
Przeprowadzone obliczenia pokazały, że dzięki UOCO częściowo uniknięty zostanie pobór
pary upustowej z części NP turbiny i do ostatniego stopnia turbiny skierowany zostanie większy strumień pary, niż w wariancie bazowym (206,0 kg/s w porównaniu do 190,0 kg/s).
węgiel kamienny
23,3 MJ/kg
269.3 kg/s
4.2 MPa 540oC
224.3 kg/s
0.56 MPa 259oC
299.2 kg/s
17.7 MPa 540oC
BP-1150
92 %
GTHW
370 MW
WP
SP
SP
A6
23 MPa 249 0C
A6
NP
A3
A5
A7
NP
A5 A4
A2
A1
A1
29.9 kg/s
4.3 MPa 328 0C
206.0 kg/s
70 kPa 39oC
18.3 kg/s
0.316 MPa 203oC
KQ1
238.6 kg/s
1.27 MPa 88.5oC
XW3/4
ZZ1
PKQ1
XNCO
49100 kW
XN3
42184 kW
XN4
PK
238.6 kg/s
1.77 MPa 39.2oC
1K12
XW1/2
238.6 kg/s
1.17 MPa 130.3oC
PXN4
PZ
P1K12
P1K12
Rys. 2. Wyniki najważniejszych obliczeń dla bloku 370 MW zasilanego węglem kamiennym – wariant UOCO
Tabela 3. Wyniki obliczeń uzyskane z modelu bloku 370MW zasilanego węglem kamiennym (wariant z
UOCO)
Nazwa
Energia chemiczna paliwa
kW
Kocioł z przegrzewaczem pary pierwotnej 748 383
Przegrzewacz pary międzystopniowej
SUMA
Moc generowana brutto
Moc elektryczna potrzeb własnych maszynowni (pomp)
Moc
147 966
896 349
370 000
Pompa kondensatu PK
563,7
Pompa skroplin PXN4
8,2
Pompa wody chłodzącej PKQ1
5 381,8
Pompa wody chłodzącej P1K12
390,0
Wzrost mocy wentylatora spalin
820,0
Moc pompy wody zasilającej napędzanej turbiną parową PZ
10 015
suma
Moc generowana netto
17 178
Sprawność cieplna bloku
352 822
brutto
41,28%
netto
39,36%
Wzrośnie natomiast strumień masy pary z upustu A3, zasilający podgrzewacz regeneracyjny
XN3, oraz jego moc cieplna. Związane jest to także ze wzrostem strumienia kondensatu przepływającego przez niego. Strumień pary świeżej produkowanej przez kocioł spada do 299,2
kg/s, czemu towarzyszy również spadek zużycia energii chemicznej paliwa. Z obiegu wyeliminowana została pompa skroplin PXN2, co obniżyło zużycie energii elektrycznej na potrzeby własne.
Zastosowanie UOCO spowoduje spadek jednostkowego zużycia ciepła i pary na produkcję
energii elektrycznej, co z kolei wywoła wzrost sprawności cieplnej brutto bloku – z 40,82%
do 41,28% (Δηbb= 0,46%). Niestety, wzrastają potrzeby własne bloku w zakresie mocy elektrycznej do napędu pomp (zwłaszcza pompy wody chłodzącej kondensator PKQ1 oraz pompy
kondensatu PK) i wentylatora wyciągowego spalin, co powoduje spadek generowanej mocy
netto bloku o 1275 kW. W związku z tym sprawność cieplna netto bloku po zabudowie
UOCO wzrasta tylko o 0,29%. Oszczędność w zużyciu paliwa wyniesie ok. 12,3 tyś. Mg/rok.
Ograniczeniem w dalszym zmniejszaniu strumienia pary upustowej pobieranej na cele podgrzewu kondensatu jest temperatura spalin wylotowych z kotła zasilanego węglem kamiennym oraz temperatura wodnego punktu rosy tych spalin. Zwłaszcza niska wartość tej drugiej
wielkości (46,5oC) uniemożliwia wzrost odzysku ciepła odpadowego ze spalin.
