Co z tym PIT-em 8C? Tam, gdzie umiera azbest

advertisement
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
ISSN 2299-789X
Nr 6 (2013)
PORACHUNKI
AZBESTOWE
Każda gmina, która chce usunąć azbest ze swojego
terenu, wykorzystując dotacje unijne, powinna
osiągnąć efekt ekologiczny str. 4-7
Tam, gdzie
umiera azbest
str. 8-9
Co z tym
PIT-em 8C?
str. 10-11
2
Tylko w Dobrowie
Środowisko i Innowacje zarządza największym i najnowocześniejszym w Polsce składowiskiem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. To jedyna ekologiczna instalacja
w Europie, na której unieszkodliwianie azbestu łączy się z rewitalizacją środowiska zdegradowanego przez kopalnię siarki.
P
onad sześć lat temu, spółka Środowisko i Innowacje (SiI) stworzyła najnowocześniejsze i największe
w Polsce składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Położone jest
ono na gruntach miejscowości Dobrów (gm. Tuczępy),
na wyjałowionych terenach
zdegradowanych eksploatacją
siarki przez kopalnię w Grzybowie. Wokół – w promieniu
kilometra znajdują się jedynie
nieużytki bez żadnych zabudowań. Taka lokalizacja sprawia, że instalacja nie ma negatywnego wpływu na zdrowie
ludzi.
Środowisko i Innowacje
to firma wielokrotnie nagradzana i wyróżniana w Polsce
i Europie za innowacyjność
i profesjonalizm świadczonych usług. W 2012 roku
spółka jako jedyna z regionu
została nominowana przez
marszałka
województwa
świętokrzyskiego do Nagrody Gospodarczej Prezydenta
RP. Dziennik „Puls Biznesu”
uznał zaś Środowisko i Innowacje za Gazelę Biznesu 2011,
umieszczając ją w gronie najdynamiczniej rozwijających
się małych i średnich firm
w ciągu trzech ostatnich lat.
Spółce przyznano też m.in.
tytuł Novatora Roku 2008
w konkursie organizowanym
przez Staropolską Izbę Przemysłowo–Handlową, dwukrotnie tytuł Partnera Polskiej
Ekologii w konkursie organizowanym przez Prezydenta
RP, złoty medal na targach
w Brukseli – Brussels Eureka
Innova 2009, oraz brązowy
medal na najbardziej prestiżowych w Europie targach ekologicznych Concours Lepine
Le Salon International de L’invention de Paris 2010.
Środowisko i Innowacje
świadczy kompleksowe usługi w zakresie gospodarowania
odpadami niebezpiecznymi
(o kodach: 170601 i 170605),
polegające na unieszkodliwianiu, magazynowaniu, zbieraniu, pakowaniu oraz ich
transporcie. Na składowisko
SiI trafiają wyłącznie odpady
azbestowe pochodzące z remontu i demontażu obiektów
budowlanych. Instalacja powstała i jest zarządzana zgodnie z IPPC (ang. Integrated
Pollution Prevention and Control), czyli Dyrektywą Unii
Europejskiej nr 96/61/WE
z 24 września 1996 r. w sprawie
zintegrowanego zapobiegania
i zmniejszania zanieczyszczeń.
Spółka jako jedyna w Polsce zabezpiecza karty prze-
kazania odpadów (KPO)
specjalnymi hologramami,
które uniemożliwiają nielegalne używanie tych dokumentów.
Ekologiczna
instalacja
IPPC w Dobrowie jest monitorowana przez najważniejsze
w Polsce instytucje państwowe odpowiedzialne za ochronę środowiska naturalnego
oraz bezpieczeństwo i zdrowie ludzi. 3
SPIS TREŚCI
4
Porachunki
z azbestem
Każda gmina, która chce usunąć azbest
ze swojego terenu, wykorzystując
dotacje unijne, powinna osiągnąć efekt
ekologiczny. Czyli w 100 proc. wykonać
zaplanowane zadanie...
8
Tam, gdzie umierają
odpady azbestowe
Składowisk, na których można unieszkodliwić azbest bez żadnych problemów, jest w Polsce niewiele. Gdzie one
są i jak ich szukać? Oto kilka wskazówek.
10
Problem z dachu,
ludziom lżej?
Osoba fizyczna nie może samodzielnie
usunąć azbestu z budynku mieszkalnego. Nawet jeśli potem ma zamiar przekazać zdemontowany materiał firmie
zajmującej się unieszkodliwianiem.
AKTUALNOŚCI
Są już pieniądze
na usuwanie azbestu
na Podlasiu
Prawie 5 mln zł zostanie w 2014 i 2015 r.
przeznaczonych w województwie podlaskim na usuwanie i utylizację azbestu. Pieniądze pochodzą z Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska. Będą częściowo wypłacane
w latach 2014 i 2015, jednak wszystkie
inwestycje powinny być zrealizowane
do końca października 2015 r. WFOŚiGW
dotuje demontaż, zbieranie, załadunek,
przygotowanie do transportu, transport
i przekazanie azbestu do unieszkodliwienia. Nie finansuje nowych dachów. Aby
ubiegać się o pieniądze, gminy muszą
mieć opracowane plany inwentaryzacyjne
oraz programy usuwania azbestu.
W Toruniu też ruszył
nabór wniosków
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił warunki dofinansowania przedsięwzięć
związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających
azbest na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Nabór wniosków potrwa
do 28 lutego 2014 r. Na realizację programu zaplanowano 4,4 mln zł. Wdrażanie
programu potrwa do 31 grudnia 2014 r.
