3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komi

advertisement
Dziennik Ustaw Nr 102
— 7223 —
Poz. 1066 i 1067
3. Na pierwszym posiedzeniu w danym roku Komitet ustala program dzia∏ania i plan prac na dany rok.
§ 11. 1. Pracami Komitetu kieruje przewodniczàcy
Komitetu.
4. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´, w miar´
potrzeby, nie rzadziej jednak ni˝ co pó∏ roku.
2. Cz∏onkowie Komitetu uczestniczà w posiedzeniach Komitetu oraz w posiedzeniach grup roboczych.
5. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z przewidywanym porzàdkiem obrad oraz z przygotowanymi
projektami dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 2,
§ 6 ust. 3 oraz w § 7 pkt 2, rozsy∏a sekretarz Komitetu,
nie póêniej ni˝ na 7 dni roboczych przed planowanym
terminem posiedzenia.
3. W przypadku braku mo˝liwoÊci wzi´cia udzia∏u
w posiedzeniu Komitetu lub grupy roboczej cz∏onkowie Komitetu sà obowiàzani usprawiedliwiç swojà
nieobecnoÊç.
6. Posiedzenie Komitetu mo˝e byç zwo∏ane w trybie
nadzwyczajnym na wniosek Prezesa Rady Ministrów
lub na wniosek co najmniej 1/3 cz∏onków Komitetu.
§ 10. 1. Z posiedzenia Komitetu sporzàdza si´ protokó∏, który podpisujà przewodniczàcy i sekretarz Komitetu.
§ 12. 1. Osoby bioràce udzia∏ w posiedzeniach Komitetu otrzymujà diety oraz zwrot kosztów podró˝y
i noclegów na zasadach okreÊlonych w przepisach
w sprawie wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju,
wydanych na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.
2. Diety oraz zwrot kosztów podró˝y i noclegów dla
osób, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà w przypadku, gdy posiedzenia Komitetu odbywajà si´ poza miejscem ich zamieszkania lub Êwiadczenia pracy.
2. Protokó∏, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) dat´ i miejsce posiedzenia;
2) porzàdek obrad;
§ 13. 1. Obs∏ug´ administracyjnà Komitetu zapewnia urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do spraw
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3) list´ osób z podpisami;
4) wyniki g∏osowania;
5) treÊç uchwa∏ i ich uzasadnienia;
6) informacje o dokumentach przyj´tych w trybie
obiegowym.
3. Do protoko∏u z posiedzenia Komitetu za∏àcza si´
dokumenty i materia∏y rozpatrywane przez Komitet
w trakcie jego posiedzenia.
4. Protokó∏ posiedzenia lub wyciàgi z protoko∏u sekretarz Komitetu dor´cza cz∏onkom Komitetu i pozosta∏ym osobom uczestniczàcym w posiedzeniu oraz
innym osobom, je˝eli dotyczà ich ustalenia podj´te na
posiedzeniu.
2. Koszty dzia∏alnoÊci Komitetu sà finansowane
z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest
minister w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§ 14. Przewodniczàcy Komitetu, w terminie do
koƒca pierwszego kwarta∏u ka˝dego roku, sk∏ada Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z dzia∏alnoÊci
Komitetu za rok poprzedni.
§ 15. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
1067
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje s∏u˝àce
dostosowaniu sk∏adowisk odpadów do wymagaƒ ochrony Êrodowiska
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocà”, przeznaczonej na inwestycje s∏u˝àce dostosowaniu sk∏adowisk odpadów do wymagaƒ ochrony Êrodo-
wiska udzielanej na podstawie art. 405 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.1)).
———————
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124
oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.
Dziennik Ustaw Nr 102
— 7224 —
§ 2. 1. Pomoc mo˝e byç przeznaczana w szczególnoÊci na realizacj´ inwestycji i programów zwiàzanych z dostosowaniem sk∏adowisk odpadów innych
ni˝ niebezpieczne i oboj´tne do wymogów przepisów
o odpadach.
