Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofiachi u pacjentów z

advertisement
Aktywność fosfatazy alkalicznej
w neutrofilach u pacjentów
z przewlekłą białaczką szpikową
Radosław Charkiewicz
praca magisterska
Zakład Diagnostyki Hematologicznej
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Przewlekła białaczka szpikowa
(chronic myelogenes leucaemia, CML)
po raz pierwszy została opisana w roku
1845 przez Rudolfa Virchowa
jest
chorobą
nowotworową
charakteryzującą się klonalnym rozrostem
multipotencjalnej komórki macierzystej
szpiku z konsekwentną i progresywną
proliferacją krwinek białych
Przewlekła białaczka szpikowa
(chronic myelogenes leucaemia, CML)
stanowi pierwotną chorobę rozrostową
szpiku,
sklasyfikowaną
wg
WHO
i klasyfikacji FAB do tzw. zespołów
mieloproliferacyjnych
(syndroma myeloproliferativum)
najczęściej dotyczy osób między 40 a 65
r.Ŝ.; występuje średnio z częstością
1-2 przypadki na 100 000 osób
translokacja chromosomowa
t(9;22)(q34;q11) lub inne warianty
reorganizacji materiału genetycznego
chromosom Philadelphia
gen fuzyjny BCR/ABL
nadaktywna kinaza tyrozynowa Bcr-Abl
W przypadku klinicznego podejrzenia
CML wykonuje się:
morfologię i rozmaz krwi obwodowej,
rozmaz szpiku,
barwienie cytochemiczne,
analiza wybranych parametrów
biochemicznych
stwierdzenie obecności chromosomu
Philadelphia lub genu fuzyjnego BCR-ABL
Obraz cytologiczny szpiku u pacjenta z CML
Pomimo
rozwoju
metod
biologii
molekularnej cytochemiczne oznaczanie
aktywności fosfatazy alkalicznej neutrofili
nadal
stanowi
„złoty”
standard
diagnostyczny w róŜnicowaniu zespołów
mieloproliferacyjnych oraz rozpoznawaniu
poszczególnych
etapów przewlekłej
białaczki szpikowej
Aktywność FAN – stopnie wg skali Kaplowa
Całkowity brak aktywności fosfatazy alkalicznej
w neutrofilach (stopień 0 w skali Kaplowa)
W zaleŜności od przebiegu i wyników
badań laboratoryjnych CML dzieli się
na trzy fazy:
przewlekłą
akceleracji
kryzy blastycznej
CEL PRACY
określenie liczby krwinek
w zaleŜności od fazy
białych
zaobserwowanie róŜnic w rozmazie krwi
obwodowej w poszczególnych etapach
choroby
oznaczenie
aktywności
fosfatazy
alkalicznej neutrofili w fazie przewlekłej,
akceleracji i kryzy blastycznej
MATERIAŁ BADANY
krew Ŝylna, pozostała po rutynowym
oznaczeniu
morfologii,
pobrana
na
wersenian dwupotasowy, pochodząca
od 6 pacjentów w róŜnych fazach CML
w przedziale wiekowym 32 – 67 lat
grupę kontrolną stanowiło 10 osób
zdrowych, w tym samym przedziale
wiekowym z bezwzględną liczbą neutrofili
w normie
METODY
oznaczanie liczby leukocytów krwi
obwodowej (WBC) za pomocą analizatora
hematologicznego Advia 2120
wykonanie preparatów krwi obwodowej,
barwionych metodą Maya-GrünwaldaGiemsy i ich ocena
barwienie cytochemiczne na FAN
WYNIKI
•
•
•
160
•
140
•
120
•
100
WBC
•
159,38
•
80
•
77,78
79,615
kontrola
CP
AP
BC
•
60
•
40
•
20
•
•
7
0
•
kontrola
•
CP
•
•
AP
•
BC
stadium choroby
Średnia wartość liczby leukocytów (WBC)
u pacjentów w poszczególnych fazach CML
w porównaniu z kontrolą
3%
2%
4%
2% 3%
5%
8%
11%
47%
15%
mieloblasty
promielocyty
mielocyty
metamielocyty
pałki
segmenty
eozynofile
bazofile
limfocyty
monocyty
Średnia wartość procentowa komórek rozmazu
krwi obwodowej pacjentów – faza przewlekła CML
3%
6%
8%
15%
31%
14%
13%
11%
mieloblasty
promielocyty
mielocyty
metamielocyty
pałki
segmenty
eozynofile
bazofile
Średnia wartość procentowa komórek rozmazu
krwi obwodowej pacjentów – faza akceleracji CML
5%
4%
4%
34%
11%
12%
7%
mieloblasty
promielocyty
15%
7%
mielocyty
metamielocyty
pałki
segmenty
eozynofile
bazofile
limfocyty
Średnia wartość procentowa komórek rozmazu
krwi obwodowej pacjentów - stadium kryzy
blastycznej CML
120
109
100
100
80
FAN (score)
60
kontrola
CP
AP
BC
54
40
20
3
0
kontrola
CP
AP
BC
stadium CML
Średnia aktywności fosfatazy alkalicznej neutrofili
(FAN) chorych z przewlekłą białaczką szpikową w
kaŜdym stadium choroby w porównaniu z kontrolą
WNIOSKI
Liczba krwinek białych w przewlekłej
białaczce szpikowej w kaŜdej fazie była
znamiennie wyŜsza w porównaniu
z wartością prawidłową
Rozmaz krwi obwodowej barwiony
metodą Maya-Grünwalda-Giemsy róŜnił
się pomiędzy kolejnymi fazami choroby
WNIOSKI
Średnia aktywność fosfatazy alkalicznej
granulocytów w fazie przewlekłej była
znamiennie niŜsza w porównaniu z fazą
akceleracji i kryzy blastycznej, gdzie
wartość FAN wzrastała odpowiednio do
wartości 109 ± 41 score, 100 ± 27 score.
WNIOSKI
Aktywność
fosfatazy
alkalicznej
granulocytów u chorych z przewlekłą
białaczką szpikową róŜni się pomiędzy
kolejnymi fazami choroby i jest
pomocna do szybkiego róŜnicowania
poszczególnych faz jak równieŜ,
szczególnie na początku, wykluczenia
innych przyczyn jej wzrostu.
DZIĘKUJĘ ZA
UWAGĘ
Download