Vademecum
ISSN 2299-789X
USUWANIA AZBESTU
12
Co zrobić
z PIT-em 8C?
Jeżeli podatnik usunął ze swojego
dachu azbest za środki z budżetu gminy
w ramach rządowych programów,
to wartość tego świadczenia powinna
być zwolniona z podatku.
patronat merytoryczny Ewelina Kopczan-Surmacz,
Zdzisław Zięba, Anna Fidala
redaktor naczelny Ewelina Kopczan-Surmacz
opracowanie graficzne Marek Wójcik
korekta Agnieszka Mocarska redakcja Tap Us Media
kontakt [email protected]
wydawca Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. www.sii.com.pl
e-mail [email protected]
tel. kom. 509 231 457
Wydanie bezpłatne. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zdjęcie na okładce: Denis Tarantola/sxc.hu
4
WYWIAD ZE ZDZISŁAWEM ZIĘBĄ, WICEPREZESEM ZARZĄDU SPÓŁKI ŚRODOWISKO I INNOWACJE
PORACHUNKI Z
Każda gmina, która chce usunąć azbest ze swojego terenu, wykorzystując
dotacje unijne, powinna osiągnąć efekt ekologiczny. Czyli w 100 proc.
wykonać i rozliczyć zadanie zaplanowane we wniosku złożonym
w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Wbrew pozorom
nie jest to takie łatwe...
Vademecum Usuwania Azbestu: Jak powinni postępować urzędnicy gminy, żeby
realizacja zadania dotyczącego usuwania
azbestu przebiegała prawidłowo? W jaki
sposób na przykład powinna być prowadzona dokumentacja, zadania powinny
być rozliczane w tonach czy metrach
kwadratowch?
urzędnicy nie biorą pod uwagę faktu, że
płyta azbestowa ma zwykle 1,4 m2 i wtedy przeliczanie jej na 11 kg jest niewłaściwe. Tylko gminy, które już mają doświadczenie i usuwały azbest ze swojego
terenu wiedzą, że tak naprawdę 1 m2
płyty waży 15-16 kg i to jest przelicznik
zgodny z rzeczywistością.
Zdzisław Zięba, wiceprezes zarządu
Środowiska i Innowacji: Tak się składa,
Jakie ilości azbestu powinna usunąć
gmina ze swojego terenu, żeby osiągnąć
efekt ekologiczny?
że zadania są rozliczane w metrach
kwadratowych i w tonach, bo tak sobie
życzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska. W celu osiągnięcia tzw.
efektu ekologicznego należy rozliczyć
zadanie w metrach kwadratowych,
ponieważ wszystkie inwentaryzacje
azbestu na terenie kraju właśnie tak
były robione. Natomiast dla wykonawcy bardziej wiarygodne są tony, dlatego
że wszystkie składowiska przyjmują
odpady w tonach i karty przekazania
odpadu także wystawiane są w tonach.
Jak z tego wybrnąć?
Każdy urzędnik powinien znać realne
ilości azbestu w gminie. Nie można
bazować wyłącznie na wnioskach
mieszkańców, bo te dane często są
nierzetelnie. Nie każdy właściciel potrafi
bowiem prawidłowo przeliczać metry
kwadratowe azbestu na kilogramy. Jest
też problem samego przelicznika. Niektóre urzędy stosują przelicznik z bazy
azbestowej, czyli 11 kg/m2. Faktycznie
taki jest, bo jeśli wytniemy z azbestowej płyty 1 m2, to ten kawałek będzie
właśnie tyle ważył. Jednak bardzo często
Wszystko zależy od tego, jakie założenia znalazły się we wniosku o dofinansowanie. Czasami zdarza się, że kilku
mieszkańców gminy rezygnuje z rozbiórki. Wtedy urzędnicy szukają na ich
miejsce innych, żeby tę zadeklarowaną
w zadaniu ilość zrealizować. Jeśli gmina wykona plan założony we wniosku,
to jest właśnie efekt ekologiczny.
Na jakie dofinansowanie może liczyć
mieszkaniec gminy organizującej usuwanie azbestu na swoim terenie?
Generalnie Wojewódzkie Fundusze
Ochrony Środowiska dotują 80 proc.
wartości danego zadania. Resztę kosztów pokrywa albo gmina, albo sami
właściciele. Wszystko zależy od kondycji finansowej gminy.
Co robić, gdy ilości odpadów zawierających azbest zadeklarowane w umowie
zawartej z gminą zostaną przekroczone?
Czasami gmina dopuszcza sporządzenie aneksu i zwiększenie tych
ilości albo trzyma się sztywno ilości
zapisanych w umowie. Z reguły kwoty
przeznaczone na usuwanie azbestu są
sztywno ustalone i przyporządkowane
zadeklarowanym ilościom wyrażonym
w metrach kwadratowych. Gmina nie
może ich przekroczyć, nie ma mowy
o aneksie. Wykonawca traci, bo i tak
musi wszystko zawieźć na składowisko.
Tam płaci za wagę i musi zafakturować
mniejszą ilość, bo gmina i tak mu nie
zapłaci za nadwyżkę. To jest ten pierwszy wariant, w którym gminy sztywno
trzymają się umów.
A jeśli gmina dopuszcza możliwość
aneksowania?