2. W ramach pomocy mogà byç wspierane nast´pujàce rodzaje inwestycji:
1) ograniczanie obj´toÊci sk∏adowanych odpadów;
2) segregacja przyj´tych na sk∏adowisko odpadów
w celu zmniejszenia iloÊci odpadów unieszkodliwianych na tym sk∏adowisku, ze szczególnym uwzgl´dnieniem odpadów ulegajàcych biodegradacji;
3) budowa wydzielonych cz´Êci sk∏adowiska przeznaczonych na sk∏adowanie odpadów niebezpiecznych, których sk∏adowanie jest dopuszczalne;
4) budowa magazynów odpadów niebezpiecznych
wysegregowanych z odpadów przyj´tych na sk∏adowisko odpadów;
5) odprowadzenie i wykorzystanie gazu sk∏adowiskowego;
Poz. 1067
4. Przepisy rozporzàdzenia nie odnoszà si´ do nowych inwestycji realizowanych w sektorach transportu, hutnictwa ˝elaza i stali, górnictwa w´gla kamiennego i brunatnego, w∏ókien syntetycznych, budownictwa okr´towego oraz rybo∏ówstwa, jak równie˝
w dzia∏alnoÊci rolniczej obejmujàcej produkty, o których mowa w Za∏àczniku 1 do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà (Dz. Urz. WE C 325
z 24.12.2002).
5. Przepisy rozporzàdzenia nie odnoszà si´ równie˝ do nowych inwestycji, w przypadku których wielkoÊç zamierzonej pomocy przekracza równowartoÊç:
1) 22 500 000 euro — dla inwestycji realizowanych
w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22 i 42;
2) 30 000 000 euro — dla inwestycji realizowanych
w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17 i 30;
3) 37 500 000 euro — dla inwestycji realizowanych
w pozosta∏ych podregionach.
6) gromadzenie odcieków i poddawanie ich oczyszczaniu lub podczyszczaniu w stopniu umo˝liwiajàcym odpowiednio ich przyj´cie na oczyszczalni´
lub odprowadzenie do wód lub do ziemi;
6. Podregiony, o których mowa w ust. 5, okreÊla
rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r.
w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek
Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) (Dz. U.
Nr 58, poz. 685, z póên. zm.2)).
7) zabezpieczenie otoczenia sk∏adowiska odpadów
przed jego negatywnym wp∏ywem, w tym monitoring sk∏adowiska;
7. Pomoc na nowà inwestycj´ mo˝e byç udzielona,
je˝eli wniosek o jej udzielenie zosta∏ z∏o˝ony przed rozpocz´ciem inwestycji.
8) pomiar masy odpadów przyjmowanych na sk∏adowisko odpadów;
8. W umowie stanowiàcej podstaw´ udzielenia pomocy przedsi´biorca zobowiàzuje si´ do zapewnienia
u˝ytkowania nowej inwestycji przez okres co najmniej
pi´ciu lat od dnia jej przekazania do u˝ytkowania.
9) mycie i dezynfekcja kó∏ pojazdów opuszczajàcych
sk∏adowisko odpadów.
3. Pomoc mo˝e byç udzielana w formie:
1) dotacji lub
2) po˝yczek preferencyjnych, lub
3) preferencyjnych kredytów bankowych, lub
4) dop∏at do oprocentowania preferencyjnych po˝yczek lub preferencyjnych kredytów bankowych, lub
5) cz´Êciowych umorzeƒ po˝yczek preferencyjnych
lub preferencyjnych kredytów bankowych.
§ 3. 1. Pomoc mo˝e byç udzielana na realizacj´ nowej inwestycji, z zastrze˝eniem § 6.