3.3. Model bloku 370MW opalanego węglem brunatnym – wariant bazowy
W przypadku węgla brunatnego wykonano, analogiczne do powyższych, obliczenia efektów
technicznych z wykorzystania UOCO w bloku 370 MW. Jedyna zmiana dotyczyła wartości
opałowej paliwa (8 MJ/kg) oraz przyjętej sprawności cieplnej kotła BB-1150 (88%). W tabeli
4 przedstawiono wyniki obliczeń wykonanych dla wariantu bazowego bloku energetycznego
opalanego węglem brunatnym. Obliczona sprawność cieplna brutto i netto bloku wyniosła
odpowiednio 39,05% i 37,37%. Zmiany te wynikają tylko z opisanych powyżej zmian po
stronie kotła. Obieg cieplny turbiny nie uległ zmianie.
Tabela 4. Wyniki obliczeń uzyskane z modelu bloku 370MW zasilanego węglem brunatnym (wariant bazowy)
Nazwa
Energia chemiczna paliwa
kW
Kocioł z przegrzewaczem pary pierwotnej
791 108
Przegrzewacz pary międzystopniowej
156 414
SUMA
Moc generowana brutto
Moc elektryczna potrzeb własnych maszynowni (pomp)
Moc
947 522
370 000
Pompa kondensatu PK
425,1
Pompa skroplin PXN4
8,3
Pompa skroplin PXN2
44,2
Pompa wody chłodzącej PKQ1
4 904,7
Pompa wody chłodzącej P1K12
394,3
Moc pompy wody zasilającej napędzanej turbiną parową PZ
10 126
suma
Moc generowana netto
15 903
Sprawność cieplna bloku
354 097
brutto
39,05%
netto
37,37%
Ze względu na dalsze obliczenia bloku zasilanego węglem brunatnym z UOCO istotna jest
wartość temperatury kondensatu na wlocie do podgrzewacza regeneracyjnego XN4 (wynosząca
130,3oC)
oraz
moce
cieplne
wymienników
XN1-XN3
(rys.
1).
3.4. Model bloku opalanego węglem brunatnym – wariant z UOCO
Podobnie, jak w przypadku obliczeń bloku z UOCO zasilanego węglem kamiennym, także w
przypadku węgla brunatnego istnieją pewne założenia. Należą do nich:
 temperatura spalin wylotowych z kotła na węgiel brunatny (155oC), obniżona w wymienniku kondensacyjnym UOCO do 55oC,
 temperatura wodnego puntu rosy dla spalin (62,6oC),
 temperatura kondensatu na wylocie z pompy kondensatu PK (39,2oC), temperatura kondensatu na wlocie do podgrzewacza regeneracyjnego XN4 (w wariancie bazowym
130,3oC),
 moc cieplna przekazana kondensatowi w wymiennikach XN1-XN3 wynosząca 86 337 kW.
Na podstawie powyższych założeń wykonano obliczenia bilansowe wymiennika UOCO. Wynika z nich, że moc cieplna wymiennika przy ochłodzeniu spalin do temperatury wodnego
punktu rosy wynosi 66,9 MW, a przy dalszym ochłodzeniu do 55oC wzrasta do 140,3 MW,
czyli prawie trzykrotnie więcej niż dla bloku zasilanego węglem kamiennym. Dzięki układowi odzysku ciepła odpadowego nie będzie potrzebny pobór pary upustowej z całej części NP
turbiny i do ostatniego stopnia turbiny oraz skraplacza skierowany zostanie zdecydowanie
większy strumień pary, niż w wariancie bazowym. Oznacza to także, że nie jest możliwym
wykorzystanie całego odzyskanego ciepła do podgrzewu kondensatu. Barierą jest zarówno
moc cieplna przekazywana kondensatowi w niskoprężnych wymiennikach regeneracyjnych,
jak i maksymalna temperatura podgrzewu kondensatu możliwa do uzyskania w UOCO.