Wtedy już nie liczą się metry kwadratowe. Czynnikiem decydującym jest
rzeczywista waga usuwanych odpadów
azbestowych, zapisywana w protokołach
cząstkowych. Gdy dochodzi do przekroczenia limitów zapisanych w umowie, należy stworzyć aneks zwiekszający
wartość zamówienia.
Czyli są tylko dwie opcje: albo aneksowanie, albo sztywne deklaracje?
Jest jeszcze trzecia możliwość: gminy
rozliczają według metrów kwadratowych i dopuszczają możliwość
zwiększenia tych ilości na podstawie realnych danych, wynikających
z przelicznika i rzeczywistej wagi
odpadów na określonej posesji. Czyli
ciąg dalszy na stronie 6.
AZBESTEM
5
POZYSKIWANIE DOTACJI
Etap I. Złożenie wniosku
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska
Wniosek składa się z: części A – informacje
ogólne o kontrahencie; części B – informacje
o przedsięwzięciu.
Załączniki do wniosku:
1
Krótki opis zadania – planowany przebieg
realizacji zadania z uwzględnieniem
dodatkowych informacji (np. które budynki
podlegają wyłącznie wymianie pokrycia
dachowego).
2
Harmonogram rzeczowo-finansowy
– odzwierciedlenie poszczególnych
planowanych kosztów demontażu, transportu
i utylizacji.
3
Oświadczenie gminy o przeprowadzonej
wizji lokalnej obiektów ujętych
w harmonogramie rzeczowo-finansowym.
4
5
Zgłoszenie robót budowlanych
niewymagających pozwolenia na budowę
lub pozwolenie na budowę (w zależności
od zakresu prowadzonych prac).
6
Program usuwania azbestu z terenu
gminy.
FOT. BARTEK AMBROZIK/SXC.HU
Wojewódzkie
fundusze dotują
zwykle 80 proc.
zadania
Dokumenty potwierdzające status
formalno-prawny wnioskodawcy – statut
(uchwała powołująca starostę, zaświadczenie
Komisji Wyborczej o wyborze prezydenta/
burmistrza/wójta).
6
ciąg dalszy ze strony 4.
wychodzi się de facto od wagi, ale
wpisywane są metry kwadratowe. Jest
to korzystne dla wykonawcy, bo wtedy
wywozi on rzeczywistą ilość azbestu, jaki jest na posesji, i otrzymuje
za to wynagrodzenie bez względu
na limity zapisane w umowie.
A jak azbestu jest dużo mniej, niż zakładała gmina?
Wtedy gmina płaci wykonawcy za rzeczywistą ilość unieszkodliwonego azbestu.
Co jeśli warunki atmosferyczne nie
pozwalają wykonać zadania?
Trzeba zmodyfikować harmonogram
prac i dostosować do możliwości
mieszkańców.
Czy wykonawca może rozwiązać umowę
z gminą? Jeśli tak, to w jakiej sytuacji?
Każdy wykonawca może dochodzić
swoich praw. Szczególnie gdy gmina nie
zastrzegła sobie w umowie zwiększenia
lub zmniejszenia ilości azbestu przeznaczonego do usunięcia. Zazwyczaj jednak gminy zastrzegają sobie zwiększenie
lub zmniejszenie tej ilości, uzależniając
to od ilości wniosków, które wpływają
od mieszkańców. Wtedy wykonawca nic
nie jest w stanie zrobić.
Z czym wiążą się podstawowe obowiązki
gminy starającej się o dotację na usunięcie azbestu w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska?
Gmina musi prawidłowo
wypełnić dokumentację
i całkowicie rozliczyć
zadanie tak, żeby nie
było żadnych błędów
Gmina musi przede wszystkim prawidłowo wypełnić dokumentację i całkowicie rozliczyć zadanie. Dokumentacja
musi być kompletna, zgodna z umową
i aneksami. To podstawowe wymogi
funduszu wobec gminy. Oczywiście
przyznane środki muszą zostać przeznaczone na zaplanowane we wniosku
zadanie i wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem.
Do tego faktura i protokół końcowy,
który w zasadzie jest załącznikiem
do wniosków. Każdy fundusz wojewódzki ma własny wzór protokołu
i gmina na koniec roku musi go sporządzić. No i jest jeszcze czwarty obligatoryjny dokument: oświadczenie
o prawidłowości wykonania robót.
Jakie dokumenty są potrzebne do rozliczenia z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska?
Niektóre gminy sporządzają także kopie protokołów cząstkowych,
kopie oświadczeń i karty cząstkowe,
które zostają u właścicieli posesji.
W niektórych województwach stosuje
się też dokumentację fotograficzną.
Zazwyczaj dokumentacja fotograficzna
jest obowiązkiem gminy, ale gminy
przerzucają go na wykonawcę. Gminy
także są zobligowane do wykonania
Wzory dokumentów do rozliczenia
przekazuje gminom fundusz. Podstawowym dokumentem jest KPO, czyli
Karta Przekazania Odpadu dla całości
zadania, na usługę zbierania (tzw.
zbiórkę) albo na usługę demontażu.
To wszystko?
POZYSKIWANIE DOTACJI
Etap II.
Podpisanie umowy
Po pozytywnym rozpatrzeniu
wniosku gmina najczęście otrzymuje
odpowiedź w formie promesy
potwierdzającej przyznanie
dofinansowania z podaniem kwoty
dofinansowania. Na tej podstawie
gmina wybiera wykonawcę, a potem
musi dostarczyć zwykle następujące
dokumenty niezbędne do podpisania
umowy z wojewódzkim funduszem:
1
Zaświadczenie z Urzędu
Marszałkowskiego o niezaleganiu
z opłatami za korzystanie
ze środowiska (oryginał).