2. Za nowà inwestycj´ uznaje si´ inwestycj´ zwiàzanà z utworzeniem, rozbudowà lub nabyciem przedsi´biorstwa, jak równie˝ z rozpocz´ciem w przedsi´biorstwie dzia∏aƒ obejmujàcych dokonywanie zasadniczych zmian sposobu gospodarowania odpadami
na sk∏adowisku odpadów.
§ 4. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà udzielanà na realizacj´ nowej inwestycji zalicza
si´ koszty poniesione bezpoÊrednio na:
1) prace przedrealizacyjne, w tym niezb´dne studia,
ekspertyzy, koncepcje, projekty techniczne, raport
oddzia∏ywania na Êrodowisko i inwentaryzacj´ powykonawczà;
2) nabycie gruntu i przygotowanie placu budowy;
3) nabycie lub wykonanie budowli i budynków;
4) nabycie maszyn i urzàdzeƒ, wraz z kosztami transportu, za∏adunku i wy∏adunku;
5) roboty demonta˝owe, budowlano-monta˝owe
oraz zwiàzane z instalacjà i uruchomieniem urzàdzeƒ oraz ca∏ego obiektu;
6) obiekty i infrastruktur´ zwiàzane z inwestycjà,
w tym zaopatrzenie w wod´, energi´ elektrycznà,
———————
2)
3. Za nowà inwestycj´ nie uznaje si´ inwestycji
prowadzàcej jedynie do odtworzenia zdolnoÊci produkcyjnych.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2001 r. Nr 12, poz. 101, z 2002 r. Nr 34, poz. 311,
Nr 177, poz. 1458 i Nr 191, poz. 1594, z 2003 r. Nr 208,
poz. 2021 oraz z 2004 r. Nr 98, poz. 998.
Dziennik Ustaw Nr 102
— 7225 —
ciep∏o, gaz oraz przy∏àczenie do systemu odprowadzania Êcieków, ogrodzenie, oÊwietlenie, zagospodarowanie terenu i strefy ochronnej, urzàdzenia automatyki i sterowania, aparatur´ kontrolno-pomiarowà, zaplecze techniczne i laboratoryjne;
7) nabycie wartoÊci niematerialnych i prawnych
w formie: patentów, licencji, nieopatentowanej
wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu
organizacji i zarzàdzania, je˝eli spe∏niajà ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
a) b´dà wykorzystywane wy∏àcznie w przedsi´biorstwie, które otrzyma∏o pomoc,
b) b´dà podlegaç amortyzacji,
c) b´dà nabyte od osób trzecich na warunkach
rynkowych,
d) b´dà stanowiç majàtek przedsi´biorstwa, które
otrzyma∏o pomoc i pozostanà w nim przez co
najmniej pi´ç lat;
8) us∏ugi niezb´dne do realizacji inwestycji, w tym
nadzór i badania potwierdzajàce osiàgni´cie efektu ekologicznego.
§ 5. 1. WielkoÊç pomocy udzielanej na realizacj´
nowej inwestycji, liczona jako stosunek ekwiwalentu
dotacji netto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, nie mo˝e przekraczaç:
1) 30 % — dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 22
i 42;
2) 40 % — dla inwestycji realizowanych w podregionach oznaczonych numerami statystycznymi 4, 17
i 30;
3) 50 % — dla inwestycji realizowanych w pozosta∏ych podregionach.
2. Podregiony, o których mowa w ust. 1, okreÊla
rozporzàdzenie, o którym mowa w § 3 ust. 6.