Ze względu na przedstawione powyżej wyniki obliczeń bilansowych zbudowano model bloku
370 MW z wymiennikami XN1, XN2 i XN3 zastąpionymi wymiennikiem XNCO, który zasilany jest ciepłem odpadowym odebranym spalinom wylotowym z kotła. Założono przy tym,
że na skutek wzrostu oporów przepływu kondensatu przez wymiennik XNCO wzrośnie zapotrzebowanie na moc elektryczną pompy kondensatu PK oraz wentylatora wyciągowego spalin
z kotła. Opory oszacowano na 0,6 MPa (kondensat) i 2,5 kPa (spaliny), co spowodowało
zwiększenie zapotrzebowania na moc elektryczną pompy kondensatu o 216,6 kW i wentylatora o 1,46 MW. Wyniki obliczeń zaprezentowano na rysunku 3 i w tabeli 5.
Tabela 5. Wyniki obliczeń uzyskane z modelu bloku 370MW zasilanego węglem brunatnym (wariant z UOCO)
Moc
kW
Kocioł z przegrzewaczem pary pierwotnej 762 566
Energia chemiczna paliwa
Przegrzewacz pary międzystopniowej
150 771
SUMA
913 337
Moc generowana brutto
370 000
Pompa kondensatu PK
641,7
Pompa skroplin PXN4
8,0
Moc elektryczna potrzeb własnych maszynowni (pomp)
Pompa wody chłodzącej PKQ1
5 616,9
Pompa wody chłodzącej P1K12
380,2
Wzrost mocy wentylatora spalin
1 460
Moc pompy wody zasilającej napędzanej turbiną parową PZ
9 761
suma
17 868
Moc generowana netto
352 132
brutto
40,51%
Sprawność cieplna bloku
netto
38,55%
Nazwa
Przeprowadzone obliczenia pokazały, że dzięki UOCO całkowicie uniknięty zostanie pobór
pary upustowej z części NP turbiny i do ostatniego stopnia turbiny skie-rowany zostanie
większy strumień pary, niż w wariancie bazowym (218,6 kg/s w porównaniu do 190,0 kg/s).
Natomiast wzrośnie strumień masy pary z upustu A4, zasilający podgrzewacz regeneracyjny
XN4, oraz jego moc cieplna. Związane jest to także ze wzrostem strumienia masy kondensatu
przepływającego przez ten wymiennik. Strumień pary świeżej produkowanej przez kocioł
spada do 291,6 kg/s, czemu towarzyszy również spadek zużycia energii chemicznej paliwa. Z
obiegu wyeliminowana zostanie pompa skroplin PXN2. Podobnie, jak w przypadku bloku
zasilanego węglem kamiennym, zastosowanie UOCO spowoduje spadek jednostkowego zużycia ciepła i pary na produkcję energii elektrycznej, co z kolei spowoduje wzrost sprawności
cieplnej brutto bloku z 39,05% do 40,51% (Δηbb= 1,46%). Niestety, podobnie jak w przypadku bloku zasilanego węglem kamiennym, wzrastają potrzeby własne bloku w zakresie mocy
elektrycznej (zwłaszcza pompy wody chłodzącej kondensator PKQ1 oraz pompy kondensatu
PK) i wentylatora wyciągowego spalin (ok. 1,5 MW), co powoduje spadek generowanej mocy
netto bloku o 1965 kW.
W związku z tym sprawność cieplna netto bloku po zabudowie UOCO wzrasta o 1,18%. Taki
wzrost wydaje się być jednak atrakcyjny technicznie i ekonomicznie, gdyż oznacza wprost
proporcjonalny spadek zużycia paliwa. Gdyby założyć czas pracy bloku z obciążeniem znamionowym przez 8000 h/rok, to przy wzroście sprawności brutto o 1,46% zmniejszenie zużycia paliwa wyniesie 123 tyś. Mg/rok. Spowoduje to także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
w tym CO2 o ok. 109 tyś. Mg/rok.