2
Zaświadczenie z Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony
Środowiska o niezaleganiu
z opłaceniem kar za przekroczenie
norm środowiskowych (oryginał).
3
Oświadczenie o sposobie
rozliczania podatku VAT.
4
5
6
7
Oświadczenie o wyborze
wykonawcy.
Kopię umowy
z wykonawcą.
Oświadczenie
o odpowiedzialności karnej.
Uaktualniony (po wyborze
wykonawcy) harmonogram
rzeczowo-finansowy.
7
POZYSKIWANIE
DOTACJI
Etap III. Realizacja zadania
Zrealizowanie zadania powinno
być udokumentowane
w następujący sposób:
1
Dokumentem
potwierdzającym odbiór
azbestu z każdego obiektu
podpisanym przez wykonawcę
oraz właściciela obiektu.
2
Protokołem odbioru
końcowego podpisanym
przez gminę i wykonawcę.
3
Kartami przekazania
odpadów
na składowisko uprawnione
do przyjęcia na stałe odpadów
zawierających azbest.
Etap IV. Rozliczenie umowy
Uruchomienie środków
z WFOŚ następuje po złożeniu
następujących dokumentów:
nie i dodatkowo dwa tygodnie na rozliczenie z funduszem.
A co gdy gmina złożyła wniosek o dofinansowanie na demontaż, a w rzeczywistości azbest jest już zdjęty i jest to tylko
zbiórka?
W jaki sposób wykonawca powinien
rozliczyć się z gminą?
Różnie z tym jest. Jeśli wpłynął
wniosek na demontaż, a okazuje się,
że będzie tylko zbiórka, to informacja
idzie do gminy i wtedy gmina po zakończeniu zadania sporządza aneks
do umowy, przekwalifikowując demontaż na zbiórkę. To najprostszy sposób.
Czy daty rozliczeń końcowych regulują
zapisy umowy, czy raczej narzuca je fundusz?
To gmina decyduje o dacie ostatecznego rozliczenia. Urzędnicy i wykonawca
z reguły dają sobie miesiąc na rozlicze-
Najpierw pracownicy z terenu przekazują do centrali firmy dokumenty
po wykonanym zadaniu: cząstkowe
KPO, protokoły cząstkowe, na których
jest zapisana waga odebranego odpadu,
oraz oświadczenie o prawidłowości
wykonania zadań. Pracownicy centrali
porównują protokoły z listą złożonych
w gminie wniosków, robią zestawienie wszystkich protokołów i obliczają
rzeczywistą wagę usuniętego azbestu.
Potem wykonawca wystawia kartę
główną przekazania odpadów i fakturę.
Protokół końcowy z reguły jest podpisywany w gminie.
Rozmawiała Ewelina Kopczan-Surmacz
Wniosku o uruchomienie
środków.
Zestawienia dokumentów
księgowych.
Faktury (oryginał
i kopia).
Kart przekazania odpadów
(oryginały i kopie).
Protokołu odbioru
końcowego zadania
(oryginał i kopia).
6
Dokumentu
potwierdzającego odbiór
azbestu z każdego obiektu.
FOT. GABRIEL SCHOUTEN DE JEL/SXC.HU
tablicy potwierdzającej wykonanie prac
za pieniądze z dofinansowania.
1
2
3
4
5
8
UNIESZKODLIWIANIE
TAM, GDZIE UM
Składowisk, na których można unieszkodliwić azbest bez żadnych problemów, jest
w Polsce niewiele. Gdzie są te miejsca i jak ich szukać? Oto kilka wskazówek.
W
edług oficjalnych danych Ministerstwa Gospodarki w Polsce są
33 ogólnodostępne składowiska
azbestu. Jednak 70 proc. z nich to składowiska gminne, mające tylko jedną
kwaterę z przeznaczeniem na potrzeby
własne, lub też składowiska, których
pozwolenie zintegrowane niebawem
wygasa (do końca 2015 r.). Do pełnowymiarowych i profesjonalnie funkcjonujących na rynku składowisk azbestu
można zaliczyć zaledwie kilka – w: Dobrowie, Pruszczu, Kraśniku, Knurowie,
Sierpcu, Radomsku oraz nowo powstałe
składowisko w Gdańsku.
Pod względem dostępnej pojemności składowisko w Dobrowie jest największe w Polsce (664,8 tys. m³). Kolejne co do wielkości jest składowisko
w Knurowie, którego dostępna pojemność jest o ponad połowę mniejsza (314
tys. m³), przy jednoczesnym braku planów jej powiększenia. Należy też zwrócić uwagę na składowisko w Pruszczu,
którego obecna dostępna pojemność
jest stosunkowo mała (120 tys. m³), ale
w przyszłości wzrośnie (do 890 tys. m³).
Właściciele tego składowiska nie informują jednak, kiedy ten wzrost nastąpi
(proces pozyskiwania decyzji w tym
zakresie to minimum trzy lata). Jednocześnie analiza położenia tego składowiska wskazuje na brak możliwości jego
rozbudowy na tak dużą skalę. Spośród
pozostałych składowisk jedynie Sierpc
przewiduje dalsze powiększanie pojemności, ale plany te także nie są poparte
konkretną datą ich realizacji.