3. W przypadku wsparcia du˝ego projektu inwestycyjnego, maksymalnà wielkoÊç pomocy ustala si´
zgodnie ze wzorem:
I = R x (50 000 000 euro + 0,5 x B + 0,34 x C),
gdzie poszczególne symbole oznaczajà:
I — dopuszczalnà wielkoÊç pomocy dla du˝ego
projektu inwestycyjnego,
R — wielkoÊç pomocy okreÊlonà w ust. 1 — w zale˝noÊci od obszaru, na którym ma byç zlokalizowana inwestycja,
Poz. 1067
4. Za du˝y projekt inwestycyjny uznaje si´ projekt
nowej inwestycji, której koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà przekraczajà równowartoÊç 50 000 000
euro, przy czym:
1) koszty te obejmujà wydatki na Êrodki trwa∏e, ponoszone w okresie trzech lat przez jednego lub wi´cej przedsi´biorców realizujàcych dany projekt inwestycyjny oraz
2) Êrodki trwa∏e sà powiàzane ze sobà fizycznie lub
funkcjonalnie i s∏u˝à do realizacji ÊciÊle okreÊlonego celu, w szczególnoÊci produkcji konkretnego
produktu lub ró˝nych produktów, o ile sà one wytwarzane przy wykorzystaniu takich samych surowców.
5. Mali i Êredni przedsi´biorcy mogà uzyskaç dodatkowà pomoc, której wielkoÊç, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, nie mo˝e przekraczaç
15 %.
6. Za ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ uznaje si´
ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ w rozumieniu przepisów rozporzàdzenia nr 70/2001 z dnia 12 stycznia
2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu
ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà w odniesieniu do pomocy paƒstwa dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001).
7. W przypadku udzielania pomocy przedsi´biorcom w sektorze motoryzacyjnym maksymalna wielkoÊç pomocy wynosi 30 % wielkoÊci dla danego obszaru, okreÊlonej w ust. 1, je˝eli kwota planowanej pomocy wyra˝ona jako ekwiwalent dotacji brutto przekracza równowartoÊç 5 000 000 euro.
8. Warunkiem udzielenia pomocy na nowà inwestycj´ jest pokrycie przez przedsi´biorc´ ze Êrodków
w∏asnych co najmniej 25 % kosztów inwestycji.
9. Przez Êrodki w∏asne nale˝y rozumieç Êrodki, które nie zosta∏y uzyskane przez przedsi´biorc´ w ramach
udzielonej mu pomocy.
§ 6. 1. Pomoc na realizacj´ inwestycji, która nie jest
nowà inwestycjà, mo˝e byç przeznaczona na dostosowanie sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebezpieczne
i oboj´tne, na których sk∏adowane sà odpady komunalne, do wymogów zawartych w rozporzàdzeniach
Ministra Ârodowiska:
1) z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych
wymagaƒ dotyczàcych lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamkni´cia, jakim powinny odpowiadaç
poszczególne typy sk∏adowisk odpadów (Dz. U.
Nr 61, poz. 549) oraz
B — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà powy˝ej 50 000 000
euro i nieprzekraczajàcà 100 000 000 euro,
2) z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu,
sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu sk∏adowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).
C — wielkoÊç kosztów inwestycji kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà przekraczajàcà
100 000 000 euro.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie dotyczy inwestycji realizowanych w zakresie dzia∏alnoÊci rolniczej obejmujàcej produkty, o których mowa w Za∏àcz-
Dziennik Ustaw Nr 102
— 7226 —
Poz. 1067 i 1068
niku 1 do Traktatu ustanawiajàcego Wspólnot´ Europejskà.
si´cznych kredytów z miesiàca poprzedzajàcego miesiàc udzielenia pomocy.
§ 7. 1. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia
pomocà, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy celem i efektem inwestycji jest wy∏àcznie osiàgni´cie wymaganych standardów ochrony Êrodowiska na sk∏adowiskach odpadów, zalicza si´ koszty okreÊlone w § 4.
§ 8. 1. WielkoÊç pomocy na realizacj´ inwestycji,
która nie jest nowà inwestycjà, liczona jako stosunek
ekwiwalentu dotacji netto do kosztów kwalifikujàcych
si´ do obj´cia pomocà, nie mo˝e przekraczaç wielkoÊci wskazanych w § 5 ust. 1.