Dodatkowym efektem, nieuwzględnionym w modelu, jest wzrost sprawności wewnętrznej
części NP turbiny, związany z likwidacją 3 upustów pary. Spowoduje to dalszy wzrost sprawności cieplnej turbiny i bloku.
węgiel brunatny
8 MJ/kg
262.5 kg/s
4.2 MPa 540oC
218.6 kg/s
0.56 MPa 259oC
291.6 kg/s
17.7 MPa 540oC
BB-1150
88 %
GTHW
370 MW
WP
SP
SP
A6
23 MPa 249 0C
A6
NP
A3
A5
A7
NP
A5 A4
A2
A1
A1
29.1 kg/s
4.3 MPa 328 0C
218.6 kg/s
70 kPa 39oC
KQ1
XW3/4
ZZ1
PKQ1
XNCO
88874 kW
XN4
PK
XW1/2
232.6 kg/s
2.07 MPa 39.2oC
232.6 kg/s
1.17 MPa 130.3oC
1K12
PXN4
PZ
P1K12
P1K12
Rys. 3. Wyniki najważniejszych obliczeń dla bloku 370 MW zasilanego węglem kamiennym – wariant UOCO
Dalsze wykorzystanie ciepła odpadowego zawartego w spalinach wylotowych z kotła, którego łączna moc w przypadku bloku 370 MW wynosi 140,3 MW (ciepło jawne i utajone,
ochłodzenie spalin z węgla brunatnego ze 155 do 55oC), jest możliwe np. przez podgrzew
powietrza zimnego kierowanego do kotła (zastąpienie podgrzewaczy parowych). Przeprowadzone obliczenia wykonane dla kotła BB-1150 wykazały wzrost jego sprawności cieplnej o
0,55% przy podgrzewie do 85oC powietrza kierowanego do obrotowych podgrzewaczy powietrza. Barierą w pełnym odzysku i wykorzystaniu ciepła odpadowego ze spalin są jednak
duże powierzchnie wymiany ciepła wymienników spaliny/woda oraz woda/powietrze i związane z tym duże opory przepływu, powodujące dalszy wzrost potrzeb własnych bloku.
Możliwe jest także skierowanie części strumienia spalin pobranych sprzed podgrzewacza powietrza w kotle i wykorzystanie ciepła w nich zawartego do podgrzewu wody zasilającej
opuszczającej pompę wody zasilającej. Ograniczy się w ten sposób pobór pary wysokoprężnej na cele regeneracji [6]. Innym rozwiązaniem może być wykorzystanie nadwyżki ciepła
odpadowego do wstępnego suszenia paliwa, głównie dotyczy to węgla brunatnego i biomasy.
Wstępnie wykonane analizy wskazują, że jeszcze bardziej atrakcyjnym ekonomicznie rozwiązaniem jest sprzedaż odzyskanego ciepła odpadowego odbiorcom zewnętrznym (pod postacią
gorącej wody lub pary niskoprężnej), którymi mogą być odbiorcy przemysłowi lub komunalni.