Każde ze składowisk musi mieć pozwolenie zintegrowane, które wyznacza
ilość odpadów azbestowych możliwą
do przyjęcia rocznie.
– Mimo dostępnej pojemności składowiska stanowi to istotne ograniczenie
jego działania i rozwoju. Ma to również
wpływ na oferowaną cenę za składowanie tony azbestu oraz typ klienta zainteresowanego współpracą – komentuje
Zbigniew Pik, prezes zarządu spółki
Środowisko i Innowacje. Przykładem
może być duży klient wytwarzający 3
tys. ton azbestu rocznie, który nie nawiąże współpracy ze składowiskiem
takim jak np. w Sierpcu. Może przyjąć
ono rocznie tylko 6 tys. ton odpadów
konstrukcyjnych zawierających azbest,
więc bardzo szybko może się okazać, że
roczny limit został wyczerpany. Dlatego
pozostałe składowiska, jak Radomsko,
Pruszcz czy Knurów (z limitem ok. 20
tys. ton rocznie), muszą rozsądnie gospodarować powierzchnią, co sprawia,
że odmawiają małym klientom przyjęcia odpadów lub oferują wysokie ceny.
To też odstrasza klientów, głównie
z miejsc położonych daleko od składowisk. Łączny koszt unieszkodliwiania
wraz z transportem odpadów powoduje
bowiem brak zysku na wykonanym demontażu czy zbiórce.
Bardzo ważną cechą każdego legalnie funkcjonującego składowiska azbestu jest data obowiązywania pozwolenia zintegrowanego. Innymi słowy jest
to moment zamknięcia składowiska.
Chcąc przedłużyć czas jego funkcjonowania, każdy właściciel składowiska
musi przejść całą procedurę jego pozyskania niejako od nowa.
– Ten proces trwa około trzech lat
i wymaga sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz otrzymania
wielu dodatkowych pozwoleń, w tym
decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Mając to na uwadze, wszystkie
konkurencyjne składowiska powinny
były rozpocząć procedury już w zeszłym
roku – tłumaczy Iwona Skowrońska-Przygodzka, dyrektor zarządzająca
w spółce Środowisko i Innowacje.
Z informacji, do których dotarło
„Vademecum”, wynika, że składowiska
w Kraśniku i Pruszczu nie rozpoczęły
jeszcze tej procedury. Z kolei największe polskie składowisko – w Dobrowie
ma czas na pozyskanie tego pozwolenia
do roku 2017. Jednocześnie na początku roku 2013 w wyniku rozszerzenia
pojemności składowiska (ze 190 do 846
tys. m³) składowisko to przeszło całą
procedurę w oparciu o obowiązujące
przepisy, co pozwala przypuszczać, że
WYBIERZ SOBIE SKŁADOWISKO
W celu skutecznego porównania
konkurujących ze sobą składowisk
odpadów azbestowych
szczególną uwagą należy zwrócić
na następujące parametry:
1. Dostępną pojemność (wyrażoną
w metrach sześciennych)
2. Plany dotyczące rozbudowy
składowiska (planowaną
pojemność powstałą w wyniku
rozbudowy oraz przewidywany
rok rozbudowy)
3. Limit roczny przyjęcia odpadów
azbestowych (wyrażony w tonach)
4. Datę wygaśnięcia zintegrowanego
pozwolenia na składowanie
odpadów azbestowych
5. Deklarowaną cenę wyjściową
(za unieszkodliwienie tony
odpadu)
6. Położenie składowiska.
9
IERA AZBEST
1. ŚWIĘTOKRZYSKIE Tuczępy
Dobrów
2. KUJAWSKO-POMORSKIE
Pruszcz
3. POMORSKIE
Gdańsk
4. ŁÓDZKIE
Radomsko Płoszów
5. ŚLĄSKIE
Knurów
6. MAZOWIECKIE
7. LUBELSKIE
ŚRODOWISKO
I INNOWACJE
Sp. z o.o.
846 000
664 800 TAK 1 500 000 2018
12.11.2007
2017
195
Małociechowo ECO-POL
Sp. z o.o.
188 147
120 600 TAK
_
07.09.2005
2015
220
Szadółki
148 025
147 790 NIE
_
13.11.2009
2019
200
Eko-Radomsko
Sp. z o.o.
21 000
18 000 NIE
_
15.03.2005
2015
190
Knurów
PPHU KOMART
Sp. z o.o.
387 732
314 900 NIE
_
14.07.2006
2016
270
Sierpc
Rachocin
45 000
44 500 TAK
_
30.06.2008
2014
450
Kraśnik
Kraśnik
Zakład
Gospodarki
Mieszkaniowej
WOD-BUD
Sp. z o.o.
104 200
76 780 NIE
–
materiały konstrukcyjne i izolacyjne 18.07.2005
zawierające azbest 16 000 Mg/rok
2015
200
Zakład
Utylizacyjny
Sp. z o.o.
*Stan na 01.01.2013 r. Źródło: www.bazaazbestowa.gov.pl
**Dane wynikające z decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego
proces wydłużenia o kolejne 10 lat pozwolenia zintegrowanego będzie w Dobrowie znacznie krótszy niż 3 lata.