2. Do kosztów kwalifikujàcych si´ do obj´cia pomocà, o której mowa w § 6 ust. 1, gdy celem i efektem
inwestycji nie jest wy∏àcznie osiàgni´cie wymaganych
standardów ochrony Êrodowiska na sk∏adowiskach
odpadów, zalicza si´:
2. WielkoÊç pomocy, o której mowa w ust. 1, podwy˝sza si´ dla ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców
o 15 punktów procentowych.
1) koszty okreÊlone w § 4 pomniejszone o wydatki na
porównywalnà pod wzgl´dem technicznym inwestycj´, która nie zapewnia osiàgni´cia wymaganych standardów ochrony Êrodowiska na sk∏adowiskach odpadów, lub
2) koszty porównywalnej inwestycji z dziedziny
ochrony Êrodowiska, która prowadzi do takiego
samego zmniejszenia iloÊci sk∏adowanych odpadów, nie wy˝sze jednak ni˝ koszty przedmiotowej
inwestycji okreÊlone w § 4.
3. W przypadku udzielania pomocy, o której mowa
w § 6 ust. 1, koszty kwalifikujàce si´ do obj´cia pomocà pomniejsza si´ o planowane w okresie pierwszych
pi´ciu lat eksploatacji obiektu b´dàcego przedmiotem
inwestycji:
1) dochody wynikajàce ze zwi´kszenia wydajnoÊci;
2) oszcz´dnoÊci w ponoszonych kosztach;
3) dochody z dodatkowej produkcji pomocniczej.
4. WartoÊç kosztów inwestycji oraz uzyskiwanych
dochodów i oszcz´dnoÊci dyskontuje si´ na dzieƒ
udzielenia pomocy z zastosowaniem stopy dyskonta
równej Êredniomiesi´cznej stopie WIBOR dla 6-mie-
3. Za ma∏ego i Êredniego przedsi´biorc´ uznaje si´
przedsi´biorc´ w rozumieniu § 5 ust. 6.
§ 9. Pomoc, o której mowa w § 6, mo˝e byç udzielana, je˝eli stanowi uzupe∏nienie Êrodków w∏asnych,
o których mowa w § 5 ust. 9.
§ 10. 1. Pomoc, o której mowa w § 3 ust. 1 oraz
w § 6, podlega sumowaniu z innà pomocà udzielanà
na realizacj´ tej samej inwestycji, bez wzgl´du na jej
form´ i êród∏o pochodzenia, w tym ze Êrodków pochodzàcych z bud˝etu Unii Europejskiej.
2. Ca∏kowita pomoc udzielana przedsi´biorcy na
realizacj´ inwestycji, o której mowa w § 3, nie mo˝e
przekroczyç wielkoÊci pomocy okreÊlonej w § 5 ust. 1,
3, 5 i 7.
3. Ca∏kowita pomoc udzielana przedsi´biorcy na
realizacj´ inwestycji, o której mowa w § 6, nie mo˝e
przekroczyç wielkoÊci pomocy okreÊlonej w § 5 ust. 1
oraz § 8 ust. 2.
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller
1068
ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2004 r.
w sprawie szczegó∏owych warunków udzielania pomocy publicznej na inwestycje
s∏u˝àce poprawie jakoÊci paliw i technologii silnikowych
Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 19 wrzeÊnia 2003 r. o zmianie ustawy o warunkach dopuszczalnoÊci i nadzorowaniu pomocy publicznej dla
przedsi´biorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1850) zarzàdza
si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
udzielania pomocy publicznej, zwanej dalej „pomocà”,
przeznaczonej na inwestycje w zakresie ochrony Êrodowiska, majàce na celu popraw´ jakoÊci paliw i tech-
nologii silnikowych, udzielanej na podstawie art. 405
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên. zm.1)).
———————
1)
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r.
Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162, poz. 1568,
Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631,
Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880 i Nr 96, poz. 959.
Download