4. WNIOSKI
W pracy przedstawiono wyniki obliczeń wpływu wykorzystania w podkrytycznym bloku
energetycznym odzyskanego ciepła odpadowego. Odzysk ciepła odpadowego (jawnego i utajonego) następuje poprzez schłodzenie spalin wylotowych kotła parowego z paleniskiem pyłowym, zasilanego węglem kamiennym lub brunatnym, pracującego w bloku energetycznym
370 MW. Odzyskane ciepło odpadowe zostaje wykorzystane do podgrzewu kondensatu,
przepływającego przez niskoprężne podgrzewacze regeneracyjne, zastępując ciepło w parze
upustowej. W celu określenia wpływu proponowanego rozwiązania na sprawność bloku zbudowano modele matematyczne obiegu cieplnego bloku 370 MW. Uzyskane wyniki wskazują
na możliwość podniesienia sprawności cieplnej netto bloku od 0,29 % (węgiel kamienny) do
ok. 1,2 % (węgiel brunatny). Istnieje możliwość dalszego zwiększenia sprawności cieplnej
bloku poprzez zastosowanie ciepła odpadowego np. w celu wstępnego podgrzewu powietrza
do spalania kierowanego do kotła. Wynika to z całkowitej mocy cieplnej możliwej do odzyskania ze spalin, wynoszącej nawet ponad 140 MW (węgiel brunatny, ochłodzenie spalin do
55oC). Jednak w rzeczywistości niemożliwe jest jego 100% wykorzystanie ze względu na
zakres temperaturowy i wielkość powierzchni wymiany ciepła niezbędnej do jego odzysku i
wykorzystania. Innym, jeszcze bardziej atrakcyjnym ekonomicznie rozwiązaniem, jest sprzedaż odzyskanego ciepła odpadowego odbiorcom zewnętrznym.
Przedstawione w pracy wyniki zostały uzyskane w badaniach realizowanych na zlecenie Politechniki Wrocławskiej w ramach dotacji statutowej nr Z09Z1/S40036
LITERATURA
[1] Bartnik R., Buryn Z.: Termodynamiczna analiza pracy bloku o mocy elektrycznej 380
MW przystosowanego do pracy skojarzonej. Energetyka, 2008, nr 10, str. 695-700
[2] Modliński Z.: Elektroniczne biblioteki właściwości fizyko-chemicznych gazów i cieczy.
Zakład Kotłów i Turbin Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009
[3] Rączka P., Wójs K.: Projektowanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego.
Rynek Energii, 2014, nr 2, s. 87-92
[4] Rączka P., Wójs K.: Zastosowanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w
bloku energetycznym. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna
ENERGETYKA 2014, Wrocław 5-7.11.2014r.
[5] Stępczyńska K. i in.: Obliczenia ultra-nadkrytycznego bloku węglowego o mocy 900 MW
z odzyskiem ciepła ze spalin. Archiwum Energetyki, 2012, nr 2, str. 155-164
[6] Wójs K. i in.: Concept of a system for waste heat recovery from flue gases in a coal-fired
power plant. Journal of Energy Science, 2010, vol. 1, nr 1, s. 191-200
[7] Zdun M. i in.: Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem
programu Thermoflex. XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GRE
2014, Szczyrk 16-18 czerwca 2014r.
IMPROVING THE THERMAL EFFICIENCY OF THE POWER UNITS THROUGH
THE USE OF RECOVERED WASTE HEAT
Key words: waste heat, power unit, improving thermal efficiency, condensing heat exchanger, sensible and
latent heat
Summary. The analysis of the impact of utilization of the waste heat recovered in the sub-critical power unit
was presented. The waste heat (sensible and latent) is recovered from flue gas of a PF steam boiler fired hard
coal or lignite operated in a 370 MW power unit. The recovered waste heat is used to preheat the condensate
flowing through the low-pressure regenerative preheaters, replacing the heat in a bleed steam. To determine the
effect of the proposed solution on the thermal efficiency the mathematical models of a 370 MW sub-critical
power unit was developed. The results indicate the possibility of increasing the thermal efficiency of the power
unit from 0.29% net (hard coal) to nearly 1.2% net (lignite) and there is still a much more waste heat to utilize in
the lignite fired unit. But there is a limit of a full utilization of the recovered heat in the 370 MW power unit. It is
possible to make a full utilization and further increase the efficiency by the use of waste heat for pre-heating the
combustion air.
Paweł Rączka, dr inż., Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, adiunkt zatrudniony w Wydziałowym Zakładzie Kotłów, Spalania i Procesów Energetycznych,
email: [email protected]
Download