Kolejne, niezwykle istotne kryterium
przy wyborze składowiska to cena wyjściowa za unieszkodliwienie odpadów
azbestowych. Wydaje się, że w Polsce jest
na porównywalnym poziomie. Na wyróżnienie zasługuje tylko składowisko
w Sierpcu, które słynie z zaporowej ceny
na poziomie 450 zł za tonę odpadów dla
wszystkich firm spoza regionu. Składowisko to jest typowo gminne i przyjmu-
materiały izolacyjne zawierające
azbest 20 000 Mg/rok, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
80 000 Mg/rok
brak materiały izolacyjne zawierające
danych azbest 2000 Mg/rok, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
18 000 Mg/rok
_ materiały izolacyjne zawierające
azbest 100 Mg/rok, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
2000 Mg/rok
_ materiały izolacyjne zawierające
azbest 6000 Mg/rok, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
15 000 Mg/rok
_ materiały izolacyjne zawierające
azbest 5000 Mg/rok, materiały
konstrukcyjne zawierające azbest
15 000 Mg/rok
brak materiały konstrukcyjne zawierające
danych azbest 6000 Mg/rok
Rok wygaśnięcia
decyzji
Cena wyjściowa
[zł/Mg]
Data wydania
pozwolenia
zintegrowanego
Limit roczny przyjęcia
Data rozbudowy
Planowana
rozbudowa
Rozbudowa
o pojemność [m³]
Pojemność dostępna
[m³]**
Pojemność całkowita
[m³]*
Właściciel
Miejscowość
Gmina
Województwo
NAJLEPSZE SKŁADOWISKA AZBESTU W POLSCE
–
ŹRÓDŁO: BAZAAZBESTOWA.PL; VADEMECUM USUWANIA AZBESTU
Uwaga: sprawdzaj datę
ważności składowiska!
je odpady jedynie z kilku okolicznych
gmin. Pozostałe składowiska oferują
małym klientom (dostarczającym w skali roku 50-100 ton odpadów) ceny na poziomie 200 zł za tonę.
Ostatnim, lecz nie mniej ważnym
elementem, który należy wziąć pod
uwagę przy wybieraniu składowiska, jest
jego położenie. Pod tym względem składowisko w Dobrowie nie ma praktycznie konkurencji w całym województwie
świętokrzyskim i ościennych (małopolskie, lubelskie, mazowieckie). Najbli-
żej Dobrowa znajduje się składowisko
w Kraśniku (woj. lubelskie) o stosunkowo niewielkiej dostępnej pojemności
(76,7 tys. m³). Jednocześnie jego roczne
możliwości przyjęcia odpadów utrzymują się na poziomie 16 tys. ton, co przy
obowiązku odbioru odpadów z Programu Szwajcarskiego realizowanego
w tym województwie sprawia, że teren,
jaki obejmuje swym działaniem, to składowisko ogranicza się do województwa
lubelskiego.
Mariusz Szymborski
10
PROBLEM Z
DEMONTAŻ
Osoba fizyczna nie może samodzielnie usunąć azbestu z budynku
mieszkalnego. Nawet jeśli potem ma zamiar przekazać zdemontowany
materiał firmie zajmującej się unieszkodliwianiem odpadów
niebezpiecznych.
O
soba fizyczna nie powinna usuwać na własną rękę wyrobów zawierających azbest, np. pokrycia
dachowego. Usuwanie takich wyrobów
wymaga bowiem posiadania kwalifikacji, specjalistycznego sprzętu, zezwoleń
oraz zatwierdzonego programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
określonych prawem. Właściciel wyrobów azbestowych (pokrycia dachowego) mógłby je samodzielnie usunąć
tylko wtedy, gdyby posiadał wymagane
prawem decyzje, był przeszkolony w zakresie bezpiecznego usuwania azbestu
oraz miał odpowiedni sprzęt i był w stanie podczas prac zapewnić sobie bezpieczne warunki usuwania wyrobów.
Takich ludzi w Polsce po prostu nie ma.
Z drugiej strony każda osoba fizyczna w naszym kraju ma obowiązek usunięcia wyrobów zawierających
azbest, jeżeli z oceny ich stanu wynika,
że stwarzają one bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi. Nikt
nie może tego jednak uczynić samodzielnie. W tym celu należy wynająć
specjalistyczną firmę. Właściciel może
jednak zadecydować o terminie usunięcia wyrobów. 30 dni przed planowanym
rozpoczęciem właściciel lub wykonawca musi to zgłosić (wynika to z ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.)
do terenowego organu nadzoru budowlanego. Ze względu na dobrosąsiedzkie
stosunki właściciel obiektu powinien
też poinformować sąsiadów o terminie
usuwania materiałów zawierających
azbest oraz o sposobach zabezpieczenia
przed ich szkodliwym wpływem.
Z kolei na firmie wykonawczej
w chwili otrzymania zlecenia spoczywa
obowiązek powiadomienia dwóch instytucji – inspektora nadzoru budowlanego
oraz inspekcji pracy. Instytucjom tym
powinny zostać przekazane informacje
siedem dni przed rozpoczęciem robót.
W zgłoszeniach powinny zostać podane:
zakres planowanych robót, informacja
o sposobie ich przeprowadzania (rodzaj
prac, czas ich trwania, liczba wykonujących je osób), szacunkowa ilość powstałych w czasie rozbiórki odpadów
azbestowych oraz numer decyzji pozwalającej firmie na demontaż materiałów
zawierających azbest na danym terenie.
Przed przystąpieniem do demontażu wykonawca prac musi sporządzić
plan prac związanych z wykonaniem
Teren demontażu
powinien zostać
ogrodzony
robót. Powinny w nim zostać uwzględnione szczegółowe informacje o postępowaniu zmniejszającym narażenie
pracowników i osób przebywających
w pobliżu remontowanego domu
na szkodliwe działanie azbestu. Taki
plan musi się znajdować w dokumentach firmy przeprowadzającej demontaż. Przed wejściem na plac budowy
pracownicy wykonawcy prac muszą
mieć trzy dokumenty: aktualne badania
lekarskie, zaświadczenie o zapoznaniu
się z oceną ryzyka zawodowego oraz
udokumentowane przeszkolenie w zakresie prac związanych z demontażem
azbestu.
Należy pamiętać, że przed demontażem teren wokół nieruchomości (mniej
więcej 3 m) powinien zostać wydzielony biało-czerwoną taśmą. Dodatkowo muszą zostać umieszczone na nim
tablice ostrzegawcze: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”, „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz „Prace
na wysokości”. Obowiązek ogrodzenia
terenu prac i wywieszenia tablic ostrzegawczych z reguły spoczywa na firmie
wykonującej demontaż.
Reasumując, osoba fizyczna – właściciel wyrobów zawierających azbest
– nie jest w stanie zapewnić przestrzegania warunków określonych prawem,
jeśli zawodowo nie zajmuje się usuwaniem azbestu. Mało tego, polskie przepisy nie precyzują, czy właściciel nieruchomości może w ogóle znajdować
się w jej pobliżu podczas wykonywania
prac. Na pewno powinien być poza
ogrodzoną strefą.
Benjamin Guzik
11
DACHU
Przed przystąpieniem do
demontażu wykonawca prac
musi sporządzić plan prac związanych z wykonaniem robót
FIRMY DEMONTAŻOWE WARTE UWAGI
1
Środowisko i Innowacje sp.
z o.o. Rozpoczęła działalność
w październiku 2007 roku.
Jest właścicielem składowiska
znajdującego się w miejscowości
Dobrów (gmina Tuczępy).
Posiada najwiekszą w Polsce,
najnowocześniejszą, ekologiczną
instalację do unieszkodliwiania
azbestu w Polsce. Wykonuje
usługi na terenie całego kraju.
2
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Euro-Gaz Sp.j.
Od 2007 roku rozszerzył
działalność w zakresie
demontażu, usuwania
i transportu odpadów,
w tym także odpadów
niebezpiecznych. Działa
głównie w województwach:
świętokrzyskim, podkarpackim,
małopolskim, śląskim,
mazowieckim, lubelskim,
łódzkim oraz podlaskim.
3
Ragar Radosław Rokosz
Firma remontowo-budowlana z Krakowa, zajmuje
się m.in. przygotowaniem
planu prac usuwania odpadów
zawierających azbest,
demontażem i usuwaniem
azbestu oraz likwidacją pryzm
eternitowych.
4
Jednostka Ratownictwa
Chemicznego sp. z o.o.
z Tarnowa świadczy m.in. usługi
specjalistyczno-ratownicze,
wykonywanie prac szczególnie
niebezpiecznych, utylizację
i składowanie odpadów,
w tym także odpadów
niebezpiecznych.
FOT. SII
Po analizie rynku usług
demontażowych wśród firm,
biorących udział w zamówieniach
publicznych w roku 2013
najbardziej aktywne okazały się:
12
PODATKI
CO Z PIT-EM
Jeżeli podatnik usunął ze swojego dachu azbest za środki z budżetu gminy
w ramach rządowych programów, to wartość tego świadczenia powinna
być zwolniona z podatku.
K
ażdy podmiot, za pośrednictwem
którego podatnik uzyskuje przychody z innych źródeł, nie pobiera
od nich zaliczki na podatek. Ma natomiast obowiązek sporządzić informację
PIT-8C. Informacja powinna zostać
przekazana podatnikowi oraz urzędowi
skarbowemu po zakończeniu roku podatkowego,
W związku z tym właśnie przepisem
podatkowym Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej zasypywane są pytaniami
dotyczącymi konieczności naliczania
podatku dochodowego od środków,
które fundusz przekazał w formie dotacji z przeznaczeniem na likwidację
i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.
Odpowiedzi na większość tych pytań zawiera ustawa Prawo ochrony środowiska. Wynika z niej jednoznacznie,
że z budżetu gminy lub budżetu powiatów mogą być udzielane dotacje celowe
na finansowanie lub dofinansowanie
ochrony środowiska, w tym m.in. realizację przedsięwzięć związanych
z gospodarką odpadami dla osób fizycznych.
Dotacje te są dotacjami celowymi w rozumieniu przepisów ustawy
o finansach publicznych, a ich przekazywanie odbywa się na podstawie umowy zawartej przez gminę lub powiat
z podmiotami, w tym m.in. z osobami
fizycznymi. Według oficjalnej interpre-
REGULACJA AZBESTOWYCH DOTACJI
Kwestie dotacji przeznaczonych
na usuwanie azbestu w gminach reguluje nowelizacja ustawy z 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska polegająca na dodaniu w art. 403 ust. 3-6
w brzmieniu:
3. Finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, odbywa się w trybie
określonym w przepisach odrębnych,
z zastrzeżeniem ust. 4-6.
nansach publicznych, z budżetu gminy
lub budżetu powiatu na finansowanie
lub dofinansowanie kosztów inwestycji:
1) podmiotów niezaliczonych do sektora
finansów publicznych, w szczególności:
a) osób fizycznych,
b) wspólnot mieszkaniowych,
c) osób prawnych,
d) przedsiębiorców;
2) jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi.
4. Finansowanie ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, o którym mowa
w ust. 1 i 2, może polegać na udzielaniu
dotacji celowej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fi-
5. Zasady udzielania dotacji celowej,
o której mowa w ust. 4, obejmujące
w szczególności kryteria wyboru
inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania
w sprawie udzielania dotacji i sposób
jej rozliczania określa odpowiednio rada
gminy albo rada powiatu w drodze
uchwały.
6. Udzielenie dotacji celowej, o której
mowa w ust. 4, następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub
powiat z podmiotami określonymi
w ust. 4. W przypadku gdy dotacja
stanowi pomoc publiczną lub pomoc
de minimis jej udzielenie następuje
z uwzględnieniem warunków dopuszczalności tej pomocy określonych
w przepisach prawa Unii Europejskiej.
Źródło: DzU z 2008 r. nr 25, poz. 150,
z późn. zm.
13
SKARBÓWKA POTWIERDZA
tacji zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie należy uznać, że
taka forma przekazania środków powoduje konieczność objęcia ich podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
PIT-8C powinien w takiej sytuacji zostać wystawiony przez podmiot udzielający dotacji.
Do 21 grudnia 2010 r. dotacje na finansowanie lub dofinansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na zasadach dotacji celowej nie były
możliwe. Taki stan prawny funkcjonował od 1 stycznia 2010 r., kiedy zlikwidowano gminne i powiatowe fundusze
ochrony środowiska. Przekazywane
w tej sytuacji prawnej, zdaniem warszawskiego WFOŚiGW środki z budżetu gmin i powiatu osobom fizycznym
na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu nie mogły być dotacją celową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach
publicznych, a jedynie nieodpłatnym
świadczeniem na podstawie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zgodnie z wykładnią WFOŚiGW
w Warszawie, jeżeli podatnik otrzymał
takie świadczenie i było ono finansowane lub współfinansowane m.in.
ze środków budżetu jednostki samorządu terytorialnego w ramach rządowych programów, to wartość tego
świadczenia jest zwolniona z podatku.
Ze zwolnienia będzie zatem korzystała pomoc udzielona osobom fizycznym na usuwanie azbestu, ponieważ
jest realizowana w ramach „Programu
Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata
2009-2032” przyjętego przez Radę Ministrów stosowną uchwałą.
Należy jednak pamiętać, że w celu
ostatecznego potwierdzenia wykładni
warszawskiego funduszu każdy udzielający pomocy podmiot powinien wystąpić do Ministra Finansów o indywidualną interpretację w tej sprawie.
Piotr Ptak
Źródło: Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie
z 11 lipca 2011 r. (nr IPPB2/415-418/11-2/MG)
Dotacje azbestowe
są w rozumieniu ustawy
dotacjami celowymi
FOT. MARCIN JOCHIMCZYK/SXC.HU
8C?
Gmina realizowała program usuwania wyrobów zawierających azbest. Środki
na ten cel przygotowane były w budżecie gminy, a pochodziły ze zwrotnej
pożyczki z WFOŚiGW. Wykonawcą programu była firma, która realizowała
zadanie na podstawie zlecenia wydanego przez gminę. Zapłata następowała
na podstawie wystawionych przez wykonawcę faktur. Nie było żadnych umów
między gminą a mieszkańcami. Mieszkańcy, którym usunięto azbest, nie otrzymali fizycznie żadnych pieniędzy. Dofinansowanie do usług wynosiło 100 proc.
Czy w takiej sytuacji gmina jest zobowiązana wystawić mieszkańcom, którym
usunięto wyroby azbestowe z dachów, PIT-8C lub inny?
Według Izby Skarbowej w Warszawie, gdy dotacja otrzymana przez gminę
na realizację zadania związanego z ochroną środowiska przyjęta zostanie
jako dochód w budżecie gminy i środki te będą przekazywane na mocy
podpisanych umów już nie jako dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, lecz jako środki pochodzące z budżetu gminy, wówczas dofinansowanie takie jest zwolnione z podatku. Pod
warunkiem jednak, że będzie dokonywane w ramach programów rządowych. Kiedy osoba fizyczna nie dostaje środków finansowych bezpośrednio
z gminy, otrzymuje nieodpłatne świadczenie w postaci finansowania usługi
związanej z usunięciem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających
azbest. Takie świadczenie jest zwolnione z PIT-8C.
Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
oferuje pomoc przy zagospodarowaniu
każdego odpadu, jaki wytworzysz
w ramach swojej działalności.
Zarządzamy odpadami z budów,
remontów i rozbiórek.
Specjalizujemy się w odpadach typu:
gruz
papa
wełna mineralna
wszystkie rodzaje szkła
żużle i popioły
ziemia zanieczyszczona
DZIAŁ HANDLOWY
Zarządzanie Odpadami sp. z o.o.
pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
tel. +48 22 380 23 88
faks +48 22 380 23 89
e-mail: [email protected]
www.zo.com.pl
FOT. MARGUS KYTTÄ/SXC.HU, BELINDABOHLKEN/SXC.HU
509 479 006
TO JEST MIEJSCE
TWOJĄ
NA REKLAMĘ
W JEDYNYM KWARTALNIKU
BRANŻOWYM O TEMATYCE AZBESTU
ZADZWOŃ:
509 231 457
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY
JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO
ORAZ PRZEDSIĘBIORCÓW
Download